intTypePromotion=1

tự học tiếng hàn quốc cơ bản: phần 2

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
66
lượt xem
18
download

tự học tiếng hàn quốc cơ bản: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tiếp nối phần 1 "tự học tiếng hàn quốc cơ bản", phần 2 gồm 7 chương còn lại trong chương trình tự học tiếng hàn: Ăn uống, cơ thể bệnh tật điều trị, khách sạn, giao thông, ngân hàng bưu điện, trường học, công việc và sinh hoạt. mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 để trau dồi kiến thức ngôn ngữ hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tự học tiếng hàn quốc cơ bản: phần 2

Chöông 7 제질장 책방 Tại hiệu sách Chöông 7 – Taïi hieäu saùch 4 Töø vöïng Giaáy Moät tôø giaáy Giaáy traéng Giaáy ñoùng goùi Buùt bi Buùt toâ Buùt xoùa Buùt maøu Buùt chì Thöôùc Saùch Taïp chí Baùo Töø ñieån Töø ñieån Haøn Vieät Vôû Taäp, vôû Caëp saùch Baêng keo Thieäp Theû, thieäp Thieâäp chuùc sinh nhaät 종이 choâng-i. 종이한장 choâng-i-haên-chang 백지 beùc-chi 포장지 poâ-chang-chi 볼펜 boâl-pen 매직 me-chíc 수정액 xu-chông-eùc 형광팬 hiông-coang-pen 연필 iôn-pil 자 cha 책 sheùc 잡지 chaùp-chi 신문 xin-mun 사전 xa-chôn 한-베 사전 han-beâ xa-chôn 노트 noâ-thö 공책 coâng-sheùc 가방 ca-bang 테이프 theâ-i-pö 엽서 iôùp-xô 카드 kha-tö Tieåu thuyeát 생일축하카드 xeng-il-shuùc-hakha-tö 소설 xoâ-xôl Tem 우표 u-pioâ Bao thö 봉투 boâng-thu Bao ni loâng 비닐봉투 bi-nil-boâng-thu Pin 배터리 be-thô-ri Duïng cuï vaên phoøng 사무용품 xa-mu-ioâng-pum Dao 칼 khal 64 Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn 4 Keùo 가위 ca-uy Maùy ñieän thoaïi 전화기 chôn-hoa-ci Hoà daùn 풀 pul Lòch 달력 ta-liôùc Tranh 그림 cö-rim Maãu caâu thoâng duïng A. − Xin chaøo, toâi muoán mua moät quyeån töø ñieån. 안녕하세요, 사전을 사고싶어요. an-niông-ha-xeâ-ioâ xa-chô-nöl xa-coâ-xi-pô-ioâ − Töø ñieån gì aï? 무슨 사전 이요? mu-xön xa-chôn-i-ioâ − Coù töø ñieån Haøn Vieät khoâng? 한-베 사전 있어요? han-beâ xa-chôn ít-xô-ioâ − Chöa coù. 아직 안 나옵니다. a-chíc an-na-oâm-ni-taø − Coù saùch hoïc tieáng Haøn khoâng? 한국말을 배우는책이 없어요? han-cuùc-ma-röl be-u-nön-sheùc-ôïp-xô-ioâ? − Coù ôû ñaèng kia. 저쪽에 있어요. chô-choác-eâ ít-xô-ioâ. − Coù baêng khoâng? 테이프는 있어요? theâ-i-pöø-nön ít-xô-ioâ − Khoâng coù loaïi saùch môùi ö? 새 책 없어요? xe-sheùc-ôïp-xô-ioâ 65 Chöông 7 – Taïi hieäu saùch − Coù loaïi nhoû hôn khoâng? 더작은거 없어요? tô-cha-cön-cô ôïp-xô-ioâ B. − Toâi muoán mua thieäp Giaùng sinh. 크리스마스카드를 고싶은데요. khö-ri-xö-ma-xö-röl xa-coâ-xi-pön-teâ-ioâ − Caùi naøy theá naøo? 이거 어때요? i-cô ô-te-ioâ − Toâi muoán choïn loaïi thaät coù yù nghóa. 저는 아주 의미 있는것을 고르고 싶은데요. chô-nön a-chu öi-mi-ít-nön-cô-xöl coâ-rö-coâ xí-pön-teâ-ioâ − Cho toâi hai caùi tem. 우표 두장 주세요. u-pioâ tu-chang chu-xeâ-ioâ − Cho toâi xin hoùa ñôn. 영수증 주세요. iông-xu-chöng chu-xeâ-ioâ − Toâi xin traû tieàn. 돈 드리겠습니다 toân tö-ri-ceát-xöm-ni-taø 66 Chöông 8 제팔장 식사 Ăn uống

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2