intTypePromotion=3

Truyện ngắn Bỉ vỏ: Phần 2

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
41
lượt xem
5
download

Truyện ngắn Bỉ vỏ: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối phần 1. Phần 2 tác phẩm sau đây bắt đầu từ đoạn chương 5 của phần thứ hai trong tác phẩm trở đi Thằng Sẹo so vai, ngón tay cái để vào lỗ mũi, phì phì nói,..... Mời bạn đón đọc nội dung hai phần tác phẩm để tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời đau khổ của cô Bính và hiểu giá trị nghệ thuật phê phán, xã hội hiện thực trong hoàn cảnh bấy giờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn Bỉ vỏ: Phần 2

BÓ VOÃ<br /> <br /> 73<br /> <br /> V<br /> Thùçng Seåo so vai, cong baân tay phaãi, ngoán tay caái àïí vaâo löî muäi, phò phò noái: - Tao laåy maây caã noán thöi! - Maây vêîn khöng tin aâ? - Coá giúâi tin àûúåc! Thùçng Minh vùng tuåc, noái: - Chõ Taám Bñnh laâ baâ maây hay sao maâ maây phaãi bïnh baâ chêìm chêåp lêëy? Seåo cûúâi muäi: - ÛÂ thò laâ baâ tao, àaä chïët ai chûa? Vaâ tao bïnh baâ tao thò àaä laâm sao? - Giúâi úi! Roä raâng chuáng tao nom thêëy chõ êëy "laâm tiïìn", chuáng tao noái thêåt maây cuäng khöng tin! Dûát lúâi Minh hùm húã chaåy àïën göëc xoan gêìn àêëy, löi tay möåt thùçng beá chûâng bùçng chaåc noá, nhûng quêìn aáo raách rûúái hún, toác cûáng àen nhaáy cuåp xuöëng che kñn caã gaáy vaâ tai: - Àêy Hiïëu, höm kia maây tröng thêëy nhûäng gò maây noái cho thùçng Seåo nghe, chûá öng khöng húi àêu caäi vúái noá cho töín thoå. Hiïëu liïìn nhe böå rùng àêìy bûåa, hoám hónh cûúâi: - "Bó" Bñnh "hùæc" lùæm! Thùçng Seåo meáo miïång nhòn, Hiïëu vöî vai noá noái: - Maây cûá ngöìi xuöëng heâ àêy röìi tao noái cho maâ nghe. Seåo ngöìi xïåp trïn vóa heâ, hai caánh tay choaâng lêëy Minh vaâ Hiïëu, chùm chuá nghe Hiïëu noái. Ngaây höm kia, Hiïëu vaâ Minh àûúng phêët phú ngoaâi phöë, chúåt thêëy möåt ngûúâi àaân baâ xaách möåt bõ nùång úã möåt cûãa haâng vaãi bûúác ra. Chùæc chùæn caái bõ noå àûång ñt ra cuäng baåc chuåc nïëu toaân tiïìn<br /> <br /> NGUYÏN HÖÌNG<br /> <br /> 74<br /> <br /> trinh, coân toaân haâo hay "xanh xùng"1 thò moán tiïìn nhiïìu khöng thïí tñnh xiïët àûúåc. Chuáng vöåi bêëm nhau, caã hai àûáa cuâng theo sau ngûúâi àaân baâ. Nhûng, khi túái vûúân hoa Àûa ngûúâi, chuáng gùåp ngay Nùm Saâi Goân vaâ Taám Bñnh tûâ nhaâ Haát ài laåi. Khöng biïët cùåp mùæt Nùm tinh àïën chûâng naâo maâ thoaáng liïëc qua caái bõ àêåy kñn, Nùm àaä ra hiïåu baão chuáng phaãi "chuöîn". Minh bûåc tûác ngùæt lúâi: - Seåo! Maây tñnh thïë coá ûác nhau khöng? Seåo cau maây, gêåt àêìu, röìi giuåc Hiïëu kïí nöët. Chuáng noá bêët àùæc dô phaãi reä sang vûúân hoa song vêîn àïí yá xem Nùm Saâi Goân "laâm tiïìn". Thöët nhiïn ngûúâi àaân baâ dûâng bûúác, Taám Bñnh saán àïën bïn, Nùm Saâi Goân khêín khoaãn àöíi caái giêëy baåc hai chuåc, caác taám xu. Ngûúâi àaân baâ àùåt ngay bõ xuöëng àêët. Seåo nhõn khöng àûúåc cûúâi phaá lïn: - Thïë thò "meã beáng" coân gò! Minh àaáp: - Phaãi baân! Hiïëu chïm möåt cêu: - Maâ Taám Bñnh "siïn" múái thêìn tònh chûá. Vûâa noái Hiïëu vûâa bùæt chûúác nhûäng cûã chó cuãa Bñnh ngöìi bïn caái bõ tiïìn. Mùæt noá cuäng àûa nhòn saáng loaáng, möìm noá cuäng hoãi nhûäng cêu khöng