Tử vi hàm số - Phần 7

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
272
lượt xem
189
download

Tử vi hàm số - Phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 7. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 7

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 61 PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 4 Luaän veà aâm döông nguõ haønh Laø moät saûn phaåm cuûa vaên hoùa Trung Quoác, khoa Töû – Vi thoaùt thai töø trieát hoïc Trung Quoác, cuï theå laø Kinh Dòch. Khoa Töû – Vi ñaõ möôïn lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa Kinh Dòch laøm neàn taûng trieát lyù cho vieäc boùi toaùn. Thaønh thöû, muoán hieåu Töû – Vi taát phaûi bieát qua veà trieát lyù naøy. Phaàn tham luaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh naøy ñöôïc chia laøm 2 muïc: − Sô löôïc lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh, trình baøy quan nieäm trieát hoïc Trung Hoa veà nguoàn goác, baûn chaát, ñaëc tính, qui luaät töông quan giöõa AÂm Döông Nguõ Haønh. − Söï öùng duïng lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh vaøo khoa Töû – Vi, ñeà caäp ñeán caùc qui taéc bieán hoùa veà AÂm Döông Nguõ Haønh trong laù soá Töû – Vi, ñeå töø ñoù, tìm caùch giaûi ñoaùn laù soá. A. SÔ LÖÔÏC LYÙ THUYEÁT AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Trong quyeån Trieát Hoïc Trung Quoác Ñaïi Cöông cuûa Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ. Lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh ñaõ ñöôïc trình baøy caën keõ. Coù theå toùm löôïc lyù thuyeát naøy qua nhöõng neùt chaùnh yeáu sau ñaây: 1) Töø lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh ñeán khoa Töû – Vi a) Lyù thuyeát naøy coù töø tröôùc ñôøi nhaø Taàn. Taùc giaû nguyeân thuûy laø Traân Dieãn, sinh vaøo khoaûng giöõa theá kyû 3 tröôùc Taây Lòch. OÂng saùng laäp moät trieát phaùi maø caùc söû hoïc goïi laø AÂm Döông giaû. b) Ñeán ñôøi nhaø Taàn, caùc saùch trieát ñeàu bò ñoát vaø bò caám löu haønh. Muoán hoïc thì chæ phaûi hoïc ñaùm quan laïi, muoán ñoïc thì chæ coøn ñoïc nhöõng saùch boùi toaùn. Vieäc caám ñoaùn töï do ngoân luaän khieán caùc hoïc giaû phaûi döïa vaøo caùc saùch boùi toaùn maø nghò luaän. Saùch boùi toaùn baáy giôø laø Kinh Dòch, nhöõng nghò luaän trong saùch ñoù laø Dòch truyeän. Lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh ñöôïc taäp Dòch truyeän naøy quaûng dieãn theâm. c) Ñeán ñôøi Haùn, moät trieát gia noåi danh laø Ñoång Troïng Thö ñaõ khai trieån saâu roäng lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh voán laø sôû tröôøng cuûa neàn hoïc cuûa oâng. Caùi gì oâng cuõng gheùp vaøo AÂm Döông Nguõ Haønh (nhö vua laø döông, toâi laø aâm, cha laø döông, con laø aâm, choàng laø döông, vôï laø aâm… muøa xuaân laø moäc, haï thuoäc hoûa, thu thuoäc kim, ñoâng thuoäc thuûy, höôùng Ñoâng thuoäc moäc, höôùng Nam thuoäc hoûa, höôùng Baéc laø thuûy, trung öông laø thoå). Luaät bieán hoùa cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh ñöôïc xem laø luaät bieán hoùa chung cuûa vuõ truï vaø cuûa caû con ngöôøi, coù theå aùp duïng vaøo vieäc trò nöôùc. Cho neân, ñôøi Haùn coù caùc quan coi rieâng veà luaät bieán hoùa naøy ñeå khuyeán caùo chính saùch quoác gia, ñeà phoøng tai trôøi aùch nöôùc. Vieäc khuyeán caùo sai ñöa ñeán söï huyeàn chöùc. Ñoù laø taùc duïng boùi toaùn cuûa lyù thuyeát naøy. Taùc duïng ñoù ñöa ñeán söï thaønh hình phaùi Töôùng soá, cuõng do Ñoång Troïng Thö daãn ñaàu. Nhieàu nho gia ñaõ möôïn thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh naøy ñeå chuù thích Kinh Dòch theâm cho phong phuù. d) Phaùi hoïc Töôïng Soá ñoù ñeán ñôøi nhaø Toáng laïi caøng thònh ñaït vaø ñöôïc phaùt huy maïnh meõ ñeå öùng duïng vaøo nhöõng moân hoïc huyeàn bí. Coâng trình naøy do moät ñaïo só Traàn Ñoaøn ñaõ cuï theå hoùa vaøo töôùng soá, trong ñoù khoa Töû – Vi laø moät ngaønh. Thaønh thöû, toùm taét coù theå noùi: − Traân Dieãn laø nguyeân toå cuûa lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh. − Ñoång Troïng Thö laø ngöôøi khai trieån vaø quaûng baù loãi laïc nhaát. − Traàn Ñoaøn laø taùc giaû khai saùng khoa Töôïng soá cuûa hoï Ñoång vaø laäp ra moân Töû – Vi
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 62 Ñoù laø löôïc daãn nguoàn goác cuûa khoa Töû – Vi. 2) Noäi dung lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh Trôû laïi phaàn lyù thuyeát nguyeân thuûy cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh, trieát söû ghi raèng: thuyeát naøy naèm trong phaàn Vuõ truï luaän, nhaèm tìm hieåu nguyeân goác, ñaëc tính, qui luaät bieán hoùa cuûa vuõ truï, vaïn vaän söï theå hieän cuûa vuõ truï, döùt ñieåm cuûa vuõ truï. Lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh baét nguoàn töø hoïc thuyeát Thaùi Cöïc vaø caùc nghò luaän ruùt trong Kinh Dòch. Hoïc thuyeát naøy cho raèng nguoàn goác sô khôûi nhaát cuûa vuõ truï vaïn vaät laø Thaùi Cöïc. Thaùi Cöïc cuøng vôùi AÂm Döông laø nhöõng yù nieäm cô baûn cuûa Kinh Dòch. AÂm Döông ñöôïc thoáng nhaát trong Thaùi Cöïc. Söï phaùt sinh cuûa AÂm Döông töø Thaùi Cöïc theo moät ñaïi lòch trình (goïi laø Dòch, noùi khaùc ñi laø quy luaät chuyeån ñoäng bieán hoùa – loi des mouvments hay dialectique). Ñaïi lòch trình ñoù ñöôïc dieãn taû qua trích vaên sau ñaây, laáy trong Heä töø truyeän: “Dòch laø Thaùi Cöïc, sinh ra Löôõng Nghi, Löôõng Nghi sinh ra Töù Töôïng, Töù Töôïng sinh ra Baùt Quaùi”. Khôûi ñieåm cuûa lòch trình laø Thaùi Cöïc, töø ñoù môùi sinh ra Löôõng Nghi (töùc laø 2 khí AÂm, Döông), keá ñeán môùi sinh tieáp Töù Töôïng (laø boán muøa), töø Töù Töôïng môùi tieáp sinh Baùt Quaùi (töùc taùm hieän töôïng lôùn vaø cô baûn cuûa vuõ truï). Ñoù laø Caøn (chæ Trôøi), Khoân (chæ Ñaát), Chaán (chæ saám seùt), Toån (chæ gioù), Khaûm (chæ nöôùc), Ly (chæ löûa), Caán (chæ nuùi), Ñoaøi (chaèm hay ñoàng coû thaáp coù nöôùc). Trong Thaùi Cöïc, tieàm phuïc 2 khí AÂm Döông. Veà tính chaát, 2 khí naøy vaãn ñoái laäp nhau khi coøn aån trong Thaùi Cöïc. Vaïn vaät sinh thaønh laø nhôø 2 khí AÂm Döông vaø cuõng nhôø 2 khí ñoù maø bieán hoùa. Moät khi ñôn ñoäc thì khoâng sinh phaùt ñöôïc. Phaûi coù söï giao hôïp giöõa 2 khí thì môùi sinh ñöôïc vaïn vaät: Ñoù laø caùi luaät lôùn cuûa Trôøi Ñaát (goïi laø Ñöùc lôùn). Ñöùc naøy laø Ñöùc Sinh. Caùi ñöùc ñoù chuû söï sinh tröôûng, noù laø caùi ñaø soáng, caùi söùc thuùc ñaåy cuoäc soáng. Luaät sinh naøy theo moät qui taéc nhaát ñònh goïi laø Ñaïo: ñoù laø quaù trình dieãn bieán cuûa söï vaät töø luùc baét ñaàu ñeán khi hình thaønh. Quaù trình naøy phaûi qua boán giai ñoaïn laø Nguyeân, Hanh, Lôïi, Trinh, hay laø 4 hieän töôïng, 4 traïng thaùi dieãn bieán: − Nguyeân: laø traïng thaùi tieân khôûi cuûa vaät khí baét ñaàu vaøo cuoäc soáng. − Hanh: laø hanh thoâng, thoâng ñoàng, söï tieáp xuùc cuûa nguyeân vaät vôùi ngoaïi giôùi. − Lôïi: laø nhuaän lôïi, töùc laø tình traïng cuûa vaät ñaõ thích öùng ñöôïc vôùi hoaøn caûnh khi tieáp xuùc vôùi ngoaïi giôùi cuûa giai ñoaïn Hanh. − Trinh: laø söï thaønh töïu haún hoøi cuûa söï vaät. Noùi khaùc ñi, Nguyeân Hanh Lôïi Trinh laø moät quaù trình caáu taïo do söï chuyeån ñoäng noäi taïi cuûa 2 khí AÂm Döông ñeå sinh ra söï vaät (processus dialectique) qua caùc böôùc noùi treân cuûa Ñaïo. Khi vaät thaønh hình, vaät cuõng bieán ñoäng theo moät chu kyø (cycle dialectique) goàm 4 böôùc: Thaønh, Thònh, Suy, Huûy, ñaùnh daáu möùc ñoä phaùt trieån vaø suy taøn daàn daàn cuûa 2 khí AÂm Döông giao tieáp: − Thaønh: laø giai ñoaïn cuûa Thieáu Döông, giai ñoaïn Khí Döông vöøa töø Thaùi AÂm sinh ra. − Thònh: laø giai ñoaïn cuûa Thaùi Döông, giai ñoaïn cuûa khí Döông phaùt trieån cao ñoä. − Suy: laø giai ñoaïn Thieáu AÂm, giai ñoaïn khí AÂm vöøa töø khí Döông sinh ra. − Huûy: laø giai ñoaïn cuûa Thaùi AÂm, giai ñoaïn khí AÂm phaùt trieån cöïc ñoä, laán aùt heát khí Döông. Cöù nhö vaäy maø AÂm Döông tieáp tuïc xoay vaàn, khi thònh, khi suy, theo moät tuaàn hoaøn sinh hoùa maø khoâng bao giôø ñöùt ñoaïn cuûa luaät Ñaïo.
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 63 Cuõng theo ñaïo bieán hoùa cuûa AÂm Döông vaø döôùi söï thuùc ñaåy cuûa ñöùc sinh, 4 muøa vaø nguõ haønh ñöôïc caáu taïo. Ñoång Troïng Thö vieát: “Khí cuûa Trôøi Ñaát hôïp thì laø moät, chia thì laø AÂm vaø Döông taùc ra laøm 4 muøa, baøy saép thaønh nguõ haønh”. Nguõ haønh ñöôïc caùc trieát gia xem laø 5 nguyeân toá caên baûn cuûa vuõ truï. Ñoù laø Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. − Moäc: laø goã hay noùi chung taát caû nhöõng loaïi caây. − Hoûa: laø löûa (chaát) hay hôi noùng (bieåu töôïng). − Thoå: laø ñaát (chaát) hay noùi chung taát caû khoaùng vaät (tröø kim khí). − Kim: laø vaøng hay noùi chung laø taát caû caùc loaïi kim khí. − Thuûy: laø nöôùc hay noùi chung laø chaát loûng. Ñoång Troïng Thö ñaõ xeáp nguõ haønh theo thöù töï ñoù: “Moät laø Moäc, hai laø Hoûa, ba laø Thoå, boán laø Kim, naêm laø Thuûy. Moäc laø haønh ñaàu cuûa nguõ haønh, Thuûy laø haønh choùt, Thoå laø haønh giöõa. Ñoù laø thöù töï töï nhieân”. Thöù töï naøy coù nhieàu taùc giaû khoâng ñoàng yù (nhö Ban Coù ñôøi Haäu Haùn). Nhöng, quy taéc sinh khaéc giöõa 5 haønh thì töông ñoàng giöõa caùc taùc giaû. Qui taéc naøy laø: Hai Haønh keá tieáp nhau thì sinh nhau, maø ñöùng caùch nhau moät haønh thì khaéc nhau. Nhö vaäy thì Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc, theo chieàu aán ñònh. Qui taéc töông khaéc laø: Kim khaéc Moäc, Thuûy khaéc Hoûa, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy. (Coù caùch duøng chöõ thaéng thay cho chöõ khaéc, nhöng cuøng ñoàng nghóa vôùi nhau). Neáu AÂm Döông coù phöông vò vaø ñöôøng loái laïi rieâng cuûa AÂm Döông thì nguõ haønh cuõng theá. Vaäy, taát nhieân phaûi sinh moái quan heä giöõa AÂm Döông vaø Nguõ Haønh trong khoâng gian vaø thôøi gian. Theo Ñoång Töû thì gaëp luùc khí döông ñang thònh maø haønh Moäc thì haønh Hoûa laïi ñöôïc khí Döông aáy giuùp vaøo thì thaønh muøa xuaân, muøa haï vaø vaïn vaät sinh tröôûng, gaëp luùc khí AÂm ñang thònh maø haønh Kim, haønh Thuûy laïi ñöôïc khí AÂm giuùp vaøo thì thaønh muøa Thu, muøa Ñoâng. Vì 2 caùi khí AÂm Döông ñaép ñoåi thònh suy vaø luoân luoân luaân chuyeån, cho neân aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi nguõ haønh khoâng döùt vaø 4 muøa vì theá xoay vaàn baát tuyeät”. Moãi Haønh laøm chuû caùi khí cuûa moät muøa. “Moäc ôû phöông Ñoâng laø chuû khí Xuaân, Hoûa ôû phöông Nam laø chuû khí Haï, Kim ôû phöông Taây laøm chuû khí Thu, Thuûy ôû phöông Baéc laøm chuû khí Ñoâng. Cho neân Moäc chuû sinh maø Kim chuû saùt, Hoûa chuû noùng maø Thuûy chuû laïnh. Thoå ôû giöõa goïi laø Thieân nhuaän. Thoå laø chaân tay cuûa Trôøi, ñöùc cuûa Thoå töôi toát, khoâng theå döïa vaøo coâng vieäc rieâng cuûa moät muøa maø meänh danh cho Thoå ñöôïc: cho neân coù nguõ haønh maø laïi coù töù thôøi laø vì Thoå kieâm caû Töù thôøi. Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, tuy moãi haønh coù moät chöùc vuï, nhöng khoâng nhôø nôi Thoå thì Kim, Moäc, Hoûa, Thuûy khoâng ñöùng vöõng. Nhö vaäy, Ñoång Troïng Thö ñaõ ñaët cho Thoå moät vai troø heát söùc ñaëc bieät, vöøa kieâm caû Töù thôøi, vöøa laø choã döïa cho 4 haønh coøn laïi. Ñieåm naøy ñöôïc phaûn aûnh sau naøy trong khoa Töû – Vi. Thuyeát nguõ haønh, nguyeân ñöôïc suy dieãn töø phaùp thuaät nguõ haønh cuûa coå nhaân. Coå nhaân cho raèng coù söï aûnh höôûng qua laïi giöõa con ngöôøi vaø söï vaät trong vuõ truï, cho neân quan saùt caùc hieän töôïng cuûa vuõ truï
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 64 coù theå ñoaùn phuùc hoïa cho con ngöôøi. Vì vaäy, Phaùi Töôïng Soá môùi gheùp nguõ haønh vaøo moät trong 6 pheùp cuûa thuaät soá. Saùu pheùp ñoù laø: Thieân Vaên, Lòch Phoå, Nguõ Haønh, Thi Qui (boùi coù thi, boùi ruøa, Taïp Chieâm (ñoaùn ñieàm), Hình Phaùp (xem töôùng). Thuyeát nguõ haønh ñöôïc phoå caäp raát nhieàu ôû thôøi chieán quoác, nhaát laø vaøo cuoái thôøi naøy. Caùi gì cuõng ñöôïc ngöôøi ta nguõ haønh hoùa (boán phöông, boán muøa). Traân Dieãn coøn ñem nguõ haønh vaøo trieát hoïc lòch söû, gaùn nguõ haønh vaøo Nguõ ñöùc. Nhöng caùi duïng phoå bieán nhaát cuûa thuyeát nguõ haønh laø caùi duïng boùi toaùn cuûa phaùi Töôïng Soá. Nhôø ñoù maø ñaïo só Traàn Ñoaøn môùi khai saùng ra khoa Töû – Vi, duøng sao treân trôøi, ñöôïc aâm döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa, ñeå xeáp baøy vaän soá cuûa con ngöôøi, ñeå roài töø ñoù, suy dieãn treân qui luaät bieán hoùa