Tử vi hàm số - Phần 5

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
269
lượt xem
208
download

Tử vi hàm số - Phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 5. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 5

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 41 − Ñaëc tính veà töôùng maïo. − Ñaëc tính veà beänh traïng. − Tính tình (tính toát, tính xaáu). − Khaû naêng chuyeân moân, khoa giaùp, quyeàn haønh, taøi loäc. − Tai hoïa maéc phaûi, beänh taät. − Söï thoï yeåu, söï thaêng traàm… Neáu Meänh Thaân ñoàng cung, caùc ñaëc tính ñoù ít thay ñoåi. Ngöôïc laïi, neáu Meänh Thaân khaùc cung, tieân nieäm seõ coù nhieàu thay ñoåi töø 30 tuoåi trôû ñi. Meänh laø thôøi gian nieân thieáu, töø luùc loït loøng cho ñeán khoaûng 30 tuoåi, ñöôïc xem nhö tuoåi thaønh thaân. Thaân laø thôøi gian sau 30 tuoåi cho ñeán luùc cheát. Tuy nhieân giöõa Meänh vaø Thaân aûnh höôûng hoã töông haõy coøn maät thieát, cho neân, khi xem Thaân khoâng theå boû qua cung Meänh. Tuy caùc sao trong cung Meänh hay Thaân ñeàu coù yù nghóa ñoái vôùi con ngöôøi, nhöng, caùc chính tinh bao giôø cuõng ñöôïc xem nhö quan troïng hôn, coù hieäu löïc maïnh hôn, coù theå cheá ngöï hay quaân bình ít nhieàu ñaëc tính cuûa phuï tinh. Thaân cö ôû cung naøo thì söï quan troïng cuûa cung ñoù taêng gia. 4) Cung Baøo Ñaây laø 1 trong nhöõng cung phöùc taïp, nhaát laø ñoái vôùi gia ñình ñoâng anh em. Vì khoâng sao naøo chæ danh anh, chò, em neân cung Baøo chæ noùi leân moät tình traïng toång quaùt veà huynh ñeä maø thoâi. Cung Baøo haøm chöùa caùc khía caïnh sau: − Soá löôïng anh em, chò em trong gia ñình. − Soá löôïng trai so vôùi gaùi. − Söï töông hôïp hay xung khaéc giöõa anh chò em. − Anh chò em ruoät, nuoâi, dò baøo. − Tình traïng söï nghieäp toång quaùt cuûa anh chò em. − Soá phaän 1 vaøi ngöôøi ñaùng löu yù. − AÛnh höôûng cuûa anh chò em ñoái vôùi mình. Khoâng phaûi chæ coù caùc sao toïa thuû ôû Baøo môùi lieân quan ñeán anh chò em. Phaûi keát hôïp theâm caùc sao ôû caùc cung Taät, Ñieàn, Noâ, Phuùc ñeå tìm keát luaän chung. Cuõng nhö ñoái vôùi cung Phuï maãu, nhöõng chi tieát veà anh chò em ôû cung Baøo, cuõng khoâng neân voäi keát luaän raèng soá laáy sai giôø. Bao giôø cuõng neân nghó raèng laù soá chính yeáu laù soá cuûa ñöông söï, chöa phaûi laø soá cuûa thaân nhaân, cho neân nhöõng ñieàu luaän ñoaùn veà thaân phaän khoâng ñaày ñuû, khoâng hoaøn toaøn chính xaùc vaø raát toång quaùt. Hai cung Phuï vaø Baøo noùi leân moâi tröôøng sinh hoaït cuûa moät ngöôøi trong gia ñình giöõa cha meï vôùi anh em. AÛnh höôûng cuûa 2 cung naøy quan troïng ñoái vôùi tieàn vaän con ngöôøi hôn laø ñoái vôùi haäu vaän, bôûi leõ tuoåi thieáu nieân thöôøng hay soáng chung vôùi cha meï vaø anh em vaø chòu söï chi phoái cuûa moâi tröôøng moät caùch maät thieát. 5) Cung Phu Theâ
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 42 Haïnh phuùc con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh moät phaàn lôùn bôûi gia ñaïo. Do ñoù cung Phu Theâ mang moät taàm quan troïng ñaëc bieät. Cung naøy haøm chöùa caùc khía caïnh sau: − Vieäc laäp gia ñình (tröôùc, trong vaø sau khi laäp gia ñình). − Soá löôïng vôï hay choàng. − Nhöõng moái ngoaïi tình, song hoân. − Tö caùch cuûa vôï hay choàng (vôï leõ, vôï chaùnh, ngheà nghieäp, coâng danh, tính tình…) − Haïnh phuùc gia ñình (xum hoïp, tuï taùn, xung khaéc, taùi giaù, saùt phu theâ, ñôøi soáng sinh lyù, taâm lyù 2 ngöôøi). − Soá phaän cuûa vôï, choàng (ai cheát tröôùc, caùch cheát…) − Thôøi gian laäp gia ñình (muoän vôï, muoän choàng…) Caùc uaån khuùc phöùc taïp naøy dó nhieân khoâng chæ chaát chöùa trong caùc sao toïa thuû ôû Phu Theâ maø tieàm taøng trong caùc sao xung, hôïp chieáu khaùc. Ñaëc bieät laø cung Phuùc ñöùc vaø Noâ boäc cuõng coù giaù trò quyeát ñoaùn raát maïnh veà vôï choàng. Phuùc ñöùc aùm chæ haïnh phuùc noùi chung, trong ñoù coù haïnh phuùc vôï choàng. Noâ boäc aùm chæ nhaân tình, vôï, choàng bí maät hay coâng khai, vôï leõ, choàng beù… Trong tröôøng hôïp ñöông söï coù 2, 3 ñôøi vôï, choàng, thì 2 cung Quan vaø Noâ phaûi ñöôïc keát hôïp cöùu xeùt. Coù leõ cung Quan chæ ngöôøi phoái ngaãu thöù 2, cung Noâ ngöôøi thöù 3. Ñoái vôùi tröôøng hôïp coù quaù nhieàu “vôï choàng” (nhö laøm ñieám) thì nhaát ñònh phaûi luaän ñoaùn treân caùc cung Meänh, Thaân vaø caùc cung chieáu Meänh, chieáu Thaân. Luaän veà Phu Theâ, thieát töôûng neân löu yù sao Ñaøo, Sao Hoàng vaø caùc sao daâm khaùc vì taát caû ñeàu coù aûnh höôûng maät thieát ñeán söï lieân laïc trai gaùi, veà tình caûm cuõng nhö veà xaùc thòt, töø ñoù coù tieáng doäi treân haïnh phuùc gia ñaïo veà 2 phöông dieän tinh thaân vaø sinh lyù. 6) Cung Töû töùc Cung Töû töùc trong khoa Töû – Vi ñeà caäp ñeán: − Con ruoät, − Con nuoâi, − Con dò baøo. − Gioøng doõi noùi chung (töùc laø con hay khoâng con, soá löôïng con caùi, trai nhieàu hay gaùi nhieàu, hay noùi khaùc ñi laø söï phong tuùc hay hieám muoän, ña ñinh hay ñoäc ñinh…) − Haïnh phuùc giöõa cha meï vaø con caùi vaø cuûa con caùi. − Töông lai toång quaùt cuûa caùc con noùi chung (soá phaän, cheát, caùch cheát, deã nuoâi, khoù nuoâi, tình traïng con ñaàu loøng…) − Thôøi gian sinh con (coù con roài môùi coù gia ñình hay coù gia ñình môùi coù con). − Tö caùch cuûa cha, meï (tröôøng hôïp con ngoaïi hoân). Caùc uaån khuùc naøy cho thaáy söï vi dieäu cuûa khoa Töû – Vi, vì xuyeân qua con maø bieát haïnh phuùc gia ñình, tính tình cha meï. Cung Töû lieân heä maät thieát ñeán Phuùc, Meänh, Thaân. Neáu cung Töû coù nhieàu sao saùng suûa, nhöng chaúng may cung Phuùc Maïnh, Thaân khaéc haõm thì cuõng khoù nuoâi con hay soá con bò chieát giaûm. Traùi laïi, cung Töû coù nhieàu sao xaáu maø Phuùc Meänh Thaàn laïi röïc rôõ thì cuõng ñôõ lo ngaïi veà hieám muoän.
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 43 Xem cung Töû neân löu yù 2 sao Nam ñaåu vaø Baéc ñaåu vì coù lieân heä ñeán söï öôùc ñoaùn trai, gaùi. Cung Töû ôû Döông hay AÂm cung cuõng vaäy. Ñoàng thôøi phaûi löu yù caùc sao hieám muoän nhö: Vuõ Khuùc, Thaùi AÂm haõm ñòa, Phi lieâm. Thieân hình, Ñaåu quaân, Khoâng kieáp, Thaùi Tueá, Hoøa Linh. Kî, Ñaø, Saùt, Tang, Hoå, Loäc toàn, Hyû, thaàn, Moä. Caøng hoäi tuï nhieàu sao hieám muoän, soá con caøng ít, coù theå ñi ñeán tuyeät töï. Duø sao, caùc ñieåm veà con caùi khaùm phaù ñöôïc trong laù soá chæ töông ñoái chính xaùc. 7) Cung Ñieàn Traïch Cung naøy chæ saûn nghieäp noùi chung. Taøi saûn naøy coù leõ chæ laø baát ñoäng saûn chôù khoâng phaûi tieàn baïc. − Baát ñoäng saûn nhö nhaø, cô xöôûng laøm aên, ruoäng, vöôøn… − Ñoäng saûn ñi lieàn vôùi baát ñoäng saûn nhö hoa maøu, saûn phaåm saûn xuaát, baøn gheá, ñoà ñaïc trong nhaø hay trong xí nghieäp. Coù leõ xe coä cuõng thuoäc veà ñieàn saûn. Khoâng roõ quí kim, suùc vaät coù thuoäc veà ñieàn traïch khoâng. − Caùc thuû ñaéc ñieàn saûn (thöøa höôûng, töï taïo, cöôùp). − Soá löôïng ñieàn saûn, möùc ñoä voâ saûn. − Giai ñoaïn thuû ñaéc vaø phaù taùn ñieàn saûn. − Khaû naêng baûo toaøn ñieàn saûn – coâng khai, bí maät o Xem ñieàn saûn taát phaûi xem caùc cung chieáu Ñieàn vaø cung Taøi, Phuùc, Quan, Theâ vì coù lieân heä xa gaàn ñeán söï nghieäp cuûa mình, cuûa vôï, di saûn toå phuï… Veà caùc sao, caàn löu yù caùc sao chuû veà ñieàn saûn nhö: Töû, Phuû, Vuõ, AÂm, Cöï, Cô, Long, Phöôïng, Thai, Toïa, Sinh, Vöôïng, Loäc, Toàn. Ñoàng thôøi, caùc sao hao hay saùt, nhaát laø Tuaàn, Trieät cuõng phaûi ñöôïc quan taâm vì coù lieân heä ñeán söï phaù saûn, tai hoïa veà ñieàn saûn. Caùc sao bieåu töôïng vaät duïng cuõng coù chi phoái ít nhieàu veà ñieàn saûn. 8) Cung Noâ boäc Trong khoa Töû – Vi cung Noâ chæ 4 maïng ngöôøi: − Toâi tôù trong nhaø. − Ngöôøi döôùi quyeàn (thuoäc vieân, coâng nhaân, hoïc troø…) − Baïn beø noùi chung. − Nhaân tình (vôï leõ, choàng beù, boà bòch) hoaëc ñôøi vôï hay ñôøi choàng thöù hai, thöù ba. Ñoái vôùi 4 haïng ngöôøi naøy, cung Noâ haøm chöùa caùc yù nghóa. − Tình traïng caùc haïng noâ (nhieàu baïn, ít baïn, loaïi baïn). − AÛnh höôûng cuûa caùc haïng noâ ñoái vôùi mình (söï trung thaønh, söï giuùp ñôõ, phaù hoaïi, tö caùnh, tính tình, söï yeâu thöông hay ñoá kî…) − Ñôøi soáng ngoaïi hoân cuûa mình (coâng khai, thaàm kín, söï yeâu ñöông ñoái vôùi caùc hình thaùi vaø ñaëc tính…).
