Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
18
download

Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ - Loại có 5 ngõ vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ

  1. Loaïi Coù 5 Ngoõ Vaøo Töï ñoäng chuyeån chöùc naêng hieån thò 5 ñieåm nhieät ñoä Ñaëc ñieåm Loaïi chæ hieån thò Ñoä chính xaùc ño cao: Ño 5 ñieåm nhieät ñoä Taùc ñoäng baèng tay hoaëc töï ñoäng hieån thò nhieät ñoä moãi ñieåm Thoâng tin ñaëc haøng Ñôn vò Daûi nhieät ñoä Loaïi caûm bieán ngoõ vaøo Cheá ñoä ngoõ ra Khoâng coù ngoõ ra Nguoàn caáp Cheá ñoä ñieàu khieån Khoâng coù chöùc naêng ñieàu khieån Ngoõ vaøo Hieån thò 5 ñieåm Kích thöôùc Soá chöõ soá hieån thò 4 chöõ soá hieån thò Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Haõy kieåm tra daûi nhieät ñoä khi choïn model. (Tham khaûo trang C-47)
  2. Daûi nhieät ñoä cho moãi caûm bieán Model Loaïi caûm Can nhieät bieán ngoõ vaøo Daûi tyû leä chuaån Thoâng soá kyõ thuaät Model Nguoàn caáp Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ~ 110% nguoàn cung caáp Coâng suaát tieâu thuï Caùch thöùc hieån thò Hieån thò LED 7 ñoaïn Kích thöôùc chöõ soá Ñoä chính xaùc hieån thò chöõ soá Caûm bieán ngoõ vaøo Can nhieät: Ñieän trôû daây ngoõ vaøo Can nhieät: Soá löôïng caûm bieán cho pheùp Can nhieät: Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí (Khoaûng 30G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z chaïm Söï coá (Khoaûng 10G) 3 laàn treân moãi phöông X, Y, Z Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Troïng löôïng Khoaûng. 322g Ñònh daïng maët tröôùc Chæ thò vò trí (LED ON) Cheá ñoä töï ñoäng hieån thò (LED ON: choïn töï ñoäng, LED OFF: choïn baèng tay) Ñieàu chænh thôøi gian töï ñoäng (1 ñeán 10sec) Giaù trò xöû lyù (Hieån thò) Coâng taéc choïn caûm bieán / Chuyeån cheá ñoä töï ñoäng, baèng tay
  3. Loaïi Coù 5 Ngoõ Vaøo Sô ñoà keát noái (loaïi 3 daây), Can nhieät: K, J Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Löïa choïn cheá ñoä Löïa choïn baèng tay vaø löïa choïn töï ñoäng Chöùc naêng töï ñoäng Baèng tay Coâng taéc choïn Töï ñoäng Nhieät ñoä cuûa moãi caûm bieán seõ ñöôïc hieån thò töï ñoäng theo Soá thöù töï caûm bieán nhaáp Ñeøn töï ñoäng seõ thôøi gian caøi ñaët cuûa thôøi gian töï ñoäng. nhaùy bôûi moät laàn nhaán ON baèng caùch Thôøi gian töï ñoäng coù theå ñieàu chænh töø 1 ñeán 10sec. (LED töï ñoäng: OFF) nhaán 3sec, noù Khi noù hoaït ñoäng ôû chöùc naêng töï ñoäng, LED töï ñoäng seõ ON. hoaït ñoäng Chöùc naêng baèng tay Löïa choïn soá caûm bieán ngoõ vaøo baèng Moãi laàn coâng taéc ñöôïc nhaán, LED cuûa soá thöù töï caûm bieán ñöôïc choïn nhaáp nhaùy vaø maøn hieån thò theå hieän nhieät ñoä DIP switch beân trong cuûa caûm bieán ñoù. Max. 5 caûm bieán khaùc nhau coù theå ñöôïc keát noái nhöng khoâng ñöôïc söû duïng can nhieät vaø vôùi nhau. Caûm bieán Boä nhôù baûo löu Khi nguoàn bò hö hoûng, giaù trò döõ lieäu seõ ñöôïc baûo löu trong Caûm bieán 3 thaùng. (Pin phaûi ñöôïc saïc ñaày)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản