intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Chia sẻ: Minh Nhựa K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

55
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam. Đây chính là sự kế thừa truyền thống văn hóa và những kinh nghiệm xây dựng, quản lý nhà nước của ông cha ta; là kết quả của sự trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát nhiều cuộc cách mạng, nhiều nhà nước điển hình ở các nước như Mỹ, Pháp, Liên Xô, v.v.. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn các nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  1. ISSN 2354-0575 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Nguyễn Trường Cảnh1, Nguyễn Thị Kim Hoa2 1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2 Trường chính trị tỉnh Hải Dương Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 05/10/2018 Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 26/10/2018 Ngày bài báo được duyệt đăng: 02/11/2018 Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam. Đây chính là sự kế thừa truyền thống văn hóa và những kinh nghiệm xây dựng, quản lý nhà nước của ông cha ta; là kết quả của sự trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát nhiều cuộc cách mạng, nhiều nhà nước điển hình ở các nước như Mỹ, Pháp, Liên Xô, v.v.. đồng thời với sự thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nhà nước kiểu mới vào điều kiện nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm ý thức và luôn có tư tưởng nhất quán về tầm quan trọng của pháp luật trong điều hành và quản lý xã hội của nhà nước. Trong tư tưởng của Người, pháp luật về thực chất là ý chí của giai cấp cầm quyền. Pháp luật đúng đắn sẽ tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, tạo nên sự ổn định của xã hội. Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền. 1. Đặt vấn đề 2. Nội dung Ngay từ rất sớm Hồ Chí Minh đã sớm thấy 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà được tầm quan trọng của pháp luật trong quản lý nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xã hội. Điều này thể hiện trong bản Yêu sách của Đây là tư tưởng rất đặc sắc của Hồ Chí nhân dân An Nam do Người ký tên là Nguyễn Ái Minh, phản ánh nội dung cốt lõi của Nhà nước dân Quốc gửi đến Hội nghị Vécxây (Pháp) năm 1919, chủ mới - Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. đòi thực dân Pháp phải cải cách nền pháp lý Đông Đồng thời đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong Dương, phải bãi bỏ chế độ cai trị bằng các sắc lệnh hoạt động quản lý Nhà nước của Người. Khi trở và thay thế bằng các đạo luật. Trong Việt Nam yêu thành người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ cầu ca, Người đã khẳng định vai trò của pháp luật Cộng hòa, Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo việc xây bằng câu: “Trăm đều phải có thần linh pháp quyền” dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật. Trong [5, tr. 473]. Theo Hồ Chí Minh một nhà nước pháp quá trình đó, mặc dù Hồ Chí Minh không dùng khái quyền có hiệu lực mạnh là nhà nước quản lý đất niệm nhà nước pháp quyền, nhưng tư tưởng Hồ Chí nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý hiệu lực trong thực tế. Trong một Nhà nước dân mạnh mẽ tức là nhà nước pháp quyền, một nhà nước chủ, dân chủ và pháp luật phải luôn đi đôi với nhau, được xây dựng thể hiện ở những điểm sau: nương tựa vào nhau mới đảm bảo được cho chính Một là, nhà nước Việt Nam là nhà nước hợp quyền trở lên mạnh mẽ. Không thể có dân chủ ngoài hiến, hợp pháp. Nhận thức rõ về sự cần thiết phải pháp luật, pháp luật là bà đỡ của dân chủ. Mọi quyền sớm xây dựng nhà nước hợp hiến, hợp pháp, nên chỉ dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng một ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trong hiến pháp và pháp luật, ngược lại hệ thống pháp luật phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Hồ Chí phải bảo đảm cho quyền tự do, dân chủ của người Minh đã đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước dân được tôn trọng trong thực tế. Bên cạnh đó để Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có hai nhiệm xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, vụ trực tiếp liên quan đến việc xây dựng nhà nước vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức được có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, là nhanh chóng tổ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Nói một cách tổng chức tổng tuyển cử và xây dựng Hiến pháp, nhằm quát nhất về yêu cầu đối với đội ngũ này là vừa có xác lập nền tảng dân chủ và tổ chức một nhà nước đức vừa có tài, trong đó đức là gốc; đội ngũ này phải kiểu mới hợp hiến, hợp pháp. Người nói: “Trước được tổ chức hợp lý, có hiệu quả. chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi Khoa học & Công nghệ - Số 20/Tháng 12 - 2018 Journal of Science and Technology 125
  2. ISSN 2354-0575 đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vị trí, vai trò của đội nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không ngũ cán bộ, công chức. Người coi cán bộ nói chung được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có là “cái gốc của mọi công việc” và “công việc thành một hiến pháp dân chủ” [6, tr. 7]. Cuộc Tổng tuyển công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [7, cử được tiến hành thắng lợi (6-1-1946) với chế độ tr. 313]. Để xây dựng Nhà nước pháp quyền vững phổ thông đầu phiếu và lần đầu tiên trong lịch sử mạnh, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam cũng như được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Theo Hồ Chí lần đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, tất cả mọi người Minh “tài” và “đức” của người cán bộ, công chức là dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, giàu hai mặt không tách rời mà hòa quyện với nhau, là cơ nghèo, dân tộc, đảng phái, tôn giáo đều đi bỏ phiếu sở, điều kiện, tiền đề của nhau, thúc đẩy lẫn nhau để bầu những đại biểu của mình vào trong Quốc hội. hoàn thiện hình thành nhân cách người cán bộ cách Ngày 2-3-1946, Quốc hội Khóa I đã họp phiên đầu mạng. Tài năng của người cán bộ, công chức có vai tiên lập ra các tổ chức, bộ máy và các chức vụ chính trò đặc biệt quan trọng để họ hoàn thành mọi nhiệm thức của Nhà nước. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ vụ được giao, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong tịch Chính phủ liên hiệp. Đây là Chính phủ có đầy công việc. Nhưng tài năng đó phải được hiện diện đủ giá trị pháp lý để giải quyết một cách có hiệu quả trong hệ thống phẩm chất, năng lực và trong tính những vấn đề đối nội và đối ngoại ở nước ta. hiệu quả hoạt động thực tiễn của người cán bộ, công Hai là, nhà nước Việt Nam phải là nhà nước chức. Vì vậy, theo Hồ Chí Minh cán bộ, công chức có bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, có khả phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn năng bao quát và giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, thành được nhiệm vụ cách mạng. Đạo đức luôn luôn văn hóa, xã hội của đất nước. Hồ Chí Minh quan là động lực của tình cảm và hành vi của người cán niệm bộ máy Nhà nước là một chỉnh thể thống bộ, công chức, “tài” là cơ sở để làm cho “đức” của nhất, bao gồm nhiều bộ phận hợp thành như “các người cán bộ, công chức càng cao, càng lớn hơn. bộ phận trong chiếc đồng hồ: Cái kim, dây cót khác Bốn là, nhà nước Việt Nam luôn đề cao vai nhau nhưng hợp tác chặt chẽ với nhau. Thiếu một trò của pháp luật, pháp luật phải nghiêm minh và bộ phận nào cũng không được” [8, tr. 335], hiệu phát huy hiệu lực trong thực tế. Theo Hồ Chí Minh, quả hoạt động của bộ máy Nhà nước phụ thuộc vào pháp luật của Nhà nước ta phải là pháp luật thật sự hiệu quả hoạt động của các bộ phận cấu thành Nhà dân chủ, nó bảo vệ quyền dân chủ tự do rộng rãi cho nước, giống như trong chiếc đồng hồ. Chính vì vậy, nhân dân lao động và bảo vệ quyền tự do của mọi Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một nền hành người. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, nhà nước chính hiện đại, thống nhất từ Trung ương đến địa phải thực sự của dân, chăm lo đến lợi ích của nhân phương và cơ sở. Người đặc biệt lưu ý mối quan hệ dân. Trong xây dựng pháp luật, Hồ Chí Minh đặc giữa chính quyền các cấp. Bởi hiệu quả hoạt động biệt quan tâm đến nội dung của pháp luật, bảo đảm của Nhà nước tùy thuộc ở việc xử lý mối quan hệ pháp luật trong nhà nước kiểu mới là pháp luật dân đó. Việc phân cấp thẩm quyền giữa Trung ương và chủ, thể hiện được tự do, ý chí và lợi ích của nhân địa phương cần phải được tiến hành theo pháp luật. dân. Theo Hồ Chí Minh, trong điều kiện giai cấp Trung ương tập trung quyền lực là cần thiết, nhưng bóc lột giữ địa vị thống trị về chính trị và kinh tế thì địa phương cũng cần được chủ động sáng tạo trong những quan điểm, tư tưởng đó chỉ là ảo tưởng, bởi phạm vi pháp luật quy định. Từ đó Hồ Chí Minh đã vì pháp luật trong các nhà nước của giai cấp bóc lột chỉ ra một số nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước chỉ thể hiện ý chí của giai cấp đó và bảo vệ lợi ích như: Xây dựng Quốc hội thành cơ quan quyền lực cho giai cấp đó. Trái lại, Hồ Chí Minh cho rằng, luật Nhà nước cao nhất, đại diện ý chí, nguyện vọng của pháp của chúng ta là ý chí của giai cấp công nhân toàn dân, của cả nước, cả ba miền Bắc, Trung, Nam; lãnh đạo cách mạng, pháp luật của ta hiện nay bảo Xây dựng Chính Phủ thành một cơ quan hành pháp vệ quyền lợi của hàng triệu người lao động, pháp cao nhất, thực sự mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân; luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ Xây dựng bộ máy tư pháp có tính độc lập tương quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động. đối, dân chủ, hiện đại, xét xử công bằng theo luật Mặt khác, Người cũng nói rõ “giới hạn” của tự do, và theo lương tâm người xử án; Xây dựng bộ máy dân chủ rộng rãi, tự do ở đây sẽ là tự do trong kỷ chính quyền cơ sở theo Hồ Chí Minh là đặc biệt luật, không phải là tự do vô Chính phủ. Mỗi người quan trọng, vì nó là tế bào hạt nhân cấu thành mạng có tự do của mình, nhưng phải tôn trọng tự do của lưới tổ chức nhà nước, là nền tảng của mọi công tác người khác. Người nào sử dụng quyền tự do của chính quyền. mình quá mức mà phạm đến tự do của người khác Ba là, nhà nước Việt Nam phải là nhà nước là phạm pháp. có đội ngũ cán bộ, công chức đủ “đức” và “tài”. Năm là, nhà nước Việt Nam phải đảm bảo sự 126 Khoa học & Công nghệ - Số 20/Tháng 12 - 2018 Journal of Science and Technology
  3. ISSN 2354-0575 thống nhất giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với đề cao yêu cầu dân chủ triệt để trong xây dựng nhà việc nâng cao giáo dục đạo đức. Theo Hồ Chí Minh nước pháp quyền. Đây là tư tưởng rất quan trọng, pháp luật và đạo đức đều dùng để điều chỉnh hành khẳng định bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vi của con người, nâng con người lên, hướng con là đỉnh cao của nền dân chủ, vì nó thừa nhận quyền người tới cái chân, cái thiện, cái mỹ. Trong quan tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân niệm của Hồ Chí Minh, đạo đức là cơ sở để xây là chủ thể quyền lực. dựng, thực hiện pháp luật; nền pháp quyền của ta là nền pháp quyền hợp đạo đức, có nhân tính. Hồ 2.2. Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Chí Minh cho rằng, nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này, là vấn xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải Từ thực tiễn cho thấy cho đến trước những thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ năm đổi mới, Đảng ta chưa dùng khái niệm nhà bị áp bức. Phải làm sao đóng góp vào việc làm cho nước pháp quyền, mặc dù trong các Hiến pháp nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, nhân loại 1946, 1959, 1980 đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi đau khổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu trong xây dựng pháp luật và tổ chức hoạt của của bộ mực của sự kết hợp đạo đức và pháp luật trong xây máy nhà nước. Đến Đại hội VI của Đảng đề ra chủ dựng, điều hành bộ máy Nhà nước. Người luôn chú trương phải “cải cách lớn” bộ máy nhà nước. Kết trọng giáo dục đạo đức cho cán bộ, công chức, nhân quả nghiên cứu những vấn đề này được phản ánh tập dân nhưng cũng không ngừng nâng cao vai trò, sức trung trong tác phẩm Xây dựng Nhà nước của nhân mạnh của pháp luật. Nền chính trị Hồ Chí Minh là dân - thành tựu, kinh nghiệm, đổi mới của đồng chí một nền chính trị đạo đức với tinh thần hết lòng Đỗ Mười được xuất bản nhân kỷ niệm 45 năm xây hết sức phục vụ nhân dân. Trong thư gửi Hội nghị dựng nhà nước kiểu mới ở nước ta. Trong tác phẩm tư pháp toàn quốc, Người viết: “Các bạn là những này, mặc dù chưa đề cập đến khái niệm nhà nước người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các pháp quyền, nhưng một số tư tưởng xây dựng nhà bạn phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp, nước pháp quyền đã được đề ra như: xây dựng một chí công, vô tư”, cho nhân dân noi theo” [7, tr. 473]. nhà nước thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì Và chính Người thực sự là một tấm gương mẫu mực nhân dân, một nhà nước thực hiện ngày càng đầy đủ của một lãnh tụ suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoạt động trên cơ sở công vô tư, làm người công bộc gương mẫu, tận tụy pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, thực hiện phục vụ nhân dân. quản lý xã hội bằng pháp luật, giữ vững kỷ cương Sáu là, nhà nước Việt Nam là nhà nước bảo nhà nước và trật tự xã hội. đảm cho công dân có quyền và có nghĩa vụ đối với Văn kiện Đại hội VII của Đảng đã tổng kết nhà nước và xã hội. Theo Hồ Chí Minh quyền và quá trình thực hiện cải cách nhà nước theo đường nghĩa vụ của công dân luôn luôn gắn bó với nhau. lối đổi mới do Đại hội VI đề ra và khẳng định: “Tiếp Nhà nước công nhận và tạo điều kiện để nhân dân tục cải cách bộ máy nhà nước theo phương hướng: thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình, còn công Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Nhà dân phải làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước và xã nước quản lý xã hội bằng pháp luật, dưới sự lãnh hội. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Do tính chất của Nhà đạo của Đảng; tổ chức và hoạt động theo nguyên nước ta, do chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta, tắc tập trung dân chủ” [1, tr. 91]. Đến Hội nghị Nhà nước chẳng những công nhận những quyền lợi đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng của công dân mà còn bảo đảm những điều kiện vật khẳng định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt chất cần thiết để cho công dân thực sự được hưởng Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” [2, tr. các quyền lợi đó… Trong chế độ ta, lợi ích của Nhà 56]. Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ này là: “Tiếp nước, của tập thể cùng lợi ích của cá nhân căn bản tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước là nhất trí. Cho nên trong khi được hưởng những pháp quyền Việt Nam. Đó là Nhà nước của nhân quyền lợi do Nhà nước và tập thể mang lại cho mình dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời thì mọi người công dân phải tự giác làm tròn nghĩa sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển vụ đối với nhà nước, đối với tập thể” [8, tr. 377- theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [2, tr. 56]. Đây 378]. là lần đầu tiên trong văn kiện quan trọng của Đảng Như vậy, những nội dung chính của tư tưởng chính thức sử dụng thuật ngữ nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh về nhà nước có những đóng góp và ý và nêu cụ thể, toàn diện những quan điểm, nguyên nghĩa hết sức to lớn trong việc xây dựng nhà nước tắc, nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân Nam và nó trở thành chủ trương có tầm chiến lược, dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ và định hướng cho toàn bộ quá trình và nội dung đổi Khoa học & Công nghệ - Số 20/Tháng 12 - 2018 Journal of Science and Technology 127
  4. ISSN 2354-0575 mới tổ chức, hoạt động của Nhà nước. Đến Hội nghị nghĩa Việt Nam là nhà nước tôn trọng, thực hiện Trung ương ba khóa VIII (6-1997), Đảng thông qua và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân con người. dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội Ba là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Trong nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ phần đánh giá thành tựu về đổi mới Nhà nước có sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm tính tối cao của nêu một nhận xét quan trọng, mang tính tổng kết Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. là: trong quá trình đổi mới Đảng ta “đã từng bước Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc cơ bản nghĩa Việt Nam là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, của dân, vì dân” [3, tr. 35]. Đồng thời khi phân tích phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nguyên nhân yếu kém trong xây dựng Nhà nước, nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trung ương đã nêu một vấn đề có tính phương pháp Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ luận: “Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội nghĩa Việt Nam là nhà nước chịu trách nhiệm trước chủ nghĩa trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế công dân về mọi hoạt động của mình và bảo đảm là nhiệm vụ mới mẻ, hiểu biết của chúng ta còn ít, cho công dân thực hiện các nghĩa vụ trước nhà nước có nhiều việc phải vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh và xã hội. nghiệm” [3, tr.40]. Sáu là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ Qua các kỳ Đại hội IX, X, đặc biệt tại Đại nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh hội XI Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sung, phát triển năm 2011). Trong đó Đảng ta tiếp và các tổ chức thành viên của Mặt trận. tục khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp Bảy là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, nghĩa Việt Nam là nhà nước thực hiện đường lối đối vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác, bình đẳng và phát nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp triển với các nước láng giềng, các nhà nước và các công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dân tộc khác trên thế giới; tôn trọng và cam kết thực do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực hiện các công ước, điều ước quốc tế đã tham gia, ký Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp kết, phê chuẩn. và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước 3. Kết luận ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng Đảng ta khẳng định xây dựng Nhà nước pháp pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, hội chủ nghĩa” [4, tr. 85]. vì dân dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh là một Từ thực tiễn xây dựng và từng bước hoàn bước đột phá trong tư duy về xây dựng nhà nước thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời lãnh đạo của Đảng cộng sản, những đặc trưng cơ kỳ đổi mới. Kết quả nhận thức về nhà nước pháp bản của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng là quá trình không dân, do nhân dân và vì nhân dân ngày càng được ngừng tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh xác định rõ nét hơn, có thể nêu một số đặc trưng cơ hoa của nhân loại, không sao chép, rập khuôn, giáo bản sau đây: điều mà luôn luôn sáng tạo để vận dụng vào thực Một là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. Chỉ có Nhà nước nghĩa Việt Nam là nhà nước thực sự của nhân dân, pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của do nhân dân và vì nhân dân; mọi quyền lực nhà Đảng mới là công cụ đầy đủ hiệu lực để quản lý sự nước đều thuộc về nhân dân. nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước Hai là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tài liệu tham khảo [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội, 1991. [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994. [3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, 128 Khoa học & Công nghệ - Số 20/Tháng 12 - 2018 Journal of Science and Technology
  5. ISSN 2354-0575 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. [5]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. [6]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. [7]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. [8]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. PUBLIC HOUSING THOUGHTS ON THE SOCIALIST LEGAL STATE AND APPLICATION OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM IN THE PERIOD INNOVATION Abstract: Ho Chi Minh’s thought of building a socialist, state-governed state of the people, by the people, for the people was formed and developed throughout the process of the Vietnamese revolution. This is the inheritance of our father’s cultural tradition and construction experience and state management; as a result of the experience, research, and surveys of many revolutionaries, many typical states in countries such as the US, France, the Soviet Union, etc. at the same time with the instillation and creative use of views of New state-style Marxist-Leninism enters our country. President Ho Chi Minh is an early conscious and always has a consistent mindset about the importance of law in the administration and social management of the state. In his thoughts, the law is essentially the will of the ruling class. The right law will enhance the effectiveness of the state apparatus, ensure the democratic rights of the people, create the stability of society. Keywords: Ho Chi Minh Thought, Communist Party of Vietnam, State of law. Khoa học & Công nghệ - Số 20/Tháng 12 - 2018 Journal of Science and Technology 129
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2