intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư liệu biển đảo Việt Nam: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Toàn cảnh biển đảo Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những phát biểu quan trọng về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Chủ quyền biển đảo là bất khả xâm phạm; Sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; Một số đảo và quần đảo tiêu biểu của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư liệu biển đảo Việt Nam: Phần 2

 1. "cH0 auYEN el€N oAo Le eAr rcnA xAv PHAM" (Chfr tich nrrdc TRIJduc fAru SANG trao tldi vdi br{o chi vd vdn dd bio vQ chri quydn bidn ttio) 6cuy sau ph6t bidu nhAm chfc, chidu 25-7 tiln Chri tich nddc Trt/ctng Tdn Sang dfr c6 cuQc trao ddi vdi bi{o chi vd vdn dd bdo vO chri quydn bidn dio. - Tqi k! hgp ndy, Chinh ph'ir sd bdo cdo Qudc hQi ad tinh hinh Bidn DOng. Chrt \ch nghi gi trtdc dO xudt gudc h6i cin ra nghi quydt ad vdn dO trenT - Biio c6o vd tinh hinh bidn E6ng cda Chinh phti ld do Qudc hQi y€u cAu. Vi€c c6 ra Nghf quydt vd bidn E6ng hay kh6ng s€ do Qudc hQi quydt dfnh, phu thuQc vio tinh hinh thtrc t6, i' ctri nguyQn vong cda ciic dai bidu. - Theo quan didm cia Chi tlch ntdc, Vi€t Nam cdn tdm gi itd aila gifr afrng chi quyin bidn dio aira girt dtgc ai th€' cia Vi€t Nam b|n cqnh mQt ntdc l6n?
 2. 'W o,a,onfniuo,'ilT - Nhu tOi da phdt bidu tnldc Qudc h6i chidu nay, van dd chri quy€n bidn ddo vdi b6't crl qudc gia nio crlng thi€ng liOng, bdt kha xAm pham. Ntrdc to, nh6 rl cfing - ddu c6 nhAn thrl'c nhrr vAy. Dd gir? vfng chti quy6n bidn diio, theo t6i c6 3 cd sd quan trong: LuAt phrip, lich sf vi chidm hfu, khai thi{c thdc td. Trong vA'n dO lu{t phaip c6 luAt ..VIET NAM DoI cHO QUYEN quOc td vi qudc n6i. C6ng ddc luAt bidn ndm 1982 lA thenh quri dt'u tranh tAu ddi cria loii ngtfdi, ddc HOANG SA BANG HOA BINH" biOt la ciic nrldc nhd. Do d6, chdng ta phrii drta vdo c6ng tldc luAt bidn, dtta vdo srlc manh ctia tAp thd, (Thfr trrdng NGUYEN TAN DUNG phr{t bidu cria c6ng d6ng, d€'biio vO chd quydn bidn diio, ving tqi Qu6'c h6i sdng ngdy 25-11-2011.) ddc quydn kinh td. NgoAi ra, tr€n co sd c6ng ridc luAt bidn L982 chring ta phAi luAt h6a bing luAt qudc n6i, chidm hriu bidn dio vd mdt phr{p ly, thuc dia. Co sd lich srl, ph6p ly vA 'MtQudc h6i, Thri hrdng Nguy6n Tt'n Drlng nhan chidm htlu khai thiic vd thuc td lA 3 mdt cda vt'n dd dd manh, ViOt Nam phrii gidi quydt vd khing dinh chd xiic lAp chri quydn bi€'n ddo. quydn vdi quAn d6o Hoing Sa. Dd cAp di6n bidn phri'c tap tai bidn Ddng, dai bidu vrEr ANH - TrEN DONG (shi) Qudc h6i LC B0 Linh dO nghi Thri trrdng cho biet nhrTng gidi phrip cu thd md Chinh phri sE thdc hiOn dd biio vO chd quydn bidn drio. Thri ttrdng Nguy6n TA'n Dring dA dinh hon 10 phdt tra ldi chA't vdn vd chd dd nAy. "ViOt Nam c6 dri cdn crl'ph,{p ly vd lich sd' khing dinh rdng quAn d6o Hoing Sa vi Trddng Sa thu6c chri .1uydn cda ViOt Nam. Chring ta lim chri thtic stt, it nhA't td thd k9 17 khi hai quAn diio nAy chtra thu6c ba't ki .1udc gia nAo. Chdng ta di ldm chri tr6n thrrc td vi li€n tuc hda binh", Thti ttrdng khdng dinh.
 3. ,w Chd quyEn bidn ddo Vipt Nam Todn bidn cdnh dio W€t n(Prn^ t Sg Nam \-\N\K,r:* Theo Thti hJdng, ndlrl1974 Trung Qudc ding vrl h/c Theo Thti tudng, ViOt Nam chri trr/ong nghiOm tric ddnh chidm toin bd quAn diio Hodng Sa (hic d6 trong thrlc hiOn c6ng tldc LuAt bidn, c6ng ddc rl'ng xr? cria cdc sd qudn ly' ctia chinh quydn Sni Gdn). Chinh quyAn ViQt b6n li6n quan d bidn E6ng (DOC) vi c6c nguy€n tdc Nam Cdng hda hic d6 phrin ddi, l€n 6n viOc lim nAy vd th6a thuAn mdi dAy de ki,vdi Trung Qudc. ViO.t Nam dd nghi Li0n Hop Qudc can thiOp. Chinh phti ldm thdi ^ cdu c6c b6n girl nguyOn trang, kh6ng ldm phrl'c tap y€u c:ich mang midn Nam ViQt Nam hic d6 crlng ra tuyOn th6m dd gey dnh hrrdng ddn hda binh, dn dinh khu vdc bd phAn ddi hinh vi chi6m d6ng niY. niy. ViQt Nam ctlng tidp tqc dAu tri nAng cdp ha tAng "LAp trddng nhdt quiin cria chring ta li quAn diio kinh td xd hQi vA cd sd vAt cha't ki thuAt d nhrlng noi dang d6ng gifi, dd cai thiOn ddi sdng vd tdng ctrdng khd Hodng Sa thu6c chti quydn cria ViOt Nam- Chring ta c6 ndng t{ vQ ctia quAn dAn trOn d6o Tnidng Sa. dri cdn crl vd lich stt ph,ip l)t dd khing dinh didu ndy. Nhung chdng ta chri trddng ddm phrin gidi quydt, ddi Ddi vdi hdng hii d Bidn E6ng, Vi0t Nam dd nghiOm h6i chri quydn vdi quAn dAo HoAng Sa bing biQn phrip tric thdc hiOn vA yOu cAu ci{c b6n liOn quan nghiOm tric hda binh. Chri truong ney phi hop vdi Hidn chttong thdc hien theo dring C6ng t/dc LuAt bidn ndm 1982 vi Li0n Hop Qudc, phn hgp vdi C6ng tldc LuAt bidn", Thti tuy€n bd DOC li phrii bdo ddm hda binh, dn dinh, an trldng n6i. ninh, trAt tt/, tt/ do hing hrii d Bidn D6ng. LAp trtrdng nAy ctia Vi0t Nam dtloc c6ng ddng quoc'td ing h6, gAn Ddi vdi quAn d6o Trudng Sa, theo Thti tudng, nim 1975 Hai quAn ViQt Nam de tidp quAn 5 dAo do quAn ddy nh{t li tai hQi nghi cdp cao ASEAN vd cdp cao d6i cda chinh quydn'Sdi Gdn dang quAn lf' Sau d'6,vdi ASEAN vdi c6c ddi tric... chf quydn cria ViOt Nam, chring ta tidp tuc md r6ng thOm lOn 21 ddo vdi 33 didm d6ng quAn. Ngoii ra, Vi0t rrfiN nONG - NGUYEN HiJNG (ghi) Nam cdn xAy ddng 15 nha gidn dd khtng dinh chti quydn cfa chring ta d vring bidn ndy - vting bidn trong pham vi 200 hai l)t thudc thdm luc dia vi vring dic quydn kinh td cria chring ta. "Nhu vQy, tr€n quAn d6o Trrldng Sa, Vi€t Nam li qudc gia c6 sd dio dang d6ng gitl nhidu nht't... ViQt Nam cfrng li qudc gia duy nhdt c6 cri d6n dang lim in sinh sdng trOn m6t sd ddo, trong d6 c6 6 khdu dd sinh ra vir ldn l0n tr€n ciic ddo niy", Thri ttfdng n6i-
 4. khodng 3.260km, hing nghin dio ldn nh6, trong d6.c6 hai qu"An dAo xa UO, vring d{c quyAn kinh td vi thdm tuc dla r6ng ldn. Bidn ViQt Nam c6 ngu6n tii nguy6n phong phri vd da dang vdi trt1 ldong, quy m6 thuQc loai ia,,a, .nt ph6p chring ta ph6t tridn nhidu linh vrJc kir\h td bidn quan trqng aa"n bdt, nudi tr6ng vi chd bidn "ft,r thtiy, hai te.r; cing bidn, vAn tAi bidn, srla chrla vd d6ng ouYfr rAv eAo vE cn0 ouYEnt tiuj khai thdc tii nguyOn kho6ng sAn; du lich; thdng tin cOn vtf,r NAM rnEru cAc vuNG liOn lac... Trong ndm qua, cdc ngu6n loi td bidn "f,id" mang lai di d6ng g6p to ldn vdo qud trinh ph6t tridn ddt er€N vn nAt oAo cOn rd ouoc nttdc. Theo rJdc tinn nien nay, tjr trong cdc nginh kinh td bidn vd li€n quan ddn bidn chi6m 48% GDP cA nt/dc' Trong cdc nginh kinh td bidn, d6ng g6p cda cic nqenh @ni phrit bidu cira ddng chi NcuvENr tAN nUruc, kinh ld di6n ra tr6n bidn chidm t1i 98o/., chti ydu 1i khai 0y oiet BQ Chinh tr[, Thri tudng Chinh phfr tai L6 thiic dAu khi, hai sin, hing hdi (vdn tAi bidn v) dich vu mit tinh hu&ng tlng Ngiy Dai drldng thd 8i6i (8-6) cing bidn), du lich bidn.'. Tuy nhi6n, chring.ta dang dr?ng vi Tudn t6 nidn vi Hii tlio ViQt Nam nim zoLT)' trrrJc nhidu thdch thrlc gay g5t vd bdo vQ'bidn, dAo; vd khai thdc tdi nguyOn vi m6i trrrdng bidn; vd sd suy giAm c6c ngu6n loi thriy sin, da dang sinh hoc vi c6c h0 sinh ...CWiAnvi hdi diio c6 r'i tri hdt srlc quan trong thdi bidn; vA O nhi6m m6i trddng bidn. trong sr,f nghiOp phi{t tridn kinh td - xi h6i cda hAu hdt cdc f,udc gia ticn thd gidi. Ngay nay, trong didu ki€n HQi nghi ldn thrt IV Ban Chdp hdnh Trung ddng ngudn tiri nguyOn thi€n nhiOn trOn ddt li€n dang ngey DAng kh6; X di thong qua Nghi quydt vA Chidn luoc .ar,g .on ki6t, kh6ng gian kinh td truydn thdn-g trd- nOn Uidn Viet Nam ddn nd'm2020, phdn ddu dua mJdc ta trd chAI ch6i, nhi6u qudc gia dang hudng ra bidn dd tim thinh qudc gia manh vd bidn, lAm giAu td bidn, phiit kidm, khai thiic c6c ngu6n tii nguyOn, bio diim cdc nhu tridn todn diOn ciic ngdnh, nghd bidn gdn vdi co cdu cAu vd nguyOn, nhiOn li€u, ndng lddng, thtrc phdm"' phong phri, hiOn dai, tao ra tdc d6 ph6t tridn nhanh' ta" hiQu qud cao vdi tAm nhin ddi han' Phdn ddu Bidn vi nai-aao ngiy cing trd thinh ngudn luc kinh td ",r"g, to ldn vi kh6ng gian sinh t6n mdi; ddng thdi c6 y nghia ddn nim 2020, kinh td bidn d6ng g6p khodng 53-55% quan trong vO an ninh, qudc Phdng. GDP, 55-60% kim ngach xudt khdu cria cii nn6c' giAi quyeit tdt ciic vdn dA xd h6i, cAi thi6n m6t bttdc diing ViOt Nam lA qudc gia ven bidn, c6 bd bidn dii
 5. Toin cdnh n'@,,,D^ t ng bidn ddo ViEt Nam kNXK#-- 'W,a"rnfni,uofilT bidn"' - Mit ti, ti6p tuc khing dinh manh m6 vi thd hien kd ddi sdng cria nhAn dAn vring bidn vA ven toin yi chi quydt t6m cao nhdt cria toin DAng, dAn, todn Cring vdi quydt dinh thnnh laP Tdng cr'rc Bidn vi quAn la trong vi6c bdo v0 chr'i quydn, quydn chd quydn Hai da;viot Nam trdc thu6c Bo Tai nguy€n vd M6i ,ra qt,ydn tii ph6n cria ViOt Nam tr6n cdc ving bidn vd trrldng vdi chrlc ndng qudn ly nh1 nrrdc tdng hgp vi hei dio cria td qudc. it?"g""rAt vd bidn ia nai dio cda ddt ntldc' vioc td Tt bao ddi nay, tidp ndi 1i6n tuc qua rdt nhidu thd .hrt."T.rAn 16 Bidn vi Hii d6o ViOt Nam tr] ngdy 1-6 thd hO, 6ng cha ta da dd bidt bao c6ng sric vi cd mdu xtidng ddn 8-6 hXng ndm vA hudng tlng Ngdy E4i dtrong dd girl gin, bio vO c6c ving bidn vd hAi ddo thiOng li0ng gidi c6 17 nghia rdt quan ltqttg' ??V n stl kiOn thddng cda Td qudc. Ngiy nay, chring ta cAn vAn dung s6ng iie., rrOi qty ^o .dp qttdc gia nhXm tuyOn truydn sAu tao nhtTng bdi hoc lich st?, kdt hop srlc manh dAn t6c tO"g *t""g ,ar rdp,cac-ngnnh vd c6c tAng l6p nhAn dAn vdi srlc manh thdi dai, n6u cao chinh nghia, 16 ph6i, ,rd ii tri, vai trd, tidrn ndng ctia bidn vd hdi dAo ViQt phdt huy n6i ldc di d6i vdi tranh thti stl d6ng tinh cria Nam trong sd nghiQp xay dgng vd bAo vO Td qudc' cOng ddng qudc td dd bio vO vrlng chXc chri quy6n bidn, Ndm nay, vdi chri dd 'Tri tuQ ViQt Nam' Tudi tr€ ddo va ci{c hoat dQng kinh td bidn. Tidp tuc khing dinh d6o- Td ViOt Nam cho stl ph6t tridn bdn vr1ng bidn' chd quydn khdng thd tranh cdi cria Vi6t Nam ddi vdi q,i6r',TuAn f6 gidn vd Hii dAo ViQt Nam dttoc td chrlc hai quAn ddo Hodng Sa v) Tnldng Sa, khing dinh chri tii tnar*, phd bidn Nha Trang, tinh Kh6nh Hda - mOt q.tyAn vd quydn chri quydn cria Vi6t Nam ddi vdi cdc thinh pnd a., lch xinh dgp "a danh tidng; thhnh phd ving bidn, vdng ddc quydn kinh td vd thdm luc dia theo aQ.,g, cO ti6m ndng phdt tridn nhidu mdt cria tinh C6ng ddc LuAt Bidn ndm 1'982 c:J.a LiOn Hop qudc' NhAn "t"g Khdnh Hda vA Nam Trung 86 ciia nrldc ta' Tdi d6nh gid aan ViCt Nam, ddt nrrdc Vi0t Nam c6 dti '! chi quydt cao vi6c BO Tei nguyOn va-VtOi trridng' Iiy ban nhal {an tAm vi srlc manh tdng hop cria cd dAn t6c dd gitT gin, tinh Khenh HOa,ii.,,,g t/ctng Doin TNCS H6 Chi Minh bdo vO c6c ving bidn vd hdi ddo cria minh' Chting ta sr/-kiQn vd c6c b6, ngdnh, doin thd da phdi hgp td.chrlc ki€n tri chri tntong gid,i quydt c6c tranh chdp d Bidn lAn ntla chring quun trong iay. Oay chinh la dlp dd. mQt D6ng bing cdc biOn ph,ip hda binh trOn cd sd luAt phdp o Klang Jt"ft V chi quydt tAm bAo v0 cdc vring bidn' dio qudc t6, nhdt la Cdng udc Lu{t Bidn ndm L982 cria LiOn thiOng ieng.iu Td qudc, hudng tlng cdc hoat d6ng rlng ifgp qnd.; d6ng thdi, phdn ddi manh mE vd ki6n quy6t pno biJn ddi t+,ina.t, gin gitr m6i tnldng bidn vi stl ddu tianh vdi ciic hoat d6ng vi pham chri quydn vd loi "?t pnat ttidtt bdn vrfng cria hinh tinh chring ta' ich chinh dring trOn bidn cria chring ta. NhAn stl kiOn trong dai niy' chting ta cAn ti6p tuc Trong khi kidn tri phdn ddu tim kidm mdt gi6i ph6p khing dlnh vd td chri'c thdc hi6n tdt ciic nhi6m vq quan cd bdn vi lAu dai, Viet Nam y6u cAu ciic bOn li6n quan trong sau dAY:
 6. ':M n,a,)afhuieq,'i:I [ii:;#i,,,tNam{Ke: kidm chd, kh6ng c6 ciic hoat d6ng lim phrlc tap thOm loi tr} bidn, ddo cho sti nghi0p phiit tridn cria ddt nrrdc tinh hinh d Bidn D6ng, tuAn thti cam kdt gidLi quydt cdc vi loi ich cda nhAn dAn. tranh chdp bing ciic bi€n phrip hda binh, trOn cd sd ciic nguy€n tdc cria ludt phdp qudc td, C6ng rrdc Li€n Hop - Ba lh, kdt hop chdt ch6 girta ph6t tridn kinh td _ x6 qudc vd LuAt Bidn ndm 1982 vi 5 nguy6n tdc chung h6i vdi biio diim qudc phdng - an ninh, hop t6c qudc td song hda binh, tdng crldng ciic n6 luc xAy ddng ldng vi biio v0 m6i tnldng; kdt hop girta phrit tridn cric ving tin, hop t6c da phtrong vd an toin bidn, nghiOn cfru khoa bidn, ven bidn vd hdi ddo vOiphat tridn cric vring ddng hoc, chdng t6i pham; cing nhau nghidm chinh thUc hiCn bXng vd dd thi theo dfnh htrdng ddy manh c6ng nghiOp Tuy6n bd vd ciich rlng xt cria ci{c b6n d Bidn Ddng h6a, hiOn dai h6a ddt ntrdc. (DOC) ky ndm 2002 gina m6t bOn ld Hi€p h6i cdc qudc C6 chfnh si{ch thich h_o. p dd hinh thinh ci{c doanh gia D6ng Nam A (ASEAN) vi m6t b6n ld Trung eudc, nghiQp manh, ddng thdi huy dQng ciic thAnh phAn kinh htrdng tdi xAy d{ng B0 Quy tdc rlng xtt (COC), dd Bidn td trong nrJdc vd ngu6n ltrc qudc te ad mui thr{c c6 hi6u Ddng thtlc srl lA ving bidn hda binh, dn dinh, hrlu nghi qud ci{c tiAm ning tr} bidn vi hAi ddo; d6ng g6p ngAy vd phdt tridn, vi loi ich cfia ta't ce ciic nttdc trong khu cing nhidu cho ngAn siich nhA nt6c, tdng nhanh tyi trong vrfc, vi an ninh chung cria khu vrJc vA tr6n toin thd gidi. cria kinh td bidn vio tdng trttdng cria cj nAn kinh t6. GirI vt1ng chri quydn lanh thd vi girl vrlng hda binh, Tdng cddng vi thuc thi c6 hiOu qu6 c6c.biOn phdp ddng dn dinh d Bidn D6ng li nhr1ng vdn dd mang tinh todn b0 dd bAo vO ngrt dAn, c6c lrrc ltrong lim kinh td v) cdc cuc. Vi€c xil lj,ciic vA'n dd nAy sinh d Bidn D6ng cAn hoat ddng hgp phrip hOn cdc ving bidn, dio cda Td qudc. ddt trong tdng thd chidn ltroc phiit tridn kinh td - xa hQi Tlong phiit tridn kinh td n6i chung vi phrit tridn kinh cria ddt nr/dc vA trong chinh sdch ddi ngoai hda binh, biqn n6i riOng phAi g6n vdi bio vC mOi rnldng, phdi d6c lflp tt{ chri, da dang h6a, da phtrong h6a cric quan lq ldy phdng ngrla 6 nhi6m lAm phuong chAm nantiaQng, hO qudc td; kh6ng dd ciic thd h,rc phrin dQng tim ciich khdc phuc vi loai b6 ttr tddng chay theo loi fch trudc mdt loi dgng, c6ng kfch, chdng ph6 sg l6nh dao ctia Ddng mi coi nhe vi6c duy tri, bdo v0 vA tiii tao m6i trttdng; vi Nhi nrtdc, xuy6n tac, chia 16 quan h0 qudc td girta phrii huy dQng tdi da vA da dang h6a ci{c ngudn trrc aA-u nt/dc ta vi ciic ntidc c6 liOn quan. tr.f cho bdo v0 mOi t^/dng, ddy manh xA h6i h6a c6ng tiic - Hai Ih, tidp tqc hoin thiOn h0 thdng cd chd chinh biio v0 mdi tnrdng,bilo vO tii nguyOn bidn vi hdi dlo. siich vi tuAt phdp v6 lrnh vttc bidn, diio, qudn ly tai - B6n lh, ddy manh c6ng ti{c nghiOn crl'u khoa hoc nguy6n vi m6i trddng bidn, hinh thinh co sd phdp ly c6ng nghO vd qudn ly vi phiit tridn kinh td bidn nhim ddng bQ vi td chrlc thtlc hiOn c6 hi0u quri dd quin lf khai thdc, sr? dung bdn vr7ng ciic ngu6n tAi nguyOn vA chdt chC, girl gin vi khai thiic c6 hiOu quii ciic ngudn biio v0 m6i trtldng bidn; ri'ng ph6 c6 hi0u qud vdi bidn
 7. .lij Ehd quyin bik &io Vigt l,tam ddi khi hAu, ntldc bidn dAng, giim tdi da sd suy thorii tii nguy€n bidn vd hAi dAo, da dang sinh hoc bidn vi cdc hO sinh thiii bidn. - Ndm lh, ti6p tuc md rdng vi tdng cddng hgp tiic hrlu nghi vdi ciic qudc gia trong khu vdc vA trOn thd gidi cfing nhtr vdi cdc td chfc qudc td trong ciic vdn dd c6 liOn quan ddn bidn, dAo tr€n co sd tdn trong chri TUYEN BO CUA LANH DAO quydn, loi ich qudc gia vd phi{p luAt qudc td, bio ddm VIET NAM VE CHU QUYEN an ninh vA an toAn hing hAi qudc td; crlng nhau xAy Pa dqng khu vtlc hda binh, dn dinh, hop tiic vd phiit tridn. BIEN DAO - Sdu ld, cdc bd, ngdnh, c6c td chrl'c chinh tri - xd hQi vd chinh quydn ciic dia phucrng cAn tidp tuc thdc hiOn tdt c6ng tiic tuy€n truyOn, gido duc vi nAng cao nhdn thrl'c ffut tri hod binh, dn dinh, an ninh, an toin hdng vd bidn, dAo ctia Td qudc, vd y tnrtc bAo v0 tii nguy€n hai d Bidn D6ng ld lgi ich chung cria ciic qudc gia trong vi m6i trddng bidn; bidn nhin thrl'c thAnh y thfc trr gilic vi ngoAi khu vt/c. Vi6t Nam kiOn tri drrdng ldi ddi ngoai vi hdnh dQng cu thd, thidt thtrc d m6i cdp, m6i nginh, hoi binh, ddc lAp, trf chri, dtta vio n5 luc vi n6i ltrc m6i doanh nghiQp vi m6i ngtfdi ViOt Nam chting ta. cria chinh minh dd girii quydt c6c tranh chdp vdi c;ic Vdi n6 luc vd quydt tAm cao cria toin Ddng, toin srr nr/dc li6n quan bing ciic biOn ph6p hoi binh, trdn cd sd ddn, toAn qu6n ta, phdt huy tinh thAn thi dua y€u nrldc, luQt phdp qudc td. C6c nhA l6nh dao ViOt Nam da khing y6u bidn diio, chring ta tin tddng ring, ciic nhiOm vu dph lQp trtfdng nhdt quiin niy: trong tAm nou tran s6 duoc thrtc hiQn tdt vi c6 hiQu qui cao, d6ng g6p thidt thuc thrrc hiQn thdng lgi Nghi quydt * "Vi chuyQn Bidn EOng, ta phdi xem chit quyin cfia ta Dai hQi lAn thrl' XI cria Ddng, ta't ce vi muc ti€u xAy tdi dfru ad chrt quydn cdc ntda trong khu altc tdi dtu. Phdi d{ng nudc ViQt Nam xi hQi chti nghia dAn gidu, nddc doi chi6u lai adi quy dinh cfia lu7t phdp qudc td. Ch1 ndo manh, dAn chri, c6ng bing, vdn minh... cila ta, ta phdi gilf'. "PhAi ddi thoqi trtlc khi drn ra tda 6n qudc td. Phii cd (Theo b6o Qurin dQi Nhdn ddn) gdng tdi da dd khdng xdy ra xung dQt afi trang. Trit tridng hqp mdt chfi quyOn, phii bdo ae. Bdo a€ chrt quydn li sd L. Gifr gin hitu ngh! In sd 2. N6i chung, phdi girt gin hda binh,
 8. Ehd quyin Todn cdnh bidn iilio ViPt Nam bidn ddo Vi€t Nam dn dinh dd phdt tridn. Ta n6i hs kh|ng nghe mh hq quyAi ai Thri ttrdng chi r5: "Trtic hdt, cin tidp t4c khLng dinh phqm thi ta phdi tq ae, 4t a€ dd bdo a€ chil quyin"' nmnh md ad thd hien y chi quy|'t ffim cao nhdt cila todn Ddng, todn ddn, todn quhn ta trong ai€c bdo u€ chrt quydn, "Kh6ng sd thi se hidu an h6n gidi dtnc mgi adn d6' Ndu ,1uydn chfi quy|n ad quydn thi phdn cfia ViQt Nam tuA.,n cdc sq thi m61. Mki chd mi ngrdi ta mudn chidm' Khing sq thi uitng bidn ad hdi ddo cfia Td qu6'c. minh c6 cdch ddi tranh dd ain giit dtqc chi quyin, aim giit dtgc hda khi". Tidp tac khdng dinh chfi quy|n kh6ng thd tranh cdi cfia ViQt Nam ddi adi hai quin ddo Hodng Sa ah Trillng Sa, (Dai ttrdng, nguy0n Chti tich nrldc LE DIJC ANH khfing dinh chil quyin ad quy|n chi quyin cila Vi€t Nam trd ldi ph6ng vdn bdo chi v€ vdn dd Bidn D6ng, ngey t16i udi cdc aing bidn, ai'mg d(c quydn kinh tA'ud thAm I4c 2-6-207r) tlia theo C6ng ttic luit Bidn ndnt 1982 cila LiAn Hqp qudc' Trong khi kiAn tui phk'n d67 tim ki€m m|t gidi phdp co *"Chrtng tu mong mudn cdc aitng bidn aii hdi ddo cila bin ah ldu ddi, ViQt Nam yAtt ciu cdc b|n HAn qunn ki6m chA', Td qu6'c lu6n hda binh, hitu nghi, dn dinh, nhttng chilng ta kh6ng c6 cdc hoeft dQng ldm philc tqp thAm finh hinh 6 Bidn cfing quya't tfrm lhm hdt sitc minh dd bdo a€ aing bidn, ddo D6ng, tuin thfi cnm kAl giii quyAi cdc tranh chdp bdng cdc c,rta"aai-nrnc. Bidt bao the'he dd hy sinh xtong mdu dd c6 biQn phdp hda binh, tuAn co s& cdc nguyAn ilic cila phdp lat dqc fd qu6'c nhrt ngdy h6m nay. Vi afy chfing ta cfing sin qu6'c ft', COng tdc LiAn Hqp qudc ud LuOt Bidn ndm 1982 ". shng hiAn ddng tdt ia aa b6o a€ quA tubng, bdo aQ chfi quy|n ..P la t, (Thd tddng NGUYfiN TAN DUNG ph6t bidu tai L6 orcn, doo bd mac TuAn 16 Bidn vd Hdi ddo ViQt Nam 2011, tai Nha (Chri tich nrJdc NGUvfiN MINH TRI6T khing dinh Trang (Khrinh Hda), ngiy 8-6-2011) trong chuydn ra thdm quAn vi dAn huyQn ddo tidn ti6u Co TO (Qudng Ninh), ngay 7-6-201'1) * "Chdm lo cfing cd qu6'c phdng, an ninh, brio aQ artng *"Giit aitng chfi quy|n ldnh thd ai gifr ufrng hoh binh, chiic dQc lQp, chit quy|n, thong nhL't, toiin aqn ldnh thd cfia dn dinh 6 Bidn D6ng ld nhfrng adn dO mang tinh tohn cuc' dfr't nrl6c, giil aitng an ninh chinh tri, trtlt t{ an todn xd hQi, Vi€c x{t ty cdc a6'n dO ndy sinh d Bidn D6ng cin d(t trong bdo ue cuQc s6'ng binh y\n crtn nhdn dhn. Thtlc hien nhdt tdng thd chiAn htqc phdt tridn kinh te' - xd hQi cfia ddt ntic, qwn dttng l6i ddi ngoai dQc lQp, t{ chfi da phmng h6a, da trong chinh sdch d6'i ngoqi hoit binh, d|c I6p t{ chfi, da dqng clang h6a quan hQ; ld ban, d6'i tdc tin cQy ud li thdnh ai€n ho6, da pfuang hod cdc qunn hQ qudc td; trdnh dd cdc thd lqtc c6 trdch nhiQm trong cQng d6ng qudc td; giit urtng m6i trildng phdn dQng tim cdch loi dung, c6ng kich, ch|ng phd sqr ldnh 'dqo hda binh, dn dlnh, thu7n loi cho phdt tridn ddt ntdc; ki€n tri crta Oa"g ah Nhd nt6c, xuyAn tqc, chia rd quan hQ qudc giii quydt cdc odn il6 cdn t6n tai uO bi|n gi6i,Idnh thd, chtr td giin ntdc ta adi cdc ntdc c6 li€n quan".
 9. ,w { biin ddo Ehd quyin Vigt Nam [?i:;;'"etNam{KtUl quydn bidn, ddo, uing drtc quy\n kinh td oi th|m luc dia odi tiu dii, kh6 khdn. KiAn quy€i kh\ng dd mdt m\t tdc d;6i, t6'c cdc ntdc li€n quan bdng thmng lqng hda binh, tuAn co s0 bidn, nhttng bii todn kh6ng kdm kh6 khdn ld thm thd nho dd luQt phdp qudc td, trong d6 c6 C6ng tdc LiAn Hqp quOc ad gilt afrng drtqc m6i tntdng hba binh, dn dinh, kh6ng dd xiy LuQt Bidn 1-982 ad nguy€n tiic itng xtt cfia khu atc; g6p phin ra xung dQt. Chting ta thqtc hiQn chinh sdch ngoai giao m|m tich ctc ado cuQc ddu tranh chung ai hda binh, dQc lQp ddn d6o song quydt kh6ng bao gid nhtqng bQ ui chil quy|n qudc fic, din chfi ad tidn b0 xd hQi tr|n thd gi6i". gia, tohn agn ldnh thd crta Td qu6'c". (Chri tich nudc TRUdNC rAN SANG dd cap trong (Tmng td6ng, Thtl tnidng BQ Qudc phdng NGUYEN bii phrit bidu nhAm chrlc ngiy 25-7-2011). CHi VINH trA ldi ph6ng vdn b6o chi trLrdc cu6c ddi thoai qudc phdng ViQt Nam - M! tai Washington, ngay 17-9-201'1) *"Chilng ta mong mudn ad kh|ng ldm dnh htlng tdi hda binh, dn dinh, hqp tdc 6 khu a{c ad thd gi6i nhtng ki€n quydt ddu tranh bdo t:Q chfi quydn, quy|n chi quyin cfia chfing ta. Ddu tranh bdo a€ chir quyin Id nguyQn oong oi trdch nhiQrn cfia cd dtn tQc ta, d6ng thdi cfing phi hqp adi lukt phdp ad cam kdt qudc td". (Chti tich Qudc hqi NGUY€ru SINH HUNC khing dinh tai cu6c hop'brio bd mac ky hop thrt nht't, Qudc hdi kh6a XIII, ngAy 6-8-2011). * "Chi triong ViQt Nam tr€n Bidn D6ng Ii ki|n tri gidi quy{t bdng biQn phdp hda binh, drn tu€n IuQt phdp qu1'c t€'ud c6ng khai minh bqch dd cQng d6ng thd gi6i phin biQt drtng sai". (Dai trrdng PHUNG QUANG THANH, 86 trtfdng BQ Qudc phdng khtng dinh trong bdi phrit bidu d phi€n thf' 5 vd "Edi ph6 thdch thtlc an ninh mdi trOn bidn" tai HQi ngh! An ninh chdu A td chfc tai Singapore). * "DAu tuanh bdo oQ ch,fi quy|n ldnh thd Ih qwi trinh
 10. ?;:'r"t:irtttNam{Kdl3 huy cao d6 stlc manh cria ciic nhAn td chinh tri, tinh thAn, tu tudng, vin h6a, qudc phdng, an ninh, kinh td, ddi ngoai; srlc manh khdi dai doin kdt toin ddn vA cd hQ thdng chinh tri, tao ra srlc manh tdng hop toin,dAn tQc dd biio v0 vrfng chdc dQc lAp, chti quydn, toin ven lanh thd cria Td qudc. Nghi quy6t Eai h6i toin qudc lAn thrl'XI cria Ding suc MANH aa?\;^1? rdruc HqP chi 16: "Mgc tiOu, nhiOm vu qudc phdng, an ninh ld bAo BAO VE CHU QUYEN BIEN, DAO vO vrlng ch5c d6c lAp, chri quydn, thdng nhdt, toin ven ldnh thd; girl vfing chri quydn bidn, dio, bi0n gidi, vring trdi; bdo vO DAng, NhA nrrdc, nhAn dAn vd chd d6 XHCN.. .". Dd bdo vO vtlng chfc chri quydn bidn, diio ,ilay dqng thinh cdng chd nghia xd hQi vi bdo v0 cda Td qudc, cAn kdt hop ch4t ch6 cdc nhAn td co bdn vrlng chdc Td qudc ViQt Nam XHCN li hai nhiOm vg cria stlc manh qudc phdng gdm: Lrrc luong, ti6m h.rc, chidn lttoc cria ciich mang ViOt Nam. Bdo vO vrlng ch5c thd trAn qudc phdng gin vdi hlc lrtgng, thd trAn an ninh chri quydn bidn, dAo ViQt Nam ld tr6ch nhiQm thiOng nhAn dAn trOn c6c ving bidn, diio; xAy drlng biOn chd li€ng kh6ng chi ddi vdi lich srl dAn tQc, mi cdn li nhAn td chrl'c luc ltrong phri hop, bdo ddm chdt ltrgng drip td quan trong biio dAm cho dAn tdc vi ddt ntrdc ta phdt d'ng y€u cAu nhiOm vg, nAng cao tidm lt/c, cring cd thd tridn b6n vtlng. E6 1A j' chi quydt tAm s5t dri kh6ng gi trAn qudc phdng toAn dAn gdn vdi ltrc lrrong vi thd trAn lay chuydn ndi cria dAn t6c Vi0t Nam, dddi sU l6nh dao an ninh tr6n ciic ving bidn, ddo; chdm lo xAy drJng thd cria Ding. Quan didm td trldng cd biin vd biio v0 chd trAn ldng dAn, tdng cddng khdi dai doin kdt toin dAn, quydn bidn, diio ViOt Nam trong tinh hinh mdi dtrgc thd thdc hiOn "quAn vdi dAn mQt y chi"; phiit huy quydn hiOn trong ciic Nghi quydt cria Ddng, tAp trung chti ydu lim chri cria nhAn dAn, ddy manh phrit tridn kinh td d Nghi quydt vd Chidn ltroc bdo v0 Td qudc vA Chidn bidn, ciii thiOn, nAng cao ddi sdng vAt chdt, tinh thAn Itroc bidn Vi€t Nam ddn nim 2020. cria nhAn dAn, han ch6 ti6u cr/c, tao su ddng thudn xd Trtldc hdt, cAn phrit huy stfc manh tdng hop, girl hQi... T4n dLrng moi tidm ning, thd manh cria bidn, dio, vrTng dQc lQp chti quy6n, quydn chri quydn, quydn tii dQng vi6n, thu hrit moi ngu6n hlc dd phdt tridn kinh td, phdn, toAn ven lenh thd, linh hdi, vring trdi Td qudc. tdng crldng qudc phdng, an ninh tr6n bidn; vtla hop tiic, vrla ddu tranh, girl vrlng m6i tnldng hda binh, dn dinh Phdt huy sri'c manh tdng hgp li quan didm cd biin dd phrit tridn kinh td bidn vi biio v0 vrlng chXc chri cda Eing vi Nhi ntfdc ta, nhim dQng viOn, quy tU, phiit
 11. 'cn,i 174^5,\S',1,a quyiln Todn cinh tl1 q((FfP^,, -J)Z4U biin ddo Vipt Nam bidn dio WEt Nam \NXK=- A quyen r .^2 Dren/ oao. cii trong nt{dc vi d ngodi nddc. Tinh chdt nhdt qui{n cria qudc phdng ViOt Nam li: Dd kdt hdp ddu tranh hiOu qui, cAn xAy drrng vd Tq ve, chinh nghia, qudc phdng, hda binh, dua vio srtc hodn thiOn hQ thdng ph6p luAt bidn, ldm cd sd cho vi€c manh cda cA h0 thdng chinh tri vd ctia todn dAn, LLVT- xdc lAp chri quydn, quydn chri quydn, quydn tdi phrin ldm ndng cdt, dtrdi sd ldnh dao cda Ddng. Trong bdi .1udc gia; tridn khai chdt che viOc phAn ving, bd tri dan cdnh tinh hinh qudc td vi khu vrlc hi6n nay, ddi h6i cri ven bidn vdi td chrlc ci{c lrtc lrrgng bAo vO chri quydn phAi tAp trung xAy drrng c6c luc luong: HAi quAn, Phdng bidn, ddo. Cr{c dia phrrong c6 bidn, ddo cAn c6 chri kh6ng-Kh6ng quAn, Phiio binh, Cdnh sdt bidn, Bi€n trudng, giAi phdp, kd hoach phti hop, nhXm tdng cddng phdng, DAn quAn t{ vQ bidn... c6 sd lugng hdp ly, chdt nghia vu, tra{ch nhiOm cria cdc doanh nghiQp vd nhAn luong cao; trong d6, ciic binh chring ki thuAt chidn dt'u dAn trong quAn ly brio vO, khai thiic cdc loi ich tt bidn. duoc trang bi ngdy cdng hiOn dai, d6p tlng y6u cAu TrOn cd sd c:ic vdn b6n phep I!'c6ng bd r6ng rdi nhiOm vu qudn l't', b6o vO bidn, ddo, ld ch5 dua vrlng trong nrJdc vd qudc td, cAn ki6n tri ddu tranh ngoai giao, ch5c cho ciic hoat dQng phrit tridn kinh td bidn trong dim phrin vdi ci{c nrldc 16ng gidng, cdc nddc c6 tranh thdi binh, ddng thdi dr{p tlng nhiOm vu tiic chi6n trOn chdp thdm luc dia, ving chdng ldn, phAn chia vdng bidn bidn trong chidn tranh bdo vO Td qudc. lich srl vi ddo; xAy dtrng ving bidn hda binh, dn dinh Hai li, kdt hop chet che c6c hinh thrl'c, bi€n ph,ip vi hop tric cring phat ttid., chinh tri, ngoai giao, phiip 1)t, kinh td, qudc phdng trong Ba li,phrit tridn kinh td bidn phd'i gXn vdi quiin ly quAn ly ving trdi, bio'vO bidn, ddo. vring trdi, bdo vO bidn, diio, xAy d{ng thd trAn qudc Nguy6n vqng vd cring la tgi fch cao nhdt cria dan phdng toin dAn gdn vdi thd trAn an ninh nhAn dAn vrTng t6c ViOt Nam 1A gitt vrtng m6i trddng hda binh, dn dinh, chdc trOn bidn. hgp tdc cing phiit tridn... Tnldc tinh hinh tranh chdp Nghi quy6t Dai hQi X cda Ding chi 16: "Phdt tridn chri quydn bidn, ddo trOn Bidn D6ng di6n ra phri'c tqp, kinh td bidn toin diOn, c6 trong tAm, trong didm, sdm ddt ra y6u cAu cao phii tdng ct/dng td chrl'c ltrc luong dr-ta nrldc ta trd thAnh qudc gia manh vd tintr td bidn vi phdt huy srl'c manh ctia todn d6n, ddu tranh todn trong khu vrJc, gdn vdi bio dAm qudc phdng-an ninh diOn, beng ci{c hinh thrl'c, biQn phrip linh hoat, th6ng (QP-AN) vi hep tdc qudc td"; Nghi quydt vA Chidn lrroc qua chri trddng, kd hoach chi dao, didu hnnh tAp trung bidn ViQt Nam, x6c dirih: 'Chidn lddc bidn phAi kdt hop thdng nhdt tr6n c6c linh vdc chinh tri, ngoai giao, phiip chdt ch6 girla nhiOm vu phdt tridn kinh td, xd hQi vdi ly, kinh td, qudc phdng. Sr.r kdt hop d6 phd'i duoc td bdo dAm qudc phdng, an ninh...". chrlc thdc hi€n trong ttng ldc lttong, b6, nginh vi girta ciic b6, nginh tr} Trung rrdng d6n dia phucrng, kdt hop Ph6t tridn kinh td bidn phd,i g6n v6i qurin ly ving
 12. Chd quyEn biin &io ViEt Nam [ri:;l:'.ttNam{K".dll trdi, bAo vO bidn, dio, xAy dltng thd trAn qudc phdng trAn qudc phdng - an ninh. toin dAn g5n vdi thd trAn an ninh nhAn dAn, thdc chdt Ldm tdt c6ng t6c tuy6n truydn, nhim tao stf chuydn ld quan didm chi dao: Kdt hgp kinh td vdi qudc phdng - bidn thuc su trong nhdn thrlc cria c6,c cdp, ngdnh vd an ninh, tdng cr.t'dng srlc manh qudc phdng - an ninh bdo trong nhAn dAn vd vi tri vai trd chidn lttoc cria bidfl; tdm vO chti quyOn bidn, ddo trong tinh hinh mdi. Muc dich cho ttl duy vd bidn dtroc thd hiCn dAm n6t, trtldc hdt le kdt hgp girTa kinh td vdi qudc phdng, gi:f:a xdy dr/ng thd trong ciic chri trudng, chinh si{ch phiit tridn cria c6c trAn qudc phdng vdi thd trAn an ninh li lim cho kinh td nginh c6 liOn quan vA ci{c dia phuong cd bidn. CAn xAy vd qudc phdng d6u manh, kh6ng lim c6n trd nhau, tao dtfng, hoAn thiOn co chd phdi kdt hop hoat ddng bio ra stlc manh tdng hop, thtlc hi6n thdng loi muc ti€u ddm sr-t' l6nh dao, chi dao, di6u hinh tAp trung, thdng Chidn ltioc bidn ViOt Nam md Ddng ta di x6c dinh. nhdt, nhA't li trong xn $, cdc tinh hudng phrlc tap tr6n Ctrong linh xAy d{ng dt't nudc trong thdi ky qud dQ ving bidn, ddo thu6c chri quyOn, quydn chri quyAn, lOn CNXH (bd sung, ph6t tridn ndm 2011 tai Dai hQi XI quyOn tdi phrin ctia Vi6t Nam. cria DAng) chi 16: "Kdt hop chit ch6 kinh td vdi qudc Bdn li, giAi quydt ciic bA't d6ng, tranh chdp th6ng phdng - an ninh; qudc phdng - an ninh vdi kinh td trong qua thuong ltigng hda binh, tr0n cd sd luAt phrip qudc trlng chidn lrtoc, quy hoach, kd hoach, chinh siich phdt td, tdn trong nhau, binh ding cing c6 loi.. tridn kinh t6-xi hQi vi tr€n ttlng dia bdn". Nhtr vAy, n6i dung ctia sr{ kdt hop d6 phrii dtrgc tridn khai td chrlc DAy li nguyOn tdc co bdn trong quan hO qudc td, thr/chiQn cu thd d tdt cd' cdc cdp: Trong quy hoach tdng drroc ghi trong Flidn chrrong Li6n Hop qudc vd C6ng thd cria qudc gia, kd hoach phiit tridn kinh td-xi h6i, kd rJdc LuAt Bidn ndm L982. D6 la thenh qud dA'u tranh hoach tdng cddng l{c lddng, tidm hlc, thd trAn qudc chung cria c6c dAn t6c tr€n thd gidi, trong d6 c6 dAn phdng - an ninh, trong nhi€m vg, trong phrrong dn, kd t6c ViOt Nam. hoach tdc chidn vi ddu tranh bdo v€ chri quydn bidn, Ddi vdi cric bt't ddng, tranh chdp tr6n Bidn D6ng, ddo. Trong quy hoach xAy dtrng cdc vring bidn, ddo d chti truong nhA't quiin cria Ddng vd NhA nrJdc ta li: dia bAn chidn ltfdc, ciic phucrng iin bAo vO cAn lim tdt Kh6ng stl dung hodc de doa st? dgng vfi ldc, girii quydt ngay trl khdu thdm dinh ciic khu c6ng nghi€p, kinh td nhfing bdt ddng th6ng qua thttong lrrong hda binh trOn tAp trung, c6c du dn ven bidn, tr€n ddo; quy hoach, xAy cd sd tdn trong d6c lAp, chd quydn, toin ven linh thd, dqng kdt cdu ha tdng gXn vdi xAy dqng thd trQn qudc phn hgp vdi luAt ph,ip qudc td, dac biet li C6ng rrdc phdng - an ninh, bao gdm ciic tuydn drrdng giao th6ng, Li6n Hop qudc vA LuAt Bi6'n ndm 1982, Tuy6n bd vd hQ thdng ciic sAn bay, bdn cAng, kho, h0 thdng th6ng c6ch ri'ng xr? cria ciic bOn d Bidn D6ng (DOC), nhim sdm tin... khdng dd Anh hrrdng ddn thd bd tri qudn sd, thd tim ki6m gidi phdp cd bdn vi lAu dii, diip rlng loi ich
 13. 3 Chrt quyEn biin &io Vigt Nam chinh diing cria c6c b€n, tidn tdi xAy dUng Bidn D6ng thinh ving bidn hda binh, hop tdc vd phrit tridn. Bidn, dAo ViOt Nam li m6t bQ phfln linh thd thi€ng Ii0ng ctia Td qudc, cdu thAnh pham vi chf quydn thi€ng li€ng cria qudc gia... NhiQm vu biio v0 toin ven chri quydn bidn, dio cda Td qudc rdt ning nd, ddi h6i phrii thudng xuy0n qu6n triOt, n5m vrlng c6c quan didm tt/ tridng cda Ding, td chrlc tridn khai thric hi6n chd d6ng, TRUdNG SA VA HOANG SA r? s6ng tao trong thtrc ti6n d moi cdp, nginh vA toAn dAn; LA CUA VIFT NAM phr{t huy cao nhdt vai trd ndng cdt cria c6c Ldcvti trang lrtong nhAn dAn, tao sri'c manh tdng hop, b6o v.Q vttng chXc chri quydn bidn, dio cda Td qudc trong giai doan cilch mang mdi. Q"ydt dinh cria Qudc vu vi6n Trung Qudc thAnh lAp thinh phd ca'p huyQn Tam Sa thudc tinh Hii Nam trtfc tidp quiin li, ba quAn ddo, trong d6 c6 quAn ddo Thidu trrdng NGUYfiN DiNH CHIfiN Tdy Sa vd Nam Sa, trl'c Hodng Sa vdL Tn{dng Sa cria Vi€t (Vi€n,trt6ng ViQn Chidn lrgc qudc phdng) Nam, ld hdnh dQng ngang ngdQc, bdt chA'p 16 phdi, chA dap l€n slt that lich sri'vd chd quyen cria Vi0t Nam trOn hai quAn d,Ao dy. Sau khi dting vri ldc m6t c6ch bt't hop ph6p cddng chi6m Hodng Sa vAo trung tuAn thiing giOng ndrn 1974, Trung Qudc dd cd gdng tim kidm tdi liQu dd cd gi{n gh6p bing ciich cdt x6n, ndu cAn thi xuyOn tac vdi stl d6ng g6p cria ciic nhd hoc giA nhu Srl Le Td dua ra luAn didm cho ring "ciic ddo Nam Hiii trl cd xtta ddn nay ld ldnh thd Trung Qudc", do nhAn dAn Trung Qudc "ph6t hiOn sdm nhdt", "kinh doanh sdm nhdt", do chffi phri cdc tridu dai Trung Qudc "quin hat sdm nhdt" vd viOn d6n nhidu tii li6u lich sf mang tinh suy di6n dd d5n chfng (Quang Minh Nhat 8.6o,24-LL-7975).
 14. Chrt quyEn Toin cdnh bidn ddo Vipt Nam bidn dio Vi€t Nam l$-gtr1u ViQt Nam vi Trung Qrr6'c trong Vinh Bte BQ, tdc c6ng bing vi tinh ddn moi hoAn ciinh hrlu quan ving chdng lAn girla Vi0t Nam vi Campuchia, Thd-i--I,an trong vinh dd di ddn m6t giAi Ph,ip c6ng blng". vi Malaysia d trong Vinh Th.ii Lan vi vdi Indonesia d Tr] ndm 1992 ddn nim 2000, ta vd Trung Qudc td Nam Bidn D6ng) chrSc L0 vdng dim phiin chinh thrlc vd kh6ng chinh thfc Cdn cd'vAo ci{c quy dinh li0n quan cria C6ng ddc tl cA'p Doin dim phiin Chinh phri, 18 vdng dim phiin LuAt Bidn ndm 1982, ViCt Nam vi m6t sd nddc liing ci'p Nh6m c6ng t6c li6n hop cdp chuyOn viOn, 08 vdng gidng di trlng brrdc gi6i quydt vd phAn dinh ranh gidi rlAm ph6n cdp Td chuyOn vi6n liOn hop kh6ng chinh vring bidn chdngl{n, cu thd 1A ndm 1997 ki'HiQp dinh thfc vA 10 vdng dim phiin cda Td chuy6n gia do vE phAn dinhranh gidi trOn bidn vdi Thiii Lan, ndm 2000 phgc vu phAn dinh. ky HiQp dinh phAn dinh l6nh hdi, vring ddc quyOn kinh Ngny 25-12-2000,hai nddc da kli Hiep dinh phAn td vi thdm luc dia vdi Trung Qudc trong Vinh Bdc B0; dfnh lanh hdi, ving ddc quydn kinh td vA thdm luc dia vA ndm 2003 ki Hiep dinh phAn dinh thdm luc dia vdi gl0a Vi0t Nam vA Trung Qudc trong Vinh Bic 86. Hai Indonesia d phia Nam... It0n cam kdt tOn trong chri quydn, quy6n chri quydn vi i {d Phdn dinh ranh gidi tr€n bidn odi Thdi Lan ,1uy&n tAi phdn cria m6i b6n ddi vdi 16nh hii, ving ddc Tr] ndm 7992 ddn nd;n L997 ViOt Nam vi Thi{i Lan rprl6n kinh td vi thOm luc dia trong Vinh Bdc BQ. tidn hAnh 09 vdng dim phrin phAn dinh ving bidn Trong trtidng hop c6 cdu tao m6 dAu, khi vdt ngang chdng ldn gifia hai nddc. Ngiy 9 thdng 8 ndm 1997, tar lral tr0n sO hiOp thuong hrTu nghi th6a thuAn khai thdc Bangkok, dai diQn Chinh phti ntldc CQng hoi xi h6i chri vi phfln chia c6ng bXng ngudn loi thu dtloc. nghla Vi€t Nam vi dai di6n Chinh phri Vtrong qudc (') t'nnn dinh rnnh gidi th|m l7c dia adi Indonesiq Thdi Lan da k)i HiQp dinh phAn dinh ranh gidi trOn bidn 'l't} thdng 6-1978 ddn 2003 ViOt Nam vi Indonesia tidn girla hai nrldc trong Vinh ThAi Lan. TrI d6, hai quAn hai nddc di tiSn hinh nhi6u chuydn tuAn tra chung dd tang lrinh 02 vdng dirm phdn cdp Chffi ph:d-, 22 vdng ddm cddng dn dinh an ninh tr€n bidn. plr*ln cip chuyOn viOn vd 04 cudc hqp hgP gir1a hai Tnldng rlnAn cdp chuyOn viOn. Ngly 26-6-2003, dai diOn Chinh b) Ph|n dinh ranh gi6i tdnh hdi, aing dqc quy|n kinh t0 plul ntfdc COng hda xi hQi chti nghia Vi0t Nam vd Chinh ud thim luc tlia adi Trung Qudc trong Vinh Biic BA nt/6c CQng hda Indonesia dd kf Hiep dinh phAn dinh ;rlril Th6a thuAn vd cdc nguy6n tXc cobAn giAi quydt van phfln tlinh thAm luc dia girTa hai ntldc. dC biOn gir1i, lanh thd girla Vi0t Nam vd Trung Qudc hl c,r, thod thuhn \ ngay 19-10-1993 nOu 16 "Hai bOn sE dp dung luflt phrip I - 'l'htia thuAn hop tric khai th6c chung th6m luc dia qudc td vi tham khiio thtrc ti6n qudc td, theo nguyOn
 15. 'W r,r,onfniuo,"ilT Nhrlng ludn cf cd grin gh6p Qur{t c6 ch6p nhtlng thay ddi vd qui chd hdnh chinh tr} * Nhr1ng hi liOu lich sr? phtrong TAy x6c nhAn vd chfi ddi Hrin ddn ddi Tdng, trong d6 c6 vi6c euynh Sdn, m6t quAn ctia ddo Hdi Nam thdi d6 (xin nhdn manh) _ quydn cria ViQt Nam trOn quAn dAo Hoing Sa vi Tnrdng Sa: sau th10c thinh phd Hrii Khdu - drrgc ddt thdnh "phti - Nhat ky tr6n tiu Amphitrite (ndm 170L) xdc nhAn d6 ddc" vio ndm thtl 5 ni6n hi6u Trinh Nguy6n ddi Paracels ti m6t quAn dAo thu6c vd nddc An Nam. Drtdng, trl'c ndm 789. - Le m6moire sur la Cochinchine cria ]ean Baptiste Nhung qua ciic s6ch Drting Thu, Thtii Binh Hodn Vfi Chaigneau (1769-1.825) vidt vio nhrTng ndm cudi ddi Gia Ky, Dt Dia K! Thdng (1221), eudng D6ng Th6ng Chi Long (hodn tdt nim 1820) de khing dinh ndm 1816 vua (1.842) thi vdo ndm thrt 5 niOn hiOu Trinh Nguy6n dOi Gia Long di xdc lap chri quydn ViOt Nam trOn quAn ddo Drrdng tai ddo Hdi Nam chi thdy c6 chuyOn kd vi6n d6 Paracels. ddc nhi Drldng la Ly Phuc mang quAn sang ldy tai drio - An Nam dai qudc hoa d6 cria giiim mgc Taberd Hdi Nam sau hon 100 ndm dAn bdn dia ndi dAy lAm chd xut't bAn nim 1838 khing dinh Ci{t Ving (Hoing Sa) ti diio vi xin vua Dtrdng det phd d6 ddc d quAn eu!.nh Paracels vi nir4 trong vting bidn ctia ViOt Nam. Son, kh6ng hd c6 chuyQn "s6p nhAp bdt kt drio d bidn Nam Trung Hoa vdo ddo Hiii Nam". - The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.VI dd ding bAi ctia giiim mqc Taberd xiic nhAn vua Gia 2 Trung Qudc phrii thriy quAn di "tuAn ti6u", Trung Long chinh thttc girt chri quydn quAn ddo Paracels). Qudc dd viOn d5n ciic sd ki6n dd chrl,ng minh. Tnrdc ,lrdl vd ludn ct? "phiii thriy quAn tuAn tiEu crldng gidi - The journal of the Geographycal Society of London bidn", luAn chri'ng cria nh6m Hdn Chdn Hoa chi a.ru irao (ndm 1849) GutzLaff ghi nhfln chinh quyAn An Nam IAp m6t doan trong s6ch Vrt Kinh tdng ydu, songnhrlng doan ra nhring tnlng thuy6n vA m6t trai qudn nhd dd thu vdn nAy hoAn toin kh6ng chri'ng minh drroc lAp luAn thud d Paracels... "Trung Qudc phrii thriy quAn tuAn ti6u quAn dd,o TAy Ed minh chtlng cho stl xdc lAp chd quydn cria minh 8a bdt dAu ddi Tdng". d TAy Sa ttl'c Hoing Sa cria Vi6t Nam, Trung Qudc lai cfng dtia ra nhtTng luAn didm dtrgc coi li "vrlng manh j Nh6m Hdn Chdn Hoa dd cd giin gh6p hai doan vdn o vdi nhau gdm doan vdn n6i vd lO trinh "Tr] d6n nhdt" nhrr sau: n Son ddn ciic ntfdc Dai Tht/c, phat Sd Trl, Thi0n 1. Trung Qudc khing dinh cdc diio Nam Hai da nic" ti6p lidn vio doan vin dAu vidt v6 "ddt dinh lfiy thudc pham vi quiin hat ctia Trung Qudc td nim thti' 5 rriy quAn tuAn ti6u d hai cr?a bidn D6ng vd TAy". Didu niOn hi€u Trinh Nguy6n ddi Dtrdng nim 789. Dting sd 9d"S vdi nguyOn bdn Vfr Kinh tdng ydu. Ddy khOng ,n-ay siich Trung Qudc nhu sdch Cht PhiAn Chi c:d'a TriOu NhrI bhi li sd cd grin gh6p "ddu Ng6 minh Sd" dd cd minir
 16. -tF' [iiX fionut Nam Chrt guydn bidn ddo Vigt Nam chtlng vi0c tuAn ti6u thriy quAn ddi Tdng qua ddt "Crlu trong cu6n Hohng Thanh nhdt thdng dt dia todn do ' Nhri Loa ChAu" mi nh6m niy cho li TAy Sa. bdn ndm Quang Tg 20 (1894) da ghi 16 cdc Nam l6nr' thd Trung Qudc li Nhai ChAu, phri Qu}nh ChAu, Qudng Cbn viOc tuAn ti6u cfra Ngd Thdng, tn/dc hdt tim hidu D6ng d 18030' BXc, trong khi Tay Sa hay Hoing Sa drtoc vf tri c6c dfa danh tran, chring ta dd-o. c bidt Qu!'nh Nhai ld Trung Qudc ddt t0n, c6 ddo d vi tri cao nhdt la 1f5'' thri phti Q"ytr ChAu d phia bdc d6o Hii Nam, Ddng Cd Oldu nay chrl'ng t6 TAy Sa hay Hoing Sa chrJa hd'la linh li qua nrii cao 339m d phia d6ng bdc dAo Hii Nam, Thdt thd cria Trung Qudc. ChAu Dlrong 1) phia d6ng ddo HAi Nam, Ttr Canh Sa lA bdi c6t phia tAy dAo HAi Nam. DAy chi 1)r cu6c tuAn ti6u Trong khi d6, ngay tii liOu cria chinh ngrrdi Trung ctia NgO Thdng quanh dAo HAi Nam, chrf kh6ng ddn TAy Qudc nnt Udi ngoai ky trlctia Thich Dai Sdn di cho bidt Sa, nOn nhd rhng Thdt ChAu Drrong d phia d6ng dAo HAi Chria Nguy6n sai thuydn khai th6c c6c sdn vAt ttl c6c Nam nOn kh6ng hd h Tay Sa tf{c Hoing Sa cria Vi6t Nam, tiu bi ddm d Van lli Trddng Sa, hlc Hodng Sa vA Trrldng vdn c6ch HAi Nam hcn 350 hai li vd phia E6ng Nam' Sa cria ViOt Nam. Ciic tt/ liOu chrl'ng minh chri quydn ctia Vi6t Nam dd xudt hien hOn tuc qua cdc ddi: tri dAu 3. Ci{c dAo Nam Hai da dtrgc vE vio bAn d6 Trung thdi Chria Nguy6n (td'c dAu thd ki XVII), sang thdi TAy Qudc. Ci{c tdc gid bQ srlu tAp do HAn Chdn Hoa chri Son rdi tdi tridu Nguy6n (trl vua Gia Long), Vi6t Nam bi6n cting rt't "cdng phu" dtla ra l'3 bdn dd vd chia lAm c6 khoiing gAn 30 trl liQu ciic loai, dd khing dinh chri hai loai. M6t loai td bdn d6 Trung Qudc thdi Minh quydn cria ViOt Nam hdt sri'c rd ring. Thanh c6 vd cric ddo Nam Hii. M6t loai khdc li brin d6 Trung Qudc thdi Minh Thanh vi ciic ntrdc phiOn thu6c, Thdi ki' Dai ViOt, tt thdi ky Nam Bdc phAn tranh crlng c6 vE cdc dAo Nam Hiii. vi thdi TAy Son, ngu6n trJ li6u vd Hoing Sa hAu nhu chi cdn lai trr liOu cria chffi quydn hq Trinh d Bdc Hd, chri ydu Ld Thi€n Nam tit chi lQ d6 thrt, ndm 1686, trong Blng chfng lich sfi huY6't Phgc H6ng Ditc bdn dd hay Todn tQp An Nam lqi trong si{ch C6 rdt nhidu bdn d6 chffi thrl'c cria Trung Qudc trl Thi€n hq bdn dd vd Phfi biAn tqp l4c, nd'rn 1776 ctia L0 ddi Nguy€n, Minh d€in Thanh, trong d6 c6 bdn d6 dn Quli D6n. bdn gAn thdi didm c5 tranh chdp nhtt brin d6 Dai Thanh Trong ThiAn Nam tit chi I0 d6 thtthay Todn tQp An Nam dd'qudc trong Dqi Thanh dd qudc toin dd, xudt bAn ndm 10, ndm fOAO cO bAn dd li tei hOu xda nhdt, ghi 16 hing 1905, t6i bAn lAn thrl ttl nim L910 da v€ ctlc nam cria nim ho Nguy6n dtra 1"8 chi6n thuy6n ddn khai thdc d I lSnh thd Trung Qudc ld d6,o Hdi Nam, kh6ng vc bdt cd' Bai CAt VAng. Cdn tii li€u trong Phi biAn 4p I4c cria L0 hiii ddo nio khiic d Bidn DOng. Quf D6n, nirn 1776 li tai hOu cd, m6 ti ki cdng nhdt Biin d6 Hoang Tridu nha't thdng dtl dia tdng do v6 Hoing Sa, quydn 2 c6 hai doan vdn dd cflp ddn viOc
 17. Ehrt quydn biin ddoVigt I'Iam [ii:'r"r:'.*Nam@lt Chria Nguy6n xiic lAp chri quydn ctia Dai Vi€t tai Hoing lai tidp tr,rc. Sa bing hoat d6ng cria d6i Hoing Sa vi dQi BXc HAi. - Trong b6 siich Dai Nam nhdi th6ng cht (1882 soan Sang thdi kj' tridu Nguy6n tfi ndm 1802 ddn ndm xong, 1910 soan lai lAn hai vd khdc in) xdc dinh Hodng tdi liOu chinh stl minh chrlng chri quydn 7909, c6 rdt nhiAu Sa thu6c vd tinh Qudng NgAi vA tidp tuc khing dinh ctia ViOt Nam trOn quAn ddo Hoing Sa vd Trddng Sa: hoat ddng d6i Ho)ng Sa vi ddi BXc Hii do d6i Hodng Sa kiOm qudn... - Drr dia chi trong bQ Lich tri6u hiAn chtong loai chi cfa Phan Huy Chti (1821) vi sdch Hoiutg Vi€t dia du chi Ngoii ra cilc bAn d6 cd cda ViOt Nam tt the ki XVII (1833). NQi dung vd Hoing Sa cria hai cudn siich trOn ddn thd ki XIX d6u v6 Bai Ciit Vdng hay Hoing Sa vi c6 nhi€u didm ttldng ttr nhd trong Phrt biAn tup luc c:Ja Van Ly Trddng Sa trong cddng vdc ctia ViOt Nam. L0 Quli E6n cudi thd ki XVIU. Vd nhrlng tu liOu cda Trung Qudc vd phrrong TAy - Dqi Nam thtc fqrc phAn tidn bi6n, quydn 10 (soan minh chrlng chti quydn ViOt Nam tai quAn ddo Hodng ndm 1821, khXc in nim 1,844) tidp tuc khing dinh viOc Sa vd Trddng Sa, ngrtdi ta tht'y: xi{c ldp chri quydn ctia Dai ViOt crlng bXng hoat d6ng - HAi ngoqi ky tV cria Thich Dai S6n (ngtrdi Trung cria d6i Hodng'Sa vi dQi Bdc Hdi. Qudc) ndm 1696. Trong quydn 3 ctia Hdi ngoai ky st1 dA - Dai Nam thUtc tuc chinh bi€n dQ nhdt k! (U,hi,c in ndm i ddn Van ly Trtrdng Sa khing dinh Chria Nguy6n dd 1848); de nhi k1i (lJrdc in xong ndm 1864); d0 tam kf (khic i thuydn ra khai thiic cdc sdn vAt tr] ciic t)u ddm tr6n in xong ndm 1879) c6 cA thAy 11 doan viSt vd quAn ddo n ddo Van lf Tnidng Sa. Hodng Sa vi Trudng Sa vdi nhidu n6i dung mdi, phong - Ciic bAn d6 cd Trung Qudc do chinh ngddi Trung phi, rdt cu thd vd gu tidp tLrc xdc lAp chri quydn ctia ViOt dc vE tr} ndm 1909 trd vd tntdc ddu minh chri'ng TAy Nam tai quAn dAo Hoing Sa vi Tnrdng Sa. vi Nam Sa kh6ng thudc vd Trung Qudc. - TiiliOu rdt quf gi6 1A Chhu bdn tri6u Nguy|n (thc' Khiio siit tA't cd bdn d6 cd cria Trung eudc tr] ndm ki XIX), hiOn dang dtrgc lttu trt7 tai kho luu trr1 trung 909 trd vd tn/dc, ngtidi ta thdy tdt ca bdn d6 cd nddc ddng 1 d Ha N6i. d d6 ngrrdi ta tim tht'y nhr1ng bdn rung Qudc do ngddi Trung Qudc vE kh6ng c6 bAn dd tdu, phric tdu cria ciic dinh thAn ciic b0 nhd Bd C6ng, o c6 ghi ciic quAn ddo TAy Sa, Nam Sa. Tdt cd bd,n d6 vA ciic'cd quan khiic hay nhr7ng du cf a ci{c nhi vua v0 dy ddu xiic dinh ddo Hdi Nam ld cttc Nam ctia bi6n vi6c xiic l{p chfi quyAn cda ViOt Nam tr6n quAn diio di phia nam cria Trung Qudc. Hoing Sa dtrdi tridu Nguy6n nhu viOc vdng thiim, do Sau khi Trung Qudc ding vri lttc chidm d6ng Hodng dac, vE hoa d6 Hoing Sa, cdm cdt mdc... Ndm Thi0rr Tri thrl 5 (1845) c6 chi dinh hoin ky vdng thilm, sau do thdng 1.-'1974, nhidu dodn khdo cd Trung Qudc ddn
 18. lED^S\$)a Ehrt quyen --JXV) biin ddo Vipt Nam cdc diio thu6c quAn ddo niy vi goi li "phiit hiQn" nhidu cd vAt nhu ti6n cd, dd srl', dd dii cham trd tr€n c6c hdn ddo niy, song ddu kh6ng c6 gi6 tri gi dd minh xiic chd quydn Trung Qudc, triii lai ho 14i phrit hiOn d mdt bdc ng6i midu "Hoing Sa Tu" d ddo Vinh Hung, trlc ddo Phri LAm (Ile Bois6e), lai li bing chri'ng hidn nhi6n vd vdt tich cria vi€c xiic lAp chri quydn ctia Vi€t Nam. *VIET NAM SE IArU rA-r CA ;a;?ra TS. NGUYEN NTTA DE BAO VE CHU QUYEN'' *J&tNam dfng yOu chudng hda binh, nhrrng khi trrldc nguy co mdt chti quydn thi nhAn ddn ViOt Nam s€ lim tdt ca dd bdo vO n6", Thd'trrldng BQ Qudc phdng Nguy6n Chi Vinh trA ldi VnExpress t6i5-6, ngay khi trd vd ttt H6i nghi An ninh chAu A. - Trong phdt bidu chinh thtc tqi HQi nghi An ninh chLu aita qru, BQ trttng Philng Quang Thanh dd dA cQp ddn Binh Minh 02 nht Id mQt ai d4 cho thdy nhitng phirc tqp ndy sinh tr€n Bidn D6ng. 6ng c6 thd n6i rd hon ad i6u ndy? - HOi nghi An ninh chAu A lAn niy c6 sd tham drl i a mdt Tdng thdng, 2 Thf ti6ng,2S B0 trddng Qudc vd gAn 2.000 quan chrl'c qudc phdng, hqc giA... ai di6n din, Dai ttldng Phring Quang Thanh dd c6 bdi t bidu d phi6n thf 5 vd "Edi ph6 thdch thrl'c an ninh tr0n bidn". Dt{ luQn ddnh gi6 dAy Ia bai phrit bidu t, d tdm cao chidn luoc vi d6ng g6p tich cdc v)o qud phrit tridn, dn dinh cria khu vrJc
 19. 1EE.GS\$)a Chd quyEn --J)XV) bidn ddo Uigi Nant [ii:',;:^*rtNamtrKe: Vu tiu Binh Minh 02 dA dtrgc drra vAo phrit bidu x6 rio kh6i luft phr{p. chinh thrlc tai Hdi nghi. B€n canh d6, 86 trddng phring Quang Thanh cting trd ldi cAu hdi cria nhidu dai bidu, - Thta 6ng, nhitng dAi thoai ah phdt bidu chinh thitc tai khing dinh su sai tri{i ctia Trung eudc trong sd vi6c Shangri La cfia cdc ntic kh6ng thdy di cQp ddn ou ai€c thu niy. Vi€c tdu hAi giiim cda Trung Qudc xAm pham chd Binh Minh 02. Tqi sao ctic ntoc ASEAN chrn nhin nhLn ddy quy6n vdo sAu tdi hon B0 hai ly trong ving ddc quydn lh adn aO thu attc, chft kh6ng chi th aLn dd Trung eu6c"_ kinh td li didu kh6ng cht'p nhAn dtroc trong bdt crl'vdn Vi€t Nam? bAn luAt phiip nAo. D6ng thdi, 86 trddng phdng euang - Ddi vdi ViOt Nam, hinh dQng gAy hdn vrla rdi cria Thanh nh2ic lai chri trddng cia ViOt Nam trOn Bidn D6ng Trung Qudc li xAm pham chri quydn. Nhrrng ddi vdi ld kiOn tri giii quydt blng biOn phrip hda binh, dr,ra tr6n qudc td thi cAn phrii hidu hdnh dQng nAy lA pf,ep tn,f luAt phr{p qudc t6 vi c6ng khai minh bach dd c6ng d6ng fld Trung Qudc bidn cai gqi ,,dridng 9 khfc,, thinh hiOn thd gidi phAn biOt dring sai. thr/c. Vi ndu ci{c ntidc lAm ngd thi loi ich cda ho cring - Ddp lqi phdn sE bi xAm pham. Ndu kh6ng lAm cho phia Trung dmg cfia ngtdi phdt ng6n 86 Ngoai gino eudc ViAt Nam, ph.ia Trung Qudc cho riing, ddy lh hoat dQng ch61, dm dr-?t y di"f, d6, thi c6 thd nht?ng stl vi6c trldng trl phdp binh thtdng oi qudn d6i Trung eu6'c kh6ng hi thant tidp tuc xdy ra. VA'n dd s6 li sd viOc xdy ra d Jau, gia. Ong binh tuQn gi ai phrtn mg iayZ o lric nio, vdi ai, d mrl'c d6 nio th6i. - T6i mudn khing dinh, vg tiu hdi gi6m Trung euoc Theo nhin nhdn cria t6i, c6 16 ddn thdi didm di6n ra vdo sAu trong ving ddc quydn kinh td 200 hai lf, hoAn 6i nghi, stl vi6c cdn quii mdi, ciic dai bidu chrta n5m toin thu6c chti quydn cria Vidt Nam ld hdnh d6ng xAnr y dri th6ng tin, chtra hidu 16 mtl,c d6 nghiOm trong pham trXng tron. D6 l) vu hanh xrl bing bao lttc, hinh a vdn dA. Tdi tin ring, sau nhrtng th6ng di6p cria phia dQng bao hlc khoiic iio d6n str. HAnh dQng nAy ctia phia iOt Nam, c6c ntldc nhdt li trong khdi ASEAN s6 nhin Trung Qudc chf'ng t6 m6t didu chinh ngddi gAy hdn in vdn dd nAy dting biin chdt hon: Khd ndng xudt crlng kh6ng c6 co sd ph6p l)i dd gidi quydt mi phdi sti, r m6t nguy cd Trung Qudc dang dit ra khu6n ph6p dqng ddn bao lttc dd phd hoai m6t hoat dQng lao d6ng i, ciich hanh xrl mdi vdi ciic ntldc trong khu vdc dd hod binh tr€n vring bidn chd quydn cria Vi6t Nam. iOn thdc hod cdi goi li "y€u s6ch vA dudng 9 khric,,. m nay li ViCt Nam thi ngAy mai s6 lA nddc khrlc. T6i Str viec nAy lai di6n ra sau m6t loat hoat dQng ngoai o ring, ciic ntldc trong khu vrlc phiii xem x6t lai ddng giao quan trong cda Trung Qudc, ngay trddc thdm H6i y sai vdi tr/ cdch li ddi tueng trong ttrdng lai. nghi An ninh chAu A. Vi thd, day cdn li sti th6ch thri'c drr luAn qudc td. COng d6ng qudc td phii c6 trdch nhi€m - Trong bdi cdnh ctic ntdc cdn dang phdn tdn trong ddnh bdo vQ chAn ly, b6o vO lu6t ph6p qudc t5, kh6ng cho ai , udi trt crich Ii tilfing quin dQi, ViQt Nam sd ldm gi dd srtr
 20. Ehrt quydn bidn &io Vipt Nam [ii:'rtr'"'tNam\Ke",dI ztiQc Binh Minh 02 khdng tdi di6n, thtn 6ng? bidu crta Ngoqi trttng Hillary Clinton ndm ngodi ld M! c6 - Chring ta sE dp dqng moi bi€n phrip dd duy tri stf Iqi ich I6u dii tqi Bidn D6ng. Phdt bidu cila BQ trttng Qudc phdng M! tqi HQi nghi Shangri La cfing ilAp h1c khdng dinh dn dinh vi girl chri quydn, trong d6 biQn phrip nh{t qudn, cd bdn, lAu dAi ld gidi quydt trong hod binh. Chi6n M! kh6ng bu|ng Bidn D6ng. Theo 6ng, trong bdi cdnh ndy, tranh li didu kh6ng ai mudn, tuy nhiOn khi sq vi€c leo Vi€t Nam c6 lqi ich gi trong chidn ltgc nhy cfia M!? thang thi chring ta crlng sE hdnh dQng chrl'kh6ng thd - T6i c6 thd ttt tin n6i rXng, Vi0t Nam dd kha ndng ng6i im. dd bdo vO chd quydn md kh6ng dtta vio sri'c manh cria Il6m qua, tiu Binh Minh 02 tidp tuc ra khoi ldm m6t bOn thri'ba. Chri quydn li thiOng li6ng kh6ng duoc nhiOm vu vd viOc chring ta tdng crldng ddn 8 tiu biio ph6p ddnh ddi. Chdng ta kh6ng dd ciic nddc ldn th6a v0 crlng li m6t hanh dQng cu thd dd ngdn chdn nhrlng hiOp tr€n lrrng minh. hAnh vi xAm pham khu ddc quydn kinh td. Qudn ddi - d Uen cqnh m6t nttdc "thtldng c6 khodng cdch gitta kh6ng tn/c tidp tham gia. Tuy nhiOn, quAn d6i sE theo hinh dQng udi tuy€n bd" nhrt Trung Qu6'c, di6u e ngqi nhdt d6i si{t sao dd trdnh xdy ra xung d6t. N6u ddn mrl'c xdy cfia 6ng Id gi? ra xung ddt vti trang thi nhA't quydt quAn d6i phrii tham - Tai Ddi thoai Shangri La 10 vrla qua, Bd tntdng gia dd bdo v0 chd quyAn ddt nudc. Qudc phdng Trung Qudc Ltrong Quang Liet da c6 bii Chring ta khdng n6i su6ng, kh6ng thu d6ng ng6i phrit bidu rdt hay, c6 tinh xAy dung cao vi drroc chudn im, nhung crlng kh6ng bdo v0 chd quydn m6t cdch thidu bi ky ltrdng. 86 trtldng Phring Quang Thanh di drinh kh6n ngoan mi phiii dtta vio stlc manh thdi dai, d6 lA ,gid cao vd n6i dung bni ph6t bidu ndy. Tuy nhiOn ngay nidm tin, stl ring hQ vio chAn ty vi khrit veng hoA binh trong Hdi nghi, m6t sd dai bidu de bny t6 sti bdn khodn ctia tdt ci c6c ntldc, tdt ce ciic dAn t6c trong thd gidi vA khoAng cdch girTa ldi n6i vi viOc lAm tr6n thtrc td ngey nay. Ngay cii nhAn dAn Trung Qudc crlng viy, he rctia Trung Qudc, d{c bi6t le det nd bOn canh mdt sd vu re't yOu chu6ng hoi binh vd crlng mong mudn mQt hinh ,vi6c vrla qua. Chting ta hy vong, chd doi vi ring hQ d'nh tdt dep cho dA't ntrdc minh. Chring ta s€ st? dgng nhtlng hdnh dQng sdp tdi dAy cria Trung Qudc s€ phr) ddng luAt phdp qudc td vi bio vO bdng dttoc chti quydn hgp vdi nhtlng tuy6n bd tdt dep cfa 86 trddng Ltrong tanh thd, tii sAn qudc gia. Vdi nhrlng cd gdng cria chring Quang LiQt. ta trong tuy€n truydn, ddu tranh ngoai giao, ddi thoai vdi Trung Qudc vd ting sd'c manh bdo v0 thi tdi tin s0 , Cdn v6 sfc manh cria Trung Qudc - 16 ring ho li mQt rrldc ldn, vda qua dd dat drroc nhrlng bddc phet kh6ng trii di6n sd ki6n 26-5 lAn nrta. tridn to ldn, toin di€n, trong d6 c6 linh vdc quAn sr.l. - - Theo bdo chi Trung Qudc, Hd N|i trt tin hon sau phdt Chring ta t6n trong vA dng h0 sft phiit tridn d'y ndu n6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2