intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 257

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
99
lượt xem
4
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 257

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 257

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 257

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 257 Tru Tien â M aøu maùu ngaäp trôøi uøn uøn xoâ laïi. Beân treân Thoâng Thieân Phong, caû maøn trôøi ñeàu ngaû maøu ñoû saãm, nhöõng ñaùm maây ñen löøng löõng cuoän leân khieán ngöôøi ta troâng thaáy maø ngheïn thôû. Döôùi vaàng maây ñoû, baát cöù vaät gì cuõng bò nhuoäm maøu theo, trôøi ñoû, nuùi ñoû, hôi muø troâi treân bieån maây cuõng ñoû, nhöõng haït nöôùc tí taùch chaûy döôùi Hoàng Kieàu ñoû, thaäm chí caû gioù nuùi khaéc nghieät thoåi tôùi nhö cuõng nhuoám maøu ñoû noát. Hôi maùu tanh noàng ñuøn ra khoûi gioù, daâng ngaäp Thoâng Thieân Phong. Ngöôøi ngôïm luùc nhuùc töø boán phöông taùm höôùng cuøng boø leân Thoâng Thieân Phong, ken daøy ñeán möùc khoâng loä ra moät khe hôû naøo. Khaép nôi loåm ngoåm nhöõng ngöôøi, maét ai cuõng ñoû loøe dò hôïm. Nhìn trang phuïc thì thaáy phaàn lôùn baày ngöôøi ñieân cuoàng ñoù laø daân chuùng soáng döôùi chaân nuùi Thanh Vaân, song bình daân baù taùnh laøm sao maø boø vaø di chuyeån nhanh nheïn nhö khæ vöôïn theá ñöôïc, nguyeân nhaân taát nhieân laø do aùnh maùu quyû dò kia ñaõ ñoaït maát taâm trí hoï. Khoâng maát chuùt coâng söùc naøo, chæ nhôø Töù Linh Huyeát Traän maø Quyû Vöông taäp hôïp ñöôïc moät ñaïo quaân ñoâng ñaûo theá naøy, laïi cuõng nhôø Töù Linh Huyeát Traän maø Quyû Vöông ñaõ bieán nhöõng ngöôøi daân yeáu ôùt meâ muï trôû neân maïnh meõ ñeán möùc laät nhaøo caû nhöõng löïc löôïng tieàm naêng lôùn hôn hoï gaáp chuïc laàn, cöù theá maø suy ñuû thaáy khoâng coù caùch naøo khaû dó ñoái phoù quyeàn naêng cuûa oâng ta. Moät ngöôøi daân thöôøng leân côn ñieân thì baát kyø ñoà ñeä naøo cuûa Thanh Vaân Moân cuõng coù theå khoâng coi vaøo ñaâu, nhöng moät traêm moät ngaøn ngöôøi ñieân thì sao, huoáng hoà hieän taïi phaûi ñeán möôøi vaïn ngöôøi phuû khaép röøng khaép nuùi nhö moät ñaøn kieán cuoàng daïi cöù ruøng ruøng ñuøn leân, thöïc khieán ngöôøi ta sôûn toùc gaùy. Trong ñaøn ngöôøi ngôïm luùc nhuùc aáy coù raát nhieàu keû loä veû höng phaán ñaëc bieät vôùi aùnh maùu treân trôøi, ñaïo haïnh cuûa chuùng roõ raøng laø vöôït xa ñaùm daân thöôøng baâu xaâu chung quanh kia. Chuùng ngöï kieám bay veøo veøo, ñaïo só tu chaân laøm ñöôïc gì thì chuùng cuõng laøm ñöôïc naáy, maø trình ñoä cöïc cao, moät vaøi keû coøn hôn ñöùt boïn ñeä töû canh gaùc cuûa Thanh Vaân Moân. Khoâng coù gì laï, bôûi ñoù chính laø ñaùm nhaân só chính ñaïo goùp maët trong vaøi traän chieán tröôùc ñaây, coøn nay ñaõ bò Quyû Vöông ñoaït maát thaàn trí. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2495 Hoài 257
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Ñöôïc nhieàu cao thuû trôï chieán coäng theâm lôùp lôùp ngöôøi ñieân voâ cuøng voâ taän, theá taán coâng cuûa Ma Giaùo chaúng khaùc naøo soùng caû voã bôø, baát khaû ñöông cöï. Döôùi maøn trôøi maùu, caùc ñeä töû canh gaùc ôû Vaân Haûi haàu nhö maát söùc khaùng cöï, cuøng lui ra phía sau, chen chuùc ruùt veà Hoàng Kieàu. Chaúng bao laâu, cuøng vôùi nhöõng tieáng soaøn soaït lieân tieáp, ñaïi quaân Ma Giaùo töø boán phöông taùm höôùng ñuøn leân ñaõ chieám cöù caû quaûng tröôøng Vaân Haûi roäng lôùn. Ngoïn nuùi tieân boàng beành vaân khí daïo naøo nay chæ coøn laø moät bieån ñaàu ngöôøi troài suït vaø nhöõng tieáng la heùt gaàm gaøo, caûnh töôïng nhö nôi quyû vöïc. Moãi luùc moät nhieàu ngöôøi traøn ñeán, khoâng coøn choã naøo maø chen chaân nöõa. Treân cao, moät quaàng ñoû troâng nhö quaû caàu maùu töø töø bay ñeán quaûng tröôøng Vaân Haûi, beân trong voïng ra tieáng cöôøi man daïi: "Ha ha ha, boïn raùc röôûi Thanh Vaân Moân, cuoái cuøng ñaõ bieát söï lôïi haïi cuûa laõo phu roài nhæ! Ha ha ha, Ñaïo Huyeàn ñaâu! Ñoà caåu treä Ñaïo Huyeàn vì sao vaãn chöa loù maët ra, xöa nay ngöôi vaãn vì daân chuùng laém maø, Tru Tieân Kieám Traän chaúng phaûi laø voâ ñòch thieân haï ö, taïi sao ñeán luùc naøy vaãn nhö con ruøa ñen ruùt coå? Ha ha ha ha ha..." Tieáng cöôøi vöøa tuïc taèn vöøa cuoàng loaïn kích ñoäng, khí chaát hung baïo trong aâm thanh ñoù phuû moät taám maøn bi thöông tuyeät voïng xuoáng caû ngoïn Thoâng Thieân Phong. Cuõng chính luùc ñoù, theá taán coâng cuûa ñaïi quaân Ma Giaùo hôi chöõng laïi, nguyeân nhaân laø do phe chính ñaïo ñaõ döïa vaøo