intTypePromotion=1
ADSENSE

tự chẩn đoán những bệnh thường gặp: phần 2

Chia sẻ: Tháng Năm Vội Vã | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

80
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "tự chẩn đoán những bệnh thường gặp" giới thiệu tới người đọc các phương pháp chữa trị những bệnh thường gặp, phác đồ điều trị phương thuốc bí truyền những bệnh thường gặp, liệu pháp ăn uống điều trị các bệnh thường gặp. mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tự chẩn đoán những bệnh thường gặp: phần 2

 1. Chifdng II TU CHlfA TRI NHUNG BfiNH THUONG GAP • • • • 1. Trj lieu benh viem nhiem dudng ho hap 1.1. Chirng thap ddm pham phe * Bieu hieu lam sdng: ho nhieu ddm , ddm trang va day, nguc xoang da day kho tho, co the’ m et m oi, kha nang hap thu giam , reu ludi trang day, nhieu, m ach co. * Chu tri : tao thap hoa dam * Phuong thuoc tieu hieu : Ban ha hau phac thang (ban ha 9g, hau phac 9g, tfa to 9g, phuc linh 12g, gung tuoi 3 m ieng) hoac d un g cung voi nhi tran thang (ban ha 16g, tran bi 6g, phuc linh 12g, cam thao n u d n g lg). * Thuoc D dng y co san: Nhi tram hoan, hach to nhi tran hoan, than h khf hoa dam hoan, tran ha luc qu an hoan. * Lieu phap an uong tri benh: + Toi d u n m ut quyt: Murt quyt 30g, toi 15g, cat nho, cho nuoc vao 1 lupng thfch hop vao dun, bo ba r6i uong. + C anh ca rot me vit udp m uoi: ca rot 250g, m e vit udp m uoi 1 bo, tran bi 1 m ieng (khoang 6g) nau chfn r6i an. 1.2. C hirng ngoai han ndi dm * Bieu hien lam sang: Ho suydn, ddm nhidu, k h o ng co m o hoi, ret m ien g nhat khong khat hoac m ieng kho m a
 2. 270 k hong m u on uong nuoc, than the dau nhuc nang ne, tham chf chan tay hai phu, ludi nhat, reu ludi trang, m ach co. * Chu tri : Giai bieu on ly, tuyen phe hoa aim. * Phuong tliuoc tieu bieu: tieu thanh long thang (ma hoang 9g, que chi lOg, thuoc ducrc 12g, cam thao 6g, gimg kho 9g, te tan 6g, ban ha lOg, ngu vi tu 6g). * Thuoc Dong y co san: tieu hanh long hop td, bao phe hoan, ban boi hoan, ban ha hoan, ban ha lo, quat boi ban ha khuc (ky che ban ha khuc). * Lieu phap an uong tri benh: + Canh la chanh phoi lan: La chanh 19g, phdi lan 150g, rua sach, cat thanh m ieng, nau canh, an m uoi ft co the dieu vi, uong canh an phdi lan. + Gimg tuai kep murt hong, gung tuai bo vo 6g, mut hong qua cat thanh nua, gimg tuai cat nho kep trong mut hong, de lira nho sao chfn, bo gung di an thi m ut hong hoac an cung deu dugc. 1.3. Chirng ngoai han noi nhiet * Bieu hien lam sang: Ho giong khan, ddm nhieu kho khac, lanh, ngat mui, m ieng khat, hong dau hoac ngudi nong tham chf th d khd, dau ludi do, nam trang nhidu hoac hai vang, m ach noi. * Chu tri : Tan han thanh nhiet. * Phuong thuoc tieu bieu: M a hanh thach cam thang (m a hoang 6g, hanh nhan 12g, thach cao 15g, cam thao nudng 6g) them vj. * Thuoc D dng y co san: Giai c a ninh tha'u hoan, siro viem phe quan, chi thau (ho) hoa ddm hoan, thanh phe hoa
 3. 271 d am hoan, chi thau dinh suydn hoan, dinh suydn d udng phe hoan, djnh s u y in hieu phe hoan. * Lieu phap an udng tri benh: + Udng gung tuai mat ga: Gung tuai 6 - lOg, sac nude nua coc vdi m at ga 2 - 4 cai (hoac mat ngan 1 cai hoac gan ca trdm den 1 - 4 cai) udng nd ngay 2 lan. + Gimg hanh cu cai nau dau phu: cu cai 300g, dau phu 200g, dun nude. Chin thi cho gung tuoi, hanh trang thich hop vao dao deu roi an. + N ude dudng rau th am cuc van tho: Van tho cuc, rau tham m di th u 15g, hai bat nude dun cho den khi con mot bat, bo ba, them d u d ng do thich hap rdi udng. 1.4. C htin g p h e ti k h i h u * Bieu liien lam sang: Ho ddm trang nhung it hoac chi nhu bot, tua ra m o hoi, thd doc, hap thu giam , phan long, than sac yeu, m at giong, m di lan gap gid lanh ho cd ddm hoac s u y in nang, nhat ludi, nam trang, m ach hu. * Chu tri: fch khi tru ddm - Phucnig thudc tieu bieu: Luc qu an tu thang (nhan sam 9g, cam thao nudng 6g, phuc linh 12g, bach truat 12g, tran bi 6g, che b an ha lOg). * Thudc D dng y co san: Tran ha quan hoan (tran ban luc quan hoan), kim thuy luc quan hoan, tam boi tran bi hoan, bao phe hoan hoac bo trung ich khf hoan d u n g cung vdi nhi tran hoan. - * Lieu phap an udng tri benh + C anh nhan sam: Tan La sam 30g, vd qu yt 10 vo, la tfa td 15g, d u d n g cat 150g, them 2000m l nude, sac thay tra.
 4. 272 + C hao b ach hgp h o an g ky: H o ang ky b a c h h g p m 6i th u 20g, gao trang 50g, nau ch ao an (h oac th em hat bo bo 20g). 1.5. Chirng phe than dm hu * Bieu hien lam sang : ho, ho khan it dam hoac d a m co m au hoac hai ban suydn, m ieng hong kho, mat ngu, ra m6 hoi trom ngu tam phidn nhiet sac mat ung hong hoac go ma do, ludi do, reu ludi ft, m ach co yeu. * Chu tri: T u am nhuan phe. * Phuong thudc tieu bieu : That vi do khf hoan (dja hoang 20g, son thu du 12g, son dugc 12g, phuc linh 12g, d a n bi 9g. trach ta 9g, ngu vi tu 6g) hgp sam gidri tan (nhan sam lOg, tac ke 15g) hoac dung bach hgp co kim hoan (dia hoang tuai 20g, dja hoang chm 20g, m ach dong lOg, boi m au lOg, bach hgp 12g, duong quy lOg, thugc du gc sao 12g, cam thao 6g, huyen sam 15g, canh quyt lOg). * Thudc Ddng y cd san: Bach hgp co kim hoan: that vj do khi hoan (do khi hoan), nhan sam co ban hoan, nhj mau ninh thau hoan, ninh thau dam hoan, ninh thau thai binh hoan, thai binh d udng phe hoan, bd kim phien, d udng am thanh phe hoan (cao), quynh ngoe cao. * Lieu phap an udng tri benh + C hao bach hgp hanh nhan: Bach hgp tuai 50g (kho deu dugc) nam hanh nhan 30g, bo vo, gao trang hoac gao nep 50g, nau chao them dudng rdi udng. + Sa sam ngoe true nau vjt gia: Sa sam, nggc true mdi thu 30 - 50g, mot nua hoac ca con vjt gia rira sach lira nhd dun tu 1 tieng trd len sau khi cho gia vj, udng canh an thjt vit.
 5. 273 1.6. C h tin g ph e than duang h u * Bieu hien lam sang: Ho s u y in lau, th o ra nhieu, hap thu ft, d am trang, da day chan tay lanh, tinh than yeu duoi, lung va dau goi nhtic moi, nhat luai, reu trang m ach chim. * Chil tri: O n than nap khf. * Phuong thudc tieu bieu: Kim bieu than khf hoan (que chi 6g, phu tir 9g, dia hoang chin 20g, son du nhuc 12g, son dugc 12g, phuc linh 12g, d an bi lOg, trach ta lOg). Bi suydn nang co the dung hac tfch d a n (thiec den), luu huynh 6g, x u y en luyen tir 9g, ho lo ba lOg, moc h uan g 6g, phu tir say kho 9g, nhuc dau khau 6g, d u a n g kh ai thach 6g, tram h uan g 6g, hoi h uan g 50, que thit 5g, bo cot chi 9g). * Thudc D ong y co san: Kim bieu than khf hoan, phu que bat bj hoan, xa huu quy hoan, sam nhung tac ke bao than hoan, hac tfch den son long chi khau phien. * Lieu phap an udng tri benli: + Sdc n han sam ho dao: Nhan sam 5g, ho dao 6 m ieng, bo vo, d ap nat, sac thanh canh roi uong. A/ + E ch h am h6 tieu: ech 16n m ot con, bo noi tang rira sach ho tieu 10 hat de vao trong bung ech roi diing chi khau lai, ham om roi uong canh va an thit ech. 2. Phirdng phap tu ch u a benh viem phoi lau nam 2. 1. C h tin g td p h a m p h e ve * Bieu hien lam sang: Cam lanh sot, toan than x uong dau, ho, d a m tran g hoac h ai vang, nguc kho chiu hoac dau ngam , m ie n g khat, xung quanh luai do, reu m o ng trang hoac vang, m ach noi dap nhanh.
 6. 274 * Chu tri: Tan lirong giai bieu, thanh phe hoa dam . * Phuong thuoc tieu hieu: N gan kieu tan, gia giam (ngan hoa lOg, lien kidu lOg, la dam true 9g, kinh giai 9g, bac ha 6g lo can lOg, tien ho 9g, tang bach bi 12g, qua lau bi lOg, hoang tan 9g). Neu n h u nhidm nang co thd them thach cao 20g, ho nang them bAc hanh dam vang va dac thi them chiet boi lOg. * Thuoc Dong y cd san: N gan kieu giai doc hoan (vi), linh kieu giai doc hoan (vi), tang cue ngan kieu hoan (tan), linh kieu tidu doc hoan, td linh giai doc hoan, giai ca ninh khau hoan. * Lieu phap an udng tri benh - Toi ngam nuoc: Toi lOOg, bo vo, dap nat them 200m l nuoc soi ngam vai toi trong 4 tieng, loc qu a lay nude uong, 4 tieng uong 10ml, uong lien tuc 2 - 3 ngay. 2.2. Chting ddm nhiet ung phe * Bieu hien lam sdng: Tuy nhiet lanh hoac co lanh. m ieng khat kho, nguc dau. Khac ra d a m vang dac hoac m au gi sat, hoac trong ddm co m au, tieu tien vang do, luai do reu vang, m ach ndi va dap gap. * Chu tri: Thanh nhiet giai doc, tuyen phe hoa ddm * Pliuong thuc tieu bieu: Canh m a hanh thach cam h ap vdi thien kim vi kinh them vi (m a hoang 6g. hanh nhan 12g, thach cao tuai 20g, vi kinh 12g, ddng qua nhan 30g. dao nhan lOg. hat bo bo tuai 20g, thien true hoang lOg. hoang tan lOg, rau diep ca 20g, nguc dau thi them lau bi lOg, uat kim lOg. ddm cd m au them trac bach diep lOg. re bach m ao 15g, dai tien khd them dai hoang lOg.
 7. 275 * Thudc D dng y cd sdn: T hanh phe urc hoa hoan (thanh phe tic hoa hoa dam hoan), nhj m l u ninh thau hoan, nhi mau hoan, chi thau thanh qua hoan, true ljch thuy, true lich dat dam hoan, true lich hoa ddm hoan, giai nhiet thanh phe tan. * Lieu phap an udng tri benh: - Chao bai tuong qua nhan, lo can: bai tuong thao 30g, r6 rau tuoi 30g, dong qua nhan 15g (tien pham 25g), gao trang 50g, nau chao. - N gan hoa, tfa thao, duong tra: N gan hoa 30g, r6 tfa thao 15g, dun lay nude, them mot lupng dudng dd thfch hop roi udng (them 30g thach cao thi cang tdt). - D udng p hen ham mat lpn: m at lpn ca nude m ot cai (hoac m at vit 2 - 4 cai, mat ngan 1 cai), them 30g dudng phen rdi ham udng. 2.3. Chting k h i dm luong h u ddm nhiet vi thanh * Bieu hien tam sdng: Nhiet thap, toat m o hoi, ho, met mdi, ludi dd, ft reu, m ach co dap nhanh yeu. * Cliu tri: Ich khf dudng am, nhuan phe hoa dam. * Phuong p h a p tieu bieu: Canh la true thach cao, gom Sa sam 20g, m ach ddng lOg, xuyen boi lOg, phuc linh 12g, dang sam 20g, th ach cao tuoi 20g, bac hanh 12g, dam true diep lOg, thien hoa phan 12g. * Thudc D dng y cd san: T hanh ddm bo phe hoan, quynh ngoe cao (tam nhuan quynh ngoe cao), Bao kim hoan, tac ke dudng phe hoan, dudng am thanh phe hoan (cao). * Lieu phap an udng tri benh: - X u y e n b o i, tu y et le nau ph di lpn: X u y e n boi mSu 15g; tu y e t le 2 q u a , bd vd cat th a n h m ie n g , ph oi lpn 150g,
 8. 276 rira sach cdt m ien g , them d u d n g phen (ft ho n m o t ch u t cun g ducrc), k h o nude vira phai, d u n nho lira ham 3 tien g thi an. - Hffu nhuc thai can bdc ky chu nhuc thang: Buoi hiru nhuc 5 mui, bach thai can 60g, bdc ky 15g. thit lpn 150g, nau canh an. 2.4. Chting duang kh i due thoat * Bieu liien lam sang: Sdc mat xanh xao, m o hoi ra, chan tay lanh, th o ngdn, m ach hoi co, mat ham muon. * Chu tri: Hoi duong co thoat * Phuong thudc tieu bieu: Sam phu thang gia vi (cat lam sam 9g), phu tir chin 12g, long cot tuoi 20g, (nau trudc), mdu le (con hau) 20g (nau trudc, cam thao nudng 9g). * Thudc Ddng y co sdn: Bot cao le sam, sinh m ach am. sam phu dm. 3. Dieu tri benh dan phe quan 3.1. Chting tao nhiet thuong phe * Bieu liien lam sdng: Bd hong ngura, ho, ddm cd m au, m ieng khd, mui khd hoac than ndng, ludi dd, reu ludi m ong vang, m ach dap nhanh. * Chu tri: T hanh nhiet nhuan phe, ninh lac chi huyet. * Phuong thuoc tieu b ieu : Tang hanh thang (la dau 15g, hanh nhan 12g, xuyen boi mdu lOg, bdc sa sam 15g, vo le 20g, danh danh lOg, cd xuyen 12g, bot thien hoa 12g, trdc bach diep 15g, mau ngd sen 20g, sdc lay nude udng. ngudi kiem ca churng ngoai cam phong nhiet thi them kim ngan hoa 15g, lien kieu 12g, nguu bang tir lOg.
 9. 277 * Lieu phap an udng tri benh - Tien ngSu tuyet le chat: Mau ngd sen tuoi 250g, tuyet le 1 - 2 qua ep chung lay nude, chia lam 2 lan uong. - Rau d iep ca ham vdi da day Ion: Rau diep ca 60g, tir chau thao 50g, b ach cap 20g, da day lpn 1 cai. D em rau diep chau thao, cach cap de vao long da day Ion m oi nau chin. C hia lam 3 lan an trong m ot ngay, uong canh va an da day. - Phuong thuoc cam hoa tien: nuoc le ngot, nuoc cu cai trAng, gung tuoi, duong trang mdi thur 60g; ngu vi tu 30g, khoan dong hoa, tu uyen, canh quyt m 6i thu 60g. Cho mot lupng nuoc vura phai, cung nau thanh cao, sau do cho nhan sSm bot 30g vao, cho nhung nude tren vao roi lam thanh vien n h u vien dan, m6i toi ngam m ot vien, khong qua 10 vien thi khoi. 3.2. Chting can hoa pham phe * Bieu hien lam sdng: H o theo con, ddm cd m au hoac mau tuoi dd, khi ho nguc dau, buc m inh d i cau gian, ludi dd. reu ft vang, m ach co, dap nhanh. * Chu tri: T hanh gan tiet phe, luong huyet chi huyet. * Phuang thudc tieu bieu: Tiet bach tan hop dai cap tan tang bach bi 15g, dia cdt bi 12g, vd ngao sd bien 20g, thanh dai 20g, gianh gianh lOg, trd ch an thao 20g, cam thao 6g, s k lay nude udng. * Lieu phap an udng tri benh - D u d n g phen ham cd m a thay 120g, d udng phen lOOg, cd hai vi tren vao nau canh, lam tra udng. - P h uo ng tien ham sudn lpn: H oa phuong tien 30 - 60g, sud n lpn 500g, bo hoa ph uo n g tien tien thao vao su dn
 10. 278 lgn vao ham chung, doi cho den khi suon Ion m£m thi bo hoa phuong tien di, an suon Ion va uong canh. - Bach cap chu phe thang: Phoi Ion 150g. bach cap 30g, tang bach bi 50g, phoi Ion bo m ach m au va m ang. cho bach cap vao them it ruou roi n&'u chin, an phoi uong canh hoac dung vao bua. 3.3. Chting dm hu phe nhiet * Bieu hien Idm sdng: Ho it ddm , trong ddm cd mau. m ieng va co hong khd, toa nhiet va ra md hdi trom , ludi dd, it nam, m ach co dap nhanh. * Chu tri: T u am nhuan phe, lac chi huyet * Phuong thudc tieu bieu: Bach hop cd kim thang (bach hop 20g, m ach ddng 15g, xuyen boi mSu 12g, sinh hoang dia 15g, huyen sam 15g, bach thuoc 12g, hoang tan lOg, ngau tiet 30g, a giao 12g, tien hac thao 15g, cam thao 6g) sac lay nude udng. * Lieu phap an udng tri benli - Biet ngu thang: Ba ba 2 con, boi m au, tri mSu. hanh nhan sai ho, tien ho mdi thur 15g. Ba ba bd noi tang va dau m ong rira sach cho vao vdi cac vi tren ham den khi thit ba ba chin m em nhun, an thjt va udng nude. - A giao bach bi thang: A giao 15g, tang bach bi 15g, gao nep lOOg, dudng dd 8g. tang bach bi rira sach cho vao ndi dat nau lay nude, lay nude hai lan. Gao nep dai rira sach cho vao ndi dat. them nude sach dun 10 phut, dd nude thudc va a giao vao. Sau dd lai cho dudng dd vao nau thanh chao chin la duoc, an luc ndng, ddi bung. - Ngu chat cao: mat ong, nude girng 120g, nude cii cai trang nude le mdi thu 250g, cho 250m l sura. C ho cac vi tren vao dung lira nhd nau thanh cao, udng 60g.
