intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

201
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? Trả l i: Nhấp phải chuột lên thanh trạng th i, từ đó chọn hoặc bỏ chọn c c thông tin cho thanh trạng thái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 5

  1. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? Trả l i: Nhấp phải chuột lên thanh trạng th i, từ đó chọn hoặc bỏ chọn c c thông tin cho thanh trạng th i H nh ác tùy chọn cho thanh trạng thái Trang 40
  2. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản Nội dung 1. Tạo bài thuyết trình 2. Lưu bài thuyết trình 3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã 4. Tăng cư ng độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Block Settings 5. C c thao t c với slide 6. Mở và đóng bài thuyết trình 7. Hỏi đ p Trang 41
  3. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản 2 hương này trình bày c ch tạo một bài thuyết trình mới dựa vào c c mẫu thiết kế sẵn của C PowerPoint cũng như từ c c mẫu định dạng do ngư i dùng thiết kế Ngoài ra, chương này cũng trình bày một số thao t c cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu tr , chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã đ bảo vệ bài thuyết trình 1. Tạo bài thuyết trình PowerPoint cung cấp nhiều c ch thức đ tạo một bài thuyết trình mới Chúng ta sẽ lần lượt xem qua c c c ch này Tạo bài thuyết trình rỗng Khi bạn khởi động chương trình PowerPoint thì một bài trình diễn rỗng (blank) đã mặc định được tạo ra, đây chính là c ch tạo bài thuyết trình mặc định của PowerPoint và bạn chỉ cần tiếp tục soạn thảo nội cho c c slide Khi bạn đang trong c a s PowerPoint và bạn muốn tạo thêm một bài thuyết trình rỗng n a, bạn làm theo c c bước sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải 3. Chọn Blank presentation 4. Nhấn nút Create đ tạo mới. Phím tắt: Dùng tổ hợp phím tắt để tạo nhanh bài thuyết tr nh rỗng Trang 42
  4. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Hộp thoại New Presentation Tạo bài thuyết trình từ mẫu c sẵn PowerPoint Template là c c mẫu định dạng đã được thiết kế sẵn (template) kèm theo trong bộ Office hoặc do chúng ta tải từ Internet Template có th chứa c c layout, theme color, theme font, theme effect, c c ki u nền của slide và có th chứa cả c c nội dung mẫu. PowerPoint cung cấp rất nhiều template và được thiết kế với nhiều chủ đề kh c nhau (Business, Education, Finance, Holidays, Inspirational, Religion, Social, Sports, Science, Technology) phù hợp cho rất nhiều tình huống b o c o trong thực tế. Chúng ta có th tự mình thiết kế c c template đ s dụng lại nhiều lần hoặc chia sẽ cho ngư i kh c Ngoài ra, trên internet có rất nhiều trang web chuyên cung cấp c c ki u template đẹp và được cập nhật thư ng xuyên như là: office com, powerbacks com, templateswise com,… Dùng các mẫu ược xây dựng sẵn kèm theo ph n mềm Microsoft PowerPoint C c mẫu trong phần này không nhiều vì PowerPoint còn cho phép bạn chọn mẫu từ c c nguồn kh c, đặc biệt là từ Internet. C c bước thực hiện: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải 3. Chọn Sample templates 4. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s ch bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải c as . 5. Nhấn nút Create đ tạo mới bài thuyết trình Trang 43
  5. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Một số Sample templates Dùng các mẫu từ trang web office.com Trang web office.com cập nhật thư ng xuyên c c mẫu thiết kế mới và đẹp, do vậy bạn có th tạo bài thuyết trình mới s dụng mẫu từ nguồn này. C c bước thực hiện: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải 3. Di chuy n đến Office.com templates. Tại đây, c c mẫu được nhóm lại theo nội dung của chúng. 4. Ví dụ chọn nhóm là Presentations, chọn tiếp phân loại mẫu là Business và đợi trong giây l t đ PowerPoint cập nhật danh s ch c c mẫu từ Internet. 5. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s ch bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải c as . 6. Nếu đồng với mẫu đang xem thì nhấn nút Download đ tải về và tạo bài thuyết trình mới theo mẫu này Trang 44
  6. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Chọn m u từ trang office.com Dùng các mẫu thiết kế của bạn tạo ho c các mẫu sưu t m ang lưu trên a Khi PowerPoint đã từng tải một mẫu thiết kế mới từ Internet về m y thì nó sẽ tự động lưu mẫu đó vào danh mục My Templates đ bạn có th s dụng lại sau này Làm theo c c bước sau đ s dụng một mẫu đang lưu trên đĩa: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải 3. Chọn My templates 4. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s ch bên dưới và xem hình minh họa phía bên phải c as . 5. Nếu đồng với mẫu đang xem thì nhấn nút OK đ tạo bài thuyết trình mới theo mẫu này H nh ác m u đang l u trên đ a Trang 45
  7. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản Tạo bài thuyết trình từ một bài c sẵn Bạn có sẵn một bài thuyết trình mà nội dung của nó tương tự với bài mà bạn sắp tạo Khi đó, bạn nên tạo bài thuyết trình mới dựa trên bài sẵn có đó đ đỡ tốn th i gian làm lại từ đầu. C c bước thực hiện như sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải 3. Chọn New from Existing 4. Hãy tìm đến nơi chứa tập tin trình diễn mẫu và chọn nó 5. Nhấn nút CreateNew đ tạo mới bài trình diễn dựa trên tập tin có sẵn H nh Tạo bài thuyết tr nh từ một bài có sẵn Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài Ngoài nh ng c ch trên, PowerPoint còn cho phép tạo bài thuyết trình từ c c tập tin của c c ứng dụng kh c. Chẳng hạn như, chúng ta biên soạn trước dàn bài của bài thuyết trình trong c c trình soạn thảo văn bản Word, WordPad, NotePad,… Sau đó, PowerPoint nhập c c dàn bài này vào thành c c slide và bạn chỉ cần b sung thêm c c hình ảnh, video, âm thanh, … là đã có một bài thuyết trình hoàn chỉnh. C c bước thực hiện như sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện 3. Tại Files of type chọn ki u tập tin là All Outlines. 4. Chọn tập tin Outline mong muốn và chọn Open đ mở Trang 46
  8. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Tạo nhanh bài thuyết tr nh từ tập tin outline Cấu trúc Outline: Outline là tập tin chỉ chứa văn bản các slide cách nhau bằng một ký hi u xuống dòng (Enter). Trên mỗi slide, t a đề slide viết b nh th ờng và các nội dung trên slide th phải Tab th t đ u dòng 2. ưu bài thuyết trình Trong suốt qu trình biên soạn bài thuyết trình, chúng ta phải thư ng xuyên thực hiện lệnh lưu tập tin đ tr nh c c sự cố bất ng xảy ra có th làm mất đi c c slide mà ta vừa biên soạn. Tùy theo th i đi m thực hiện lệnh lưu mà PowerPoint thực hiện c c hoạt động kh c nhau, sau đây là một số trư ng hợp. ưu bài thuyết trình l n u tiên Lần đầu tiên thực hiện lệnh lưu tập tin bài thuyết trình thì PowerPoint sẽ mở hộp thoại Save As Từ hộp thoại này bạn hãy đặt tên cho tập tin, chọn loại định dạng tập tin và chọn vị trí trên đĩa đ lưu tr C c bước thực hiện như sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Save, hộp Save As xuất hiện 3. Nhập tên tập tin bài thuyết trình tại hộp File name. Ví dụ bạn đặt tên tập tin là PowerPoint 2010. (Tập tin này sẽ được dùng đ thực hành trong c c ví dụ sau này của tài liệu). 4. Chọn loại định dạng tập tin tại Save as type. Ví dụ bạn chọn ki u tập tin là Trang 47
  9. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản PowerPoint Presentation (*.pptx).  PowerPoint mặc định ki u tập tin là PowerPoint Presentation (*.pptx), đây là ki u định dạng dùng cho PowerPoint và  Chúng ta có th lưu tập tin theo định dạng PowerPoint 97-2003 Presentation (* ppt) đ c c phiên bản PowerPoint 2003 trở về trước có th mở được bài thuyết trình tạo trên PowerPoint Tuy nhiên, c c hiệu ứng và c c ki u định dạng đặc thù của PowerPoint 2010 sẽ không hoạt động. 5. Tại hộp Save in, bạn hãy tìm đến thư mục cần lưu tập tin 6. Nhấn nút Save đ lưu H nh Hộp thoại Save As Qui định về đặt tên tập tin: Tên tập tin có thể dài t i ký t và bạn có thể dùng tất cả các loại ký t để đ t tên ngoại trừ các ký t sau / và \. ưu bài thuyết trình các l n sau Sau khi đã lưu tập tin trình diễn, khi có hiệu chỉnh, thêm nội dung và muốn lưu bài thuyết trình lại thì bạn có th làm theo một trong c c c ch sau:  VàoFile | chọn nút Save, hoặc  Nhấn nút Save ( ) trên Quick Access Toolbar, hoặc  Nhấn t hợp phím tắt Trang 48
  10. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh L u bài thuyết tr nh Thêm nút lệnh vào QAT: Để thêm nút Save vào thanh Quick Access Toolbar bạn nhấp trái chuột vào nút Customize Quick Access Toolbar ( ) và chọn nút Save ưu bài thuyết trình ở các ịnh dạng khác Khi lưu bài thuyết trình, bạn có th chọn c c ki u định dạng tập tin từ hộp Save as type trong hộp thoại Save As. PowerPoint cung cấp rất nhiều ki u định dạng cho bạn lựa chọn từ việc lưu bài thuyết trình sang định dạng hình ảnh như JPEGs (.jpg), Portable Document Format (.pdf), trang web (.html), Open Document Presentation (.odp – phần phềm biên soạn bài thuyết trình trong bộ OpenOffice), và thậm chí là lưu bài thuyết trình sang định dạng phim,... Thực hiện c c bước sau đ lưu bài thuyết trình sang c c định dạng kh c: 1. Mở bài thuyết trình muốn lưu sang định dạng kh c 2. Vào ngăn File 3. Chọn lệnh Save As, hộp Save As xuất hiện 4. Tại Save as type, bạn chọn lại ki u định dạng kh c 5. Nhấn nút Save đ thực hiện lệnh. H nh L u tập tin d i đ nh dạng khác Trang 49
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2