Tử vi hàm số - Phần 11

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
261
lượt xem
177
download

Tử vi hàm số - Phần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 11. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 11

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 101 Thoâng thöôøng, vôï laø tröôûng nöõ, tính hay ghen. − Neáu ôû Thìn Tuaát, vôï hay choàng taøi gioûi, giaøu sang, nhöng gaùi thì ghen, choàng thì aên chôi. Coù theå hình khaéc neáu laäp gia ñình sôùm. − Neáu ôû Daàn Thaân, vôï hay choàng ghen tuoâng, daâm ñaõng vaø baïc tình, hoân nhaân raát choùng thaønh nhöng cuõng deã raõ. − Ñoàng cung vôùi Töû – Vi thì toát neáu muoän gia ñaïo. − Ñi vôùi Lieâm Trinh thì gia ñaïo hình khaéc, deã laáy, deã boû, choàng ngheøo hay coù laàn phaûi bò hình tuø. − Ñoàng cung vôùi Vuõ khuùc thì muoän gia ñaïo, hoaëc phaûi laáy ngöôøi lôùn tuoåi hôn nhieàu, vôï choàng thaùo vaùt nhöng coù theå hình khaéc neáu sôùm hoân nhaân. c) ÔÛ TAØI − Neáu ôû Thìn Tuaát thì choùng phaùt ñaït, nhaát laø veà giaø. Cuøng vôùi Vuõ khuùc thì chæ phaùt ñöôïc luùc giaø, sau 30 tuoåi. − Ñoàng cung vôùi Töû – Vi thì taàm thöôøng. − Ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh hoaëc Tham ôû Tyù Ngoï thì tuùng thieáu. Rieâng vôùi Lieâm thì aâu lo veà sinh keá, phaûi bò tai hoïa veà tieàn baïc (tuø, kieän tuïng). d) ÔÛ DI Chæ toát ôû Thìn Tuaát: sinh keá deã daøng nhôø gaëp quí nhaân. Kyø sö vôùi caùc sao khaùc nhö Töû – Vi, Lieâm Trinh thì baát lôïi hay bò tai naïn vì kieän tuïng, tuø toäi, tieåu nhaân. ÔÛ Tyù Ngoï vaø Daàn Thaân cuõng khoâng hay. Ñaëc bieät vôùi Vuõ Khuùc thì phaùt taøi nhôø buoân baùn, ñöông söï laø phuù thöông. e) ÔÛ QUAN ÔÛ Tyù Ngoï Daàn Thaân, thöôøng laø quaân nhaân, chöùc vò taàm thöôøng, coâng danh nhoû thaáp, thaát thöôøng. ÔÛ Tyù Ngoï thì tham nhuõng. Neáu buoân baùn thì laïi thònh vöôïng. Ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh thì cuõng laø voõ nghieäp nhöng thaáy keùm laïi hay bò hình tuø. Cuøng vôùi Töû – Vi thì bình thöôøng. Neáu ñoàng cung vôùi Vuõ Khuùc thì laø doanh thöông ñaéc phuù, nhaát laø veà haäu vaän. Laøm vieân chöùc thì khoâng beàn. f) ÔÛ PHUÙC ÔÛ Thìn Tuaát vaø ñaëc bieät ñi vôùi Vuõ khuùc thì toát ñeïp, höôûng phuùc thoï, nhaát vaø veà giaø. Hoï haøng cuõng hieån vinh, nhaát laø nghieäp voõ hay buoân baùn, thöôøng tha phöông laäp nghieäp. Coøn ôû Daàn Thaân, Tyù Ngoï, ñoàng cung vôùi Töû – Vi thì keùm vaø baïc phuùc, gioøng hoï ly taùn, sa suùt, coù khi daâm ñaõng. Rieâng vôùi Lieâm Trinh thì nhaát ñònh yeåu, tai hoïa vì hình tuø kieän tuïng truyeàn kieáp, hoï haøng ly taùn, cô haøn. g) ÔÛ TÖÛ Ñaëc bieät Tham Lang ít hôïp tôùi Töû töùc. Cho duø ôû Thìn Tuaát cuõng khoâng ñeïp vì con baát muïc vaø xung khaéc. ÔÛ caùc cung khaùc thì hö hoûng, phaù cuûa, muoän con. h) ÔÛ HAÏN Neáu Tham nhaäp haïn ôû Töù Moä thì hoaïnh phaùt taøi danh, nhaát laø khi coù theâm Linh Hoûa hoäi chieáu. Tham Vuõ Loäc Maõ: ñöôïc nhieàu tieàn vaø coù danh chöùc.
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 102 Tham Hoàng Ñaøo: laäp gia ñình. Neáu Tham haõm ñòa vì hao tieàn, phoùng ñaõng, coù theå bò tuø hay hoïa. Gaëp theâm saùt tinh caøng theâm nguy kòch. THAÙI AÂM BAÉC ÑAÅU TINH. AÂM. THUÛY 1. VÒ TRÍ CUÛA THAÙI AÂM ÔÛ CAÙC CUNG Thaùi AÂm, voán laø maët traêng, ñoùng ôû caùc cung ban ñeâm (töø Thaân ñeán Tyù) thì raát hôïp vò, coù ñieàu kieän ñeå phaùt huy söùc saùng. Ñoùng ôû caùc cung ban ngaøy caàn phaûi coù Tuaàn, Trieät, Thieân Khoâng, Thieân Taøi ñoàng cung môùi saùng laïi. Rieâng taïi hai cung Söûu, Muøi, luùc giaùp ngaøy giaùp ñeâm, Thaùi AÂm thieáu aùnh saùng, caàn coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ môùi theâm röïc rôõ. Baèng khoâng, phaûi coù sao Hoùa Kî. ÔÛ Muøi, Thaùi AÂm toát hôn ôû Söûu vì taïi Muøi, maët traêng coù trieån voïng ñang leân, höùa heïn aùnh saùng, trong khi ôû Söûu, maët traêng saép taøn, neân Thaùi AÂm khoâng ñeïp baèng. Ngoaøi ra, voán laø sao aâm, neân Thaùi AÂm seõ chính vò ôû caùc cung AÂm, nhaát laø raát phuø hôïp vôùi caùc ngöôøi tuoåi AÂm. Nguyeät laïi caøng phuø trôï maïnh hôn nhöõng ngöôøi sanh ban ñeâm, ñaëc bieät vaøo caùc ñ6m coù traêng – töø 10 ñeán 20 aâm lòch goïi laø thöôïng huyeàn – kyø dö, sinh vaøo caùc ñeâm khaùc, vaøo giai ñoaïn haï huyeàn, söùc toát khoâng baèng. Maët khaùc, sinh vaøo caùc giôø traêng leân, soá toát hôn caùc giôø traêng taøn. Sau cuøng veà maët nguõ haønh, Thaùi AÂm thuoäc Thuûy seõ phuø trôï ñaéc löïc cho nhöõng ngöôøi maïng Thuûy, maïng Moäc vaø maïng Kim, vì caùc haønh naøy töông hoøa vaø töông sanh vôùi haønh Thuûy cuûa Thaùi AÂm. Toùm laïi, caùcvò trí Thaùi AÂm ôû caùc cung toùm löôïc nhö sau: − Mieáu ñòa : Daäu, Tuaát, Hôïi. − Vöôïng ñòa : Thaân, Tyù. − Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi. − Haõm ñòa : Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï. 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Thaùi AÂm chæ 4 boä phaän: maét beân maët, hoä oùc hay trí tueä, boä thaàn kinh vaø löông taâm. Ngoaøi ra, ñoái vôùi phaùi nöõ, Thaùi AÂm coù khi chæ kinh nguyeät. Nhöõng nhaän xeùt veà yù nghóa cô theå cuûa Thaùi Döông ñeàu aùp duïng cho Thaùi AÂm. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Xem sao Thaùi Döông. Rieâng phaùi nöõ, Nguyeät haõm coøn coù nghóa kinh nguyeät baát thöôøng. 4. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO a) THAÙI AÂM ÑAÉC ÑÒA TRÔÛ LEÂN Thaùi Thöù Lang cho raèng Thaùi AÂm saùng thì “thaân hình to lôùn, hôi cao, da traéng, maët vuoâng vaén (ñuùng hôn laø maët troøn) ñaày ñaën, maét saùng, ñeïp ñeõ”. b) THAÙI AÂM HAÕM ÑÒA Ngöôøi coù thaân hình nhoû, hôi cao, maët daøi, maét keùm, thaàn saéc u toái. 5. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 103 c) THAÙI AÂM MIEÁU, VÖÔÏNG VAØ ÑAÉC ÑÒA − Raát thoâng minh. − Tính nhu thuaàn, nhaân haäu, töø thieän. − Noåi baät nhaát laø naêng khieáu vaên chöông, myõ thuaät. Naêng khieáu naøy phaùt xuaát töø baûn tính giaøu tình caûm, khaû naêng tieáp phaùt tình caûm maïnh meõ vaø saâu saéc. Thaùi AÂm saùng suûa töôïng tröng cho ngöôøi höõu duyeân, höõu tình, ña tình. Do ñoù, veà maët taâm tính, nhaát laø ñoái vôùi phaùi nöõ, Thaùi AÂm chæ ngöôøi giaøu tình caûm, soáng vaø lyù luaän cuõng nhö haønh söû theo tình caûm (type sentimental). Ñaây laø ngoâi sao cuûa vaên só, thi só, cuûa taâm hoàn ñaøn baø, bieåu hieän nhieàu hình thaùi: − Lyrisme töùc laø khuynh höôùng boäc loä tình caûm trong lôøi noùi hay thi vaên: ñaëc tính cuûa vaên ngheä só phaùi laõng maïn. − Romantisme töùc laø laõng maïn, trong ñoù coù tính aâu saàu uûy mò, khao khaùt ñôøi soáng noäi taâm. − EÙrotisime töùc laø tình töù, tình duïc, coù theå ñi ñeán choã daâm ñaõng. − Utopie töùc laø mô moäng vieãn voâng, khoâng töôûng, aûo voïng, khoâng thöïc teá. Caùc ñaëc tính naøy laøm cho ñöông söï raát deã bò xuùc caûm, deã sa ngaõ, nhaát laø khi gaëp caùc sao ña daàu, laõng maïn, ña daâm khaùc. Neáu ñi vôùi Xöông Khuùc thì khuynh höôùng laõng maïng, tình töù caøng noåi baät. Neáu ñi vôùi Thieân Ñoàng thì caøng noâng noåi, hay thay ñoåi, thích môùi boû cuõ. b) THAÙI AÂM HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh. − Tính öông ngaïnh, böôùng bænh, ngoan coá. − Thích ngao du chôi bôøi. − Öa chuoäng thi vaên, du lòch. − Khoâng ham danh lôïi, an phaän thuû thöôøng. − Ña saàu ña caûm, laõng maïn, mô moäng vieån voâng. − Khoâng beàn chí, choùng chaùn, nhaát laø ôû hai cung Söûu, Daàn (traêng taøn). 6. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC Thaùi AÂm laø phuù tinh neân coù nhieàu yù nghóa taøi loäc nhaát. Neáu ñaéc ñòa, vöôïng ñòa vaø mieáu ñòa, vaø tuøy söï hoäi chieáu nôi Thaùi Döông vaø caùt tinh khaùc, ngöôøi coù Thaùi AÂm saùng seõ coù: − Doài daøo tieàn baïc, ñieàn saûn. − Coù khoa baûng cao, hay ít ra raát lòch laõm, bieát nhieàu. − Coù danh tieáng, quyù hieån. Thaùi AÂm ñoùng ôû cung Taøi, hay Ñieàn thì toát nhaát. Thaùi AÂm saùng maø bò Tuaàn Trieät coi nhö bò haõm ñòa, tröø phi ôû Söûu Muøi thì toát. Neáu haõm ñòa, thì: − Coâng danh traéc trôû, khoâng quí hieån ñöôïc. − Laäp nghieäp phöông xa, boân ba. − Khoa baûng dôû dang.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 104 − Baát ñaéc chí. − Khoù kieám tieàn, ngheøo khoå, vaát vaû. Caùc tröôøng hôïp naøy cuõng xaûy ra neáu Thaùi AÂm mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa maø gaëp nhieàu sao môø aùm, nhaát laø saùt tinh, Rieâu, Ñaø, Kî, Hình. Neáu Nguyeät haõm ñòa ôû cung AÂm thì cuõng höôûng ñöôïc lôïi ích cuûa luaät aâm töông hôïp: Tuy khoâng quí hieån nhöng cuõng ñuû aên vaø ít phieàn muoän. Neáu ñöôïc nhieàu caùt tinh hoäi chieáu, thì seõ ñöôïc quí hieån, coù danh voïng, taøi loäc. Cuõng nhö ñoái vôùi Thaùi Döông, Thaùi AÂm ôû Söûu Muøi gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ, theâm Hoùa Kî caøng hay, seõ ñöôïc vöøa phuù, vöøa quí nhö ñöôïc mieáu ñòa. Taïi hai cung naøy, Thaùi AÂm coøn saùng hôn caû Thaùi Döông ñoàng cung, vì toïa thuû nôi cung AÂm hôïp vò. Danh taøi caøng veà giaø caøng hieån ñaït vì Thaùi AÂm saùng aên veà haäu vaän. Phuùc thoï, tai hoïa xaûy ra ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp: − Thaùi AÂm haõm ñòa. − Bò saùt tinh, duø mieáu ñòa xaâm phaïm (nhö Kình Ñaø, Khoâng Kieáp, Rieâu, Hình, Kî). Ñoái vôùi hai tröôøng hôïp naøy, ñöông söï coøn bò beänh taät keå ôû muïc beänh lyù. Ngoaøi ra, coù theå bò: − Taät veà maét hay chaân tay, ñau buïng. − Maéc tai hoïa khuûng khieáp. − Yeåu töû. − Phaûi boû laøng tha höông laäp nghieäp môùi soáng laâu ñöôïc. Rieâng phaùi nöõ coøn chòu theâm baát haïnh veà gia ñaïo nhö muoän gia ñình, laáy keá, laáy leõ, coâ ñôn, khaéc choàng, xa cha meï. 8. YÙ NGHÓA THAÙI AÂM VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC BOÄ SAO TOÁT − Thaùi AÂm vaø Thaùi Döông Xem muïc 8 noùi veà Thaùi Döông. − Thaùi AÂm saùng gaëp Loäc Toàn Raát giaøu coù, trieäu phuù. Trong tröôøng hôïp naøy, Thaùi AÂm coù giaù trò nhö sao Vuõ Khuùc saùng suûa, chuû veà taøi loäc. − Thaùi AÂm ñaéc ñòa gaëp Hoùa Kî Raát toát ñeïp, vöøa giaøu, vöøa sang, vöøa coù khoa baûng. − Thaùi AÂm saùng gaëp Xöông Khuùc Raát thoâng minh, lòch duyeät, töøng traûi, lòch laõm, taøi hoa. − Thaùi AÂm saùng gaëp Töù Linh (Long Phöông Hoå Caùi): hieån haùch − Thaùi AÂm, Thieân Ñoàng gaëp Kình ôû Ngoï Raát coù nhieàu uy quyeàn. − Thaùi AÂm saùng gaëp Ñaøo Hoàng
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 105 Raát phöông phi, ñeïp ñeõ, ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi meán chuoäng, toân thôø. Ñaây laø boä sao cuûa minh tinh, taøi töû noåi danh. Tuy nhieân, boä sao naøy coù theå coù nhieàu baát lôïi veà tình duyeân, coù theå ñöa ñeán söï sa ngaõ, truïy laïc, laêng loaøn. b) CAÙC BOÄ SAO XAÁU − Nguyeät haõm gaëp Thieân Löông chieáu Daâm ñaõng, ngheøo heøn (ñoái vôùi phaùi nöõ) − Nguyeät haõm gaëp tam aùm (Rieâu Ñaø Kî) Baát hieån, bò taät maét, lao khoå, ngheøo, hoïa voâ ñôn chí, hao taøi, bò tai hoïa lieân tieáp, ly toâng, beänh hoaïn trieàn mieân. Phuï nöõ coù theå hieám con. − Nguyeät haõm gaëp saùt tinh: trai troäm cöôùp. Gaùi giang hoà, lang thang nay ñaây mai ñoù, lao khoå. − Nguyeät haõm gaëp Tam Khoâng: phuù quí nhöng khoâng beàn. − Nguyeät Ñoàng ôû Tyù gaëp Hoå Khoác Rieâu Tang Ñaøn baø raát ñeïp nhöng baïc meänh, ña truaân, suoát ñôøi phaûi khoùc choàng, goùa buïa lieân tieáp. − Nguyeät Cô ôû Daàn gaëp Xöông Rieâu Daâm ñaõng, ña tình, sa ñoïa, hay laøm thi vaên daâm tình kieåu Hoà Xuaân Höông. 9. YÙ NGHÓA THAÙI AÂM ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ MEÄNH Xem sao Thaùi Döông muïc 9-a. b) ÔÛ BAØO Nhaät Nguyeät giaùp Thai: coù anh chò em song sinh. c) ÔÛ THEÂ − Nguyeät, Nhaät mieáu, vöôïng ñòa: sôùm coù gia ñình. − Nguyeät Xöông Khuùc: vôï ñeïp, coù hoïc (giai nhaân). − Nguyeät, Quyeàn ôû Thaân: sôï vôï. d) ÔÛ TÖÛ − Nguyeät Thai Hoûa: coù con caàu töï môùi nuoâi ñöôïc. − Nhaät Nguyeät Thai: Coù con sinh ñoâi. e) ÔÛ TAØI − Nguyeät saùng gaëp Sinh, Vöôïng: raát giaøu coù, kieám tieàn raát deã daøng vaø phong phuù. − Nguyeät saùng gaëp Vuõ chieáu: giaøu coù lôùn. − Nguyeät Tuaát, Nhaät Thìn: ñaïi phuù. f) ÔÛ TAÄT − Nguyeät haõm, gaëp Saùt tinh: gaëp nhieàu beänh hoaïn trieàn mieân ôû maét, thaàn kinh, khí huyeát, kinh nguyeät. − Nguyeät, Trì, Saùt: hay ñau buïng.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 106 g) ÔÛ DI − Nhaät, Nguyeät saùng gaëp Tam Hoùa: ñöôïc nhieàu ngöôøi quí troïng toân phuïc, giuùp ñôõ haäu thuaãn. h) ÔÛ NOÂ − Nhaät Nguyeät Saùng: toâi tôù laïm quyeàn, coù hoïc troø gioûi, ngöôøi phoø taù ñaéc löïc. − Nguyeät haõm: toâi tôù vaøo luoân, khoâng ôû laâu. i) ÔÛ QUAN − Nhaät Nguyeät ñoàng cung Söûu Muøi khoâng gaëp Tuaàn Trieät: baát hieån coâng danh, baát ñaéc chí. − Nguyeät haõm gaëp Taû Höõu: laøm muï coù tieáng. j) ÔÛ ÑIEÀN − Nguyeät saùng: ñieàn saûn raát nhieàu. − Nguyeät haõm: ít cuûa, khoâng coù cuûa. k) ÔÛ PHUÙC − Nguyeät saùng suûa: thoï, höôûng aâm ñöùc beân meï, vôï, meï thoï. l) ÔÛ PHUÏ Xem muïc Thaùi Döông, cung Phuï maãu. m) ÔÛ HAÏN − Nguyeät saùng: taøi loäc doài daøo, coù mua nhaø, ñaát, ruoäng vöôøn, gaëp vieäc heân, sanh con. − Nguyeät môø: hao taøi, ñau yeáu (maét, buïng, thaàn kinh) bò kieän vì taøi saûn, bò löông taâm caén röùt, söùc khoûe cuûa meï, vôï bò keùm. − Neáu theâm Ñaø Tueá Hoå, nhaát ñònh maát meï. − Nguyeät Ñaø Kî: ñau maét naëng, maát cuûa. − Nguyeät Hoûa Linh: ñau yeáu, kieän caùo. − Nguyeät Hình: maét bò thöông tích, phaûi moå. − Nguyeät Cöï: ñaøn baø sinh ñeû khoù, ñau ñeû laâu. THAÙI DÖÔNG NAM ÑAÅU TINH. DÖÔNG. HOÛA 1. VÒ TRÍ CUÛA THAÙI DÖÔNG ÔÛ CAÙC CUNG Thaùi Döông, voán laø maët trôøi, ñoùng ôû caùc cung ban ngaøy (töø Daàn ñeán Ngoï) thì raát hôïp vò, coù moâi tröôøng ñeå phaùt huy aùnh saùng. Ñoùng ôû cung ban ñeâm (töø Thaân ñeán Tyù) thì u toái, caàn coù Tuaàn, Trieät, Thieân Khoâng, Thieân Taøi môùi saùng. Rieâng taïi hai cung Söûu, Muøi, luùc giaùp ngaøy ñeâm, Nhaät maát nhieàu aùnh saùng, caàn coù Tuaàn Trieät hay Hoùa kî môùi theâm röïc rôõ. ÔÛ Söûu, Thaùi Döông toát hôn ôû Muøi, vì maët trôøi saép moïc, höùa heïn aùnh saùng. Trong khi ôû Muøi, aùc taø saép laën, Nhaät khoâng ñeïp baèng. Maët khaùc, voán laø Döông tinh, neân Nhaät chính vò ôû caùc cung Döông, nhaát laø phuø hôïp vôùi caùc tuoåi Döông.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 107 Nhaät caøng phuø trôï maïnh hôn cho nhöõng ngöôøi sanh ban ngaøy, ñaëc bieät laø luùc bình minh ñeán chính ngoï, thôøi gian maët trôøi coøn thònh quang. Neáu sinh vaøo giôø maët trôøi leân thì phaûi toát hôn vaøo giôø maët trôøi saép laën. Sau cuøng, veà maët nguõ haønh, Thaùi Döông thuoäc Hoûa, thích hôïp nhöõng ngöôøi meänh Hoûa, meät Thoå vaø meänh Moäc vì caùc haønh cuûa ba loaïi meänh naøy töông hoøa vaø töông sinh vôùi haønh Hoûa cuûa Thaùi Döông. Nhaät cuõng hôïp vôùi trai hôn gaùi. Vò trí Thaùi Döông ñöôïc toùm löôïc nhö sau: − Mieáu ñòa : Tî, Ngoï. − Vöôïng ñòa : Daàn, Maõo, Thìn. − Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi. − Haõm ñòa : Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù. 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Nhaät, Nguyeät laø caëp maét. Nhaät chæ maét traùi. Ñoä saùng cuûa Nhaät quyeát ñònh ñoä saùng cuûa maét. Ngoaøi ra, Thaùi Döông töôïng tröng coù trí tueä, boä oùc, möùc ñoä thoâng minh, ñoàng thôøi cuõng chæ thaàn kinh heä. Caøng saùng, Thaùi Döông bieåu hieän cho thaàn kinh beùn nhaïy linh maãn, vôùi nhöõng haäu quaû hay, dôû cuûa noù. Döôøng nhö Thaùi Döông coøn chæ thaän cuûa nam phaùi, phaàn döông tính cuûa ñaøn oâng. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ a) THAÙI DÖÔNG ÑAÉC ÑÒA TRÔÛ LEÂN Trong tröôøng hôïp naøy, chæ rieâng boä thaàn kinh bò aûnh höôûng vì aùnh saùng maïnh cuûa sao gaây caêng thaúng tinh thaàn, bieåu loä qua caùc traïng thaùi sau: − Söï öu tö, lo aâm quaù möùc (anxieùtteù). − Tính nhaïy caûm quaù möùc (hypersensibiliteù) − Söï maát nguû (insomnie) vaø caùc haäu quaû. − Söï taêng aùp huyeát vì thaàn kinh (hypertension nerveuse). Ñi vôùi caùc sao Hoûa (Hoûa, Linh) hay ñoùng ôû cung hoûa vöôïng nhö nhöõng cung Döông Hoûa (Thìn, Ngoï), coù theå bò loaïn thaàn, ñi ñeán loaïn trí. Nhöõng beänh traïng naøy cuõng xaûy ra neáu Nhaät haõm ñòa bò Tuaàn Trieät aùn ngöõ. b) THAÙI DÖÔNG HAÕM ÑÒA Khoâng bò saùt tinh xaâm phaïm, Thaùi Döông haõm ñòa thì trí tueä keùm linh maãn, maét keùm. Neáu bò saùt tinh, thì beänh traïng seõ naëng hôn. − Nhaät Kình (Ñaø) Kî: ñau maét, taät maét (caän thò, vieãn thò, loaïn thò) coù theå muø, keùm thoâng minh. − Neáu coù theâm Hình, Kieát Saùt: coù theå bò moå maét. 4. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO a) THAÙI DÖÔNG ÑAÉC, VÖÔÏNG VAØ MIEÁU ÑÒA
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 108 Thaùi Thöù Lang cho raèng ngöôøi naøy “thaân hình ñaãy ñaø, cao vöøa taàm, da hoàng haøo, maët vuoâng vaén ñaày ñaën, coù veû uy nghi (neáu sinh ban ñeâm thì maët ñoû?). Maét saùng, daùng ñieäu ñöôøng hoaøng beä veä, ñeïp noùi chung”. b) THAÙI DÖÔNG HAÕM ÑÒA Cuõng theo taùc giaû treân, ngöôøi naøy “thaân hình nhoû nhaén, hôi gaày, cao vöøa taàm, da xanh xaùm, maët choaét, coù veû buoàn teû, maù hoùp, maét loä, thaàn saéc keùm”. 5. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) THAÙI DÖÔNG ÑAÉC ÑÒA, VÖÔÏNG ÑÒA VAØ MIEÁU ÑÒA − Raát thoâng minh. − Thaúng thaén, cöông tröïc, phuï nöõ thì ñoan chính. Rieâng vôùi phuï nöõ, sao naøy coù taùc duïng cheá giaûi tính chaát laû lôi hoa nguyeät cuûa Ñaøo, Hoàng, Rieâu, Thaùi, vaø coù giaù trò nhö sao Töû, Phuû, Quang, Quí, Hình. Neáu ñöôïc theâm caùc sao naøy hoã trôï, möùc ñoä ngay thaúng caøng nhieàu: ñoù laø ñaøn baø coù ñöùc haïnh, trung trinh, khí tieát, hieàn löông. − Hôi noùng naûy, haùo quyeàn, chuyeân quyeàn. − Nhaân haäu, töø thieän, höôùng thöôïng, thích trieát, ñaïo lyù. Chæ rieâng söï thoâng minh vaø ñoan chính laø hai ñöùc tính noåi baät hôn heát. b) THAÙI DÖÔNG HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh. − Nhaân haäu, töø thieän. − Öông gaøn, khaéc nghieät. − Khoâng cöông nghò, khoâng beàn chí, choùng chaùn, nhaát laø ôû hai cung Thaân, Muøi (maët trôøi saép laën). − Rieâng phaùi nöõ thì ña saàu, ña caûm. 6. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC Cuõng neân phaân bieät hai tröôøng hôïp haõm vaø ñaéc ñòa. Neáu ñaéc ñòa, tuøy theo möùc ñoä cao thaáp vaø tuøy söï hoäi tuï vôùi Thaùi AÂm cuøng caùc caùt tinh khaùc, ngöôøi coù Thaùi Döông saùng seõ coù: − Uy quyeàn, ñòa vò lôùn trong xaõ hoäi (quyù). − Coù khoa baûng cao, hay ít ra raát lòch laõnh, bieát nhieàu (cultiveù, eùredit). − Coù taøi loäc vöôïng, giaøu sang (phuù). Vì vaäy, Thaùi Döông ñoùng ôû cung Quan laø toát nhaát ñoù laø bieåu töôïng cuûa quyeàn haønh, cuûa uy tín, cuûa haäu thuaãn nhôø ôû taøi naêng. Neáu haõm ñòa, thì: − Coâng danh traéc trôû. − Khoa baûng dôû dang. − Baát ñaéc chí. − Khoù kieám tieàn.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 109 Neáu Thaùi Döông haõm ôû caùc cung Döông (Thaân, Tuaát, Tyù) thì khoâng ñeán noãi xaáu xa, vaãn ñöôïc no aám, chæ phaûi khoâng giaøu, khoâng hieån ñaït. Tuy nhieân, duø haõm ñòa maø Thaùi Döông ñöôïc nhieàu trung tinh hoäi tuï saùng suûa thì cuõng ñöôïc gia raêng taøi, quan. Nhö vaäy, noùi chung, Thaùi Döông haõm ñòa khoâng ñeán noãi xaáu nhö caùc sao haõm ñòa khaùc, coù leõ vì baûn chaát cuûa Thaùi Döông laø nguoàn saùng cuûa vaïn vaät, tuy coù bò che laáp nhöng cuõng coøn caên, khoâng loâi keùo söï suy suïp ñoå vôõ, mieãn laø khoâng bò theâm saùt tinh xaâm phaïm. Gaëp saùt tinh haïng naëng, coù theå coù tính neát gian phu, ñó ñieám. Cuõng neân löu yù moät tröôøng hôïp ñaëc bieät laø Thaùi Döông ôû Söûu Muøi gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ. Ñaây laø caùch ñeïp cuûa maët trôøi hoäi tuï vôùi maët traêng ñöôïc Tuaàn Trieät gia taêng aùnh saùng. Ngöôøi coù caùch naøy coù phuù quí nhö caùch Thaùi Döông vöôïng mieáu ñòa. Neáu ñöôïc theâm Hoùa Kî ñoàng cung thì caøng röïc rôõ hôn nöõa. 7. YÙ NGHÓA PHUÙC THOÏ, TAI HOÏA Beänh taät, tai hoïa chæ coù khi naøo: − Thaùi Döông haõm ñòa. − Thaùi Döông bò saùt tinh xaâm phaïm, duø laø mieáu ñòa. Caùc saùt tinh naøy laø Kinh Ñaø Khoâng Kieáp, Rieâu, Hình, Kî. Trong hai tröôøng hôïp naøy, ñöông söï bò beänh taät keå ôû muïc beänh lyù. Ngoaøi ra, coù theå bò: − Taät veà maét hay caân tay hay leân maùu. − Maéc tai hoïa khuûng khieáp. − Yeåu töû. − Phaûi boû laøng tha phöông môùi soáng laâu ñöôïc. Rieâng phaùi nöõ coøn chòu theâm baát haïnh veà gia ñaïo, nhö muoän laäp gia ñình, laáy keá, laáy leõ, coâ ñôn, khaéc choàng haïi con. Lyù do laø Thaùi Döông coøn bieåu töôïng cho choàng, cho neân neáu haõm ñòa vaø bò saùt tinh thì gia ñaïo traéc trôû vì tai hoïa ñoù coù theå xaûy ra cho choàng. Thaønh thöû, noùi chung, ñaøn baø coù Thaùi Döông saùng thì ñöôïc höôûng phuùc thoï caû cho choàng. Ngöôïc laïi, neáu sao naøy xaáu thì caû choàng laãn ñöông söï seõ bò aûnh höôûng. Caùi toát xaáu cuûa Thaùi Döông bao giôø cuõng ñi song ñoâi: toát caû ñoâi, xaáu caû caëp. 8. YÙ NGHÓA THAÙI DÖÔNG VAØ CAÙC SAO KHAÙC a) NHÖÕNG BOÄ SAO TOÁT − Nhaät Ñaøo Hoàng Hyû (tam minh): hieån ñaït. − Nhaät Khoa Quyeàn Loäc (tam hoùa): raát quí hieån, vöøa coù khoa giaùp, vöøa giaøu coù, vöøa coù quyeàn töôùc. − Nhaät saùng Xöông Khuùc: lòch duyeät baùc hoïc. − Nhaät saùng Hoùa Kî: laøm toát theâm. − Nhaät Cöï ôû Daàn: giaøu sang vinh hieån ba ñôøi. − Nhaät (hay Nguyeät) Tam Hoùa, Taû Höõu, Hoàng, Khoâi: laäp ñöôïc kyø coâng trong thôøi loaïn. − Nhaät, Töù Linh (khoâng bò saùt tinh): hieån haùch trong thôøi bình. b) NHÖÕNG BOÄ SAO XAÁU
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 110 − Nhaät haõm Saùt tinh: trai troäm cöôùp, gaùi giang hoà, suoát ñôøi lao khoå, boân ba, nay ñaây mai ñoù. − Nhaät Rieâu Ñaø Kî (tam aùm): baát hieån coâng danh. − Nhaät haõm gaëp Tam khoâng: phuù quí nhöng khoâng beàn. c) THAÙI DÖÔNG VAØ THAÙI AÂM Nhaät Nguyeät bao giôø cuõng lieân heä nhau maät thieát vì thöôøng ôû vò trí phoái chieáu hoaëc ñoàng cung ôû Söûu Muøi. Hai sao naøy töôïng tröng cho hai aûnh höôûng (cuûa cha, cuûa meï), hai tình thöông (cha, meï), hai nhaân vaät (cha meï hoaëc choàng vôï), hai gioøng hoï (noäi, ngoaïi). Tính caùch toát xaáu cuûa sao trong haøm soá cuûa cung Phuï Maãu. Phu Theâ vaø Meänh Thaân Phuùc seõ giuùp luaän ñoaùn veà aûnh höôûng, tình thöông cuûa nhöõng nhaân vaät do hai sao ñoù töôïng tröng, boå tuùc luaän ñoaùn veà cung Phuï Maãu hay Phu Theâ cuûa laù soá. 1. YÙ NGHÓA THAÙI DÖÔNG ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ MEÄNH Cung Meänh coù Nhaät saùng suûa toïa thuû raát toát, nhöng coøn keùm hôn cung Meänh ñöôïc Nhaät saùng hoäi chieáu vôùi Nguyeät. Neáu giaùp Nhaät, Nguyeät saùng cuõng phuù hay quí. * CAÙC CAÙCH TOÁT CUÛA NHAÄT, NGUYEÄT: − Nhaät ôû Ngoï, Tî, Thìn, Maõo (bieåu töôïng cuûa saám seùt) Daàn ñeàu toát veà nhieàu phöông dieän. − Meänh ôû Söûu ñöôïc Nhaät ôû tî, Nguyeät ôû Daäu chieáu: Phuù quyù toät böïc, phuùc thoï song toaøn, phoø taù nguyeân thuû. − Meänh ôû Muøi ñöôïc Nhaät ôû Maõo, Nguyeät ôû Hôïi chieáu: YÙ nghóa nhö treân. − Meänh voâ chính dieäu cuõng Nhaät Nguyeät saùng suûa hoäi chieáu Ngöôøi raát thoâng minh, hoïc moät bieát möôøi; neáu coù Tuaàn Trieät thuû meänh thì caøng röïc rôõ hôn nöõa. − Meänh ôû Thìn coù Nhaät gaëp Nguyeät ôû Tuaát xung chieáu Hay ngöôïc laïi, meänh ôû Tuaát coù Nguyeät ñöôïc Nhaät ôû Thìn xung chieáu: suoát ñôøi quí hieån, duy trì ñòa vò vaø tieàn taøi laâu daøi. − Meänh ôû Söûu hay Muøi ngoä Nhaät Nguyeät Trieät hay Tuaàn: Cuõng raát raïng rôõ taøi, danh, phöôùc thoï. * CAÙC CAÙCH TRUNG BÌNH CUÛA NHAÄT NGUYEÄT GOÀM COÙ: − Meänh coù Nhaät ôû Hôïi gaëp Cöï ôû Tî xung chieáu Coâng danh tieàn baïc traéc trôû buoåi ñaàu, veà giaø môùi khaù giaû. * CAÙC CAÙCH XAÁU CUÛA NHAÄT NGUYEÄT: − Nhaät Nguyeät haõm ñòa. − Nhaät ôû Muøi Thaân: Khoâng beàn chí, sieâng naêng buoåi ñaàu veà sau löôøi bieáng, treã naûi dôû dang. − Nhaät ôû Tyù: ngöôøi taøi gæo nhöng baát ñaéc chí (tröø leä ñoái vôùi tuoåi Bính Ñinh thì giaøu sang tín nghóa).
Đồng bộ tài khoản