intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học Indesign CS2 : Kỹ thuật tạo chữ part 10

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

71
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5. Điều chỉnh sự ngắt từ tự động Sự ngắt từ được dựa vào các danh sách từ có thể được chứa với nhau trong một tập tin từ điển người dùng riêng biệt trên máy tính, hay trong chính tài liệu của bạn. Để đảm bảo sự ngắt từ đồng nhất, bạn có thể muốn xác định danh sách từ nào ưa thích hơn, đặc biệt nếu bạn sẽ mang tài liệu của bạn đến một nhà cung cấp dịch vụ hay nếu bạn làm việc trong một nhóm. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học Indesign CS2 : Kỹ thuật tạo chữ part 10

  1. 5. Điều chỉnh sự ngắt từ tự động Sự ngắt từ được dựa vào các danh sách từ có thể được chứa với nhau trong một tập tin ng đượ vào các danh sách có th đượ ch nhau trong tin từ điển người dùng riêng biệt trên máy tính, hay trong chính tài liệu của bạn. Để đảm bảo sự ngắt từ đồng nhất, bạn có thể muốn xác định danh sách từ nào ưa thích hơn, đặc biệt nếu bạn sẽ mang tài liệu của bạn đến một nhà cung cấp dịch vụ hay nếu bạn làm việc trong một nhóm. Để bật tắt sự ngắt từ tự động cho một đoạn, trong Paragraph Palette hay Control Palette, chọn hay bỏ chọn tùy chọn Hyphenate. Khi bạn đặt các tùy chọn ngắt từ tự động, bạn có thể qui định mối liên hệ giữa khoảng cách tốt hơn và ngắt từ ít hơn.
  2. 6. Đặt các tùy chọn ngắt từ tự động cho đoạn văn bản - Click trong một đoạn hay chọn vùng các đoạn bạn muốn ảnh hưởng - Chọn Hyphenation trong menu Paragraph Palette. - Chọn tùy chọn Hyphenate, nếu cần thiết. - Làm các thay đổi cho các thiết lập sau như cần thiết. • Words with at Least_Letters, xác định số ký tự tối thiểu cho các từ được ngắt. • After First_Letters và Before Last_Letters, xác định số ký tự tối thiểu tại đầu và cuối một từ mà có thể được ngắt bởi một dấu ngắt. Ví dụ, chỉ định 3 cho giá trị này, “aromatic” sẽ được tách thành aro-matic thay vì ar-omatic hay aromat-ic. đượ tách thành aro thay vì ar hay aromat • Hyphen Limit, xác định số dấu ngắt tối đa mà có thể xuất hiện trong các dòng liên tục. Số 0 có nghĩa không giới hạn dấu ngắt. • Hyphenation Zone, xác định lượng khoảng trắng cho phép tại cuối dòng của văn bản không canh lề trước khi sự ngắt từ bắt đầu. Tùy chọn này chỉ áp dụng khi bạn đang sử dụng Adobe Single-line Composer với văn bản không canh lề. • Để thay đổi sự cân bằng giữa khoảng cách tốt hơn và dấu ngắt ít hơn, điều chỉnh thanh tr thanh trượt ở cuối hộp thoại. cu tho - Để ngăn các từ viết hoa từ các từ bị ngắt, bỏ chọn Hyphenate Capitalized Words. - Để ngăn từ cuối cùng trong các đoạn khỏi bị ngắt, bỏ chọn Hyphenate Last Word. - Click OK.
  3. 7. Ngăn ngừa các ngắt từ không mong muốn. Bằng việc sử dụng các dấu nối không ngắt, bạn có thể ngăn chặn các từ nào đó khỏi bị ngắt. Bằng việc sử dụng các khoảng không ngắt, bạn cũng có thể giữ nhiều từ khỏi bị ngắt - ví dụ, nhóm chữ đầu và tên họ (P.T. Barnum). Nếu bạn áp dụng thuộc tính không ngắt cho văn bản dài hơn một dòng, InDesign nén văn bản để nó vừa khớp trong một dòng. Để ngăn văn bản khỏi bị ngắt - Chọn văn bản bạn muốn giữ trên cùng dòng - Chọn No Break trong menu Control Palette hay menu Character Palette. Để tạo một dấu nối không ngắt - Dùng công cụ Type, click nơi bạn muốn chèn dấu nối - Chọn Type > Insert Special Character > Nonbreaking Hyphen. Insert Special Character Nonbreaking Để tạo một khoảng trống không ngắt - Dùng công cụ Type, click nơi bạn muốn chèn khoảng trống - Chọn Type > Insert White Space > Nonbreaking space.
  4. 8. Đặt khoảng cách từ hay khoảng cách mẫu tự. - Click một điểm chèn trong một đoạn hay chọn các đoạn muốn ảnh hưởng. - Chọn Justification trong menu Paragraph Palette - Làm bất kỳ các thao tác sau và click OK : • Để chỉ canh đều văn bản, nhập các giá trị cho Minimum và Maximum để định nghĩa ch canh đề nh các giá tr cho Minimum và Maximum để đị ngh phạm vi khoảng cách có thể chấp nhận được. • Nhập một giá trị cho Desired để đăt khoảng cách cho các đoạn được chọn. Chú ý : việc nhập giá trị Glyph Scaling hơn 100% cho Disired cho văn bản vi nh giá tr Glyph Scaling 100% cho Disired cho không canh lề tương tự như nhập một giá trị cho Horizontal Scaling.
  5. 9. Đặt tỉ lệ glyph - Click một điểm chèn trong đoạn hay chọn các đoạn bạn muốn ảnh hưởng. - Chọn Justification trong menu Paragraph Palette. - Nhập các giá trị cho Glyph Scaling Minimum, Desired, và Maximum. Click OK. Glyph scaling có thể giúp đạt được sự canh lề bằng phẳng; tuy nhiên, các giá trị lớn hơn 3% từ giá trị mặc định 100% dẫn đến hình dáng ký tự bị biến dạng. Trừ khi bạn đang cố đạt được một hiệu ứng đặc biệt, tốt nhất giữ tỉ lệ glyph giá tr tinh glyph ở giá trị tinh tế, như 97-100-103. nh 97
  6. 10. Đặt canh lề cho một từ đơn lẻ Trong các cột hẹp, một từ đơn lẻ sẽ đôi khi xuất hiện một mình trên một dòng. Nếu đoạn được đặt canh đều hoàn toàn, một từ đơn lẻ trong một dòng có thể xuất hiện quá giãn. Thay vì để các từ như vậy canh đều hoàn toàn, bạn có thể canh giữ chúng hay canh chúng với lề trái hay phải. - Click một điểm chèn trong một đoạn hay chọn các đoạn muốn ảnh hưởng. - Chọn Justification trong menu Paragraph Palette - Mục Single Word Justification, chọn Full Justify, Align Left, Align Center, hay Align Right và click OK Align Right, và click OK.
  7. 11. Sử dụng khoảng cách ngang bằng với văn bản canh đều Dùng ký tự khoảng cách ngang bằng thêm một lượng không gian biến đổi được cho ký kho cách ngang thêm không gian bi đổ đượ cho dòng cuối cùng của đoạn canh đều hoàn toàn – giữa từ cuối và ký tự end-of-story từ một phông trang trí. Sử dụng với văn bản không canh đều, khoảng cách ngang bằng xuất hiện nha khoảng cách từ bình thường. Trong văn bản canh đều, nó mở rộng để hấp thu tất cả khoảng phụ thêm có thể trong dòng cuối cùng. Việc sử dụng khoảng th kh thê th dò Vi kh cách ngang bằng có thể làm một sự khác biệt sâu sắc trong cách toàn bộ văn bản được định dạng bởi Adobe Paragraph Composer. - Dùng công cụ Type, click trực tiếp trước ký tự end-of-story. - Chọn Type > Insert White Space > Flush Space. Chú Chú ý : Sự ảnh hưởng của Flush Space không biểu hiện cho đến khi bạn Flush Space không bi hi cho đế khi áp dụng tùy chọn Justify All Lines cho đoạn.
  8. 12. Làm nổi bật các dòng quá lỏng hoặc quá chật - Chọn Edit > Preferences > Composition - Chọn H&J Viotions và click OK.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2