 11. 279 4. Chu trj benh lao lau nam 4.1. Chting phe dm khuy tdn * Bieu hien lam sdng: Khan, ft d am hoac dam co mau, dau nguc, nhiet thap, go m a do, m ieng co hong kho, luai do, ft nude bot, reu luai m ong mau vang, m ach co dap nhanh. * Chu tri: D u an g am nhuan phe. * Phuong thudc tieu bieu: Bach h a p co kim thang, gdm: bach hop 20g, m ach dong lOg, nguyen sam 12g, sinh dja 12g, thuc dja 20g, d u an g quy 109, thuac dugc 150g, canh quyt lOg, boi m l u lOg, la than dai cong lao 12g, bach bo 12g, cam thao 6g. * Thudc D ong y co sdn: Bach hgp c d kim hoan, dudng am thanh phe hoan. * Lieu phap an udng tri benh: - Chao m ach ddng : M ach m on ddng dap nat lay nude bd ba cho gao vao nau ch ao an. - T rung ga diem dau tuang: dau tu a n g m ot bat, cho vao noi dun roi d u n soi trirng ga m ot qua, bd vd, quay nat cho vao dao deu, them dudng trang vira phai dao deu roi an. - Bach hgp, m ach dong ban d ud ng thang: Bach hgp30g, m ach d dn g 15g, trirng ga hai qua, sac dudng trang, de an sang m di ngay. 4.2. Chting k h i duong, luong h u * Bieu hien lam sdng: H o thanh can , cd luc ho ra m au, nhiet thap, ra m o hoi trom, m a do, m et m di, cu dong m ot ti la ra m o hoi, h ai ngAn, m at giong, chan an, ludi dd, reu ludi m ong hoac bo ng toe, m ach co, dap nhanh. * Chu tri: Ich khf dudng am
 12. 280 * Phuang thudc tieu bieu: N guyet hoa hoan, gom: Sam cat 20g, m ach dong lOg, thien dong lOg, sinh dia 20g, thuc dia 15g, bach do 12g, gan rai ca lOg, xuyen boi lOg. a giao lOg, tam that lOg, phuc linh 12g, son duoc 12g. * Thudc Ddng y cd sdn: N guyen hoa hoan, la xa hoan, hoan chuyen hoang tinh don. * Lieu phap an udng tri benh: - Cao mat de: M o de chin 150g, tuy de chin 150, bach sa m at 150g, nude gung tuai 10ml, nude sinh dia hoang 50ml. Trudc tien cho m d vao dun soi tiep dd cho tuy de vao lai dun soi, tiep dd cho mat vao rdi cho nude dia hoang. gung tuai dun soi thanh cao. M di ngay udng khi ddi. them m ot thia ruou, hoac lam canh hoac lam chao an. - C hao sa sam bach hap: Sa sam 30g, bach hop 30g, gao trang (te) 30g, nau chao an, mdi ngay m ot lan. + C hao bach h ap hoan son: Bach hop 30g, hoan san 30g, gao te 1 bat, nau chao them dudng trang rdi an. mdi ngay m ot lan. 4.3. Chting dm h u hoa thinh * Bieu hien lam sdng: N hiet thap, ra m o hoi ban dem, m at ngu, m a nhieu, ngu tam phien nhiet, hap tap d i cau ban. ho sac, d dm it hoac ddm vang quanh nhieu, ho khac ra m au nhieu lan, lugng nhieu m au tuai, nguc dau. N am gidi co m ong di, nu gidi thi tac kinh, m ach dap nhanh. * Chu tri: T u am giang hoa. * Phuong thudc tieu bieu: Tan nghe biet giap tan, gdm: M ai ba ba 12g, tri mau lOg, d u an g quy lOg, tan giai lOg, tu ho lOg, dia cdt bi 20g, thanh hao lOg, o mai 12g. phu tiiu m ach 20g, ngu vi tu lOg.
 13. 281 * Thudc Ddng y co san: H oang tinh dan. tang kham cao, ta quy hoan, dai bo Am hoan, khoi tu dja hoang hoan, luc vi dia hoang hoan, tri ba bat vi hoan. * Lieu phap an udng tri benh: - Nguu nhu am: Sua bo mot coc, ham cach thuy, uong ngay, nguoi bj nang uong lien tuc. - Chao thien m on dong: Thien m on dong 30g, gao te 50g, nau chao an. 4.4. Chirng lu o n g h u dm duong * Bieu hien lam sdng: Ho sac, khac ra mau, lao nhiet cot duong. ra m o hoi trom, di tinh mat giong. hinh the’ doanh nhuoc, hinh han ac phong, tu ra m o hoi, s u y in . mat, chan tay sung phu. an uong kem, dai tien phan long, ludi do ft nude bot, hoac nhat ludi, m ach co. * Chu tri: D ien bo tinh huyet, on bd phe than. * Phuong thudc tieu bieu: Bao chan thang, gdm: Hoang ky 20g, dang sam 20g, phuc linh lOg, bach truat lOg, chfch thao 6g, tran bi 6g, m ach d dn g lOg, thien ddng lOg, sinh dia 20g, thuc dia 20g, duong qu y lOg, bach thuoc 15g, ngu vi tu 6g, sai ho lOg, dai cdt bi lOg, hoang ba lOg, tri mau lOg, x u yen tam lien lOg. * Thudc D dng y cd sdn: Boc nhung hoan, toan loc hoan, quy linh tap, hai sam hoan, ha sa dai tao hoan. * Lieu phap an udng tri benh - T o hd ng tan: T o hdng 150g, phuc linh lOOg, thach lien nhuc 60g, n g h ien than h bot nhd them ruou vang danh th anh vien. b an g hat ngd ddng to, m di lan udng 30 - 50 vien khi ngdi th ien hoac sudi nang, nen sinh hoat the due dieu do.