àêu, hai ngoán tay cuäng nheå nheå àûa vaâo caái muä phúát boáp beåp giaã laâm bõ tiïìn. Noá laåi coân laâm ra möåt veã mùåt rêët bònh tônh àïí nhùæc laåi veã mùåt Taám Bñnh khi chuyïìn nhanh nhû chúáp nhûäng coåc haâo sang loâng Nùm. Hiïëu chuyïn mön ùn cùæp, nïn caác cûãa chó cuãa Bñnh noá diïîn laåi möåt caách kheáo leáo tûå nhiïn vö cuâng laâm Seåo phaãi troân mùæt kïu lïn: - Taám Bñnh "dûåa nhêíu" àïën thïë cú aâ? Minh hêët haâm cûúâi: - ÊËy chïët. Baâ maây coá biïët "laâm tiïìn" tñ naâo àêu.<br /> 4 3 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Xanh xùng: àöìng tiïìn trõ giaá nùm xu Meã beáng: mêët ngay Siïn: lêëy ài. Dûåa nhêíu: lêëy nhanh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> BÓ VOÃ<br /> <br /> 75<br /> <br /> Mêët hïët caã ngúâ vûåc, thùçng Seåo gêåt guâ: - Khoaái àêëy! Thñch àêëy! Noá rêët sung sûúáng àûúåc thêëy möåt ngûúâi àaân baâ thuây mõ nhû thïë sa ngaä. Noá coi nhû laâ sûå an uãi cho caái söë phêån khöën naån cuãa noá. Noá vui veã cêët tiïëng: - Chuáng maây nhó "bó" êëy dïî lùæm, töët lùæm, thïë naâo nhûäng luác "àeát"1 chuáng ta chaã "traách phoä"2 àûúåc tyá tónh. Thùçng Minh nhiïìu tuöíi hún Seåo, thêëy noá caã tin nhû thïë vöåi bôu möi: - Àêëy maây xem, Taám Bñnh laåi nhû chõ Tû Khuyïn daåo trûúác thöi! Seåo ngú ngaác: - Tû Khuyïn naâo? Minh khöng àaáp. Noá chua chaát nhúá túái nùm noá 12 tuöíi, caách àêy àaä böën nùm, vaâ nhûäng ngaây muâa àöng reát mûúát, buöìn baä. Hai höm roâng, noá khöng coá lêëy möåt höåt cúm vaâo buång. Caái àoái àaä huâa vúái reát maâ nghiïën rûát noá, laâm noá múâ caã mùæt, raä rúâi caã chên tay. Nhûäng tia mûa phuân cûá nheâ mùåt noá túái têëp sóa vaâo. Àaä thïë chiïëc aáo caánh mûúáp cuãa noá, möîi lêìn gioá bêëc thöíi, laåi töëc lïn, àoán lêëy caái laånh tï buöët. Noá dûåa lûng vaâo möåt goác tûúâng, lúâ ngúâ tröng nhûäng keã qua laåi ngoaâi àûúâng, àïí tòm möåt ngûúâi böå haânh nhiïìu tiïìn vaâ vö yá. Nhûng noá thêët voång. Ai ai cuäng co ro, hai tay thuã tuái cho dêîu tuái khöng. Xe naâo cuäng buöng mui kñn mñt duâ trong xe khöng coá möåt ngûúâi. Chúåt, möåt xe nhaâ àöî gêìn chöî noá ngöìi. Hai ngûúâi àaân baâ trong xe bûúác xuöëng, àïí laåi trïn àïåm xe möåt goái àöì to xuå. Hai baâ chuã vûâa ài khoãi, anh xe toát ngay vaâo haâng nûúác. Möåt luác lêu, röìi anh xe vêîn soâng soåc huát hïët àiïëu thuöëc naây àïën àiïëu thuöëc khaác, trong khi ngoaâi àûúâng vêîn vùæng laånh dûúái nhûäng lúáp mûa raâo raåt. Thùçng Minh vöåi hïët sûác roán reán voâng àïën sau xe. Anh xe vûâa hêët haâm nhòn lïn khoái thuöëc toãa, noá bï liïìn goái àöì, luãi dêìn vaâo ngoä gêìn àêëy.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Àeát: tuáng thiïëu. Traách phoä: xin nhúâ vaã<br /> <br /> 2<br /> <br /> NGUYÏN HÖÌNG<br /> <br /> 76<br /> <br /> Nhûng noá laåi thêët voång, vaâ lêìn naây sûå thêët voång vaâ tuãi cûåc lïn khöng biïët túái mûåc naâo. Nûúác mùæt noá chaãy ra giaân duåa, noá chó coân sûác thúã nêëc lïn mêëy tiïëng röìi lõm hùèn ài. Chõ Tû Khuyïn khöng hiïíu úã àêu laåi xin kheáo ngay noá caái goái kia, cûúáp tröëc tay noá caái goái àûång bao nhiïu no nï êëm aáp. Noá ûâng ûåc nhòn chõ giúã tûâng thûá möåt, naâo aáo len, naâo muä nöìi, naâo baánh têy, naâo thõt quay, naâo sûäa... Àïën giúâ Minh vêîn coân àau, tûác vò phaãi chõu leáp vïë vúå möåt ngûúâi àaân anh. Noá nghô laåi maâ lùång caã ngûúâi. Thêëy thïë, thùçng Seåo vöåi vöî vai noá: - Kòa sao maây àûúng vui laåi thûâ ngûúâi ra thïë? Noá cûúâi nhaåt, àûáng dêåy luâi luäi laåi ghïë vûúân hoa. Noá bêng khuêng nhúá nöët buöíi khöën cuâng úã trong caái ngoä heãm kia. Noá àoái quaá, laã ài mï mïåt, nùçm ruä trïn thïìm gaåch xêy caånh chuöìng tiïu. Noá àaä muöën nguyïìn ruãa "chõ" Tû, song cöí hoång khö khan khöng sao cêët tiïëng àûúåc. May maâ saáng höm sau thùçng Hiïëu ùn cùæp àûúåc möåt àöi giêìy ta múái, baán àûúåc hai haâo rûúäi, mua phúã cho noá ùn, chûá khöng noá àïën chïët àoái mêët. Vaâ may hún, cuöëi thaáng êëy vúå Tû Khuyïn chïët, Tû Khuyïn bõ kïët aán ài àaây, dên "chaåy" mêët truâm, tiïìn "böìi" khöng ai thu. Thêåt laâ nhûäng ngaây khöng thïí quïn àûúåc. úã Haãi Phoâng tûâ "yïu taå" àïën "voã loãi" àïìu phúán phúã sung tuác tung hoaânh. Nhûng tûâ khi Nùm Saâi Goân úã Saâi Goân vïì, Tû-lêåp-lú vaâ Chñn Hiïëc trïn Haâ Nöåi xuöëng, caác caánh chaåy laåi neáp mònh dûúái möåt oai quyïìn cho ai söëng àûúåc söëng, bùæt ai chïët phaãi chïët, baão tuâ phaãi ngöìi tuâ cuãa Nùm Saâi Goân. Thùçng Minh chaán ngaán. Noá lo ngaåi tûâ nay trúã ài laåi caâng bõ ûác hiïëp: - Taám Bñnh! Taám Bñnh! Noá nhùæc tïn àoá hai ba lûúåt. Noá ghï rúån tûúãng àïën sûå kiïu cùng taân aác cuãa möåt ngûúâi àaân baâ thaânh "yïu ta". Noá sún súãn gaáy tûúãng chûâng àûúng bõ hai baân tay cûáng nhû sùæt cuãa Nùm Saâi Goân boáp chùåt vò àaä choát tiïu moán tiïìn ùn cùæp àûúåc. Möåt ûúác voång böîng naãy ra trong têm trñ Minh. Möåt ngaây kia Minh trúã nïn anh chõ, cuäng nùm baãy lêìn tuâ, tay Minh cuäng tûâng phen àêîm maáu, chùèng phaãi maáu caác keã têìm thûúâng<br /> <br /> BÓ VOÃ<br /> <br /> 77<br /> <br /> àêu, maâ cuãa boån anh chõ, cuãa boån "cúám" àïí coá tïn tuöíi trong nhûäng phñch1 úã nhaâ Ào. Caã ngûåc Minh seä tröí lùçn lïn nhûäng röìng xanh àuã caác kiïíu uöën khuác, vò thïë ngûúâi ta goåi Minh laâ "anh" Minh röìng, vaâ vúå Minh laâ "chõ" Minh röìng. Vúå Minh cuäng laâ möåt "bó voã", song tinh anh sùæc saão hún caã vúå Tû Khuyïn, xinh xùæn hún caã Taám Bñnh, biïët moåi caách trûng baãnh caái "anh chõ" cuãa chöìng mònh. Minh khoan khoaái quaá àûáng ngay dêåy raão bûúác ài. Minh mñm chùåt möi, nùæm chùåt tay, àêëm thinh khöng, tûå nhuã: - Àaä biïët mùåt Minh röìng chûa? Nhûng, mùåt tuã kñnh böîng thoaáng chiïëu boáng Minh: möåt àûáa treã thêëp beá, bêín thóu, aáo têy vaâng daâi quaá àêìu göëi, tay aáo àaä sùæn lïn hai nêëc maâ vêîn coân chuâm kñn baân tay, quêìn chaáo loâng raách mûúáp, muä daå àöåi laâ thûá muä "soåt raác", muä "têìu phúã". Minh tuãi theån vö cuâng. Noá nghiïën rùng rñt lïn: - Phaãi chúi. Ài "àoå" thò ài .<br /> 2<br /> <br /> Phñch: (fiche) túâ giêëy kïí tïn tuöíi quï quaán aán tñch cuãa töåi nhên vaâ coá caã hònh aãnh àiïím chó vaâ caác dêëu vïët riïng úã nhaâ Ào.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ài àoå: ài àaây. Thûúâng toâa aán hay kïët aán ài àaây khöng thúâi haån nhûäng keã cùæp nhiïìu lêìn<br /> <br /> can aán.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản