intTypePromotion=1

Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
162
lượt xem
44
download

Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp Luật gia Phan Văn Tân- Hội Luật gia Việt Nam Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời, không đặt trong tổng thể đa dạng, phức tạp vốn có của nó Giản đơn, hời hợt Ấu trĩ Gián tiếp, trực tiếp Cống hiến, hưởng thụ Đường lối đúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp part 1

  1. Tư duy mới về kinh tế và quản trị doanh nghiệp Luật gia Phan Văn Tân- Hội Luật gia Việt Nam
  2. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Xem xét sự việc riêng rẽ, tách rời, 1. không đặt trong tổng thể đa dạng, phức tạp vốn có của nó Giản đơn, hời hợt  Ấu trĩ  Gián tiếp, trực tiếp  Cống hiến, hưởng thụ  Đường lối đúng  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 2
  3. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 3
  4. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Nặng về tất yếu - nhẹ về hiệu quả 2. Sa vào logic hình thức, nhẹ logic bản  chất Lẫn lộn phương pháp và mục đích  Phủ định sáng tạo  Áp đặt chủ quan  Giáo điều, bảo thủ  Nôn nóng  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 4
  5. Ba đặc trưng của phương pháp nhận thức cũ, mới Đề quá cao tinh thần tư tưởng, xem 3. nhẹ lợi ích kinh tế Duy ý chí  Thủ tiêu động lực phát triển  Thu nhập = F(Lao động cá nhân, hiệu  quả kinh doanh) Phương pháp kinh tế là chính  Phân hoá có tính quy luật/ chính sách xã  hội/ phát triển/ đào thải Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 5
  6. N©ng cao n¨ng lùc QL c¹nh tranh cña DN §­êng lèi ®æi míi ®æi míi ph­¬ng thøc ®Êt n­íc qu¶n lý NghÞ quyÕt TW 3: s¾p xÕp, ®æi míi DNNN T­ duy míi * §Þnh h­íng Ba cét trô Quan hÖ * §Þnh chuÈn * KÝch thÝch + Kinh tÕ thÞ * QLNN lµ c¸i * Xö lý tr­êng n«i, lµ bµ ®ì, t¹o (t­ ph¸p) m«i tr­êng cho + ChiÕn l­îc Qu¶n lý Môc tiªu KD nhiÒu thµnh t¨ng nhµ n­íc phÇn kinh tÕ GDP Qu¶n lý lµ g×? * QLKD tu©n 7,5%/ + Héi nhËp thñ quy ®Þnh n¨m cña QLNN Qu¶n lý kinh doanh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Coi träng 7 HiÖu qu¶ An toµn nh©n tè: cao - ChiÕn l­îc ¸p dông ®ång - C¬ cÊu bé 5 ph­¬ng - ThÓ chÕ ph¸p qu¶n lý - Nh©n viªn - Hµnh chÝnh - Kü n¨ng - Tæ chøc Qu¶n trÞ toµn diÖn 3 * Lµm chñ - T¸c phong - Kinh tÕ mÆt c«ng t¸c * KiÓm so¸t - Ph¸p lý - Quan hÖ - Môc tiªu cao ®­îc mäi ho¹t - Th«ng tin - T©m lý nhÊt Download ®Þnh liệu - QuyÕt tài từ ®éng http://www.TheGioiWebsite.net 6
  7. Làm ăn (lao động cơ bắp)  ăn chơi  (lao động trí tuệ)  chơi bời (sáng tạo nghệ thuật) Khổ (bất hạnh, lười, ngu)  chính  sách xã hội (quỹ từ thiện, quỹ tình thương, quỹ tình nghĩa) Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 7
  8. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế giá trị gia tăng: 1. Chỉ còn 2 thuế suất & chỉ còn phương pháp khấu trừ  Thuế suất 10% - mở rộng  Thuế suất 0% - mở rộng  Thuế xuất nhập khẩu: 2. 80% dòng thuế nhập khẩu có thuế suất 0%  Thu gom thuế suất xuất khẩu còn 6 mức  Xóa bỏ hoàn toàn việc miễn, giảm thuế NK  Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 8
  9. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3. Mọi khoản thu nhập đều coi là thu nhập chịu  thuế Giảm thuế suất còn 25%, tiến tới xuống 20%  Chuyển hộ kinh doanh cá thể, cá nhân hành  nghề độc lập, cá nhân có tài sản cho thuê sang hình thức thu thuế thu nhập cá nhân Chuyển miễn, giảm thuế với việc thực hiện  chính sách xã hội sang hình thức tài chính khác Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 9
  10. Chương trình cải cách thuế 2006 - 2010 Thuế tiêu thụ đặc biệt: 4. Đưa hàng hóa, dịch vụ cao cấp, nhập  ngoại vào chịu thuế TTĐB Xóa bỏ miễn giảm thuế TTĐB  Xóa bỏ phân biệt đối xử rượu, bia, thuốc  lá có đầu lọc trong nước và nhập khẩu Tăng thuế suất để bán giá tương đương  các nước trong khu vực Download tài liệu từ http://www.TheGioiWebsite.net 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2