Tử vi hàm số - Phần 6

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
245
lượt xem
193
download

Tử vi hàm số - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 6. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 6

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 51 Giöõa caùc sao chieáu vaøo 1 cung, caùc sao xung chieáu coù hieäu löïc maïnh hôn caùc sao baøng chieáu vaø hôïp chieáu. Do ñoù, caàn caân nhaéc kyõ vò trí caùc sao toïa thuû, chính chieáu hay hôïp chieáu, ñeå xaùc ñònh moät caùch cuï theå hôn vaø tinh vi hôn. Ngoaøi ra, caùc sao giaùp cung cuõng coù lieân heä ít nhieàu ñeán cung ñoù, töø ñoù, vò trí cuûa caùc sao giaùp coù aûnh höôûng ít nhieàu ñeán söï luaän ñoaùn. F. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC SAO QUA THÔØI GIAN Töû – Vi laø moät khoa raát vi dieäu, quan taâm ñeán dòch lyù cuûa moãi sao töùc laø hieäu löïc cuûa sao ñoù trong thôøi gian vaø trong söï chi phoái vôùi caùc sao khaùc ôû caùc cung lieân heä – Moãi sao coù yù nghóa raát linh ñoäng vì leõ: 1) YÙ nghóa linh ñoäng ñoù baét nguoàn ôû vò trí taïi moãi cung. Ví duï sao Hoùa Loäc ñoùng ôû Meänh coù yù nghóa khaùc hôn ñoùng ôû Taøi hay ôû Quan. Vaø neáu Hoùa Loäc naèm ôû moät cung haïn thì chæ coù giaù trò trong haïn ñoù. 2) YÙ nghóa linh ñoäng tuøy theo thôøi gian. Ví duï nhö sao Ñaøo vaø sao Hoàng coù giaù trò raát maïnh luùc nieân thieáu, vaø maát daàn giaù trò khi caøng lôùn tuoåi. Sao Khoâng, sao Kieáp caøng veà giaø caøng baát lôïi hôn. 3) Söï linh ñoäng coøn tuøy söï hoäi tuï, söï töông hôïp hay töông khaéc vôùi nguõ haønh caùc sao vaø caùc cung. Cho neân, khaûo saùt Töû – Vi, khoâng bao giôø neân ñoùng khung yù nghóa moät sao trong boái caûnh chung vôùi caùc sao, vôùi caùc cung, vôùi nguõ haønh, vôùi thôøi gian. Coù nhö vaäy, söï giaûi ñoaùn môùi soáng ñoäng dieãn ñaït ñöôïc söï bieán theå, caét nghóa ñöôïc nguyeân nhaân, suy ra nhöõng thaêng traàm cuûa vaän meänh, nhöõng dieãn bieán cuûa tính tình, cuûa söï vaät, cuûa ngoaïi caûnh. Chính yù nieäm linh ñoäng naøy môùi laø linh hoàn cuûa söï giaûi ñoaùn vaän meänh. Neáu khoâng quan taâm ñeán dòch lyù cuûa caùc sao, taùc giaû seõ bò ñoùng khung vaø ñoùng khung vaän meänh, tính tình con ngöôøi vaøo moät soá ñaëc tính vaø thôøi haïn ñöôïc tieân thieân ngoä nhaän nhö baát di baát dòch. Sau cuøng, cuõng neân löu yù raèng caùc sao ñöôïc chia laøm nam ñaåu vaø baéc ñaåu. Nhöõng sao nam ñaåu seõ aûnh höôûng maïnh trong phaân nöûa thôøi gian sau, nhöõng sao baéc ñaåu, phaân nöûa thôøi gian ñaàu. Trong tröôøng hôïp 1 cung hoäi caû nam laãn baéc ñaåu thì seõ aûnh höôûng toaøn thôøi gian (10 naêm, 1 naêm troøn). Neáu gaëp Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ, thôøi haïn aûnh höôûng seõ bò ñaûo ngöôïc, tröôùc thaønh sau, sau thaønh tröôùc. G. TRÖÔØNG HÔÏP VOÂ CHÍNH DIEÄU Ñoù laø tröôøng hôïp 1 cung khoâng coù chính tinh toïa thuû. Noùi 1 caùch toång quaùt, chính tinh toïa thuû taïi cung naøo thì môùi ban cho cung ñoù ñaëc tính noåi baät, coù hieäu löïc nhö moät söï phuø trì. Thieáu chính tinh, cung ñoù coù theå ví nhö thieáu chæ ñaïo, bò aûnh höôûng raát maïnh cuûa caùc cung ngoaïi caûnh nhö 1 ngöôøi bò chi phoái bôûi nhieàu xu höôùng, 1 thuyeàn bò beành boàng tröôùc caùc ngoïn gioù loác. Noùi chung vaø tieân quyeát, thì tröôøng hôïp voâ chính dieäu khoâng toát baèng chính dieäu. Do ñoù, ñeå caân baèng trôû löïc naøy, cung voâ chính dieäu caàn coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ ñeå cheá ngöï söï baát lôïi. Neáu ñöôïc Thieân Khoâng, Ñòa Khoâng hôïp chieáu nöõa thì raát ñeïp. Caøng röïc rôõ hôn neáu gaëp Nhaät, Nguyeät saùng suûa, xung chieáu hay hoäi chieáu. Tröôøng hôïp cung voâ chính dieäu ñöôïc Tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòa, Khoâng chieáu hay aùn ngöõ thì goïi laø voâ chính dieäu ñaéc töù Khoâng, hay Tam, nhò Khoâng. Sao khoâng vong caøng nhieàu caøng laøm cho cung ñoù thònh leân.
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 52 Tröôøng hôïp ñöôïc AÂm Döông hoäi chieáu ñöôïc goïi laø AÂm Döông chieáu hö voâ (caû maët trôøi laãn maët traên chieáu vaøo coõi voâ cöïc, aùnh saùng seõ khoâng bò ngaên chaän). Voán chòu aûnh höôûng cuûa ngoaïi cung, cung voâ chín dieäu ñöôïc chính tinh toát chieáu vaøo taát thònh ñaït hôn laø chính tinh haõm chieáu vaøo. Coù saùch noùi raèng, ñoái vôùi cung voâ chính dieäu, phaûi xem chính dieäu xung chieáu nhö chính dieäu toïa thuû. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø dôøi chính tinh xung chieáu vaøo cung voâ chính dieäu, maø chæ coù nghóa laø phaûi giaûi ñoaùn cung voâ chính dieäu baèng chính tinh xung chieáu maø thoâi. Neáu chính tinh xung chieáu toát, thì giaûi ñoaùn toát xaáu thì ñoaùn ngöôïc laïi. Ví duï: Cung Tyù voâ chính dieäu ñöôïc Thaùi AÂm ôû Ngoï cung chieáu. ÔÛ Ngoï, Thaùi AÂm voán haõm ñòa, taát phaûi toûa aûnh höôûng xaáu cho cung Tyù. Ngöôïc laïi, neáu Thaùi Döông ôû Ngoï, thì nhaát ñònh cung voâ chính dieäu ñöôïc toát. Khoâng bao giôø xem Thaùi AÂm töø Ngoï xuoáng Tyù hay Thaùi Döông töø Ngoï xuoáng Tyù. PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 3 Luaän veà baûn meänh, cuïc, caùch A. BAÛN MEÄNH Moãi ngöôøi coù moät Baûn Meänh. Baûn Meänh laø ñaëc tính theå chaát cô baûn cuûa con ngöôøi ñoù. Baûn meänh goàm 2 yeáu toá dính lieàn nhau: − Haønh cuûa Baûn Meänh. − Nguyeân theå cuûa haønh cuûa Baûn Meänh. Veà haønh, Baûn Meänh rôi vaøo moät trong naêm haønh: Kim, Thuûy, Moäc, Hoûa, Thoå. Haønh chæ theå chaát caên baûn cuûa Baûn Meänh. Veà nguyeân theå cuûa haønh Baûn Meänh, coù thaát caû 30 loaïi cho 5 haønh, moãi haønh coù 6 loaïi: 1) Haønh Kim − Sa trung kim (vaøng trong caùt) − Kim baïc kim (vaøng pha kim khí traéng) − Haûi trung kim (vaøng döôùi bieån) − Kieám phong kim (vaøng ôû muõi kieám) − Baïch laïp kim (vaøng trong neán traéng) − Thoa xuyeán kim (vaøng laøm ñoà trang söùc) 2) Haønh Thuûy − Thieân haø thuûy (nöôùc ôû treân trôøi) − Ñaïi kheâ thuûy (nöôùc döôùi khe lôùn) − Ñaïi haûi thuûy (nöôùc ñaïi döông) − Giaûn haï thuûy (nöôùc döôùi khe) − Tuyeàn trung thuûy (nöôùc giöõa doøng suoái) − Tröôøng löu thuûy (nöôùc chaûy thaønh gioøng lôùn)
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 53 3) Haønh Moäc − Bình ñòa moäc (caây ôû ñoàng baèng) − Tang ñoá moäc (goã caây daâu) − Thaïch löïu moäc (goã caây thaïch löïu) − Ñaïi laâm moäc (caây trong röøng lôùn) − Döông lieãu moäc (goã caây lieãu) − Tuøng baùch moäc (goã caây tuøng baùch) 4) Haønh Hoûa − Sôn haï hoûa (löûa döôùi chaân nuùi) − Phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn) − Thieân thöôïng hoûa (löûa treân trôøi) − Loä trung hoûa (löûa trong loø) − Sôn ñaàu hoûa (löûa treân nuùi) − Tích lòch hoûa (löûa saám seùt) 5) Haønh Thoå − Bích thöôïng thoå (ñaát treân vaùch) − Ñaïi dòch thoå (ñaát thuoäc 1 khu lôùn) − Sa trung thoå (ñaát laãn trong caùt) − Loä baøng thoå (ñaát giöõa ñöôøng) − OÁc thöôïng thoå (ñaát treân noùc nhaø) − Thaønh ñaàu thoå (ñaát treân maët thaønh) Söï phaân loaïi chi tieát naøy khaû dó giuùp xaùc ñònh nguyeân theå, ñaëc tính theå chaát cuûa haønh Baûn Meänh, töø ñoù coù theå suy dieãn ñöôïc söï phong phuù hay baát tuùc cuûa Baûn Meänh, taùc hoùa giöõa Baûn Meänh khaùc nhau, aûnh höôûng hoã töông giöõa Meänh vaø Cuïc, töông quan giöõa caùc cung an Meänh vaø Baûn Meänh, giöõa chính dieäu thuû Meänh vaø Baûn Meänh. Tuy nhieân, duø teá phaân, nhöng nguyeân theå cuûa Baûn Meänh khoâng ñöôïc saùch vôû moâ taû roõ raøng caùc ñaëc tính nhaát laø taùc hoùa vôùi nguyeân theå khaùc. Söï sô soùt naøy khieán cho moãi ngöôøi hieåu ñaëc tính vaø taùc duïng cuûa moãi nguyeân theå moät khaùc, taïo ra nhieàu ngoä nhaän vaø tranh luaän nan giaûi. Ñaây laø moät laõnh vöïc caùc nhaø khaûo cöùu Töû – Vi caàn khai trieån cho phong phuù vaø cuï theå. B. CUÏC Trong khoa Töû – Vi, danh töø Cuïc ñöôïc duøng ôû hai tröôøng hôïp: 1) Cuïc ñöôïc duøng chung vôùi 1 danh töø chæ haønh. Ví duï: Kim Cuïc, Thuûy Cuïc, Moäc Cuïc, Hoûa Cuïc, Thoå Cuïc. Trong tröôøng hôïp naøy, vò trí an cuïc laø nôi ôû giöõa laù soá, beân caïnh vò trí an Baûn Meänh. Khoâng coù taùc giaû naøo ñònh nghóa chöõ Cuïc trong vò trí naøy. Vì söï thieáu soùt ñoù, neân ta chæ coù theå hình dung taïm thôøi Cuïc nhö moät yeáu toá caên baûn, moät thaønh phaàn baát khaû phaân cuûa con ngöôøi, coù tính caùch quyeát ñònh vaän meänh con ngöôøi moät caùc raát toång quaùt. Cuõng vì tính caùch quaù ö toång quaùt ñoù, neân Cuïc khoâng noùi leân ñöôïc ñaëc ñieåm gì xaùc ñònh veà con ngöôøi.
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 54 Cuïc ñöôïc ñaùnh giaù qua söï töông sinh hay töông khaéc vôùi Baûn Meänh ñeå tìm trong töông sinh hay töông khaéc ñoù moät yù nghóa toång quaùt naøo ñoù veà con ngöôøi. Ví duï: Kim Meänh ñi vôùi Thuûy Cuïc thì töông sanh, töø ñoù, tieân nieäm raèng ñôøi ngöôøi töông ñoái suoâng seû, ít gaëp nghòch caûnh, töông ñoái phong tuùc. (?) Ngöôïc laïi, Kim Meänh ñi vôùi Moäc Cuïc taát töông khaéc, do ñoù seõ gaëp nhieàu traéc trôû treân böôùc ñöôøng ñôøi (?). Neáu Kim Meänh ñi vôùi Kim Cuïc thì tò hoøa, khoâng toát, khoâng xaáu, bình thöôøng, tieân nieäm raèng con ngöôøi taïm thích nghi ñöôïc vôùi moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc ñôøi, söï thaêng hay söï traàm cuõng vöøa phaûi, noåi baät thì khoâng noåi baät, nhöng lu môø thì cuõng khoâng maáy lu môø (?). Vì ñöôïc xeùt trong töông quan vôùi Baûn Meänh qua söï sinh khaéc cuûa hai thaønh, neân caàn bieát qua veà lieân heä giöõa Meänh vaø Cuïc. Trong boái caûnh naøy. Baûn Meänh bao giôø cuõng ñöôïc xem laø quan troïng hôn Cuïc. Do ñoù, Meänh thònh dó nhieân toát hôn Cuïc thònh. Baûn Meänh chæ thònh vöôïng trong tröôøng hôïp haønh cuûa Meänh ñöôïc haønh cuûa Cuïc töông sinh. Ví duï: Meänh Thuûy, Cuïc Kim. Cuïc Kim voán sanh Meänh Thuûy. Cuïc phuø cho meänh thì meänh toát. Ngöôïc laïi neáu meänh sanh cuïc thì meänh hao. Thaønh thöû Cuïc sanh Meänh ñeïp hôn Meänh sanh Cuïc, duø caû hai haønh töông sinh. Trong tröôøng hôïp Meänh Cuïc töông khaéc, söï toát ñeïp bò hoùa giaûi ñi nhieàu vaø keùm hôn tröôøng hôïp Meänh sinh Cuïc. Söï töông quan giöõa Meänh vaø Cuïc noùi leân 1 haøm soá cuûa Phuùc ñöùc. Neáu Phuùc toát maø Meänh Cuïc töông khaéc thì caùi toát bò chieát giaûm. Söï sinh khaéc giöõa Meänh Cuïc so vôùi Phuùc ñöùc coù theå ví nhö moät caùi maùy trôï löïc hay moät caùi thaéng ñoái vôùi phuùc. Neáu meänh thònh thì phuùc toát hôn, ngöôïc laïi phuùc keùm ñi trôû thaønh xaáu. Qua söï khaûo saùt treân, ta coù theå ví Meänh vaø Cuïc nhu hai löïc tuyeán cuûa Phuùc ñöùc. Tuøy theo 2 löïc tuyeán naøy töông sinh hay töông khaéc, phuùc ñöùc seõ chòu aûnh höôûng toát hay xaáu. Ñeán ñaây, ta thaáy raèng rieâng cung Phuùc khoâng ñuû quyeát ñònh vaän meänh cuûa ngöôøi, maø phaûi tuøy thuoäc theâm 2 löïc tuyeán Meänh – Cuïc, trong ñoù löïc tuyeán Meänh coù tính caùch aùp ñaûo hôn. 2) Cuïc ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp thöù 2 trong caùc danh töø phuù cuïc, quyù cuïc, baàn tieän cuïc, taïp cuïc cuûa Thaùi Thöù Lang trong quyeån Töû – Vi ñaàu soá trang 293. Phuù cuïc ñöôïc taùc giaû naøy ñònh nghóa nhö giaøu coù, Quyù cuïc laø coù danh chöùc, quyeàn quí, Baàn tieän cuïc laø ngheøo heøn, Taïp cuïc laø xaáu toát laãn loän. Nhö vaäy, Cuïc coù theå ñònh nghóa nhö tình traïng haïnh phuùc cuûa moät ngöôøi. Tình traïng ñoù ñöôïc phaûn aùnh qua tieàn baïc, coâng danh ñòa vò. Toùm laïi, nhöõng gì ngöôøi ñoù taïo ñöôïc cho mình, nhöõng yeáu toá theá löïc cuûa mình. Söï phaân cuïc nhö treân cho thaáy coù 2 yeáu toá theá löïc quyeát ñònh tình traïng haïnh phuùc hay ñòa vò xaõ hoäi: − Tieàn baïc − Danh quyeàn Noùi khaùc ñi, ñoù laø loaïi haïnh phuùc vaät chaát cuûa con ngöôøi soáng ôû ngoaøi ñôøi, ñaët caên baûn treân ñoàng tieàn vaø danh quyeàn. Khoâng thaáy noùi ñeán loaïi haïnh phuùc tinh thaàn, duy linh. Veà ñieåm naøy, kho Töû – Vi khoâng theo quan ñieåm cuûa ñaïo hoïc Laõo Trang hay Thích Ca Nhaân sinh quan cuûa Töû – Vi hoïc laø nhaân sinh quan cuûa ngöôøi phaøm tuïc chôù khoâng phaûi laø nhaân sinh quan cuûa ngöôøi phaät töû hay trang töû. Haïnh phuùc con ngöôøi naèm trong söï ñaéc thôøi nhieàu hôn laø ñaéc ñaïo, tuøy thuoäc yeáu toá vaät chaát hôn laø yeáu toá duy linh. Ñeå coù 1 yù nieäm veà caùc cuïc, xin moâ phoûng sau ñaây baûng lieät keâ cuûa Thaùi Thöù Lang veà caùc cuïc:
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 55 a) Phuù cuïc − Taøi AÁm giaùp AÁn Cung Meänh hay cung Ñieàn, Taøi coù Töôùng saùng suûa toïa thuû, coù Löông giaùp cung. − Phuû AÁn cuûng thaân Cung Thaân coù Phuû, Töôùng hôïp chieáu − Kim Saùn quang huy Cung Meänh hay Ñieàn, Taøi an taïi Ngoï coù Nhaät toïa thuû. − Nhaät Nguyeät giaùp Taøi Cung Meänh hay Ñieàn Taøi an taïi Söûu coù Tham VUÕ toïa thuû ñoàng cung, hay taïi Muøi coù Phuû toïa thuû coù Nhaät Nguyeät giaùp cung. − Nhaät, Nguyeät chieáu bích Cung Meänh hay Ñieàn Taøi an taïi Söûu coù Nhaät Nguyeät toïa thuû ñoàng cung taïi Muøi xung chieáu, hay an taïi Muøi coù Nhaät Nguyeän toïa thuû ñoàng cung taïi Söûu xung chieáu. − Vuõ Loäc giaùp Maõ Cung Meänh hay Ñieàn, Taøi coù Maõ toïa thuû coù Vuõ Loäc giaùp cung. b) Quí cuïc − Kim Dö phuø giaù Töû saùng suûa toïa thuû ôû cung Meänh hay Quan, coù Taû Höõu, Thieáu Döông, Thieáu AÂm, giaùp cung neân quí caùch, ví nhö xe vaøng phoø vua. − Töû Phuû trieàu vieân Cung Meänh hay Quan cuûa Töû saùng suûa toïa thuû gaëp Phuû chieáu hay ngöôïc laïi. − Phuï Baät cuûng chuû Cung Meänh hay quan coù Töû saùng suûa toïa thuû coù Taû, Höõu hôïp chieáu − Quaân Thaàn Khaùnh hoäi Cuõng nhö treân, nhöng theâm ñuû boä Xöông Khuùc Khoâi Vieät Long Phöôïng hoäi hôïp. − Phuû Töôùng trieàu vieân Cung Meänh hay Quan coù Töû saùng suûa toïa thuû gaëp Töôùng chieáu, hay ngöôïc laïi. − Vuõ Khuùc thuû vieân Vuõ thuû Meänh taïi Maõo − Cöï Cô Maõo Daäu Cung Meänh hay Quan taïi Maõo Daäu coù Cöï Cô ñoàng cung − Thaát Saùt trieàu ñaåu Cung Meänh hay Quan an taïi Daàn Thaân coù Saùt toïa thuû coù Töû Phuû ñoàng cung xung chieáu. − Tham hoûa töông phuøng Cung Meänh hay Quan an taïi Töù moä, coù Tham Vuõ toïa thuû ñoàng cung
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 56 − Nhaät xuaát phuø tang Cung Meänh hay quan an taïi Maõo coù Nhaät toïa thuû − Nguyeät laêng thieân moân Cung Meänh hay Quan taïi Hôïi coù Nguyeät toïa thuû − Nguyeät sinh thöông haûi Cung Meänh hay Quan taïi Tyù Nguyeät toïa thuû − Nhaät Nguyeät ñoàng laâm Cung Meänh hay Quan taïi Söûu coù Nhaät Nguyeät ôû Muøi ñoàng cung xung chieáu, hay taïi Muøi coù Nhaät Nguyeät ñoàng cung Söûu xung chieáu. − Nhaät Nguyeät tònh minh Cung Meänh hay Quan taïi Söûu coù Nhaät ôû Tî, Nguyeät ôû Hôïi hôïp chieáu, hay an taïi Muøi coù Nguyeät ôû Hôïi, Nhaät ôû Maõo hôïp chieáu − Nhaät Nguyeät giaùp Meänh Xem Nhaät Nguyeät giaùp Taøi − Loäc Maõ boäi AÁn Cung Meänh hay Quan coù Töôùng saùng suûa, coù Loäc Maõ giaùp. − Hình Tuø giaùp AÁn Cung Meänh hay Quan coù Töôùng toïa thuû, coù Kình, Lieâm giaùp cung. − Maõ ñaàu ñôùi kieám Cung Meänh hay Quan ôû Ngoï, coù Kình toïa thuû, coù Hình Maõ hôïp chieáu, nhö ñaàu ngöïa coù mang thanh kieám. − Kình döông nhaäp mieáu Cung Meänh hay Quan ôû Töù Moä coù Kình toïa thuû, nhaát laø ñoái vôùi tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. − Toïa Quí, höôùng Quí Cung Meänh hay Quan coù Khoâi toïa thuû, coù Vieät chieáu hay ngöôïc laïi. − Vaên tinh aùm cuûng Cung Meänh hay Quan coù Xöông Khuùc chieáu. Neáu coù theâm Khoâ Vieät Tueá hoäi hôïp laïi caøng röïc rôõ. − Khoa Quyeàn Loäc cuûng Cung Meänh hay Quan coù Khoa Quyeàn Loäc hoäi chieáu. − Quyeàn Loäc sinh Phuøng Cung Meänh hay Quan coù Khoa toïa thuû, Sinh toïa thuû ñoàng cung. − Khoa minh Loäc AÙm Cung Meänh hay Quan coù Khoa toïa thuû, coù Loäc nhò hôïp hay ngöôïc laïi.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 57 − Minh loäc AÙm loäc Cung Meänh hay Quan coù Hoùa Loäc toïa thuû, coù Loäc Toàn nhò hôïp hay coù Loäc Toàn toïa thuû, coù Loäc nhò hôïp. − Taøi AÁn giaùp Loäc Cung Meänh hay Quan coù Loäc toïa thuû, giaùp Vuõ Töôùng c) Baàn tieän cuïc − Sinh baát phuøng thôøi Lieâm thuû Meänh taïi Daàn Thaân gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ. − Nhaát sinh coâ baàn Phaù thuû Meänh taïi Daàn Thaân gaëp nhieàu saùt tinh môø aùm xaáu xa xaâm phaïm. − Taøi döõ tuø cöøu Vuõ hay Lieâm môø aùm xaáu xa thuû Meänh, gaëp nhieàu saùt tinh xaâm phaïm. − Nhaät Nguyeät taøng hung Nhaät, Nguyeät môø aùm thuû hay chieáu Meänh hay giaùp Meänh. − Quaân töû taïi daõ Meänh coù nhieàu Saùt tinh xaáu xa hoäi hoïp − Loäc phuøng löôõng saùt Loäc Toàn hay Hoùa Loäc thuû Meänh gaëp khoâng kieáp ñoàng cung − Löôõng Phuøng Hoa Caùi Xem Loäc Phuøng löôõng Saùt − Maõ Laïc khoâng vong Maõ thuû Meänh gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ d) Taïp cuïc − Caåm Thöôïng Thieân Hoa Cung Meänh Thaân saùng suûa toát ñeïp, vaän haïn laïi röïc rôõ leân nhö gaám theâu hoa. − Phong Vaân Teá Hoäi Cung Meänh, Thaân xaáu xa, nhöng vaän haïn laïi raát toát nhö roàng gaëp maây. − Khoâ Moäc phuøng xuaân Cung Meänh Thaân xaáu xa môø aùm, nhöng vaän haïn laïi toát ñeïp, neân ví nhö caây khoâ gaëp muøa Xuaân (nhöng keùm cuïc Phoâng Vaân Teá Hoäi). − Y caåm hoaøn höông Luùc ít tuoåi vaát vaû, laïi laän ñaän vì gaëp haïn xaáu xa, nhöng veà giaø laïi an nhaøn khaù giaû vì gaëp haïn toát ñeïp − Thuûy thöôïng giaù tinh
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 58 Hôn 1 naêm toát roài gaëp 1 naêm xaáu khoâng ñeàu ñaën, ví nhö boùng ma chaäp chôøn treân maët nöôùc. − Caùt hung töông baùn Nhö treân, nhöng ñoâi khi nöûa naêm hanh thoâng, roài nöûa naêm sau beá taéc. − Boä soá voâ y Vaän haïn tröôùc sau xaáu toát khoâng roõ reät, may ñi lieàn vôùi ruûi keùo daøi lieân mieân − Loäc xung Maõ khoån Haïn gaëp Saùt Loäc Maõ hoäi hoïp vaø Tam khoâng xaâm phaïm. Ngoaøi ra, Thaùi Thöù Lang coù theâm raèng: − Phuù Cuïc vaø Quí Cuïc trình baøy sô löôïc treân ñaây raát caàn phaûi xa laùnh Tuaàn Trieät, Saùt, Baïi tinh. Ngoaïi tröø, Quí Cuïc: Tham Hoûa töông phuøng, Nhaät Nguyeät giaùp Meänh ôû Söûu coù Tham Vuõ toïa thuû (hay ôû Muøi coù Phuû toïa thuû giaùp Nhaät Nguyeät) vaø Vaên tinh aùm cuûng (Meänh hay Quan coù xöông khuùc) duø gaëp khaéc tinh cuõng khoâng bò chieát giaûm toát ñeïp, vaø neáu Saùt tinh saùng suûa laïi caøng theâm röïc rôõ. − Phuù vaø Quí raát caàn gaëp khoa Quyeàn Loäc hoäi hoïp môùi thaät laø toaøn myõ. − Baàn tieän cuïc neáu gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ (ngoaïi tröø tröôøng hôïp Sinh Baát Phuøng Thôøi vaø Nhaät Nguyeät Taøng Hung) cuõng ñôõ xaáu xa, vaø neáu gaëp theâm nhieàu sao saùng ñeïp, chaéc haún laø trôû neân toát ñeïp. Toùm laïi, danh töø Cuïc, hieåu theo nghóa thöù hai, ñöôïc duøng ñeå chæ moät phöông dieän naøo ñoù cuûa haïnh phuùc vaät chaát con ngöôøi − hoaëc phuù (giaøu), hoaëc quí (sang), hoaëc baàn tieän (khoâng giaøu, khoâng sang) − Moãi cuïc qui tuï moät soá sao ñoàng ñaëc tính noùi leân phöông dieän noåi baät nhaát cuûa haïnh phuùc con ngöôøi. Cuïc khoâng goùi gheùm toaøn theå caùc khía caïnh cuûa haïnh phuùc. Do ñoù, Cuïc chæ coù moät nghóa phieán dieän, nghóa troäi yeáu nhaát, nhaán maïnh ñeán moät ñaïi haït quan troïng nhaát cuûa haïnh phuùc theá tuïc maø thoâi. Ñieàu caàn löu yù laø caùc sao cuûa moät cuïc, muoán hoäi ñuû yù nghóa quan troïng ñoù, phaûi ñöôïc ñaéc ñòa vaø khoâng bò saùt tinh hay khoâng tinh (Tuaàn Trieät) xaâm phaïm. Maët khaùc, cuõng caàn löu yù theâm raèng coù moät soá cuïc toaøn haûo, coù moät soá cuïc khaùc caàn ñöôïc trôï löïc bôûi vaøi cuïc khaùc nöõa môùi toaøn haûo. Ví duï nhö Quyù cuïc “Khoa Quyeàn Loäc cuøng” laø moät cuïc toaøn haûo vì bao goàm 3 yeáu toá: khoa baûng quyeàn töôùc vaø taøi loäc. Coøn quyù cuïc “Kình Döông nhaäp mieáu” laø moät cuïc hoaøn haûo, caàn ñöôïc quí cuïc khaùc boå tuùc vaø trôï löïc ñeå ñaéc quyù. Trong thöïc teá, trong moät laù soá ít khi ta gaëp nhöõng cuïc thuaàn haûo. Thoâng thöôøng, cuïc toát hay gaëp nhöõng phaù cuïc cheá giaûm, hoaëc gaëp nhöõng saùt tinh hay khoâng tinh phaù taùn. Thaønh thöû, rieâng cuïc ñöùng moät mình môùi coù yù nghóa cô höõu. Neáu ñi chung vôùi phaù cuïc hay saùt hung tinh, thì maát hoaëc giaûm yù nghóa cô höõu. Ngöôøi giaûi ñoaùn Töû – Vi bao giôø cuõng phaûi xeùt cuïc trong boái caûnh caùc cuïc toát hay xaáu khaùc chôù khoâng neân quy chieáu vaøo moät cuïc ñeå keát luaän voäi vaõ. Moät laàn nöõa, haøm soá laø phöông phaùp ñeå ñaùnh giaù Cuïc. c) Caùch Trong khi cuïc chæ rieâng reõ moät khía caïnh cuûa haïnh phuùc con ngöôøi thì Caùch chæ nhieàu khía caïnh cuûa haïnh phuùc cuøng moät luùc. Vì vaäy, Caùch ñuû nghóa vaø nhieàu nghóa hôn Cuïc. Thaùi Thöù Lang, trong quyeån Töû – Vi Ñaàu Soá trang 289, ñaõ phaân bieät boán caùch: thöôïng caùch, trung caùch, haï caùch vaø phi thöôøng caùch vôùi ñaëc ñieåm hoäi tuï cuûa caùc chính tinh vaø phuï tinh sau ñaây: 1) Thöôïng Caùch Ñöôïc giaûi thích nhö coù chöùc vò lôùn, phuù quí hieån haùch vôùi ñieàu kieän phaûi thaät hoaøn toaøn nghóa laø Meänh Cuïc töông sinh, aâm döông thuaän lyù, hoäi ñuû chính tinh trong caùch ñoù vaø qui tuï nhieàu caùt tinh cuõng ñaéc ñòa.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 59 Thöôïng Caùch ñöôïc Thaùi Thöù Lang chia laõo 5 boä: − Töû Phuû Vuõ Töôùng. − Cô Nguyeät Ñoàng Löông. − Saùt Phaù Lieâm Tham. − Cöï Nhaät. − Nhaät Nguyeät. Moãi boä nhö theá phaûi qui tuï chính tinh mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa, ñoàng thôøi vôùi nhieàu trôï tinh nhö Taû, Höõu, Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Long Phöôïng, Ñaøo Hoàng, Khoa Quyeàn Loäc (khoâng thaáy keå Quang Quyù, Thai Toïa). Cuï theå hôn, coù theå noùi raèng ngöôøi ñaéc thöôïng caùch coù nhöõng ñieàu kieän sau: − Coù khoa baûng cao. − Coù chöùc töôùc cao veà vaên hay voõ, laøm quan töø haøng tam phaåm trôû leân, ñöôïc gaàn guõi vôùi nguyeân thuû quoác gia. − Coù quyeàn lôùn. − Coù tieàn baïc, ñieàn saûn doài daøo. − Ñöôïc ngöôøi ñôøi troïng voïng vì caùc ñieàu kieän treân. Toùm laïi, ñaây laø haïng ngöôøi ñaëc bieät vöøa coù taøi, vöøa ñöôïc troïng duïng, sinh phuøng thôøi, coù nhieàu cô hoäi thi thoá taøi naêng quyeàn chöùc cuûa mình ôû heä caáp quoác gia, ñaït ñöôïc thaønh coâng lôùn lao ñoái vôùi ngöôøi ñôøi. Tuy nhieân, caàn löu yù ñoái vôùi nhöôïc ñieåm ñoù coù theå chæ lieân quan ñeán ñöông söï maø thoâi. Nhöõng lôïi ñieåm naøy coù theå ñi keøm vôùi nhöõng baát lôïi khaùc lieân quan ñeán gia ñaïo, con caùi, beänh taät. Ñaây khoâng phaûi laø haïnh phuùc troïn veïn traêm phaàn traêm maø vaãn coù ít nhieàu töông ñoái. 2) Trung Caùch Ñöôïc Thöù Thaùi Lang giaûi thích nhö khoâng ñöôïc hoaøn toaøn, nghóa laø Meänh Cuïc töông khaéc, aâm döông nghòch lyù, chính dieäu laïc loõng (khoâng hoäi ñuû chính tinh) hoaëc 1 soá chính tinh trong boä sao bò laïc haõm, khoâng hoäi ñuû trôï tinh nhieàu vaø cuøng ñaéc ñòa. OÂng cho raèng trong Trung Caùch goàm coù nhöõng ngheà nghieäp, chöùc vò khaù giaû, nhöng khoâng ñöôïc röïc rôõ hieån haùch. Caùc boä Trung Caùch ñöôïc oâng lieät keâ nhö sau: − Cô Nguyeät Ñoàng Löông, hoäi Taû Höõu, Quang Quí, Thieân Quan, Thieân Phuùc: laøm baùc só coù danh tieáng. − Cô Nguyeät Ñoàng Löông, hoäi Taû Höõu Khoa Quyeàn Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Taáu: laøm giaùo sö, vieát baùo coù tieáng. − Töû Phuû Vuõ Töôùng hoäi Long Phöôïng Taû Höõu Hình, Rieâu, laøm thôï kheùo leùo. − Thieân Cô hoäi Hoàng Ñaøo, Rieâu Taáu, chuyeân ca vuõ nhaïc kòch raát noåi danh. − Thieân Cô hoäi Hoàng Taáu: laøm thôï may, thôï theâu ñaéc thôøi. − Saùt Phaù Lieâm Tham hoäi Hoàng Ñaøo Taáu Long Phöôïng: laøm hoïa só gioûi. − Cô Nguyeät Ñoàng Löông hoäi Taû Höõu Xöông Khuùc Thai Caùo: laøm coâng chöùc nhoû thaáp, lyù tröôûng, xaõ tröôûng.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 60 − Cô Nguyeät Ñoàng Löông hoäi Töôùng AÁn Long Phöôïng Phuø: laøm phuø thuûy cao tay. − Saùt Phaù Lieâm Tham hoäi Taû Höõu Quyeàn Loäc Nhaät Nguyeät haõm ñòa: laø thaày töôùng hay thaày boùi ñaéc thôøi. − Thieân Ñoàng hoäi Long Phöôïng Hình Rieâu Hoàng Ñaøo: thích ñoàng boùng. − Thieân Töôùng hoäi Quang Phuø Taû Höõu Töôùng AÁn: ñi tu leân ñeán chöùc hoøa thöôïng. Toùm laïi qua baûng lieät keâ treân. Trung Caùch goàm caùc ngheà nghieäp trung löu, nhöng ñöôïc noåi danh nhôø söï tinh vi trong ngheà nghieäp, trong ngheä thuaät, trong kieán thöùc, trong kinh nghieäm, cuõng ñöôïc ngöôøi ñôøi bieát tieáng, nhöng quyeàn chöùc ít, coù aûnh höôûng ít nhieàu trong xaõ hoäi thu heïp, khoâng coù aûnh höôûng ôû heä caáp quoác gia. Ñeán ñaây, ngöôøi ta thaáy roõ quan nieäm ñaéc thôøi cuûa ngöôøi xöa, cho raèng chæ coù quyeàn theá danh voïng cao sang môùi laø thöôïng caùch, coøn caùc ngheà kyõ ngheä, doanh thöông, vaên hoùa bò coi nheï. Ñaây laø moät quan nieäm coù theå noùi laø phong kieán veà Caùch cuûa khoa Töû – Vi. Noù phaûn aùnh söï xeáp loaïi theo Só, Noâng, Coâng, Thöông, daønh cho öu tieân thöôïng caùch cho giôùi só ñaéc thôøi. 3) Haï Caùch Theo nhaän ñònh veà Trung Caùch nhöng thöôøng caùc sao khoâng ñuû boä laïi gaëp nhieàu saùt tinh, baïi tinh xaâm phaïm hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ. Nhöõng ngöôøi Haï Caùch thöôøng suoát ñôøi laän ñaän, vaát vaû, phaûi phieâu baït, ngheà nghieäp khoâng oån ñònh, böõa aên nay lo böõa mai. 4) Phi thöôøng caùch Theo Thaùi Thöù Lang, caùch naøy coù ñaëc ñieåm sau: − Meänh: Töû Phuû Vuõ Töôùng hoäi hoïp, taát caû ñeàu nhaäp mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa. − Thaân: Saùt Phaù Lieâm Tham hoäi hoïp, cuõng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa. Meänh Thaân laïi ñöôïc söï phoø taù cuûa caùc sao ñaéc ñòa: Taû, Höõu, Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Long Phöôïng, Hoàng Ñaøo, Khoa, Quyeàn, Loäc vaø Kinh Ñaø, Hình Hoà. Phi thöôøng caùch raát hieám coù. Neáu gaëp caùch naøy thì phuù quyù ñeán toät böïc, uy quyeàn hieån haùch, ñeå tieáng laïi ngaøn thu. Caên cöù treân söï phaân bieät laø lieät keâ treân, ta coù theå suy dieãn nhöõng ñaëc ñieåm cuûa Caùch sau ñaây: Caùch aùm chæ gia caáp xaõ hoäi, chia laøm thöôïng löu, haï löu, trung löu vaø phi thöôøng. Caùch ñöôïc suy dieãn töø ñòa vò, coâng danh, ngheà nghieäp, nhaát laø söï thònh ñaït trong söï nghieäp. Quan nieäm söï nghieäp ôû ñaây naëng tính caùch quyeàn haønh, phong kieán, moâ phoûng theo söï phaân haïng giai caáp xaõ hoäi thôøi xöa thaønh Só, Noâng, Coâng, Thöông. Caùch toång hôïp taát caû yeáu toá cuûa moät laù soá töø Baûn Meänh, Cuïc AÂm Döông Nguõ Haønh, boä sao chính, boä sao phuï, söï ñaéc ñòa, söï troïn veïn cuûa caùc sao trong boä. Döôøng nhö coù söï öu tieân xeáp haïng caùc caùch. Thöù nhaát coù leõ laø caùch Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng vì khoa Töû – Vi laáy sao Töû – Vi laøm ñeá tinh. Nhö vaäy, Caùch laø moät yù nieäm toång hôïp, goùi gheùm taát caû yeáu toá cuûa con ngöôøi, cuûa laù soá vaøo moät danh töø duy nhaát. Thaønh thöû ñoù laø moät yù nieäm heát söùc quan troïng trong Töû – Vi. Noù noùi leân tình traïng con ngöôøi moät caùch toång quaùt vaø ñaày ñuû nhaát. Coù leõ ñaây laø moät haøm soá chung cuoäc noùi ôû phaàn Haøm Soá Töû – Vi.
Đồng bộ tài khoản