Tử vi hàm số - Phần 10

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
256
lượt xem
183
download

Tử vi hàm số - Phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 10. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 10

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 91 Haàu heát caùc vò trí ñeàu baát lôïi cho gia ñaïo. Söï baát lôïi naøy theå hieän qua: − Vieäc muoän laäp gia ñình. Tröôøng hôïp gaëp Thieân Phuû ñoàng cung thì vôï choàng ñeàu cöùng coûi, danh giaù, sung tuùc, nhöng, cuõng phaûi muoän gia ñaïo môùi toát. − Laäp gia ñình nhieàu laàn (ôû Daàn Thaân hoaëc Tham, hoaëc Saùt, hoaëc Phaù, hoaëc Töôùng ñoàng cung). − Laáy vôï, choàng ngheøo. − Bò hình khaùc gia ñaïo neáu gaëp Saùt, Phaù, Tham hay Töôùng. Taïi cung Phu Theâ, Lieâm Trinh baát lôïi veà gia ñaïo nhö caùc sao Phaù Quaân, Thaát Saùt, Tham Lang. Caû boán sao voõ caùch ñeàu khoâng thích hôïp vôùi cung Phu Theâ. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi phaùi nöõ (cung Phu). b) ÔÛ TÖÛ Ñaëc tính chung cuûa Lieâm Trinh taïi cung Töû laø: − Söï chaäm con. − Söï ít con (tröø phi ñoàng cung vôùi Phuû). − Söï saùt con (tröôøng hôïp gaëp Saùt, Phaù). − Söï khoù nuoâi con (tröôøng hôïp gaëp Töôùng, Phaù, Saùt, Tham ñoàng cung). − Con khoâng hieån ñaït (neáu gaëp Phaù, Saùt, Tham), tröø leä ñoái vôùi Phuû vaø Töôùng ñoàng cung. c) ÔÛ TAØI Raát toát khi gaëp Phuû hay Töôùng ñoàng cung (giaøu coù lôùn, giöõ ñöôïc cuûa). Toát neáu Lieâm Trinh ôû Daàn Thaân: phaûi caïnh tranh môùi ñöôïc tieàn, laøm giaøu chaäm maø chaéc chaén. Vôùi caùc sao khaùc, ñaëc bieät laø Saùt, Phaù, Tham ñoàng cung thì: − Hoaëc thaát thöôøng (Saùt ñoàng cung). − Hoaëc tieàn baïc ñi lieàn vôùi tai öông (Phaù ñoàng cung). − Hoaëc tuùng baán, khoå vì tieàn, bò kieän vì tieàn (Tham ñoàng cung). d) ÔÛ TAÄT Xem muïc 5b vaø 6b. Ñaïi cöông coù nhieàu hieåm nguy vì hình nguïc, tai naïn hay töï töû, aùm saùt, yeåu cheát. e) ÔÛ DI Raát toái neáu ñôn thuû ôû Daàn Thaân, hoaëc ñoàng cung vôùi Phuû hay Töôùng: ñöôïc quí nhaân giuùp ñôõ, ñöôïc keû döôùi troïng voïng, taøi loäc deã kieám, coù danh giaù, traán aùp ñöôïc tieåu nhaân (Töôùng ñoàng cung). Kyø dö, raát baát lôïi vì: − May ruûi ñi lieàn vôùi nhau (Phaù ñoàng cung). − Gaëp nhieàu tai naïn göôm ñao (Saùt ñoàng cung). − Bò hình tuø, aùm haïi (Tham ñoàng cung) f) ÔÛ NOÂ Thöôøng hay bò noùi xaáu, laøm ôn neân oaùn. g) ÔÛ QUAN
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 92 Raát toát vì Lieâm Trinh raát hôïp vôùi Quan Loäc taïi Daàn Thaân, hoaëc ñoàng cung vôùi Phuû hay Töôùng: voõ nghieäp vinh danh, kieâm nhieáp caû chính trò, coù uy quyeàn, ñöôïc ngöôøi kính neå. Vôùi caùc sao khaùc thì: − Thaêng giaùng thaát thöôøng vaø chaäm thaêng, chaäm coâng danh (Saùt ñoàng cung), may ruûi lieàn nhau. Neáu boû quan tröôøng thieân veà kinh doanh, kyõ ngheä thì toát hôn. − Baát toaïi chí trong quan tröôøng (Phaù ñoàng cung). − Coâng daân thaáp, bò hình nguïc (Tham ñoàng cung) h) ÔÛ ÑIEÀN Coù hai tröôøng hôïp baát lôïi. − ÔÛ Daàn Thaân. − Tham ñoàng cung. Toå nghieäp di saûn bò phaù taùn hoaëc khoâng ñöôïc höôûng, raát böïc mình vì ñieàn saûn, veà giaø cuõng khoâng coù nhaø ôû coá ñònh. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc thì: − Hoaëc ñöôïc höôûng cuûa di saûm maø khoâng giöõ ñöôïc (tröôøng hôïp Phuû ñoàng cung). − Hoaëc töï laäp, vaát vaû ban ñaàu, sau môùi khaù giaû (Saùt hay Phaù ñoàng cung). − Hoaëc nhaø ñaát tröôùc ít, sau nhieàu (Töôùng ñoàng cung). Noùi chung, Lieâm Trinh noùi leân söï khoù khaên buoåi ñaàu, coù leõ vì ñaây laø Baéc ñaåu tinh, aûnh höôûng xaáu trong buoåi ban ñaàu, oân hoøa hôn veà sau. i) ÔÛ PHUÏ Ñoàng cung vôùi Phuû hay Töôùng thì cha meï khaù giaû. Kyø dö, coù nhöõng khía caïnh baát lôïi sau: − Cha meï ngheøo (ôû Daàn Thaân, Tham ñoàng cung). − Moà coâi sôùm (Saùt, Tham ñoàng cung). − Khaéc cha meï (ôû Daàn Thaân, Phaù ñoàng cung). − Cha meï tò tai naïn (Phaù, Tham ñoàng cung). j) ÔÛ HAÏN − Lieâm Tham Tî Hôïi: bò tuø hình. Gaëp Hoùa kî hay Tuaàn Trieät thì giaûi ñöôïc. − Lieâm Tham Saùt Phaù: bò ñau, bò oaùn traùch. − Lieâm Phaù ñoàng cung bò Kieáp Kình: kieän, tuø, aùm saùt. − Lieâm Kình hay Ñaø: ruûi ro nhieàu, öu tö laém. − Lieâm Hinh, Kî, Kình hay Ñaø: bò aùm saùt, löu huyeát thanh toaùn. PHAÙ QUAÂN BAÉC ÑAÅU TINH. AÂM. THUÛY 1. VÒ TRÍ CUÛA PHAÙ QUAÂN ÔÛ CAÙC CUNG
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 93 − Mieáu ñòa : Tyù Ngoï. − Vöôïng ñòa : Söûu Muøi. − Ñaéc ñòa : Thìn Tuaát. − Haõm ñòa : Maõo Daäu, Daàn Thaân, Tî Hôïi. Phaù quaân laø hung tinh vaø hao tinh, thích hôïp vôùi nam giôùi hôn naø nöõ giôùi. Noùi chung, nöõ giôùi gaëp sao naøy thöôøng bò nhöõng baát traéc veà tình duyeân, gia ñaïo bò Phaù quaân chuû veà phu theâ, hao taùn. Maët khaùc, Phaù quaân laø sao voõ caùch, thích hôïp vôùi ngöôøi coù voõ tính, cöông tính. Ñi vôùi phuï nöõ thì cuõng khoâng hay. 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Phaù quaân khoâng chæ moät boä phaän naøo trong cô theå. Tuy nhieân, vì laø sao hao neân Phaù quaân coù nhieàu yù nghóa veà beänh lyù khi ñi song vôùi caùc sao cô theå khaùc. 3. LYÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Toïa thuû ôû cung Taät, Phaù quaân coù nghóa maùu noùng, hay bò muïn nhoït, gheû lôû. − Phaù hao Moäc kî: coù ung thö, neáu khoâng cuõng phaûi maéc beänh caàn phaûi moå xeû môùi qua khoûi ñöôïc. − Phaù Rieâu Hoàng: beänh moäng tinh. − Phaù Hoûa, nhaát laø ôû cung Ngoï: roái trí, ñieân. 4. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Theo Thaùi Thöù Lang, ngöôøi coù Phaù quaân thuû meänh thì (thaân hình ñaãy ñaø, cao vöøa taàm, da hoàng haøo, maët ñaày ñaën, maét loä, haàu loä, loâng maøy thöa). Neáu haõm ñòa hay ñaéc ñòa thì hôi thaáp. 5. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) PHAÙ QUAÂN MIEÁU, VÖÔÏNG VAØ ÑAÉC ÑÒA − Thoâng minh. − Cöông nghò, quaû caûm. − Töï ñaéc, hieáu thaéng, öa nònh hoùt. − Coù thuû ñoaïn, yeám traù, ña möu. − Coù can ñaûm, duõng maõnh. − Ham hoaït ñoäng, thích ñi xa, ham saên baén. b) PHAÙ HAÕM ÑÒA − Öông ngaïnh, ngoan coá, ngoã ngöôïc. − Hieáu thaéng. − Hung tôïn, hoà ñoà, baïo tính. − Nham hieåm, baát nhaân.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 94 − Coù oùc kinh doanh. − Kheùo tay. Ñaøn baø thì daâm daät, ñoäc aùc, laêng loaøn. Ñaây laø moät sao cuûa duõng só, cuûa quaân nhaân ham hoaït ñoäng, hay ñua chen, tranh caïnh, thích hôïp vôùi nghieäp voõ (cuøng vôùi Lieâm, Saùt, Tham). Vì vaäy, ñoái vôùi phuï nöõ, sao naøy khoâng hôïp caùch. Ñaéc ñòa maø ñi vôùi hung tinh, saùt tinh, caùc ñaëc tính toát vaø xaáu keå treân caøng theâm saâu saéc. Thoâng thöôøng, Phaù quaân laïi thích hôïp vôùi caùc hung, saùt tinh ñaéc ñòa. 6. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC Noùi chung, Phaù quaân duø ñaéc ñòa, cuõng coøn baûn chaát phaù taùn, tieâu hao, neân duø cho coù yù nghóa toát, caùi toát ñoù cuõng thaêng traàm, khoâng laâu beành. Vì vaäy, Phaù quaân ñaéc ñòa thì ñöôïc giaøu sang, nhöng thöôøng gaëp nhieàu thaêng traàm thaát thöôøng, khi ñöôïc, khi maát. Rieâng ñoái vôùi caùc tuoåi Ñinh, Kyû, Quí, Phaù quaân laïi toát: coù phuù quí song toaøn, coù uy quyeàn hieån haùch. Coøn ñoái vôùi nhöõng tuoåi Bính, Maäu, Daàn, Thaân, Phaù quaân mieáu ñòa tuy coù hay, nhöng hay maéc tai hoïa. Caùi toát cuûa Phaù quaân, töï noù khoâng veïn toaøn, vaãn phaûi leä thuoäc vaøo nhöõng tuoåi nhaát ñònh vaø coù theâm caùt tính hoäi tuï hoaëc saùt tinh ñaéc ñòa ñi keøm. Ñaây laø 1 chính dieäu keùm taùc duïng nhaát trong caùc chính dieäu. a) Caùc sao hôïp vôùi Phaù quaân mieáu ñòa goàm coù: − Caùt tinh (Xöông Khuùc, Taû Höõu, Tam Hoùa). − Saùt tinh ñaéc ñòa (Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp). b) Caùc sao phaù hoaïi Phaù quaân mieáu ñòa goàm coù: − Saùt tinh haõm ñòa. − Ñaïi, Tieåu hao, Hoà, Kî, Hình d) Neáu Phaù quaân haõm ñòa gaëp saùt tinh ñaéc ñòa thì ñöôïc giaøu sang, nhöng choùng taø hay bò tai hoïa. Ngoaøi ra, Phaù quaân haõm ñòa ôû moät soá vò trí naøo thì ñôõ nheï cho nhöõng tuoåi nhaát ñònh: − Phaù haõm ôû Maõo Daäu, hôïp vôùi tuoåi AÁt, Taân, Quyù. − Phaù haõm ôû Daàn, Thaân, hôïp vôùi tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû. Trong ba tröôøng hôïp naøy thì ñôõ lo veà tai hoïa vaø töông ñoái khaù giaû. Caùc sao giaûi nhöõng baát lôïi cho Phaù quaân haõm ñòa goàm coù: Hoùa khoa, Tuaàn, Trieät, Nguyeät ñöùc. Toùm laïi, Phaù quaân laø sao phöùc taïp, caàn phaûi phaân bieät cho teá nhò ñeå coù theå luaän ñoaùn chính xaùc. 7. YÙ NGHÓA PHUÙC THOÏ, TAI HOÏA Döïa treân söï phoái hôïp vôùi sao vaø tuoåi keå treân, seõ öôùc ñoaùn phuùc thoï cho tai hoïa. Thoâng thöôøng, yù nghóa tai hoïa nheï nhaát, duø laø Phaù mieáu ñòa, laø söï thaêm traàm, thaát thöôøng cuûa coâng danh taøi loäc. Rieâng caùc tröôøng hôïp keå ôû möïc 6 – a, b, c, d, phuùc thoï, tai hoïa seõ ñöôïc caân nhaéc theo ñoù. Chæ rieâng tröôøng hôïp Phaù mieáu ñòa ñöôïc caùt tinh hoã trôï vaø saùt tinh ñaéc ñòa hoäi chieáu thì môùi toát.
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 95 Coøn ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp 6 – b, c thì hay maéc naïn, bò tuø hình, giaûm thoï, bò bònh hoaïn kho chöõa, ngheøo heøn, coâ ñoäc, phieâu baït, cheát thaûm. Caùi toát khoâng nhieàu, caùi xaáu thì nhieàu vaø raát naëng. Caùc sao keå treân haàu nhö chæ giaûm thieåu moät phaàn naøo maø thoâi. 8. YÙ NGHÓA PHAÙ QUAÂN VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC Caùc caùch toát cuûa Phaù quaân vôùi sao khaùc töông ñoái ít: − Phaù ôû Töù Moä gaëp Hình Loäc: uy quyeàn lôùn, danh cao. − Phaù, phaù toaùi ñoàng cung: tieáng taêm löøng laãy. − Phaù, Khoa, Tuaàn, Trieät ôû Thìn Tuaát: thaúng thaéng löông thieän. Neáu theâm caû Nguyeät ñöùc caøng toát. Caùc caùc xaáu cuûa Phaù quaân raát nhieàu: − Phaù ôû Tyù Ngoï: sôùm xa caùch anh em, cha meï, neáu khoâng cuõng khaùc vôï, choàng hoaëc hieám con, nhaát laø ñoái vôùi phaùi nöõ. − Phaù Tham Loäc Maõ: trai ñaøng ñieám, gaùi daâm daät. Caû hai ñeàu voâ haïnh, tuy coù duy daû tieàn baïc. − Phaù Caùi Ñaøo: raát daâm duïc, saùt choàng, laêng loaøn. − Phaù Hoûa: phaù saûn, baùn saïch toå nghieäp. − Phaù Hoûa Hao: bò tai naïn khuûng khieáp. Neáu teâm Vieät Hình thì chaéc chaén cheá theâ thaûm vì suùng ñaïn. − Phaù Kình, Taû Höõu ôû Maõo Daäu: ngöôøi heát söùc ñoäc aùc, ña saùt, laøm loaïn thieân haï, gieát ngöôøi khoâng gôùm tay. − Phaù, Phuïc, Hình, Rieâu, Töôùng quaân: vôï choàng ghen tuoâng ñi ñeán choã gieát nhau. − Phaù, Trieät, Coâ: cheát ñöôøng, baát ñaéc kyø töû. 9. YÙ NGHÓA PHAÙ QUAÂN ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ BAØO − Hieám anh em, anh em baát hoøa, xa caùch nhau neáu Phaù ôû Tyù Ngoï. − Caøng hieám hôn vaø anh em ly taùn hoaëc coù taät vaø baát hoøa, neáu Phaù ôû Thìn Tuaát, Daàn Thaân hay ñoàng cung vôùi Töû, Lieâm, Vuõ. b) ÔÛ PHU THEÂ Phaù quaân thöôøng chuû söï hao taùn phu theâ. Vôï ghen, choàng baát nghóa. − Vôï choàng khaù giaû tuy chaäm phu theâ vaø coù theå coù laàn xa caùch nhau neáu ôû Phaù ôû Tyù Ngoï. − Hình khaéc, vì vôï laêng loaøn vì choàng baát nghóa neáu Phaù ôû Daàn Thaân, hình khaéc neáu ñoàng cung vôùi Töû. − Muoän phu theâ hoaëc phaûi chaép noái hai ba laàn, neáu Phaù ôû Thìn Tuaát hoaëc ñoàng cung vôùi Vuõ. − Baát hoøa, xa caùch, ngheøo khoù, neáu Phaù ñoàng cung vôùi Lieâm. c) ÔÛ TÖÛ Thoâng thöôøng coù nghóa hieám con, xung khaéc vôùi cha meï duø ôû cung naøo vaø ñi vôùi sao naøo cuõng vaäy.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 96 d) ÔÛ TAØI − Giaøu coù deã daøng baèng kinh doanh taùo baïo, neáu Phaù ôû Tyù Ngoï. − Tieàn baïc voâ ra baát thöôøng neáu Phaù ôû Thìn Tuaát hoaëc ñoàng cung vôùi Lieâm. − Chaät vaät buoåi ñaàu, veà sau sung tuùc neáu Phaù ñoàng cung vôùi Töû hay Vuõ. − Khoù kieám tieàn, thu ít, chi nhieàu neáu Phaù ôû Daàn, Thaân. Duø sao caàn caân nhaéc chung vôùi caùc sao khaùc. e) ÔÛ DI − Ñöôïc xaõ hoäi troïng neå, deã kieám tieàn, nhöng ñoâi khi maéc naïn nguy hieåm, neáu Phaù ôû Tyù, Ngoï. − May ruûi lieàn nhau, quí nhaân vaø tieåu nhaân ñeàu coù, nhieàu ta öông, cheát xa nhaø neáu Phaù ôû Thìn Tuaát. − Ra ngoaøi gaëp quí nhaân, cheát xa nhaø neáu Phaù ñoàng cung vôùi Töû. − Ra ngoaøi may ít ruûi nhieàu, cheát xa nhaø neáu Phaù, Lieâm, Vuõ ñoàng cung. − Hay bò tai naïn xe coä, vì ngöôøi aùm haïi, cheát xa nhaø, neáu Phaù ñôn thuû ôû Daàn Thaân. f) ÔÛ QUAN − Vaên voõ kieâm toaøn, coù quyeàn theá, ña möu, hay aùt quyeàn neáu Phaù ôû Thìn Tuaát. − Thaønh coâng trong nghieäp voõ, nhöng thaát thöôøng, laäp thaân trong thôøi chieán, gaëp nhieàu vieäc khoù, nguy nhöng thaønh coâng, ña möu, can ñaûm neáu Phaù ôû Tyù, Ngoï hoaëc ñoàng cung ôû Töû – Vi. − Quaân nhaân chaät vaät, chöùc nhoû, nhöng neáu buoân baùn thì ñaéc lôïi neáu Phaù ôû Daàn Thaân hoaëc ñoàng cung vôùi Vuõ, Lieâm. g) ÔÛ ÑIEÀN − Khoâng coù ñieàn saûn neáu Phaù ôû Daàn Thaân. − Coù saûn nghieäp buoåi ñaàu roài phaù tan, veà sau môùi giöõ cuûa ñöôïc neáu Phaù ôû Thìn Tuaát hoaëc ñoàng cung vôùi Töû, Lieâm, Vuõ. − Mua nhaø ñaát raát nhanh choùng, nhöng cô nghieäp sa suùt veà giaø, khoâng giöõ ñöôïc di saûn, neáu Phaù ôû Tyù Ngoï. h) ÔÛ PHUÙC Noùi chung, Phaù ôû Phuùc ñeàu coù nghóa hoï haøng ly taùn, vaø rieâng mình phaûi tha phöông laäp nghieäp. Neáu Phaù ôû Tyù Ngoï thì ñöôïc phuùc, soáng laâu, ôû Thìn Tuaát thì rieâng mình khoâng coù phuùc nhieàu, nhöng hoï haøng quí hieån, ôû Daàn Thaân thì keùm phuùc, bò hoïa, hoï haøng sa suùt, neáu ñoàng cung vôùi Töû, Lieâm hay Vuõ thì vaát vaû, lao khoå, xa queâ môùi soáng laâu. i) ÔÛ PHUÏ Chuû veà hao taùn, Phaù ôû vò trí naøo cuõng sôùm maát cha hay meï, ít ra hai ngöôøi xa caùch hoaëc baát hoøa.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 97 Chæ trong tröôøng hôïp Phaù ôû Tyù Ngoï vaø ñoàng cung vôùi Töû – Vi thì cha meï khaù giaû, kyø dö thì khoâng toát. j) ÔÛ HAÏN Neáu Phaù saùng suûa thì gaëp taøi, danh thaønh ñaït. Ngöôïc laïi, neáu haõm thì raát nhieàu tai hoïa (toäi, tang, maát chöùc, beänh). − Phaù, Tueá Kî: lo aâu, böïc doïc vì caïnh tranh, kieän caùo. − Phaù Lieâm Hoûa: phaù saûn, bò tuø, coù theå cheát. − Phaù, Vieät, Linh, Hình: bò suùng ñaïn. − Phaù, Töôùng, Binh, Thai, Rieâu: bò phuï tình, ñaøn baø thì bò löøa gaït, thaát trinh, thaát tieát.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 98 THAM LANG BAÉC ÑAÅU TINH. AÂM. THUØY ÑÔÙI KIM 1. VÒ TRÍ CUÛA THAM LANG ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Söûu Muøi. − Vöôïng ñòa : Thìn Tuaát. − Ñaéc ñòa : Daàn Thaân. − Haõm Ñòa : Tî, Hôïi, Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu. 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Tham lang laø caùi naùch. Neáu gaëp Hoùa kî: hoâi naùch. 3. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO a) NEÁU THAM LANG ÑAÉC ÑÒA Ñöông söï coù thaân hình cao lôùn, vaïm vôõ, da traéng, maët ñaày ñaën, nhieàu loâng, toùc, raâu raäm raïp. Rieâng tröôøng hôïp mieáu ñòa, coù noát ruoài kín. b) NEÁU THAM LANG HAÕM ÑÒA Thaân hình cao vöøa taâm, hôi gaày, da thoâ, xaáu, maët daøi nhöng khoâng ñaày ñaën, tieáng noùi vang, coå cao. 4. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Beänh taät chæ coù khi gaëp Tham Lang haõm ñòa: söùc khoûe keùm, nhieàu beänh, ôû maét, ôû boä maùy tieâu hoùa, hoaëc ôû boä phaän sinh duïc. Neáu ñi cuøng vôùi caùc sao xaáu, nhaát laø Saùt tinh, Hoùa kî, Thieân hình, caùc loaïi beänh noùi treân caøng theâm chaéc chaén. Tham ôû Daàn Thaân: beänh ôû chaân. Tham Ñaø ôû Daàn Thaân: aên uoáng sinh beänh khoù chöõa. Tham ôû Tyù Ngoï: chôi bôøi maéc beänh. Tham Kî ñoàng cung: bò thuûy tai, cheát ñuoái. Tham Rieâu: beänh phong tình, bò thuûy tai. 5. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH Noùi chung, hai yù nghóa noåi baät nhaát laø loøng tham duïc (hieåu theo nhieàu nghóa) vaø soá ñaøo hoa. a) NEÁU THAM LANG ÑAÉC ÑÒA − Khaù thoâng minh. − Trung haäu. − Hieáu thaéng, töï ñaéc. − Öa hoaït ñoäng. − Coù oùc kinh doanh, coù taøi toå chöùc.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 99 − Loøng tham duïc voâ bôø beán hay möu tính nhöõng chuyeän to lôùn. − Noùng naûy, laøm gì cuõng muoán choùng xong, nhöng chæ chuyeân caàn sieâng naêng buoåi ñaàu, roài veà sau sinh löôøi bieáng chaùn naûn, boû dôû. Taùnh baát nhaát. − Thích aên ngon maëc ñeïp, chôi bôøi cho thoûa chí. Tham lang voán laø sao ñaøo hoa, sao ñaøo hoa vaø sao daâm duïc. Neáu keøm theâm caùc Rieâu, Moäc, Caùi, Ñaøo, Hoàng thì ñoù laø haïng play boy, play girl raát hoãn taïp. b) NEÁU THAM LANG HAÕM ÑÒA − Gian hieåm, doái traù, ích kyû, hieåm ñoäc. − Tham lam, coù nhieàu duïc voïng, hay ghen tuoâng. − Khoâng quaû quyeát, khoâng beàn chí, yeám theá (Maõo Daäu). − Hay chôi bôøi, se sua, sa ñoïa, deã ñoäng tình, daâm daät, hay laêng loaøn, ñoái vôùi caû nam laãn nöõ. Rieâng ñoái vôùi phuï nöõ, ngöôøi coù Tham lang haõm ñòa raát deã sa ngaõ, hö ñoán, coù choàng maø coøn ña mang, ngoaïi tình. Ñi keøm vôùi caùc sao aùi tình hay daâm duïc khaùc nhö Lieâm, Ñaøo, Hoàng, Moäc, Caùi, Rieâu, Kî, thì raát coù theå laø gaùi giang hoà, hoaëc ít nhaát tính neát heát söùc daâm daõng, baïc tình. Ngoaøi ra, vì ñaëc tính tham duïc cuûa Tham lang, neân ngöôøi naøo coù sao naøy thuû meänh thöôøng laø keû gian, xaáu maùu veà tieàn baïc, töûu saéc, quyeàn haønh. Ñoù laø moät neát caên baûn cuûa tham nhuõng, baát haïnh, troäm caép, gian giaûo, ñeâ tieän, haï caùch. 6. YÙ NGHÓA TAØI LOÄC, COÂNG DANH a) NEÁU THAM LANG ÑAÉC ÑÒA trôû leân thì giaøu sang. Nhöng vì Tham lang laø sao Baéc ñaåu neân caøng giaø caøng thònh vöôïng, an nhaø, sung söôùng. Neáu coù theâm caùt tinh, thì möùc taøi loäc, coâng danh taêng. Neáu ñoàng cung vôùi Kî thì buoân baùn maø giaøu coù. b) NEÁU THAM LANG HAÕM ÑÒA: ngöôøi aáy coù oùc kinh doanh thöôøng chuyeân myõ ngheä, thöông maïi, thuû coâng, nhöng taøi loäc, coâng danh chaät vaät. Nhöng duø mieáu, vöôïng, ñaéc hay haõm ñòa, hoaëc gaëp Kî hay Rieâu ñoàng cung, thöôøng bò giam caàm (neáu thieáu sao giaûi) hoaëc hay bò tai naïn soâng nöôùc. 7. YÙ NGHÓA PHUÙC THOÏ, TAI HOÏA Noùi chung, Tham lang ñi cuøng vôùi aùc tinh, saùt tinh laø phaù aùch, tai hoïa nhieàu theâm. Ñaéc ñòa thì soáng laâu, duø thieáu thôøi coù vaát vaû. Neáu haõm ñòa, aét nhieàu beänh, hay bò giam caàm neáu khoâng boû queâ höông caàu thöïc thì yeáu, coâ ñoäc. Rieâng Tham lang ôû Maõo Daäu laø ngöôøi yeám theá, laøm vieäc gì cuõng thaát baïi vaø hay gaëp söï chaúng laønh. Ngöôøi naøy chæ coù chí höôùng ñi tu. Neáu gaëp theâm saùt tinh hay Kî, Hình thì hay bò naïn khuûng khieáp, giam caàm vaø yeåu töû. 8. YÙ NGHÓA CUÛA THAM LANG VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC CAÙCH TOÁT − Tham Hoûa ñoàng cung mieáu ñòa hay Tham Linh ñoàng cung mieáu ñòa: phuù quí toät böïc, danh tieáng löøng laãy. Raát hieån ñaït veà voõ nghieäp. Raát toát cho hai tuoåi Maäu Kyû vì öùng hôïp vôùi caùch naøy. − Tham Sinh ôû Daàn Thaân: soáng raát laâu.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 100 − Tham Vuõ ñoàng cung ôû Töù moä: phaùt phuùc vaø giaøu sang töø 30 tuoåi trôû ñi, nhöng phaûi coù theâm caùt tinh nhieàu ôû Meänh. Neáu theâm caû Hoûa Linh thì raát quí hieån. Nhöng neáu cung Thaân ôû Töù moä coù Tham Vuõ thì laïi laø haï caùch, khoâng quí hieån ñöôïc, nhaát laø thieát caùt tinh. − Caùc caùch treân neáu coù theâm sao toát nhö Khoa, Quyeàn, Loäc, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu thì raát toát caû veà coâng danh, taøi loäc, phuùc thoï, taâm tính. b) CAÙC CAÙCH XAÁU − Tham Vuõ ñoàng cung gaëp Phaù quaân: luïy thaân vì sa ñoïa töûu, saéc. − Tham Lieâm ñoàng cung ôû Tî, Hôïi: con trai ñaøng ñieám, du ñaõng, con gaùi daâm daät ñó thoõa, giang hoà. Chæ coù sao Hoùa Kî hay Tuaàn Trieät môùi hoùa giaûi ñöôïc baát lôïi naøy. − Tham Lieâm ôû Daàn Thaân gaëp Vaên Xöông ñoàng cung: phaûi coù phen bò tuø hình khoå sôû (neáu thieáu sao giaûi). − Tham Lieâm Tuyeät Linh ñoàng cung: suoát ñôøi cuøng khoå, hoaëc cheát non. − Tham Lieâm Kình Kieáp Khoâng, Hö Maõ: nhö treân. − Tham gaëp saùt tinh (thieáu caùt tinh): haï caùch (ñoà teå, haøng thòt, troäm caép, gian laän voâ duïng), ñaøn baø thì daâm daät, ñó thoõa, suoát ñôøi ngheøo khoå (aên maøy). − Tham Kình (hay Ñaø ñoàng cung) ôû Tyù Hôïi: giang hoà, laõng töû, chôi bôøi lang thang hay hoang ñaøng. − Tham, Thaát Saùt: trai troäm cöôùp, gaùi giang hoà, neáu theâm hung tinh thì nguy hieåm caøng taêng. − Tham Saùt Tang Hoå ôû Daàn, Ngoï: bò seùt ñaùnh, thuù caén. − Tham Khoâng Kieáp ôû Maõo Daäu: ñi tu phaù giôùi. − Tham Ñaøo, Tham Hoàng hay Tham Lieâm: daâm ñaõng, laêng loaøn. (Neáu gaëp Tuaàn Trieät thì ñoan chính). c) CAØI BIEÄT CAÙCH − Tham, Vöôïng, Quyeàn, ôû Hôïi Tyù: raát giaøu sang, nhaát laø ñoái vôùi hai tuoåi Giaùp, Kyû. − Tham Kî ôû Töù moä: buoân baùn ña ñoan, xuoâi ngöôïc nhöng raát giaøu. 9. YÙ NGHÓA THAM LANG ÔÛ CAÙC CUNG a) CUNG MEÄNH coù Tham ôû Töù Tuyeát (Tyù Ngoï Maõo Daäu) TUOÅI CUNG AN MEÄNH Thaân Tyù Thìn Tyù Daàn Ngoï Tuaát Ngoï Hôïi Maõo Muøi Maõo Tî Daäu Söûu Daäu b) ÔÛ PHU THEÂ
Đồng bộ tài khoản