ñòa theá ñeå töû thuû Hoàng Kieàu. Hoàng Kieàu laø moät kyø quan do thieân nhieân kieán taïo, hieän giôø laïi bieán thaønh töôøng ñoàng vaùch saét ngaên trôû böôùc chaân keû thuø, maët caàu ngaøy thöôøng raát roäng, nhöng luùc naøy, tröôùc möôøi vaïn quaân Ma Giaùo kia, thöïc chaúng khaùc caàu ñoäc moäc laø maáy. Ñaøn ngöôøi cuoàng daïi maát trí noï xoâ ñaåy nhau doàn leân maët caàu, ngay laäp töùc sau coù keû ruù leân haøng traøng "a a a a" choùi tai, laïi coù keû ñöùng khoâng vöõng, bò chen baät khoûi lan can, rôi xuoáng vöïc saâu khoâng ñaùy döôùi gaàm caàu, mau choùng hoùa thaønh nhöõng chaám ñen, chìm luùt vaøo bieån maây voâ taän. Phe chính ñaïo voán ñaõ bò Ma Giaùo taán coâng baát thình lình, trôû tay khoâng kòp, laïi theâm söï caùch bieät veà löïc löôïng, vì vaäy nhanh choùng ñeå maát Vaân Haûi, nhöng laàn naøy, nhöõng nhaân vaät tinh nhueä tuï taäp treân Ngoïc Thanh ñieän ñaõ theo nhau bay xuoáng hoã trôï nhoùm töû thuû khieán söùc chieán ñaáu taêng leân roõ reät. Treân khoaûng khoâng cuûa Hoàng Kieàu, haøo quang phaùp baûo muùa may tung hoaønh, maïnh meõ hôn nhieàu so vôùi ban naõy. Nhaân soá Ma Giaùo tuy ñoâng, song chæ coù maáy chuïc ngöôøi laø ñoái ñaàu tröïc dieän, coøn tuyeät ñaïi ña soá giaùo chuùng laø bò Quyû Vöông duøng yeâu löïc cuûa Töù Linh Huyeát Traän lung laïc thaàn trí. Tuy Töù Linh Huyeát Traän coù theå kích thích nhöõng nguoàn tieàm aån trong ngöôøi D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2496 Hoài 257
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N khieán söùc maïnh taêng leân voâ cuøng giuùp hoï leo treøo thoaên thoaét, nhöng suy cho cuøng cuõng khoâng theå khieán hoï trong moät ngaøy maø hoïc ñöôïc ñuû moïi phaùp thuaät hay khaû naêng ngöï khoâng phi haønh cuûa ngöôøi tu tieân. Ngoaøi ra thanh theá cuûa Ma Giaùo tuy döõ doäi song phaàn lôùn ñeàu laø ñôø ñaãn xung phong, vaáp phaûi thaønh luõy nhö Hoàng Kieàu thì chæ coù nöôùc boù tay maø thoâi! Maëc duø trong ñaùm ñoù vaãn coù moät soá ít nhaân só ma aùm bieát ngöï kieám ñaáu ñaù treân khoâng nhöng daãu sao cuõng chæ laø thieåu soá. Beân chính ñaïo moät maët taêng vieän nhaân thuû coá soáng coá cheát giöõ laáy Hoàng Kieàu, moät maët chia cao thuû ñi ñoái phoù vôùi caùc cao thuû Ma Giaùo ñang bay aøo aøo treân khoâng, laáy ñoâng ñaùnh ít, chæ trong nhaùy maét ñaõ laøm chuû ñöôïc tình hình. Cöù theá, beân chính ñaïo töø töø oån ñònh cuïc dieän, laät ngöôïc ñöôïc tình theá. ÔÛ beân kia, ñaøn ngöôøi ñieân maét ñoû loe nhaên raêng muùa vuoát cöù höøng höïc xoâng leân nhöng roát cuïc chæ chen chuùc treân Hoàng Kieàu daøi heïp theo kieåu tieán khoâng ñöôïc, lui khoâng xong maø thoâi. Söï tao loaïn caøng luùc caøng döõ doäi, caøng luùc caøng nhieàu ngöôøi ñaùp xuoáng Hoàng Kieàu roài laàn löôït taùng maïng, song soá haï xuoáng hình nhö ñoâng hôn nhieàu so vôùi soá chính ñaïo tieâu dieät ñöôïc. Tình hình ñang vöôït xa döï lieäu cuûa boïn Ma Giaùo, chính ñaïo thì só khí nguøn nguït, tuy luùc naøy cuïc dieän vaãn khoâng coù gì khaû quan, song suy cho cuøng vaãn coøn hôn caûnh cheát nhö ngaû raï luùc môùi bò taán coâng baát chôït. Chæ coù ñieàu, hy voïng khoâng truï ñöôïc laâu trong loøng nhöõng ngöôøi chính ñaïo, khi ñaïi quaân Ma Giaùo bò ngaên laïi ôû moät ñaàu Hoàng Kieàu, quaû caàu maùu quyû quaùi töø töø vöôït qua Vaân Haûi, bay tôùi khoaûng khoâng beân treân Hoàng Kieàu. AÙnh maùu ñoû ngaàu thoø ra thuït vaøo, troâng nhö theå moät aùc ma ñaùng sôï ñang nhe nanh muùa vuoát giöõa löng chöøng trôøi. Hôi maùu tanh cuoàn cuoän troâi vôùi toác ñoä cöïc nhanh, chæ trong khoaûnh khaéc, töø trong quaû caàu maùu khoång loà ñoät nhieân coù möôøi maáy coät saùng ñoû loøe baén xuoáng ñaùm chính ñaïo ñang ñöùng ñaàu beân kia caàu. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân tröôùc ñaây ñaõ töøng giao thuû vôùi Ma Giaùo, khi troâng thaáy quaû caàu maùu khoång loà thì toû veû nghieâm troïng, luùc naøy nhìn aùnh saùng cuûa nhöõng caùi coät dò kyø noï, saéc maët oâng caøng thay ñoåi gheâ gôùm, oâng laïc gioïng la: "Mau daït ra, coät maùu ñoù chính laø vaät duï hoaëc taâm trí ñaáy." Moïi ngöôøi nghe vaäy ñoàng taùi maët, nhaùo nhaøo nhaûy traùnh, nhöng phe chính ñaïo ñang ñöùng daøy ñaëc moät ñaàu Hoàng Kieàu ñeå choáng laïi söùc taán coâng cuûa boïn Ma Giaùo, coät saùng treân trôøi chieáu xuoáng vôùi toác ñoä quaù lôùn, chaúng bieát traùnh vaøo ñaâu cho kòp. Nhöõng D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2497 Hoài 257
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N tieáng gaøo thaûm mau choùng vang leân, coù maáy ñeä töû chính ñaïo bò coät saùng maùu chuïp kín laáy, töùc thì thaân hình run leân baàn baät, maët maøy ruùm roù, ñoäng taùc trôû neân cöùng ñô vaø chaäm chaïp, hai maét baét ñaàu vaèn ñoû. Coù ngöôøi coøn chöa hieåu roõ ngoâ khoai, coù ngöôøi laïi laø ñoàng moân hoaëc baïn thaân, trong luùc nguy caáp, baát chaáp taát caû tieán leân loâi ngöôøi bò haïi ra khoûi coät saùng, naøo ngôø ngöôøi bò haïi ñoät nhieân trôû maët, xuaát thuû voâ tình, huøng hoå caàm lôïi ñao phaùp baûo cheùm gieát moïi ngöôøi xung quanh, nhöõng ngöôøi vöøa aùp laïi gaàn lieàn maát maïng trong tay baïn höõu maø khoâng hieåu taïi sao. Nhöõng tieáng gaøo ruù, gaàm göø laäp töùc vang leân, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân taùi meùt maët, nghieán raêng, baát chaáp giôùi luaät cuûa nhaø Phaät, theùt lôùn: "Gieát heát... nhöõng ñaïo höõu ñaõ meâ loaïn ñi!" Noùi roài, oâng nhaên maët ñau ñôùn löôùt tôùi, bieát luùc naøy chaúng phaûi luùc aên naên saùm hoái, Ñaïo Huyeàn thì khoâng coù ñaây, Phoå Hoaèng chính laø ngöôøi ñöùc cao voïng troïng nhaát trong phe chính ñaïo luùc naøy. OÂng cuõng hieåu cuïc dieän hieän taïi ñaõ khoán ñoán ñeán cöïc ñieåm roài, coù theå xoay chuyeån ñeán ñaâu thì xoay chuyeån ñeán ñaáy, neân khoâng khieâm nhöôïng gì nöõa, ñöùng haún ra chæ huy, hoø heùt moïi ngöôøi. Caùc nhaân só chính ñaïo uøn uøn traøn leân, gieát saïch nhöõng ngöôøi ñaõ maát trí, taïm thôøi oån ñònh ñöôïc tình hình, song moät noãi hoang mang lan roäng trong loøng taát caû nhöõng ngöôøi chính ñaïo. Nhöõng ngöôøi vöøa roài coøn laø chieán höõu keà vai saùt caùnh, chæ trong nhaùy maét trôû ñao ñaâm cheùm laãn nhau, laùt nöõa ñaây seõ ñeán löôït ai? Ngoä nhôõ chính mình bò loaïn trí thì seõ theá naøo?... Heät nhö bò kích ñoäng, ñaïi quaân Ma Giaùo ñang chen chuùc treân Hoàng Kieàu boãng gaøo leân raàm raàm veû höng phaán, roài nhaân luùc hoãn loaïn nho nhoû vöøa roài beân phe chính ñaïo, moät ñoäi Ma Giaùo nhe nanh muùa vuoát laïi xoâng leân Hoàng Kieàu. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân voäi vaøng theùt leân haï leänh bao vaây, ñaùm Ma Giaùo tuy voán laø ngöôøi phaøm, nhöng luùc naøy sau khi bò ma aùm thì phaàn lôùn ñeàu coù söùc maïnh voâ ñòch, thaân theå cuõng cöùng raén haún leân, nhöõng ñeä töû bình thöôøng trong Thanh Vaân Moân vung phaùp baûo tieân kieám cheùm vaøo, raát nhieàu laàn khoâng theå gieát cheát ngay, bò chuùng giaèng co trì hoaõn ñöôïc moät khoaûng thôøi gian. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2498 Hoài 257
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Cuõng ñuùng vaøo khoaûng thôøi gian ngaén ñoù, quaû caàu maùu treân khoâng rít leân, töø beân trong phaùt ra nhöõng traøng cöôøi ñieân daïi, chæ chôùp maét möôøi maáy ñaïo haøo quang baén xuoáng, maùu ñoû loang loaùng, troâng quyû quaùi khoân taû. Laäp töùc boïn chính ñaïo choàm choàm nhaûy traùnh, chaúng ai muoán bieán thaønh nhöõng ngöôøi ñôø ñaãn nhö töû thi bieát ñi kia. Ngay laäp töùc Phoå Hoaèng thöôïng nhaân doác söùc chæ huy, nhöng chính ñaïo ñaõ loaïn, boïn Ma Giaùo hoø la oûm toûi treân Hoàng Kieàu, aùp löïc caøng luùc caøng lôùn, maáy nhaân só coøn soùt laïi khoå sôû choáng ñôõ, cuoái cuøng khoâng choáng laïi noåi, sau moät traøng bòch bòch lieân tieáp, maáy caùi xaùc bò ñaùnh vaêng ra, chính laø nhöõng ñeä töû chính ñaïo vöøa canh gaùc Hoàng Kieàu. Chæ trong nhaùy maét, nhö moät con ñeâ lôùn bò suïp xuoáng, doøng thaùc ngöôøi cuoàn cuoän traøn sang, giöõa nhöõng tieáng la heùt hung döõ, voâ soá teân Ma Giaùo uøn uøn traøn leân, töùc thì ngöôøi trong chính ñaïo bò ñaùnh thaát ñieân baùt ñaûo, caû moät phoøng tuyeán ñaõ bò phaù vôõ vaø vöôït qua hoaøn toaøn. Caûnh töôïng chaúng khaùc naøo ñòa nguïc traàn gian! Traùi tim moïi ngöôøi chæ coøn laïi hai chöõ tuyeät voïng, trong doøng thaùc ngöôøi ñieân daïi, phe chính ñaïo bò chia reõ, cöù moät ngöôøi phaûi ñoái maët vôùi maáy chuïc teân ñòch nhaân ñaùng sôï hung haõn khoâng bieát sôï cheát, ai cuõng xoâng xaùo gieát ñòch, vì khoâng gieát chuùng thì cuõng bò chuùng chaët thaønh töông thòt. Baàu trôøi nhuoám ñoû, hôi maùu soâi suïc, coøn tieáng cöôøi cuoàng loaïn kia caøng luùc caøng loàng loäng, ñaày veû ñaéc yù. Luïc Tuyeát Kyø cuõng ôû trong ñaùm ñoâng cheùm gieát, thaàn kieám Thieân Gia loùng laùnh xanh bay leân haï xuoáng beân caïnh naøng, moãi ñöôøng kieám quang nhaùng leân laø coù keû gaøo ruù maát maïng, chæ coù ñieàu cöù teân naøy ngaõ xuoáng thì trong nhaùy maét laïi coù hai ba, thaäm chí boán naêm teân khaùc xoâng vaøo. Taám aùo traéng cuûa naøng luùc naøy ñaõ nhuoám maùu ngaû maøu ñoû loøm. Daàn daàn, ñoäng taùc cuûa naøng trôû neân chaäm chaïp, caùnh tay döôøng nhö naëng theâm, nhöõng tieáng la heùt tuyeät voïng beân tai naøng cuõng baét ñaàu hoãn ñoän ñi, naøng khoâng bieát kieám mình ñaõ töôùc ñi bao nhieâu tính maïng, chæ coá gaéng taän söùc chieán ñaáu theo baûn naêng. Naøng caén raêng muùa kieám, ñaåy lui ba teân ñang lôøn vôøn tröôùc maët, vöøa ñònh ñaùnh laïi moät thanh ñaïi ñao töø beân caïnh chaët sang, boãng chaân meàm nhuõn ñi. Luïc Tuyeát Kyø hoaûng hoát, vaän heát söùc traùnh sang moät beân, song chæ trong nhaùy maét ñaõ caûm thaáy hoa maét vaùng ñaàu, roài choác laùt sau, vai traùi lan leân moät côn ñau nhoùi, maùu chaïy raàn raät. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2499 Hoài 257
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Côn ñau naøy laïi kích thích taøn löïc cuûa naøng, naøng nghieán raêng trôû tay ñaâm kieám, Thieân Gia theá nhö cheû tre, töùc thì chaët cheùm ñòch nhaân ngaõ ñaày ra ñaát, nhöng ñoàng thôøi, maáy chuïc caùi boùng ñaùng sôï xung quanh aøo aøo xoâ tôùi. Luïc Tuyeát Kyø thoaùng qua moät côn tuyeät voïng, chæ coù ñieàu ñuùng luùc ñoù, khuoân maët naøng khoâng coù veû sôï haõi, trong luùc aùnh maùu ngaäp trôøi, naøng thôû ra moät hôi nheø nheï, roài nhö ñaõ cam chòu soá maïng, naøng nhaém maét. Naøng trôû tay, Thieân Gia röïc leân aùnh xanh raïng rôõ, naøng thì thaàm: "Tieåu Phaøm..." Thieân Gia rít leân u u, phaït xuoáng caàn coå traéng ngaàn cuûa naøng. Ñuùng luùc Luïc Tuyeát Kyø saép höông tan ngoïc naùt, vuït coù tieáng gioù rít, moät luoàng ñaïi löïc ngaên löôõi kieám laïi khi noù coøn caùch coå naøng ñuùng ba phaân, ñoàng thôøi cuoàng phong cuoän leân, ngöôøi môùi ñeán duøng kình khí voâ hình ñaùnh baät luõ Ma Giaùo kia ñi. Luïc Tuyeát Kyø kinh ngaïc môû to maét nhìn, thì thaáy ngöôøi cöùu mình chính laø aân sö Thuûy Nguyeät, saéc maët baø xaùm xòt, hieån nhieân ñaõ tieâu hao khaù nhieàu nguyeân khí, treân mình coøn coù maáy veát thöông nhoøe nhoeït maùu. Luïc Tuyeát Kyø keâu leân "Sö phuï...", roài im baët. Thuûy Nguyeät ñaïi sö ñaõ ñaùnh lui boïn ngöôøi buûa vaây, nhöng khuoân maët suy suïp, hôi thôû naëng neà, chæ aùnh maét laø loùe leân kieân ñònh, baø noùi to: "Luïc Tuyeát Kyø, phaûi soáng, haõy nhôù laáy lôøi sö phuï, phaûi tieáp tuïc soáng..." Noùi chöa döùt caâu, ñoät nhieân thaân hình baø giaät maïnh, khuoân maët traéng beäch, Luïc Tuyeát Kyø hoaûng hoàn theùt leân: "Sö phuï, ngöôøi, ngöôøi laøm sao theá..." Gioïng naøng khaûn ñaëc. Moät thanh tröôøng ñao saéc nhoïn ñaãm maùu thoø leân khoûi ngöïc Thuûy Nguyeät, baø chao ngöôøi ñi, theùt leân moät tieáng roài vuït xoay mình phaùt chöôûng, töùc thì teân ñaùnh leùn ñaèng sau bay vuø ra ngoaøi maáy tröôïng, phun maùu maø cheát. Keû ñoù keå ra cuõng raát duõng caûm, tuy ñaõ maát maïng, thaân hình bay ñi nhöng tay vaãn naém chaët thanh tröôøng ñao, chæ thaáy maùu baén nhö möa, ñao lìa khoûi thaân. Thuûy Nguyeät höï leân ñau ñôùn, quay maáy voøng taïi choã, cuoái cuøng khoâng gaéng göôïng ñöôïc nöõa, baø ngaõ xuoáng. Luïc Tuyeát Kyø ñaàu oùc troáng roãng, khí löïc boãng ñaâu traøn leân, Thieân Gia toûa lam quang röïc rôõ, nhö phöôïng hoaøng giaän döõ laäp töùc ñaùnh baït taát caû nhöõng teân Ma Giaùo vaây quanh ñaáy trong voøng moät tröôïng, maùu me baén tung toùe, bao nhieâu ngöôøi khoâng kòp traùnh, cheát döôùi Thieân Gia. Naøng ñaùnh lui boïn Ma Giaùo xong, loaïng choaïng lao tôùi beân Thuûy Nguyeät, oâm laáy baø, maét môø nöôùc, khoùc goïi: "Sö phuï, ngöôøi laøm sao theá... ngöôøi ñöøng ñi..." D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2500 Hoài 257
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Veát thöông tröôùc ngöïc Thuûy Nguyeät quaù saâu, maùu xaû oøng oïc, troâng laø bieát khoâng coøn truï ñöôïc bao laâu nöõa, aùnh maét baø daàn daàn laïc thaàn, döôøng nhö nghe thaáy tieáng khoùc goïi cuûa ñöùa ñeä töû yeâu, göông maët nhôït nhaït saùng leân nuï cöôøi cuoái cuøng, baø nhìn Luïc Tuyeát Kyø, gioïng rôøi raïc: "Tuyeát Kyø, nhôù... soáng cho toát... nheù..." Gaéng göôïng raën xong chöõ "nheù", Thuûy Nguyeät ñaïi sö kieät söùc, ngöôøi giaät nheï moät caùi roài meàm nhuõn ñi, hai maét cuõng töø töø kheùp laïi. Luïc Tuyeát Kyø khuîu xuoáng nhö bò seùt ñaùnh, song ñaùm Ma Giaùo xung quanh khoâng ñeå naøng kòp thôû, laïi nhaân luùc aáy maø oà aït xoâng vaøo, Luïc Tuyeát Kyø khuoân maët nhôït nhaït, chöøng nhö khoâng chòu