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 44 Vì cung Noâ chæ ñeán 4 haïng ngöôøi, neân raát phöùc taïp khi giaûi ñoaùn, nhaát laø khoâng coù sao naøo ñaëc bieät chæ danh ngöôøi naøo cho roõ reät. Nhöõng cung coù aûnh höôûng ñeán Noâ, ngoaøi caùc cung xung vaø hôïp chieáu, coøn coù caùc cung giaùp Noâ vaø Quan vaø Di. Hai cung naøy noùi leân ñôøi soáng ngheà nghieäp vaø sinh hoaït ngoaøi xaõ hoäi cuûa mình, töø ñoù, coù aûnh höôûng nhieàu ñeán söï keát baïn hay baét boà qua cuoäc tieáp xuùc vôùi ngoaïi caûnh. Ngoaøi ra cung Noâ cuõng giaùn tieáp aùm chæ ngheà nghieäp cuûa mình. Ngöôøi coù Noâ ñoâng ñuùc coù theå laø thaày giaùo, giaùo sö, quaân nhaân caàm binh, chuû nhaân xí nghieäp. Tö caùch roõ reät seõ ñöôïc xaùc ñònh cuøng vôùi cung Quan, Meänh, Thaân. Coù quan ñieåm cho raèng caùc sao ôû Noâ maø toát thì Meänh cuûa mình xaáu hay ngöôïc laïi. Nhöng, thieát töôûng ñieàu naøy cuõng raát töông ñoái: ngöôøi meänh xaáu maø ñöôïc toát noâ thì chaéc chaén ñöôïc baïn beø phoø trôï, giuùp ñôõ. 9) Cung Taät AÙch: Cung naøy chæ: − Söùc khoûe noùi chung cuûa mình (tinh thaàn, vaät chaát) − Beänh hoaïn maéc phaûi hay taät bò mang. − Tai hoïa coù theå bò vöôùng. Töø ñoù, cung Taät coù nhieàu yù nghóa cuï theå khaùc nhö: − Tình traïng söùc khoûe vaät chaát, tinh thaàn (maïnh, ñau, ngaén, daøi). − Cöôøng ñoä cuûa beänh, taät, aûnh höôûng cuûa beänh taät treân sinh hoaït vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi. − Loaïi ta hoïa maéc phaûi vaø boä phaän cô theå bò aûnh höôûng, do ngoaïi caûnh hay do chính mình gaây ra. − Hieäu löïc cöùu giaûi beänh, taät vaø hoïa – caùi cheát khaû höõu o Ñaây laø 1 trong caùc cung quan troïng cuûa ñôøi ngöôøi, coù aûnh höôûng saâu xa ñeán tính tình, sinh hoaït cuûa mình vaø cuûa ngöôøi xung quanh nhaát laø khi gaëp beänh naëng, tai hoïa lôùn (beänh truyeàn nhieãm, maét, tay, chaân, böôùu…) Khoâng phaûi chæ rieâng cung Taät môùi noùi leân beänh, taät, hoïa. Coù cung xung vaø hôïp chieáu, cuõng nhö cung Meänh, Thaân, Phuùc ñeàu coù lieân heä chung. Cung Haïn cuõng döï phaàn trong ñoù. Ñoái vôùi caùc sao. Ñaëc bieät neân löu yù caùc sao gaây beänh, taät, hoïa, cuøng caùc yù nghóa beänh lyù cuûa noù, ñoàng thôøi vôùi caùc sao cöùu giaûi vôùi hieäu löïc maïnh yeáu cuûa noù. Ngoaøi ra cuõng neân löu yù ñeán caùc sao löu ñoäng moãi naêm, bao giôø cuõng noùi leân vaøi tai hoïa ñi keøm. Nguõ haønh cuûa cung Taät vaø sao ôû Taät cuõng quan troïng trong vieäc aán ñònh möùc ñoä naëng nheï cuûa beänh, taät, hoïa. 10) Cung Thieân Di Noùi vaén taét, cung Thieân Di chæ ngoaïi caûnh vaø taát caû nhöõng gì lieân heä ñeán ngoaïi caûnh, ñaëc bieät vaø cuï theå laø: − Ñôøi soáng ngoaøi xaõ hoäi, trong ñoù coù söï heân xui may ruûi cuûa mình khi ra khoûi nhaø, cuï theå nhö baïn beø, ngöôøi ngoaøi, gaùi trai, giaø treû, tính tình, thaùi ñoä cuûa nhöõng keû ñoái vôùi mình, tình traïng tha phöông. − Moâi tröôøng xaõ hoäi, thôøi theá vaø thôøi gian luùc mình sinh soáng, cuï theå laø nhöõng lôïi theá hay nghòch caûnh cuûa moâi tröôøng xaõ hoäi, vieäc sinh phuøng thôøi hay baát phuøng thôøi, haïnh phuùc vaø söï thích öùng cuûa
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 45 mình vôùi xaõ hoäi beân ngoaøi, chöùc vò, ñòa vò, uy tín cuûa mình ngoaøi xaõ hoäi, caùi gì xaõ hoäi coù theå mang cho mình. − Cuoäc soáng ngoaïi hoân cuûa ñöông söï. − Tai naïn beân ngoaøi gaây cho mình, beänh taät maéc phaûi. − Caùi cheát, caùch cheát cuûa mình, tình traïng luùc cheát, cuï theå laø nguyeân nhaân cheát, phöông caùch cheát, cheát luùc xa nhaø hay trôû veà queâ… Tröïc chieáu vaøo Meänh, cung Di raát quan troïng vì gaây ñöôïc aûnh höôûng tröïc tieáp vaø maät thieát treân tính tình, taùc phong cuûa con ngöôøi. Ba cung Phuùc, Phu Theâ vaø Meänh ñeàu lieân laïc nhau maät thieát vaø ban Di, thì söï quan troïng cuûa cung naøy caøng taêng. Con ngöôøi luùc baáy giôø hoøa mình vaøo xaõ hoäi beân ngoaøi vaø tìm haïnh phuùc ôû ñoù: ñaây laø tröôøng hôïp cuûa Vieät kieàu haûi ngoaïi, nhöõng ngöôøi ly höông laäp nghieäp, xem queâ ngöôøi nhö queâ höông cuûa mình. Noùi 1 caùch khaùc, vì vò trí chính chieáu vaøo Meänh, cung Di haàu nhö khoâng khaùc gì cung Meänh: ñoù laø con ngöôøi ôû ngoaøi ñôøi, coøn Meänh laø con trong noäi taâm. 11) Cung Taøi Baïch Cung Taøi chæ caùc khía caïnh sau: − Tieàn baïc cuûa mình hay cuûa gia ñình mình. − Caùc thuû ñaéc tieàn baïc (thöøa höôûng, töï taïo, ngöôøi ngoaøi giuùp ñôõ, troäm cöôùp…) − Möùc ñoä giaøu ngheøo. − Khaû naêng baûo toaøn taøi saûn, söï heân xui veà tieàn baïc. − Sinh keá, ngheà nghieäp cuûa mình qua khía caïnh cuûa sinh keá lieân quan ñeán tieàn baïc. − Thôøi gian phaùt taøi, hao taøi, thôøi kyø höôûng thuï. − Caùch söû duïng tieàn baïc (boûn xeûn, vò tha, côø baïc). − Nhöõng ngöôøi coù lieân heä vôùi mình veà tieàn baïc (gaùi, coå ñoâng, troäm, cöôùp, hoï haøng). − Tö caùch con ngöôøi tröôùc ñoàng tieàn (loøng tham, haø tieän, boá thí, khaét khe vôùi gia ñình, roäng raõi vôùi ngöôøi ngoaøi, daïi gaùi…) Tieàn baïc töôïng tröng cho haïnh phuùc vaät chaát, do ñoù, cung Taøi coù aûnh höôûng raát quyeát ñònh ñoái vôùi vaän meänh, tính tình ngheà nghieäp con ngöôøi vaø cuûa con caùi. Cung Phuùc, voán xung chieáu vaøo cung Taøi, coù nghóa ngöôøi naøo coù phuùc môùi ñöôïc höôûng di saûn hay ñöôïc höôûng cuûa do mình taïo neân. Cung Quan chieáu vaøo cung Taøi, vì tieàn baïc coù theå ñaéc töø ngheà nghieäp hay khaû naêng chuyeân moân. Ngoaøi ra, giaùp taøi laø Töû vaø Taät. Cung Taøi toát cho con veà vaät chaát – tröôøng hôïp cha ñeå di saûn cho con. Maët khaùc, trong töông quan vôùi Taät, cung Taøi bao giôø cuõng ñi lieàn vôùi tai hoïa, beänh taät khaû höõu, hay söùc khoûe toát do tieàn baïc coù theå taïo cho mình. Vì caùc aûnh höôûng ñoù cho neân caùc cung chieáu vaø giaùp Taøi raát quan troïng. Caùc sao chuû veà tieàn taøi cuõng caàn löu yù. 12) Cung Quan loäc Cung Quang chæ caùc khía caïnh sau: − Coâng danh, söï nghieäp noùi chung. − Ngheà nghieäp (loaïi ngheà, caùc ngheà lieân tieáp trong ñôøi). − Khaû naêng chuyeân moân (naêng khieáu).
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 46 − Khoa baûng, quyeàn haønh, theá löïc töø söï nghieäp maø ra. − Trieån voïng cuûa ngheà nghieäp (söï ñaéc thôøi hay thaát baïi). − Ngöôøi giuùp vieäc trong söï nghieäp. − Tö caùch öôùc voïng cuûa moãi ngöôøi veà ngheà nghieäp. − Thôøi kyø thònh suy, nhöõng may ruûi trong ngheà nghieäp. − Tieàn baïc töø quan tröôøng maø coù. Raát quan troïng ñoái vôùi phaùi nam, cung Quan keùm quan troïng hôn ñoái vôùi phaùi nöõ, tröø phi phaùi nöõ cuõng coù ngheà nghieäp rieâng. Trong xaõ hoäi hieän taïi, phaùi nöõ, vì gaùnh vaùc nhieàu chöù nghieäp, neân cung Quan ñoái vôùi hoï phaûi ñöôïc xem laø cung cöôøng nhö ñoái vôùi phaùi nam. Ñoái dieän vôùi cung Quan, cung Phu Theâ cuõng coù theå noùi leân 1 ngheà nghieäp thöù hai, cuûa vôï hay choàng. Cuõng nhö caùc cung khaùc, cung Quan phaûi ñöôïc khaûo saùt trong boái caûnh cuûa Meänh, Thaân, Phuùc, Taøi môùi xaùc ñònh ñöôïc keát luaän sau cuøng. Maët khaùc, giaùp cung Quan laø cung Noâ vaø cung Ñieàn, trong ñoù caùi hay caùi dôû ñeàu coù aûnh höôûng ñeán söï nghieäp. Ngoaøi ra, ñoái vôùi ngöôøi coù hai ñôøi vôï, choàng, cung Quan töôïng tröng cho ñôøi vôï hay ñôøi choàng thöù hai. D. SÖÏ PHOÁI TRÍ CAÙC CUNG Möôøi hai cung trong laù soá ñöôïc boá trí theo moät thöù töï baát di dòch: Meänh, Phuï, Phuùc, Ñieàn, Quan, Noâ, Di, Taät, Taøi, Töû, Phu (Theâ), Baøo. Söï saép xeáp naøy khoâng phaûi ngaãu nhieân vaø voâ yù thöùc. Traùi laïi, noù phaûn aùnh, moät