Tử vi hàm số - Phần 12

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
235
lượt xem
173
download

Tử vi hàm số - Phần 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 12. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 12

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 111 − Nhaät Tuaát Nguyeät Thìn: raát môø aùm. Caàn gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ hay Thieân Khoâng ñoàng cung môùi saùng suûa. − Nhaät Nguyeät haõm gaëp saùt tinh: troäm cöôùp, daâm ñaõng lai khoå, boân ba. b) ÔÛ PHU THEÂ − Nhaät, Ñoàng, Quang, Maõ, Nguyeät ñöùc: coù nhieàu vôï hieàn thuïc. Ngoaøi ra rieâng sao Thaùi AÂm bieåu töôïng cho vôï, Thaùi Döông bieåu töôïng cho choàng, neân xem ñeå phoái hôïp vôùi caùc yù nghóa cô höõu nhö Phu, Theâ. − Nhaät, Nguyeät mieáu ñòa: sôùm coù nhaân duyeân. − Nhaät Xöông Khuùc: choàng laøm quan vaên. − Nguyeät Xöông Khuùc: vôï hoïc gioûi vaø giaøu. c) ÔÛ TÖÛ − Nhaät ôû Tyù: con caùi xung khaéc vôùi cha meï. − Nhaät Nguyeät Thai: coù con sinh ñoâi. d) ÔÛ TAØI − Nhaät Nguyeät Taû Höõu, Vöôïng: trieäu phuù. − Nhaät Nguyeät saùng suûa chieáu: raát giaøu coù. e) ÔÛ TAÄT − Nhaät Nguyeät haõm gaëp Ñaø Kî: muø maét, queø chaân, khaøn tieáng. − Xem muïc Beänh Lyù. f) ÔÛ DI − Nhaät Nguyeät Tam Hoùa: phuù quí quyeàn uy, ngöôøi ngoaøi haäu thuaãn kính neå, giuùp ñôõ, troïng duïng. − Nhaät Nguyeät saùng gaëp Taû Höõu Ñoàng, Töôùng: ñöôïc quí nhaân troïng duïng, tín nhieäm. g) ÔÛ NOÂ − Nhaät Nguyeät saùng: ngöôøi döôùi, toâi tôù laïm quyeàn. − Nhaät, Nguyeät haõm: toâi tôù ra vaøo luoân, khoâng ai ôû. h) ÔÛ PHUÏ − Nhaät Nguyeät Gaëp Tuaàn Trieät: cha meï maát sôùm. − Nhaät Nguyeät ñeàu saùng suûa: cha meï thoï (thoâng thöôøng). − Nhaät saùng, Nguyeät môø: meï maát tröôùc cha. − Nhaät môø, Nguyeät saùng: cha maát tröôùc meï. − Nhaät Nguyeät cuøng saùng: * Sinh ban ngaøy: meï maát tröôùc. * Sinh ban ñeâm: cha maát tröôùc. − Nhaät Nguyeät cuøng môø:
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 112 * Sinh ban ngaøy: cha maát tröôùc. * Sinh ban ñeâm: meï maát tröôùc. − Nhaät Nguyeät ñoàng cung ôû Söûu Muøi coù hai tröôøng hôïp: * Khoâng gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ. − Sinh ngaøy: meï maát tröôùc. − Sinh ñeâm: cha maát tröôùc. * Gaëp Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ: − Sinh ngaøy: cha maát tröôùc. − Sinh ñeâm: meï maát tröôùc. (Giôø sinh töø Daàn ñeán Ngoï keå laø ngaøy, töø Thaân ñeán Tyù keå laø ñeâm). i) ÔÛ HAÏN − Nhaät saùng: hoaïnh phaùt danh voïng, taøi loäc. − Nhaät môø: ñau yeáu ôû ba boä phaän cuûa Thaùi Döông, hao taøi, söùc khoûe cuûa cha, choàng suy keùm. Neáu gaëp theâm Tang, Ñaø, Kî nhaát ñònh laø cha hay choàng cheát. − Nhaät Long Trì: ñau maét. − Nhaät Rieâu, Ñaø Kî: ñau maét naëng, ngoaøi ra coøn coù theå bò hoa taøi, maát chöùc. − Nhaät Kình Ñaø Linh Hoûa: moïi vieäc ñeàu traéc trôû, söùc khoûe cuûa cha, choàng raát keùm, ñau maét naëng, tieâu saûn. − Nhaät Kî Hình ôû Tyù Hôïi: muø, cha cheát, ñau maét naëng. − Nhaät Cöï: thaêng chöùc. − Nhaät Nguyeät Khoâng Kieáp chieáu maø Meänh coù Kình Ñaø: muø hai maét. ***** Toùm laïi, Thaùi Döông coù nhieàu yù nghóa cô theå, beänh lyù, taøi quan phuùc thoï, khi toïa meänh hay chieáu meänh, trong theá phoái hôïp vôùi Thaùi AÂm, aùm chæ cha meï, vôï choàng, neân ñoù laø moät sao voâ cuøng quan troïng cho ñôøi ngöôøi, cho ñaïi gia ñình vaø tieåu gia ñình. Vaû chaêng, Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm laø hai sao bieåu töôïng tröïc tieáp cho hai nguyeân lyù AÂm Döông, caên baûn cuûa vuõ truï vaïn vaät, ñöôïc khoa Trieát Ñoâng cho laø coù heä quaû ñeán nhaân sinh raát phong phuù. THAÁT SAÙT NAM ÑAÅU TINH. DÖÔNG. KIM 1. VÒ TRÍ CUÛA THAÁT SAÙT ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï. − Vöôïng ñòa : Tî, Hôïi. − Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi. − Haõm ñòa : Maõo, Daäu, Thìn, Tuaát. 4. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 113 Saùch vôû khoâng phaân bieät Thaát Saùt ñaéc ñòa hay haõm ñòa veà phöông dieän töôùng maïo. Thaùi Thöù Lang cho raèng ngöôøi coù Thaát Saùt ôû Meänh “thaân hình nôû nang, hôi cao nhöng thoâ xaáu, da xaùm hay ñen doøn, maët thöôøng coù veát, maét to vaø loài. Coù saùch cho raèng ngöôøi aáy coù nhieàu raâu, phuï nöõ thì nhieàu loâng. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Vì Thaát Saùt khoâng chæ danh roõ reät moät boä phaän naøo cuûa cô theå con ngöôøi neân khoâng vò trí hoùa ñöôïc boä phaän laâm beänh. Tuy nhieân, duø ñaéc ñòa, Thaát Saùt voán laø moät hung tinh, neân ñoùng ôû Taät thöôøng baát lôïi. − Saùt Vuõ ñoàng cung: boä maùy tieây hoùa xaáu, thöôøng bò tró, neáu khoâng chaân tay bò thöông tích. − Saùt Khoâng Kieáp: bò ho lao, phoåi yeáu, söng phoåi coù muû. − Saùt Kî Ñaø: beänh taät ôû tay chaân. − Saùt Hao Moäc Kî: beänh ung thö. Tuøy theo Saùt ñi vôùi boä phaän cô theå naøo thì nôi ñoù bò beänh taät. Möùc ñoä nheï coøn tuøy söï hoäi tuï vôùi saùt hung tinh khaùc. 3. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU THAÁT SAÙT ÑAÉC ÑÒA Voán laø sao voõ, cho neân Thaát Saùt tieâu bieåu cho nhieàu voõ tính ñaëc bieät laø: − Söï can ñaûm. − Söï uy duõng, oai phong. − Tính cöông nghò, noùng naûy. − Hieáu thaéng. − Coù möu cô, coù taøi quyeàn bieán. Ñaây laø ngoâi sao voõ töôùng ñi tieân phong. Tuy nhieân, caùch voõ naøy, muoán ñöôïc hieån haùch, phaûi ñi cuøng vôùi caùt tinh. Neáu gaëp hung, saùt tinh thì: − Taøn nhaõn, baát nhaân. − Ña saùt, khaùt maùu, gieo nhieàu tai hoïa, aùn maïng. Neáu hung saùt tinh ñaéc ñòa thì laø töôùng taøi coù khaû naêng thu phuïc cöôøng ñoà. Neáu haõm ñòa thì raát hung baïo, laøm loïa, ñaûo chaùnh, taø phaùi. b) NEÁU THAÙT SAÙT HAÕM ÑÒA − Tính tình hung baïo, laøm caøn, noùng naûy. − Giaûn xaûo, ñoäc aùc. − Ñaøn baø thì baïc tình. Gaëp theâm hung, saùt tinh, ngöôøi ñoù laø haïng choïc trôøi khuaáy nöôùc, laøm loaïn thieân haï. 4. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ b) NEÁU THAÁT SAÙT ÑAÉC ÑÒA − Ñöôïc höôûng phuù quí, nhaát laø ñoái vôùi boán tuoåi Giaùp Canh Ñinh Kyû gaëp Thaát Saùt thuû meänh ôû Daàn Thaân thì phuù quí raát cao. Caùc tuoåi khaùc thöôøng gaëp nhieàu khoù khaên, thaêng traàm. − Hieån ñaït veà voõ nghieäp, coù bieät taøi veà quaân söï, gioûi veà taùc chieán.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 114 − Ñaøn baø thì taøi gioûi, can tröôøng, ñaûm löôïc, ñöôïc phuù quí. Nhöng sao Saùt khoâng maáy töông hôïp vôùi phuï nöõ cho neân duø ñaéc ñòa, cuõng gaëp nhieàu baát haïnh trong gia ñaïo (muoän choàng, khaéc choàng…). Neáu gaëp sao xaáu vaø nhaát laø saùt tinh, Thaát Saùt ñaéc ñòa ñöa ñeán nhieàu nghòch caûnh nhö: − Coù nhieàu beänh taät. − Thöôøng bò tai naïn khuûng khieáp vì suùng ñaïn. − Thöôøng bò baét bôù, hình tuø. − Giaøu sang cuõng khoâng beàn. − Coù giaøu sang cuõng giaûm thoï. Toùm laïi, duø ñaéc ñòa, Thaát Saùt cuõng khoâng baûo ñaûm coâng danh, taøi loäc, hay phuùc thoï doài daøo hoaëc laâu daøi hoaëc veïn toaøn, huoáng hoà gaëp phaûi hung tinh khaùc. Ñaëc tính cuûa sao naøy laø uy duõng, nhöng cuõng haøm chöùa nhieàu baát lôïi, hieåm nguy aån taøng. b) NEÁU THAÙT SAÙT HAÕM ÑÒA ÔÛ ñaây, nhöõng baát lôïi veà coâng danh taøi loäc phuùc thoï cuõng töông tôï nhö nhöõng chính tinh haõm ñòa khaùc. − Coâ ñoäc. − Khoán khoù. − Phieâu baït nôi xa queâ höông. − Bò beänh nan y. − Bò nguïc tuø. − Bò tai naïn khuûng khieáp. − Yeåu töû. Ñaëc bieät vì Thaát Saùt laø voõ tinh neân tai hoïa do Thaát Saùt haõm ñòa khuûng khieáp hôn caùc sao khaùc. Ña soá caùi cheât vaø caùch cheát cuûa Thaát Saùt haõm ñòa raát theâ thaûm, töø vieäc bò bom ñaïn, ñao suùng aùm saùt cho ñeán tai naïn cöïc kyø naëng neà. Rieâng phuï nöõ thì khaéc choàng, saùt phu, haïi con, hay nhieàu laàn bò ñieâu ñöùng vì tình – phaûi chòu caûnh goùa buïa, leû moïn hoaëc ña truaân. 5. YÙ NGHÓA THAÁT SAÙT VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC BOÄ SAO TOÁT − Saùt, Töû – Vi ôû Tî: phuù quí, uy quyeàn (Thaát Saùt ôû ñaây ñöôïc ví nhö göôm baùu cuûa nhaø vua). − Saùt Lieâm ñoàng cung ôû Söûu Muøi, Meänh AÁt, Kyû, AÂm nam: anh huøng quaùn theá, can ñaûm, thao löôïc. − Saùt Hình ñoàng cung hay hoäi chieáu: lieâm chính, ngay thaúng, chính tröïc, voâ tö, hieån ñaït veà nghieäp voõ, raát uy nghi laãm lieät, nhöng tính noùng naûy khieán thieân haï phaûi khieáp sôï. b) CAÙC BOÄ SAO XAÁU − Saùt Töû Hoûa Tuyeät: ngöôøi haùo saùt, gieát ngöôøi khoâng gôùm tay, khoâng bò löông taâm caén röùt. − Saùt Lieâm Söûu Muøi: cheát ôû ngoaøi ñöôøng vì tai naïn xe coâ hay vì dao suùng (aùm saùt).
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 115 − Saùt haõm ñòa (hay Phaù haõm ñòa): tha phöông laäp nghieäp: ngöôøi laém ngheà nhöng khoâng tinh thuïc. − Saùt Phaù Tham, nöõ Meänh tuoåi Taân Ñinh gaëp Vaên Xöông: goùa buïa, nghòch caûnh vì gia ñaïo, laøm leõ, saùt phu, muoän choàng. − Saùt gaëp Töù Saùt (Kình Ñaø Linh Hoûa): bò taät, cheát traän raát theâ thaûm. − Saùt Kình ôû Ngoï: cheát vì ñao suùng, khoâng toaøn thaây nhaát laø ñoái vôùi tuoåi Bính, Maäu. Ngoaïi leä ñoái vôùi hai tuoåi Giaùp, Kyû (anh huøng caùi theá). − Saùt ôû cung Thaân: yeåu. − Saùt ôû Tyù Ngoï gaëp Kieáp Rieâu: gheùt ñaøn baø, thích soáng ñoäc thaân. Coøn ñaøn baø thì ña tình, ña mang ñau khoå nhieàu laàn. − Saùt haõm gaëp Hoûa Kình: ngheøo, laøm ngheà saùt tinh. Toùm laïi, caùc sao xaáu ñi vôùi Thaát Saùt taïi haõm ñòa, hieåm nguy raát nhieàu vaø phaûi cheát theâ thaûm. Saùt laø sao chæ töông ñoái toát neáu ñaéc ñòa, nhöng heát söùc hung khi gaëp sao xaáu hoaëc haõm ñòa. Hung, saùt tinh khoâng phaûi luùc naøo cuõng baûo trôï sao Saùt, Phaù, Lieâm, Tham: coù nhieàu tröôøng hôïp ngoaïi leä. 6. YÙ NGHÓA CUÛA THAÁT SAÙT ÔÛ CUNG Coù boán vò trí raát ñeïp cho Thaát Saùt. Ñoù laø boán cung Daàn Thaân Tyù Ngoï. ÔÛ Daàn Thaân, goïi laø Thaát Saùt trieàu ñaåu, ôû Tyù Ngoï goïi laø Thaát Saùt ngöôõng ñaàu. Boán vò trí naøy baûo ñaûm phuù quí toät böïc cho ngöôøi ñoù. a) ÔÛ THEÂ PHU Vôï, choàng thöôøng laø con tröôûng. Chæ tröø ôû Daàn Thaân thì vôï choàng taøi caùn, ñaûm ñang, danh giaù, vôï hay ghen, choàng noùng naûy, kyø dö ôû caùc cung khaùc thì hình khaéc chia ly, phaûi saùt phu, laäp gia ñình nhieàu laàn, cho duø ñi vôùi chính tinh toát. − ÔÛ Tyù Ngoï: tuy coù danh giaù nhöng hình khaéc. − Saùt Töû – Vi ñoàng cung: phaûi traéc trôû buoåi ñaàu, veà sau môùi toát, phaûi muoän laäp gia ñình môùi phuù quí. Baèng khoâng phu theâ giaùn ñoaïn, hình khaéc. − Saùt Lieâm hay Vuõ ñoàng cung: baét buoäc phaûi hình khaéc nhaát laø vôùi Vuõ khuùc, sao chuû veà coâ ñoäc, goùa buïa. − Saùt, Quyeàn: raát sôï vôï. b) ÔÛ TÖÛ Thaát Saùt cuõng baát lôïi vì hieám con, vì con cheát, con khoù nuoâi, muoän con, con beänh taät, xa con. Tröø phi ôû Daàn Thaân thì ñöôïc ba con, khaù giaû, quí töû. Gaëp theâm sao xaáu hay hieám muoän coù theå bò tuyeät töï. c) ÔÛ TAØI − Saùt ôû Daàn Thaân: kieám tieàn deã daøng nhaát laø töø trung nieân trôû ñi. − Saùt ôû Tyù Ngoï: tieàn baïc thaát thöôøng, hoaïnh taøi. − Saùt, Töû ôû Tî: deã kieám tieàn, deã laøm giaøu.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 116 − Saùt Lieâm ñoàng cung: thaát thöôøng, khi heát nhöng khoâng thieáu, chaäm giaøu. − Saùt Vuõ ñoàng cung: vì Vuõ laø sao taøi neân laäp nghieäp ñöôïc, nhöng töï löïc, vaát vaû buoåi ñaàu. − ÔÛ Thìn Tuaát: thieáu thoán d) ÔÛ DI − ÔÛ Daàn Thaân hoaëc Töû – Vi ñoàng cung: coù ngöôøi lôùn giuùp ñôõ ngoaøi ñôøi, ñöôïc nhieàu ngöôøi toân phuïc, ôû gaàn caùc nhaân vaät quyeàn theá. − ÔÛ Tyù Ngoï: coù yù nghóa treân, nhöng may ruûi ñi lieàn nhau, deã bò tai naïn, cheát xa nhaø. − Vuõ Saùt: ñöôïc ngöôøi tin phuïc, nhöng hay bò naïn, bò naïn cheát ôû xa nhaø. − Lieâm Trinh ñoàng cung: bò tai naïn vì aùm saùt ôû xa nhaø. − ÔÛ Thìn Tuaát: ra ngoaøi baát lôïi cheát xa nhaø. e) ÔÛ QUAN Gioáng nhö Thaát Saùt ôû Meänh. Ñoùng ôû Quan, Thaát Saùt thöôøng laø quaân nhaân. Neáu ñoàng cung vôùi ñeá tinh Töû – Vi hay ôû vò trí trieàu ñaåu, ngöôõng ñaàu thì raát ñeïp, vaên voõ ñeàu gioûi, uy quyeàn lôùn, traán aùp ñöôïc muoân ngöôøi. Nhöng ôû Tyù Ngoï thì may ruûi lieàn nhau. − Saùt Lieâm ñoàng cung: quaân nhaân, nhöng söï nghieäp thaêng traàm, may ruûi lieàn nhau. Neáu boû ñöôïc voõ nghieäp laøm doanh thöông thì toát. − Vuõ Saùt: hieån ñaït voõ nghieäp, nhöng thaát thöôøng vaø thaêng traàm, thöôøng traán nhaäm ôû xa (aûnh höôûng cuûa Vuõ Khuùc). − ÔÛ Thìn Tuaát: quaân nhaân, nhöng sôùm ñöôïc giaûi nghieäp vò hoïa haïi, tai naïn, taøn pheá. f) ÔÛ ÑIEÀN Thöôøng gaëp baát lôïi veà ñieàn saûn, hoaëc chaäm coù cuûa, hoaëc khoâng coù di saûn, khoâng höôûng di saûn, hoaëc phaûi baùn ñieàn saûn, hoaëc phaûi bò maát ñieàn saûn (truaát höõ), hoaëc phaûi töï laäp môùi khaù. − ÔÛ Daàn Thaân: ít di saûn. Neáu töï laäp môùi doài daøo. − ÔÛ Tyù Ngoï: mua voâ baùn ra thaát thöôøng. Phaù di saûn. Töï laäp thì môùi beàn vöõng. − Saùt Töû: di saûn nhieàu nhöng phaù saûn. − Saùt Lieâm: chaäm ñieàn saûn, vaát vaû buoåi ñaàu. Sau veà giaø môùi coù nhaø cöûa. − Saùt Vuõ, hay Saùt ôû Thìn Tuaát: khoâng ñieàn saûn, raát ít ñieàn saûn, nhaø nhoû luùc veà giaø. g) ÔÛ PHUÙC − ÔÛ Trieàu ñaåu vaø Ngöôõng ñaåu: ñaéc phuùc nhöng phaûi ly höông laäp nghieäp. Hoï haøng khaù giaû veà voõ nghieäp, nhöng ly taùn (ôû Tyù Ngoï). − Saùt Töû ñoàng cung: phaûi ly höông laäp nghieäp môùi thoï. Hoï haøng danh giaù, hieån ñaït veà voõ nhöng tha phöông. − Saùt Lieâm hay Saùt Vuõ hay Saùt ôû Thìn Tuaát: giaûm thoï, vì baïc phuùc, xa gia ñình, xa hoï haøng, lao taâm khoå trí, hoï haøng yeåu, ly taùn, ngheøo. h) ÔÛ PHU
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 117 Baát luaän Thaát Saùt ôû ñaâu, cha meï cuõng xung khaéc hoaëc khoâng hôïp tính vôùi con. Tuy nhieân, cha meï quí hieån, thoï neáu Saùt ôû Daàn Thaân, keùm thoï neáu Saùt ôû Tyù Ngoï, vaát vaû, bò beänh taät, yeåu, xung khaéc vôùi con neáu ôû Thìn Tuaát hoaëc ñoàng cung vôùi Lieâm, Vuõ. Tröø phi ñoàng cung vôùi Töû – Vi thì cha meï phuù quí maø baát hoøa, gia ñình ly taùn, khaéc tinh vôùi con caùi. i) ÔÛ HAÏN Nhaäp haïn ôû vò trí Trieàu ñaåu, Thaát Saùt raát höng vöôïng veà nhieàu maët