noåi söï thaät tröôùc maét laø sö phuï ñaõ taét thôû, laïi nhö maát heát yù thöùc caàu sinh, cöù söõng sôø khoâng coù moät chuùt phaûn khaùng. Boãng meù beân coù moät caùi boùng löôùt tôùi, keùo naøng ra khoûi caûnh nguy hieåm. Luïc Tuyeát Kyø giaät mình ñöa maét nhìn, thì ra chính laø sö tyû Vaên Maãn ngöôøi loang loå maùu, Luïc Tuyeát Kyø chua xoùt ngheïn ngaøo keâu: "Sö phuï, sö phuï, sö..." Vaên Maãn hai maét aàng aäng nhöng vaãn caén chaët raêng, vung kieám ñaùnh lui maáy teân Ma Giaùo tröôùc maët, naém chaët tay Luïc Tuyeát Kyø, theùt to: "Sö muoäi, haõy nghe lôøi sö phuï ñi, chuùng ta phaûi gaéng soáng!" Luïc Tuyeát Kyø run raåy, ngoaùi ñaàu nhìn taám thaân ñaõ laëng tieáng chìm daàn trong bieån ngöôøi. Hai maét chaùy röïc, naøng laïi vung kieám leân, ñöùng aùp löng vôùi Vaên Maãn, vaän heát söùc löïc coøn laïi ñeå chieán ñaáu, coá gaéng chi trì vì moät hy voïng soáng. Huyeát quang vaãn cuoän trôøi ngaäp ñaát, khoâng thaáy coù chuùt aùnh saùng naøo, chieán tröôøng ñieân cuoàng ñaõ bieán thaønh ñòa nguïc traàn gian, phe chính ñaïo cheát caøng luùc caøng nhieàu, ñuùng luùc ñoù, boãng nhieân trong ñaàm nöôùc xanh ôû ñaàu beân kia Hoàng Kieàu coù tieáng huù ngaân daøi, nöôùc boãng nöùt ra, moät con thuù khoång loà nhaûy voït leân, chính laø Thuûy Kyø Laân, linh thuù traán sôn cuûa Thanh Vaân Moân. Khoâng heà do döï, noù nhe nanh muùa vuoát xoâng vaøo ñaùm ñoâng Ma Giaùo. Vuoát saéc, moõm to, chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ ñaùnh cho boïn Ma Giaùo hoaûng sôï nhaùo nhaøo leân, moät con vaät keành caøng löøng löõng nhö theá cho duø laø ngöôøi hung haõn nhaát cuõng phaûi caûm thaáy sôï, ñeàu laùo nhaùo uø teù chaïy. Thuûy Kyø Laân ñoät nhieân xuaát hieän chính laø luùc ñeå moïi ngöôøi nghæ ngôi kòp thôû, boïn Ma Giaùo ruøng ruøng quay sang vaøo con thuù, nhôø ñoù caùc nhaân só chính ñaïo luùc naõy suyùt guïc ngaõ döôùi söùc eùp naëng neà nay laïi may maén thoaùt ñöôïc khoaûnh khaéc maát maïng nguy hieåm aáy. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2501 Hoài 257
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Thuûy Kyø Laân taû xung höõu ñoät trong ñaùm ñoâng keû thuø, noù taán coâng tôùi ñaâu laø choã ñoù coù ngöôøi gaøo ruù, coù keû maát maïng. Beân chính ñaïo ñeàu nhaân cô hoäi naøy luøi veà baäc theàm daãn leân Ngoïc Thanh ñieän, Luïc Tuyeát Kyø vaø Vaên Maãn cuõng ñaõ caïn söùc töø laâu, Vaên Maãn ñaïo haïnh coøn thaáp hôn Luïc Tuyeát Kyø, thaáy boïn ñòch tröôùc maët ñaõ taïm lui, naøng cuõng chaúng coøn buïng daï ñaâu truy saùt, haàu nhö khoâng ñi noåi leân caû baäc caáp. Luïc Tuyeát Kyø cuõng chaúng khaù hôn Vaên Maãn laø bao, nhöng cuoái cuøng hai chò em vaãn dìu ñöôïc nhau gaéng göôïng ñi leân Ngoïc Thanh ñieän. Hieàm noãi luùc nhìn laïi xung quanh, hai ngöôøi caûm thaáy traùi tim laïnh haún ñi, nhöõng ngöôøi chính ñaïo ñöùng trong Ngoïc Thanh ñieän toång coäng chöa ñeán hai traêm, maø ai naáy ñeàu thöông tích ñaày mình, maùu me beâ beát. Hai ngöôøi nhìn nhau, ñeàu nhaän ra noãi tuyeät voïng trong maét nhau, Thuûy Kyø Laân tuy thaàn duõng, nhöng tröôùc yeâu phaùp Ma Giaùo, noù seõ caàm cöï ñöôïc bao laâu? Quaû nhieân, Thuûy Kyø Laân tuy luùc ñaàu thaàn duõng voâ song, thu huùt moïi söï chuù yù cuûa ñaïi quaân Ma Giaùo, nhöng khi aùp löïc xung quanh moãi luùc moät lôùn, Thuûy Kyø Laân vaãn gaàm theùt ñieác caû tai, nhöng ñaõ daàn daàn loä veû suy suùt, nhaát laø thænh thoaûng trong ñaùm ñoâng laïi coù vaøi ngöôøi tu ñaïo vung phaùp baûo leân taán coâng, gaây aùp löïc raát lôùn cho Thuûy Kyø Laân, laïi theâm ñoaøn quaân ñieân loaïn nhung nhuùc nhö kieán xung quanh, chæ nöûa canh giôø sau, Thuûy Kyø Laân ñaõ loä veû sôï haõi, thaân theå bò thöông loã choã. Ñoät nhieân caùi ñaàu noù rung leân, phaùt ra moät traøng gaøo roáng kinh thieân ñoäng ñòa roài quay ngoaét mình saûi chaïy môû ñöôøng maùu, moät laàn nöõa chaïy vuø veà caùi ñaàm nöôùc xanh, nhaûy boøm xuoáng nöôùc saâu, khoâng loù maët ra nöõa. Tuy phe chính ñaïo treân Ngoïc Thanh ñieän phaàn lôùn ñeàu ñaõ phaùn ñoaùn ñöôïc keát quaû cuûa traän chieán vöøa roài, nhöng khi quaû nhieân Thuûy Kyø Laân khoâng ñòch noåi nöõa thì ai naáy ñeàu loä veû ñau ñôùn, nhìn ñaùm Ma Giaùo ñen ñaëc laïi nhe nanh muùa vuoát quay sang choã mình, baàu khoâng khí tuyeät voïng ngaäp daâng trong loøng boïn hoï. Luïc Tuyeát Kyø giaõy giuïa ñöùng leân, caàm thanh kieám leân ñaët vaøo coå mình, Vaên Maãn hoaûng hoàn toan ngaên caûn, Luïc Tuyeát Kyø beøn nheï nhaøng noùi: "Sö tyû, thoâi, chaúng coøn ñöôøng naøo nöõa roài, muoäi thaø töï taän coøn hôn laø ñeå bò gieát bôûi baøn tay nhô nhôùp cuûa boïn chuùng." Vaên Maãn rôùm leä, ñoät nhieân ñaèng sau coù tieáng chaân chaïy vang leân, naøng ngoaùi ñaàu nhìn thì giaät mình, ñoù laø Toáng Ñaïi Nhaân cuûa Ñaïi Truùc Phong. Gaõ cöôøi, chìa tay keùo baøn tay traéng treûo cuûa naøng sieát chaët. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2502 Hoài 257