AÂm Döông Nguõ Haønh, nhöõng yù nghóa treân con ngöôøi. Ñeán ñaây, töôûng caàn xeùt veà söï aùp duïng qui luaät bieán hoùa naøy vaøo khoa Töû – Vi. B. SÖÏ ÖÙNG DUÏNG VAØO KHOA TÖÛ – VI Nhöõng nhaän xeùt sau ñaây ñaùng ñöôïc neâu leân: 1) Khoa Töû – Vi bò AÂm Döông hoùa vaø Nguõ haønh hoùa a) Veà tuoåi coù tuoåi AÂm, tuoåi Döông. Vì tuoåi goàm 2 yeáu toá Can vaø Chi, neân Can, Chi cuõng bò AÂm Döông hoùa. Chaúng haïn nhö: − Döông goàm 5 can: Giaùp, Bính, Maäu, Danh, Nhaâm, vaø 6 chi Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát. − AÂm goàm coù 5 can: AÁt, Ñinh, Kyû, Taây, Quyù, vaø 6 chi: Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi. Moãi tuoåi coù moät haønh rieâng nhö Giaùp Tyù, AÁt Söûu thuoäc haønh Kim, Bính Daàn, Ñinh Maõo thuoäc haønh Hoûa v.v… b) Ngaøy, thaùng, giôø cuõng coù can, chi rieâng. Ví duï sinh vaøo ngaøy 8 thaùng 8 giôø Daàn thì laø ngaøy Taân Söûu, thaùng Maäu Thaân, giôø Canh Daàn. Nhö vaäy, ngaøy sinh naøy cuõng coù caû AÂm Döông Nguõ Haønh pha troän nhau. c) Cuïc cuõng coù haønh rieâng. Vì moãi haønh traán ngöï moät soá cung vaø theo moät phöông höôùng rieâng, neân haønh cuûa cuïc cuõng bò qui taéc nguõ haønh chi phoái. d) Meänh cuûa moãi ngöôøi ñoùng moät cung ñöôïc AÂm Döông hoùa. Ví duï ôû cung Daàn laø Döông, Maõo laø AÂm, caû 2 thuoäc Moäc. e) Chính tinh vaø Trôï tinh, moãi sao coù moät haønh rieâng. Ví duï cung Meänh ôû Daàn (Döông Moäc) coù Lieâm Trinh (Hoûa) toïa thuû thì seõ gaëp söï chi phoá cuûa cung Döông Moäc ñoái vôùi sao Hoûa naøy. 2) Töông quan quaù ö phöùc taïp giöõa caùc ñoái töôïng cuûa heä thoáng AÂm Döông Nguõ Haønh Söï kieän naêm thaùng ngaøy giôø, can, chi, meänh, cuïc, chính tinh, phuï tinh vaø caùc cung bò AÂm Döông vaø Nguõ haønh chi phoái ñoàng loaït ñaõ gaây leân moät heä thoáng töông quan phöùc taïp giöõa caùc ñoái töôïng. Ñieàu naøy laøm cho ngöôøi giaûi ñoaùn Töû – Vi laâm vaøo moät meâ hoàn traän haàu nhö khoâng coù loái thoaùt. Thaät vaäy, ngöôøi ta thaáy ít nhaát phaûi coù söï caân nhaéc giöõa caùc chieàu höôùng chi phoái sau: − Söï chi phoái giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc veà maët nguõ haønh. − Söï chi phoái giöõa tuoåi Döông, tuoåi AÂm ñoái vôùi Meänh ôû Döông hay AÂm cung. − Söï chi phoái giöõa cung an Meänh vôùi chính tinh thuû Meänh. Trong tröôøng hôïp chính tinh thuû Meänh coù 2 ngoâi khaùc haønh nhau, söï chi phoái caøng theâm phöùc taïp. − Söï chi phoá giöõa chính tinh thuû meänh vaø haønh cuûa Baûn Meänh. − Söï chi phoái giöõa chính tinh vaø phuï tinh thuû Meänh vôùi haønh cuûa cung an Meänh.
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 65 Ñoù laø chöa keå caùc söï chi phoái cuûa cung Phuùc Ñöùc. Cung naøy ñöôïc xem nhö raát quan troïng vì coù hieäu löïc chi phoái treân 2 cung khaùc. Neáu phaûi quan taâm caân nhaéc taát caû caùc moái lieân heä chaèng chòt ñoù, söï luaän ñoaùn chaéc chaén seõ rôi vaøo choã voõ ñoaùn, vì khoâng coù moät nguyeân taéc naøo öu thaéng: taát caû ñeàu coù taàm quan troïng haàu nhö ngang nhau. Moãi yeáu toá chi phoái laø haøm soá cuûa yeáu toá khaùc. Thaønh thöû, ta coù moät heä thoáng haøm soá voâ cuøng phöùc taïp ñeán noãi khoù loøng tìm ñöôïc moät phöông trình chung. Ñieàu naøy laøm cho khoa Töû – Vi toái nghóa, khoù hieåu, laøm giaûm ñi giaù trò cuûa moân hoïc naøy. Cho ñeán nay, chöa thaáy saùch vôû naøo khai phaù ñöôïc phöông trình haøm soá baùch bieán ñoù. Neáu chæ tìm ñöôïc moät phöông trình toång quaùt thì söï luaän ñoaùn khoâng cuï theå, laøm giaûm giaù trò khoa boùi toaùn. Tuy nhieân, duø khoâng tìm ñöôïc phöông trình baùch bieán ñoù, ta vaãn coù theå suy dieãn ñöôïc vaøi nguyeân taéc caên baûn höôùng daãn vieäc luaän ñoaùn. a) Quan troïng nhaát laø qui luaät AÂm Döông Theo ñuùng lyù thuyeát thì 2 khí AÂm Döông laø ñoäng cô nguyeân thuûy phaùt sinh ra 4 muøa vaø 5 haønh. Luaät bieán hoùa cuûa AÂm Döông theá thaát phaûi quan troïng hôn luaät bieán hoùa cuûa nguõ haønh. Noùi khaùc ñi, luaät bieán hoùa cuûa nguõ haønh laø luaät nhoû, bò ñoùng khung trong qui luaät AÂm Döông. Ñieåm naøy coù nhieàu heä luaän trong khoa Töû – Vi. − Meänh ai töông hôïp vôùi luaät AÂm Döông thì lôïi loäc hôn. Chaúng haïn con trai coù tuoåi Döông, meänh ñoùng ôû cung Döông, sinh vaøo ban ngaøy (thôøi gian aûnh höôûng cuûa Thaùi Döông), ñöôïc caùc döông tinh toïa thuû, seõ coù nhieàu töông hôïp thuaän lyù, lôïi cho laù soá. − Hai sao Thaùi AÂm vaø Thaùi Döông caøng saùng suûa thì caøng ñaéc caùch. Thaùi Döông bieåu töôïng cho beân noäi, cho cha, cho choàng, Thaùi AÂm bieåu töôïng cho beân ngoaïi, cho meï, cho vôï. Hai sao Nhaät Nguyeät maø saùng suûa thì nguyeân lyù AÂm Döông töông thuaän: ñöông soá seõ aûnh höôûng ñöôïc döông phuùc vaø aâm phuùc cuûa 2 gioøng hoï, cuûa cha vaø meï, cuûa vôï vaø choàng, chöa keå aûnh höôûng toát ñeïp ñeán con trai, con gaùi. Nhö vaäy, taùc duïng cuûa AÂm Döông coù tính caùch di truyeàn khaù maïnh vaø khaù roäng. Vì vaäy, quan nieäm ngöôøi xöa cho raèng qui taéc AÂm Döông maø thuaän lôïi thì nhaân sinh quan cuûa ñöông soá seõ höông vöôïng. Nhö theá, yù nieäm phuùc ñöùc nhaân sinh lieân heä chaët cheõ vôùi yù nieäm töông thuaän cuûa nguyeân lyù AÂm Döông cuûa vuõ truï. Nhaân sinh quan vaø vuõ truï quan lieân ñôùi maät thieát vôùi nhau. Phaàn phuùc ñöùc cuûa con ngöôøi gaén lieàn vôùi söï töông hôïp cuûa yeáu toá AÂm Döông trong vuõ truï. Coù leõ haøm soá haïnh phuùc nhaân loaïi tuøy thuoäc vaøo bieán soá hôïp vò cuûa nguyeân lyù vuõ truï naøy. b) Qui luaät nguõ haønh quan troïng nhì Nguõ Haønh laø haäu quaû cuûa söï taùc hoùa AÂm Döông, gioáng nhö caùi ngoïn phaùt sinh töø caùi goác. Do ñoù, qui luaät nguõ haønh taát phaûi keùm quan troïng hôn qui luaät AÂm Döông. Söï ñi ñoâi cuûa AÂm Döông vaø Nguõ Haønh ñöôïc theå hieän trong haàu heát caùc sao, nhaát laø chính tinh. Ví duï nhö Thaùi Döông laø Döông tinh thuoäc haønh Hoûa, Phaù quaân laø AÂm tinh thuoäc haønh thuûy, Vaên Xöông laø Döông tinh haønh Kim. Nhöng, coù moät soá lôùn phuï tinh coù nguõ haønh maø laïi thieáu AÂm Döông. Ví duï nhö Ñòa khoâng, Ñòa kieáp khoâng coù AÂm Döông maø chæ coù haønh Hoûa. Chöa coù taùc giaû naøo caét nghóa ñöôïc söï thieáu soùt naøy. Chính söï thieáu soùt naøy ñaõ maâu thuaãn vôùi lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh song ñoâi. Thaät vaäy, Nguõ Haønh khoâng töï sinh maø phaûi thoaùt thai töø AÂm Döông, cho neân Nguõ Haønh laø phaûi coù AÂm Döông ñi keøm. Khoâng hieåu taïi sao Traàn Ñoaøn laïi boû soùt vieäc AÂm Döông hoùa moät phuï tinh. Phaûi chaêng, caùc taùc giaû haäu sinh ñaõ boû soùt? Duø sao söï thieáu soùt ñoù laøm cho lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh chöa ñöôïc hoaøn bò. Vaán ñeà ñaët ra laø, veà maët thöïc duïng, söï thieáu soùt ñoù coù di luïy naøo cho vieäc giaûi ñoaùn?
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 66 Tröôùc heát, ta thieáu yeáu toá ñeå caân nhaéc tinh vi. Thöù ñeán maø ta khoâng ñoái chieáu ñöôïc 2 loaïi sao coù vaø khoâng coù AÂm Döông tinh. Chung cuoäc chæ coøn caùc xeùt caùc sao veà maët nguõ haønh maø thoâi, töùc laø phaûi boû goác xeùt ngoïn, duø bieát ñoù laø moät thieáu soùt. Rieâng veà maët nguõ haønh, qui taéc chi phoái giöõa caùc sao vaãn laø qui taéc lyù thuyeát. Qui taéc naøy goàm 5 ñieåm: − Hai Haønh keá tieáp nhau thì töông sinh. Thöù töï keá tieáp laø Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Nhö vaäy, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy vaø Thuûy sinh Moäc. − Hai haønh ñöùng caùch nhau moät haønh thì töông khaéc. Nhö theá Moäc khaéc Thoå, Hoûa khaéc Kim, Thoå khaéc Thuûy, Kim khaéc Moäc. − Söï töông sinh hay töông khaéc chæ theo moät chieàu.∗ Cuï theå laø Moäc sinh Hoûa chôù hoûa khoâng sinh Moäc, Kim khaéc Moäc chöù Moäc chaúng khaéc ñöôïc Kim. Khoâng khaéc ñöôïc dó nhieân khoâng coù nghóa laø sinh. Trong vieäc sinh khaéc, co moät haønh tích cöïc (sinh, khaéc) vaø moät haønh tieâu cöïc (ñöôïc sinh, bò khaéc). − Haønh sinh tieâu cöïc ñöôïc lôïi hôn Moäc sinh Hoûa thì Hoûa ñöôïc phuø trôï, trong khi Moäc bò hao taùn. − Haønh khaéc tích cöïc öu theá hôn Kim khaéc Moäc vò taát Kim phaûi öu thaéng, Moäc bò thieät. Noùi theo nhaõn quan Töû – Vi thì nguõ haønh caùc sao caøng töông sinh nhieàu thì caøng lôïi cho ngöôøi ñoù. Ngöôïc laïi, neáu coù nhieàu töông khaéc thì caøng baát lôïi. c) Töông thuaän, töông nghòch giöõa AÂm Döông vaø Nguõ Haønh Qui luaät sinh khaéc giöõa caùc sao veà AÂm Döông Nguõ Haønh raát phöùc taïp. Caøng coù nhieàu sao can döï, caøng raéc roái. Söï sinh khaéc qua laïi giöõa nhieàu sao chaéc chaén ñöa ñeán moät meâ hoàn traän cho ngöôøi giaûi ñoaùn, nhaát laø khi chuùng ta chöa tìm ñöôïc coâng thöùc phöùc taïp veà sinh khaéc. Ñaây laø moät söï phöùc taïp coá höõu, khoâng theå giaûn löôïc. Moïi noã löïc giaûn dò hoùa ñeàu bao haøm nhieàu sai soá. Cho neân, tuy ta khoâng tìm ñöôïc coâng thöùc sinh khaéc chung, chuùng ta cuõng seõ khoâng theå giaûn dò hoùa qui luaät sinh khaéc. Nhöng, coù theå coù 4 tröôøng hôïp sinh khaéc toång quaùt, giaûn dò nhaát giöõa 2 sao, veà maët AÂm Döông laãn Nguõ Haønh. Ñoù laø caùc tröôøng hôïp: − Thuaän AÂm Döông, thuaän Nguõ Haønh. − Nghòch AÂm Döông, nghòch Nguõ Haønh. − Thuaän AÂm Döông, nghòch Nguõ Haønh. − Nghòch AÂm Döông, thuaän Nguõ Haønh. Neáu chæ caên cöù vaøo ñoù maø ñaùnh giaù hay dôû, thì tröôøng hôïp ñaàu tieân laø lyù töôûng nhaát. Hai tröôøng hôïp sau lôïi haïi töông ñöông. Nhöng taùc giaû cho raèng tröôøng hôïp thöù 3 (thuaän AÂm Döông, nghòch Nguõ Haønh) töông ñoái toát hôn tröôøng hôïp choùt. Döï ñaùnh giaù ñoù caên cöù vaøo thöù töï öu tieân chi phoái cuûa AÂm Döông treân öu tieân chi phoái cuûa Nguõ Haønh. ∗ Danh töø töông sinh, töông khaéc do Trieát Ñoâng duøng ôû ñaây môùi saùt nghóa. Lyù do laø töông sinh coù nghóa laø sinh cho nhau, sinh vôùi nhau, haønh naøy sinh haønh kia, trong khi thaät söï thì chæ coù moät haønh sinh chôù 2 haønh khoâng sinh laãn nhau.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 67 Taùc giaû khoâng tìm ñöôïc coâng thöùc cho 3 sao trôû leân. d) Nguõ haønh cuûa chính tinh vôùi phuï tinh Töû – Vi hoïc chi thaønh chính tinh vaø phuï tinh. Tính chaát chính hay phuï, töï noù quyeát ñònh thöù töï quan troïng roài: chính tinh phaûi xem nhö quan troïng hôn phuï tinh. Vì vaäy, veà maët nguõ haønh, theo thieån yù haønh cuûa chính tinh phaûi troäi yeáu hôn haønh cuûa phuï tinh. Trong tröôøng hôïp coù töông khaéc, phaûi ñaùnh giaù söï hay dôû theo thöù töï quan troïng ñoù. Neáu 1 phuï tinh khaéc haønh vôùi chính tinh, söï khaéc cheá naøy khoâng quan troïng laém. Nhöng, neáu 1 trong cung coù quaù nhieàu phuï tinh khaéc haønh vôùi chính tinh, thì chính dieäu naøy bò nghòch caûnh lôùn. Raát khoù xaùc ñònh soá löôïng phuï tinh trong tröôøng hôïp naøy. e) Nguõ haønh cuûa caùc cung vaø sao Cung laø moâi tröôøng sinh tröôûng cuûa sao. Vì vaäy, haønh cuûa cung aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán haønh cuûa sao. Theo thieån yù, haønh cung quan troïng hôn haønh sao, vì laøm cho haønh sao taêng hay giaûm giaù trò. Chaúng haïn sao Hoûa ñoùng ôû cung Thuûy seõ maát nhieàu taùc duïng. Ngöôïc laïi, sao Hoûa ñoùng cung Moäc seõ thònh hôn. Giöõa cung vaø sao chæ coù taùc duïng bò aûnh höôûng: khoâng coù söï chi phoái ngöôïc laïi. Neáu ñi tìm moät hình aûnh, thì cung ví nhö ñaát, sao ví nhö caây coái. Ñaát xaáu laøm caây xaáy, ñaát toát sinh caây toát. Vì vaäy, haønh cuûa cung raát quan troïng vaø quan troïng hôn haønh sao vì chi phoái vaøo haønh sao theo moät chieàu nhaát ñònh. Vieäc luaän ñoaùn Töû – Vi khoâng neân boû qua yeáu toá naøy. Nguõ haønh cuûa cung ñöôïc quy ñònh nhö sau: − Cung Moäc ôû 2 oâ Daàn vaø Maõo. − Cung Hoûa ôû 2 oâ Tî vaø Ngoï. − Cung Kim ôû 2 oâ Thaân vaø Daäu. − Cung Thuûy ôû 2 oâ Hôïi vaø Tyù. − Cung Thoå ôû 4 oâ Thìn, Tuaát, Söûu vaø Muøi. Chæ rieâng Thoå chieám ñeán 4 cung vaø xen keõ vôùi caùc cung khaùc Haønh. f) Vò trí quan troïng cuûa cung haønh Thoå Trong khi moãi haønh Moäc, Hoûa, Kim, Thuûy, Thoå chieám 2 cung lieàn nhau thì haønh Thoå chieám 4 cung, maø vò trí ôû xen keõ 2 cung khaùc haønh. Söï boá trí naøy döôøng nhö baét nguoàn töø quan nieäm cho raèng ñaát ôû raûi raéc khaép nôi vaø chöùa ñöïng 4 nguyeân haønh khaùc. Theo Ñoång Troïng Thö thì “Thoå ôû giöõa goïi laø Thieân nhuaän. Thoå laø chaân tay cuûa Trôøi, ñöùc laø Thoå töôi toát khoâng theå döïa vaøo coâng vieäc rieâng cuûa moät muøa maø meänh danh cho Thoå ñöôïc: cho neân coù nguõ haønh maø chæ coù Töù Thôøi laø vì Thoå kieâm caû Töø Thôøi”. Boán cung Thoå ñöôïc goïi laø 4 cung Moä (hay Töù Moâ hoaëc Töù Quí) ñeäm ôû giöõa 2 haønh töông sinh. Theo Nguyeãn Maïnh Baøo thì trong khoaûng 2 haønh sinh nhau laïi coù Töù Quí thuoäc Thoå, töùc con ñeäm ôû trong ñeå dung hoøa ñeàu ñaën, traùnh nhöõng gì quaù söùc ñoäng maø coù haïi cho söï sinh toàn”. Coù taùc giaû döïa vaøo ñoù maø cho raèng ngöôøi naøo cung Meänh an taïi Töù moä laø coù thieân phöôùc, ñöôïc daønh cho choã vöøa yù, laïi coù tính ñaûm ñang, thích öùng ñöôïc vôùi nhieàu hoaøn caûnh. Tuy nhieân, nhaän ñònh haõy coøn nhieàu phieán dieän vaø toång quaùt, chöa haún coù giaù trò quyeát ñònh.