quan nieäm roõ reät veà söï töông quan giöõa caùc cung. Maëc duø Meänh ñöôïc an vò tröôùc tieân khi laäp 1 laù soá, nhöng cung Meänh khoâng phaûi laø nguoàn goác khôûi phaùt caùc cung khaùc. Nguoàn goác naøy khôûi ñieåm töø cung Phuùc, vì khoa Töû – Vi, voán duy linh, tieâm nhieãm ñaïo hoïc, neân ñaõ choïn phuùc ñöùc laøm goác cho moïi söï sinh nôû, phaùt trieån cuûa gia toäc caù nhaân, saûn nghieäp… Theo quan nieäm naøy, coù Phuùc môùi coù Phuï maãu, coù Phuï maãu môùi coù mình vaø anh em, coù Phuùc môùi coù Ñieàn saûn vaø söï nghieäp. Cho neân 2 höôùng tieáp giaùp cuûa cung Phuùc goàm coù moät beân laø cung Phuï maãu, cung Meänh, cung Baøo vaø moät beân laø cung Ñieàn, cung Quan. Ngoaøi ra, ngöôøi xöa cuõng quan nieäm raèng haïnh phuùc coøn tuøy thuoäc vaøo 3 yeáu toá khaùc töôïng tröng bôûi 3 cung hôïp chieáu: − Cung Taøi noùi leân sinh keá, tieàn baïc cuûa mình. − Cung Phu Theâ noùi leân haïnh phuùc gia ñaïo. − Cung Di noùi leân haïnh phuùc xaõ hoäi, cuï theå laø söï töông phuøng vôùi thôøi theá, söï ñaéc thôøi hay baát phuøng thôøi. Xem theá, moät haïnh phuùc toaøn dieän bao goàm haïnh phuùc gia toäc, haïnh phuùc caù nhaân, haïnh phuùc tieàn baïc, haïnh phuùc gia ñình, haïnh phuùc xaõ hoäi, haïnh phuùc ngheà nghieäp, chöa keå 2 loaïi haïnh phuùc khaùc baét nguoàn töø söùc khoûe (cung Taät) vaø söï tieáp noái doøng (cung Töû) cuõng ñöôïc ngöôøi xöa xem nhö thaønh phaàn baát khaû phaân cuûa phuùc ñöùc. Xeùt veà cung Meänh, yù nieäm lieân heä ñöôïc phaûn aûnh qua hai cung tieáp giaùp vaø 3 cung hôïp chieáu. Cung Phuï vaø cung Baøo voán laø moâi tröôøng gia ñình, khung caûnh sinh hoaït cuûa con ngöôøi, nhaát laø khi coøn nieân thieáu. Ñoái vôùi cung Meänh laø cung Di, töôïng tröng moâi tröôøng sinh hoaït xaõ hoäi. Cung Quan töôïng
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 47 tröng cho coâng daân, ngheà nghieäp vaø cung Taøi cho tieàn baïc, phöông tieän vaät chaát. Toùm laïi, caùc cung giaùp vaø cung chieáu Meänh bao haøm ñuû caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi – töø xaõ hoäi, sinh keá, coâng danh ñeán gia ñình – ñoàng thôøi cuõng noùi leân caùch xöû theá, taâm tính cuûa ngöôøi trong caùc khung caûnh sinh hoaït ñoù. Toùm laïi, qua caùc cung quan troïng ñeán con ngöôøi, söï phoái trí phaûn aùnh taùc duïng cuûa caùc yeáu toá chi phoái hoã töông treân vaän meänh vaø quyeát ñònh baûn chaát, höôùng ñi, tình traïng cuûa vaän meänh trong töøng laõnh vöïc quan thieát. Taát caû ñeàu noùi leân moät quan nieäm raát phöùc taïp vaø roäng raõi cuûa khoa Töû – Vi ñoái vôùi vaän meänh con ngöôøi. Duø sao, ñoù cuõng môùi chæ laø moät soá ñònh luaät chi phoái raát toång quaùt. Ñi vaøo cuï theå hôn, ta thaáy caùc cung coù taàm quan troïng khaùc nhau ñoái vôùi moãi phaùi. E. CUNG CÖÔØNG, CUNG NHÖÔÏC Tuøy theo nam hay nöõ, coù nhöõng cung quan troïng – ñöôïc goïi laø cung cöôøng – vaø keùm quan troïng hôn l- ñöôïc goïi laø cung nhöôïc − 1) Ñoái vôùi phaùi Nam, caùc cung cöôøng goàm coù: Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di, Theâ 2) Ñoái vôùi phaùi Nöõ, caùc cung cöôøng goàm coù: Phuùc, Meänh, Thaân, Phu, Taøi, Töû. Caùc cung coøn laïi ñöôïc xem nhö khoâng maáy quan troïng. Cung Thaân ñöôïc ngöôøi xöa xem nhö quan troïng hôn cung Meänh. Lyù do saâu xa la vì Thaân töôïng tröng cho haäu vaän, töø 30 tuoåi trôû ñi, töùc laø giai ñoaïn con ngöôøi chín muøi veà trí tueä, tình caûm, naêng löïc, coù theå baét ñaàu thuï höôûng coâng lao söï nghieäp maø mình ñaõ taïo ra luùc thieáu thôøi. Baáy giôø, con ngöôøi yù thöùc ñöôïc saâu saéc caùi söôùng, caùi khoå, coù khaû naêng töï taïo cho mình moät haïnh phuùc rieâng vaø gaây haïnh phuùc cho ngöôøi khaùc. Taàm aûnh höôûng cuûa haäu vaän vì vaäy neân roäng raõi, maïnh meõ hôn taàm aûnh höôûng cuûa tieàn vaän maø haàu heát thôøi gian xaûy ra trong khung caûnh gia ñình. Cho neân, ngöôøi xöa hay noùi “Meänh toát khoâng baèng Thaân toát”, chính cuõng vì Thaân toát baûo ñaûm cho trung vaän vaø haäu vaän con ngöôøi ñöôïc hanh thoâng, toûa ñöôïc haïnh phuùc cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Vì vaäy, cung Thaân bao haøm moät yù nghóa tích cöïc hôn cung Meänh raát nhieàu. Trong tinh thaàn ñoù, Thaân ñoùng ôû cung naøo caøng laøm cho söï quan troïng cuûa cung ñoù taêng theâm. Caùi hay, caùi dôû cuûa cung coù Thaân toïa thuû seõ ñöôïc nhaân leân theo 1 heä soá naøo ñoù, chôù khoâng coøn caùi hai, caùi dôû nguyeân thuûy. Tuy nhieân, khoâng phaûi vì theá maø khoa Töû – Vi bò giaûi ñoaùn trong khung caûnh cuûa 2 khoaûng thôøi gian tieàn vaø haäu vaän. ÔÛ moãi thôøi kyø, coù nhöõng ñaïi haïn 10 naêm khaùc nhau. Nhöõng ñaïi haïn naøy noùi leân söï thaêng tieán hay suy traàm, trong voøng 10 naêm ñoù vaø trong khuoân khoå caùi hay caùi dôû cuûa thôøi kyø tieàn hay haäu vaän. Thaønh thöû, khoa Töû – Vi raát linh ñoäng, chaúng nhöõng vì noù noùi leân ñöôïc aùc aûnh höôûng phöùc taïp chi phoái con ngöôøi, maø coøn dieãn xuaát aûnh höôûng ñoù qua thôøi gian. Cho neân, ngöôøi xem Töû – Vi nhaát ñònh phaûi ñaùnh giaù 1 laàn 2 heä thoáng yeáu toá chi phoái: − Heä thoáng yeáu toá cuûa moãi laõnh vöïc sinh hoaït. − Heä thoáng yeáu toá cuûa caùc laõnh vöïc ñoù qua thôøi gian, daøi vaø ngaén. F. CAÙC CUNG HAÏN Coù 2 loaïi nieân haïn:
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 48 − Haïn daøi 10 naêm laø ñaïi haïn hay thaäp nieân. − Haïn ngaén 1 naêm goïi laø tieåu haïn. Coù ngöôøi cho cung haïn moät taàm quan troïng quaù ñaùng khi noùi raèng “Meänh toát khoâng baèng Thaân toát, Thaân toát khoâng baèng Haïn toát”. Thaät söï, ta chæ neân xem cung Haïn qua khuoân khoå cuûa Meänh hay Thaân. Noùi khaùc ñi, cung haïn bò ñoùng khung trong moät boái caûnh roäng hôn Meänh, Thaân. Caùi toát hay caùi xaáu cuûa Haïn chæ ñöôïc phaùt huy trong caùi toát hay caùi xaáu chung cuûa moät haïn kyø daøi hôn laø Meänh, Thaân. Neáu Haïn toát, haïn ñoù coù theå laøm cho Meänh hay Thaân thònh hôn, nhöng möùc ñoä thònh vöôïng naøy do Meänh hay Thaân quaûng dieãn. Haïn khoâng phaûi laø goác cuûa con ngöôøi maø chæ laø caùi ngoïn. Coi troïng Haïn hôn Thaân hay Meänh töùc laø nhìn ngoïn maø queân xem goác. Ñaïi Haïn ñoái vôùi Meänh Thaân theá naøo thì Tieåu Haïn ñoái vôùi Ñaïi Haïn cuõng theo theá aáy. Cuï theå laø Ñaïi Haïn ñoùng khung Tieåu Haïn hay noùi khaùc ñi, Tieåu Haïn bieán chuyeån trong khuoân khoå Ñaïi Haïn. Tính caùch cöôøng nhöôïc cuûa moãi cung chaúng nhöõng thay ñoåi tuøy theo nam nöõ, maø coøn bieán hoùa tuøy theo töøng haïn kyø daøi hay ngaén. Thoâng thöôøng, haïn kyø 1 naêm chöùa ñöïng khaù nhieàu chi tieát chính xaùc cuûa nhöõng söï vieäc xaûy ra trong naêm ñoù. Coù ngöôøi ñi xa hôn ñeå phaân tieåu haïn 1 naêm thaønh 12 haïn kyø nhoû hôn, moãi haïn kyø laø moät thaùng goïi laø nguyeät haïn. Nguyeät haïn duøng ñeå xem söï vieäc cuûa naêm xaûy ra vaøo thaùng naøo. Xa hôn nöõa, nguyeät haïn ñöôïc phaân nhoû laø nhöït haïn laø moät ngaøy. Nhöng thieát töôûng caøng ñi vaøo thôøi gian ngaén bao nhieàu caøng deã sai laàm baáy nhieâu. Coù leõ söï chính xaùc chæ coù ôû heä caáp tieåu haïn hay nguyeät haïn laø cuøng. PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 2 Luaän veà caùc sao A. CAÙC LOAÏI SAO TRONG KHOA TÖÛ – VI Khoa Töû – Vi coù 5 loaïi sao döôùi ñaây ñaùng ñöôïc phaân bieät: − Chính tinh (coøn goïi laø chính hieäu). − Phuï tinh (coøn goïi laø baøng tinh) − Sao chuû meänh. − Sao chuû thaân. − Sao löu ñoäng. Toång coäng coù khoaûng 110 vì sao coá ñònh. B. PHAÂN LOAÏI YÙ NGHÓA CAÙC SAO Duø laø chính hay phuï tinh, coá ñònh hay löu ñoäng, chuû Meänh hay chuû Thaân, moãi sao ñeàu coù yù nghóa treân nhieàu phöông dieän. Ñaïi loaïi coù theå coù nhöõng yù nghóa sau: 1) YÙ nghóa cô theå (signification anatomique): ñoù laø yù nghóa lieân heä ñeán 1 hay nhieàu boä phaän trong cô theå con ngöôøi. 2) YÙ nghóa töôùng maïo (signification morphologique): ñoù laø yù nghóa veà hình töôùng, saéc dieän, nhan saéc beân ngoaøi, daùng maïo, dung nhan.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 49 Ví duï: Vaên Xöông, Vaên Khuùc ñaéc ñòa laø töôùng khoâi ngoâ, dung nhan ñeïp ñeõ. 3) YÙ nghóa beänh lyù (signification pathologique): ñaây laø nhöõng beänh hay taät coá höõu maø moãi sao mang laïi cho cô theå hay moät boä phaän cô theå. Ví duï: Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp chæ söï ñau phoåi hay muïn nhoït, choác lôû. Tang Hoå, Khoác Hö chæ teâ thaáp, yeáu tim, thieáu maùu. 4) YÙ nghóa tính tình (signification carateùrologique) noùi leân taâm tính coâng khai hay uaån khuùc, taâm ñòa, taâm traïng, sôû thích, sôû oá… Ví duï: Ñaøo Hoa chæ söï traêng hoa, ong böôùm, ña tình, Thieân Rieâu chæ söï daâm duïc. Quan phuø chæ söï thuø dai, Traøng sinh chæ söï quaûng ñaïi. 5) YÙ nghóa ngheà nghieäp (signification professionnelle) lieân quan ñeán naêng khieáu (aptitude), taøi naêng, khaû naêng (talent capaciteù), ngheà nghieäp (profession)… Ví duï: Thieân Töôùng cuøng Thieân Y laø baùc só. Hoùa Khoa, Taáu Thö vaø Xöông Khuùc laø giaùo sö, Saùt Phaù Lieâm Tham laø quaân nhaân. 6) YÙ nghóa taøi loäc (signification financieøre) lieân quan ñeán tieàn baïc, cuûa chìm, cuûa noåi, söï nghieäp mình taïo ñöôïc, nhöõng heân xui veà tieàn baïc… Ví duï: Hoùa Loäc hay Loäc Toàn chæ söï ñaéc taøi, ñaéc loäc. Ñaàu quaân cuûa söï giöõ cuûa… 7) YÙ nghóa ñieàn saûn (signification mobilieøre) lieân quan ñeán baát ñoäng saûn (nhaø cöûa, ruoäng ñaát). Ví duï: Thaùi AÂm vaø Thai Toïa laø coù nhaø, ñaát nhieàu. 8) YÙ nghóa phuùc thoï (signification relative au bonheur on au maltheur) lieân quan ñeán söï thoï yeåu, söï tuï taùn, söï thònh suy cuûa gia ñình, cuûa hoï toäc ñoàng thôøi cuõng lieân quan ñeán tai hoïa hay may maén cho ñöông söï vaø cho gioøng hoï. Ví duï: cung Phuùc coù AÂm, Döông haõm chieáu thì doøng hoï caän thò: coù Ñaøo, Hoàng Khoâng, Kieáp laø coù nhieàu phuï nöõ cao soá, traéc trôû choàng con. Sao Phuùc Bình chæ söï maát troäm, Thieân Maõ gaëp Kinh Ñaø chæ tai naïn xe coä… 9) YÙ nghóa vaät duïng Coù moät soá sao chæ ñoà vaät, gia suùc duøng trong nhaø hay thöùc aên, thöùc uoáng, ñoà tang cheá. Ví duï: Thieân y laø quaàn aùo, Thieân maõ laø xe coä hay gia caàm, Tham lang laø thòt, Ñaøo hoa laø röôïu cheø, hoa quaû,… Caàn löu yù laø khoâng phaûi baát cöù sao naøo cuõng coù 9 loaïi yù nghóa treân. Thoâng thöôøng, moãi sao chæ coù vaøi loaïi nghóa vaø thöôøng naëng veà moät yù nghóa noåi baät nhaát. Ñaëc tính noåi baät naøy cuõng khoâng nhaát thieát gioáng nôi moãi caù nhaân, maø coøn bò gia giaûm veà cöôøng ñoä, tuøy theo söï hoäi tuï vôùi caùc sao ñoàng nghóa hay cheá khaéc. Vì vaäy, söï lieät keâ caùc yù nghóa cuûa moãi sao trong phaàn ñònh nghóa caùc vì sao chæ coù tính caùch höôùng daãn. Ngöôøi luaän ñoaùn phaûi linh ñoäng löïa choïn 1 soá yù nghóa thích hôïp cuûa moät sao cho moät ngöôøi. C. TÖÔNG QUAN GIAÙ TRÒ GIÖÕA CAÙC LOAÏI SAO Maëc duø moãi loaïi sao coù yù nghóa rieâng bieät, nhöng thoâng thöôøng, chính tinh ñöôïc xem nhö quan troïng hôn nhöõng sao khaùc. Moät chính tinh ñaéc ñòa coù theå giaûm cheá taùc hoïa cuûa nhieàu phuï tinh haõm ñòa. Ngöôïc laïi, moät chính tinh haõm ñòa caàn coù söï hoäi tuï cuûa nhieàu phuï tinh saùng suûa môùi phuïc hoài laïi ít nhieàu söùc saùng. Tuy nhieân, rieâng ñoái vôùi 2 sao Tuaàn, Trieät 2 sao naøy coù taùc duïng cheá hoùa caû chính tinh laãn phuï tinh, khoâng keå soá löôïng caùc sao bò cheá hoùa.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 50 Sao chuû Meänh vaø sao chuû Thaân laø 2 sao phaûi ñöôïc quan taâm khi luaän ñoaùn laù soá cuûa moãi ngöôøi. Saùch vôû ñeàu khoâng ñeà caäp ñeán töông quan giöõa 2 sao naøy vôùi caùc sao khaùc cuõng nhö töông quan giöõa 2 sao naøy vôùi nhau. Ngoaøi ra, vò trí 2 sao naøy ñöôïc ghi laïi ôû ñòa baøn (khoang giöõa laù soá), nhö vaäy, taát seõ khoâng bò Tuaàn Trieät aûnh höôûng. Duø sao 2 sao naøy coù leõ chæ xem nhö boå tuùc cho caùc sao khaùc thuû Meänh, Thaân… vaø ñöôïc giaûi ñoaùn trong khuoân khoå söï hoäi tuï vôùi caùc sao khaùc. Sao löu ñoäng chæ coù giaù trò luùc giaûi ñoaùn haïn töøng naêm moät, vaãn trong boái caûnh caùc sao khaùc cuûa naêm ñoù. D. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA SÖÏ HOÄI TUÏ, SÖÏ THAÁT TAÙN CUÛA CAÙC SAO Noùi chung, caùc sao toát laø ñaéc ñòa caøng hoäi tuï nhieàu vaøo caùc cung quan troïng cuûa laù soá thì caøng laøm cho soá ñoù vöôïng leân. Ngöôïc laïi, caùc cung quan troïng maø bò hung tinh xaâm phaïm thì bò suy giaûm giaù trò nhieàu. Nhöng khoâng bao giôø gaëp tröôøng hôïp giaûn dò keå treân. Thoâng thöôøng caùt tinh troän laãn vôùi hung tinh, neân ñoøi hoûi söï caân nhaéc, cheá bieán theo moãi loaïi vaø ñaëc tính naëng nheï cuûa moãi sao, chöa keå aûnh höôûng tôùi nguõ haønh. Toïa chuû taïi cung naøo, 1 sao, duø laø caùt tinh ñeàu toûa aûnh höôûng ñeàu khaép treân caùc sao ñoàng cung, xung chieáu vaø hôïp chieáu chôù khoâng phaûi chæ aûnh höôûng ñeán caùc sao ñoàng cung maø thoâi. Thaønh thöû khi caân nhaéc yù nghóa vaø hieäu löïc cuûa moät sao, bao giôø cuõng phaûi caân nhaéc trong boái caûnh hoäi tuï caùc sao ñoàng cung, xung chieáu vaø hôïp chieáu. Ngoaøi aûnh höôûng hoã töông giöõa 2 sao, coøn coù aûnh höôûng taäp ñoaøn nhöõng caùt tinh vaø cuûa nhöõng hung tinh. Keát luaän giaûi ñoaùn sau cuøng chæ coù theå giaûi ñoaùn sau khi caân nhaéc taùc duïng hoã töông cuûa aûnh höôûng taäp ñoaøn naøy. Trong caùc vì sao, coù nhöõng sao ñi ñoâi vôùi nhau thaønh boä. Ví duï: Xöông – Khuùc, long – Phöôïng, Quang – Quí, Thaùi – Toïa, Taû – Höõu hay Khoâng – Kieáp, Hoûa – Linh. Neáu nhöõng boä naøy ñoàng cung, yù nghóa caøng maïnh hôn laø ñoái vôùi moät sao ñôn leû hay boä sao hoä chieáu. Trong 1 yù nghóa roäng hôn, hoäi tuï coøn bao haøm söï tieáp giaùp. Ñoù laø tröôøng hôïp Khoa – Quyeàn – Loäc tieáp giaùp Meänh hay Thaân, hay Khoâng Kieáp, Kinh – Ñaø giaùp Meänh, Thaân. Gaëp tröôøng hôïp naøy, hieäu löïc cuûa sao tieáp giaùp cuõng phaûi ñöôïc quan taâm trong boái caûnh cuûa caùc sao ñoàng cung, hôïp chieáu vaø xung chieáu. E. AÛNH HÖÔÛNG CAÙC SAO TUØY THEO VÒ TRÍ Moãi sao ñeàu coù vò trí ñaéc ñòa hay haõm ñòa rieâng bieät. Ñoái vôùi sao ñaéc ñòa, cuõng coù nhieàu cöôøng ñoä ñaéc ñòa, töø mieáu, vöôïng cho ñeán ñaéc ñòa hay bình hoøa. Ngoaøi ra, vò trí ñaéc ñòa cuûa moät sao cuõng tuøy thuoäc vaøo cung toïa thuû thuoäc veà ban ngaøy hay ban ñeâm. Maët khaùc, aûnh höôûng cuûa moät sao cuõng coøn leä thuoäc vaøo haønh cuûa sao ñoù ñoái vôùi haønh cuûa cung toïa thuû, cuõng nhö haønh cuûa sao ñoù ñoái vôùi haønh cuûa caùc sao khaùc ñoàng cung. Coù taùc giaû ñi xa hôn ñeå caân nhaéc caû haønh cuûa sao trong 1 cung vôùi haønh cuûa caùc sao khaùc xung chieáu hay hôïp chieáu. Chaúng nhöõng vaäy, tuøy theo tính chaát chuû yeáu cuûa moãi sao, coù nhöõng vò trí ñaëc bieät thích hôïp cho sao ñoù. Ví duï nhö sao Hoùa Loäc ñoùng ôû cung Taøi, Hoùa Quyeàn ñoùng ôû cung Quan, Thaùi AÂm ñoùng ôû cung Ñieàn, Vuõ Khuùc ñoùng ôû Taøi… ñöôïc xem laø hôïp vò trí, ñoùng ñuùng choã, duø ñoái vôùi cung toïa thuû, sao ñoù coù theå laø haõm ñòa. Caùc sao toïa thuû ôû cung naøo aûnh höôûng ñeán cung ñoù maïnh hôn caùc sao chieáu vaøo cung ñoù.
Đồng bộ tài khoản