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Vaên Maãn nhö coù theâm duõng khí, veû sôï haõi vaø tuyeät voïng daàn daàn bay bieán, naøng nhoeûn moät nuï cöôøi aám aùp roài ngoaûnh ra noùi vôùi Luïc Tuyeát Kyø: "Sö muoäi, muoäi an taâm ñi ñi, chuùng ta seõ theo baàu baïn vôùi muoäi ngay." Luïc Tuyeát Kyø nhìn hoï naém tay thaät chaët, töïa vaøo nhau, khoùe mieäng naøng cuõng ròn ra moät nuï cöôøi, roài naøng nhaém maét, traùi tim reùo goïi: "Tieåu Phaøm, kieáp sau mình gaëp laïi nhau..." Thieân Gia aùnh leân saéc laïnh nhö thaáu vaøo maïch maùu döôùi da, naøng mæm cöôøi, sieát chaët laáy caùn kieám, ñuùng luùc ñoù, Vaên Maãn vuït thoát leân: "Khoan ñaõ sö muoäi." Luïc Tuyeát Kyø giaät mình, haï Thieân Gia xuoáng ngaïc nhieân: "Gì theá tyû?" Vaên Maãn quay mình nhìn veà höôùng haäu sôn Thoâng Thieân Phong, kinh ngaïc laép baép: "Muoäi, muoäi nghe... tieáng gì theá?" Chieán tröôøng huyeân naùo chaúng bieát vì sao töï nhieân laëng ngaét ñi, khoâng moät aâm thanh, nhöõng teân Ma Giaùo hung haêng noï ñeàu ñöùng chöng höûng moät choã. Trong baàu khoâng khí tòch mòch, treân ngoïn Thoâng Thieân, caû daõy Thanh Vaân, laïi töø töø rung leân. Moät tieáng huù ngaân daøi, traàm, thaáp, töø sau nuùi vuùt leân, boác cao, bieán thaønh tieáng rít xeù kieâu huøng, ñaâm toaïc vaøo maây. Trong tieáng rít aáy, coù moät ñaïo haøo quang khoång loà phun leân theo, nhö theå moät con roàng ñaõ bò giam giöõ haøng nghìn naêm nay phaù cuõi soå loàng, lao leân taän chín taàng trôøi xanh, hoâ gioù goïi möa. Cuoàng phong gaøo ruù, trôøi ñaát ñoåi saéc, nuùi non cuùi ñaàu, phaùp baûo trong tay nhieàu ngöôøi baét ñaàu töï ñoäng run leân. "Tru Tieân... Tru Tieân... Ñoù chính laø Tru Tieân!" Treân Ngoïc Thanh ñieän, coù tieáng ai ñoù heùt leân kinh ngaïc vaø möøng rôõ. Trong soá ñeä töû soáng soùt cuûa Thanh Vaân Moân, cho duø thöông tích naëng neà nhöng cuõng haàu nhö queân heát ñau ñôùn, cöïa quaäy ñöùng leân. Coät haøo quang traùng quan myõ leä noï phoùng thaáu trôøi cao, uy nghieâm röïc rôõ, chính laø nôi göûi gaém nieàm kieâu haõnh vaø töï haøo cuûa hoï. TRU TIEÂN! Baàu trôøi vuøi laáp trong maøu maùu töùc thì bò coät saùng huy hoaøng ñaåy luøi, aùnh saùng raïng rôõ muùa löôïn treân chín taàng maây, tung bay treân khoaûng khoâng cuûa Thoâng Thieân Phong, toûa ra choùi ngôøi muoân tröôïng, nhö vaàng maët trôøi noùng boûng laïc vaøo loøng ngöôøi, xua tan moïi maây muø taêm toái. D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2503 Hoài 257
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Saâu trong aùnh saùng ñoù coù moät boùng ngöôøi töø töø loä hình, chæ coù ñieàu aùnh saùng choùi chang quaù, khoâng theå nhìn roõ maët muõi y, chæ coù ñieàu trong aùnh saùng nhaáp nhaùy, ngöôøi ta troâng thaáy roõ raøng treân tay ngöôøi aáy giô cao moät thanh kieám. TRU TIEÂN COÅ KIEÁM! Chæ trong khoaûnh khaéc, nhöõng tieáng hoan hoâ ngaäp traøn Ngoïc Thanh ñieän. Vaên Maãn vaø Toáng Ñaïi Nhaân öùa leä, Luïc Tuyeát Kyø run laåy baåy, khuoân maët loä roõ veû khoâng tin noåi. Ai naáy ñeàu nhìn leân trôøi neân khoâng ñeå yù ñeán neùt maët naøng. Ngöôøi treân trôøi kia, tuy ñaõ hoøa vaøo trong luoàng saùng, chaäp chôøn raát khoù nhìn roõ, nhöng voùc daùng aáy töø laâu ñaõ khaéc saâu trong traùi tim naøng, coù cheát naøng cuõng khoâng theå queân ñöôïc thì laøm gì coù chuyeän khoâng nhaän ra? "Tieåu Phaøm..." Tim naøng nöùc nôû, naøng ñöa tay leân giöõ ngöïc, töïa hoà phaûi laøm vaäy thì môùi aùp cheá ñöôïc quaû tim ñang nhaûy nhö ñieân cuoàng. Luùc aáy, huyeát caàu beân Ma Giaùo ñaõ nhaän ra vò khaùch bí aån treân trôøi cao kia, lieàn daäp deành quay laïi, hai beân ñeàu ngaäp trong aùnh saùng, moät ñoû moät traéng ñoái ñòch nhau. Moät tieáng noùi giaän döõ voïng ra töø quaû caàu ñoû: "Thì ra laø ngöôi!" Boùng ngöôøi trong vaàng haøo quang chaúng heà ñaùp laïi söï chaát vaán cuûa Quyû Vöông, haén ñaâm thanh kieám coå trong tay leân cao, töùc thì tieáng huù dò thöôøng ngaäp traøn khoâng trung, töø baûy ngoïn nuùi cuûa daõy Thanh Vaân vuït baén leân baûy coät saùng baûy maøu, xoâng thaúng leân trôøi nhö giao long vôøn maây löôùt qua khoaûng trôøi, cuoái cuøng tuï laïi treân ñaàu muõi kieám. Tieáng rít dò thöôøng caøng luùc caøng vang voïng, ngaäp ñaày caû khoâng gian, chæ laùt sau, heät nhö quaù khöù taùi hieän, döôùi voøm trôøi, ngoïn kieám khí saëc sôõ hieän ra. Kieám traän Tru Tieân löøng danh thieân haï, cuoái cuøng ñaõ xuaát theá. "Ñi cheát ñi!" Cuøng vôùi tieáng gaàm cuoàng noä, quaû caàu maùu cuõng baét ñaàu bieán hoùa, huyeát khí oøng oïc daït veà hai beân ñeå loä ra chaân dieän muïc beân trong, moïi ngöôøi ngöôùc nhìn, vôùi kieán thöùc haïn heïp cuûa boïn hoï, thì khoâng traùnh khoûi troá maét haù mieäng, hôi thôû laïnh buoát ñi. Trong quaû caàu maùu, ñöôïc chuøm huïp bôûi lôùp lôùp huyeát khí laø Phuïc Long Ñænh, luùc naøy ñaõ hoaøn toaøn bieán maøu ñoû röïc, nhöng quaùi gôû nhaát laø thaân hình Quyû Vöông ñaõ bieán phaàn lôùn vaøo Ñænh, chæ coøn hôû ra phaàn treân ngöïc vaø caùi ñaàu beân treân, khuoân maët nhaên nhuùm ñanh aùc voâ cuøng, oâng ta nhìn chaèm chaèm vaøo ngöôøi trong vaàng saùng raïng rôõ tröôùc maët roài vaãy tay, töùc thì nhö bò daãn duï bôûi moät nguoàn söùc maïnh khoång loà, caû nöûa baàu trôøi voâ soá huyeát khí hoaøn toaøn bò cuoán laïi, uy theá ñaùng sôï, nhö moät taûng maây maùu khoång loà D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2504 Hoài 257
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N lôùp lôùp goái leân nhö soùng, cuoän chuøm laïi, bieán thaønh moät caùi ngoïn maâu daøi ñeán vaïn tröôïng vaén ngang trôøi, moät ñaàu naèm trong tay Quyû Vöông, aùnh chôùp boûng raùt chaïy loaèng ngoaèng quanh noù, troâng raát ñaùng sôï! "Xem ta baêm vaèm ngöôi ra, teân suùc sinh!" Quyû Vöông gaàm leân nhö leänh vôõ, hoaøn toaøn maát heát lyù trí, chæ coøn khaùt voïng cuoàng saùt, ngoïn maâu ñoû röïc ñaâm thaúng vaøo haøo quang cuûa Tru Tieân. Cho duø laø coù nieàm tin maõnh lieät vaøo Tru Tieân, nhöng thaáy Quyû Vöông uy maõnh caùi theá nhö vaäy, taát caû moïi ngöôøi coù maët ôû Thoâng Thieân Phong ñeàu phaûi bieán saéc, khoâng thoát neân lôøi. Luïc Tuyeát Kyø thì caøng nhôït nhaït, nhìn traân troái leân trôøi. Tru Tieân Kieám Traän laàn naøy xuaát theá hoaøn toaøn khaùc vôùi hai laàn ñöôïc Ñaïo Huyeàn chaân Nnaân khieâu ñoäng tröôùc ñaây. Treân trôøi, ngoaøi caùn kieám vaø luoàng kieám khí khoång loà maøu saéc thieân bieán vaïn hoùa ra thì khoâng coù caùc kieám khí nhoû ñôn saéc. Tuy chæ coù moät luoàng kieám khí nhöng Tru Tieân Kieám Traän vaãn toaùt leân söùc maïnh baït trôøi, so vôùi tröôùc kia chæ hôn chöù khoâng keùm. Thanh kieám maøu saéc khoång loà xeâ dòch nhö muoán xeù tan baàu trôøi, söùc khuaáy ñoäng caû vuõ truï. Ngoïn maâu ñoû khoång loà xoâ ñeán, khí theá baát khaû ñöông cöï, trong ñaùm ñoâng coù ngöôøi la leân choùi loùi, nhöng ngöôøi trong haøo quang chaúng heà neù traùnh, ngöôïc laïi, haén cöù ñöùng giöõa höôùng ngoïn maâu lao ñeán, roài vuït naém caû hai tay vaøo kieám khoaéng thaúng ra phía tröôùc, töùc thì saám noåi gioù gaøo aàm aàm aàm aàm, Tru Tieân vuït xoaùy troøn veà phía ngoïn maâu. Hai thöù vuõ khí khoång loà ñaùng sôï ñaâm vaøo nhau giöõa khoâng trung, baén ra aùnh saùng noùng boûng vaø choùi chang gaáp vaïn laàn aùnh maët trôøi, chaúng ai môû maét maø nhìn ñöôïc, chæ nghe trong nhöõng tieáng ñoäng raàm raàm khuûng khieáp, ñaát rung nuùi chuyeån, caû daõy Thanh Vaân cuõng nhö khoâng chòu noåi thaàn uy cuûa trôøi ñaát, sôï haõi chuùi ñaàu xuoáng. AÙnh röïc rôõ tan daàn, moïi ngöôøi voäi vaøng nhìn leân trôøi, thì thaáy treân chieán tröôøng khoâng trung döõ doäi kia xuaát hieän moät caùi xoaùy loác, saâu hoaém vaø ñen kòt, laïnh luøng nhìn xuoáng phaøm traàn. Beân döôùi luoàng xoaùy ñoù laø coå kieám Tru Tieân, nhöng baûy maøu ñaõ tan heát, chæ coøn moät maøu traéng tuyeàn raát gaét, ñaâm thaúng leân trôøi, khí theá phaàn thieân dieät ñòa. Ngoïn maâu ñoû thì ñaõ gaõy! "AÙ!..." Quyû Vöông ruùt leân thaûm thieát, nöûa ngöôøi döôùi vaãn aên thoâng vôùi caùi ñænh, oâng ta rít leân tuyeät voïng khoâng theå tin ñöôïc, thaäm chí hai maét coøn roøng roøng maùu, ruù leân kinh haõi: "Khoâng theå theá, khoâng theå theá naøy ñöôïc... Ta coù söùc maïnh cuûa Tu La, ta coù söùc maïnh..." D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2505 Hoài 257
