intTypePromotion=1

Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
22
lượt xem
3
download

Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài; tư liệu về vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa; các vấn đề văn hóa xã hội khảo sát các tư liệu Hán Nôm, Châu bản; các nguồn tài liệu Việt Nam học và vai trò của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu Việt Nam học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư liệu về Việt Nam – Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học

T− liÖu vÒ ViÖt Nam -<br /> C¸ch tiÕp cËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ViÖt Nam häc<br /> <br /> Hå sÜ quý(*),<br /> Phïng diÖu anh(**)<br /> <br /> Lêi tßa so¹n: Tõ 26-28/11/2012, t¹i Hµ Néi ®· diÔn ra Héi th¶o<br /> quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø t− do ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam vµ<br /> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi ®ång tæ chøc. §©y lµ diÔn ®µn lín, cã uy tÝn<br /> ®−îc tæ chøc 4 n¨m mét lÇn, quy tô c¸c nhµ nghiªn cøu ViÖt Nam häc<br /> trªn toµn thÕ giíi. Tham dù Héi th¶o lÇn nµy cã h¬n 1.000 nhµ khoa<br /> häc ®Õn tõ 36 quèc gia vµ vïng l·nh thæ; ®· cã gÇn 400 tham luËn<br /> ®−îc tr×nh bµy vµ kho¶ng 1 ngh×n ý kiÕn trao ®æi, th¶o luËn t¹i 15 tiÓu<br /> ban tËp trung vµo mét sè chñ ®Ò lín nh−:<br /> - Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ néi dung träng t©m xuyªn suèt t¹i phÇn lín<br /> c¸c tiÓu ban vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng, luËt ph¸p, v¨n<br /> hãa, nghÖ thuËt, d©n téc vµ t«n gi¸o, gi¸o dôc vµ khoa häc - c«ng nghÖ,<br /> ®« thÞ, n«ng th«n, quan hÖ quèc tÕ, v.v…<br /> - Héi nhËp quèc tÕ lµ chñ ®Ò bao trïm t¹i c¸c tiÓu ban vÒ c¸c vÊn ®Ò<br /> khu vùc vµ sù héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam.<br /> - Sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp quèc tÕ s©u réng cña ngµnh ViÖt<br /> Nam häc, thÓ hiÖn trong c¸c nghiªn cøu vÒ lÞch sö, d©n téc, v¨n hãa...<br /> cña c¸c nhµ ViÖt Nam häc trªn thÕ giíi.<br /> Trong sè 15 tiÓu ban t¹i Héi th¶o, TiÓu ban 15 “T− liÖu vÒ ViÖt Nam -<br /> c¸ch tiÕp cËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ViÖt Nam häc” ®· thu hót<br /> ®−îc sù tham gia vµ ®ãng gãp rÊt cã ý nghÜa cña nhiÒu häc gi¶ trong<br /> vµ ngoµi n−íc.<br /> Tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc B¸o c¸o tæng kÕt cña TiÓu ban 15 t¹i<br /> phiªn toµn thÓ ngµy 28/11/2012.<br /> <br /> <br /> <br /> t rong sè 53 tham luËn mµ tiÓu ban<br /> 15 nhËn ®−îc, cã 23 tham luËn ®·<br /> ®−îc tr×nh bµy trong ba ngµy Héi th¶o,<br /> quan t©m, ph¶n biÖn; cã chia sÎ, nh−ng<br /> còng cã tranh luËn, thËm chÝ tranh c·i<br /> s«i næi. ∗Cã tham luËn nhËn ®−îc tíi 5-6<br /> trong ®ã cã 9 tham luËn cña c¸c häc gi¶ ý kiÕn chÊt vÊn vµ ph¶n håi. ∗<br /> n−íc ngoµi. Trong 6 phiªn, c¸c chñ ®Ò<br /> th¶o luËn ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thó vÞ vµ hÊp<br /> dÉn. Nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nªu t−¬ng ®èi (∗)<br /> GS.TS., ViÖn tr−ëng ViÖn Th«ng tin KHXH,<br /> chuyªn cho lÜnh vùc ViÖt Nam häc. C¸c Tr−ëng TiÓu ban 15.<br /> tham luËn ®· tr×nh bµy ®Òu nhËn ®−îc sù (∗∗ )<br /> ThS., ViÖn Th«ng tin KHXH, Th− ký TiÓu ban 15.<br /> 4 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12.2012<br /> <br /> <br /> Sau ®©y chóng t«i xin ®iÓm l¹i nh− ë Héi An (Qu¶ng Nam), Lµng V¹c<br /> nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh cña c¸c phiªn th¶o (NghÖ An), B¸ch Cèc (Nam §Þnh), Cæ<br /> luËn nµy. Loa (Hµ Néi), v.v... KÕt qu¶ cña c¸c c«ng<br /> 1. VÒ t×nh h×nh nghiªn cøu ViÖt Nam häc ë tr×nh nµy ®−îc giíi nghiªn cøu ®¸nh gi¸<br /> n−íc ngoµi lµ cã gi¸ trÞ vÒ nhiÒu ph−¬ng diÖn, kÓ<br /> Trªn c¬ së kh¶o cøu c¸c tµi liÖu c¶ ë ph−¬ng diÖn t− vÊn chÝnh s¸ch cho<br /> tiÕng NhËt vÒ ViÖt Nam, mét sè t¸c gi¶ ChÝnh phñ NhËt B¶n vµ ChÝnh phñ<br /> ®· ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu ViÖt Nam.<br /> ®ã vµ t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh §ã lµ ý kiÕn cña TS. Petra Karlova,<br /> ngµnh ViÖt Nam häc t¹i NhËt B¶n. Mét §¹i häc Waseda; GS. Imai Akio, §¹i häc<br /> tham luËn kÕt luËn r»ng, ngµnh ViÖt Ngo¹i ng÷ Tokyo; NCS. Sato Thôy<br /> Nam häc t¹i NhËt B¶n g¾n liÒn víi tªn Uyªn, §¹i häc Kansai; vµ NCS. §µo<br /> tuæi nhµ nghiªn cøu Matshumoto Thu V©n, §¹i häc Kanazawa.<br /> Nobujhiro ( 松本信広 ) b¾t ®Çu tõ nh÷ng 2. T− liÖu vÒ c¸c vÊn ®Ò v¨n hãa vµ giao l−u<br /> n¨m 30 cña thÕ kû tr−íc. D−íi ¶nh v¨n hãa<br /> h−ëng cña c¸c nhµ d©n téc häc ng−êi T¹i tiÓu ban 15 cã 2 tham luËn<br /> Ph¸p t¹i Paris vµ t¹i Hµ Néi, nghiªn cøu vÒ t− t−ëng Hå ChÝ Minh.<br /> Matshumoto ®· khëi x−íng xu h−íng Trong ®ã mét nghiªn cøu tõ gãc ®é<br /> nghiªn cøu mét ®èi t−îng míi lµ ViÖt chÝnh trÞ häc so s¸nh. Theo t¸c gi¶<br /> Nam vµ xu h−íng nµy tõ ®ã ®· ®Ó l¹i Cheng Grace, c¸ch tiÕp cËn nµy cho<br /> nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ. phÐp lµm lé ra nh÷ng nÐt ®éc ®¸o, ®Æc<br /> TiÕp tôc truyÒn thèng nµy, c¸c thï cña l·nh tô Hå ChÝ Minh so víi c¸c<br /> h−íng nghiªn cøu vÒ ViÖt Nam hiÖn ®¹i nhµ t− t−ëng, chÝnh trÞ ph−¬ng T©y. ë<br /> b»ng nguån th− tÞch tiÕng NhËt còng Hå ChÝ Minh, t− t−ëng vÒ tù do mang<br /> rÊt phong phó. NhiÒu häc gi¶ ®· thµnh ®Ëm tÝnh chÊt nh©n v¨n vµ g¾n liÒn víi<br /> danh trong sù nghiÖp nghiªn cøu ViÖt qu¸ tr×nh ®Êu tranh giµnh ®éc lËp vµ<br /> Nam häc. Tõ n¨m 1986 ®Õn 2011, c¸c m−u cÇu h¹nh phóc cho d©n téc. §©y lµ<br /> c«ng tr×nh vÒ ViÖt Nam b»ng tiÕng NhËt c¸ch tiÕp cËn nhËn ®−îc sù quan t©m<br /> ®· c«ng bè, theo thèng kª cña mét t¸c chó ý cña nhiÒu häc gi¶.<br /> gi¶ ®· ®¹t tíi con sè 562 bµi b¸o khoa Trªn c¬ së kh¶o cøu c¸c nguån t−<br /> häc vµ 128 ®Çu s¸ch chuyªn kh¶o. Cã liÖu tiÕng Ph¹n, mét sè nhµ nghiªn cøu<br /> thÓ sù chÝnh x¸c cña sè liÖu nµy cßn cÇn ®· ph¸c häa mèi quan hÖ gi÷a Iran vµ<br /> ph¶i kiÓm tra, nh−ng nhu cÇu hiÓu biÕt ViÖt Nam thêi ®Çu C«ng nguyªn th«ng<br /> s©u h¬n vÒ ViÖt Nam, ph¸t triÓn m¹nh qua viÖc bu«n b¸n giao l−u gi÷a triÒu<br /> h¬n n÷a quan hÖ mäi mÆt víi ViÖt ®¹i Sassanid cña Ba T− víi v−¬ng quèc<br /> Nam… lµ ®iÒu cã thÓ kh¼ng ®Þnh. Ch¨m Pa tõ n¨m 226 ®Õn n¨m 651.<br /> Trong 10 n¨m gÇn ®©y, sè l−îng c¸c Nh÷ng dÊu vÕt cña mèi quan hÖ nµy,<br /> bµi b¸o khoa häc, c«ng tr×nh nghiªn cøu ngµy nay vÉn cã thÓ t×m thÊy qua v¨n<br /> vÒ ViÖt Nam cña c¸c häc gi¶ NhËt B¶n tù ë chÝnh Iran, còng nh− phÝa Nam<br /> cßn t¨ng h¬n tr−íc. C¸c häc gi¶ ng−êi Trung bé ViÖt Nam. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò<br /> NhËt cßn trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng cuéc thó vÞ nµy ®ßi hái ph¶i ®−îc nghiªn cøu<br /> kh¶o s¸t trªn ®Êt ViÖt Nam, ch¼ng h¹n s©u h¬n.<br /> T− liÖu vÒ ViÖt Nam, c¸ch tiÕp cËn… 5<br /> <br /> Trªn c¬ së nghiªn cøu v¨n b¶n “Di ®©y lµ mét c¸ch tiÕp cËn ®¸ng quan t©m<br /> Tª Lo¹n cæ” cña Hµn Quèc, mét t¸c gi¶ trong nghiªn cøu ViÖt Nam häc.<br /> ®· b−íc ®Çu ph©n tÝch qu¸ tr×nh biÕn T×m hiÓu 24 nh©n vËt hiÕu th¶o theo<br /> ®éng ng÷ ©m cña 123 tõ tiÕng ViÖt thÕ quan niÖm cña Nho gi¸o ViÖt Nam<br /> kû XVIII. C«ng viÖc theo h−íng nµy høa th«ng qua kh¶o s¸t v¨n b¶n “Bæ chÝnh<br /> hÑn sÏ mang l¹i ý nghÜa ®¸ng kÓ cho nhÞ thËp tø hiÕu truyÖn” (v¨n b¶n ch÷<br /> viÖc kh¶o cøu ng÷ ©m häc tiÕng ViÖt, H¸n vµ N«m), trong so s¸nh víi c¸c v¨n<br /> nãi riªng, vµ quan hÖ v¨n hãa ViÖt Nam b¶n ch÷ H¸n kh¸c, lµ mét nghiªn cøu<br /> - TriÒu Tiªn trong lÞch sö, nãi chung. c«ng phu cña NCS. Sato Thôy Uyªn.<br /> So s¸nh nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c KÕt qu¶ b−íc ®Çu nµy ®· gãp phÇn lµm<br /> hiÖn vËt kh¶o cæ thuéc v¨n hãa §«ng râ ®Æc thï cña tÝnh chÊt nh©n v¨n trong<br /> S¬n víi c¸c hiÖn vËt kh¶o cæ cña khu v¨n hãa ViÖt Nam vµ mét sè ®Æc ®iÓm<br /> vùc Qu¶ng T©y, Trung Quèc, mét häc ch÷ N«m cuèi thÕ kû XIX.<br /> gi¶ ®· nhÊn m¹nh, ngay tõ giai ®o¹n Trªn c¬ së kh¶o s¸t c¸c v¨n b¶n<br /> hËu kú ®¸ cò, khu vùc B¾c ViÖt Nam vµ H¸n N«m vÒ nhËt ký cña c¸c sø thÇn<br /> vïng Qu¶ng T©y ®· cã mèi quan hÖ rÊt triÒu NguyÔn ®i sø Nhµ Thanh, mét<br /> ®Æc biÖt. ë ®©y cã sù t−¬ng ®ång gi÷a tham luËn ®· ph¸c häa quan hÖ bang<br /> v¨n hãa Ng−êm víi v¨n hãa S¬n Vi. Sù giao ViÖt - Trung trong thÕ kû XIX. T−<br /> t−¬ng ®ång nµy cho phÐp ®Æt c¸c gi¶ liÖu H¸n N«m vÒ chñ ®Ò nµy ®−îc coi lµ<br /> thuyÕt míi vÒ sù lan táa v¨n hãa. t−¬ng ®èi phong phó. Kh¶o s¸t c¸c néi<br /> §ã lµ ý kiÕn cña PGS.TS. Tr×nh dung ®i sø thêi kú nµy nh− viÖc cÇu<br /> N¨ng Chung, ViÖn Kh¶o cæ häc; PGS.TS. phong, s¾c phong, dô tÕ, tiÕn cèng, chóc<br /> §ç Thu Hµ, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; thä…, c¸c nhµ nghiªn cøu cã thÓ thÊy<br /> TS. Park Ji Hoon, §¹i häc Hµ Néi; GS. râ h¬n, quan hÖ bang giao gi÷a hai n−íc<br /> Thµnh Duy, ViÖn KHXH ViÖt Nam; vµ thêi nµy kh«ng c¨ng th¼ng vµ còng<br /> PGS.TS. Cheng Grace, §¹i häc Hawaii. kh«ng trùc tiÕp cã sù ®èi ®Çu nh− c¸c<br /> triÒu ®¹i tr−íc ®ã.<br /> 3. C¸c vÊn ®Ò v¨n hãa x· héi qua kh¶o s¸t<br /> c¸c t− liÖu H¸n N«m, Ch©u b¶n<br /> Th«ng qua viÖc sö dông ng«n ng÷<br /> H¸n ViÖt rÊt ®Æc thï cña ng−êi ViÖt,<br /> Nghiªn cøu Ch©u b¶n triÒu NguyÔn mét t¸c gi¶ ®· ®−a ra gi¶ thuyÕt, ë ViÖt<br /> ®Ó t×m hiÓu nh÷ng dÊu vÕt, nh÷ng néi Nam, cã mét hÖ thèng ch÷ H¸n cña<br /> dung, nh÷ng quan niÖm vÒ Phong trµo ng−êi ViÖt. §©y lµ kh¼ng ®Þnh ®−îc<br /> §«ng Du ®Çu thÕ kû XX lµ mét h−íng quan t©m chó ý vµ g©y tranh c·i s«i næi.<br /> nghiªn cøu cã thÓ coi lµ míi, ®éc ®¸o, §ã lµ ý kiÕn cña ThS. NguyÔn<br /> kh¶ thi mµ tr−íc nay ch−a mÊy ai thùc Quang Hµ, Trung t©m b¶o tån Di s¶n<br /> sù quan t©m. T¹i TiÓu ban 15, mét t¸c Hoµng Thµnh; ThS. Hoµng Ph−¬ng Mai,<br /> gi¶ ®· b−íc ®Çu chØ ra nh÷ng hiÓu biÕt ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m; vµ NCS.<br /> s©u h¬n, phong phó h¬n vÒ phong trµo Sato Thôy Uyªn, §¹i häc Kansai;<br /> §«ng Du vµ vÒ hai ChÝ sÜ Phan Béi Ch©u PGS.TS. V−¬ng Toµn, ViÖn Th«ng tin<br /> vµ Phan Chu Trinh qua nguån t− liÖu KHXH; PGS.TS. Lª V¨n Toan, Häc viÖn<br /> Ch©u b¶n. MÆc dï ch−a hµi lßng víi kÕt ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh Quèc gia Hå ChÝ<br /> qu¶ ®· nghiªn cøu, nh−ng c¸c häc gi¶ coi Minh…<br /> 6 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12.2012<br /> <br /> <br /> 4. VÒ c¸c nguån tµi liÖu ViÖt Nam häc vµ vai trß D−¬ng thuéc Ph¸p cña c¸c häc gi¶ qu©n<br /> cña tµi liÖu l−u tr÷ trong nghiªn cøu ViÖt Nam häc sù ng−êi Ph¸p xuÊt b¶n th¸ng 7/1930(*).<br /> Cã nhiÒu tham luËn bµn vÒ chñ ®Ò - VÒ Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cña<br /> nµy, vµ t¹i tiÓu ban 15, ®©y lµ chñ ®Ò c¶ n−íc vµ ®Æc biÖt cña thµnh phè Hµ<br /> ®−îc tranh c·i s«i næi. C¸c nhµ khoa Néi, ®øng ®Çu lµ Uû ban Thµnh phè vµ<br /> häc, ®Æc biÖt c¸c nhµ khoa häc n−íc Tßa §èc lý víi nh÷ng chøc n¨ng, c¬ cÊu<br /> ngoµi nhÊn m¹nh, tµi liÖu cÊp I, tøc c¸c qua tõng thêi kú lÞch sö cïng hÖ thèng<br /> tµi liÖu gèc trong c¸c trung t©m l−u tr÷ ch©n rÕt cña nã ë cÊp d−íi, hiÖn cã<br /> cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi viÖc tham nguån t− liÖu ®Æc biÖt phong phó.<br /> kh¶o, nghiªn cøu khoa häc. Tuy nhiªn - Mét sè thay ®æi bé m¸y hµnh chÝnh<br /> c¸c nhµ nghiªn cøu kh«ng râ v× lý do g× cña Ph¸p ë Hµ Néi thêi t¹m chiÕm (1947-<br /> l¹i kh«ng mÊy quan t©m. Cã kh«ng Ýt 1954) vµ sù xuÊt hiÖn cña Héi ®ång An<br /> c«ng tr×nh khoa häc, ®¸ng ra rÊt cã gi¸ D©n råi ThÞ chÝnh ñy héi hçn hîp ViÖt -<br /> trÞ, nh−ng trªn thùc tÕ l¹i bÞ gi¶m uy Ph¸p (cã kh¸ nhiÒu tµi liÖu l−u tr÷ vÒ néi<br /> tÝn, chØ v× sö dông t− liÖu thø cÊp. dung nµy nh−ng hÇu nh− c¸c nhµ nghiªn<br /> C¸c tham luËn ®· chØ ra nh÷ng bé cøu vÒ Hµ Néi ®Òu bá qua).<br /> hå s¬ cô thÓ mµ c¸c kho l−u tr÷ cã thÓ - Tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc ë ViÖt<br /> dÔ dµng ®¸p øng nhu cÇu cña giíi Nam tõ sau n¨m 1945 ®Õn nay víi rÊt<br /> nghiªn cøu vµ cña x· héi, nh−ng ®Õn nhiÒu biÕn ®éng nh− “t¸ch - nhËp, nhËp<br /> nay vÉn ch−a cã c¸ nh©n hoÆc tæ chøc - t¸ch” c¸c c¬ quan, c¸c ®¬n vÞ hµnh<br /> nµo tæ chøc nghiªn cøu mét c¸ch cã bµi chÝnh, còng lµ mét néi dung mµ kinh<br /> b¶n. Ch¼ng h¹n: nghiÖm chøa ®ùng trong c¸c t− liÖu l−u<br /> - Bé m¸y qu¶n lý nÒn hµnh chÝnh tr÷ Ýt ®−îc khai th¸c.<br /> triÒu NguyÔn (1802-1945) víi nhiÒu c¬ VÒ c¸c nguån tµi nguyªn ViÖt Nam<br /> chÕ rÊt ®¸ng quan t©m nh− bæ nhiÖm, häc truyÒn thèng, mét sè tham luËn mét<br /> b·i miÔn quan l¹i, chÕ ®é l−¬ng bæng, lÇn n÷a nh¾c nhë giíi nghiªn cøu vÒ gi¸<br /> kiÓm tra, gi¸m s¸t, th−ëng ph¹t, kÓ c¶ trÞ cña 191 bµi th¬ ch÷ H¸n víi 3.500<br /> chÕ ®é phô cÊp cho c¸c viªn chøc ®i tuÇn ®¬n vÞ th¬ ®−îc kh¾c trong §iÖn Th¸i<br /> du quÇn ®¶o Hoµng Sa(*). Hßa ë HuÕ, vÒ c¸c b¶n truyÖn N«m Lôc<br /> - ChÕ ®é vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý V©n Tiªn l−u gi÷ trong n−íc vµ n−íc<br /> ruéng ®Êt cña c¸c triÒu ®¹i trong lÞch sö ngoµi, vÒ hµng chôc v¹n hå s¬, hµng<br /> phong kiÕn ViÖt Nam. tr¨m ph«ng t− liÖu quý hiÕm vµ hµng<br /> - VÒ lÞch sö qu©n sù thêi kú thuéc chôc lo¹i kho t− liÖu cã mét kh«ng hai<br /> ®Þa, víi nguån t− liÖu cã trong tay thuéc cña 4 trung t©m l−u tr÷ quèc gia, cña<br /> lo¹i ®a d¹ng, phong phó, nh−ng cho ®Õn Th− viÖn KHXH thuéc ViÖn KHXH ViÖt<br /> nay hÇu hÕt c¸c nhµ nghiªn cøu kh«ng Nam. Qua c¸c nguån t− liÖu nµy, rÊt<br /> dïng tµi liÖu gèc mµ nhiÒu l¾m l¹i chØ nhiÒu vÊn ®Ò v¨n hãa, x· héi, lÞch sö<br /> dïng cuèn “LÞch sö qu©n sù §«ng thuéc ®êi sèng x· héi qu¸ khø, ®¸ng ra<br /> <br /> (*)<br /> Xem thªm: Histoire militaire de l’Indochine de<br /> l’Indochine franςaise des dÐbuts à nos jours<br /> (*)<br /> Xem thªm: Bulletin administratif de Annam. (juillet 1930). Imprimerie Extrªme-Orient, 1930,<br /> No.1. 1939. 542 pages.<br /> T− liÖu vÒ ViÖt Nam, c¸ch tiÕp cËn… 7<br /> <br /> ®· ®−îc gi¶i ®¸p hoÆc soi s¸ng, song tiÕc Vò ThÞ Minh H−¬ng ë Côc v¨n th− vµ<br /> r»ng ®Õn nay, viÖc gi¶i mËt ®Ó nghiªn l−u tr÷ nhµ n−íc, cña ThS. Ph¹m Xu©n<br /> cøu, viÖc sè hãa ®Ó phæ cËp, viÖc khai Hoµng ë ViÖn Th«ng tin KHXH, cña<br /> th¸c mét c¸ch chuyªn nghiÖp vµ cã bµi TS. Olivier Tessier ë ViÖn ViÔn §«ng<br /> b¶n, chóng ta ch−a lµm ®−îc bao nhiªu. b¸c cæ Hµ Néi vµ cña PGS.TS. NguyÔn<br /> T− liÖu, ch¼ng h¹n 160.000 hå s¬ vÒ TrÇn CÇu ë ViÖn Khoa häc vµ C«ng<br /> gi¸o dôc vµ y tÕ giai ®o¹n 1861-1954 ë nghÖ ViÖt Nam.<br /> Trung t©m l−u tr÷ quèc gia I, hay<br /> nh÷ng tËp Bulletin vÒ TriÒu NguyÔn, vÒ *<br /> Cè ®« HuÕ, nh÷ng tµi liÖu nãi vÒ c«ng * *<br /> lao cña c¸c triÒu ®¹i Gia Long, Minh<br /> MÖnh, Tù §øc trong viÖc trÞ thñy ®ång<br /> Trªn ®©y lµ nh÷ng néi dung chÝnh<br /> b»ng s«ng Hång… ch¾c ch¾n ®ã kh«ng<br /> ®· diÔn ra trong 6 phiªn th¶o luËn ë<br /> chØ lµ nh÷ng tµi liÖu th«ng th−êng, mµ<br /> tiÓu ban 15. Tinh thÇn chung mµ chóng<br /> ®ã lµ nh÷ng kinh nghiÖm, nh÷ng bµi<br /> t«i nhËn ®−îc ph¶n håi sau th¶o luËn lµ<br /> häc, nh÷ng chøng cø, nh÷ng chØ b¸o…<br /> hÇu hÕt c¸c t¸c gi¶ ®Òu hµi lßng víi<br /> trùc tiÕp phôc vô cho nh÷ng nhu cÇu<br /> nh÷ng g× m×nh kÞp ph¸t biÓu. Tuy thÕ<br /> nãng, cÊp b¸ch cña viÖc b¶o vÖ chñ<br /> gÇn nh− t¸c gi¶ nµo còng cßn kh¸ nhiÒu<br /> quyÒn(*) vµ x©y dùng ®Êt n−íc trong ®iÒu<br /> ý hay nh−ng do h¹n hÑp vÒ thêi gian<br /> kiÖn hiÖn nay.<br /> nªn ch−a kÞp tr×nh bµy. §iÒu ®ã - hy<br /> §ã lµ ý kiÕn cña c¸c häc gi¶ NguyÔn väng sÏ ®äng l¹i nh− mét kÝch thÝch, gîi<br /> Kh¾c ThuÇn ë §¹i häc B×nh D−¬ng, cña më cho nh÷ng nghiªn cøu míi, s©u h¬n,<br /> ThS. NguyÔn Ph−íc H¶i Trung ë Trung hay h¬n khi c¸c nhµ khoa häc gÆp mÆt ë<br /> t©m B¶o tån di tÝch cè ®« HuÕ, cña TS. lÇn Héi th¶o sau.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (*)<br /> Xem thªm: La MÐmoire sur la Cochinchine de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<br /> Jean Baptiste Chaigneau. Bulletin des Amis du ,<br /> Vieux Huª. - 4-6/1923, No 2, tome. X . - pp.253-283.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2