taøi, quan, gia ñaïo. Gaëp saùt hay hung tinh hoaëc khi haõm ñòa thì hay bò tai naïn, hình tuø, suùng ñaïn. − Saùt Lieâm Hoûa: chaùy nhaø (neáu Haïn ôû Ñieàn caøng chaéc chaén). − Saùt Kình Hình ôû Ngoï: ôû tuø, cheát. − Saùt Hình, Phuø, Hoå: tuø, aâu saàu. − Saùt Phaù Lieâm Tham, Khoâng Kieáp Tueá Ñaø: kieän, tuøm cheát (neáu ñaïi haïn xaáu). − Saùt Hao: ñau naëng. − Saùt Kî: bònh, hay mang tieáng xaáu. THIEÂN CÔ NAM ÑAÅU TINH. AÂM. MOÄC 1. VÒ TRÍ CUÛA THIEÂN CÔ ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Thìn Tuaát Maõo Daäu. − Vöôïng ñòa : Tî Thaân. − Ñaéc ñòa : Tyù Ngoï Söûu Muøi. − Haõm ñòa : Daàn Hôïi 2. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Thaùi Thöù Lang cho raèng ngöôøi coù Thieân Cô ñaéc ñòa thì “thaân hình cao, xöông loä, da traéng, maët daøi nhöng ñaày ñaën”. Neáu haõm ñòa thì “thaân hình nôû nang, hôi thaáp, da traéng, maét troøn”. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Cuõng theo taùc giaû treân, Thieân Cô ñoùng ôû cung Taät thì hay coù beänh ngoaøi da hoaëc teâ thaáp. Nhöõng beänh ñieån hình goàm coù: − Cöï Cô ñoàng cung: beänh taâm linh, khí huyeát. − Cöï Löông ñoàng cung: beänh ôû haï boä. − Cô nguyeät: coù nhieàu muïn nhoït. − Cô Kình hay Ñaø: chaân tay bò yeáu gaân. − Cô Khoác, Hö: beänh phong ñaøm, ho ra maùu. − Cô Hình Khoâng Kieáp: beänh vaø tai naïn baát ngôø. − Côø Tuaàn, Trieät: caây coái ñeø phaûi chaân tay bò thöông. Xem theá, nhöõng beänh cuûa Thieân Cô raát taïp baùc. Theo thieån nghó vì Thieân Cô laø sao suy tö neân ñaëc thaùi beänh traïng noåi baät nhaát coù leõ laø beänh taâm linh.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 118 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU THIEÂN CÔ ÑAÉC ÑÒA − Nhaân haäu, töø thieän. − Raát thoâng minh, khoân ngoan. − Coù nhieàu möu trí, hay baøn veà chính löôïc, chieán löôïc. Vôùi ba ñaëc tính naøy, Thieân Cô ñaéc ñòa laø vì sao phuùc haäu, chæ ngöôøi vöøa coù taøi vöøa coù ñöùc, moät ñaëc ñieåm hieám coù cuûa con ngöôøi. − Coù oùc kinh doanh, bieát quyeàn bieán, thaùo vaùt. − Coù hoa tay, kheùo leùo veà chaân tay nhö hoäi hoïa, may, giaûi phaåu. Neáu Thieân Cô ñi lieàn vôùi caùc boä sao cuûa nhöõng ngheà naøy thì ñoù laø nhöõng hoïa só gioûi, may kheùo, giaûi phaåu coù tieáng. Rieâng Thieân Cô baûo ñaûm naêng khieáu veà thuû coâng, cho duø sao naøy bò haõm ñòa hay bò saùt hung tinh xaâm phaïm, naêng khieáu ñoù cuõng khoâng giaûm. b) NEÁU THIEÂN CÔ HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh. − Coù oùc kinh doanh. − Ña möu, gian xaûo. − Ña daâm (ñoái vôùi phaùi nöõ), baát chính. − Ghen tuoâng. 5. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ a) NEÁU THIEÂN CÔ ÑAÉC ÑÒA thì ñöôïc höôûng giaøu sang vaø soáng laâu, nhaát laø khi hoäi tuï vôùi nhieàu caùt tinh. Ñaëc bieät ôû Thìn Tuaát thì khaû naêng nghieân cöùu raát cao, nhaát laø trong ngaønh chính trò, chieán löôïc. Ñaây laø moät só quan tham möu gioûi. ÔÛ Maõo Daäu, ñoàng cung vôùi Cöï Moân, ngöôøi ñoù coù taøi tham möu, kieâm nhieäm caû vaên laãn voõ. Taøi naêng vaø phuù quí raát hieån haùch. Rieâng phuï nöõ thì ñaûm ñang, kheùo leùo, lôïi choàng ích con, ñöôïc höôûng phuù quí vaø phuùc thoï song toaøn. b) NEÁU THIEÂN CÔ HAÕM ÑÒA thì laän ñaän, boân ba, laøm ngheà thuû coâng ñoä nhaát, hoaëc bò taøn taät, hoaëc gaëp nhieàu tai naïn, yeåu. Rieâng phuï nöõ thì vaát vaû, muoän gia ñaïo, thöôøng gaëp caûnh leõ moïn, hoaëc gaëp nghòch caûnh choàng con, ñau ñôùn vì tình. Neáu gaëp saùt tinh, Hoùa kî, Thieân hình, thì tai hoïa, beänh taät raát naëng veà chaéc chaén khoâng thoï. 6. YÙ NGHÓA THIEÂN CÔ VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) NHÖÕNG BOÄ SAO TOÁT − Cô Löông ôû Thìn Tuaát Coù taøi naêng, ñöùc ñoä, möu trí, phuù quí song toaøn, coù naêng khieáu veà chieán löôïc, chính löôïc. − Cô Cöï ôû Maõo Daäu
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 119 Cuõng coù nghóa treân, nhöng noåi baät nhaát ôû choå raát giaøu coù, duy trì söï nghieäp beàn vöõng. − Cô Vuõ Hoàng (nöõ meänh). Coù taøi naêng veà nöõ coâng, gia chaùnh (thôï may gioûi, kheùo tay, chaân). − Cô Nguyeät Ñoàng Löông Neáu ñaéc ñòa caû thì ngöôøi ñoù coù ñuû ñöùc tính cuûa moät baäc nho phong hieàn trieát. Neáu coù sao haõm thì thöôøng laøm thö laïi, coâng chöùc. b) NHÖÕNG BOÄ SAO XAÁU − Thieân Cô, saùt tinh ñoàng cung: troäm cöôùp, baát löông. − Cô Löông Thìn Tuaát gaëp Tuaàn Trieät hay saùt tinh Gaëp nhieàu gian truaân, traéc trôû lôùn treân ñöôøng ñôøi, coù chí vaø coù soá ñi tu. Neáu gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoûa hoäi hoïp, coù Töôùng xung chieáu thì laø thaày tu hay voõ só giang hoà. − Cô Nguyeät ñoàng cung ôû Daàn, Thaân gaëp Xöông Rieâu Daâm ñaõng, ñó ñieám, coù khieáu thì laøm thi vaên daâm tình, vieát daâm thö kieåu nhö Hoà Xuaân Höông. 7. YÙ NGHÓA THIEÂN CÔ ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ BAØO − Cöï Cô ñoàng cung: coù anh chò em dò baøo, thöôøng laø cuøng meï khaùc cha. − Cô ñôn thuû: ít anh chò em. b) ÔÛ THEÂ − Taïi Tî Ngoï Muøi: sôùm laäp gia ñình, vôï choàng laáy nhau luùc coøn ít tuoåi, hoaëc ngöôøi hoân phoái nhoû tuoåi hôn mình khaù nhieàu. − Taïi Hôïi Tyù Söûu: vôï choàng khaéc tính, thöôøng chaäm gia ñaïo. − Cô Löông ñoàng cung: laáy con nhaø löông thieän, vôï choàng hoøa hôïp, thöôøng quen bieát tröôùc hoaëc coù hoï haøng vôùi nhau. Gia ñaïo thònh. − Cô Cöï ñoàng cung: vôï choàng taøi gioûi, coù danh chöùc. Nhöng vì aûnh höôûng cuûa Cöï Moân neân hai ngöôøi thöôøng baát hoøa, thöôøng phaûi hai laàn laäp gia ñình. − Cô Nguyeät ôû Daàn Thaân: gia ñaïo toát. Nhöng trai thì sôï vôï trong tröôøng hôïp Nguyeät ôû Thaân. − Cô Rieâu Y: vôï choàng daâm ñaõng. − Cô Löông Taû Höõu: gaùi keùn choàng, trai keùn vôï. Caû hai raát ghen tuoâng. c) ÔÛ TÖÛ − Cô Löông hay Nguyeät: töø ba ñeán naêm con. − Neáu ñôn thuû: ít con. − Cöï Cô (hay Cô Nguyeät ôû Daàn Thaân): coù con dò baøo. Thoâng thöôøng boä sao Cô Nguyeät Ñoàng Löông ôû cung Töû laø chæ daáu veà con dò baøo, duø khoâng ñuû boä. d) ÔÛ TAØI − Cô Cöï hay Cô Löông hay Thieân Cô ôû Ngoï Muøi
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 120 Phaùt taøi, deã kieám tieàn vaø kieán ñöôïc nhieàu tieàn. Rieâng vôùi Cöï thì phaûi caïnh tranh chaät vaät hôn. − ÔÛ caùc cung khaùc: laøm aên chaät vaät, thaát thöôøng. Duy chæ coù ôû ñoàng cung vôùi Nguyeät ôû Thaân thì töï löïc laäp neân cô nghieäp khaù giaû. − Neáu coù Loäc Maõ: ñaïi phuù. e) ÔÛ DI − Taïi Tî Ngoï Muøi hay Cô Löông ñoàng cung hay Cö Nguyeät ñoàng cung ôû Thaân: nhieàu may maén veà buoân baùn ôû xa, ñöôïc quí nhaân phuø trôï, trong soá coù ngöôøi quyeàn quí (Löông) hay chính vôï (Nguyeät) giuùp ñôõ mình raát nhieàu. − Cô Cöï: cuõng giaøu nhöng bò tai tieáng, khaåu thieät vì tieàn baïc. − Taïi Hôïi Tyù Söûu: baát lôïi khi xa nhaø. − Cô Taû Höõu: ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ f) ÔÛ NOÂ − Cô Löông Taû Höõu: coù toâi tôù, baïn beø toát, hay giuùp ñôõ mình, coù coâng lao vôùi mình. g) ÔÛ QUAN Vì Thieân Cô chuû söï kheùo leùo, tinh xaûo chaân tay, laïi coù möu trí, thaùo vaùc, theâm söï khoân ngoan hoïc roäng, cho neân Thieân Cô ôû Quan thöôøng raát coù lôïi. Nhöõng boä sao toát ôû Meänh cuûa Thieân Cô, neáu ñoùng ôû Quan thì cuõng coù nghóa gioáng nhau. Ñaëc bieät con coù nhöõng quan caùch sau: − Cô Löông ñoàng cung hay Cô Cöï: vaên voõ kieâm toaøn, coù naêng khieáu veà chính trò, quaân söï, tham möu, daïy hoïc, thuû coâng, doanh thöông, kyõ ngheä, cô khí. Ñaây laø boä sao ña ngheä nhaát. − Cô Nguyeät ôû Daàn, Thaân: coù khieáu vaø coù thôøi trong ngheà döôïc só, baùc só. − Cô, Rieâu, Töôùng: laøm baùc só raát maùt tay. h) ÔÛ ÑIEÀN − Cô Löông ñoàng cung, Cöï Nguyeät ôû Thaân hay Cöï Cô ôû Maõo: coù nhieàu nhaø ñaùt. − Taïi Hôïi Tyù Söûu Daàn: nhaø ñaát bình thöôøng. − Taïi Tî Ngoï Muøi: töï tay taïo döïng saûn nghieäp. − Cô Cöï taïi Daäu: phaù saûn hay lìa boû toå nghieäp, nhaø ñaát ít. i) ÔÛ PHUÙC − Taïi Hôïi, Tyù Söûu: baïc phuùc, hoï haøng ly taùn. − Taïi Tî, Ngoï Muøi: coù phuùc, hoï haøng khaù giaû. − Cöï Löông ñoàng cung hay Cô Nguyeät taïi Thaân: thoï, hoï haøng khaù giaû. − Taïi Daàn: keùm phuùc, baát toaïi chí. Ñaøn baø con gaùi traéc trôû veà choàng con hoaëc laúng lô hoa nguyeät. j) ÔÛ PHUÏ − Taïi Tî Ngoï, Muøi Thaân: cha meï khaù giaû.
Đồng bộ tài khoản