Tử vi hàm số - Phần 1

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
465
lượt xem
303
download

Tử vi hàm số - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 1. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 1

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Töø khi Traàn Ñoaøn, ñôøi nhaø Toáng, saùng laäp ra khoa Töû – Vi cho ñeán ngaøy nay, maëc duø nhaân loaïi ñaõ ñi quaù nöûa theá kyû hai möôi, nhöng khoa ngaøy caøng thònh haønh trong xaõ hoäi Vieät – Nam hieän thôøi. Soá moân ñeä hay taøi töû chuyeân nghieäp cuõng Traàn Ñoaøn raát ñoâng ñaûo. Thieân haï tin Töû – Vi, hay xem Töû – Vi vaø coøn ham hoïc Töû – Vi. Soá naøy xuaát hieän ôû moïi giai taàng xaõ hoäi, töø giôùi trí thöùc ñeán giôùi kinh doanh, töø cô quan haønh chính ñeán ñôn vò quaân söï, chöa keå nhöõng ngöôøi haønh ngheà xem boùi. Vieäc haâm moä ngaønh boùi toaùn sinh ra nhieàu giai thoaïi raát kyø thuù. Coù quaân nhaân xem Töû – Vi tröôùc khi haønh quaân, coù chính trò gia xem Töû – Vi tröôùc khi quyeát ñònh chaáp chaùnh, coù thöông gia xem Töû – Vi tröôùc khi ñaàu tö, coù thanh nieân xem Töû – Vi tröôùc khi laäp gia ñình. Haàu heát nhöõng ai hoaøi nghi veà xaõ hoäi hieän höõu ñeàu coù khuynh höôùng thaêm doø soá maïng cuûa mình trong khoa boùi toaùn, döôøng nhö ñeå tìm nôi huyeàn bí moät ñöôøng loái haønh ñoäng thích nghi tröôùc nhöõng baát traéc cuûa thôøi cuoäc. Baét maïch ñuùng thò hieáu naøy, baùo chí taäp chí, thi nhau khai thaùc ñeà taøi Töû – Vi ñeå thu huùt ñoäc giaû. Naøo laø lyù giaûi, töø laù soá cuûa Toång Thoáng Thieäu, Thieáu Töôùng Kyø, Ñaïi Töôùng Minh cho ñeán laù soá nhöõng minh tinh, ca só Vieät Nam hoaëc nguyeân thuû ngoaïi quoác, naøo laø quaûng baù kieán thöùc Töû – Vi treân maët baùo hay thuaät laïi nhöõng thaønh tích khaùm phaù cuûa nhöõng nhaø lyù soá treân cuoäc ñôøi kyø thuù cuûa moät soá nhaân vaät teân tuoåi. Moät soá khoâng nhoû nhaät baùo coù ñaêng trang Töû – Vi moãi ngaøy. Heát tuaàn baùo “Soá Maïng”, laïi ñeán tuaàn baùo “Khoa Hoïc Huyeàn Bí”, tieáp nhau khai thaùc Töû – Vi vaø nhöõng khoa boùi toaùn khaùc. Thò hieáu ñoù ñaõ khieán cho caùc oâng thaày boùi ñöông nhieân trôû thaønh nhöõng nhaân vaät tai maét voâ cuøng quan troïng trong vieäc chæ ñieåm neáp soáng cho ñaïi chuùng. Ñieàu naøy cuõng thuùc ñaåy moät soá khoâng nhoû boác sö ñaõ chòu khoù tìm hoïc xem boùi ñeå sinh nhai. Bieát boùi toaùn noùi chung vaø vieäc xem Töû – Vi ngaøy nay haàu nhö laø moät thôøi trang, moät caùi “moát” vaên hoùa, kieåu nhö Hippy hay nghe baêng nhaïc. Xaõ hoäi Vieät – Nam hieän nay thi nhau hoïc ñoøi Socrate vaø Traàn – Ñoaøn trong vieäc tri bæ (conais, toi-meâmme). *********** Nhöng, söï thònh haønh cuûa thôøi trang vaên hoùa noùi treân laïi khoâng phuïc vuï gì cho boä moân vaên hoùa! Caùc nhaø lyù soá nhaém vaøo vieäc khai thaùc thò hieáu cuûa thieân haï ñeå möu caàu sinh keá cho chính mình, nhieàu hôn laø khai trieån Töû – Vi ñeå thaâm cöùu khoa hoïc nhaân vaên. Toâi töï nghó nhöõng thöùc giaû coù ít nhieàu hoaøi baõo vaên hoùa haún phaûi nhaän thöùc nhu caàu canh taân khoa Töû – Vi cho xöùng ñaùng vôùi boä moân khoa hoïc nhaân vaên. Theo khaûo höôùng ñoù, quyeån saùch naøy ñöôïc bieân soaïn vôùi hy voïng ñaùp öùng hai muïc tieâu nghieân cöùu thuaàn tuùy: Thöù nhaát laø ñaët laïi moät quan nieäm ñeå khoa Töû – Vi coù theå trôû thaønh moät boä moân nhaân vaên khaû dó chaáp nhaän ñöôïc, khai trieån ñöôïc, tieán boä ñöôïc vaø thích thôøi ñöôïc, giaûi thoaùt khoa naøy khoûi nhöõng raøng buoäc huyeàn bí hay meâ tín. Thöù hai laø chính danh phöông phaùp xem Töû – Vi, aùp duïng qui luaät haøm soá trong vieäc giaûi toaùn. Veà muïc tieâu nhöù nhaát, muoán cho khoa Töû – Vi coù theå trôû thaønh moät boä moân nhaân vaên coù theå khaû chaáp, toâi thieàn nghó, chuùng ta khoâng neân xem noù nhö moät khoa hoïc huyeàn bí, maø phaûi ñaët cho khoa Töû – Vi moät neàn taûng khoâng huyeàn bí. Chuùng ta khoâng neân nhìn caùc “sao” trong khoa Töû –
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 2 Vi nhö nhöõng thaàn linh coù uy löïc tuyeät ñoái quyeát ñònh moät caùch ñoäc ñoaùn caù tính vaø ñôøi ngöôøi, tieàn ñònh cho moãi caù nhaân moät soá vaän ñoäng khoâng theå cöôõng. Toâi khoâng xem khoa Töû – Vi nhö baét nguoàn töø thieân ñaøng hay thaàn linh, maø xuaát phaùt ôû nôi con ngöôøi traàn tuïc, töø nhöõng yeáu toá nhaân baûn keát hôïp laïi thaønh caù – tính con ngöôøi, ñeå roài aûnh höôûng ñeán ñôøi ngöôøi. Phaûi mang khoa Töû – Vi thieân ñaøng xuoáng nhaân theá, töø thaàn quyeàn thanh nhaân baûn, töø meâ tín ra khoa hoïc, töø thieân ñònh ñeán nhaân ñònh. Caùc “sao” trong Töû – Vi laø moät teân goïi, tuy nghóa ñen laø tinh tuù, song nghóa boùng laø moät laø moät yeáu toá cuûa con ngöôøi. Caù nhaân khoâng phaûi do tinh tuù xeáp ñaët maø do tính neát cô baûn, phoái hôïp vôùi truyeàn thoáng gia ñình vaø xaõ hoäi taïo ra. Coù yeáu toá theå chaát, tính tình, töôùng maïo, beänh lyù, ngheà nghieäp, gia ñình, xaõ hoäi, taøi saûn, coù yeáu toá voâ hình hôn nhö phuùc ñöùc, huyeát thoáng phuï maãu. Khoa Töû – Vi ñaõ tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi qua caùc yeáu toá ñoù. Khaûo höôùng cuûa khoa naøy laø ñaët cho moãi yeáu toá moät caùi teân, taïm duøng teân tinh tuù ñeå goïi, nhöng thöïc söï quan troïng khoâng do caùch meänh danh maø do thöïc chaát vaø yù nghóa cuûa ñoái töôïng ñöôïc meänh danh. Nhì khoa Töû – Vi qua khaûo höôùng thöïc chaát nhö vaäy, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc caên baûn ñaùng goïi laø khoa hoïc nhaân vaên cuûa noù. Coù theå quan nieäm caùch maïng naøy khoâng ñöôïc moät soá hoïc giaû chia seû, nhöng toâi thaáy caàn phaûi ñaët laïi neàn taûng quan nieäm nhö theá. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa töû vi môùi coù theå tieán boä ñöôïc nhö moät moân nhaân vaên khaû dó coù qui luaät, duø laø qui luaät toång quaùt. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa Töû – Vi môùi coù theå khai trieån ñöôïc, töùc laø phong phuù hoùa ñöôïc. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa Töû – Vi môùi thích thôøi ñöôïc, khoâng coøn laø moät khoa cheát tónh (science morte) maø coù theå coù trieån voïng soáng ñoäng, thích öùng vôùi caùc hình thaùi phöùc taïp hôn cuûa xaõ hoäi con ngöôøi hieän kim. Moät hoïc giaûi töï cho coù söù maïng vaên hoùa cuûa mình treân khaûo höôùng caáp tieán ñeå giuùp ngöôøi khaùc cuøng vun boài vaø thích duïng boä moân cuûa mình theo ñaø tieán cuûa xaõ hoäi. Goùp phaàn canh taân quan nieäm Töû – Vi, muïc tieâu thöù hai cuûa quyeån saùch naøy laø chính danh phöông phaùp xem Töû – Vi. Sôû dó goïi laø chính danh vì phöông phaùp haøm soá ñöôïc aùp duïng ôû ñaây voán ñaõ coù, chæ hieàm chöa ñöôïc ñònh danh thích ñaùng. Toâi chæ meänh danh phöông phaùp naøy laø haøm soá chôù kyø thuaät khoâng baøy ra ñieàu gì môùi. Haøm soá nhaèm tìm hieåu moät döõ kieän linh ñoäng trong söï lieân heä nhaân quaû cuûa caùc yeáu toá bieán thieân. Noù noùi leân ñöôïc töông quan uaån khuùc giöõa caùc yeáu toá. Xem Töû – Vi theo loái hs laø tìm trong töông quan giöõa caùc cung, caùc sao, baûn meänh, cuïc, caùch, nhöõng chi tieát veà phuùc ñöùc, cha meï, anh em, vôï choàng, con caùi, baûn tính, ngheà nghieäp, taøi saûn, baïn beø, xaõ hoäi, beänh taät, tai hoïa cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Chæ coù phöông phaùp haøm soá môùi giuùp vaän duïng moät loaït haøng chuïc vì sao ñeå xem moät cung, phoái xeùt moät loaït 5 cung ñeå tìm hieåu moät vaøi yeáu toá, keát hôïp moät loaït 5, 6 yeáu toá linh hoaït ñeå xaùc ñònh moät bí aån cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Chæ coù danh töø haøm soá môùi goùi gheùm ñöôïc söï soáng ñoäng cuûa khoa Töû – Vi, môùi dieãn ñaït noåi quan nieäm toång hôïp vaø toaøn dieän cuûa khoa naøy trong vieäc khaûo saùt con ngöôøi phöùc taïp cuûa chuùng ta. Chæ coù haøm soá môùi noùi leân yù nieäm dòch lyù ñoäc ñaùo cuûa nhaân loaïi, cuûa nhaân sinh, cuûa nhaân tính. Chæ coù haøm soá môùi laø phöông phaùp ñoäng hoïc (dynamique) khai trieån ñöôïc qui luaät bieán hoùa voâ cuøng phong phuù cuûa caù tính vaø sinh hoaït con ngöôøi. Muoán khaûo saùt moät sinh vaät ñoäng bieát suy tö phaûi aùp duïng phöông phaùp ñoäng môùi khaû dó quaùn trieät vaø dieãn ñaït heát caùc uaån khuùc cuûa ñôøi soáng caù nhaân vaø nhöõng yeáu toá chi phoái caù nhaân trong khoâng gian vaø thôøi gian. Quaû thaät laø moät khaùm phaù kyø thuù khi tìm ñöôïc trong neàn toaùn hoïc Taây Phöông moät phöông phaùp khaûo taân ñöôïc leà loái xem Töû – Vi, phuø hôïp vôùi nguyeän voïng canh taân quan nieäm Töû – Vi. Nhôø ñoù, khoa naøy môùi coù trieån voïng tieán boä, phong phuù vaø thích thôøi, döïa treân quan nieäm môùi vaø döïa treân phöông phaùp ñöôïc chính danh raát aên khôùp. Tuy nhieân, coù moät quan nieäm canh taân, coù moät phöông phaùp thích hôïp, khoa Töû – Vi cuõng chöa chaéc coù ñuû trieån voïng ñöùng vaøo haøng moät boä moân nhaân vaên neáu khoa naøy khoâng ñöôïc quaûng baù. Nhu caàu ñaïi chuùng hoùa kieán thöùc Töû – Vi giuùp cho khoa naøy ñöôïc phoå caäp, loâi cuoán theâm
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 3 nhieàu ngöôøi khai trieån ñeå vun boài cho neàn taûng tieân khôûi cuûa moät boä moân nhaân vaên. Söï tieán boä cuûa noù tuøy thuoäc vaøo coá gaéng coäng ñoàng cuûa caùc nhaø khaûo cöùu, töø nhöõng maàm non cho ñeán nhöõng baäc laõo thaønh. Vaán ñeà ñaët ra cho nhu caàu ñaïi chuùng hoùa laø laøm sao cho khoa naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho khoa naøy coù nhieàu ngöôøi hieåu, nhieàu ngöôøi xem, nhieàu ngöôøi hoïc ñöôïc. Töø ñoù, môùi hi voïng coù theâm baïn ñoàng haønh ñoùng goùp theâm vaøo noã löïc coäng ñoàng vaø lieân tuïc cuûa moät taäp theå cuøng nghieân cöùu coâng trình vaên hoùa haøo höùng naøy. Coù nhö vaäy khoa Töû – Vi môùi theâm hoaøn bò, môùi theâm suùc tích, môùi thöïc duïng ñöôïc nhieàu hôn. Ñöôïc thuùc ñaåy bôûi tinh thaàn ñoù, toâi maïo muoäi bieân soaïn quyeån saùch naøy vôùi 5 muïc ñích: − Muoán ñoùng goùp vaøo vieäc tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. − Thöû heä thoáng hoùa nhöõng hieåu bieát Töû – Vi cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc. − Thöû khai trieån theâm vaøi khía caïnh chöa ñöôïc saùng toû cuûa khoa Töû – Vi. − Coáng hieán kieán thöùc cuûa rieâng mình cho nhöõng ngöôøi muoán hoïc. − Neâu leân moät soá vaán ñeà chöa coù ñaùp soá oån thoûa trong khoa Töû – Vi. Khi hoaøn taát quyeån saùch naøy toâi laáy laøm thaát voïng vì nhaän thaáy ngaønh Töû – Vi coøn quaù nhieàu ñieàu caàn khaùm phaù trong khi sôû hoïc cuûa mình coù giôùi haïn. Nhöng, thieàn nghó, thaø maïnh daïn khai phaù theâm moät ñoaïn ñöôøng ñeå doïn moät höôùng ñi coøn hôn laø thuùc thuû ñôïi chôø keû khaùc baét ñaàu. Ñoaïn ñöôøng ñaõ phaùt quang trong quyeån saùch naøy haõy coøn nhieàu choâng gai, caàn ñöôïc nhöõng taùc giaû sau hoaøn taát. Do ñoù hoaøi baõo thaâm saâu cuûa toâi laø mong moûi ñoùn nhaän, trong theá heä naøy, nhöõng coâng trình khaûo cöùu boå tuùc hay pheâ bình cuûa nhöõng baäc cao kieán, ngoõ haàu hoaøn thaønh myõ maõn hôn coâng trình vaên hoùa haøo höùng naøy. *************** Quyeån saùch naøy chæ caùch ñoaùn soá vaø chæ caùch laáy soá Töû – Vi. Neáu vieäc laáy soá töông ñoái deã daøng thì traùi laïi, vieäc ñoaùn soá voâ cuøng phöùc taïp. Ñeå giaûn dò hoùa coâng vieäc naøy, quyeån saùch ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán 2 phaàn: − Ñònh nghóa vaø giaûi thích nhöõng yù nieäm caên baûn cuûa Töû – Vi, ñoàng thôøi trình baøy neàn taûng Trieát lyù cuûa khoa Töû – Vi qua lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh. Trong phaàn naøy, coù nhöõng chöông tham luaän ñaïi cöông veà haøm soá Töû – Vi vaø veà giaù trò khoa Töû – Vi. − Phaân tích yù nghóa cuûa 14 chính tinh vaø 96 phuï tinh thoâng duïng cuûa laù soá Töû – Vi. Moãi chöông tham luaän cuõng nhö moãi sao phaân tích ñaõ goùi gheùm heát kieán thöùc ñaõ coù vaø hieän coù, ñöôïc saép xeáp theo moät boá cuïc maïch laïc, giaûn dò, ngoõ haàu giuùp moät ngöôøi môùi hoïc moät soá voán lieáng caên baûn caàn thieát tìm hieåu con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi cuûa mình, vöøa coù theå khaûo cöùu tieáp theo boä moân nhaân vaên coøn dang dôû. Duø quyeån saùch naøy ñaõ coù heä thoáng hoùa vaø phong phuù hoùa khoa Töû – Vi theo moät khaûo höôùng sö phaïm, nhöng cuõng khoâng chaéc thanh toaùn heát ñöôïc nhöõng choâng gai cuûa vieäc giaûi ñoaùn laù soá. Duø phong phuù ñeán ñaâu, quyeån saùch naøy cuõng khoâng theå lieät keâ taát caû tröôøng hôïp vaø bieán coá xaûy ra cho con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Vieäc tìm hieåu chi tieát chính xaùc coøn ñoøi hoûi söï suy luaän chaët cheõ treân kieán thöùc hieän coù, söï caân nhaéc chu ñaùo caùc yeáu toá vaø nhaát laø tröïc giaùc linh maãn cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn. Phaàn ñoùng goùp cuûa quyeån saùch, nhieàu laém laø chieám phaân nöûa coâng trình giaûi ñoaùn. Phaân nöûa coâng vieäc coøn laïi tuøy thuoäc vaøo ngöôøi xem soá. Caùi khoù laø ôû choã ñoù. Nhöng caùi hay cuõng töø ñoù maø ra. **************
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 4 Thaät vaäy, khaùm phaù ñöôïc moät uaån khuùc cuûa moät con ngöôøi hay ñôøi ngöôøi laø moät thaønh tích heát söùc khang kieän. Söï thaønh coâng seõ mang ñeán cho ta moät nieàm khoaùi laïc tinh thaàn, moät söï töï haøo phaùt giaùc ñöôïc nhaân cô hay thieân cô, moät söï haøi loøng, moät nieàm töï maõn cuûa moät ngöôøi tìm ñöôïc ñaùp soá cho moät baøi toaùn khoù hoaëc thaéng ñöôïc moät vaùn côø khaéc nghieät. Nhöng, theo thieån nghó, nieàm laïc thuù tinh thaàn ñoù cuõng chöa boå ích baèng nhöõng thuû ñoaùn maø ngöôøi giaûi ñoaùn Töû – Vi voâ tình luyeän ñöôïc. Ñoù laø nhöõng lôïi ñieåm veà ñöùc tính, höõu duïng cho vieäc tu nhaân, nhöõng lôïi ñieåm veà söï hieåu bieát taâm lyù, höõu duïng cho vieäc giao thieäp. Thaät vaäy, khaûo saùt töø giaûi ñoaùn Töû – Vi giuùp caù nhaân töï luyeän ñöôïc oùc tìm toøi, taäp söï thoùi quen suy tö, phaùt trieån naêng khieáu suy luaän, goït giuõa ñöôïc tröïc giaùc, tinh vi hoùa ñöôïc oùc phaân tích vaø toång hôïp, reøn luyeän ñöôïc yù thöùc thöïc nghieäm, phaùt huy ñöôïc oùc tìm toøi söï thaät vaø trình baøy söï thaät ñuùng taàm möùc cuûa noù. Lôïi ích cho nhaân tính, khoa Töû – Vi coøn lôïi ích cho vieäc bang giaùo vôùi xaõ hoäi. Noù phong phuù hoùa söï hieåu bieát taâm lyù ngöôøi ñôøi, ñaùnh giaù ñöôïc ngöôøi toát, keû xaáu, giuùp cho söï choïn baïn hay aán ñònh ñöôøng loái giao thieäp vôùi xaõ hoäi, töø söï bieát mình ñeán bieát ngöôøi, vaø bieát ñaâu coù theå giuùp moãi ngöôøi töï mình choïn ñöôïc moät nhaân sinh quan thích hôïp vôùi caù tính vaø hoaøn caûnh cuûa mình trong moâi tröôøng sinh hoaït cuûa mình. Ñi xa hôn, söï hieåu bieát theâm sôû tröôøng, sôû ñoaûn cuûa mình coù theå giuùp reøn luyeän ñöùc tính, tieát giaûm thoùi xaáu, phaùt huy tính toát. Coøn söï quaùn trieät sôû tröôøng sôû ñoaûn cuûa ngöôøi khaùc coù theå giuùp ñeà ra khuyeán caùo caàn thieát nhaèm khuyeán khích thieän taâm, caûi söûa aùc tính cuûa baïn beø, ñoàng nghieäp. Nhìn döôùi nhaõn quan thöïc duïng naøy, khoa Töû – Vi coù taùc duïng phuïng söï nhaân tính vaø lôïi ích cho nhaân sinh: moãi caù nhaân coù theå töï bieát vaø bieát ngöôøi, moät ñieàu kieän toái caàn cho vieäc bang giao xaõ hoäi, cho vieäc choïn baïn, cho vieäc duøng ngöôøi ñuùng choã. Vieäc nghieân cöùu Töû – Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi ñöôïc höôùng veà muïc ñích thöïc tieãn ñoù. ************ Toâi thaønh kính khaâm phuïc nhöõng coâng trình khai saùng khoa Töû – Vi cuûa nhöõng taùc giaû ñi tröôùc, ñaõ ñoùng goùp cho boä moân lyù soá nhaân vaên naøy nhöõng pho saùch voâ cuøng giaù trò. Saigon ngaøy 9 thaùng 9 naêm 1972 NGUYEÃN PHAÙT LOÄC QUYEÅN NHAÁT PHAÀN I: Thieáp laäp vaø luaän ñoaùn laø soá CHÖÔNG 1 – Caùch thöùc thieát laäp laù soá CHÖÔNG 2 – Qui taéc ñoaùn luaän laù soá PHAÀN II: THAM LUAÄN ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TÖÛ – VI CHÖÔNG 1 – Luaän veà caùc cung CHÖÔNG 2 – Luaän veà caùc sao CHÖÔNG 3 – Luaän veà Baûn Meänh, Cuïc, Caùch
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 5 CHÖÔNG 4 – Luaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh CHÖÔNG 5 – Luaän veà Haøm Soá Töû – Vi CHÖÔNG 6 – Luaän veà giaù trò khoa Töû – Vi
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 6 PHAÀN THÖÙ NHAÁT Chöông 1 Caùch thöùc thieát laäp laù soá Töû – Vi A. Nhöõng danh töø phaûi nhôù Baát cöù laù soá Töû – Vi naøo cuõng coù hình daùng sau ñaây: Cung Cung Cung Cung TÎ NGOÏ MUØI THAÂN Teân, hoï Cung Cung Ngaøy, thaùng THÌN DAÄU Giôø sinh Naêm sinh Cung Cung Tuoåi AÂm, Döông MAÕO TUAÁT Baûn Meänh Cuïc Cung Cung Cung Cung DAÀN SÖÛU TYÙ HÔÏI Khoang giöõa laù soá goïi laø ÑÒA BAØN, duøng ñeå ghi hoï, teân, ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh, tuoåi AÂm hay Döông, Baûn Meänh, Cuïc vaø teân caùc tieåu haïn. Vuøng chaâu vi laù soá, goïi laø THIEÂN BAØN, chia laøm 12 oâ, moãi oâ goïi laø CUNG. Vò trí caùc cung ñöôïc ghi trong hình veõ. Caàn phaûi nhôù roõ vò trí caùc cung naøy ñeå laäp laù soá. Thieân baøn duøng ñeå ghi teân caùc cung, chính tinh, phuï tinh, caùc thaäp nieân. Coù moät soá sao ñöôïc laáy theo chieàu THUAÄN, moät soá sao khaùc ñöôïc laáy theo chieàu NGHÒCH. Chieàu thuaän laø chieàu kim ñoàng hoà. Chieàu nghòch laø chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. Ñeå thieát laäp moät laù soá cho saùng suûa deã xem, thieát töôûng neân duøng 2 loaïi möïc: − Moät loaïi möïc maøu ñeå ghi teân hoï, ngaøy thaùng giôø naêm sinh, tuoåi Döông hay AÂm, Baûn Meänh, Cuïc, caùc chính tinh, caùc soá thaäp nieân vaø 2 sao Tuaàn, Trieät. − Moät loaïi möïc thöôøng ñeå ghi caùc phuï tinh vaø teân caùc tieåu haïn. Ngoaøi ra ñeå cho deã xem, ôû moãi oâ caùc phuï tinh phaûi ñöôïc ghi chuù nhö sau: − Phuï tinh toát, goïi laø CAÙT TINH, ghi beân traùi moãi oâ. − Phuï tinh xaáu, goïi chung laø HUNG TINH, ghi beân phaûi.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 7 Vieäc xeáp haøng naøy raát lôïi ích khi giaûi ñoaùn laù soá, bôûi vì luùc giaûi ñoaùn, thöôøng phaûi so saùnh soá löôïng sao toát vaø sao xaáu trong moät cung ñeå caân nhaéc. Sau ñoù môùi baét ñaàu tieán haønh caùc giai ñoaïn laáy soá. Coù 7 giai ñoaïn: − Xaùc ñònh ngaøy, giôø, thaùng, naêm sinh cho ñuùng. − Xaùc ñònh tuoåi AÂm, Döông, Baûn Meänh. − Xaùc ñònh vò trí cung Meänh, cung Thaân vaø caùc cung khaùc treân laù soá. − Xaùc ñònh Cuïc. − An Töû – Vi, Thieân Phuû vaø nhöõng chính tinh khaùc. − An caùc phuï tinh. − An caùc thaäp nieân vaø teân cung tieåu haïn. B. Xaùc ñònh ngaøy giôø thaùng naêm sinh Khoa Töû – Vi bao giôø cuõng duøng AÂM LÒCH ñeå tính tuoåi, ngaøy, thaùng, naêm, giôø sinh. Cho neân phaûi ñoåi ngaøy döông lòch ra ngaøy aâm lòch. Baûn ñoái chieáu Döông lòch vaø AÂm lòch ñöôïc ghi trong moät quyeån saùch coù baøy baùn ôû thò tröôøng goïi laø “Hai traêm naêm döông lòch vaø aâm lòch ñoái chieáu 1780 – 1980” cuûa taùc giaû Nguyeãn Nhö Laân. Saùch naøy laø duïng cuï caàn thieát ñeå ñoåi ngaøy. Tröôùc heát, phaûi bieát chaéc chaén ngaøy sanh. Chæ laáy soá theo ngaøy sanh chôù khoâng laáy theo ngaøy khai sanh. Ngaøy sanh goàm nhöõng yeáu toá sau: − Naêm aâm lòch, − Thaùng aâm lòch, − Ngaøy aâm lòch, − Giôø aâm lòch. Quan troïng nhaát laø thaùng vaø giôø aâm lòch. Caàn phaûi löu yù caùc ñieåm sau: 1) Thaùng aâm lòch nhuaàn Coù naêm nhuaàn thì coù ñeán 2 thaùng aâm lòch gioáng nhau. Ví duï: Naêm Quyù Daäu (1993) coù 2 thaùng 5 aâm lòch. Duø sanh ôû thaùng 5 tröôùc hay thaùng 5 sau ñeàu phaûi coi nhö thaùng 5, khoâng phaân bieät tröôùc sau. Coù quan ñieåm cho raèng nhöõng ngöôøi sanh töø 15 ñeán 30 thaùng 5 sau phaûi coi nhö sanh vaøo thaùng 6. Nhöng quan ñieåm naøy bò moät soá nhaø khaûo cöùu cho laø sai. Vaán ñeà coøn ñang tranh chaáp. 2) Giôø aâm lòch AÂm lòch coù 12 giôø moãi ngaøy, moãi giôø keùo daøi 2 tieáng ñoàng hoà. Baûng giôø AÂm lòch ñöôïc veõ nhö sau: THÔØI HAÏN GIÔØ THÔØI HAÏN GIÔØ
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 8 23 giôø ñeán 1 giôø Tyù 11 giôø ñeán 13 giôø Ngoï 1--3- Söûu 13 - - 15 - Muøi 3--5- Daàn 15 - - 17 - Thaân 5--7- Maõo 17 - - 19 - Daäu 7--9- Thìn 19 - - 21 - Tuaát 9 - - 11 - Tî 21 - - 23 - Hôïi Caàn löu yù raèng: − Neáu sanh quaù 23 giôø (23 giôø 1 phuùt) môùi keå laø giôø Tyù. − Neáu sanh ñuùng 1 giôø saùng thì coøn keå laø giôø Tyù. − Trong tröôøng hôïp sanh vaøo giôø Tyù, phaûi löu yù tính qua ngaøy môùi, bôûi leõ ngaøy môùi baét ñaàu töø giôø Tyù. Thoâng thöôøng, ñoàng hoà caù nhaân khoâng ñöôïc ñuùng laém, coù theå sôùm hay treã ñoái vôùi giôø chính thöùc. Cho neân, coù theå, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sanh vaøo ranh giôùi cuûa 2 giôø aâm lòch thöôøng hay tính sai giôø. Ngoaøi ra, nguyeân nhaân quan troïng nhaát laøm cho vieäc tính giôø sai laïc laø giôø ôû Vieät – Nam troài suït vôùi thôøi gian, vì leä thuoäc vaøo yeáu toá chính trò. Giôø Phaùp – thuoäc bò giôø Nhaät – thuoäc thay ñoåi, giôø Nhaät – thuoäc laïi bò giôø Phaùp – thuoäc thay ñoåi moät laàn nöõa, ñeán thôøi kyø Vieät – Nam ñoäc laäp, giôø cuõng bò söûa 2 laàn. CAÙC GIAI ÑOAÏN THAY ÑOÅI GIÔØ CHÍNH THÖÙC VAØ PHAÙP ÑÒNH ÔÛ VIEÄT – NAM NGAØY GIÔØ CHÍNH THÖÙC VAÊN KIEÄN PHAÙP LYÙ AÙP DUÏNG VAØ PHAÙP ÑÒNH 1/1/1943 Leân moät tieáng treân moät giôø Nghò ñònh 23/12/1942 (JOIC trang 3749) chính thöùc vaø phaùp ñònh aùp duïng cho toaøn coõi Ñoâng Döông (25/11 Nhaâm Ngoï) 1/4/1945 Leân theâm 1 tieáng nöõa Nghò ñònh 29/3/1945 (JOIC trang 4) do (19/2 AÁt Daäu) (theo giôø Nhaät Baûn) Tsukamoto kyù 1/4/1947 Giôø Greenwich Nghò ñònh 28/3/1947 (JOIC trang 591) do (12/3 Ñinh Hôïi) coäng 8 tieáng Walluy kyù aùp duïng toaøn Ñoâng Döông Duï soá 46 ngaøy 25/6/1955 (CBVN trang Giôø cuûa thôøi ñaïo thöù 7, töùc 1/7/1955 1781) aùp duïng keå töø 1 giôø saùng ñeâm 30/6 laø luøi laïi 1 tieáng so vôùi giôø (12/5 AÁt Muøi) raïng 1/7/1955 taïi mieàn Nam vó tuyeán 17, tröôùc 1947 Ngoâ Ñình Dieäm kyù
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 9 Saéc leänh soá 362/TTP ngaøy 30/12/1959 1/1/1960 Leân 1 tieáng treân giôø cuûa (CBVNCH trang 62) aùp duïng töø 23 giôø (3/12 Kyû Hôïi) thôøi ñaïo thöù 7 ñeâm 31/12/1959 raïng 1/1/1960 taïi Nam vó tuyeán 17 Theo söï phaân chia muùi giôø treân theá giôùi thì toaøn theå Ñoâng Döông naèm trong muùi giôø thöù 7 (thôøi ñaïo thöù 7), muùi giôø chuaån laø muùi Greenwich soá 0. Theo söï thay ñoåi treân, giôø Töû – Vi qua thôøi gian ñöôïc tính theo baûng döôùi ñaây: BAÛNG ÑOÅI GIÔØ SANG RA GIÔØ TÖÛ – VI GIÔØ CHÍNH THÖÙC GIÔØ TÍNH THEO MOÁC THÔØI GIAN VAØ PHAÙP ÑÒNH TÖÛ VI Tröôùc 1/1/1943 Giôø chính thöùc Sanh giôø naøo (25/11 Nhaâm Ngoï) vaø phaùp ñònh tính theo giôø ñoù (0) Töø 1/1/1943 Leân 1 tieáng treân Giôø Töû Vi laø giôø (25/11 Nhaâm Ngoï) giôø chính thöùc sanh tröø ñi hai Ñeán 31/3/1945 vaø phaùp ñònh tieáng (-1) (18/2 AÁt Daäu) Töø 1/4/1945 Leân theâm 1 tieáng Giôø Töû Vi laø giôø (19/2 AÁt Daäu) nöõa (theo giôø sanh tröø ñi hai ñeán 31/3/1947 Nhaät Baûn) tieáng (-2) (11/3 Ñinh Hôïi) Töø 1/4/1947 Giôø Töû Vi laø giôø (12/3 Ñinh Hôïi) Giôø Greenwich sanh tröø ñi moät ñeán 30/6/1955 coäng 8 tieáng tieáng (-1) (11/5 AÁt Muøi) Töø 1/7/1955 (12/5 AÁt Muøi) Giôø cuûa thôøi ñaïo Sanh giôø naøo ñeán 31/12/1959 thöù 7 tính giôø ñoù (0) (2/12 Kyû Hôïi) Leân 1 tieáng treân Giôø Töû Vi laø giôø Töø 1/1/1960 giôø cuûa thôøi ñaïo sinh tröø ñi moät (3/12 Kyû Hôïi) thöù 7 tieáng (-1) Nhö vaäy, chæ nhöõng ngöôøi sanh tröôùc 25/11 Nhaâm Ngoï vaø sanh töø 12/5 AÁt Muøi ñeán 2/12 Kyû Hôïi môùi thaät söï sanh ñuùng giôø, khoâng phaûi coäng, tröø. Hieän thôøi, giôø sanh sôùm hôn giôø Töû – Vi moät tieáng ñoàng hoà.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 10 Khi xaùc ñònh ñöôïc ngaøy, giôø, thaùng, naêm sinh ñuùng roài thì bieân vaøo khoaûng giöõa laù soá. C. Xaùc ñònh tuoåi AÂm hay Döông vaø Baûn Meänh Coù 2 caùch phaân bieät tuoåi AÂm hay Döông: 1) Tính theo haøng CAN cuûa naêm sinh DÖÔNG Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm AÂM AÁt Ñinh Kyû Taân Quyù 2) Tính theo haøng CHI cuûa naêm sinh DÖÔNG Tyù Daàn Thìn Ngoï Thaân Tuaát AÂM Söûu Maõo Tî Muøi Daäu Hôïi Caùch tính naøo cuõng ñöa ñeán keát quaû gioáng nhau. Neáu laø trai, tuoåi Döông thì goïi laø DÖÔNG NAM, tuoåi AÂM thì goïi laø AÂM NAM. Neáu laø gaùi, tuoåi Döông thì goïi laø DÖÔNG NÖÕ, tuoåi AÂM thì goïi laø AÂM NÖÕ. Bieân tuoåi Döông Nam hoaëc AÂm Nam, hoaëc Döông Nöõ hoaëc AÂm nöõ vaøo khoaûng giöõa laù soá. Tieáp theo laø tìm baûn meänh, ñuùng hôn laø loaïi haønh cuûa Baûn Meänh, caên cöù theo can vaø chi cuûa tuoåi, theo baûng lieät keâ sau ñaây. D. XAÙC ÑÒNH LOAÏI HÌNH CUÛA BAÛN MEÄNH CAN CHI GIAÙP AÁT BÍNH ÑINH MAÄU KYÛ CANH TAÂN NHAÂM QUYÙ NAÊM SINH Haûi Giaûn Tích Bích Tang trung haï lòch thöôïng TYÙ ñoá moäc kim thuûy hoûa thoå 1912 1924 1936 1948 1960 Haûi Giaûn Tích Bích Tang trung haï lòch thöôïng ñoá SÖÛU kim thuûy hoûa thoå moäc 1925 1937 1949 1961 1913 Ñaïi Loä Thaønh Tuøng Kim DAÀN kheâ trung ñaàu baïc baïc thuûy hoûa thoå moäc kim
Đồng bộ tài khoản