Tự học thực hành sửa Radio-cassett

Chia sẻ: Thanh Van Le Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
317
lượt xem
94
download

Tự học thực hành sửa Radio-cassett

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu bài học: - Hiểu được nhiệm vụ chức năng các khối trên Radio khuếch đại thẳng - Củng cố kiến thức lý thuyết về radio - Khảo sát nhận diện được các khối trên sơ đồ nguyên lý và trên boord mạch thực tế - Dò vẽ được sơ đồ nguyên lý radio từ mạch in II. Nội dung bài học: 1. Chuẩn bị - Radio khuyếch đại thẳng - Radio đổi tần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học thực hành sửa Radio-cassett

 1. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette PhÇn II: thùc tËp Radio-cassett Häc tr×nh I: l¾p r¸p vµ söa ch÷a Radio Bµi 1:nhËn diÖn vµ kh¶o s¸t khèi trªn Radio I. Môc tiªu bµi häc: - HiÓu ®îc nhiÖm vô chøc n¨ng c¸c khèi trªn Radio khuÕch ®¹i th¼ng - Cñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt vÒ radio - Kh¶o s¸t nhËn diÖn ®îc c¸c khèi trªn s¬ ®å nguyªn lý vµ trªn boord m¹ch thùc tÕ - Dß vÏ ®îc s¬ ®å nguyªn lý radio tõ m¹ch in II. Néi dung bµi häc: 1. ChuÈn bÞ - Radio khuyÕch ®¹i th¼ng - Radio ®æi tÇn - §ång hå v¹n n¨ng - M¸yhiÖn sãng. 2. Giíi thiÖu chung vÒ Radio NhiÖm vô cña m¸y thu thanh: Thu tÝn hiÖu tõ ®µi ph¸t göi tíi qua antena sau ®ã chän läc lÊy mét tÝn hiÖu cÇn thu qua xö lý tÝn hiÖu , t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu ©m thanh tõ m¸y ph¸t göi tíi sau ®ã khuÕch ®¹i lªn cho biªn ®é ®ñ lín r«i ®a ra loa.Radio cã 2 lo¹i lµ radio khuyÕch ®¹i th¼ng vµ radio ®æi tÇn a, S¬ ®å khèi Radio khuÕch ®¹i th¼ng M¹ch AGC Anten M¹ch M¹ch M¹ch M¹ch a vµo k® t¸ch K§CS cao tÇn sãng © tÇn m Loa M¹chn guån NhiÖm vô c¸c khèi: 1 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 2. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette + Mach vµo: Lùa chän tÝn hiÖu cÇn thu tõ antena trong sè tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu tõ m¸y ph¸t göi tíi qua antena sau ®ã chän läc lÊy tÝn hiÖu cÇn thu ®a tíi khèi K§CT + M¹ch K§CT: KhuÕch ®¹i tÝn hiÖu cao tÇn ®· ®îc chän läc lªn sao cho ®ñ lín ®Ó ®a ®Õn tÇng sau ANT3 R8 + M¹ch t¸ch sãng: T¸ch thµnh phÇn tÝn hiÖu ©m tÇn cÇn thu ra khái C9 R4 tÝn hiÖu cao tÇn R1 R2 R3 + 50p C3 R7 + M¹ch K§CS+©m tÇn: KhuÕchL4 tÝn hiÖu ©m+tÇn tõ khèi t¸ch sang C1 ®¹i C8 S2 göi tíi sao cho biªn ®é ®ñQ1 råi ®a ra C6 lín loa + C7 Q2 Q3 + M¹ch AGC (automatic gain control) gióp m¸y æn ®Þnh hÖ sè C1 C5 khuyÕch ®¹i D1 V3 * Ph©n tÝch mét sè s¬ ®å radio khuyÕch ®¹i th¼ng + 4 ,5V C4 Radio KhuyÕch §¹I TH¼NG Dïng 3TZt ANT4 R5 C3 R1 R3 R4 + R6 L1 S3 Q2 BA1 Q1 C6 + Q3 C1 C4 D1 R1 V4 10k + 4 ,5V C5 R7 D2 R8 C2 R2 C7 + T¸c dông linh kiÖn: C1 vµ cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p cao tÇn lµ m¹ch céng hëng ®Çu vµo (m¹ch vµo) Q1 khuyÕch ®¹i cao tÇn R1, R2 ®Þnh thiªn cho Q1 R3 t¶i cña Q1 C2 nèi mass tÝn hiÖu D1, D2, C4 t¸ch sãng L1 chÆn cao tÇn. C5 tho¸t cao tÇn hoµn ®iÖu tÝn hiÖu ©m tÇn. VR ®iÒu chØnh ©m lîng. Q2 BA1 khuyÕch ®¹i ®Öm Q3 khuyÕch ®¹i c«ng suÊt Ph©n tÝch: 2 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 3. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette TÝn hiÖu sãng ®iÖn tõ lan truyÒn trong kh«ng gian c¶m øng vµo antena ®a tíi m¹ch vµo. ë m¹ch vµo cã sù céng hëng LC song song v× vËy khi ngêi sö dông ®iÒu chØnh tô xoay C 1 ®Ó tÇn sè céng h- ëng trïng tÇn sè cña ®µi ph¸t th× tÝn hiÖu ®Æt lªn hai ®Çu cuén s¬ cÊp cã biªn®é lín vµ nã sÏ ®îc ghÐp sang thø cÊp. Q1 nhËn tÝn hiÖu tõ cuén thø cÊp ®a vµo ch©n B ®Ó khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu cao tÇn.TÝn hiÖu sau khi khuyÕch ®¹i sÏ ®îc t¸ch sãng b»ng D1, D2vµ tô C4 . TÝn hiÖu ©m tÇn sÏ ®îc cuén d©y L1 cho qua cßn tÝn hiÖu cao tÇn sÏ bÞ chÆn l¹i hoÆc tho¸t mass qua tô C 5. Nã sÏ ®i qua tô C6 vµ ®a vµo m¹ch ®iÒu chØnh ©m lîng b»ng biÕn trë VR1. Sau ®ã tÝn hiÖu ®îc khuyÕch ®¹i ®Öm b»ng Q2råi ghÐp qua biÕn ¸p AB1 vµo m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt.Q 3 khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó ®- a tÝn hiÖu ra loa. b, S¬ ®å khèi Radio ®æi tÇn Do nhîc ®iÓm cña radio khuÕch ®¹i th¼ng ph¶i lµm viÖc víi c¶ b¨ng sãng réng v× vËy ®é chän läc sÏ kh«ng cao, ®ång thêi hÖ sè khuÕch ®¹i sÏ kh«ng ®ång ®Òu trªn toµn b¨ng sãng ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng khuyÕch ®¹i bÞ giíi h¹n do tÇn sè lín. ChÝnh v× vËy ngêi ta ®· chuyÓn tÝn hiÖu cao tÇn xuèng 1 tÝn hiÖu trung tÇn kh«ng ®æ ®Ó khuÕch ®¹i. V× thÕ tÝn hiÖu ®Çu vµo cã thÓ t¨ng lªn v« h¹n, tÝn hiÖu ra vÉn ®¶m b¶o tÇn sè trung tÇn. a. S¬ ®å khèi: M¹ch K§ K§ DET K§ RF Mix K§ AF vµo IF1 IF2 SPK1 OSC - NhiÖm vô c¸c khèi: + M¹ch vµo: thêng lµ khung céng hëng song song dïng chän läc ®µi thu víi mçi b¨ng sãng sÏ cã 1 m¹ch vµo. 3 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 4. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette + K§ RF: tÝn hiÖu sau khi thu ®îc cã biªn ®é cßn nhá qu·ng µV. Do ®ã ph¶i thùc hiÖn khuÕch ®¹i tÝn hiÖu cao tÇn nµy lªn tríc khi ®a vµo trén tÇn. + Khèi trén tÇn: (®æi tÇn) gåm 2 phÇn: Khèi dao ®éng ngo¹i sai (fns) dao ®éng tù kÝch cã nhiÖm vô t¹o tÇn sè ngo¹i sai (fns) chØ kh¸c víi tÇn sè thu f 0 1 lîng b»ng tÇn sè trung tÇn (ftt) tÝn hiÖu ngo¹i sai lµ h×nh sin ®¼ng biªn. Mix: tÇng chén tÇn cã nhiÖm vô biÕn ®æi tÇn sè thu f 0 thµnh tÇn sè cè ®Þnh ftt cè ®Þnh theo quy luËt ftt = fns – f0 = const. Khi tÇn sè thu f0 biÕn ®æi tõ fmin ®Õn fmax th× fns còng biÕn ®æi tõ fnsmin ®Õn fnsmax ®Ó ®¶m b¶o ë mäi tÇn sè trung tÇn kh«ng ®æi f tt = 455khz hoÆc 464 khz. + K§ IF1, IF2: lÇ bé khuÕch ®¹i vµ chän läc tÇn sè tung tÇn 455khz hoÆc 464KHz, v× chØ khuÕch ®¹i 1 tÇn sè nªn ®é t¨ng Ých rÊt cao nã quyÕt ®Þnh toµn bé hÖ sè khuÕch ®¹i hay ®é nhËy cña m¸y thu. Ngêi ta cã thÓ dïng 1, 2 hay nhiÒu tÇng khuÕch ®¹i trung tÇn ®Ó t¨ng ®é nhËy. + DET: khèi t¸ch sãng dïng ®Ó t¸ch bá sãng mang (tÝn hiÖu cao tÇn) ®Ó lÊy ra tÝn hiÖu ©m tÇn ban ®Çu. + TÇng K§ AF: dïng n©ng cao biªn ®é tÝn hiÖu tríc khi ®a ra t¶i. S¬ ®å m¹ch radio ®æi tÇn SF-902 dïng IC1191 4 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 5. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette C3 4 03 1 28 33k - 2 C6 204 C2 3 3V T2 10p 27 + + C1 C4 151 T1 4 .7uF 26 + vulume 25 4p 4 5 IC 24 C9 103 C5 + + R1 10uF C18 R2 6 23 C10 C8 C7 8 C19 2.2k 10k C20 103 220uF 204 + 10uF 203 1p 7 CD1191 22 + L2 10uF 21 + C16 8 20 10uF 4p L1 19 9 18 HEAPHONE 10 CF2 SW AM/FM 17 11 455 AM ANT2 C17 16 30 ANT1 12 15 FM 2.2k T3 L3 13 14 56K 100k CF1 R3 10.7Mc §Æc ®iÓm IC CD1191 chøa tÊt c¶ c¸c khèi cña Radio bao gåm m¹ch khuyÕch ®¹i cao tÇn, trung tÇn t¸ch sãng cña c¶ 2 band sãng AM vµ FM ,M¹ch æn ¸p vµ m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt nhá . Cã m¹ch ®iÒu chØnh ©m s¾c ©m lîng b»ng ®iÖn ¸p §Ó ph©n tÝch ®îc nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¹ch tríc tiªn ta t×m hiÓu nhiÖm vô c¸c ch©n cña IC CD1191. Ch© Ch© NhiÖm vô NhiÖm vô n n 1 Lµm c©m 6 AFC 2 DICS FM 7 Dao ®éng FM 3 §Çu vµo ®¶o m¹ch K§CS 8 §Çu ra nguån æn ¸p 4 §iÒu chØnh ©m lîng 9 5 Dao ®éng AM 10 §Çu vµo AM 11 NC(bá trèng) 20 Mass trung tÇn 12 §Çu vµo FM 21 AFC/AGC 13 Mass 22 AFC/AGC 14 §Çu ra trung tÇn AM, FM 23 Ra sau t¸ch sãng 15 ChuyÓn m¹ch AM/FM 24 §Çu vµo ©m tÇn 16 Vµo trung tÇn AM 25 Läc nguån 17 Vµo trung tÇn FM 26 CÊp nguån 18 NC(bá trèng) 27 §Çu ra K§CS 19 B¸o thu ®îc tÝn hiÖu FM 28 Mass c«ng suÊt Ph©n tÝch m¹ch: - M¹ch nguån. Nguån m¸y nµy sö dông nguån pin 3v cã c«ng t¾c ng¾t mass cÊp th¼ng nguån cho m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt trong IC ë trong IC cã mét m¹ch æn ¸p lÊy ra nguån 1,8 v cÊp cho m¹ch 5 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 6. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette dao ®éng gióp giao ®éng æn ®Þnh. M¸y nµy sö dông hai nguån riªng biÖt - §êng tÝn hiÖu FM. TÝn hiÖu sãng ®iÖn tõ ®îc thu vµo tõ antena råi qua m¹ch läc L 3 C7 vµ ®a vµo ch©n sè 12 cña IC.T¹i ®©y tÝn hiÖu khuyÕch ®¹i cao tÇn råi chän tÇn sè vµo f0 b»ng m¹ch L C t¹i ch©n sè 9 vµ ®îc ®a sang m¹ch trén tÇn T¹i m¹ch trén tÇn tÝn hiÖu tõ ®Çu vµo ®îc trén víi dao ®éng FM tõ ch©n sè 7 b»ng m¹ch dao ®éng LC(cuén L2 kÕt hîp víi tô xoay). T¹i ®Çu ra cña m¹ch trén tÇn ta cã tÝn hiÖu víi tæ hîp c¸c tÇn sè nh f0, fns , ftt = fns – f0, fns + f0 . ë ®©y tô xoay ®îc ®ång chØnh víi tô m¹ch vµo t¹i ch©n sè 9 nªn ta lu«n cã f ns – f0 lµ mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi.TÝn hiÖu sau ®ã qua chuyÓn m¹ch t¸c ®éng bëi ch©n 15 vµ lÊy ra t¹i ch©n sè 14. T¹i ch©n 14 do cã qua th¹ch 10,7Mhz lªn chØ cã tÇn sè ftt = fns – f0 =10,7Mhz ®îc ®i qua cßn c¸c tÇn sè kh¸c bÞ chÆn l¹i.Lóc nµy trung tÇn FM ®îc ®a vµo ch©n sè 17. T¹i ®©y nã ®îc khuyÕch ®¹i trung tÇn t¸ch sãng sau ®ã qua chuyÓn m¹ch vµ lÊy ra t¹i ch©n sè 23 råi qua tô C9 vµo ch©n 24 ®Ó khuyÕch ®¹i ©m tÇn Trong m¹ch khuyÕch ®¹i ©m tÇn cã lÖnh lµm c©m t¸c ®éng vµo ch©n sè 1(m¸y kh«ng sö dông) vµ ®iÒu khiÓn ©m lîng b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p t¹i ch©n sè 4. Sau khi khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu ®ñ lín tÝn hiÖu sÏ ®îc ®a ra loa t¹i ch©n 27. - §êng tÝn hiÖu AM. TÝn hiÖu AM ®îc c¶m øng vµo tõ cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p cao tÇn sau ®ã ®îc lùa chän tÝn hiÖu vµo bëi m¹ch vµo (L cao tÇn ,C tô xoay) råi ®a vµo ch©n sè 10 cña IC CD 1191. Sau khi vµo ch©n sè 10 tÝn hiÖu ®îc khuyÕch ®¹i cao tÇn vµ ®a tíi trén tÇn víi dao ®éng ngo¹i sai t¹i ch©n sè 5 ®Ó cã ®îc tæ hîp nhiÒu tÇn sè vµ lÊy ra t¹i ch©n 14. §Ó cã ®îc tÇn sè trung tÇn AM 455 khz ngêi ta cho tÝn hiÖu qua m¹ch läc b»ng th¹ch anh 455 vµ ®a tÝn hiÖu vµo ch©n sè 16. T¹i ®©y nã ®îc khuyÕch ®¹i trung tÇn t¸ch sãng sau ®ã qua chuyÓn m¹ch ®a ra ch©n sè 23. Lóc nµy tÝn hiÖu ®îc ®a vµo m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt nh víi band FM 3; NhËn diÖn c¸c khèi trªn s¬ ®å nguyªn lý vµ trªn Board m¹ch thùc tÕ a, Khèi nguån : - Tõ J¾c nguån DC tíi ( Nguån pin hoÆc ¡cquy ) - Tõ bé ®æi ®IÖn tíi , th«ng qua BiÕn ¸p vµ m¹ch chØnh lu cã läc b, Khèi K§CS ©m tÇn : - Dß ngîc tõ tr¹m lÊy tÝn hiÖu ra loa vÒ qua tô suÊt tÝn hiÖu - NhËn biÕt qua B/¸p xuÊt ë nh÷ng m¸y (xuÊt b»ng biÕn ¸p) c, Khèi t¸ch sãng: - NhËn biÕt qua diode t¸ch sãng vµ tô cao tÇn(ë mét sè m¸y ngêi ta cã thÓ dïng TZT).Nã thêng n»m tríc volume. 6 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 7. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette d, Khèi K§TT: ë khèi nµy thêng cã c¸c m¹ch läc cã chøa c¸c cuén d©y bäc kim chèng nhiÔu cho mçi tÇng. Mét sè m¸y ta cã thÓ nhËn thÊy ®Çu vµo m¹ch khuyÕc ®¹i trung tÇn cã c¸c m¹ch läc b»ng th¹ch anh(AM dïng th¹ch anh 455 cßn band FM sö dông th¹ch anh 10,7 ).Ta cã thÓ dùa vµo c¸c th¹ch anh nµy ®Ó nhËn diÖn ®îc khèi trung tÇn vµ band sãng e, Khèi K§CT: - Dß tõ cuén thø cÊp biÕn ¸p cao tÇn(lâi lµ mét thanh ferit dµi) ®Çu vµo sÏ gÆp khèi K§CT f, Khèi m¹ch vµo: - NhËn biÕt qua tô xoay (Tuning) vµ cuén d©y céng hëng ®Çu vµo. Víi band MW th× ®Çu vµo chÝnh lµ biÕn ¸p cao tÇn, cßn ë band FM vµ SW th× ®Çu vµo tõ antena roi. - C¸c m¹ch dao ®éng vµ m¹ch vµo cña FM thêng lµ cuén d©y cã tiÕt diÖn lín vµ sè vßng d©y Ýt nhng ë band AM thêng ®îc bäc kim chèng nhiÔu. Ngoµi ra ta còng cã thÓ nhËn diÖn ®îc nhiÖm vô cña tõng cuén d©y qua mµu s¬n trªn lâi ferit 6; Bµi tËp: Bµi 1 H·y cho biÕt t¸c dông cña c¸c linh kiÖn vµ ph©n tÝch nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn Radio sau. M¹ch 1 100-150k 100uF 120 680-2k ANT1 C9 R3 R4 SP R2 56-68k 2k + 15k- C3 Q1 C8 50p + A564 1200vong 74 1 + C7 10uF + Q3 A1013 D1 10uF A1015 L5 Q2 C5 + 4 ,5V C4 103-104 10n M¹ch 2 7 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 8. SO DO MAY THU THANH Bµi gi¶ng thùc hµnh TRUC TIEPCassetteTZT KD Radio – DUNG 2 ANT1 R3 L3 R2 C4 D1 C5 C1 + C3 Q1 Q2 V1 C1 + 4 ,5V R1 M¹ch 3 Gîi ý ANT2 CÊu tróc IC 2003 L2 Q2 BA2 C1 BA1 L1 Q1 C6 C3 D2 C4 C2 + D3 R6 R4 R5 V2 10k S1 4 ,5V + NhiÖm vô c¸c ch©n IC 2003 Ch© Ch©n NhiÖm vô NhiÖm vô n 1 §Çu vµo K§ cao tÇn FM 9 Mass cho trung tÇn 2 Mass RF, dao ®éng, trén 10 Cuén t¸ch sãng FM tÇn 3 §Çu ra trén tÇn FM 11 §Çu ra t¸ch sãng AM, FM 4 §Çu ra trén tÇn AM 12 Dao déng AM 5 AGC cña AM 13 Dao déng FM 6 CÊp nguån 14 ChuyÓn m¹ch AM, FM 7 §Çu vµo K§TT AM 15 §Çu ra khuyÕch ®¹i RF FM 8 §Çu vµo K§TT FM 16 §Çu vµo khuyÕch ®¹i RF AM 8 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 9. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette T3 T2 FM + 16 15 14 13 12 11 10 9 IC SP2003p 1 2 3 4 5 6 7 8 CF1 + CF2 + + + s¬ ®å m¸y radio 12 bands mason Bµi 2 H·y nhËn diÖn vµ ph©n tÝch, dß vÏ tõ m¹ch in thµnh s¬ ®å nguyªn lý c¸c khèi trong m¸y Mason 12 band, m¸y Sing fai SF-902 vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm nhËn diÖn vÒ mµu s¾c cña c¸c cuén d©y Gîi ý Khi dß vÏ nªn sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o th«ng m¹ch vµ dß vÏ tËp trung theo tõng khèi sau ®ã ta tiÕn hµnh ghÐp c¸c khèi ®Ó hoµn thiÖn m¹ch. Khi dß vÏ mét khèi nµo ®ã ta nªn dß tõ ®Çu ra trë vÒ ®Çu vµo vµ dùa vµo lý thuyÕt m¹ch ®iÖn ®Ó ph¸n ®o¸n d¹ng m¹ch. §èi víi IC th× nªn x©y dùng h×nh d¹ng cña nã tríc sau ®ã vÏ tõng ch©n . VÏ c¸c linh kiÖn tÝch cùc tríc nh IC, TZT sau ®ã x©y dùng c¸c linh kiÖn ®i kÌm Bµi 3 Sö dông m¸y hiÖn sãng vµ ®ång hå v¹n n¨ng h·y kh¶o s¸t c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña c¸c khèi trong radio víi ®iÒu kiÖn nguån cÊp 3v vµ khi kh«ng cã tÝn hiÖu dùa trªn b¶ng sau vµ cho nhËn xÐt vÒ c¸c kÕt qu¶ ®ã. Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p §iÓm ®o Chøc n¨ng D¹ng sãng FM AM 9 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 10. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette Bµi 2 : L¾p r¸p Radio khuÕch ®¹i th¼ng §Æt vÊn ®Ò : - Trong x· héi hiÖn nay mÆc dï c«ng nghÖ truyÒn h×nh ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ nhng truyÒn thanh còng cã mét vÞ trÝ kh«ng nhá. - Trong kü thuËt radio mÆc dï Ýt ph¸t triÓn nhng nã còng chøa ®ùng rÊt nhiÒu vÊn ®Ó vÒ kü thuËt cÇn ®îc t×m hiÓu.L¾p r¸p radio gióp cho häc sinh cñng cè vµ n©ng cao kü n¨ng l¾p r¸p c©n chØnh c¸c m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt nhá, m¹ch t¸ch sãng, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng l¾p r¸p vµ c©n chØnh c¸c m¹ch cao tÇn. I. Môc tiªu häc tËp. - KiÕn thøc:Häc sinh hiÓu vµ n¾m ch¾c nguyªn lý ho¹t ®éng cña radio khuyÕch ®¹i th¼ng, cã c¬ së thùc nghiÖm vÒ nã. BiÕt ph- ¬ng ph¸p l¾p r¸p vµ c©n chØnh m¹ch Radio khuyÕch ®¹i th¼ng. - Kü n¨ng: Thµnh th¹o c¸c thao t¸c l¾p r¸p c©n chØnh vµ söa ch÷a ®ù¬c nh÷ng h háng cña Radio K§T. - Th¸i ®é: H×nh thµnh cho sinh viªn ý thøc nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong häc tËp, cã kh¶ n¨ng t duy ph©n tÝch.T¹o thãi quen s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc khoa häc, ®¶m b¶o an toµn ®èi víi ngêi vµ trang thiÕt bÞ. II. Néi dung bµi häc. a. ChuÈn bÞ. +Dông cô, thiÕt bÞ. Panh, k×m, kÐo, dïi, má hµn, ®ång hå v¹n n¨ng, m¸y hiÖn sãng, s¬ ®å radio khuyÕch ®¹i th¼ng, tµi liÖu tham kh¶o. +Linh kiÖn. C¸c linh kiÖn theo ®å, mét sè R, C ®Ó c©n chØnh, board m¹ch in hoÆc board test. 2. S¬ ®å vµ tÝnh chän linh kiÖn a, S¬ ®å nguyªn lý – nguyªn lý lµm viÖc: 100-150k 100uF 120 680-2k ANT1 C9 R3 R4 SP R2 56-68k 2k + 15k- C3 Q1 C8 50p + A564 1200vong 74 1 + C7 10uF + Q3 A1013 D1 10uF A1015 L5 Q2 C5 + 4 ,5V C4 103-104 10n 10 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 11. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette Nguyªn lý lµm viÖc dùa vµo nguyªn lý cña c¸c radio ®· ®îc ph©n tÝch ë bµi tríc chóng ta tù ph©n tÝch vµ cho biÕt t¸c dông cña mét sè linh kiÖn sau: Tô C3, C4, C5, Diode D1. S¬ ®å nµy kh«ng cã m¹ch ®iÒu chØnh ©m lîng h·y thiÕt kÕ thªm m¹ch ©m lîng b, TÝnh to¸n lùa chän linh kiÖn: Khèi m¹ch vµo: M¹ch vµo ®îc ghÐp víi anten b»ng ®iÖn dung . Nªn hÖ sè truyÒn ®¹t kh«ng ®ång ®Òu trong toµn d¶i b¨ng sãng , ë d¶i tÇn sè cao th× hÖ sè truyÒn ®¹t cao h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi tÇn sè thÊp . MÆt kh¸c ®IÖn dung C1 ghÐp nèi víi trë kh¸ng cña anten nªn dung kh¸ng cña C1 nhá so víi trë kh¸ng cña anten , nªn dung kh¸ng cña C1 nhá so víi dung kh¸ng cña anten th× khi anten cã kÕt cÊu thay ®æi sÏ lµm lÖch tÇn sè céng hëng cña m¹ch céng h- ëng , cho nªn thêng ph¶I chän C1 nhá cì 5-30pF ®Ó khö ¶nh hëng xÊu cña anten ®èi víi m¹ch vµo . Nhng C1 cµng nhá th× sù truyÒn ®¹t cña m¹ch vµo cµng gi¶m nhÊt lµ ë kho¶ng tÇn sè thÊp cña b¨ng sãng - Cho nªn víi m¸y thu nµy nªn chän tô C1 kho¶ng 50-200pF ®Ó n©ng cao hÖ sè truyÒn ®¹t cña mach vµo. - M¹ch vµo ®îc ghÐp sang tÇng sau b»ng biÕn ¸p , do lµm ciÖc ë cao tÇn TZT cã trë kh¸ng vµo nhá , nªn cuén c¶m ghÐp L1b ph¶i cã sè vßng nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi cuén m¹ch céng hëng L1a , nhng nÕu sè vßng L1b nhá qu¸ th× ®iÖn ¸p ghÐp sang tÇng sau nhá , lµm gi¶m ®é nh¹y cña m¸y , nªn trong m¸y nµy thêng chän L1b = 1/2 –1/10 cuén L1a - Khèi K§CT : M¹ch K§CT dùa trªn c¬ së cña c¸c m¹ch ®Þnh thiªn c¬ b¶n,thêng m¾c theo kiÓu EC ®Ó n©ng cao hÖ sè khuÕch ®¹i cho m¹ch §Ìn K§CT thêng lµm viÖc ë tÇn sè cao nªn ta chän ®Ìn nµy lµ lo¹i cao tÇn - Khèi t¸ch sãng : §Ó gi¶m bít ¶nh hëng cña tô ký sinh víi D1 ta chän diode tiÕp ®iÓm - Khèi K§CS ©m tÇn: §Ó n©ng cao biªn ®é tin hiÖu ra m¹ch K§CS ©m tÇn thêng dïng 1- 2 tÇng k®¹i , ®«i khi ®Õn 3 tÇng k®¹i ,trong m¹ch nµy dïng tíi 2 tÇng k®¹i ©m tÇn .Víi radio lµm viÖc víi nguån ®iÖn ¸p thÊp c«ng suÊt thÊp nªn ta cã thÓ dÔ d¸ng chän ®îc TZT ta nªn chän lo¹i TZT th«ng dông. Nh vËy ë m¹ch nµy ta cã thÓ chän nh sau: Q1,Q2,Q3 lµ C828 L1a= 52-63 vòng L1b= 8 - 12vòng 11 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 12. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette Là loại dây bọc tơ ta có thể lấy trên lõi Ferit của Radio cũ Lõi Ferit có độ dài 14-16cm Cuộn chặn L có thể dùng dây emay 0.1mm C1 tụ xoay 270p hoặc 360p C3=0.02 uF D1=1N4148(điốt muỗi Loa 4ôm 3W 3. L¾p r¸p m¹ch a. X©y dùng s¬ ®å l¾p r¸p M¹ch nµy ta cã thÓ l¾p trªn 2 lo¹i board m¹ch lµ m¹ch in hoÆc board test. Víi board m¹ch in chóng ta cã thÓ sö dông mét sè phÇn mÒm ®Ó x©y dùng s¬ ®å m¹ch in hoÆc cã thÓ vÏ b»ng tay theo ph¬ng ph¸p lµm m¹ch in mµ chóng ta ®· ®îc häc ë phÇn ®iÖn tö c¬ b¶n. Cßn x©y dùng trªn board test lµ lo¹i board ®ang ®îc b¸n rÊt th«ng dông trªn thÞ trêng cã d¹ng nh sau Board test Note: Khi x©y dùng s¬ ®å l¾p r¸p cÇn quan t©m tíi h×nh d¹ng thËt cña linh kiÖn ®Ó bè trÝ linh kiÖn cho phï hîp. C¸c linh kiÖn chÝnh TZT cÇn ph¶i s¾p xÕp tríc. C¸c linh kiÖn kh«ng ®îc l¾p chång chÐo, h¹n chÕ sè lîng d©y nèi. BiÕn trë ®iÒu chØnh ©m lîng ph¶i ®îc bè trÝ ë phÝa ngoµi ®Ó dÔ dµng ®iÒu chØnh b. L¾p r¸p m¹ch §Ó dÔ dµng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ c©n chØnh m¹ch ta nªn thùc hiÖn chóng theo tõng khèi. - M¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt (Tõ C6 ®Õn loa)lµ m¹ch ®¬n gi¶n dïng 2 TZT l¾p ë chÕ ®é A v× vËy ta cã thÓ l¾p ngay c¶ 2 tÇng.Qu¸ tr×nh l¾p r¸p ta tiÕn hµnh theo tr×nh tù nh sau: + R¸p linh kiÖn vµo board theo s¬ ®å l¾p r¸p. Chó ý linh kiÖn ta nªn ®a s¸t víi mÆt board ®Ó tr¸nh lµm bãc m¹ch in.Sau ®ã dïng kÐo hoÆc k×m c¾t c¾t vµ gËp ch©n linh kiÖn. Dïng nhùa th«ng tr¸ng s¹ch ch©n linh kiÖn sau ®ã míi tiÕn hµnh hµn ch©n linh kiÖn víi board. Khi hµn cÇn chó ý kh«ng ®îc ®Ó má hµn qu¸ nãng hoÆc qu¸ nguéi, kh«ng ®îc di ®Çu má hµn ®Ó tr¸nh lµm háng 12 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 13. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette m¹ch in. Khi ®· hµn hÕt linh kiÖn ta tiÕn hµnh ®Êu c¸c d©y nèi theo s¬ ®å vµ dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra nguéi.Sau khi ®·hoµn thiÖn dïng níc röa vÖ sinh s¹ch sÏ board m¹ch. + C©n chØnh m¹ch ®iÖn. Khi l¾p ta cã thÓ thay ®iÖn trë R3 b»ng mét biÕn trë 100k ®Ó dÔ dµng ®iÒu chØnh ph©n cùc cho TZT Q1 CÊp nguån cho m¹ch b»ng nguån 4,5v ®o kiÓm tra c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña TZT . §iÒu chØnh VR ®Ó ph©n cùc cña Q 2 cã Ube ®¹t kho¶ng 0,4-0,5v vµ Ic Q2 ®¹t kho¶ng1- 1,5 mA vµ Ic Q3 ®¹t kho¶ng10- 15 mA. Dïng m¸y hiÖn sãng vµ ph¬ng ph¸p can nhiÔu vµ tÝn hiÖu ®Ó kiªm tra c©n chØnh m¹ch sao cho tÝn hiÖu ra cã c«ng suÊt lín nhÊt nhng kh«ng bÞ mÐo. Sau khi d· ho¹t ®éng tèt ta thay biÕn trë b»ng mét ®iÖn trë cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng - M¹ch khuyÕch ®¹i cao tÇn vµ t¸ch sãng (tõ biÕn ¸p cao tÇn ®Õn C6 ). + ë m¹ch nµy do lµm viÖc víi tÇn sè cao nªn khi l¾p r¸p cÇn chó ý c¸c linh kiÖn ph¶i g¾n cho ngay ng¾n bè trÝ gän gµng, ch©n hµn ph¶i ®îc hµn cÈn thËn nh»m h¹n chÕ tô ký sinh. BiÕn ¸p cao tÇn, tô xoay vµ cuén chÆn ph¶i g¾n ch¾c ch¾n lªn board m¹ch. BiÕn ¸p cao tÇn cã thÓ sö dông d©y vµ lâi pherit cña c¸c radio cò. Cuén chÆn ta cã thÓ lãt giÊy lªn ång trßn ®êng kÝnh kho¶ng 1cm(vá bót) sau ®ã dïng d©y emay 0,1mm cuèn ®Òu kho¶ng 1200 vßng.C¸c bíc l¾p r¸p linh kiÖn kh¸c t¬ng tù m¹ch trªn. + C©n chØnh m¹ch: Thay ®iÖn trë ph©n cùc t¹i B Q1 R 100k– 150k b»ng mét biÕn trë 250k ®Ó dÔ dµng ®iÒu chØnh ph©n cùc cho Q 1. Khi thu thö ®µi nªn ®iÒu chØnhvµ chä híng thu tèt nhÊt cho m¸y. NÕu ©m thanh cha tèt ta xª dÞch biÕn ¸p cao tÇn trªn lâi pherit tíi vÞ 13 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 14. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette trÝ tèt nhÊt. ë mét sè trêng hîp khi ta ®¶o ®Çu d©y cuén chÆn th× tÝn hiÖu còng lät tèt. M¹ch radio khuyÕch ®¹i th¼ng 4. Bµi tËp Bµi 1 L¾p r¸p vµ ®o kiÓm tra c¸c th«ng sè cña m¹ch trªn. C©n chØnh m¹ch ®Ó cã ®îc tÝn hiÖu ra thu ®îc tèt nhÊt. Bµi 2 Dùa vµo bµi ®· l¾p h·y l¾p r¸p vµ c©n chØnh m¹ch ®iÖn theo c¸c s¬ ®å sau vµ ®a ra nhËn víi tõng s¬ ®å . Radio khuyÕch ®¹i th¼ng dïng 2 TZT 14 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 15. SO DO MAY THU THANH Bµi gi¶ng thùc hµnh TRUC TIEPCassetteTZT KD Radio – DUNG 2 ANT1 R3 L3 R8 ANT3 R2 C4 D1 C5 C1 + C3 C9 R4 R1 Q1 R2 R3 Q2 R7 + 50p C3 V1 L4 C8 4 ,5V S2 C1 C1 + + + Q1 C6 R1C7 + Q2 Q3 C1 C5 D1 V3 + 4 ,5V C4 ANT4 R5 ANT2 L2 C3 R1 R3 R4 + Q2 BA2R6 S3 L1 C1 BA1 BA1 C6 Q2 L1 Q1 Q1 C6 + Q3 C1 C4 C3 D1 D2 C4 R1 V4 C2 + 10k + 4 ,5V C5 R7 D3 D2 R8 C2 R2 R6 C7 R4 + R5 V2 10k S1 4 ,5V th¼ng dïng 3 TZT Radio khuyÕch ®¹i + BµI 3: söa ch÷a radio khuyÕch ®¹i th¼ng 15 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 16. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette I. Môc tiªu häc tËp. - KiÕn thøc:Häc sinh hiÓu vµ n¾m ch¾c nguyªn lý ho¹t ®éng cña radio khuyÕch ®¹i th¼ng. BiÕt ph¬ng ph¸p c©n chØnh vµ söa ch÷a m¹ch Radio khuyÕch ®¹i th¼ng - Kü n¨ng: Thµnh th¹o c¸c thao t¸c c©n chØnh vµ söa ch÷a ®ù¬c nh÷ng h háng cña Radio khuyÕch ®¹i th¼ng. - Th¸i ®é: H×nh thµnh cho sinh viªn ý thøc nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong häc tËp, cã kh¶ n¨ng t duy ph©n tÝch.T¹o thãi quen s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc khoa häc, ®¶m b¶o an toµn ®èi víi ngêi vµ trang thiÕt bÞ. II. Néi dung bµi häc: 1.ChuÈn bÞ a.Dông cô, thiÕt bÞ. Panh, k×m, kÐo, dïi, má hµn, ®ång hå v¹n n¨ng, m¸y hiÖn sãng, s¬ ®å radio khuyÕch ®¹i th¼ng, tµi liÖu tham kh¶o. b. Linh kiÖn. C¸c linh kiÖn theo ®å, mét sè R, C ®Ó c©n chØnh, radio khuyÕch ®¹i th¼ng. 2. Söa ch÷a m¸y thu thanh khuÕch ®¹i th¼ng (s¬ ®å Bµi 1) a, Söa ch÷a ®êng nguån: 1-a: Lu ®å söa ch÷a: §o R j¾c lÊynguån kh«ng KiÓm tra cÇu ch× Tèt Cã R KiÓm tra c«ng t¾c KiÓm tra biÕn ¸p Tèt KiÓm tra R t¶i 1-b: Sö dông thiÕt bÞ ®o kiÓm tra theo lu ®å - KiÓm tra J¾c lÊy nguån. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó thang Rx1 bËt c«ng t¾c nguån (nÕu cã) ®o ë hai ®Çu phÝch c¾m nguån. B×nh thêng nã cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m Ω tuú theo biÕn ¸p vµ nguån cÊp.Chó ý ta nªn sö dông ®ång hå cã thang x1 cßn tèt(cÇm 2 tay vµo 2 ®Çu que ®o nÕu kim kh«ng nªn lµ ®ång hå tèt) - KiÓm tra cÇu ch×. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó thang Rx1 ®o th«ng m¹ch hoÆc quan s¸t b»ng m¾t. 16 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 17. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette - KiÓm tra biÕn ¸p nguån. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó thang Rx1 ®o hai ®Çu cuén d©y s¬ cÊp cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m Ω, thø cÊp cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi Ω tuú theo biÕn ¸p vµ nguån cÊp.cuén s¬ cÊp, thø cÊp vµ phe s¾t ph¶i cã gi¸ trÞ ∞. - KiÓm tra c«ng t¾c. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó thang Rx1 ®o th«ng m¹ch. Khi c«ng t¾c®ãng R= 0, khi c«ng t¾c hë R= ∞ - KiÓm tra c«ng t¶i. Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó thang Rx1 ®o hai phÐp ®o thuËn nghÞch cã R kh¸c 0. NÕu t¶i cã R= 0 lµ bÞ chËp m¹ch ta c« lËp ph©n vïng ®Ó x¸c ®Þnh h háng. b, Söa ch÷a®êng tÝn hiÖu : §Ó söa ch÷a ®õng tÝn hiÖu ta tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau:  Bíc1: §o kiÓm tra khèi K§CS ©m tÇn: - KÝch vµo ch©n B Q3, B Q2 nÕu cã tÝn hiÖu ra loa ta kÕt luËn khèi K§CS ©m tÇn cßn tèt - NÕu kh«ng co tÝn hiÖu ra loa ta kÕt luËn khèi K§CS ©m tÇn bÞ háng - Hót hë ch©n B cña 3 ®Ìn Q2, Q3 ®o nguéi ®Î x¸c ®Þnh h háng,nÕu 2 ®Ìn nµy cßn tèt háng hãc chØ cßn l¹i la tu ghÐp tÇng va trë t¶i vµ ®Þnh thiªn  Bíc2: - §o kiÓm tra khèi t¸ch sãng: + §o nguéi D1 , C4,5 nÕu cßn tèt kÕt luËn khèi t¸ch sang cßn tèt  Bíc3: - §o kiÓm tra khèi K§CT :NÕu khèi nµy cßn tèt háng hãc chØ cßn l¹i lµ khèi m¹ch vµo  Bíc4: - §o kiÓm tra khèi m¹ch vµo: §Õn ®©y m¹ch ho¹t ®éng b×nh thêng: 17 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 18. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette Bµi 4: söa ch÷a radio ®æi tÇn I. Môc tiªu häc tËp. - KiÕn thøc:Häc sinh hiÓu vµ n¾m ch¾c nguyªn lý ho¹t ®éng cña radio khuyÕch ®¹i th¼ng. BiÕt ph¬ng ph¸p c©n chØnh vµ söa ch÷a m¹ch Radio khuyÕch ®¹i th¼ng - Kü n¨ng: Thµnh th¹o c¸c thao t¸c c©n chØnh vµ söa ch÷a ®ù¬c nh÷ng h háng cña Radio khuyÕch ®¹i th¼ng. - Th¸i ®é: H×nh thµnh cho sinh viªn ý thøc nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong häc tËp, cã kh¶ n¨ng t duy ph©n tÝch.T¹o thãi quen s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc khoa häc, ®¶m b¶o an toµn ®èi víi ngêi vµ trang thiÕt bÞ. II. Néi dung. 1. ChuÈn bÞ a. Dông cô, thiÕt bÞ. Panh, k×m, kÐo, dïi, má hµn, ®ång hå v¹n n¨ng, m¸y hiÖn sãng, s¬ ®å radio khuyÕch ®¹i th¼ng, tµi liÖu tham kh¶o. b. Linh kiÖn. C¸c linh kiÖn theo ®å, mét sè R, C ®Ó c©n chØnh, radio ®æi tÇn. cS¬ ®å m¹ch,nguyªn lý Chóng ta sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a trªn 2 radio ®æi tÇn lµ Mason 12 band vµ m¸y Sing fai SF-902(s¬ ®å vµ nguyªn lý trªn bµi 1). 3. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra ch÷a a. Söa ch÷a nguån. Trong radio ®æi tÇn nguån t¬ng tù nh radio khhuÕych ®¹i th¼ng (xem söa ch÷a nguån khuyÕch ®¹i th¼ng) chØ kh¸c mét Ýt ë m¸y Sing fai SF-902 cã m¹ch æn ¸p bªn trong IC vµ lÊy ra t¹i ch©n 8 cÊp cho m¹ch trung cao tÇn. Khi cÊp nguån 4,5v vµo th× ë ch©n nµy ph¶i cã 3v. b.Söa ch÷a m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt • M¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt m¸y Mason. 18 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 19. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette R11 C30 C28 + 1,5k R13 302 150k Q2 220uF In R10 C25 10k Q1 11 680 Q3 S1 C22 C23 C31 C29 R15 R14 220 103 302 4 03 4 03 1k + V1 VR C33 3V + 50k C32 C34 502 103 100uF SPK Lu ®å kiÓm tra söa ch÷a khèi khuyÕch ®¹i c«ng suÊt KiÓm tra an toµn tèt hán KiÓm tra g Thay loa loa hán KiÓm tra g Söa khèi nguån nguån tèt Can nhiÔu C« lËp, kiÓm tra U,I 19 Gv : Khóc Ngäc Khoa
 20. Bµi gi¶ng thùc hµnh Radio – Cassette Chó ý khi kiÓm tra vµ söa ch÷a m¸y nµy c¸c TZT trung quèc ch©n B ®Òu n»m ë gi÷a v× vËy khi kiÓm tra vµ thay thÕ cÇn ®æi vÞ trÝ ch©n C vµ B so víi TZT th«ng thêng. • M¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt m¸y Sing fai SF-902. C3 4 03 1 28 33k - 2 C6 204 C2 3 3V T2 10p 27 + + C4 T1 4 .7uF + 26 vulume 25 4 5 IC 24 C9 103 C5 + + R1 10uF R2 6 23 C10 C8 C7 8 2.2k 10k C20 103 220uF 204 1p 7 CD1191 22 + 10uF 21 + C16 8 20 10uF p L1 19 9 18 HEAPHONE 10 CF2 SW AM/FM 17 ANT2 C17 30 11 Bíc 1 Thu thËp th«ng tin ph©n tÝch hiÖn tîng ph¸n ®o¸n h 16 AM 455 15 FM L3 12 13 háng.Tõ nh÷ng th«ng tin vÒ m¸y nh lÞch sö, c¸c h háng thêng 14 2.2k T3 gÆp vµ nguyªn nh©n g©y h háng kÕt hîp víi hiÖn tîng hiÖn cã 100k CF1 56K ®Ó tõ ®ã dùa vµo ho¹t ®éng mµ cã nh÷ng ph©n tÝch ®Ó cã thÓ R3 10.7Mc ph¸n ®o¸n khèi, linh kiÖn h háng KiÓm tra an toµn háng Thay KiÓm tra loa loa Tèt KiÓm tra Cã 3v Hë C9 Cã tiÕng nguån ch© n kÝch ch©n ® t¹i loa ¸p 26 24 0v Kh«ng cã Háng KiÓm tra tiÕng ® t¹i ¸p tÇng tr­íc m¹ch nguån loa KT C6, Tèt Thay IC J ¾c cd1191 phone 20 Gv : Khóc Ngäc Khoa
Đồng bộ tài khoản