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 68 g) Töông quan giöõa Meänh, chính tinh thuù Meänh vaø cung an Meänh Treân maët nguõ haønh phaûi ñaëc bieät quan taâm ñeán töông quan giöõa 3 yeáu toá quan troïng cuûa laù soá laø Baûn Meänh, chính tinh thuû meänh vaø cung an Meänh. Trong 3 yeáu toá naøy, Baûn Meänh bao giôø cuõng quan troïng hôn heát. Neáu Baûn Meänh ñöôïc höôûng söï phuø sinh caøng nhieàu thì caøng ñaéc lôïi. Qui taéc phuø sinh lyù töôûng nhaát laø: Cung an Meänh sinh ñöôïc chính tinh thuû Meänh, chính tinh thuû Meänh laïi sinh ñöôïc Baûn Meänh. Ví duï nhö cung Meänh an taïi Maõo thuoäc Moäc, coù Thaùi Döông thuoäc Hoûa toïa thuû, Baûn Meänh laïi thuoäc Thoå. Nhôø vaäy, Thoå meänh ñöôïc phuø sinh ôû 2 heä caáp: cung an Meänh phuø sinh chính tinh, roài chính tinh phuø sinh Baûn Meänh. Neáu coù 1 töông khaéc thì keùm toát, neáu coù ñeán 2 caáp khaéc thì xaáu cho Baûn Meänh. Ngoaøi ra, neáu Baûn Meänh sinh chính tinh hay khaéc chính tinh, hoaëc khaéc cung an Meänh thì baát lôïi cho Meänh. h) Töông quan giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc Nhö ñaõ trình baøy Meänh phaûi ñöôïc Cuïc phuø sinh thì môùi toát, baèng khoâng, neáu Meänh sinh Cuïc, nhaát laø Cuïc khaéc Meänh thì xaáu, caàn ñöôïc cöùu gôõ laïi baèng Phuùc toát môùi quaân bình ñöôïc. Toùm laïi, veà nguõ haønh trong Töû – Vi, moät haøm soá Baûn Meänh chæ toát khi gaëp nhieàu töông thuaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh. Caøng coù nhieàu truïc traëc, ñoä soá toát caøng giaûm ñi. i) Nguõ haønh cuûa 10 can vaø 12 chi Tuoåi hay naêm sinh cuûa ngöôøi Ñoâng Phöông ñöôïc xem nhö söï keát hôïp giöõa 2 yeáu toá can vaø chi. Coù taát caû 10 can: Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quí. Coù taát caû 12 chi: Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Nhö ñaõ trình baøy 10 can vaø 12 chi cuõng bò aâm döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa. Veà can, thì söï phaân ñònh AÂm Döông vaø Nguõ Haønh nhö sau: THIEÂN CAN AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Giaùp Döông Moäc AÁp AÂm “ Bính Döông Hoûa Ñinh AÂm “ Maäu Döông Thoå Kyû AÂm “ Canh Döông Kim Taân AÂm “ Nhaâm Döông Thuûy Quyù AÂm “
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 69 Vaäy, treân maët AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa can, coù söï teá phaân chi tieát roõ reät. Coù tuoåi Döông Moäc, coù tuoåi AÂm Moäc, cuõng coù tuoåi Döông Thuûy vaø AÂm Thuûy. Coù taùc giaû caên cöù vaøo ñoù maø tìm theâm yù nghóa uaån khuùc cuûa can trong tuoåi. Chaúng haïn nhö cho raèng tuoåi Bính laø Döông Hoûa thì ngöôøi tính noùng nhö löûa, deã giaän, deã nguoäi… Nhöng, thieát töôûng loái suy dieãn naøy chæ vì caên cöù treân 1 yeáu toá duy nhaát neân ít giaù trò. Veà 12 chi, ngoaøi söï phaân ñònh AÂm Döông, Nguõ Haønh khoa Töû – Vi coøn ñònh cung vaø ñònh höôùng, cuõng nhö cho caû maøu saéc töông öùng vôùi nguõ haønh ñoàng thôøi vò trí hoùa trong heä ñoà baùt quaùi. AÂM NGUÕ NGUÕ BAÙT PHÖÔNG 12 CHI DÖÔNG HAØNH SAÉC QUAÙI HÖÔÙNG TYÙ D Thuûy Ñen Khaûm Chính Baéc SÖÛU AÂ Thoå Vaøng Ñoâng Baéc thieân Baéc DAÀN D Moäc Xanh Caán Ñoâng Baéc thieân Ñoâng MAÕO AÂ Chaán Chính Ñoâng THÌN D Thoå Vaøng Ñoâng Nam thieân Ñoâng TÎ AÂ Hoûa Ñoû Toán Ñoâng Nam thieân Nam NGOÏ D Ly Chính Nam MUØI AÂ Thoå Vaøng Taây Nam thieân Nam THAÂN D Kim Traéng Khoân Taây Nam thieân Taây DAÄU AÂ Ñoaøi Chính Taây TUAÁT D Thoå Vaøng Taây Baéc thieân Taây HÔÏI AÂ Thuûy Ñen Caøn Taây Baéc thieân Baéc Söï phaân ñònh treân ñaây raát ñaày ñuû. Nhöng, ñaùng tieác laø khoa Töû – Vi khoâng neâu roõ qui taéc chi phoái tinh vi ñoái vôùi haøm soá AÂm Döông Nguõ Haønh phuùc taïp cuûa Can Chi. Ví duï ngöôøi tuoåi Giaùp (Döông Hoûa), Tyù (Döông Thuûy) seõ coù vaän soá nhö theá naøo caên cöù treân söï keát hôïp Döông Hoûa vôùi Döông Thuûy? Taùc duïng cuûa vieäc ñònh höôùng ra sao ñoái vôùi vaän soá? Queû Khaûm coù nghóa gì ñoái vôùi ñöông söï? Ñoù laø nhöõng aån soá vaø nhöõng maâu thuaãn chöa coù giaûi ñaùp. Treân baûng naøy chæ coù phöông höôùng laø coù ít nhieàu taùc duïng caét nghóa ñöôïc. Nhö sao Thaùi Dung seõ thuaän vò ôû caùc cung höôùng Ñoâng, sao Nam Ñaåu lôïi ñòa ôû cung höôùng Nam, Baéc ñaåu ôû höôùng Baéc. VAÁN ÑEÀ NGHÒCH HÔÏP CUÛA AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Theo thuaän lyù, nhöõng töông sinh veà AÂm Döông Nguõ Haønh treân caùc yeáu toá cuûa laù soá caøng coù nhieàu thì caøng lôïi cho döông soá. Tuy nhieân, coù nhieàu taùc giaû cho raèng nhieàu töông sinh chöa haún laø toát. Traùi laïi, coù ñoái khaéc trong caùc yeáu toá chöa haún ñaõ laø xaáu. Quan ñieåm naøy noùi leân vaán ñeà nghòch hôïp cuûa qui luaät AÂm Döông Nguõ Haønh. Ví duï nhö coù ngöôøi daãn chöùng raèng ngöôøi Meänh Thuûy cung Meänh ñoùng ôû Thuûy, taïi ñoù coù nhieàu sao Thuûy hay sao Kim (Kim sinh Thuûy) thì khoâng chaéc ñaõ hay, duø caùc yeáu toá töông sinh veà AÂm Döông Nguõ Haønh ñeàu coù lôïi cho ñöông meänh. Lyù do ñöa ra quaù nhieàu nöôùc thì laøm uùng Baûn Meänh, chæ caàn moät soá löôïng nöôùc vöøa phaûi Baûn Meänh môùi toàn taïi vaø höng vöôïng. Moät ví duï veà ñoái khaéc cho raèng Baûn
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 70 Meänh laø Hoûa ñoùng ôû cung Kim, thoâng thöôøng thì ñoái khaéc, nhöng chính nhôø Hoûa khaéc Kim maø Kim môùi thaønh ñaïi duïng (kim khí nhôø löûa môùi ñöôïc ñuùc reøn thaønh vaät duïng thieát yeáu). Cho neân, vieäc ñoái khaéc naøy lôïi cho ñöông soá chôù khoâng coù haïi. Moät ví duï khaùc nöõa cho raèng trong moät cung maø coù sao Kim, sao Moäc, taát sao Moäc bò sao Kim khaéc cheá, nhöng, neáu coù caû sao Thuûy ñoàng cung thì, theo luaän cöù cuûa vaøi taùc giaû, sao Moäc seõ voâ haïi, vì luùc baáy giôø, Kim baän lo sinh Thuûy neân khoâng lo khaéc Moäc! Qua nhöõng ví duï ñoù, ai cuõng thaáy raèng qui luaät hôïp hay khaéc cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh raát phöùc taïp, khaû dó ñöa ñeán moät meâ hoàn traän khoâng coù loái thoaùt, vì chöa ai giaûi roõ ñöôïc soá löôïng yeáu toá töông sinh vöøa phaûi, soá löôïng yeáu toá töông khaéc vöøa ñuû, tröôøng hôïp naøo khaéc maø hay, tröôøng hôïp naøo sinh maø dôû, tröôøng hôïp naøo khaéc maø khoâng khaéc, lyù do naøo bò khaéc maø hoùa ra khoâng bò khaéc v.v… Trí oùc con ngöôøi coù theå hình dung ñöôïc söï baát lôïi cuûa thaùi quaù ñoái vôùi baát luaän yeáu toá naøo cuûa con ngöôøi. Nhöng cho ñeán nay, ngay caû trong lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh vaø trong quan ñieåm cuûa nhöõng taùc giaû thöïc nghieäm, chöa thaáy coù qui luaät naøo noùi leân möùc ñoä trung dung vöøa phaûi. Döôøng nhö ñaây laø vaán ñeà löôïng ñònh cuûa moãi caù nhaân. Trí oùc con ngöôøi cuõng coù theå hình dung ñöôïc raèng söï khaéc cheá coù nhieàu caùi hay cho con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, cuï theå nhö nghó raèng nghòch caûng coù theå laø moät ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi ñaáu tranh, do ñoù, söï ñoái khaéc xeùt ra coù ích ñeå cho con ngöôøi ñöôïc trui reøn, ngoõ haàu trôû thaønh laõo luyeän, töøng traûi. Nhöng loái hình dung nhö vaäy chæ ñuùng ñöôïc 1 phaàn vì 2 leõ: − Nghòch caûnh coù theå laøm luïn baïi chí ñaáu tranh cuûa caù nhaân neáu ñoù laø nghòch caûnh lôùn vaø lieân tieáp, quaù söùc chòu ñöïng cuûa caù nhaân. − Möùc ñoä naëng nheï cuûa nghòch caûnh xuaát phaùt töø söï ñoái khaéc nguõ haønh khoâng theå qui ñònh thích ñaùng cho moïi ngöôøi vaø cho moãi caù nhaân. Vaãn coù tröôøng hôïp 2 ñoái khaéc nguõ haønh laø vöøa ñuû cho caù nhaân naøy laïi quaù naëng cho moät caù nhaân khaùc. Moät laàn nöõa, ñaây cuõng laø vaán ñeà löôïng ñònh rieâng cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn. Ñoái vôùi ví duï sao Kim baän sinh cho sao Thuûy neân khoâng lo khaéc cheá sao Moäc ñoàng cung, thì ñaây quaû laø moät lyù luaän ñuùng nöûa chöøng vì coù ngöôøi ñoái naïi raèng sao Kim coù theå chæ lo khaéc sao Moäc maø boû qua sao Thuûy, hoaëc laø sao Thuûy vì lo phuø sinh cho sao Moäc neân sao Moäc höng vöôïng seõ khoâng bò sao Kim khaéc cheá? Thaønh thöû treân ví duï ñoù, nhieàu höôùng luaän ñoaùn chôù khoâng phaûi chæ coù moät lyù luaän. Ai khaúng ñònh töùc laø rôi vaøo phieán dieän, töø ñoù coù theå sai laàm. Cho neân, vaán ñeà nghòch hay hôïp giöõa caùc haønh coøn thieáu soùt. Khoâng lyù thuyeát naøo ñuû söùc ñöa ra nhöõng löôïng ñònh (appreùciation quantitative) vaø nhöõng phaåm ñònh (appreùciation qualitative) thoûa ñaùng, khaû dó laøm ñöôïc vieäc naøy. Taát caû ñeàu leä thuoäc söï thaåm ñònh rieâng reõ cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn, may thì ñuùng, ruûi thì sai. Ñaây laø moät nhöôïc ñieåm traàm troïng cuûa khoa Töû – Vi maø haäu quaû seõ ñöa ñeán nhieàu tranh chaáp nan giaûi. BAÛNG SAÉP LOAÏI CAÙC SAO THEO NGUÕ HAØNH Chæ rieâng hai sao Tuaàn, Trieät khoâng coù nguõ haønh rieâng maø theo nguõ haønh cuûa hai cung toïa thuû. Vì Tuaàn, Trieät ñoùng ôû 2 cung neân seõ coù 2 haønh. Ví duï Trieät ôû Thìn, Tî seõ coù haønh Thoå (Thìn) vaø Hoûa (Tî), Tuaàn ôû Tuaát, Hôïi seõ coù haønh Thoå (Tuaát) vaø Thuûy (Hôïi). Caùc sao khaùc seõ theo nguõ haønh döôùi ñaây:
Đồng bộ tài khoản