Tử vi hàm số - Phần 3

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
309
lượt xem
216
download

Tử vi hàm số - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 3. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 3

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 21 VÒ TRÍ SAO TUAÀN (an theo Can vaø Chi) CAN GIAÙP AÁT BÍNH ÑINH MAÄU KYÛ CANH TAÂN NHAÂM QUYÙ CHI Tuaát Thaân Ngoï Thìn Daàn TYÙ Hôïi Daäu Muøi Tî Maõo Tuaát Thaân Ngoï Thìn Daàn SÖÛU Hôïi Daäu Muøi Tî Maõo Tyù Tuaát Thaân Ngoï Thìn DAÀN Söûu Hôïi Daäu Muøi Tî Tyù Tuaát Thaân Ngoï Thìn MAÕO Söûu Hôïi Daäu Muøi Tî Daàn Tyù Tuaát Thaân Ngoï THÌN Maõo Söûu Hôïi Daäu Muøi Daàn Tyù Tuaát Thaân Ngoï TÎ Maõo Söûu Hôïi Daäu Muøi Thìn Daàn Tyù Tuaát Thaân NGOÏ Tî Maõo Söûu Hôïi Daäu Thìn Daàn Tyù Tuaát Thaân MUØI Tî Maõo Söûu Hôïi Daäu Ngoï Thìn Daàn Tyù Tuaát THAÂN Muøi Tî Maõo Söûu Hôïi Ngoï Thìn Daàn Tyù Tuaát DAÄU Muøi Tî Maõo Söûu Hôïi Thaân Ngoï Thìn Daàn Tyù TUAÁT Daäu Muøi Tî Maõo Söûu HÔÏI Thaân Ngoï Thìn Daàn Tyù
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 22 Daäu Muøi Tî Maõo Söûu CAÙCH THÖÙC AN HOØA TINH (H) (theo Chi. Giôø sinh vaø tuoåi AÂm, Döông) Döông Nam, AÂm Nöõ = haøng treân AÂm Nam, Döông Nöõ = haøng döôùi GIÔØ TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI TUOÅI TYÙ Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu THÌN Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo THAÂN SÖÛU Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn TYÙ Maõo Daàn Söûu Tî Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn DAÄU DAÀN Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù NGOÏ Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn TUAÁT MAÕO Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân MUØI Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát HÔÏI VÍ DUÏ: Ngöôøi tuoåi Tî, sinh giôø Thìn, Döông Nam (hay AÂm Nöõ) thì Hoûa Tinh ñoùng ôû cung Muøi. Neáu AÂm Nam (hay Döông Nöõ) thì Hoûa Tinh ñang ôû cung Hôïi. CAÙCH THÖÙC AN LINH TINH (H) (Theo Chi, Giôø sinh vaø tuoåi AÂm, Döông) Döông Nam, AÂm Nöõ = haøng treân AÂm Nam, Döông Nöõ = haøng döôùi GIÔØ TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI TUOÅI DAÀN Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 23 NGOÏ Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn TUAÁT TYÙ SÖÛU Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi MAÕO THÌN TÎ MUØI Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu THAÂN DAÄU HÔÏI VÍ DUÏ: Ngöôøi tuoåi Maõo, sinh giôø Daàn, Döông Nam (hay AÂm Nöõ) thì Linh Tinh ñoùng ôû cung Thaân, neáu AÂm Nam (hay Döông Nöõ) thì Linh Tinh ñoùng ôû cung Tyù. CAÙCH THÖÙC AN HEÄ THOÁNG SAO THAÙI TUEÁ (12 SAO) Tuoåi gì thì an sao Thaùi Tueá vaøo cung ñoù, roài ghi theo chieàu THUAÄN, lieân tieáp 11 sao döôùi ñaây, moãi sao ghi vaøo moät cung: 1. THAÙI TUEÁ (H) 2. THIEÁU DÖÔNG (C) 3. TANG MOÂN (H) 4. THIEÁU AÂM (C) 5. QUAN PHUÛ (H) 6. TÖÛ PHUØ (H) 7. TUEÁ PHAÙ (H) 8. LONG ÑÖÙC (C) 9. BAÏCH HOÅ (H) 10. PHUÙC ÑÖÙC (C) 11. ÑIEÁU KHAÙCH (H) 12. TRÖÏC PHUØ (H) CAÙCH THÖÙC AN HEÄ THOÁNG SAO BAÙC SYÕ (12 SAO) Döông Nam, AÂm Nöõ ghi theo chieàu THUAÄN AÂm Nam, Döông Nöõ ghi theo chieàu NGHÒCH. An sao baùc syõ ñoàng cung vôùi sao Loäc Toàn, roài ghi tieáp theo 11 sao döôùi ñaäy moãi sao moät cung. 1. BAÙC SYÕ (C) 2. LÖÏC SYÕ (C) 3. THANH LONG (C) 4. TIEÅU HAO (H) 5. TÖÔÙNG QUAÂN (H) 6. TAÁU THÖ (C) 7. PHI LIEÂM (H) 8. HYÛ THAÀN (C) 9. BEÄNH PHUØ (H) 10. ÑAÏI HAO (H) 11. PHUÙC BÌNH (H) 12. QUAN PHUÛ (H) CAÙCH THÖÙC AN HEÄ THOÁNG SAO TRAØNG SINH (12 SAO) Xem laù soá thuoäc cuïc gì ñeå ñònh vò trí sao Traøng sinh. − THUÛY CUÏC thì Traøng sinh ñoùng ôû cung THAÂN − MOÄC CUÏC HÔÏI
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 24 − KIM CUÏC TÎ − THOÅ CUÏC THAÂN − HOÛA CUÏC DAÀN Ghi keá tieáp theo 11 cung kia, moãi sao 1 cung, Döông Nam, AÂm Nöõ thì theo chieàu THUAÄN. AÂm Nam, Döông Nöõ thì theo chieàu NGHÒCH, 11 sao döôùi ñaây: 1. TRAØNG SINH (C) 2. MOÄC DUÏC (C) 3. QUAN ÑÔÙI (H) 4. LAÂM QUAN (C) 5. ÑEÁ VÖÔÏNG (H) 6. SUY (H) 7. BEÄNH (H) 8. TÖÛ (H) 9. MOÄ (H) 10. TUYEÄT (H) 11. THAI (H) 12. DÖÔÕNG (C) CAÙC SAO AN THEO LOÁI RIEÂNG BIEÄT (11 SAO) C – AÂN QUANG: Keå 5 töø cung coù sao Vaên Xöông goïi laø moàng moät, tính THUAÄN ñeán ngaøy sinh, roài luøi laïi moät cung ñeå an sao AÂn Quang. C – THIEÂN QUYÙ: Keå töø cung coù sao Vaên Khuùc goïi laø moàng moät tính NGHÒCH ñeán ngaøy sinh, roài luøi laïi moät cung ñeå an sao Thieân Quyù. C – TAM THAI: Keå töø cung coù sao Taû Phuø, goïi laø moàng moät, tính THUAÄN ñeán ngaøy sinh, an sao Tam Thai. C – BAÙT TOÏA: Keå töø cung coù sao Höõu Baät, goïi laø moàng moät, tính NGHÒCH ñeán thaùng sinh, an sao Baùt Toïa. H – ÑAÅU QUAÂN: Keå töø cung coù sao Thaùi Tueá goïi laø thaùng gieâng, tính theo chieàu NGHÒCH ñeán thaùng sinh, roài keå töø cung ñoù goïi laø giôø Tyù, theo chieàu THUAÄN ñeán giôø sinh, roài keå töø cung ñoù goïi laø giôø Tyù, theo chieàu THUAÄN ñeán giôø sinh, an sao Ñaåu Quaân. C – THIEÂN TAØI: Keå töø cung Meänh goïi laø naêm Tyù, tính THUAÄN ñeán naêm sinh, an sao Thieân Taøi. C – THIEÂN THOÏ: Keå töø cung Thaân (Baûn Thaân) goïi laø naêm Tyù, tính THUAÄN ñeán naêm sinh, an Thieân Thoï. H – THIEÂN THÖÔNG: Bao giôø cuõng an ôû cung Noâ. C – THIEÂN SÖÙ: Bao giôø cuõng an ôû cung Taät. H – THIEÂN LA: Bao giôø cuõng ôû cung Thìn. H – ÑÒA VOÕNG: Bao giôø cuõng an ôû cung Tuaát Taát caû coù 110 vì sao (14 chính, 96 phuï tinh). Trong soá caùc phuï tinh, neân gaïch ñít nhöõng sao döôùi ñaây, vì tính caùch quan troïng vaø ñeå giuùp deã giaûi ñoaùn laù soá: a) Hung tinh (6 sao) − Ñòa khoâng − Kình Döông − Ñaø la − Ñòa kieáp − Linh Tinh − Hoûa tinh b) Caùt tinh (16 sao)
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 25 − Taû phuø − Tam thai − Höõu baät − Baùt toïa − Thieân khoâi − AÂn quang − Thieân vieät − Thieân quyù − Vaên xöông − Loäc toàn − Vaên khuùc − Hoùa khoa − Long trì − Hoùa quyeàn − Phöôïng caùc − Hoùa loäc H. Tính Ñaïi Haïn, Tieåu Haïn, Thaùng, Ngaøy 1) Ñaïi haïn laø thôøi gian 10 naêm (thaäp nieân), ñöôïc tính döïa theo Cuïc vaø tuoåi AÂm, Döông. Moãi thaäp nieân ñöôïc ghi vaøo moät cung, baét ñaàu töø cung meänh trôû ñi. Döông Nam, AÂm Nöõ thì ghi theo chieàu THUAÄN, AÂm Nam, Döông Nöõ thì ghi theo chieàu NGHÒCH. Thuûy nhò cuïc baét ñaàu baèng 2, roài 12, 22, 32… Moäc tam cuïc baét ñaàu baèng soá 3, roài 13, 23, 33… Kim töù cuïc baét ñaàu baèng soá 4, roài 14, 24, 34… Thoå nguõ cuïc baét ñaàu baèng soá 5, roài 15, 25, 35… Hoûa luïc cuïc baét ñaàu baèng soá 6, roài 16, 26, 36… 2) Tieåu haïn laø thôøi gian 1 naêm, ñöôïc ghi theo voøng chu vi ñòa baøn, moãi cung ghi moät teân tieåu haïn. Neáu laø Trai thì ghi theo chieàu THUAÄN. Gaùi thì ghi theo chieàu NGHÒCH. CHI CUÛA TUOÅI CUNG CHI TIEÅU HAÏN Thaân, Tyù, Thìn Tuaát Hôïi, Maõo, Muøi Söûu Daàn, Ngoï, Tuaát Thìn Tyù, Daäu, Söûu Muøi Ví duï: 3 tuoåi Hôïi, Maõo hay Muøi thì ghi chöõ Hôïi, chöõa maõo hay chöõ Muøi ôû cung Söûu. 3) Nguyeät haïn laø thôøi gian 1 thaùng. Khôûi töø cung tieåu haïn goïi laø thaùng gieâng, tính NGHÒCH ñeán thaùng sinh, roài töø ñoù keå laø giôø Tyù, tính THUAÄN ñeán giôø sinh, tôùi cung naøo thì cung ñoù laø thaùng GIEÂNG cuûa tieåu haïn. 4) Thôøi haïn laø 1 ngaøy, muøng 1 laø cung thaùng 1, tính theo chieàu THUAÄN. I. Sao löu ñoäng (9 sao) Coù 9 sao löu ñoäng, dôøi choã töøng naêm moät, ñaëc bieät duøng ñeå xem haïn moãi naêm. YÙ nghóa 9 sao löu ñoäng gioáng nhö yù nghóa 9 sao cuøng teân ôû vò trí coá ñònh.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 26 Löu Thaùi Tueá Tieåu haïn naêm naøo thì an Löu Thaùi Tueá ôû cung coù teân naêm ñoù. Nhö naêm Tyù 1972 thì an Löu Thaùi Tueá ôû cung Tyù. Löu Tang Moân vaø Löu Baïch Hoå Löu Tang Moân ñöôïc an ôû caùch Löu Thaùi Tueá moät cung theo chieàu THUAÄN. Nhö Löu Thaùi Tueá ôû Muøi thì Löu Tang Moân ôû Daäu. Löu Baïch Hoå ñöôïc an ôû cung xung chieáu vôùi Löu Tang Moân. Löu Thieân Khoác vaø Löu Thieân Hö Keå töø cung Ngoï keå laø naêm Tyù, ñeám nghòch ñeán cung coù teân cuûa naêm xem haïn ñeå Löu Thieân Khoác ôû cung ñoù. Neáu teân naêm xem haïn laø Muøi thì Löu Thieân Khoác ôû Hôïi. Keå töø cung Ngoï laø naêm Tyù, ñeám thuaän ñeán cung ôû naêm xem haïn, Löu Thieân Hö ôû ñoù. Naêm Muøi thì Löu Thieân Hö ôû cung Söûu. Löu Loäc Toàn CAN CUÛA Bính Ñinh NAÊM Giaùp AÁt Canh Taân Nhaâm Quyù XEM HAÏN Maäu Kyû VÒ TRÍ CUÛA LÖU Daàn Maõo Tî Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù LOÄC TOÀN Ví duï: Naêm Kyû hay Ñinh thì Löu Loäc Toàn ôû cung Ngoï. Naêm Nhaêm thì Löu Loäc Toàn ôû cung Hôïi. Löu Kình Döông vaø Löu Ñaø La Löu Kình Döông ôû tröôùc cung Löu Loäc Toàn. Löu Ñaø La ôû sau cung Löu Loäc Toàn. Ví duï: neáu Löu Loäc Toàn ôû cung Daäu thì Löu Kình Döông ôû cung Tuaát vaø Löu Ñaø La ôû cung Thaân. Löu Thieân Maõ CHI CUÛA NAÊM VÒ TRÍ CUÛA XEM HAÏN LÖU THIEÂN MAÕ Thaân, Tyù, Thìn Daàn Daàn, Ngoï, Tuaát Thaân Hôïi, Maõo, Muøi Tî Tî, Daäu, Söûu Hôïi
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 27 J. Sao chuû meänh vaø sao chuû thaân Moãi ngöôøi coù moät sao chuû meänh vaø 1 sao chuû thaân, ñöôïc ghi ôû khoang giöõa laù soá. Khoâng coù caùch naøo noùi ñeán aûnh höôûng cuûa hai loaïi sao naøy ñoái vôùi vaän maïng con ngöôøi. Nhöng caàn ghi ñeå bieát. TUOÅI SAO CHUÛ MEÄNH SAO CHUÛ THAÂN Tyù Tham Lang Linh Tinh Söûu Cöï Moân Thieân Töôùng Daàn Loäc Toàn Thieân Löông Maõo Vaên Khuùc Thieân Ñoàng Thìn Lieâm Trinh Vaên Xöông Tî Vuõ Khuùc Thieân Cô Ngoï Phaù Quaân Hoûa Tinh Muøi Vuõ Khuùc Thieân Töôùng Thaân Lieâm Trinh Thieân Löông Daäu Vaên Khuùc Thieân Ñoàng Tuaát Loäc Toàn Vaên Xöông Hôïi Cöï Moân Thieân Cô PHAÀN THÖÙ NHAÁT Chöông 2 Qui taéc luaän ñoaùn laù soá − Luaän ñoaùn laù soá laø tìm trong töông quan giöõa caùc cung, caùc sao, baûn meänh, cuïc, caùch nhöõng chi tieát veà phuùc ñöùc, cha meï, anh em, vôï choàng, con caùi, baûn tính, ngheà nghieäp, taøi saûn, baïn beø, beänh taät, tai hoïa, xaõ hoäi, bieán coá lôùn trong ñôøi ngöôøi, caùc giai ñoaïn thònh suy, caùi cheát… Moät coâng trình luaän ñoaùn ñuùng möùc phaûi ñaït ít nhaát 3 tieâu chuaån sau ñaây. A. BA TIEÂU CHUAÅN PHAÛI ÑAÏT 1) Vieäc luaän ñoaùn phaûi ñaày ñuû Muoán cho ñaày ñuû, taùc giaû phaûi: − Luaän ñoaùn taát caû caùc cung. − Luaän ñoaùn aát caû caùc sao trong töông quan vôùi caùc cung phoái chieáu. − Luaän ñoaùn söï lieân heä giöõa Baûn Meänh, Cuïc, Phuùc, Caùch. − Luaän ñoaùn, tieàn vaän, haäu vaän cuûa con ngöôøi.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 28 − Luaän ñoaùn caùc bieán coá trong moãi vaän haïn (10 naêm, moãi naêm vaø neáu ñöôïc moãi thaùng). Nhö vaäy, vieäc luaän ñoaùn ñaày ñuû khoâng boû xoùt moät cung naøo, moät sao naøo, moät yeáu toá naøo, moät thôøi haïn naøo. Ñaây laø moät coâng trình ñoøi hoûi nhieàu coâng phu vaø thôøi gian. Moãi yeáu toá phaûi ñöôïc caân nhaéc theâm veà maët aâm döông nguõ haønh cuûa cung, sao, meänh, cuïc. 2) Vieäc luaän ñoaùn phaûi cuï theå Nhöõng keát luaän veà töøng ñieåm phaûi cuï theå, nghóa laø − Phaûi dieãn xuaát nhöõng neùt ñaëc bieät cuûa con ngöôøi, cuûa ñôøi ngöôøi, cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä maät thieát trong laù soá. − Phaûi noùi leân ñöôïc nhöõng bieán coá roõ neùt xaûy ra trong ñôøi ngöôøi hay ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lieân heä. Ngöôøi luaän ñoaùn cuï theå phaûi ñöa ra nhöõng chi tieát rieâng bieät vaø roõ reät cuûa döông soá, khoâng theå neâu nhöõng ñieåm toång quaùt chung cho taát caû moïi ngöôøi. Tieâu chuaån cuï theå phaûi giuùp phaân bieät roõ raøng döông soá vôùi keû khaùc. Nhöõng ñieàu noùi leân phaûi coù tính caùch xaùc ñònh. 3) Vieäc luaän ñoaùn phaûi chính xaùc Ñaây laø tieâu chuaån khoù ñaït nhaát. Keát luaän chính xaùc laø keát luaän truùng söï thaät veà döông soá, nhöõng neùt veà con ngöôøi, ñôøi ngöôøi hay nhöõng ngöôøi lieân heä, coù xaûy ra trong thöïc teá ñaõ ñöôïc chöùng nghieäm bôûi döông soá. Ví duï nhö neâu taát caû nhöõng ñieåm veà caù tính con ngöôøi laø luaän ñoaùn ñaày ñuû. Neáu ñoù laø nhöõng caù tính roõ reät, noåi baät nhaát thì söï luaän ñoaùn cuï theå. Neáu nhöõng caù tính ñoù ñöôïc xaùc nhaän thì söï luaän ñoaùn môùi chính xaùc. Ba tieâu chuaån ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc khoâng lieân quan nhau. Coù khi ñoaùn phong phuù maø khoâng roõ reät, coù khi noùi leân ñöôïc chi tieát roõ reät maø laïi khoâng ñuùng. Thoâng thöôøng, ít khi Töû – Vi ñaït ñeán ñoä chính xaùc 100 phaàn traêm, tröø phi ñoái vôùi moät soá söï kieän hay ñaëc ñieåm giaûn dò. Ñaït tæ leä 80 phaàn 100 cuõng ñaõ laø hay. Maëc khaùc, taùc giaû khoâng neân quan taâm ñeán söï xaùc nhaän hay phuû nhaän cuûa döông soá. Coù laém luùc, döông soá giaáu gieám söï thaät, nhaát laø khi söï thaät ñoù chaïm ñeán danh döï vaø töï aùi cuûa hoï hay cuûa gia ñình hoï. Thaùi ñoä thích nghi nhaát cuûa taùc giaû laø chieáu vaøo laù soá maø giaûi, khoâng neân ñeå yù ñeán phaûn öùng beà ngoaøi (neùt maët, cöû chæ, lôøi baøn theâm) cuûa döông soá, cuõng khoâng neân quan taâm ñeán neáp soáng hieän taïi cuûa ñöông söï. Ñieàu quan troïng laø ñaït söï chính xaùc cuûa laù soá, duø cho söï chính xaùc ñoù coù phuø hôïp hay khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa ñöông söï. Taùc giaû bao giôø cuõng neân nhôù raèng mình xem laù soá, chôù khoâng phaûi xem töôùng maïo, phaûn öùng hay neáp soáng cuûa ñöông söï. Khoâng bao giôø neân ñeå caùc yeáu toá naøy lung laïc laäp luaän cuûa mình. Xem soá luoân luoân chæ neân bieát coù mình vaø laù soá maø thoâi. B. NHÖÕNG QUI TAÉC PHOÁI CHIEÁU PHAÛI NHÔÙ Trong phaàn tham luaän veà caùc cung vaø veà haøm soá Töû – Vi, coù trình baøy veà yù nghóa cuûa söï lieân heä giöõa caùc cung vôùi nhau. Söï lieân heä naøy do caùc qui taéc phoái chieáu quyeát ñònh. Xem cung naøo trong laù soá khoâng phaûi chæ xem caùc sao toïa thuû taïi ñoù maø thoâi maø coøn keát hôïp vôùi caùc sao toïa thuû taïi cung xung chieáu, 2 cung tam chieáu vaø cung nhò hôïp. 1) Xung chieáu
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 29 Cung xung chieáu laø cung ñoái dieän tröïc tieáp. Ví duï: Cung xung chieáu cuûa Tuaát laø Thìn, cuûa Thìn laø Tuaát, cuûa Daàn laø Thaân, cuûa Thaân laø Daàn, cuûa Tî laø Hôïi, cuûa Hôïi laø Tî, cuûa Söûu laø Muøi, cuûa Muøi laø Söûu v.v… khoâng bao giôø thay ñoåi. Vì chieáu tröïc tieáp neân cung xung chieáu quan troïng hôn 2 cung tam chieáu vaø cung nhò hôïp. 2) Tam chieáu Chieáu vaøo cung chaùnh coù ñeán 2 cung tam chieáu. Sôû dó goïi nhö theá laø vì moãi cung tam chieáu caùc cung chaùnh cung, chieàu thuaän vaø chieàu nghòch. Ví duï neáu cung chaùnh laø Daàn thì 2 cung tam chieáu kia laø Ngoï (chieàu thuaän) vaø Tuaát (chieàu nghòch). Chæ coù 4 boä cung tam chieáu trong laù soá maø thoâi, vaø höôùng tam chieáu naøy khoâng bao giôø thay ñoåi. Ñoù laø: a. Daàn – Ngoï – Tuaát c. Tî – Daäu – Söûu b. Thaân – Tyù – Thìn d. Hôïi – Maõo – Muøi Trong moãi boä nhö theá bao giôø cuõng ñöôïc goïi laø tam chieáu vôùi cung kia trong boä. Tam chieáu vôùi Ngoï laø Daàn, Tuaát, tam chieáu vôùi Tuaát laø Daàn, Ngoï. 3) Nhò hôïp Theá chieáu nhò hôïp trong laù soá cuõng khoâng bao giôø thay ñoåi. Tyù nhò hôïp vôùi Söûu Söûu nhò hôïp vôùi Tyù Daàn nhò hôïp vôùi Hôïi Hôïi nhò hôïp vôùi Daàn Maõo nhò hôïp vôùi Tuaát Tuaát nhò hôïp vôùi Maõo Thìn nhò hôïp vôùi Daäu Daäu nhò hôïp vôùi Thìn Tî nhò hôïp vôùi Thaân Thaân nhò hôïp vôùi Tî Ngoï nhò hôïp vôùi Muøi Muøi nhò hôïp vôùi Ngoï Toùm laïi, khi xem cung naøo phaûi ÑOÀNG THÔØI xem caû cung xung chieáu, 2 cung tam chieáu vaø cung nhò hôïp, töùc laø phaûi xem 5 cung cuøng moät luùc ñeå caân nhaéc chung. Thoâng thöôøng ngöôøi ta xem 5 cung coù taàm quan troïng ngang nhau. Nhöng coù ngöôøi tinh vi hôn muoán ñaùnh giaù 5 cung ñoù theo öu tieân quan troïng khaùc nhau. Theo quan ñieåm naøy thì: − Quan troïng nhaát laø cung chaùnh (ví duï nhö Tuaát) − Quan troïng nhì laø cung xung chieáu (Thìn) − Quan troïng ba laø 2 cung tam chieáu (Daàn vaø Ngoï) − Quan troïng boán laø cung nhò hôïp (Maõo) Söï ñaùnh giaù naøy xeùt qua cuõng hôïp lyù vì bao giôø sao toïa thuû taïi cung chaùnh cuõng naëng caân hôn caû, roài ñeán caùc sao toïa thuû taïi cung tröïc chieáu, roài ñeán tam chieáu vaø sau cuøng laø nhò hôïp. Söï ñaùnh giaù naøy phaân bieät ñöôïc aûnh höôûng tröïc tieáp vaø caùc aûnh höôûng giaùn tieáp ngoõ haàu caân nhaéc söï naëng nheï cuûa bieán coá, giuùp cho vieäc luaän ñoaùn tinh vi hôn, cuï theå hôn, coù theå chính xaùc hôn, ñaày ñuû hôn. Traùi laïi, neáu goïp
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 30 chung naêm cung laïi coi nhöng ngang giöõa nhau thì chæ coù ñöôïc yù nieäm chung veà bieán coá, khoâng suy dieãn ñöôïc chi tieát cuûa bieán coá (nguyeân nhaân, haäu quaû, hình thaùi, tính chaát…) khieán cho söï löôïng ñònh (appreù – ciation quantative) söï phaåm ñònh (appereùciation qualitative), söï vi ñònh (appreùciation en deùtail) khoâng roõ raøng. C. NHÖÕNG TIEÁN TRÌNH PHAÛI THEO Khoâng neân xem laù soá 1 caùch hoãn ñoän. Coù nhöõng böôùc tieán tuaàn töï caàn phaûi theo. Coù 2 giai ñoaïn cuûa tieán trình: − Xem tröôùc heát phaàn ñòa baøn. − Keá ñeán xem phaàn thieân baøn. Trong ñòa baøn caùc yeáu toá phaûi xem laø: − Tuoåi AÂm Döông ñoái vôùi vò trí cung an Meänh vaø Thaân − Töông quan nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc. Trong thieân baøn, caùc yeáu toá phaûi xem laø: − Cung Phuùc ñöùc − Cung Meänh vaø cung thaân − Nhöõng cung cöôøng cuûa moãi phaùi. Phaùi Nam coù caùc cung Quan, Taøi, Di, Theâ. Phaùi Nöõ coù cung Phu, Taøi, Töû. 1) Xem tuoåi AÂm Döông vôùi vò trí cung an Meänh, Thaân Phaûi ñeå yù hai tröôøng hôïp sau: a) AÂm Döông thuaän lyù Ñoù laø tröôøng hôïp tuoåi Döông maø Meänh ñoùng ôû Döông cung, hoaëc tuoåi AÂm maø meänh ñoùng ôû AÂm cung. Vieäc thuaän lyù naøy ñöôïc keå nhö moät lôïi ñieåm ñaàu tieân: ñoù laø moät ñieåm toát, moät yeáu toá thuaän lôïi. b) AÂm Döông nghòch lyù Ñoù laø tröôøng hôïp tuoåi Döông maø meänh ñoùng ôû cung AÂm hoaëc tuoåi AÂm maø meänh ñoùng ôû cung Döông. Söï nghòch lyù naøy laø moät baát lôïi, moät chæ daáu truïc traëc ñaàu tieân. Chöa theå xaùc ñònh ngay phöông dieän naøo bò truïc traëc. Phaûi tìm theâm caùc yeáu toá khaùc boå tuùc. Ñieàu caàn löu yù raèng söï thuaän lyù hay nghòch lyù cuûa qui luaät AÂm Döông trong tieán trình naøy khoâng hoaøn toaøn coù tính caùch quyeát ñònh. Ñoù chæ laø moät yeáu toá nhö nhöõng yeáu toá khaùc vaø phaûi ñöôïc caân nhaéc trong boái caûnh caùc yeáu toá khaùc. Tuy nhieân, noù cuõng giuùp ta moät yù nieäm tieân khôûi vaø raát toång quaùt veà moät ñaëc ñieåm nhoû cuûa laù soá. 2) Xem töông quan nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc Giöõa 2 yeáu toá naøy, coù 2 tröôøng hôïp: a) Nguõ haønh vaø töông sinh Ñoù laø Meänh Cuïc töông sinh noùi chung. Ví duï: Meänh Kim sanh Cuïc Thuûy, hay Cuïc Hoûa sanh Meänh Thoå. Do ñoù, coù 2 tröôøng hôïp Meänh sanh Cuïc, coù tröôøng hôïp Cuïc sanh Meänh. Duø caû 2 töông sinh nhau, nhöng tuøy theo Meänh sinh hay Meänh ñöôïc sanh, giaù trò hôn keùm seõ khaùc nhau. − Toát laø tröôøng hôïp Cuïc sanh Meänh. Nhôø ñoù Baûn Meänh thònh: ñoù laø moät yeáu toá thuaän lôïi. − Keùm toát laø tröôøng hôïp Meänh sanh Cuïc. Vì vaäy Baûn Meänh bò hao: ñoù laø moät yeáu toá keùm thuaän lôïi, tuy khoâng haún laø xaáu.
Đồng bộ tài khoản