intTypePromotion=1

Từ điển ngôn ngữ Nhật - Việt và Việt - Nhật

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1468

1
963
lượt xem
499
download

Từ điển ngôn ngữ Nhật - Việt và Việt - Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp khoảng 90.000 từ vựng thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại, xã hội, chính trị. Nó rất dễ tra cứu và tiện ích cho những người đang sử dụng tiếng Nhật trong công việc. Từ điển này có phiên âm cách đọc Hiragana giúp cho việc luyện phát âm của bạn học được dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ điển ngôn ngữ Nhật - Việt và Việt - Nhật

 1. T Il diin . . . . Nhal-~iil & ~iil Nhal
 2. TRAN VItT THANH a.lJlg Ttl,tiil1 Nl1al-~iel &; ~iel Nl1al • • • • TAl BAN LAN THU 1 NHA. XU AT BAN TONG H(1P em THA.~H PHD H6 MINH
 3. BQ til di~n Nhat- Viet & Viet-Nhat nay diroc bien soan . vdi muc dich gop them mQt phdn nho vao tu sach hoc tieng Nhat tai nude ta hien nay, ngo h~u dap ling nhu du hien tai ciia nhirng ngiroi dang hoc hoac dang sit dung tieng Nhat trong cong viec. V di su bien soan cong phu trong thai gian kha dai cluing ca tai dff gang chon loc nhtrng til ngtt thong dung trong sinh . heat xff hoi, kinh te' thuong mai, chinh tri, xa hoi ... Hy vong co th€ giup ich qui vi phan nao trong viec tim kiern til ngfr. sa di noi dung cuon.tir di~n nay cluing t6i chi dira y nghia cua til ngu va nhfrng til lien quan rna khong dira ra thi du 1,1 VI muc dich chung Wi muon alia ra nhieu til a~ tien viec tra ciru nhanh. Tuy nhien, co Ie con co nhieu til ngtr thieu sot. Chung tai mong rang cuon til di~n nay se la ban dong hanh ella cac ban tren can dliang hoc tap, tra ciru tieng Nhat, Hy vong thai gian tOi cluing t6i se dua ra cuon tu di6n se d~y dll han va gidp dircc cac ban nhieu han nira. L~p TP, HCM, Dong nam 2003 Tdn Vi~t Thanh
 4. &::it Y-b=:fIY Ghe banh, Y-~ ~ (Ton giao) A-men, xin duoc nhir nguyen (dung khi 65 (~) [Tie'p d~u ngfr] ~W~ cau kinh). *(65.fd. -:Jtc~ \): A nhiet ddi, Y - i: ~ j-: Qua hanh, v~t ~*m~ C]J:YY) : A chau, ~ hinh qua hanh, hach hanh (giai ~~~ (65 c Iu-t-) : it nguyen ttt pha u). 6-xy. Y -)[" A (don ? vi dien tich 6565 (m~o!¥) Cam than tir de 100 ruong dat bhng met trinh bay sir buon, vui. vuong). Y-"Jc..5 (y-:?~J) Den Y-)["I1'=r~'ftJu (y-)[; huynh quang. I -1 T~r) Nguyen ttt Rh (n6 y - 7" - j-: Duong co mai t
 5. » tV5& ,& 'tt~&, (1El@tt~[, hoi quoc le". tV5& '1J' (R~~) Khuc bi ca. Khong hop vdi ... , khong thich tV5& '1J's (8m) Chla khoa hop voi ..., kh6ng nrong hop vdi ... , ky nhau. giong chia khoa da mKt tV5& ,& VlJ (8EP) Con dKu xac tV5& '1J'1E:. (815) Dan Sarnisen nhan, dern trong nha hal d NMl, nhac tV5& ,& ,ft,(~WO Sir thich u6ng dern. (nrou, bia ... ) tV5[' '1J'1E:. (1El15) Ngu'oi cong tV5["5-a (1ElH15) Hai ben 51/, ngiroi chung phan, d6i lac, cnng danh u6i phtrong, kco did ban cung phe, ban cung nhay. u khong phan lhiing bai. tV5& '1Jt (i3~J~) Villai gi6ng. P l' I b I"7 Quy lien l¢ tV5& '1J'b5 ~ (1El~ 59") Blnh quoc le'o thtrong, nhu thtrong, P1' IJv7.t Cd cKu lao dong tV5& '1J'ft, (R~) Su dau kh6, sir q)J6c le', co quan chuyen mon buon phien, n6i dau buon (do cua lien h(1P quoc. mKl mal). (fj[, ,;tft, (8~) Su hop duyen. tV5[, '1J'ft, (RiX) Su vui buon, tV5y ,;tft,1J' (~~~~) Ngu'oi niern vui buon. thich hut thuoc, tV5& '1Jtft, (R!&,w) Loi du khan, tV5& ,;tft,~;tft, (8*~~*~) sir kh§n nai, Wi nai xin. S& '1Jtft, Sir g~p nhau do so' menh, sir (~IA) Su yeu men, g~p nhau do dinh rnenh, su hop sir yeu thtrong, yeu dau. nhau do dinh menh, sir hop co gia tV5&,~ (~H\D May moe nhau do sf; menh, tri, may moe yeu qui. tV5& '(1=3&' (1§1:) SI/ urong sinh, (FE3~~, i3~) y phuc tV5&'S hai vo chong hop voi nhau song mac d giua ao sd mi va ao tho goi la nrong sinh, sir hop khoac, y phuc mac gitra rnua nhau, su an Y nhau, sir nrong xuan va mira thu. d5c. tV5&'~~5 (8~l@) Hiep khi P1'7.t-:;- Uy ban lhe'v~n 8
 6. 6B 9j~ 'L (~~I) s~( d ao. Sl! che cho, < 9j ~ , ~ ~ (tEl §;) Nguoi bao tro, sir yeu thtrong va bao khong quen biet nhirng cling tro hQ. (j chung mot phong, hanh khach 9j ~ , C"3 (~ yJ) Sl! quycn di cung chuyen xe, tau ... Iuyen, long quyen Iuyen, su so y -1' :::t: :L - Chi thong g~n bo. < minh. 9j~ 'C (~~I) Long ai quoc, 9j~'~ ~"3 (~~~B) St[ yeu men long yeu mroc, tlnh yeu t6 que huang. quoc. 9j~'~ ~"3 (~ID~, ~~~) s« 9j ~ , C c Ie! (g ~ ~) Khftu kinh men, sir dang yeu, sir hap lenh (password), khau hieu. dh, su' lam cho yeu thich, tang 9j~ 'c~ '(~~) Ngiroi vo yeu phi'm (bieu cho khach hang khi qui, su' yeu thuong vc mlnh. ho mua hang) . 9j~ 'CJ 05€l~) Sl! chao hoi, . a5~'~~"3I)hJ(i8~H~)MQt sir tharn hoi, loi chao hoi, su' man kich xcn gifta kich No (j chile mung, Wi chao mung, Wi NMl thoi xua. chiic mung. 9j~'~hJ (~O~) Sl! thich hat 9j ~'U (R. 9:) Call chuyen sa nhirng bai hill minh thich, sir buon, lich buon. thich ngarn nhirng nhirng bai 9j~' l./ (~~~) Dua tre yeu men, tho mlnh thich. Mfa tre d~ thtrong. 9j~'
 7. su' hui>n phicn, sir au s§u. tlnh nhan. (Vj~'UIl;»'5 C~~A) Su quyen A Nude da, chii' hroc )J~ cua Iuyen, long quyen luyen, su' "P~ A IJ I) - Is: Kern. ga:n bo. (Vj~ '"9" C8[~J) Dau hieu, tin u ~ '5 CtEJr1)Sl! hop nhau, (Vj~' hieu, hieu lenh, rn~t hieu, ky y nhau, str an su' nrong difc, sir hieu, nrong sinh, hai ngu'oi nam va . b. )J~ A IJ I) - Kern. . ntr tinh each hop voi nhau. P~.'A~3- Bu6i bi~u di~n I u (Vj ~ , ~ '5 C j~) Sir than R nghe thuat tnrot bang. khoc, loi than van ( VI ngiroi dA .'A.'A'T- t-- P~ Thu~t truot chet). bang, thuat tnrot patanh tren u ~ '5 (Vj~' C~~) Su nuong bang, giay tnrot bang. chicu. str chicu chuong tlnh )J~ A/~- '/ M~t tuyet dA nhan. dong thanh bang. ?5~'u~'5 C~fJ]i) Ten hieu, )J~At:'~1J Rlu pha bang, ten rieng, ten goi than mat. dung cu d~p bang, dung cu d~p (Vj~, U ~ '5 C~O~) Sir hat vun mrdc da. nhtrng bai hat mlnh thich. (Vj ~, 9 Q C~ 9 Q) vee, u (Vj~, ~ '5 C~~~) Sir thich thuong. ngarn nhirng bai tho ca rnlnh (Vj~ HtC! ctEJ~, 8~) Ngiroi thich. (khong quen bie't) nhirng n,g6i c ~ '5 (Vj~' C~'I'~D Ai tinh. chung ban trong quan an uong, '5 C~~) Con gai yeu (Vj~, l/ ~ ngiroi chung ban. qui. (Vj~ HtC! CR'~~) Su than khoc. u ~ 1J\ (Vj~' C~~~) Ngiroi loithan van ( vi ngiroi d11. chet). (Vj~ Ht~ C~II'~) Sir yeu yeu thich sach vii men, u UsED) Dau (Vj~, l/Q xac su' yeu dau, sir ye'u thu'dng, su' nhan, dau chang nhan. ap i't. (Vj~, l/Iu C~A) Ngiroi tlnh, (Vj~Ht::> CRt)]) Str rat buon ](J
 8. BDI :P -r ::J l- --;1 Chat d6ng vi p hien, su' au s§ u. 9j~ HtltJ C~~) Sir yeu thirong (hoa hoc). ,te. crdD Khoang each (gitra thuoc v~ nhuc due, xac thit. 9j~ :P -r it::J Dinh dirdi de' gi§y hai vat), khoang khong gian, (dung leo len nhirng lang bang khoang thai gian, d giira (hai tuyc't). vat). 9j~ HtltJ(}j~ 5CfS5 (~~Bf.l 9j~ 't.=~, M~t giap mat Ct§xrr) ::E) Th§n ham muon nhuc ~I,lC . voi, doi dien voi, dung tnrdc, xac thit, !hJn ai nhiern mi~h doi chieu. virong. 9j~ 't.=~ Y9-< Ct§xrrg;
 9. d iroc bao v~. a vung . tQc it ngu'oi s6ng Bilc d5~ Y6 J:; 31.J j(J) 31J'1u (~!® hai dao). ~FE\:l)Tuan Ie bao v~ loai chim, d5~ )0)
 10. BlI l~n nhau. m ac vao rnua xuan va mua thu. d6i cong, sir h6 tro 9j~ VS\lC. C8:tU The gui hang ~~ '"\b~ (:tEl@') Su tro lai h6a, nhan (ghi ten hang giao cung nha tro. nhan), 9j~ 'J: '3 C~ffl) 5lf yeu thich 9j~"":)VJ< C~gU~tE5) Ai su dung, sir thirong su dung. < biet ly kh6 (Tam cai kh6 trong 9j~ 'J: C~6~) Ai d~IC, slf giao ly Phat giao), them muon, sir mong mucin, S1f' '''''"\b 9j~ (:tEH5BJ.¥) 51/cung tro khat khao. < mot phong vdi ngiroi khac, su 9j~ '5 CR~) Sir vui strong tro cung phong vdi nguoi khac. va buon phien, "a 9j~ C~~) Su het long, sir 9j~'5l.t~' C~5l.t~') Xinh rat ycu thirong, su' t~n tam, su' . xan, yeu kieu, dep de. -r t~n tinh, su' t(ln l~IY. Y I) A Cay irit (thirc vat), 9j~ "a'3 (:tEl~) Ngiroi tro luc, rnong mat (giai ph~u), da ngu nglfoi phu giup cong viec, sac (khoang chdt), du v6ng. 'tv\} ngirci cong sir. ngu'oi cling phe CRt:.!) Long thirong 9j~ nhorn. hai, long thtrong xot, long tr
 11. 355 C~5) Gap, bong dang b~t ra khoi t§m ray 35 5 CiS 3) H
 12. a d ung d0 tri phong ngoai da. thu hoach vu mua. 65a=J (~) Mau xanh. 65a=J1J~ttU (~tiStlJ~) B
 13. 65aslelJ \u~"3 (~~~~) Loai 65as(1)< (1[0(1)
 14. (i7jdSJj.~3 (~U*;~) Rang nude cung. (thirong co d nhtrng h6 hoac (i7j1J\~' (@~ \) Do, ngiroi cong ruong hia). san, cong san. (i7jdS~< (frp[qj
 15. "5; 1J~ < Of t~
 16. BD nau. nhan, trd nenlich sir, trd nen n =;: ~ - y HQc vien, Vien tinh teo tnrong chuyen Han lam. "&>tJ'fd. (®) C1Y thien thao nghiep. (mot thu cay r~. sAc do dung Cpn=T=::' Yn=;:~-l..Id;.'5 lam thuoc nhuom); thuoc -f~:) Ph~n thmrng hang narn nhuorn thien thao. do Han Him Vien dien anh - (®~) May hong; "&>tJ'fd. ts (]) tE.1C.1tJ (VF 0) iiB A ) anh, Ngtroi khong co duyen, n Y =;: ~ -:x. b Vien sl Vien "&>tJ'ld:v (@gl~l) Rit xiu h6. Han lam. "&>tJ'Id:tE. (@ti1{) La co do; la yn=;:=::. ~ IJ Thuoc hoc vien, co cua dang cong san; la co baa thuoc Vien Han Lam; co tinh nguy hitim ngung lai. chat hQC thuat, CY.>tJ'Id:1C (J1.i\JI, VFijJ],) Da bi (@~~3) BiQn "&>tJ'-CltJtJ do len; d5i troc. thoai cong cong mau do (ten "&>tJ'Id.tC.tJ' (@f!) Trfin nhu goi thong thuong cua dien thoai nhong; long nhfn trui, long bi cong cong co nhiin tin). nh6 trui, trui long. "&> tJ' C ItJ la (VF ~~ ~n) Can "&>tJ'Id:6 (VF~~) (B(lng vat) chuon chuon do. Sa giong (mot loai chim ket). "&>tJ~~'50l3) Mua, t~u; thu CY.>tJ'IS\C (@}}5) Tua do (diroc hoach, gianh diroc. dm d goc dong nam tren mai "&>tJ~~3 (~13) B~n bu, b5i nha cua nhG'ng vo sl Sumo) thtrong. (~fL) Nhan hieu "&>tJ'IS,tC. "&>tJ'dJI1 (tFol~11) s« tinh che, diroc gAn tren gia hang. s~( loc, nha nhan, Itch sir, tinh "&>tJ'la3 (@~~) Nguoi van t6. chuyen hang hoa cho hanh "&>tJ'~ll Q CtFoMil1 Q) DU
 17. a51J'Ia:1tJ (@~) Sach co hlnh quan an). minh hoa cho tre con. a51J~~1J~a:15(..t1J~DtlD San a51J'a:-:J (@t~) Cay thong do go d noi budc len nha cua cua Nhat (da va than d~u do). ngiroi NMt. a51J'd:f (@!1}) Loi cay, loi g6; a51J~~
 18. a 65a1C'01J:~' (~?J.tE'01J:~\) nang cao, du'C,1c nang len. 651J'.Q~' (8J.1.Q~ ') Sang sua, Khong cam tha'y hai long, uroi sang; vui mimg, phan khdi, khong cam tha'y vira y, khong han hC'1, nroi ciroi, vui ve; thong thoa man. thao. 65 a 15 (~a!tB) Ba't trong, 651J\.QJJ. (8J.1'@JJ.) Nai sang khoang da't trong. sua, cong khai. 65c!C: Cai earn: mang ca. 651J'ItJ1C~'(!l!~*nAhan doi 65a1J:~' (jijj~ \) Thirong mai, (khu vue d giG'a han doi va on su buon ban; doanh thu, doanh ddi), so 651J' ItJ la "3 ( if.iIlu tJJ) so Tre 65a1J3 (jijj3) Buon ban" sinh. thuong rnai. a < Ct.!J!) Mua thu. 65a 65 0)1J1J ~ Ctj!O)t~) 65a(@~)SV trcng r6ng; dnh Bay loai hoa co nd trong rnua r6i; ch6 trong, khoang trong. thu egga, 1J:C'GC, 1d:
 19. n ha khong c6 ngiroi song. thob~o,tinhc~cchn,tinhkhe 65a61J\ (B)361J\) Sang nrc, khat, tinh cay nghieurmrc dO uroi sang, sang sua, rue ro, sang cua ca tinh diroc bi€u hien da; trong sang, trong trco, r6 trong van chirong hoac tinh rang. chat). 65~6&1)Q (BJ3 S&1)-8) Lam 65< (8)3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2