intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyện: Tam Quốc toàn tập

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

104
lượt xem
759
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tam quốc diễn nghĩa còn có tên khác là Tam quốc, Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện: Tam Quốc toàn tập

 1. FUNNY TAM QU C TOÀN T P
 2. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org Truy n 1 L i nói v nhà Ngô và nhà Th c, sau bao tr n chi n dai d ng kéo dài mà nhà Ngô v n ko chi m l i ư c Kinh Châu t tay nhà Th c...Tôn Quy n bèn m i Lưu B d h i ngh bàn èn, ko ng võ n a mà chuy n sang ng kh u ( àm phán). TQ : tránh cho bá tánh s ng trông c nh l m than, cu c chi n giành Kinh Châu có l ch nên 1 vs 1 gi a và Lưu huynh thôi..Lưu huynh th y sao? LB : Tôn nghĩ ư c th thì quá t t, mi n là tránh ư c h a binh ao cho dân lành thì t nhà, cư p c a, gi t ngư i anh cũng làm. E thích chi n v i anh cái gì.. ua xe hay tá l ???? Sau n a ngày t thí c m, kỳ, thi, h a...LB và TQ v n b t phân th ng b i.... LB : Chúng ta úng là 1 c p i th "tr i tru t di t" ( ý c a Lưu b là tr i sinh). Bây gi th này chúng ta thi lòng can m n u Tôn làm ư c vi c này thì ta xin dâng Kinh Châu = c 2 tay 3 chân cho TQ : OK, huynh c ra LB : N u trư c m t qu n hùng 2 nư c mà dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua.. TQ : bò còn dám ăn n a là phân bò, nói xong cúi xu ng ăn s ch.. Ti ng v tay r m tr i + hoan hô inh i...LB m t tái xanh vì ko ng 2
 3. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org TQ dám chơi như v y. Nhưng TQ cũng úng ch t dân chơi v a cư i v a nói TQ : cu c chơi nào cũng th , ph i có qu i qu l i m i to i lòng nhau, n u Lưu Huynh cũng dám ăn phân bò gi ng thì xin tr l i Kinh Châu và coi như t nay nó là c a huynh vĩnh vi n.. LB : Ch ng l huynh l i kém ... nói xong LB cu ng cu ng ăn h t s TQ i ý.. Ti ng hoan hô l i vang lên chúc m ng t nay 2 nư c hòa hoãn, bá tánh thái bình... TQ : Lưu huynh úng là b c anh hùng, ngư i nhân nghĩa như Huynh làm ch Kinh Châu cũng an lòng...mà sao m t huynh bu n v y.. LB bèn n g n TQ nói nh : Chú TQ nè, th hóa ra anh em mình ăn c... không công a`????? Truy n 2 L i nói n L B , Trương Liêu cùng chư tư ng b Tào Tháo b t trói. Tháo sai chém h t còn B và Liêu thì Tháo ti c nhân tài nên có ý thu nh n. Tháo bèn b o Tuân Húc ki m tra xem B và Liêu có áng ư c thu nh n ko hay chém n t cho có b u b n. B nghe xong m ng l m bèn b o Liêu : Trư c gi ta ch bi t gi t ngư i giành gái nào bi t thi tr c nghi m nó th nào âu, ngươi vào trư c i c g ng thi t t r i ném phao cho tao. 3
 4. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org n áp ơn tri ng c a B , Liêu r t run nhưng v n vào thi..vào phòng thi ã th y Tuân Húc , Tào Tháo và ao ph v i mã t u sáng loáng ng trong. Tuân Húc nói: ta ch h i 3 câu, n u mi tr l i mà Tào i nhân ưng ý thì ngươi s ư c u quân dư i trư ng. Liêu : d ...d ....b m c c nói Húc : N u ngươi g p k thù c a Tào i nhân thì ngươi làm gì ?? Liêu : Tôi s chém nó ch t ngay Húc và Tháo g t gù.. Húc : N u ngươi g p Hán thì sao ??? Liêu : Tôi s hân hoan v y chào Húc : n u Tào i nhân sai ngươi ra sa trư ng thì sao Liêu : tôi s nói “Vâng thưa ngài” Tháo ưng l m bèn truy n l nh c i trói và thu nh n Liêu. Liêu m ng húm i ra nh c khéo cho LB : Ngài ch c n nh áp án là 3 câu này + Tôi s chém nó ch t ngay + Tôi s hân hoan v y chào + Vâng thưa ngài B l m b m h c thu c lòng r i run r y bư c vào Húc h i : N u ngươi g p Hán thì ngươi làm gì B : Tôi s chém ch t nó ngay Tháo tái m t, Húc bèn h i ti p : N u ngươi g p k thù c a Tào i nhân ngươi s làm gì??? B : Tôi s hân hoan v y chào 4
 5. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org n lúc này thì Tháo ko nh n ư c n a bèn p bàn và quát : Mày trêu tao y h , thích ch t ko th ng ****?? B : Vâng , thưa ngài Truy n 3 L i nói v Kh ng Minh và Tư mã Ý ( su t ngày l i nói....) Trong m t l n ng i àm o v binh pháp, o dùng ngư i, vi c nư c Nam Man gia nh p WTO...Kh ng Minh m i nói v i Tư Mã Ý. Chi n tranh bây gi không ch ph thu c vào mưu k quân sư, sĩ khí, thiên a nhân mà còn ph thu c r t nhi u vào cu c u trí gi a nh ng ngư i tr c ti p c m quân là các tư ng. Chính vì th tôi ch ch n các tư ng thông minh cho xung tr n thôi. - TMY : nhưng làm sao i ca bi t th ng nào thông minh - KM : tôi có bài tr c nghi m, v a lúc ó thì Quan Zu i qua, Kh ng Minh li n g i vào và h i. Quan Zu nè ai là con ru t c a B m c a Quan tư ng quân mà ko ph i anh ch em ru t v i Quan tư ng quân Quan Zu ng m nghĩ 1 chút r i tr l i : ó chính là tôi Mr Quan Zu. Kh ng Minh cư i khà r i quay sang TMY nói : ô th y chưa.. TMY ph c l m bèn v áp d ng th vào quân Ng y, v a lúc th y H a Ch i vào TMY bèn h i : Công t nhà h H a cho ta h i ai là con ru t c a ph huynh công t mà ko ph i anh ch em ru t công t ?? 5
 6. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org HC vò u b t tai suy nghĩ r i nói tôi luy n quân xong s tr l i ông. Trong lúc v tr i HC nghĩ có l mình th h i th ng Trương Liêu xem sao, nó r t láu cá. HC : Liêu nè ai là con c a father and mother Liêu mà ko ph i brother hay sister c a you? TL ng m nghĩ 1 lát r i nói : It's Me!!! Trương Liêu. HC vui l m l t t ch y n ch TMY r i nói : T i bi t ai là con ru t c a b m tôi mà ko ph i anh ch em tôi r i. ó là Trương Liêu!!! TMY vò u b t tai : C u úng là th ng u óc bã u.. ó là Quan Zu!!! Truy n 4 L i nói v ng Công. M t hôm ng Công n g p Hoa à tiên sinh và nói : ta c n ngươi tư v n v s c kh e cho ta Hoa à : ok Sir C : ngươi cũng bi t ó ta có con b là iêu Thuy n xinh pn i ti ng thiên h . M t l n ta i săn v thì th y b c a ta ang n m cùng B (ý nói L B ) . Ta gi n l m inh rút gươm chém ch t c 2 a nó nhưng vì iêu Thuy n quá xinh p nên ta ko n cu i cùng 3 ngư i ng i u ng trà nói chuy n r i ta b qua. H :....... 6
 7. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org C : L n 2 ta i bàn vi c quân v l i th y b n m v i B inh gi t nhưng vì b quá p nên ta ko n r i 3 ta l i ng i u ng trà và ta l i b qua. H :..................... C : l n 3 ta i h p v l i g p b nhưng b n m v i T.Liêu ta inh gi t nhưng b quá p nên l i u ng trà nói chuy n r i b qua H : ...................................... C : L n th 4, l n th 5 b n m v i Lý, Quách nhưng vì b p quá..nên lai u ng trà nói chuy n v i Lý, Quách r i b qua. H ko nh n ư c n a bèn h i : th r t cu c ông c n ask tôi v cái rì???? C : ah ta mu n h i v i tu i c a ta mà u ng trà nhi u th có b làm sao ko?? H x u……………. Truy n 5 L i nói v Tháo.. M t hôm H a Ch i qua doanh tr i th y Tháo ang ng i bu n b c c nh 3 vò rư u. Ch bèn h i : có vi c gì mà ch tư ng bu n v y l i trư t lô a`?? Tháo tu c 1 hơi h t 1 vò rư u r i nói : ta v a phát hi n 1 tin ng tr i th ng Tào Th c con ta là GAY… H a Ch g n x u hét lên : H t h n chim én... 7
 8. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org Tháo vác vò th 2 u ng 1 hơi r i nói ti p : ta còn phát hi n thêm 1 tinh kinh d n a là th ng Tào Chương cũng là GAY n t H a Ch : i don’t believe in my tai....(tai = cái l tai) Tháo vác vò th 3 lên tu n t r i l i nói : 1 tin vãi hàng n a là th ng Tào Phi cũng là GAY luôn...................... H a Ch ko bình tĩnh n i gào lên : Tr i ơi th nhà Tào i nhân ko có ai thích àn bà c sao????????? Tháo ch m rãi tr l i : Cóa ch , V ta... Ch : X u Truy n 6 L i nói v 3 nư c Ngô, Th c, Ng y 1 hôm Tào tháo, Lưu b , Tôn Quyên cùng chư tư ng và thân b ng c h u h p h i ngh G3 và ăn búp phê trên 1 chi n thuy n to và p nh t nư c Ngô… Bu i ti c ang vui v thì tr i n i giông bão....1 tư ng ch y vào b m báo : ”thưa tam Vương : gió gi t c p 12, t m nhìn xa trên 10 kilomet..tàu âm vào á ng m s p chìm... ch ng ch i ch ti p vi n thì ph i v t b t c cho tàu nh b t.” V a nghe xong Tháo sai Ch v t s ch vàng b c mang theo xu ng bi n trư c ánh m t thèm thu ng c a m i ngư i.. Tháo bèn nói : “yên tâm nư c Ng y còn nhi u vàng b c l m” 8
 9. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org Tháo chưa d t l i thì Quy n ã sai v sĩ em v t h t thê thi p p hơn hoa h u c a Quy n xu ng bi n trong ánh m t kinh hãi c a quan khách. Quy n cư i nói : “yên tâm nư c Ngô gái p còn nhi u l m.” B chưa k p nói gì thì Phi ã bư c t i ném Tháo và Quy n xu ng nư c r i nói : “Yên tâm nư c Th c còn nhi u th ng b c phét l m .......” Truy n 8 L i nói v Hoa à.. Tương truy n lúc Kh ng Minh bi t mình không thoát kh i m nh tr i bèn g i v vào và nói.. Phu nhân ơi ta s p i ma teo r i (ch t
 10. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org H : V y ch ng hay phu nhân n ây s m có vi c gi`? Wife of KM : d ! ta n xin thu c gi i ngư i ta còn óng ư c n p quan tài Hoa à......................... Truy n 9 L i nói v ng Công M t hôm ng Công n g p Hoa à và h i Nè H v ta là iêu Thuy n d o này liên t c ngo i tình v i b n B , Liêu, Quách, Lý.... H lu ng cu ng ng t l i v n ó thì ng th a tư ng nên g p bác s tâm lý b nh vi n Vi t c ch th n ch chuyên Ph Khoa thôi... C ng t l i : ko cái ta c n h i là v nh ng cái s ng, li u n gi ta chưa m c s ng có ph i do ta thi u canxi hay ko?? H ............................... Truy n 10 L i nói v Trương Phi Linh h n Trương Phi ch t bay n qu môn quan thì g p Diêm Vương Diêm Vương bèn nói : Phi ! khi xưa ngươi làm nhi u i u ác, gi t 10
 11. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org ngư i cư p c a cho vay n ng lãi… ko thi u i u gì nhưng theo lu t n u ngươi k ư c ra 1 vi c làm dũng c m thì tao cho mày lên thiên ư ng.... TP áp : D có 1 l n con ng gi a trăm v n quân Tào trong tay ko m t t c s t nhưng v n dám hô Lưu B muôn năm! DV : kinh th cơ ah, th vi c ó x y ra lâu chưa ??? TP : D m i v a nãy thưa ngài Truy n 11 L i nói v Lưu B M t hôm Lưu B g i Kh ng Gia Cát Ng a Long Lư ng Minh (vi t t t là Kh ng Minh) vào h u và nói: Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nư c b t ngươi cũng là ngư i trên thông thiên tai dư i tư ng a lôi ph i ko? Kh ng minh nghĩ th m : mie, thông thiên văn tư ng a lý mà nói thành như úng là ngu mà còn bày t chơi ch … KM : D th n cũng bi t chút ít v tư ng s i vương c n xem gì thì ưa tay ây… LB : Ta có c n coi bói âu ch ng là g n ây ta liên t c g p ác m ng... KM v i vàng b m t tay xem gi và nói : i vương mơ gì nói nhanh th n còn ch y ra bao lô ko h t gi m t... LB căm l m nhưng vân k : G n ây ta liên t c mơ th y ta trên 11
 12. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org bãi bi n c nh Ti u Ki u, i Ki u, iêu thuy n t t c u ko có m t m nh v i che thân trên ngư i... KM : L y h n, th mà là ác m ng i vương ph i tu ư c 7 cái c ( th t c) m i g p ư c ác m ng như th , sư ng th còn khóc cái n i gi … LB : nhưng trong mơ ta l i là Mi phu nhân m i nh c ch .... Truy n 12 L i nói v Trương Phi Tri u Vân th y TP u tóc rũ rư i ng i c nh c c rư u ng n ng chưa u ng..Vân bèn nh y vèo t i c m c c rư u c 1 hơi...ch t th y Phi khóc r ng lên nư c m t dàn d a. Vân : tao ùa tí mà mày ã khóc như Lưu B ch t ý..tao n chai XO ư c chưa? Phi : không ph i hôm nay là 1 ngày quá kh ng khi p v i tao, êm qua ánh tá t b th ng Siêu v t s ch, sáng d y i làm mu n b lão Kh ng ch i m ĩ r i giáng ch c, l i th i nh c nhã sách tư trang ra v thì b th ng nào á m nó m t con ng a m c dù ã khóa c và khóa chân. Mư n ư c con ng a tàu phóng như bay v nhà thì phát hi n rơi m h t gi y t tùy thân, chưa h t bư c vào nhà thì th y v tao ang n m cùng Quan Zu. Và i u kinh kh ng nh t là khi tao nh k t thúc cu c i tao thì mày l i n và u ng s ch c c 12
 13. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org rư u c ó... Vân:............... Truy n 13 L i nói v Quan Zu.. Quan Zu oai ch n thiên h nhưng l i m c b nh nói l p kinh niên..cũng có th do trư c khi n i ti ng Zu là phát thanh viên c a phư ng nên m c b nh ngh nghiêp. nh i m c a bi k ch x y ra Hoa Dung..Tr n ó Tháo thân tàn ma d i lê l t n Hoa Dung..Quan Zu nh y ra như 1 chi n tư ng nhà tr i hét lên : - H ....iiiiii...h i...quân...quân...quân.... .tào...tào....tào....ooo Quân Tào ( g m c Tào Tháo ) :............. QZ : T...a..a....là...là...là....Qua..n..n..Zu..zu.. zu.... ây.... ây .... ây.....Gi ....gi ....ch t......ch t ....ch...ê..t....c a....c a...các...ngươi. ..ngươi.... ã.... n.... n... Nói xong Zu c m Thanh Long Phóng n ng 8 l ng 2 lao n (có s nói là Thanh Long ao 82 cân!!!) QZ : a... a...tào....tào....tháo....tháo.... âu??? Quân QZ : D i b nói xong thì chúng nó ã té m nó m t t l u r i ! QZ tái m t, v nhà thì b LB, KM ch i b i b n bè xa lánh... nói chung là gia ình ru ng b … ti u khu nhòm ngó... ng nghi ng … 13
 14. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org nhân dân theo dõi... QZ n g p Hoa à nh ch a căn b nh *** mother này ( t m d ch là **** má) H khám xong nói : b nh c a ngài do " cái ó" c a ngài quá to kéo dây thanh i nên sinh ra b nh echo ( t m d ch là nói l p) Mu n ch a ph i ki m ai có cái nh hơn i cho ngài thì h t b nh.. QZ ng ý và H ã ch a kh i, t ó Zu nói năng trơn tru chi n trư ng l ng l y nhưng tình trư ng l i g i b n Phi, Vân = c … ư c 1 th i gian Zu quay l i b o H , ta nói năng ngon lành ch s ch t khi p??? nhưng ko d a ư c àn bà n a cay quá... hay ngươi tìm ngư i lúc trư c i l i cái hàng kh ng ó cho ta i... H : i u.... i u ... ó.... ó..là..la...ko..ko..th .. ư c ... ươc. Truy n 16 L i nói v L B L B sau khi b chém lên thiên ư ng g p thư ng , thư ng bèn d n L B i ch n phòng. ây m i phòng u có 1 chi c ng h nhưng cái thì quay ch m rì cái thò quay tít thò lò như l p mô tơ vào ít. B h i : thưa ngài sao phong nào cũng có ng h mà l i không l p i u hòa..?? Thư ng : oh sít, ăn mày còn òi xôi g c..ch ng l tao cho mày ra ng nhà ch xe buýt bây gi .. LB nghĩ th m tao mà có thiên phương h a kích ây thì tao cho 14
 15. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org mày ch u tr i ngay!!!??? LB áp : d con không dám nhưng sao có phòng ng h ch y nhanh như ăn c p mà có phòng ng h lai ch y ch m như công an??? T : ah, nhanh ch m c a ng h ph thu c vào ngo i tình c a v hay ch ng c a ngư i phòng ó.. Sau khi v a nh n phòng ã th y LB g i v i T : thưa ngài làm ơn cho con c c trà á và i u vina ý l n ngài t t dùm con cái qu t tr n nó quay vù vù làm con cold(l nh) quá. T : âu có ó là chi c ng h c a con iêu thuy n v mày y ch ...!!! Truy n 18 L i nói v L B L B là chi n th n vô ch i n âu là quân ch th t kinh bát o t i ó, tuy v y LB cũng là con ngư i yêu súc v t, gái p, m già nói chung là yêu tùm lum.. M t l n LB i chinh ph t ngoài biên i bèn d n dò Lý Nho : mày nhà ch có lô c b c...nay ta i chi n u thì ngươi nhà lo l ng dùm cho gia ình và gia súc c a ta nghe chưa..1 tháng lên thông báo 1 l n tình hình giá vàng giá ô và m i vi c nhà cho ta y.. 1 tháng sau Lý Nho lên g p LB và nói : xin l i B nhưng con **** yêu c a ngài die r i.. 15
 16. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org LB : h ..tao ã b o mày chăm sóc chu áo cho nó cơ mà.. LN : D Hoa à b o nó ch t vì r i lo n tiêu hóa do ăn quá nhi u.. LB : H ..h tao b o mày cho nó ăn theo kh u ph n khoa h c cơ mà (???) LN : vâng thưa B , nhưng do con Xích th ch t nên 1 l n nó mò sang máng ăn c a Ng a... LB : Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....mày nói sao..con Xích Th c a tao ch ttttttttttttttt? LN : Vâng do chu ng ng a b cháy nên.... LB :Cái giiiiiiiiiiii, làm sao mà chu ng ng a cháy h th ng ngu??? LN : D , do lâu ài c a Ngài cháy nên b t l a sang chu ng ng a... LB : oh, NO, what u say (mày nói cái gì?) Lâu ài c a tao cháy.....??? LN : Vâng do n n th p quan tài c a m ngài b t l a vào rèm c a nên lâu ài cháy a..... LB : Tr i...quan tài.....m tao....??? nói l i coi me tao làm sao ha??? LN : M B ch t do b nh i máu cơ tim , Bà b sock khi th y v ngài là iêu Thuy n b nhà theo th ng Trương Liêu... LB X u............................. Truy n 19 L i nói v Lưu B 16
 17. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org M t hôm Lưu B ng i chat v i Bàng Th ng LB k : Th ng Kh ng Minh trông th thôi, ngoài tài xem bói và d báo th i ti t ra thì nó úng là m t th ng NGu BT : c c...c thiên h u kính n trí khôn c a nó, IQ c a nó trên dư i 20 mà ngài còn chê nó ngu (???) LB : mày bi t không, hôm qua tao b o nó mang gi y ra cho tao tao i ch y t p th d c...th mà th ng ngu yl i chi c giày ph i sang bên trái và chi c bên trái sang bên ph i làm tao ph i ng i tréo chân m i x ư c... Truy n th 20 L i nói Lưu B sau khi chi m ư c Tây Th c, thì l p t c dán ính vào h u cung, su t m y ngày không ch u ra. Cu i cùng, b cung n hành h quá, l i ch u t i mãi, nên cũng len lén mò ra ư ng i chơi. Nhân ó, Lưu B thuê m t chi c xe ng a i vòng vòng xem ph phư ng Thành ô th nào. B l i nói r ng : _Ta khi xưa xông pha chi n trư ng, ánh ng a kéo xe hay cư i ng a u quen c . Nay ta mu n th l i, khanh nên ta ánh ng a th . Tên ánh ng a nghe th cũng ch u, ành cho Lưu B ánh ng a kéo xe. Nhưng kh n i, m y ngày v i cung n nên chân y u tay m m c , nên không gi ư c ng a khi n ch y lo n ph phư ng. Có m t tên lính nh xông ra b t, m t lúc sau l i ch y vào nói r ng 17
 18. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org : _Gã i xe ch c to l m, tao không dám b t! _H n to n m c nào mà mày không dám b t? _Tao không bi t, nhưng n Lưu B cũng ph i ánh xe cho h n thì... Truy n th 21 Tri u Vân qua ư ng, t nhiên th y Trương Phi lu ng cà lu ng cu ng làm cái gì ó. Tri u Vân m i h i : _Phi, mày làm sao th ? _Sáng n gi tao toàn g p xui mày . Sáng d y tao m c a thì c a r ng. Sau ó c m mâu thì u mâu t nhiên gãy. Lên ng a c m yên cương thì dây cương t. _Ui chu choa. Mày g p xui th ! _ . Bây gi tao phân vân là có nên gi i quy t n i bu n không. Ch l ng vào nó r ng m t cái ... thì ch t tao! Truy n th 22 L i nói v TRương Phi . TRương Phi su t ngày b Quan Zu chê trách là ngu là h u dũng vô mưu..nuôi ch l y c... 18
 19. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org Phi căm l m : *** die th t ( t m d ch là **** ch t th t..). Ông mày thu c b ng c u chương làu làu, c 24 ch cái nhoay nhoáy, chat YM thì như ăn c p th mà su t ngày chê ông mày ngu...cú th t...Nhưng nghĩ l i thì th ng Zu n i ti ng hơn mình th t.. ã th nó còn cao hơn mình..râu cũng dài hơn mình n a ch !!! Nghĩ b ng Phi li n c t tóc, c o râu m c m y b b nh bao tay c m qu t c i trang trông như 1 quân sư có h c th c. Phen này mình quy t cho th ng Zu lé con m t bên ph i, ch t con m t bên trái v s thông minh c a mình... Phi thong dong n doanh tr i c a Zu thì g p Zu ang ng chu ng ng a.. Phi nói : chào i tư ng quân.. Zu : tiên sinh có chi d y b o... Phi : t i h là quân sư ang i tìm minh chúa, n u t i h oán úng trong chu ng có bao nhiêu ng a thì tư ng quân cho t i h 1 con cư i cho m i chân ok??? Zu : chà, Zu ta v n chu ng ngư i gi i m i tiên sinh.. Phi : 8 con hàng ngang, 9 con hàng d c, 8x9 = 72 con ok??? Zu : lu n chuân ( chu n luôn) m i ngài ch n 1 con ng a mà ngài thích.. Phi loay hoay ch n 1 con và vênh m t nói : th y ta thông minh ko??? Zu nhìn kĩ r i tr l i : này n u ta oán ư c tiên sinh là ai thì tiên sinh tr l i ta con v t tiên sinh v a l y ư c ko?? Phi : like is ok ( thích thì chi u) 19
 20. Tam Qu c toàn t p (Funny) ngu n: www.free4vn.org Zu : mày là th ng Phi ph i không, thôi tr l i con **** cho tao i th ng NGU Truy n th 23 L i nói v Lã B ánh th ng Tào Tháo B c Dương, li n t ch c i ti c. Sau vài tu n rư u, B ã ngà ngà say, li n rút èn pin ra, chi u lên gi i, nói : _Hôm nay th ng nào mà theo ánh sáng èn pin trèo lên ư c nóc nhà thì ông cho ăn t i v i iêu Thuy n! Tang Bá : tao! Chuy n nh ! Cao Thu n : Tao! Tao làm ư c! Trương Liêu : tao! T i mày thì bi t cái gì! .................................................. Tr n Cung : D ng l i i m y th ng ngu! Không bi t t i bay ăn cái gì mà ngu th ! Th ng B nó mà t t cái èn pin gi a ch ng thì t i bay ngã l n c c nút Truy n th 24 L i nói, Lưu Quan Trương Tri u m i ngư i m t phương sau khi g p 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=104

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2