 14. 282 5. Tir chura benh thd doc phe quan 5.1. Chting cam lanh, th o doc * Bieu hien lam sang: T h d doc, ddm trang dm h. hoac ft nhirng nhieu bot, kho thd, s ic m at xanh xao, m ieng k hong khat hoac thfch uong nong, nhat luai, reu luai trang, m ach noi hoac co kem dau dau, sot, lanh, khong dd m 6 hoi, hat xi hai. * Chu tri: On phe tan han, cat d a m binh suydn * Phuang thudc tieu bieu: N gudi bi benh nhe co the’ dung ciru bao thang (m a hoang 6g, hanh nhan lOg, bac ha 6g, que 6g, tfa to 9g, tran bi 6g, dai phuc bi 9g, hanh trang 9g, gifng tuai 6g). N gudi benh nang co the cho n du ng xa lan m a hoang thang (xa can 9g, m a hoang 9g, dong hoa 9g), tieu thanh long thang (m a hoang 9g) que chi 6g, gimg kho 6g. te tan 6g, ban ha 9g, ngu vi tu 6g, bach thugc 10g, cam thao). * Thudc Ddng y cd sdn: Tieu thanh long hop td, khf suydn xung td phuc phu ang boi m au phien siro dich suydn chi ho, phuc phu an g khai suydn phien, hieu suydn k h u ang dan phien. * Lieu phap an uong tri benh: - K h uan g thong am: Girng tuai 15g, hanh cu 15g, sac nude uong. - Sinh k h u an g gidi thai thang: Rau cai tuai 250g, (rua sach thai nho), gung tuai 15g, cho hai bat nude dun den khi con m ot bat, m di ngay udng hai lan. - Tidu m uc giao nang: tidu m uc nghien nhd sang loc deu vao giao nang, mdi ngay 3 lan, mdi lan 8 vien 3 - 7 ngay la mot dot chua benh.
 15. 283 - D ao dau tu: D ao dau tir sao kho nghien nho, m6i lan 6 -lOg, lay canh girng tuoi duong do uong cung, mdi ngay ba lan. 5.2. Chting tho doc nhiet * Bieu hien lam sang: T ho doc, nguc cao khi tho, ddm nhieu dfnh m au vang, but rut trong nguoi, ra mo hoi, hao nuoc, ludi do, nam nhieu vang, m ach dap nhanh hoac co kem theo sot, phong han doc. * Cltu tri: Thanh nhiet tuyen phe, hoa ddm. * Phuong thudc tieu bieu: D inh suydn thang (bach qua lOg, m a hoang 6g, ddng hoa lOg, cam thao 6g, ban ha lOg, tang bach bi 12g, td tu lOg, hanh nhan lOg, hoang cam lOg) hoac vet ti gia ban ha thang (m a hoang 6g, thach cao 20g, cam thao 6g, gung tuoi lOg, tao to lOg, ban ha lOg), co the dung gop ca hai phuong thudc. * Thudc D ong y co sdn: H ien suydn xung te, chi khau dinh suydn hoang dinh suydn lieu phdi hoan, siro ho suydn, dinh suydn chi khau hoan, bach hoa dinh suydn hoan, hen suydn binh, binh suyen phien, phuc phu on g dai long phien phuc phuong bao m a tir phien. * Lieu phap an udng tri benh: - D ua hau, tuy theo tinh trang cu a m di ngudi m a an vdi luong thfch hop. - N u de cu cai thfch hop: 500 - lOOOg cu cai trang de qua suong, sac lay nude udng thay tra. - N u de cu cai m a de thap, cu cai trang, m a de thap bo vo ep lay nude m di thu 60g, nau ldn udng ndng. - N u de m udp: M udp tuoi nhd, cat thanh doan, dd vao noi dat du n cho chfn nhun, lay nude uong.
 16. 284 - D udng mach nha cu cai dau phu: Dau phu 500g. d uong m ach nha 60g. nude cu cai tuai mot coc. ch o tat ca vao dun soi. chia ra hai lan uong trong mot ngay. 6. Phtrdng phap trj benh tam phe man tinh 6.1. Chirng dam nhiet ung phe * Bieu liien lam sdng: Ho ddm vang hoac trang sach dac. khd khac ra. tue nguc, ngot ngat m ieng khat, tieu tien khd, ludi dd. reu vang, tham chf mdi tham. m ach d ap loan. * Chu tri: Thanh nhiet hoa ddm. giang khf binh suyen. * PInterng thuoc tieu bieu: Ma hanh thach cam thang hop vdi vT kinh thang. gia giam (ma hoang 6g, hanh nhan lOg, thach cao 20g. vi kinh lOg, qua nhan 12g, hoang cam 9g, rau diep ca 15g); ngudi bi nang thi them thach cao 30. ngan hoa 15g. ngudi cd ddm nhieu mau vang thi them qua lau nhan lOg, dinh lich tir lOg, thien true hoang 12g; than m ieng ludi tham thi them tam that lOg, dao nhan lOg. dan sam 15g. dai tien khd them nguyen bot m inh lOg. Ngudi lanh ngoai nong trong co the’ dimg canh tieu thanh long them nhieu thach cao. 6.2. Chung ti than duong hu thuy thap tam tir * Bieu hien lam sdng: Ho, khdng the nam th in g , ddm nhidu xanh loang hai ngan tim dap loan, m at phu chan tay sung tidu ft. m ieng tham. ludi nhat tham, reu ludi trang nhidu. m ach chim co. * Chu tri: On d u an g lai thuy, kien ty hoa am. * Phuong thudc tieu bieu: Te sinh than khf hoan hop vdi chan vd thang (phuc tir chfn 9g, que chi 9g, phuc linh 12g, ch u linh 12g, hach ta lOg, bach truat lOg, xa tien tu
 17. 285 lOg, hoai ngiru that lOg, girng tuoi 9g, bach thuoc 20g, don sam 20g.) neu ddm nhidu thi cd the’ them dfnh lich tu lOg, ban ha lOg, tim dap thinh thich mieng ludi tham tim thi them hach lan 9g, hong hoa lOg, neu ho toat mo hoi, m ach hu dap nhanh thi them nhan sam lOg, tdc ke lOg, ngu vi tu 6g. 6.3. C hting ddm m e tam khieu * Bieu hien lam sdng: Ho, mac ddm , than khi hoang m ang hoac mat dd. turc nguc, but rut khdng yen, reu ludi trang, m ach co d ap nhanh. * Chu tri: T hanh nhiet dich dam khai khieu. * Phuang thudc tieu bieu: Canh tru ddm , gom: Ban ha lOg, phuc linh 15g, quyt dd lOg, mat tinh lOg, chi thuc lOg, true nhu lOg, thach xuong bo lOg, ddm ndng trong co the them thien true hoang lOg, dinh lich tir lOg, true ljch lOg, ngudi bj m di tham cd the them don sam lOg, hdng hoa lOg, dao nhan lOg). Co the udng them an cung nguu hoang hoan hoac chf don de tang kha nang thanh tam khai khieu. ( t. n ■i . rr, . . {I j ■ 6.4. C htin g dm h u p h o n g ddng * Bieu hien lam sdng: T han tri ngo ngan, thfch ngu, trong long k hdng yen, ndng nay, m ay giat, ludi tham , ft reu hoac khdng cd reu, m ach co, dap nhanh. * Phuang thudc tieu bieu: Canh sirng linh d uong day moc cau, gia giam (sung linh duong 15g, day cau (lau dAng) lOg, sinh dja lOg, cue hoa lOg, bach thuoc 20g, phuc linh lOg, true nhir lOg, boi mau lOg, don sam 15g, tam that lOg. 6.5. C h tin g nguyen duong due tuyet * Bieu hien lam sdng: Suydn gay tim dap loan xa hoi th d nhe, nguc turc, u ddm , mat tai ra m o hoi, ch an tay lanh.
 18. 286 m ieng, moi m ong tay tim tai, nhat ludi tham, m ach co hoac chim , dap nhanh. * Chu tri: Ich khf co thoat, hoi duong * Phuang thuoc tieu hieu: Canh sam phu long m au hoac sinh m ach tan gia vi. Neu n h u nguoi hoi bi thoat d u on g tuyet due thi d u n g nhan sam lOg, phu tir lOg, chfch th ao 6g, ho an g ky 20g. que chi lOg, long cot 20g, con hau 20g, g u n g k h o lOg, neu nguoi k ho ng co nam ludi, thu o c thoat d u o n g thi dung nhan sam lOg, m ach dong 12g, ngu vi tir 9g, chfch thao 6g, h oang tinh 12g, long cot 15g, mSu lich 15g, bach thu oc 15g, phuong thuoc nay co tac d u n g fch khf d uong du o n g , phuc m ach co thoat. 7. Phircfng phap dieu tri ung thir phoi 7.1. Chting ti dam phoi * Bieu hien lam sang: Ho sac sua, khac ddm khd, nguc khd chiu hoac dau, trong ddm cd mau, dai tien khd (tao bon), ludi dd s im reu ludi trang, m ach cang. * Chu tri: T uyen phe ly khf, hoa ir ddm , trur ddm. * Phuang thudc tieu bieu: hac thiem phien, gia giam (tien hac thao lOg, can thiem bi lOg, co m ong m eo 30g, chiet boi mau 19g, ban ha tuoi lOg, tien hd lOg, rau diep ca 30g, thien ddng 15g, canh quyt lOg, dao nhan lOg, thu cung lOg, toan qua lau 30g, bot tam that 3g), sac lay nude udng, m di ngay m ot thang. * Thudc D dng y co san: H ac thidm phien. udng. m di n gay 6 vien m di n gay ba ian. udng vdi nude soi hoac tay h oang h oan udng m di ngay m ot vien uong vdi nude soi.
 19. 287 * Lieu phap an udng tri benh: - Rau diep ca xao du du: Rau diep ca tuai 60g, du du 150g, dem tien m oc qua da dugc khoet rua sach, cat doan, du du sau khi ru a sach cat thanh m ieng, dat n6i len bep cho dau thuc vat vao du n nong, de’ moc qua vao dao, them hanh, m uoi tinh, tiep tuc dao roi cho rau diep ca vao, them chut lugng mi chm h, dao cho day mui la dugc, co the dung lam thurc an so lugng tuy thfch nhung phai an het trong ngay do. - Canh sura nau vdi ma thay: Sira bien 30g, m a thay lOOg, sira rua sach thai thanh sgi, m a thay ngam nude sach 30 phut, danh rua sach cat thanh m ieng (ke ca vo ngoai) cho ca so thai sgi vao noi them nuoc vua phai, nau 30 phut la dugc, chia ra lam hai bua sang va chidu, an sua, m a thay, udng canh. - C anh hach dao na'u trting: Canh hach dao tuoi 0,3m , trting ga 4 qua, hach dao rtia sach cat m ieng, la'y m an h vai goi lai, buoc day, cho vao ndi cung trting ga. Cho nude vira phai nau cung n hau cho den chin, nau m ot luc la dugc, chia ra lam sang va chieu, an trting va udng canh trong hai thang la mot dgt tri benh. 7.2. C hting tti h u ddm thap * Bieu hien lam sdng: Ho ddm nhieu, nguc kh d thd, met mdi, hoi th d ngan, bung truong, phan long, nhat ludi, reu ludi trang, m ach cham. * Chu tri: K ien ti hoa thap, tuyen phe trti ddm * Phuang thudc tieu bieu: Tti q uan tir thang (dang sam 15g, phuc linh 15g, bach truat 15g, liet linh 15g, can h quyt 12g, xuyen boi mSu 15g, thu cung lOg, cd m ong m eo 30g,
 20. 288 toan qu a lau 30g, sinh tien nhan, sinh ban ha lOg, m ach nha 30g. Sac lay nude uong, mdi ngay mot thang. * Lieu phap an uong tri benh: - Canh son tu cd vdi gao: Son tir cd 4g, gao te lOOg. D em son tir cd rira sach, ngam nude sach 30 phut, d d vao trong bat nhd cho ft nude soi lanh nghien thanh nude, hoac ep nhd lay nude gao te dai sach rdi cho vao ndi, cho nude vira phai du n soi rdi cho nhd lira nau thanh chao, chao duoc rdi thi tat bep, mot lat sau dung m uoi muc khoang 200ml chao, do vao nude tien tir co, quay ddu la duoc. - Dau virng sdng tron ca rot: dau virng 25g, ca rot 150g, ngam ca rot vao nude sach, rira sach, cat thanh soi nhd, them m uoi tinh vira phai udp mot tieng, vat bd nude cho dudng trang, hanh bot, mi chfnh, bot ngu huong sau dd cho dau vang dao d i u la xong cd the dimg lam rau an vdi com hoac cd thd an tuy y, an het trong mot ngay. 7.3. Chting dm hu ddm nhiet * Bieu hien lam sdng: Ho, ddm ft hoac la khan, khdng ddm , trong ddm cd mau. mat ngu, m ieng khd, dai tien khd, ndng ra m o hoi trom. ludi dd, reu ludi ft hoac m ong vang, m ach to dap nhanh. * Chu tri: Thanh phe dudng am, thanh hoa nhiet ddm. * Phuong thuc tieu bieu: Canh sa sam bidu ddng, gia giam (bac sa sam 15g, m ach ddng lOg, thu cung lOg. di nhan tuoi 30g, tidn hac thao 15g, thu linh 15g, co m ong m eo 30g, thien ddng 15g. canh quyt 12g, chiet boi mau 15g, dia hoang tuoi 15g, mai ba ba 3g), sac lay nude, mdi ngay m ot thang.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2