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N Caâu cuoái chìm khuaát ñi trong tieáng gioù, Tru Tieân Coå Kieám cheùm tan caùi maâu maùu khoång loà, ñoàng thôøi chöa thu veà laïi thuaän theá ñaâm theâm phaùt nöõa. Chæ trong khoaûnh khaéc, caû baàu trôøi ngaäp trong aùnh kieám, maây gioù cuoän leân aøo aøo quanh vieàn trôøi, hình nhö taát caû thieân thaàn ma quyû treân trôøi döôùi ñaát luùc naøy ñeàu run leân sôï haõi söùc maïnh to lôùn ñaùng kinh khieáp cuûa Tru Tieân! Nhaùt kieám aáy ñaâm thaúng vaøo ñaùy ñaùm maây ñoû, ñaâm thaúng vaøo loõi quaû caàu maùu, ñaâm vaøo Phuïc Long Ñænh, cuõng töùc laø ñaâm vaøo Quyû Vöông! AÙnh saùng choùi chang ñoát chaùy taát thaûy, ñaäp tan moïi aùnh saùng khaùc, maây gioù saám chôùp cuøng ruù gaøo khoân nguoâi, nhöõng ñaùm maây raùch naùt coøn soùt laïi bò cuoán daït leân cao, chìm luoân vaøo caùi xoaùy ñen saâu hoaém. Quyû Vöông tuyeät voïng, nhöng caøng tuyeät voïng oâng ta caøng ñieân cuoàng. OÂng ta cöôøi gaèn, cöôøi gaèn, muùa may hai tay, ñoät nhieân, ñaâm luoân vaøo hai maét treân boä maët aùc ma cuûa mình. "AÀm!" Saám noå, aùt ñi moïi tieáng ñoäng treân nhaân gian, ñoâi maét Quyû Vöông phun ra hai coät maùu ñoû ngaàu. Baèng chuùt söùc taøn, oâng ta vaãn cöôøi saèng saëc, treân Phuïc Long Ñænh, chuùt söùc maïnh cuoái cuøng nhö bò kích thích, hieän ra moät caùi boùng ñoû maùu khuûng khieáp, cao ñeán caû tröôïng töø töø bieán hình sau löng Quyû Vöông. "Ñi cheát ñi!" Tieáng gaøo ñieân daïi vang thaáu trôøi, caùi boùng Huyeát Ma quyû quaùi aáy nhuùc nhích, khí theá ñaùng sôï, xoâ ñaåy huyeát khí ngaäp nguïa khoâng trung, laïi moät laàn nöõa xoâng vaøo haøo quang cuûa Tru Tieân. Thanh kieám traéng saùng do Tru Tieân bieán thaønh cuõng ñuùng luùc ñoù lao trôû laïi Phuïc Long Ñænh. "AÙ!..." Moät tieáng roáng ñaùng sôï vaø ñau ñôùn nhö raùch phoåi, baät ra töø phía sau haøo quang choùi chang, moät boùng ngöôøi bò Tru Tieân ñaåy baät ra khoûi Phuïc Long Ñænh, gioáng nhö maát heát söùc löïc, bay vaêng ñi roõ xa, bieán maát ôû nôi chaân trôøi, khoâng thaáy ñaâu nöõa. Ñuùng luùc ñoù, caùi boùng Huyeát Ma ñaùng sôï noï ñaõ lao ñeán tröôùc maët boùng ngöôøi trong haøo quang. Maát söï baûo veä cuûa Tru Tieân Coå Kieám, ngöôøi ñoù troâng nhö ngoïn coû tröôùc gioù so vôùi söùc maïnh kinh hoàn töø voùc daùng ñoà soä kia. "Khöïc khöïc" maáy tieáng, caùi boùng trong haøo quang bò Huyeát Ma naém laáy giô leân, chæ thoaùng choác haøo quang tan saïch, ngöôøi ñoù töùc thì cuõng bò Huyeát Ma truøm laáy, moïi D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2506 Hoài 257
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN .nhanmonquan.com N ngöôøi treân Thoâng Thieân Phong ñeàu caû kinh thaát saéc, ruù leân lieân hoài. Luïc Tuyeát Kyø run baén, maët caét khoâng coøn hoät maùu, naøng oïc maùu, laûo ñaûo ngaõ quî xuoáng. Ñoät nhieân, Huyeát Ma ñang cöôøi saèng saëc vì giaønh ñöôïc thaéng lôïi kia boãng ñöùng cöùng söõng. Tru Tieân Coå Kieám bay trôû laïi, laáp laùnh haøo quang ñaõ töø phía sau ñaâm xuyeân leân tröôùc ngöïc noù. Xung quanh Tru Tieân Coå Kieám, huyeát khí cuoàn cuoän töùc thì tan saïch, thaân hình to lôùn hieän ra roõ raøng vôùi veát thöông chí maïng, veát thöông mau choùng lan roäng, Huyeát Ma ruù leân khuûng khieáp, ngay tröôùc khi thaân theå baét ñaàu raïn nöùt, noù neùm luoân caùi ngöôøi trong tay noù bay huùt veà phía caùi xoaùy loác, töùc thì bò aùnh saùng nuoát chöûng, bieán maát. Ngay sau ñoù, Huyeát Ma roáng leân nhöõng tieáng giaõy cheát, cuoái cuøng, khoâng ngaên caûn ñöôïc veát thöông nôi ngöïc loang roäng, noù ruù leân roài tan raõ trong vaàng baïch quang vaø trong tieáng ruù gaøo cuûa chính mình. Treân trôøi, maây ñoû töø töø tan ñi, gioù töø töø ngöøng thoåi, khoâng bò huyeát quang khoáng cheá nöõa, ñaùm Ma Giaùo a dua nhö vöøa traûi qua moät côn aùc moäng, maét heát ngaàu ñoû, töø töø tænh caû laïi. Beân chính ñaïo ai naáy nhìn nhau, sau aùc moäng, vaãn coøn caûm giaùc chöa tin haún. "Thaéng roài? Thaéng roài?" Moïi ngöôøi lao nhao hoûi nhau, maét hoen leä, töïa nhö khoâng tin noåi taát caû nhöõng gì ñaõ xaûy ra. Vaên Maãn vaø Toáng Ñaïi Nhaân oâm chaët laáy nhau, khoâng nôõ rôøi, raát laâu sau, Vaên Maãn söïc nhôù ra, göôïng cöôøi ngoaûnh laïi nhìn Luïc Tuyeát Kyø giaõi baøy: "Sö muoäi, muoäi xem boïn ta..." Naøng boãng ngheïn lôøi, Luïc Tuyeát Kyø ñaõ ngaõ ngaát töï khi naøo, töïa nhö maát heát sinh khí, baát tænh nhaân söï. Nhöng noãi bi thöông nhoû nhoi cuûa tyû muoäi hoï mau choùng bò dìm laáp ñi trong nieàm haân hoan nhö trieàu daâng cuûa caû phe chính ñaïo. Caùi xoaùy loác treân trôøi tan daàn ñi. AÙnh maët trôøi noàng naøn laïi nhoâ leân, göûi xuoáng traùi ñaát nhöõng aám aùp vaø yeân bình laâu daøi. -oOo- D Dòòcchh ggiiaa:û :û Alex 2507 Hoài 257

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản