intTypePromotion=3

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6

Chia sẻ: Bfhewh Fhsab | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
5
download

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6

  1. Luaän vaên toát nghieäp Trang 16 CHÖÔNG II. CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN A. THUAÄT GIAÛI I. Chöông trình chính: Ñeå caùc thieát bò hoaït ñoäng ñöôïc ñaàu tieân phaûi khôûi ñoäng caùc thieát bò ngoaïi vi, khôûi ñoäng Timer cho pheùp ngaét. Sau ñoù goïi chöông trình nhaäp soá hoäp, nhaäp soá saûn phaåm. Neáu ñoàng yù soá ñeám ñaõ nhaäp vaøo thì cho pheùp baêng chuyeàn hoaït ñoäng (ñoùng role BC). Ñoïc döõ lieäu töø caûm bieán (ñaàu doø). Neáu coù saûn phaåm ñi qua thì goïi chöông trình ñeám. Neáu ñuû saûn phaåm moät hoäp thì goïi role ñoùng hoäp ñoàng thôøi goïi chöông trình ñeám hoäp.. Neáu ñuû soá hoäp thì baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng vaø chôø cho ca tieáp theo. Khi ñaõ hoaøn thaønh 9 ca saûn phaåm thì quay laïi laøm töø ca 1. GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  2. Luaän vaên toát nghieäp Trang 17 -Naïp giaù trò ñaàu #00H vaøo caùc oâ nhôù Ca: = 0 Ca: =Ca + 1 - Goïi chöông trình con nhaäp hoäp - Goïi chöông trình con nhaäp saûn phaåm - Cho pheùp baêng truyeàn hoaït ñoäng Goïi chöông trình con ñaàu doø (DAUDO) Ñeám saûn phaåm S Ñuû SP Ro-le ñoùng hoäp, ñeám hoäp (RL – ÑH) S Ñuû hoäp - Cho pheùp baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng - Goïi chöông trình löu soá hoäp, soá saûn phaåm - Goïi chöông trình con doø phím (IN – HEX) S S Phím E Ca = 9 - Goïi chöông trình xem soá lieäu löu baát kì ca naøo Löu ñoà thuaät giaûi chöông trình chính GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  3. Luaän vaên toát nghieäp Trang 18 II. CAÙC CHÖÔNG TRÌNH CON: 1. Chöông trình con khôûi ñoäng ngoaïi vi: 8255 chæ hoaït ñoäng khi naïp cho noù töø ñieàu khieån vì vaäy ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi caàn khôûi ñoäng cho caùc oâ nhôù cuûa 8255 Baét ñaàu Khôûi ñoäng 8255 - 1 Naïp giaù trò ban ñaàu cho role baêng truyeàn Naïp giaù trò ban ñaàu cho ngoõ döï phoøng Khôûi ñoäng 8255 - 2 Naïp giaù trò ban ñaàu xoùa 8 led 7 ñoaïn Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå môû role ñoùng hoäp Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå choïn led saùng Ret GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  4. Luaän vaên toát nghieäp Trang 19 2. Chöông trình ngaét hieån thò: Trong chöông trình ngaét, thôøi gian ngaét ñöôïc xaùc ñònh baèng côø traøn timer. Nhö vaäy cöù sau 250 s caùc led laïi ñöôïc queùt. Vôùi thôøi gian ngaét nhoû, döõ lieäu ra khoù coù theå quan saùt ñöôïc vì vaäy delay sau moãi laàn hieån thò baèng vieäc giaûm thanh ghi R2. Khi R2 = 0 cho pheùp xuaát döõ lieäu ra hieån thò. Caùc Led seõ ñöôïc queùt lieân tuïc töø Led 77ñeán Led 70, vôùi döõ lieäu xuaát ra hieån thò töø oâ nhôù 77H ñeán oâ nhôù 70H. Löu ñoà thuaät giaûi nhö sau: Baét ñaàu Cho pheùp ngaét R2 - 1 R2 = 0 S Ñ TOÁC ÑOÄ 1  R2 Choïn led hieån thò Xuaát döõ lieäu ra led R1 - 1 R1 = # 69H S Ñ R1  # 77H Thoaùt 1 Ret GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  5. Luaän vaên toát nghieäp Trang 20 3. Chöông trình con nhaán soá Chöông trình naøy cho pheùp nhaäp soá thaäp phaân. Neáu phím nhaán töø 0 ñeán 9 thì nhaän soá coøn phím töø A ñeán F thì xoùa soá. Soá nhaän thì bit 7D = [0], 7E = [0]. Sau khi nhaäp soá lieäu xong neáu thaáy qua led hieån thò ñuùng soá lieäu ñaõ nhaäp vaøo thì nhaán phím A töùc laø ñaët bit YES = 1 (7E = 1) ñeå keát thuùc quaù trình nhaäp soá lieäu. Coøn ñang nhaäp neáu muoán boû soá lieäu vöøa nhaäp vaøo thì nhaán phím phím B töùc laø ñaët bit NO = 1 (7D = 1). Khi nhaäp xong soá saûn phaåm vaø soá hoäp thoâng qua chöông trình con nhaán soá naøy thì nh aán phím C töùc laø cho pheùp saûn phaåm töø luùc naøy ñi qua ñaàu doø vaø baét ñaàu ñeám. Baét ñaàu Xoùa bit YES Xoaù bit NO Goïi chöông trình doø phím Ñ Ñaët bit YES A = # 0AH Xoùa A S Ñ A = # 0BH Ñaët bit NO S Xoùa côø C A - # 0AH C=1 S Ñ RET GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  6. Luaän vaên toát nghieäp Trang 21 4. Chöông trình taêng 1: Cöù coù moät saûn phaåm ñi qua ñaàu doø (chuù yù ngoõ ra chaân 8 cuûa IC567 töø nöùc logic 0 leân möùc 1 sau ñoù ñöôïc ñöa qua coång ñaûo neân ngoõ ra laø möùc logic 0) ñöôïc ñöa vaøo bit 0 cuûa port B1 seõ laøm thay ñoåi möùc logic töø 1 xuoáng 0 thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám saûn phaåm seõ ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua vieäc goïi chöông trình con taêng 1, vaø khi ñuû soá saûn phaåm thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám soá hoäp cuõng ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua chöông trình con taêng 1, vaø cöù moãi laàn nhö vaäy söï thay ñoåi soá lieäu trong caùc oâ nhôù ñöôïc ñaåy lieân tuïc ra led ñeå hieån thò. Vì ñeám saûn phaåm ñeán toái ña laø 999 vaø ñeám soá hoäp toái ña laø 9999 neân phaûi söû duïng 2 byte ñeå ñeám saûn phaåm töø haøng ñôn vò ñeán haøng chuïc söû duïng byte thaáp, coøn haøng traêm vaø haøng ngaøn söû duïng byte cao. Neân khi so saùnh soá lieäu ñang ñeám vôùi soá lieäu ñaõ löu ban ñaàu xem ñaõ baèng chöa thì phaûi so saùnh laàn löôït byte cao tröôùc töùc laø haøng ngaøn, haøng traêm sau ñoù tôùi byte thaáp töùc laø haøng chuïc haøng ñôn vò. Baét ñaàu Xoùa côø traøn phuï AC Xoùa côø traøn C A  A +1 Hieäu chænh thaäp phaân thanh ghi A RET 5. Chöông trình con kieåm tra phím aán: IN – HEX Neáu nhö coù phím ñöôïc aán thì bit C = 0. Vì coù khoaûng thôøi gian nhaán phím neân goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn baèng vieäc naïp 50 vaøo R3 vaø giaûm R3. Khi R3 = 0 thì caát maõ phím vaøo ngaên xeáp. Trong luùc ñôïi phím ñöôïc nhaû ra goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn ñeå xem phím coù coøn ñöôïc nhaán nöõa hay khoâng. Khi R3 = 0 thì laáy maõ phím trao cho thanh ghi A. GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  7. Luaän vaên toát nghieäp Trang 22 Löu ñoà thuaät giaûi kieåm tra phím aán Baét ñaàu #50   (R3) #50 (R3) Goïi CT doø maõ phím C= 0 Ñ Khoâng coù phím aán S Coù phím aán R3 - 1 R3= 0 S Ñ Caát ACC #50  (R3) Goïi CT doø maõ phím Ñ C=1 S R3 - 1 S R3= 0 Ñ Laáy ACC RET GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  8. Luaän vaên toát nghieäp Trang 23 6. Chöông trình doø maõ phím aán: 8051 luoân ñoïc döõ lieäu töø Port 1 ñeå doø tìm maõ phím. Khi coù moät phím ñöôïc aán thì côø C = 1 vaø maõ cuûa phím aán ñöôïc löu taïm thôøi vaøo thanh ghi R6. Sau ñoù taêng daàn R6 leân 4 ñôn vò ñeå doø maõ phím tieáp theo, (maõ phím ) (A) Baét ñaàu #FE  A # 4  R6 A  R7 A  P1 Ñoïc port 1 A AND #0F0H S R7  A A=# Xoay A R6 =0 Ñ R6 - 1 S Ñ A  R7 #4  A XOÙ XOÙA C A –R6 A  R6 R7  A XOAY A Xoay phaûi A qua C C Ñ (3) =0 S (3) R6 + 4 Ñaët côø c R5 - 1 R6  A RET R5 = 0 S Ñ (3) GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
  9. Luaän vaên toát nghieäp Trang 24 7. Chöông trình ñaàu doø: 8051 luoân luoân ñoïc döõ lieäu töø ñaàu doø (Port B4) neân noäi dung thanh ghi A baèng noäi dung oâ nhôù 4001H. Cöù moãi saûn phaåm ñi tôùi caûm bieán, caûm bieán seõ taïo ra möùc logic ñieän aùp cao 5 volt, luùc ñoù Port B.0 = 1 = ACC.0 . Vì coù khoaûng thôøi gian saûn phaåm ñi qua neân möùc logic ñieän aùp phaûi toàn taïi ít nhaát khoaûng 100s do ñoù phaûi lieân tuïc kieåm tra döõ lieäu töø ñaàu doø. Khi möùc logic ñieän aùp chuyeån töø 1 xuoáng 0 (töông öùng vôùi 1 saûn phaåm ñaõ ñi qua caûm bieán). thì phaûi coù khoaûng thôøi gian ít nhaát ñeå chôø saûn phaåm tieáp theo ñi tôùi neân möùc logic thaáp cuõng phaûi toàn taïi ít nhaát 100s. Doø möùc ñieän aùp trong khoaûng thôøi gian 100 s baèng caùch naïp 100 vaøo R3, giaûm R3, khi R3  0 vaãn tieáp tuïc doø möùc. Löu ñoà thuaät giaûi doø möùc ñieän aùp nhö sau: Baét ñaàu DPTR  # CAÛM BIEÁN A  @DPTR ACC. 0 =1 Ñ S R3 - 1 R3 = 0 Ñ S R3  #100 A  @DPTR (ñoïc port B1) ACC.0 = 0 Ñ S R3 - 1 R3 = 0 ÑS RET GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản