Tử vi hàm số - Phần 13

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
232
lượt xem
171
download

Tử vi hàm số - Phần 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 13. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 13

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 121 − Taïi Daàn: cha meï giaøu, nhöng coù theå sôùm xa caùch meï. − Cô Löông ñoàng cung: cha meï giaøu vaø thoï. − Cô Cöï: cha meï xa caùch, thieáu hoøa khí. k) ÔÛ HAÏN − Cô, Thöông Söù: ñau oám, tai naïn, ñaùnh nhau. − Cô Löông Tang Tueá: teù cao ngaõ ñau. − Cô Khoác Hoûa Hình: trong nhaø thieáu hoøa khí. − Cô Kî Hoûa Hình Thöông Söù: tang thöông ñau oám, khaåu thieät quan tuïng.
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 122 THIEÂN ÑOÀNG NAM ÑAÅU TINH. DÖÔNG. THUÛY 1. VÒ TRÍ CUÛA THIEÂN ÑOÀNG ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Daàn, Thaân. − Vöôïng ñòa : Tyù. − Ñaéc ñòa : Maõo, Tî, Hôïi. − Haõm ñòa : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Ngoï, Daäu 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Thieân Ñoàng chæ toaøn theå boä maùy tieâu hoùa, khoâng ñích danh chæ coù boä phaän naøo roõ reät trong boä maùy naøy. Tuøy theo ñaéc hay haõm ñòa, boä maùy naøy seõ bò aûnh höôûng toát hay xaáu. Ngoaøi ra, ñi vôùi saùt tinh, boä maùy tieâu hoùa bò toån thöông. − Ñoàng Khoác Hö hay nhò hao: hay ñau buïng, coù khuynh höôùng tieâu chaûy, sình buïng, khoù tieâu, truùng thöïc. − Ñoàng Kî: coù nghóa nhö treân, deã bò truùng thöïc, truùng ñoäc. − Ñoàng Khoâng Kieáp, Hình: lôû bao töû, coù theå moå xeû ôû boä maùy tieâu hoùa, caét ruoät, vaù ruoät. Ngoaøi ra, Thieân Ñoàng thöôøng thieân veà nghóa thích aên uoáng röôïu cheø, traø dö töûu laäu, do ñoù boä maùy tieâu hoùa bò lieân luïy. 3. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Theo Thaùi Thöù Lang, Thieân Ñoàng ñaéc ñòa thì “thaân hình nôû nang, hôi thaáp chaân tay ngaén, da traéng, maët vuoâng vaén vaø ñaày ñaên. Neáu haõm thì maäp vaø ñen”. 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU THIEÂN ÑOÀNG ÑAÉC ÑÒA − OÂn hoøa, ñöùc haïnh. − Nhaân haäu, töø thieän, hay laøm phuùc, khoâng haïi ai neân ít bò ngöôøi haïi laïi thöôøng ñöôïc quí nhaân giuùp ñôõ. − Thoâng minh. − Hay thay ñoåi Ñaây laø yù nghóa noåi baät nhaát: hay thay ñoåi yù kieán, chí höôùng, coâng vieäc, choå ôû, töø ñoù tính tình khoâng nhaát möïc, noâng noåi, baát quyeát. Thaønh thöû, coù hai haäu quaû quan troïng veà taâm tính laø: * Khoâng quaû quyeát, baát ñònh, coù khi ñi ñeán nhu nhöôïc, hay nghe hay thay ñoåi laäp tröôøng, deã bò aûnh höôûng bôûi dö luaän vaø ngoaïi caûnh do söï thieáu ñònh kieán. * Khoâng beàn chí, choùng chaùn trong coâng vieäc hay boû dôû nöûa chöøng. Ñieåm naøy khoâng coù lôïi veà hoïc haønh, laøm aên. Neáu Ñoàng ôû Di thì nhaát ñònh khuynh höôùng thay ñoåi caøng deã daøng, saâu saéc hôn, ñaëc bieät laø khi gaëp Thieân Maõ, nhò Hao hay Hoùa kî laø nhöõng phuï tinh chuû veà söï thay ñoåi. Rieâng ñoái vôùi nöõ Meänh, Thieân Ñoàng coù nghóa:
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 123 − Ñaûm ñang. − Ñöùc ñoä. − Hay thay ñoåi chí höôùng b) NEÁU THIEÂN ÑOÀNG HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh. − Noâng noåi hôn, thieáu kieân nhaãn, khoâng laäp tröôøng. − Phoùng ñaõng, thích chôi bôøi aên uoáng, hay buoâng xuoâi, ñeán ñaâu hay ñeán ñoù. − Noùi khoaùc, khoâng caån ngoân. − Phaùi nöõ thì ña daâm, töï do, ñoäc laäp, phoùng tuùng. 5. YÙ NGHÓA TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ Neáu ñaéc ñòa, Thieân Ñoàng chæ söï giaøu sang. Neáu haõm ñòa thì phaûi lo laéng veà tieàn baïc, taøi saûn khi coù khi taùn, coù luùc phaûi tuùng thieáu vaát vaû. ÔÛ cung Ngoï, Thieân Ñoàng chæ naêng khieáu kinh doanh. Nhöng veà maët phuùc thoï, vì Ñoàng laø phuùc tinh neân duø haõm ñòa cuõng thoï. 6. YÙ NGHÓA CUÛA THIEÂN ÑOÀNG VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC CAÙCH TOÁT − Ñoàng Kình ôû Ngoï: coù uy vuõ lôùn, ñöôïc giao phoù traán ngöï ôû bieân cöông. − Ñoàng Löông ôû Daàn Thaân: laøm neân, danh giaù. Ngoaøi ra coù khieáu veà y khoa, döôïc khoa, sö phaïm raát saéc beùn. − Cô Nguyeät Ñoàng Löông caùch: phuùc thoï, laøm coâng chöùc. − Ñoàng AÂm ñoàng cung ôù Tyù: phuùc haäu vaø thoï, ñeïp ñeõ. b) CAÙC CAÙCH XAÁU − Ñoàng Khoâng Kieáp, Hoûa Linh: u meâ, ngheøo khoå, soáng qua ngaøy, aên maøy. − Ñoàng Nguyeät ôû Tyù, Hoå, Khoác, Rieâu: ñaøn baø ñeïp nhöng baïc phaän, khoùc choàng. − Ñoàng Kî ôû Tuaát: raát xaáu tröø pho tuoåi Ñinh thì phuù quí. 7. YÙ NGHÓA THIEÂN ÑOÀNG ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ PHU THEÂ − Gia ñaïo toát ñeïp neáu Ñoàng Löông ñoàng cung hay Ñoàng Nguyeät ñoàng cung ôû Tyù: − Sôùm laäp gia ñình. − Vôï choàng xöùng ñoâi vaø giaøu coù. − Thöôøng coù hoï haøng vôùi nhau. − Rieâng vôùi Nguyeät thì vôï giaøu, neå vôï, nhôø vôï.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 124 − Gia ñaïo keùm toát neáu Ñoàng ôû Maõo hay ñoàng cung vôùi Nguyeät ôû Ngoï. − Chaäm hoân nhaân môùi sum hoïp laâu daøi. − Vôï ñeïp vaø hieàn thuïc. − Gia ñaïo xaáu neáu Ñoàng ôû Daäu (baát hoøa, xa caùch), ôû Tyû, (deã gaëp, deã xa), ôû Thìn Tuaát (hay caõi vaõ, ly caùch) vaø nhaát laø Cöï ñoàng cung (boû nhau, xa nhau raát laâu) hay Rieâu ñoàng cung (ngoaïi tình). b) ÔÛ TÖÛ − Raát toát neáu Ñoàng ôû Maõo (ñoâng con), ñoàng cung vôùi Löông, Nguyeät ôû Tyù (ñoân con, con quí hieån). − Keùm toát neáu ôû Daäu (ít con, thay ñoåi choã ôû luoân môùi coù nhieàu con) ôû Tî Hôïi (hai con, neáu coù nhieàu con thì maát moät soá, con caùi ly taùn, chôi bôøi). − Xaáu neáu Ñoàng ôû Thìn Tuaát (hieám con) vaø nhaát laø ñoàng cung vôùi Cöï (ít con, con khoù nuoâi, baát hoøa, ly taùn, coù theå coù con rieâng). c) ÔÛ TAØI Chæ toát neáu Ñoàng ôû Maõo hay gaëp Nguyeät ôû Tyù (tay traéng laøm giaøu, caøng veà giaø caøng nhieàu cuûa) hoaëc ñoàng cung vôùi Löông (giaøu coù vì buoân baùn, coù tieàn laøm phuùc). Kyø dö neáu Ñoàng ôû Daäu thì tieàn baïc coù khi coù khi thieáu; ôû Ngoï thì chaät vaät luùc kieám tieàn, veà giaø môùi coù cuûa; ôû Tî Hôïi thì deã kieám tieàn nhöng hao taùn vaø tha phöông laøm aên; ôû Thìn Tuaát thì tuùng thieáu; ñoàng cung vôùi Cöï thì thaát thöôøng, tuùng thieáu, thöôøng bò kieän tuïng vì tieàn baïc, phaûi ly höông môùi coù taøi saûn. d) ÔÛ QUAN * Toát nhaát laø Ñoàng ôû Maõo, ôû Tyù vaø ñoàng cung vôùi Löông: − Vaên voõ kieâm toaøn vaø hieån ñaït. − Coù taøi tham möu, can giaùn thöôïng caáp. − Rieâng vôùi Thieân Xöông thì ñaëc saéc veà sö phaïm, y khoa vaø chính trò. Caû ba caùch ñeàu phuù quyù. * Keùm toát neáu Ñoàng ôû Tyù Hôïi (phuù quyù baát thöôøng, hay thay ñoåi coâng vieäc, coâng vieäc coù tính caùch löu ñoäng) hoaëc ôû Daäu (muoän coâng danh, chöùc nhoû, hay thay ñoåi). * Xaáu neáu gaëp Cöï Ñoàng cung (coâng danh vaát vaû, hay bò deøm pha, kieän caùo, caïnh tranh). e) ÔÛ HAÏN Neáu saùng suûa thì höng thònh veà taøi, danh, may maén. Neáu xaáu xa thì haäu haïn xaáu (hao cuûa, bò kieän tuïng, bò ñoåi choã…). THIEÂN LÖÔNG NAM ÑAÅU TINH. AÂM. MOÄC 1. VÒ TRÍ CUÛA THIEÂN LÖÔNG ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Ngoï, Thìn, Tuaát. − Vöôïng ñòa : Tyù, Maïo, Daàn, Thaân. − Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi.
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 125 − Haõm ñòa : Daäu, Tyù, Hôïi. 2. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Saùch vôû khoâng neâu söï khaùc bieät töôùng maïo giöõa Thieân Löông ñaéc ñòa vaø haõm ñòa. Thaùi Thöù Lang cho raèng “cung Meänh coù Thieân Löông toïa thuû neân thaân hình thon vaø cao, da traéng, veû maët thanh tuù khoâi ngoâ”. Ngoaøi ra, Thieân Löông voán laø phuùc tinh cho neân bao haøm söï phuùc haäu, söï hoàn hoøa cuûa töôùng maïo. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Vì laø thoï tinh, cho neân Thieân Löông khoâng coù yù nghóa beänh lyù naøo. Traùi laïi, ñaây laø moät sao giaûi beänh raát hieäu löïc, nhö Töû – Vi, Thieân Phuû, Tuaàn hay Trieät khi ñoùng ôû cung Taät. Neáu gaëp beänh, thì choùng khoûi, hoaëc beänh khoâng naëng, hoaëc ñöôïc danh y maùt tay cöùu vôùt kòp thôøi, sao naøy töôïng tröng cho Phuùc ñöùc veà söùc khoûe, cho duø coù haõm ñòa cuõng khoâng ñaùng quan ngaïi. Ñi cuøng vôùi caùc sao beänh hoïa khaùc. Thieân Löông coù taùc duïng cheá giaûi nhieàu söï baát lôïi cuûa caùc sao ñoù gaây neân. 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH Cho duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa, ñaëc tính noåi baät nhaát cuûa Thieân Löông laø söï nhaân haäu, loøng töø thieän, tính khoan hoøa, chieàu chuoäng, nhaãn nhuïc, söï khoân ngoan, söï meàm moûng khi xöû theá, neát khieâm cuøng, hieàn laønh. Do ñoù, Thieân Löông noùi leân coát caùch töø bi, nho phong ñaïo coát, taâm ñòa baùc aùi, nhaân töø cuûa nhaø tu, cuûa ngöôøi hieàn trieát, cuûa ngöôøi chaát phaùc, cuûa baäc chính nhaân quaân töû, laáy leã ñaõi ngöôøi, duøng söï thaønh thaät, khieâm cung ñeå xöû theá. a) NEÁU THIEÂN LÖÔNG ÑAÉC ÑÒA − Thoâng minh, saéc saûo, tinh teá trong tröïc giaùc vaø suy luaän. − Coù nhieàu möu cô. − Thích baøn xeùt veà chính löôïc, chieán löôïc. Ñi chung vôùi Thieân Cô, hai sao naøy raát noåi baät veà naêng khieáu giaùo khoa, sö phaïm, khaû naêng nghieân cöùu tìm toøi, khaûo saùt caùc boä moân vaên hoïc, ngheä thuaät hay chính trò, chieán löôïc. Ñoù laø boä sao tham möu raát xuaát saéc, (gioáng nhö boä sao Cöï Moân Thieân Cô ñaéc ñòa). Caøng ñi vôùi caùc sao veà vaên hoïc nhö Xöông, Khuùc, Khoa thì nhaát ñònh naêng khieáu phaùn ñoaùn caøng beùn nhaïy hôn, coù saùng taùc caùc coâng trình nghieân cöùu cao thaâm veà nhieàu ngaønh. b) NEÁU THIEÂN LÖÔNG HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh. − Noâng noåi töùc laø hay thay ñoåi chí höôùng. − Khoâng beàn chí. − Hay bò nhaàm laãn trong coâng vieäc. − Thích chôi bôøi, phoùng ñaõng, aên tieâu raát lôùn. − Thích phieâu löu, du lòch, giang hoà. − Ñaøn baø thì daâm daät vaø raát ghen tuoâng. 5. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 126 a) NEÁU THIEÂN LÖÔNG ÑAÉC ÑÒA: ñöôïc höôûng phuù quyù laâu daøi, ngöôøi coù vaên taøi loãi laïc, thöôøng gioûi veà khoa sö phaïm, coù uy danh lôùn, ñaøn baø thì vöôïng phu ích töû. Ngoaøi ra, vì Thieân Löông laø phuùc tinh, cho neân, neáu ñi vôùi boä sao y döôïc thì seõ laø baùc só, döôïc só coù danh tieáng, trò beänh maùt tay. b) NEÁU THIEÂN LÖÔNG HAÕM ÑÒA − Laän ñaïn trong ngheà nghieäp, hay ñoåi ngheà, khoù kieám tieàn. − Phaûi tha höông laäp nghieäp, xa caùch gia ñình. − Hay bò tai hoïa, coâ ñôn. − Yeåu töôùng. − Deã ñi vaøo ñöôøng tu haønh. − Ñaøn baø thì muoän choàng hay leõ moïn, hoaëc öu vieäc ong böôùm traêng hoa, khaéc choàng haïi con. Caøng gaëp nhieàu saùt tinh, caøng gaëp nhieàu baát lôïi. 6. YÙ NGHÓA THIEÂN LÖÔNG VÔÙI MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC BOÄ SAO TOÁT − Löông, Nhaät ñoàng cung Caùch naøy ñöôïc ví nhö maët trôøi bình minh, aùnh saùng aån taøng röïc rôõ maø oân hoøa. Ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc höôûng phuù quyù toät böïc, suoát ñôøi hanh thoâng. − Löông ôû Tyù: Nhaät ôû Ngoï hoäi Xöông Loäc (hay Löông ôû Tyù chieáu Meänh ôû Ngoï coù Nhaät gaëp Xöông Loäc): Raát thoâng minh, hieån ñaït, coù danh tieáng lôùn lao. Caùch naøy toát ñoái vôùi ba tuoåi Ñinh, Kyû, Quí. − Löông Ñoàng ôû Daàn Thaân Söï hoäi tuï cuûa hai phuùc tinh ôû hai vò trí naøy raát ñaéc caùch caøng bieåu loä tính nhaân haäu, töø thieän, baùc aùi, quaân töû noùi ôû muïc tính tình. Ngöôøi coù caùch naøy seõ khoâng gaëp tai hoïa naøo hung haõn, ñöôïc thaàn linh che chôû, ñöôïc ngöôøi ñôøi giuùp ñôõ. Thoâng thöôøng, caùch naøy ñöôïc theâm Cô Nguyeät hôïp chieáu vaø laø moät caùch phuù vaø quyù. − Löông ôû Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï gaëp Nguyeät Linh hoäi chieáu: ngöôøi coù nhieàu taøi naêng, hieån ñaït. − Löông ñaéc ñòa gaëp Vaên Xöông ñoàng cung: ngöôøi lòch duyeät khoan hoøa, danh giaù. Gaëp Vaên Khuùc, yù nghóa cuõng töông tôï nhö vaäy. − Löông Loäc: ngöôøi baùc aùi hay ñem cuûa boá thí cho thieân haï, hoaëc duøng vaøo vieäc thieän. b) CAÙC BOÄ SAO XAÁU − Löông Nguyeät haõm hoäi chieáu Con ngöôøi giang hoà, phieâu baït, khoâng coù ñònh sôû, tha phöông laäp nghieäp. − Löông Ñoàng Tî Hôïi
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 127 Ñaøn oâng thì phoùng ñaõng, giang hoà, ñaøn baø thì daâm daät. Caû hai cuøng hay ñoåi chí höôùng, laøm vieäc gì cuõng hay boû dôû nöõa chöøng, khoâng beàn chí, khoâng caû quyeát. − Löông ôû Tî gaëp Nhò Hao, saùt tinh Khoù traùnh naïn binh ñao suùng ñaïn, cheát theâ thaûm. − Löông ôû Tî Hôïi gaëp Thieân maõ ñoàng cung YÙ nghóa nhö Löông Ñoàng ôû Tî Hôïi. Rieâng phuï nöõ, laïi heát söùc daâm ñaõng vaø ñeâ tieän. 7. YÙ NGHÓA CUÛA THIEÂN LÖÔNG ÔÛ CAÙC CUNG KHAÙC a) ÔÛ PHU THEÂ − Löông Ñoàng ôû Daàn Thaân Sôùm gia ñaïo. Vôï choàng coù hoï haøng vôùi nhau. Caû hai ñeàu ñeïp vaø giaøu. − Löông Nhaät ôû Maõo: raát toát ñeïp veà moïi maët, caû veà haïnh phuùc gia ñình laãn tieàn baïc laãn coâng danh. − Löông Cô ñoàng cung: vôï choàng hieàn löông, laáy nhau deã daøng, coù hoï haøng vôùi nhau. Coù nhieàu haïnh phuùc gia ñaïo suoát kieáp. Coù saùch cho raèng Cô Löông ôû Theâ Phu thì raát keùn vôï moät keùn choàng vaø raát ghen tuoâng. − Löông ôû Tyù Ngoï: sôùm gia ñaïo, deã laäp gia ñình. Caû hai ñeàu danh giaù. Thöôøng ngöôøi hoân phoái laø con tröôøng. − Löông ôû Tyù Hôïi: deã gaëp nhau laïi deã xa nhau, vôï choàng choùng chaùn vaø hay thay ñoåi gia ñaïo. b) ÔÛ TÖÛ − Löông Ñoàng hay Daàn Thaân hay Löông ôû Tyù, Ngoï: ñoâng con, coù quí töû, hieáu thaûo. − Löông Nhaät ôû Maõo: ñoâng con, khaù giaû. − Löông Cô: ñoâng con, khaù giaû, coù quí töû, coù con rieâng. − Löông ôû Tî Hôïi: ít con, sinh nhieàu nuoâi ít. Con ly taùn, hoang ñaûng, buïi ñôøi. − Löông Nhaät ôû Daäu: kieám tieàn raát chaät vaät, sau môùi khaù giaû c) ÔÛ TAØI − Löông ôû Tyù Ngoï: (hay ñoàng cung vôùi Nhaät taïi Maõo, vôùi Ñoàng ôû Daàn Thaân) raát giaøu, deã giaøu, ngaøy caøng giaøu. − Löông ôû Tî Hôïi Deã kieám tieàn nhöng cuõng deã tieâu tieàn, khoù giöõ cuûa laïi phaûi löu ñoäng kieám tieàn. − Löông Nhaät ôû Daäu: kieám tieàn raát chaät vaät, sau môùi khaù giaû. d) ÔÛ DI Ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå, giuùp ñôõ, hay gaëp quí nhaân, ñöôïc böôùc chaân vaøo choã quyeàn quí neáu Thieân Löông ôû nhöõng vò trí sau: − Löông Ñoàng ôû Daàn Thaân. − Löông Nhaät ôû Maõo. − Löông Cô ñoàng cung.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 128 − Löông ôû Tyù Ngoï. Rieâng ôû Söûu Muøi thì bình thöôøng. Coøn ôû Tî Hôïi thì lang thang vaø cheát ôû xa nhaø. e) ÔÛ QUAN Löông laø sao vaên, thieân veà quan vaên, thích hôïp trong ngaønh vaên. Ñöôïc quí hieån veà coâng danh, coù naêng taøi veà sö phaïm hoaëc chính trò, chieán löôïc hoaëc y döôïc y khoa neáu Thieân Löông ôû nhöõng vò trí sau: − Löông Ñoàng ôû Daàn Thaân (raát toát veà nhieàu ngaønh). − Löông ôû Tyù Ngoï. − Löông Cô ñoàng cung (raát toát veà tham möu, sö phaïm). − Löông Nhaät ôû Maõo. ÔÛ Söûu Muøi thì bình thöôøng, coøn ôû Tî Hôïi thì thaát thöôøng hay thay ñoåi coâng vieäc, laøm vieäc löu ñoäng, laøm vieäc choùng chaùn, baát toaïi chí. f) ÔÛ ÑIEÀN Ñöôïc höôûng phuùc thoï, traùnh ñöôïc tai hoïa, coù hoï haøng danh giaù neáu Thieân Löông ôû nhöõng vò trí sau: − Löông Ñoàng ôû Daàn Thaân. − Löông Nhaät ôû Maõo. − Löông Cô ñoàng cung. − Löông ôû Tyù Ngoï. ÔÛ Söûu Muøi thì trung bình. Coøn ôû Tî Hôïi thì coù nhieàu tai hoïa, hoï haøng ly taùng, tha phöông laäp nghieäp, con trai buïi ñôøi, con gaùi daâm daät, khaéc choàng con h) ÔÛ PHUÏ Neáu Thieân Löông ôû 4 vò trí toát ñeïp keå treân thì cha meï nhaân ñöùc, thoï vaø hieàn. ÔÛ Söûu Muøi thì bình thöôøng, coøn ôû Tî Hôïi thì phuï maãu baát hoøa, chia reõ, chia ly, khoâng ñoàng cö vôùi con caùi. f) ÔÛ HAÏN − Neáu Thieân Löông ôû vò trí toát, khoâng bò Tuaàn Trieät, saùt tinh thì haïn toát, höng thònh, coâng danh taøi loäc, ít beänh taät, neáu coù tai hoïa cuõng ñöôïc qua khoûi. − Neáu haõm ñòa thì baát lôïi veà söùc khoûe, tieàn baïc. Taïi Tî Hôïi phaûi coù thay ñoåi coâng vieäc. − Neáu gaëp saùt tinh coù theå phaù saûn, ñau naëng. THIEÂN PHUÛ NAM ÑAÅU TINH. DÖÔNG. THOÅ 1. VÒ TRÍ CUÛA THIEÂN PHUÛ ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï. − Vöôïng ñòa : Thìn, Tuaát. − Ñaéc ñòa : Tî, Hôïi, Muøi. − Bình hoøa : Maõo, Daäu, Söûu.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 129 Thieân Phuï khoâng coù haõm ñòa. 2. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Thaùi Thöù Lang cho raèng ngöôøi coù Thieân Phuû “thaân hình ñaày ñaën, da traéng, veû maët thanh tuù, raêng ñeàu vaø ñeïp”. Gaëp Tuaàn Trieät hay Khoâng Kieáp thì “cao vaø hôi gaày, da deû keùm töôi nhuaän”. Rieâng phuï nöõ coù Phuû meänh thì “veû maët töôi ñeïp nhö hoa môùi nôû, coù coát caùch phöông phi”. 3. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH Thieân Phuû raát kî Tuaàn Trieät, Khoâng Kieáp. Xa laùnh caùc sao naøy. Phuû coù nghóa: − Khoan hoøa, nhaân haäu, öa vieäc thieän. − Ñoan chính, tieát haïnh. − Coù nhieàu möu cô ñeå giaûi quyeát coâng vieäc khoù khaên. Neáu gaëp nhöõng sa treân thì: − Tính böôùng bænh, öông ngaïnh. − Tính phoùng tuùng (aên hoang, tieâu roäng, chôi bôøi…) − Thích phieâu löu, du lòch. − Hay möu tính nhöõng chuyeän vieãn voâng. − Gian traù, hay ñaùnh löøa, noùi doái. 4. YÙ NGHÓA THIEÂN PHUÛ VÔÙI MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) CAÙC CAÙCH TOÁT − Töû Phuû ñoàng cung. − Töû Phuû Vuõ Töôùng caùch: hai caùch naøy toát toaøn dieän veà moïi maët coâng danh, taøi loäc, phuùc thoï. − Phuû Töôùng: giaøu coù, hieån vinh. − Phuû Vuõ: raát giaøu coù. Caøng ñi chung vôùi sao taøi nhö Hoùa Loäc, Loäc Toàn thì caøng thònh veà tieàn baïc. b) CAÙC CAÙCH XAÁU Thieân Phuû raát kî caùc sao Khoâng Kieáp, Tuaàn, Trieät, Kình, Ñaø, Linh, Hoûa. Baáy giôø, uy quyeàn, taøi loäc bò chieát giaûm ñaùng keå. Tuy nhieân, caàn löu yù theâm raèng Thieân Phuû cheá ñöôïc hung tinh cuûa saùt tinh haïng vöøa nhö Kình, Ñaø, Linh hay Hoûa. Nhöng, neáu Thieân Phuû gaëp ñuû caû 4 sao, Thieân Phuû khoâng cheá noåi, maø coøn bò chuùng phoái hôïp taùc hoïa maïnh meõ. 6. YÙ NGHÓA THIEÂN PHUÛ ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ PHU THEÂ ÔÛ Tî Hôïi, hoaëc ñoàng cung vôùi Töû – Vi, Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh thì vôï choàng giaøu coù, hoøa thuaän, aên ôû laâu daøi vôùi nhau. ÔÛ Söûu Muøi Maõo Daäu: vôï choàng sung tuùc nhöng hay baát hoøa.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 130 b) ÔÛ TAØI, ÑIEÀN Haàu heát caùc vò trí cuûa Phuû ôû Taøi Ñieàn ñeàu raát ñeïp, ñaëc bieät laø ôû Tî Hôïi, hay ñoàng cung vôùi Töû, Vuõ, Lieâm. ÔÛ Söûu Muøi, Maõo Daäu thì keùm hôn moät chuùt. c) ÔÛ TAÄT Thieân Phuû laø sao giaûi raát maïnh, giuùp neù traùnh hay giaûm ñöôïc nhieàu tai hoïa, beänh taät. d) ÔÛ QUAN Ñoàng cung vôùi Töû, Vuõ, Lieâm thì coâng danh raát röïc rôõ phuù quí song toaøn, coù nhieàu thaønh tích, neáu ñi vôùi Vuõ thì thöôøng laøm quan coi veà taøi chính kinh teá. ÔÛ Söûu Muøi Maõo Daäu thì quan tröôøng khoâng laâu daøi, nhöng neáu qua buoân baùn thì thaønh ñaït. e) ÔÛ PHUÙC Ñoàng cung vôùi Töû, Vuõ, Lieâm vaø rieâng ôû Tî Hôïi thì toát phuùc, hoï haøng hieån vinh. ÔÛ Söûu Muøi Maõo Daäu thì keùm hôn phaûi laäp nghieäp xa nhaø. Hoï haøng giaøu nhöng ly taùn. f) ÔÛ HAÏN Chæ toát neáu khoâng gaëp Tam Khoâng. Neáu gaëp Tam Khoâng thì bò phaù saûn, hao taøi, maéc löøa, ñau yeáu. THIEÂN TÖÔÙNG NAM ÑAÅU TINH. DÖÔNG. THUÛY 1. VÒ TRÍ CUÛA THIEÂN TÖÔÙNG ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Daàn, Thaân. − Vöôïng ñòa : Thìn, Tuaát, Tyù, Ngoï. − Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi, Tî, Hôïi. − Haõm ñòa : Maõo, Daäu 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Thieân Töôùng laø maët, dieän maïo, khí saéc töø veû maët phaùt ra. Thieân Töôùng gaëp Nhò Hao thì maët nhoû, maù hoùp. Thieân Töôùng Thieân Hình thì maët coù theïo. 3. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Coù Thieân Töôùng ñaéc ñòa thì maët ñeïp ñeõ, uy nghi, coù tinh thaàn vaø khí saéc. Thaùi Thöù Lang cho raèng coù “thaân hình nôû nang, cao vöøa taàm, da traéng, maët ñeïp ñeõ, uy nghi”. Neáu haõm ñòa thì “thaân hình cuõng nôû nang nhöng thaáp”. Thieân Töôùng, Hoùa loäc: coù nam tính, ñeïp trai, thu huùt phuï nöõ. 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU THIEÂN TÖÔÙNG ÑAÉC ÑÒA − Raát thoâng minh. − Ngay thaúng, thaønh thaät, hieàn laønh. − Can ñaûm, duõng maõnh, cöùng coûi, baát khuaát. − Coù loøng traéc aån, thaáy vieäc baát coâng khoâng nhòn ñöôïc, coù khí tieát.
Đồng bộ tài khoản