Tử vi hàm số - Phần 2

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
329
lượt xem
235
download

Tử vi hàm số - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 2. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 2

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 11 1914 1926 1938 1950 1962 Ñaïi Loä Thaønh Tuøng Kim kheâ trung ñaàu baïc baïc MAÕO thuûy hoûa thoå moäc kim 1915 1927 1939 1951 1963 Sa Ñaïi Baïch Tröôøng Phuù ñ. trung laâm laïp löu THÌN hoûa thoå moäc kim thuûy 1964 1916 1928 1940 1952 Sa Ñaïi Baïch Tröôøng Phuù ñ. trung laâm laïp löu TÎ Hoûa thoå moäc kim thuûy 1965 1917 1929 1941 1953 Sa Thieân Thieân Loä Döông trung haø thöôïng baøng lieãu NGOÏ kim thuûy hoûa thoå moäc 1954 1966 1918 1930 1942 Sa Thieân Thieân Loä Döông trung haø th. baøng lieãu MUØI kim thuûy Hoûa thoå moäc 1955 1967 1918 1931 1943 Tuyeàn Sôn Ñaïi Thaïch Kieám tr. haï dòch löïu ph. THAÂN Thuûy hoûa thoå moäc Kim 1944 1956 1968 1920 1932 Tuyeàn Sôn Ñaïi Thaïch Kieám tr. haï dòch löïc ph. DAÄU Thuûy hoûa thoå moäc Kim 1945 1957 1969 1921 1933 Sôn OÁc Bình Thoa Ñaïi haûi ñaàu th. ñòa TUAÁT x. kim thuûy hoûa Thoå moäc 1970 1922 1934 1946 1958 Sôn Bình Ñaïi OÁc th. Thoa ñaàu ñòa haûi HÔÏI Thoå x. kim hoûa moäc thuûy 1947 1971 1935 1959 1923
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 12 VÍ DUÏ: Tuoåi Bính Tyù, loaïi Haønh cuûa Baûn Meänh laø Giaûn Haï Thuûy, tuoåi Canh Tuaát laø Thoa Xuyeán Kim. E. XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUNG MEÄNH (M) VAØ CUNG THAÂN (T) (caên cöù vaøo Thaùng vaø Giôø sinh) TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI M Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Gieâng Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu T M Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Hai Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn T M Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Ba Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo T M Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tö Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn T M Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Naêm Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî T M Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Saùu Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï T M Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Baûy Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi T M Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Taùm Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân T
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 13 M Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Chín Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu T M Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Möôøi Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát T Möôøi Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu M Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Moät T M Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Chaïp Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù T VÍ DUÏ: Ngöôøi sinh thaùng hai, giôø Tyù, Meänh vaø Thaân ñoàng cung ôû Maõo. Ngöôøi sinh thaùng chaïp, giôø Tî, Meänh cung ôû cung Thaân vaø Thaân ôû cung Ngoï. Sau khi bieát ñöôïc vò trí cung an Meänh. Thaân roài baét ñaàu töø cung Meänh, theo chieàu THUAÄN, ghi caùc cung keá tieáp theo thöù töï: Meänh, Phuï maãu, Phuùc ñöùc, Ñieàn traïch, Quan loäc, Noâ boäc, Thieân di, Taät aùch, Taøi baïch, Töû töùc, Phu (Theâ), Huynh ñeä. F. Tìm cuïc cuûa Tuoåi Cuïc cuûa tuoåi tuøy thuoäc vaøo Can vaø cung an Meänh theo baûng keâ döôùi ñaây: NEÁU MEÄNH LAÄP TAÏI CUNG CAN Tyù, Söûu Daàn, Maõo Thìn, Tî Ngoï, Muøi Thaân, Daäu Tuaát, Hôïi Giaùp, Kyû Thuûy Hoûa Moäc Thoå Kim Hoûa AÁt, Canh Hoûa Thoå Kim Moäc Thuûy Thoå Bính, Taân Thoå Moäc Thuûy Kim Hoûa Moäc Ñinh, Nhaâm Moäc Kim Hoûa Thuûy Thoå Kim Maäu, Quyù Kim Thuûy Thoå Hoûa Moäc Thuûy Ví duï: Tuoåi Kyû, meänh ñoùng taïi cung Maõo, thì Hoûa cuïc Tuoåi Nhaâm, meänh ñoùng ôû cung Muøi thì Thuûy cuïc.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 14 Bieát ñöôïc teân cuïc, ghi ngay vaøo khoaûng giöõa laù soá, döôùi choã ghi baûn meänh, tuoåi Döông AÂm. Cuïc duøng ñeå tìm vò trí sao Töû – Vi
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 15 G. XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ SAO TÖÛ VI (theo Cuïc vaø Ngaøy sinh) THUÛY MOÄC KIM THOÅ HOÛA THUÛY MOÄC KIM THOÅ HOÛA NGAØY NGAØY nhò tam töù nguõ luïc nhò tam töù nguõ luïc SINH SINH cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc 1 Söûu Thìn Hôïi Ngoï Daäu 16 Daäu Daäu Tî Daäu Ngoï 2 Daàn Söûu Thìn Hôïi Ngoï 17 Daäu Ngoï Maõo Daàn Maõo 3 Daàn Daàn Söûu Thìn Hôïi 18 Tuaát Muøi Thaân Muøi Thìn 4 Maõo Tî Daàn Söûu Thìn 19 Tuaát Tuaát Tî Thìn Tyù 5 Maõo Daàn Tyù Daàn Söûu 20 Hôïi Muøi Ngoï Tî Daäu 6 Thìn Maõo Tî Muøi Daàn 21 Hôïi Thaân Thìn Tuaát Daàn 7 Thìn Ngoï Daàn Tyù Tuaát 22 Tyù Hôïi Daäu Maõo Muøi 8 Tî Maõo Maõo Tî Muøi 23 Tyù Thaân Ngoï Thaân Thìn 9 Tî Thìn Söûu Daàn Tyù 24 Söûu Daäu Muøi Tî Tî 10 Ngoï Muøi Ngoï Maõo Tî 25 Söûu Tyù Tî Ngoï Söûu 11 Ngoï Thìn Maõo Thaân Daàn 26 Daàn Daäu Tuaát Hôïi Tuaát 12 Muøi Tî Thìn Söûu Maõo 27 Daàn Tuaát Muøi Thìn Maõo 13 Muøi Thaân Daàn Ngoï Hôïi 28 Maõo Söûu Thaân Daäu Thaân 14 Thaân Tî Muøi Maõo Thaân 29 Maõo Tuaát Ngoï Ngoï Tî 15 Thaân Ngoï Thìn Thìn Söûu 30 Thìn Hôïi Hôïi Muøi Ngoï VÍ DUÏ: Sinh ngaøy 7, Moäc tam Cuïc thì sao Töû – Vi ñoùng ôû cung Ngoï. Sing ngaøy 19, Thoå nguõ cuïc, Töû – Vi ñoùng ôû cung Thìn. VÒ TRÍ 14 CHÍNH TINH * Mieáu ñòa o Ñaéc ñònh oo Vöôïng ñòa t Haõm ñòa NEÁU AN CAÙC CHÍNH TINH VAØO CAÙC CUNG ÖÛ
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 16 TÖÛ VI ÔÛ TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI * t oo t Töû Phaù Lieâm AÂm Tham Ñoàng Vuõ Döông Saùt Cô TYÙ o t Phuû t t Cöï töôùng Löông t t oo t * t o t * * Cô Töû Phuû AÂm Lieâm Cöï Töôùng Ñoàng Vuõ Döông SÖÛU o Phaù oo t Tham o o Löông Saùt t oo t oo t * oo Phaù Cô Töû AÂm Tham Cöï Lieâm Löông Saùt Ñoàng Vuõ Döông DAÀN t o Phuû t oo t Töôùng o * t * t * oo T o t Töû Döông Phuû Cô Cöï Töôùng Löông Lieâm Ñoàng Vuõ MAÕO Tham t * AÂm t o * Saùt t Phaù t t o t oo o oo * Ñoàng AÂm Tham Töû Löông Saùt Lieâm Phaù Ñoàng THÌN Cô Cöï AÂm Döông o Töôùng t * oo o o * oo o oo oo * oo * * t Ñoàng Vuõ Cöï Töôùng Cô Töû Lieâm AÂm TÎ AÂm Tham Döông oo Löôïng Saùt Phaù * oo o oo * oo t t oo oo * Tham Ñoàng Vuõ Döông Saùt Cô Töû Phaù Lieâm AÂm NGOÏ t Cöï Töôùng Löông t oo * t Phuû * t * oo o * o o t Cöï Töôùng Ñoàng Vuõ Döông Cô Töû Phuû AÂm Lieâm MUØI oo o Löông Saùt oo o Phaù * * Tham oo t oo t oo * Lieâm Löông Saùt Ñoàng Vuõ Döông Phaù Cô Töû AÂm Tham Cöï THAÂN Töôùng * * o * * * o Phuû * oo oo oo * o t oo oo Löông Lieâm Ñoàng Vuõ Döông Phuû Cô Töû Cöï Töôùng DAÄU oo Saùt t Phaù * o AÂm Tham t oo o t oo oo TUAÁT Saùt Lieâm Phaù Ñoàng oo o Tham * oo Löông Â
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 17 o oo o o Vuõ AÂm o Cô Töû t Phuû Döông Cöï Töôùng * o * oo t t * o * oo Lieâm Phuû Ñoàng Vuõ Cöï Töôùng Cô Töû HÔÏI Phaù o AÂm Tham Döông t Löông Saùt t t * t * * CHUÙ THÍCH: Cô: Thieân Cô Döông: Thaùi Döông Töû: Töû Vi AÂm: Thaùi AÂm Saùt: Thaát Saùt Phuû: Thieân Phuû Ñoàng: Thieân Ñoàng Phaù: Phaù Quaân Vuõ: Vuõ Khuùc Löông: Thieân Löông Lieâm: Lieâm Trinh Töôùng: Thieân Töôùng Cöï: Cöï moân Tham: Tham Lang CAÙC SAO AN THEO GIÔØ SINH (6 SAO) C = Caùt tinh (sao toát noùi chung) H = Hung tinh (sao xaáu noùi chung) GIÔØ SINH SAO TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI C-Vaên Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Xöông C-Vaên Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Khuùc C-Thai Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Phuï C- Phong Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Caùo H-Ñòa Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Khoâng H-Ñòa Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Kieáp CAÙC SAO AN THEO THAÙNG SINH (6 SAO) SAO THAÙNG SINH
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C-Höõu Baät Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi C-Taû Phuø Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo C-Thieân Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Giaûi C-Thieân Y Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù H-Thieân Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Rieâu H-Thieân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi thaân Hình CAÙC SAO AN THEO CAÊN CUÛA NAÊM SINH (17 SAO) SAO GIAÙP AÁT BÍNH ÑINH MAÄU KYÛ CANH TAÂN NHAÂM QUYÙ H-Ñaø la Söûu Daàn Thìn Tî Thìn Tî Muøi Thaân Tuaát Hôïi C-Loäc toàn Daàn Maõo Tî Ngoï Tî Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù H-Kình Maõo Thìn Ngoï Muøi Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù söûu Döông C-Quoác aán Tuaát Hôïi Söûu Daàn Söûu Daàn Thìn Tî Muøi Thaân C-Ñöôøng phuø Muøi Thaân Tuaát Hôïi Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Tî C-Vaên tinh Tî Ngoï Thaân Daäu Thaân Daäu Hôïi Tyù Daäu Maõo C-Thieân khoâi Söûu Tyù Hôïi Hôïi Söûu Tyù Ngoï Ngoï Maõo Maõo C-Thieân vieät Muøi Thaân Daäu Daäu Muøi Thaân Daàn Daàn Tî Tî C-Thieân quan Muøi Thìn Tî Daàn Maõo Daäu Hôïi Daäu Tuaát Ngoï C-Thieân phuùc Daäu Thaân Tyù Hôïi Maõo Daàn Ngoï Tî Ngoï Tî H-Löu haø Daäu Tuaát Muøi Thaân Tyù Ngoï Maõo Thìn Hôïi Daàn C-Thieân truø Tî Ngoï Tyù Tî Ngoï Thaân Daàn Ngoï Daäu Hôïi
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 19 Lieâm Thieân Thieân Thaùi Tham Vuõ Thaùi Cöï Thieân Phaù C-Hoùa loäc trinh cô ñoàng aâm lang khuùc döông moân löông quaân Phaù Thieân Thieân Thieân Thaùi Tham Vuõ Thaùi Cöï C-Hoùa quyeàn Töû vi quaân löông cô ñoàng aâm lang khuùc döông moân Vuõ Vaên Thieân Höõu Thieân Thaùi Vaên Thieân Thaùi C_ Hoùa khoa Töû vi khuùc xöông cô baät löông aâm khuùc phuû aâm Thaùi Thaùi Lieâm Cöï Thieân Vaên Thieân Vaên Vuõ Tham H-Hoùa kî döông aâm trinh moân cô khuùc ñoàng xöông khuùc lang Thaân Ngoï Thìn Daàn Tyù Thaân Ngoï Thìn Daàn Tyù TRIEÄT Daäu Muøi Tî Maõo Söûu Daäu Muøi Tî Maõo Söûu CAÙC SAO AN THEO CHI CUÛA NAÊM SINH (17 SAO) NAÊM SINH TEÂN SAO TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI C-Thieân Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî maõ C-Hoa caùi Thìn Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi H-Kieáp Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân saùt C-Ñaøo Daäu Ngoï Maõo Tyù Daäu Ngoï Maõo Tyù Daäu Ngoï Maõo Tyù hoa H-Phaù Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu toaùi H-Coâ thaàn Daàn Daàn Tî Tî Tî Thaân Thaân Thaân Hôïi Hôïi Hôïi Daàn
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 20 H-Quaû tuù Tuaát Tuaát Söûu Söûu Söûu Thìn Thìn Thìn Muøi Muøi Muøi Tuaát H-Thieân Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù khoâng H-Thieân Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi khoác H-Thieân Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî hö C-Thieân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân ñöùc C-Nguyeät Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Ñöùc C-Hoàng Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn loan C-Thieân Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát hæ C-Long trì Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo C- Phöôïng Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi caùc C-Giaûi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi thaàn
Đồng bộ tài khoản