Tử vi hàm số - Phần 24

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
252
lượt xem
159
download

Tử vi hàm số - Phần 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 24. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 24

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 231 2.- TÖÔÙNG QUAÂN VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC - Töôùng quaân vaø Thieân Töôùng : uy quyeàn hieån haùch, neáu ñoàng cung thì caøng maïnh hôn vaø naëng yù nghóa quaân söï. Neáu laø nöõ meänh thì ñaây laø ngöôøi ñaøn baø ñaûm löôïc, taøi ba hoaït ñoäng nhö nam giôùi, daùm xoâng pha traän maïc, ñieàu khieån ba quaân nhö Jeanne d’Arc, Tröng Vöông, Baø Trieäu. Coøn ôû trong gia ñình thì raát coù uy quyeàn, thöôøng laán aùt quyeàn uy cuûa choàng - Töôùng Quaân gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ : ví nhö oâng töôùng cuït ñaàu, toån haïi ñeán taùnh maïng, coâng danh, quyeàn theá. Chuû söï truaát giaùng, baõi caùch, tai naïn xe coä, phi cô, göôm ñao, suùng ñaïn khuûng khieáp - Töôùng Quaân, Phuïc Binh, Khoâng Kieáp : cuõng nguy hieåm ñeán tính maïng vì coù ngöôøi möu saùt - Töôùng Aán Binh Hình : boä sao uy duõng chæ quyeàn töôùc, voõ nghieäp, caàm quaân, caàm quyeàn - Töôùng Quaân, Ñaøo Hoàng : ñaøn baø tô duyeân raéc roái, bò thaát tieát, ngoaïi daâm, ñaøn oâng thì hoang daâm - Töôùng Phaù Binh Ñaøo Hoàng : daâm duïc quaù ñaùng, tö thoâng, ngoaïi daâm, loaïn luaân Coù quan ñieåm cho raèng Töôùng duø laø Thieân Töôùng hay Töôùng Quaân caàn ñi vôùi Binh, Maõ môùi hôïp caùch, ñuû boä ví nhö töôùng coù quaân, coù uy 3.- YÙ NGHÓA TÖÔÙNG QUAÂN ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ BAØO - Töôùng Maõ Loäc : anh em quyeàn quyù - Töùông Binh Thai Vöôïng : coù anh chò em dò baøo, hoaëc anh chò em coù ngöôøi daâm ñaõng b) ÔÛ TÖÛ, PHU THEÂ - Töôùng Binh Thai Vöôïng : coù con rieâng, tieàn daâm haäu thuù, coù con ngoaïi hoân sau khi laáy nhau c) ÔÛ PHUÙC, PHUÏ BAØO - Töôùng Töû Tuyeät, Binh : ngöôøi töû traän hay bò aùm saùt VAÊN XÖÔNG (Kim) VAÊN KHUÙC (Thuûy) 1.- YÙ NGHÓA CÔ THEÅ Xöông Khuùc laø 2 vuù, coù leõ laø vuù phuï nöõ hôn, vì boä ngöïc cuûa phaùi nam khoâng coù gì ñaùng noùi Thaùi Thöù lang cho raèng Vaên Xöông chæ buïng vaø tai, ñoàng thôøi Phöôïng Caùc cuõng laø tai : coù theå quan ñieåm naøy sai 2.- YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 232 Ngöôøi Xöông Khuùc ôû meänh coù veû maët thanh tuù, khoâi ngoâ hôùp vôùi quùy töôùng, ñaøn baø thì, coù nhan saéc. Saùch vôû hæ noùi ñeán töôùng dieän chôù khoâng thaáy noùi ñeán töôùng thaân mình, nhaát laø boä ngöïc. Nhöng thieát töôûng, neáu Xöông Khuùc ñaéc ñòa ôû 6 cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Tî, Hôïi, nôi toïa meänh phuï nöõ, thì ngöôøi ñoù coù thaân hình ñeïp, coù theå theo kieåu thaåm myõ hieän thôøi Caàn löu yù raèng Xöông Khuùc ñi ñoâi vôùi nhau phoái chieáu vaøo Meänh thì saéc dieän môùi noåi baät hôn laø Xöông hay Khuùc ñôn thuû 3.- YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NHÖÕNG ÑAËC TÍNH T INH THAÀN - Thoâng minh, hieáu hoïc, hoïc gioûi - Suy xeùt, phaân tích, lyù luaän gioûi. Döôøng nhö Xöông Khuùc naëng veà khieáu suy luaän (raisonnement) baèng lyù trí nhieàu hôn laø tröïc giaùc (intuition) - Coù naêng khieáu raát saéc beùn veà vaên chöông, myõ thuaät, aâm nhaïc. Ñaây laø ngöôøi coù taâm hoàn ngheä syõ, coù oùc ngheä thuaät, laõnh hoäi raát phong phuù thi, ca, nhaïc, kòch, hoïc… vaø coù theå trôû thaønh ngheä syõ trong nhöõng boä moân treân - Coù naêng khieáu huøng bieän, taøi aên noùi löu loaùt vaø cao xa, coù theå baét nguoàn töø taâm hoàn raøo raït cuûa ngheä syõ vaø taøi aên hoïc, thoâng minh baåm sinh. Xöông Khuùc laø ngoâi sao cuûa nhaø moâ phaïm gioûi, cuûa hoïc troø xuaát saéc Nhöõng ñaëc tính treân khieán cho Xöông Khuùc laø 2 sao aên hoïc, khoa giaùp, vaên ngheä b) NHÖÕNG ÑAËC TÍNH TÌNH CAÛM Saéc saûo veà tinh thaàn, Xöông Khuùc caøng saéc saûo veà tình caûm bieåu loä qua : - Söï ña caûm, ña tình töùc laø doài daøo tình caûm, nhaïy caûm (sentimental), cö xöû baèng tình caûm. Ñaây quaû laø neùt ñoäc ñaùo cuûa taâm hoàn thi nhaân, ngheä syõ, ñaëc bieät laø taâm hoàn phuï nöõ, deã caûm, tieáp thu tình caûm raát maïnh - Söï ña saàu, deã buoàn, deã khoùc, deã xuùc ñoäng - Taâm hoàn laõng maïn (romanique), thieân veà söï u buoàn, thoûa maõn tình caûm, söï mô moäng nhieàu khi chæ ñeå thoõa maõn tình caûm, söï ham thích yeâu thöông. Ñaây laø haïng ngöôøi raát naëng tình, boàng boät, chöùc chan, coù ñôøi soáng noäi taâm voâ cuøng phong phuù. Yeáu toá naøy laø caên baûn cho saùng taùc vaên chöông tröõ tình (lyrisme) - Xöông Khuùc coøn coù yù nghóa sa ñoïa hôn, nhaát laø ñoái vôùi phaùi nöõ, bieåu hieän baèng söï laúng lô, hoa nguyeät, thích phieâu löu tình caûm. Ñi vôùi Thaùi Aâm thì caøng laû lôi tình töù. Ñi vôùi caùc sao daâm nhö Thaùi, Rieäu, Moäc duïc thì raát daâm ñaõng coù theå saùng taùc daâm thö nhö kieåu Hoà Xuaân Höông Neáu laø phaùi nam thì coù taâm hoàn ñaøn baø, naëng veà tình caûm, nhuùt nhaùt, hay e leä Ngoaøi ra, Xöông Khuùc coøn coù yù nghóa thích trang ñieåm, chöng dieän Neáu haõm ñòa, Xöông Khuùc coù nghóa nhö coù hoa tay, kheùo tay, raát gioûi veà thuû coâng, myõ ngheä (gioáng nhö sao Hoàng Loan). Neáu gaëp Rieâu ñoàng cung thì ña nghi, tin dò ñoan, ngöôøi coù tính ñoàng boùng 4.- YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ Ñaéc ñòa, Xöong Khuùc laø boä sao phuù quyù, hieån ñaït, phuùc thoï raát coù giaù trò. Neáu coù Loäc Toàn ñi keøm thì taøi naêng xuaát chuùng. Neáu ñi vôùi Vuõ Khuùc thì taøi naêng kieâm nhieáp vaên voõ, coù uy danh löøng laãy vaø giaøu sang
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 233 Vieäc giaùp Meänh cuõng toát, nhöng ñaéc thôøi nhôø hoøan caûnh beân ngoaøi nhieàu hôn laø taøi naêng cuûa chính mình Neáu haõm ñòa, thì khoân khoå, phaûi boû laûng laäp nghieäp ôû xa, coù taät, bò tai hoïa, hoaëc yeåu töû. Ñaøn baø thì daâm ñaõng, bò u buoàn vì gia ñaïo. Neáu gaëp theâm saùt tinh thì coù theå laø gaùi giang hoà, khaéc choàng, ti tieän 5.- YÙ NGHÓA XÖÔNG KHUÙC VÔÙI CAÙC SAO - Xöông Khuùc Khoa : thi ñoã deã vaø cao, coù vaên baèng cao - Xöông Khuùc Khoa Khoâi Vieät : khoa giaùp toät ñænh, thoâng minh xuaát chuùng, coù taøi thao löôïc, ñöôïc troïng duïng, ñöôïc ñaéc thôøi. Neáu theâm Nhaät Nguyeät saùng thì naêng taøi ñoù ñaït möùc quoác teá - Xöông Khuùc Thaùi Döông saùng : lòch duyeät, hoïc roäng, bieát nhieàu (culriveù, eùrudit) - Xöông Khuùc Löông : quyù hieån, coù uy danh lôùn - Xöông Khuùc Cô : kheùo leùo, tinh xaûo veà thuû coâng vaø ngoân ngöõ - Xöông, Vuõ : taøi naêng vaên voõ, ñöôïc tieáng löøng laãy. Neáu theâm Taû höõu thì phuù quyù song toaøn, hieån vinh veà voõ - Vaên Xöông Lieâm Trinh ôû Söûu Muøi Tî Hôïi Maõo Daäu : giaûm thoï. Ñaëc bieät ôû Tî Hôïi, Xöông Khuùc gaëp Lieâm Trinh hay bò tai hoïa, tuø toäi, yeåu töû - Vaên Xöông Khuùc Tuaàn Trieät hay Kî : thi cöû laän ñaän, dang dôû, giaùn ñoaïn, coâng danh chaät vaät, khoán khoå, phaûi tha phöông, hay bò tuø toäi, yeåu töû (gaëp phaù ñoàng cung cuõng vaäy) - Xöông Khuùc Rieâu : raát daâm ñaõng, raát xinh ñeïp 6.- YÙ NGHÓA XÖÔNG KHUÙC ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ QUAN Coù yù nghóa Xöông Khuùc ôû Meänh - Xöông Khuùc Rieâu, Ñaøo : laøm ngheà maõi daâm dung thaân neáu Meänh, Phuùc xaáu - Xöông Khuùc Ñaø kî : keû só aån daät b) ÔÛ TAØI - Thích côø baïc - Giaøu coù neáu coù nhieàu caùt tinh toát - Phaù taùn hao taøi neáu gaëp nhieàu sao xaáu, nhöng vaãn coù ngöôøi giuùp ñôõ c) ÔÛ PHU THEÂ - Vôï ñeïp, coù hoïc nhöng thöôøng coù nhaân tình, vôï leõ - Gaùi coù choàng danh giaù, coùhoïc, hoøa thuaän d) ÔÛ HAÏN Neáu gaëp caùc boä sao ñi vôùi Xöông Khuùc thì coù yù nghóa lieân heä - Xöông Khuùc Khoa hay Khoâi Vieät : coù hoïc haønh, thi cöû vaø ñoã cao trong haïn ñoù. Neáu gaëp Kî coù theå thi rôùt - Xöông Khuùc Tueá : ñöôïc thaêng quan, vieát vaên noåi tieáng - Xöông Khuùc Saùt Tinh : tai hoïa lôùn, bò kieän caùo, hao taøi. Gaëp theâm Linh, bò tuø
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 234 - Xöông Khuùc Lieâm Kình Ñaø : tai naïn khuûng khieáp, neáu khoâng cuõng bò tuø toäi. Neáu ñaïi haïn xaáu thì khoù thoaùt cheát YÙ NGHÓA VAÄT DUÏNG CUÛA CAÙC SAO TEÂN SAO VAÄT DUÏNG Thieân Y Quaàn aùo Thieân Y, Ñaøo, Hoàng Quaàn aùo ñeïp, sang troïng Hoàng Loan Vaûi voùc Tam Thai, Baùt Toïa Baøn gheá, tuû giöôøng, ñoà ñaïc Thai Toïa, Khoác Hö Ñoà ñaïc trong nhaø bò moái moït Thieân Cô Maùy moùc Thieân Maõ Xe coä Thieân Cô, Thieân Maõ Xe hö maùy moùc Thieân Hình Dao, keùo, binh khí Kình Döông Traøng, ñuïc Thieân Töôùng Buùt Giaáy Taáu Thö Vaên Xöông Saùch vôû Quang Quyù Baøi vôû (taøi lieäu) Thieân Khoâi, Thieân Vieät Vaên baèng, nghò ñònh, giaáy khen Nhaïc khí Vuõ, Vaên Khuùc Taáu Thö Thieân Khoác Chuoâng, nhaïc ngöïa
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 235 YÙ NGHÓA THÖÙC AÊN, THÖÙC UOÁNG CUÛA CAÙC SAO TEÂN SAO THÖÙC AÊN, THÖÙC UOÁNG Tham Lang Thòt noùi chung Tham Lang Hoùa Kî Thòt heo Cöï moân Thòt boø Thieân Maõ, Thieân Khoác Thòt traâu Thieân Löông, Hoûa Linh Thòt deâ ngöïa Hoùa Quyeàn Thòt beâ, lôïn söõa Vuõ Khuùc Xöông Thanh Long Caù Ñaø La Caù nhoû nöôùc ngoït, röôïu Long Trì maïnh Baïch Hoå Toâm cua, haûi saûn Löu Haø Thòt röøng, sôn haøo Thieân Töôùng Buùn mieán, loaøi trai oác Loäc Toàn Côm Hoàng Loan Loøng heo, ñoà gia vò cay Hoùa Khoa Tieát canh Khoác, Hö, Rieâu Con nhoäng Thaát Saùt Con röôi Hoa Caùi Haït ñaäu nhoû Hoùa Loäc Haït ñaäu to Thaùi AÂm Gia vò ñaéng Thaùi Döông Thöùc aên maën Nhaät Nguyeät ñoàng cung Thöùc aên ngoït, baùnh Thieân Phuû Thöùc aên ñaét tieàn Ñaøo Hoa Taát caû thöùc aên thònh soaïn Taáu thö gaëp Hoûa Röôïu, hoa quaû, nöôùc ngoït
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 236 Hoûa Taáu ñoàng cung Cöï Kî Röôïu muøi Thuoác laù, thuoác phieän YÙ NGHÓA VAÄT DUÏNG TANG CHEÁ CUÛA CAÙC SAO TEÂN SAO ÑOÀ VAÄT, NGÖÔØI Töû Phuû Vuõ Töôùng Ñoà loä boä Saùt Phaù Lieâm Tham Long ñình, nhaø taùng
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 237 Cöï moân Thieân Cô AÙo quan Kình Ñaø, Thieân Hình Mai thuoång ñeå ñaøo loã Hoûa, Linh Boù ñuoác Taû Phuø, Höõu Baät Quaït aáp moä Vaên Xöông, Vaên Khuùc Giaáy phuû maët, vaên teá Thieân Khoâi, Thieân Vieät OÂng sö, thaày ñòa lyù Loäc Toàn Ñaùm tang ít ngöôøi ñöa Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn Quan chöùc ñi ñaùm Hoùa Kî Caây phöôùn Tang Moân Xe tang Baïch Hoå Quaàn aùo tang Thieân Khoác Phöôøng keøn Thieân Hö gaäy choáng Thieân Maõ ngöïa keùo xe tang Quoác AÁn vaøng baïc boû vaøo aùo quan Ñöôøng Phuø ñoà khaâm lieäm Taáu Thö vaên teá Hoa Caùi loïng che Ñaøo Hoa caùi hoá Hoàng Loan, Quan Ñôùi daây thöøng Thieân Hyû ñeøn neán Ñieáu Khaùch ngöôøi ñeán phuùng ñieáu. ***HEÁT***
Đồng bộ tài khoản