Tử vi hàm số - Phần 8

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
245
lượt xem
185
download

Tử vi hàm số - Phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 8. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 8

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 71 HAØNH CHÍNH TINH PHUÏ TINH SAO Vuõ khuùc Xöông – Thai phuï – Taáu – Laâm quan KIM Thaát saùt Hoå – Caùi – Vöôïng – Quan ñôùi Cöï moân Khuùc – Quyeàn – Höõu – Trì – Hoàng Thieân töôùng Khoác – Hö – Thanh long – Moäc Thieân ñoàng THUÛY Thai – Rieâu – Y – Hyû – Thieáu aâm Thaùi aâm Long ñöùc – Löu haø – Baùc syõ – Sinh Phaù quaân Söù – Kî – Suy – Töû Tham lang Khoa – Loäc – Quang – Phöôïng Thieân cô MOÄC Giaûi thaàn – Töôùng – Ñaøo – Tang Thieân löông Döôõng – Ñöôøng phuø Khoâi – Vieät – Maõ – Khoâng – Kieáp Kình – Ñaø – Linh – Hoûa – Hình – Ñaïi Tieåu hao – Thieân khoâng – LNVT TQQN – Thieân ñöùc – Nguyeät ñöùc Thaùi döông HOÛA Binh – Beänh – Tueá – Tueá phaù Lieâm trinh Kieáp saùt – Phaù toaùi – Thieáu döông Ñaåu quaân – Quan phuø – Töû phuø Tröï phuø – Ñieáu khaùch – Löïc syõ Phi lieâm – Hyû thaàn – Quan phuø Taû – Toàn – Coâ – Quaû – Caùo – AÁn Töû vi TPQN – Thieân truø – Ñòa giaûi THOÅ Thieân phuû Thöông – Thieân taøi – Phuùc ñöùc Beänh phuø – Moät – Tuyeät – Thai – Quyù PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 5 Luaän veà haøm soá Töû – Vi A. YÙ NIEÄM HAØM SOÁ TRONG KHOA TÖÛ – VI
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 72 Töû – Vi laø moät khoa khaûo saùt con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi raát soáng ñoäng. Tính caùch soáng ñoäng ñoù phaûn aûnh töø nhieàu yeáu toá. Tröôùc heát, khoa Töû – Vi soáng ñoäng vì noù quan taâm ñeán nhieàu yeáu toá cuøng moät luùc. Maët khaùc, chính moãi yeáu toá cuõng laø moät yù nieäm soáng ñoäng roài: Moät sao, ngoaøi giaù trò cô höõu cuûa noù, coøn coù giaù trò tuøy theo vò trí cuûa noù trong moät cung vaø taùc duïng hoã töông vôùi caùc sao khaùc trong cung, chöa keå giaù trò ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi ñoù coøn thay ñoåi cöôøng ñoä tuøy theo thôøi gian nöõa. Khoa Töû – Vi coøn soáng ñoäng ôû choã noù khaûo saùt caû con ngöôøi rieâng reõ laãn con ngöôøi trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït khaùc nhau, töø gia ñình ñeán xaõ hoäi. Maët khaùc, noù coøn khaûo saùt caû ñôøi ngöôøi, töùc laø dieãn bieán cuûa caùc giai ñoaïn phöùc taïp cuûa moät quaù trình sinh hoaït. Khoa Töû – Vi soáng ñoäng ôû choã noù coøn nôùi roäng tham voïng tìm hieåu caû veà nhöõng ngöôøi coù lieân heä tröïc tieáp ñeán mình trong ñaïi gia ñình, tieåu gia ñình, trong bang giaùo vôùi xaõ hoäi, ngheà nghieäp. Noùi leân baáy nhieâu khía caïnh soáng ñoäng ñoù töùc laø giaùn tieáp noùi raèng khoa Töû – Vi trong luùc khaûo saùt con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñaõ coá gaéng goùi gheùm ñeán toái ña caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi trong moät laù soá. Laù soá ñoù vöøa duøng caên baûn trieát lyù veà AÂm Döông Nguõ Haønh, vöøa duøng caùc “sao” bieåu töôïng nhieàu ñaëc tính cuûa con ngöôøi vaø cuûa bieán coá ñeå dieãn ñaït caùc ñaëc tröng cuûa nhaân sinh töø luùc ñöùa beù môøi chaøo ñôøi cho ñeán khi noù quaù vaõng. Chính vì khoa Töû – Vi quan taâm ñeán nhieàu yeáu toá nhö vaäy, cho neân ngöôøi luaän ñoaùn Töû – Vi khoâng theå boû qua söï phöùc taïp ñeå choïn söï ñôn giaûn. Keát luaän cuûa Töû – Vi laø moät keát luaän toång hôïp. Ñaëc tính toång hôïp ñoù ñöôïc dieãn taû baèng 1 yù nieäm haøm soá. Vaäy, haøm soá quaû laø moät phöông phaùp maø khoa Töû – Vi aùp duïng ñeå khaûo saùt con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñoàng thôøi cuõng laø moät phöông phaùp lyù giaûi laù soá thích ñaùng nhaát. Maø ñaõ döïa vaøo haøm soá ñeå lyù giaûi Töû – Vi, vì theá taát phaûi toång hôïp caùc yeáu toá rieâng reõ lieân quan ñeán moät khía caïnh ñeå tìm hieåu caùc uaån khuùc, ñaùnh giaù veà löôïng vaø phaåm cuûa bieán coá. Vì vaäy, quan nieäm lyù giaûi baèng haøm soá laø quan nieäm toång hôïp, quan nieäm ñeà cao söï töông quan giöõa caùc yeáu toá. Nhaõn quan Töû – Vi chuù troïng ñeán lieân heä nhaân quaû giöõa caùc yeáu toá. Noù khoâng bao giôø xem moät yeáu toá nhö moät thaønh phaàn bieät laäp. Traùi laïi söï lieân ñôùi vôùi caùc yeáu toá khaùc, khung caûnh bao quaùt cuûa nhieàu yeáu toá goïp laïi, chính laø nhöõng ñieåm phaûi khaùm phaù. Moãi yeáu toá ñöôïc quan nieäm nhö moät bieán soá trong boái caûnh caùc bieán soá khaùc. Khoâng bao giôø chuùng ta neân xem baát cöù yeáu toá naøo nhö moät vaät tónh, maø phaûi nhìn vaøo noù nhö moät döõ kieän ñoäng, bieán chuyeån trong khung caûnh roäng lôùn hôn vaø taùc ñoäng treân nhöõng döõ kieän khaùc trong khung caûnh ñoù, cuõng nhö bò nhöõng döõ kieän naøy chi phoái laïi. Moãi vì sao trong Töû – Vi vöøa coù giaù trò cô höõu, vöøa coù giaù trò lieân ñôùi. Moãi cung trong Töû – Vi vöøa coù yù nghóa cô höõu vöøa coù yù nghóa trong boái caûnh 3 cung phoái chieáu, ñoàng thôøi trong boái caûnh hai cung tieáp giaùp hay nhò hôïp. YÙ nghóa cuûa moät sao moät cung laø yù nghóa ña dieän. Cho neân vieäc giaûi ñoaùn sao, cung khoâng bao giôø boû qua tính caùch ña dieän ñoù. Coù nhöõng ngöôøi laïc quan muoán tìm trong haøm soá Töû – Vi moät coâng thöùc giuùp khaùm phaù nhöõng aån soá veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Thaät söï, thì haøm soá khoâng phaûi laø coâng thöùc, hay ít ra khoâng phaûi laø moät coâng thöùc toaùn hoïc hay lyù hoùa. Töû – Vi voán laø boä moân nhaân vaên, moät khoa khaûo saùt veà con ngöôøi. Maø phaûn öùng cuûa con ngöôøi taát nhieân khoâng gioáng phaûn öùng cuûa moät vaät theå. Con ngöôøi voán laø moät sinh vaät soáng ñoäng, bieán hoùa theo qui luaät cuûa bieán soá thay vì theo qui luaät cuûa ñònh soá. Vì vaäy, khoâng theå coù coâng thöùc trong khoa Töû – Vi maø chæ coù haøm soá trong Töû – Vi maø thoâi. Trong haøm soá tieàm aån yù nieäm aån soá, bieán soá. Ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi tìm caùch khaùm phaù ra aån soá ñoù, nhaát laø aån soá phuùc ñöùc thöïc taïi. Hoï phaûi toång hôïp caùc yeáu toá ñeå tìm caùch hình dung aåm soá moät caùch chính xaùc nhaát. Cho neân vaán ñeà giaûi ñoaùn Töû – Vi phaûi söû duïng ñeán phöông phaùp suy luaän raát nhieàu. Chính ñieàu naøy cho thaáy keát luaän Töû – Vi tuøy thuoäc vaøo moät phaàn giaù trò, trình ñoä cuûa ngöôøi xem soá. Vaø chính ñieàu naøy cho thaáy haøm soá Töû –
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 73 Vi khoâng phaûi laø moät coâng thöùc. Tuøy theo trình ñoä cuûa taùc giaû giaûi ñoaùn cao thaáp, haøm soá Töû – Vi seõ coù moät keát luaän khaùc. B. CAÙC LOAÏI HAØM SOÁ TÖÛ – VI Ñeå coù moät yù nieäm cuï theå hôn veà haøm soá Töû – Vi, ta thöû phaân tích nhöõng loaïi haøm soá quan troïng. Nhö ñaõ trình baøy, ñoái töôïng khoa Töû – Vi nhaèm tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi trong töông quan vôùi gia ñình, vôùi xaõ hoäi, vôùi söï nghieäp vôùi phuùc ñöùc. Chaúng nhöõng caù nhaân con ngöôøi, töï noù laø moät haøm soá, maø töông quan gia ñình, xaõ hoäi, söï nghieäp, phuùc ñöùc cuõng laø nhöõng haøm soá lieân heä khaùc. 1) Haøm soá caù nhaân Trong khoa Töû – Vi, nhöõng yeáu toá tröïc tieáp lieân heä ñeán caù nhaân goàm coù: − Phaàn di truyeàn cuûa toå tieân (heùreùditeù) ñöôïc dieãn ñaït trong phuùc ñöùc cuûa laù soá. − Phaàn cô höõu cuûa ñöông söï (facteurs intrinseøques) bao goàm caùc ñaëc tröng veà cô theå, töôùng maïo, tính tình, beänh taät, ñöôïc dieãn ñaït trong caùc cung Meänh, Thaân, Taät. Chuùng ta khoâng keå ñeán caùc yeáu toá lieân heä giaùn tieáp nhö xaõ hoäi, phu theâ, baïn beø, taøi loäc. Thaønh thöû, haøm soá caù nhaân coù theå bieåu hieän qua phöông trình sau: y1 = f (phuùc, meänh, thaân, taät) y laø keát luaän veà caù nhaân döông soá, f chæ söï leä thuoäc tröïc tieáp. Phuùc, Meänh, Thaân, Taät laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng tröïc tieáp. Ñaây laø moät haøm soá toång quaùt, ruùt tæa töø nhöõng yeáu toá tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán caù tính cuûa baát cöù ngöôøi naøo hay cuûa con ngöôøi noùi chung. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi noùi rieâng, hay moät vaøi haïng ngöôøi ñaëc bieät, caùc yeáu toá naøy coù theå thay ñoåi. Chaúng haïn nhö coù vaøi ngöôøi chòu aûnh höôûng naëng neà cuûa cha meï (hay anh em): luùc baáy giôø yeáu toá cuûa haøm soá nhaát ñònh phaûi laø phuùc, meänh, thaân, taät, phuï maãu (hay huynh ñeä). Trong söï dieãn ñaït haøm soá, taùc giaû khoâng quan taâm ñeán nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa moät vaøi haïng ngöôøi maø chuù yù ñeá coâ nöông ngöôøi (I home universe). 2) Haøm soá gia ñình Ñoái vôùi moâi tröôøng sinh soáng cuûa moät vaøi caù nhaân trong thôøi nieân thieáu, hai yeáu toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñöông söï laø cha meï vaø anh em ñöôïc dieãn ñaït baèng 2 cung Phuï Maãu vaø Huynh Ñeä. Do ñoù, haøm soá gia ñình naøy laø: y2 = f (phuï, huynh) Ñoái vôùi caù nhaân ñaõ laäp gia ñình, thì vôï choàng, con caùi laø 2 yeáu toá chi phoái tröïc tieáp giöõa tieåu gia ñình ñöôïc dieãn xuaát baèng haøm soá: y3 = f (phu theâ, töû)
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 74 Ñoái vôùi ngöôøi coù hai gia ñình trôû leân, coøn coù theâm yeáu toá quan (ñoái cung vôùi phu theâ) vaø noâ (nhaân tình) aûnh höôûng tröïc tieáp. Haøm soá seõ laø: y4 = f (phu theâ, quan, noâ) Trong haøm soá naøy cung Quan, ñoái cung vôùi cung Phu Theâ, töôïng tröng cho gia ñình thöù hai. Cung Noâ trong (trong ñoù coù nhaân tình cuûa ñöông soá) laø cung aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi soáng ngoaïi hoân. Thieát töôûng, coù theå theâm vaøo cung Thieân Di, nhöng yeáu toá naøy ñöôïc xem nhö giaùn tieáp hôn. Caàn löu yù theâm raèng trong khoa Töû – Vi khoâng coù söï phaân bieät gia ñình thöù 2, thöù 3, thöù 4 vaø cuõng khoâng coù söï phaân tích khaùc bieät giöõa caùc gia ñình ñoù. Trong tröôøng hôïp phöùc taïp naøy, phaûi giaûi ñoaùn theâm cung Meänh, Thaân, Phuùc ñöùc cuûa ñöông soá ñeå tìm nôi ñoù caùc baát haïnh khaû höõu veà gia ñaïo cuõng nhö tính neát ñaøo hoa cuûa ñöông söï. Nhöng, ñeán trình ñoä naøy, söï giaûi ñoaùn keùm chính xaùc nhieàu. 3) Haøm soá xaõ hoäi Trong Töû – Vi moâi tröôøng xaõ hoäi ñöôïc töôïng tröng bôûi cung Thieân Di, nhöng söï giao thieäp cuûa con ngöôøi ñöôïc theå hieän trong cung Noâ bao haøm caùc loaïi ngöôøi nhö baïn beø, toâi tôù, nhaân tình vaø ngöôøi thuoäc quyeàn. Ngoaøi ra, cung Quan, bieåu töôïng cho ñôøi soáng ngheà nghieäp cuõng laø yeáu toá lieân quan tröïc tieáp ñeán xaõ hoäi. Do ñoù, haøm soá xaõ hoäi cuûa con ngöôøi laø: y5 = f (di, quan, noâ) 4) Haøm soá ngheà nghieäp Haøm soá naøo chòu 2 aûnh höôûng: quan tröôøng vaø noâ boäc trong 2 cung Quan vaø Noâ. Cung Quan noùi leân coâng danh, söï nghieäp, khaû naêng chuyeân moân, quyeàn haønh, theá löïc töø ngheà nghieäp maø coù, cung Noâ chæ danh nhöõng thuoäc quyeàn nhö hoïc troø, coâng nhaân, binh só, ngöôøi döôùi tröôùng noùi chung. Haøm soá ngheà nghieäp laø: y6 = f (quan, noâ) 5) Haøm soá taøi saûn Bao haøm 2 cung Taøi vaø Ñieàn, töôïng tröng cho cuûa caûi noåi, chìm, ñoäng saûn, baát ñoäng saûn cuûa moät ngöôøi, haøm soá taøi saûn seõ laø: y7 = f (taøi, ñieàn) 6) Haøm soá phuùc ñöùc Ñaây laø moät haøm soá phöùc taïp nhaát trong khoa Töû – Vi vì phaïm vi cuûa danh töø cuõng nhö noäi dung cuûa Phuùc ñöùc chöa bao giôø ñöôïc qui ñònh cuï theå. Ngoaøi ra, ñöùng veà maët Töû – Vi thuaàn tuùy maø xeùt, thì phuùc ñöùc aûnh höôûng ñeán taát caû 2 cung coøn laïi, khieán cho caùi gì cuõng phaûi ñöôïc tham chieáu vôùi cung Phuùc. Maët khaùc, Meänh vaø Cuïc cuûa laù soá cuõng laø 2 yeáu toá ñöôïc goùp luaän chung vôùi Phuùc ñöùc. Chính vì theá neân coù theå coù nhieàu caùch dieãn ñaït haøm soá Phuùc ñöùc. Ñôn giaûn nhaát laø haøm soá sau:
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 75 y8 = f (phuùc laù soá, phuùc thöïc taïi, baûn meänh, cuïc) Haøm soá naøy coù gheùp theâm phaàn phuùc thöïc taïi. Lyù do laø vì phuùc thöïc taïi laø moät yeáu toá aûnh höôûng ñeán phuùc cuûa laù soá. Ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng ngöôøi truøng giôø sinh, ngaøy sinh, Phuùc thöïc taïi quyeát ñònh söï khaùc bieät giöõa 2 vaän maïng. Phöùc taïp hôn thì coù haøm soá sau: y9 = f (phuùc laù soá, 11 cung khaùc) Ñaây laø moät haøm soá mô hoà nhaát vaø laø haøm soá ña caáp. Mô hoà laø vì phaïm vi quaù ö roäng raõi cuûa Phuùc ñöùc, lieân quan ñeán Meänh, Thaân, Di, Quan, Phu Theâ, Töû, Baøo, Phuï, Noâ, Ñieàn, taát caû ñeàu bò aûnh höôûng vöøa ñoàng loaït, vöøa ñoàng tính chaát. Ña caáp laø vì chính moãi cung keå treân laø haøm soá cuûa moät vaøi cung khaùc theo theå thöùc aûnh höôûng hoã töông, vaø phaûi tuøy thuoäc laïi cung Phuùc treân moät heä caáp khaùc. 7) Haøm soá vaän haïn Vaän meänh con ngöôøi bieán ñoåi theo chu kyø, luùc thònh, luùc suy. Cho neân vaän haïn leä thuoäc vaøo Phuùc, Meänh, Thaân, vì moãi cung haïn. YÙ nieäm naøy ñöôïc bieåu hieän qua haøm soá: Y10 = f (phuùc, meänh, thaân, haïn) Haïn ôû ñaây chæ danh, vöøa ñaïi haïn, töùc laø töøng thaäp nieân, vöøa tieåu haïn, töùc laø töøng naêm rieâng reõ. Vieäc xem haïn vì phaûi loàng trong khung caûnh cuûa phuùc, meänh, thaân cho neân bò 3 yeáu toá naøy chi phoái raát tröïc tieáp. rieâng ñaïi haïn coøn chi phoái tieåu haïn, tieäu haïn chi phoái nguyeät haïn, nguyeät haøn chi phoái thôøi haïn. Thaønh thöû, haøm soá vaän haïn cuõng laø haøm soá ña caáp. Caøng xuoáng haïn ngaén chöøng naøo, heä caáp caøng nhieàu theâm, haøm soá caøng phöùc taïp hôn. 8) Nhöõng haøm soá khaùc Ngoaøi 10 loaïi haøm soá treân coù theå keå caùc haøm soá khaùc lieân quan ñeán laù soá noùi chung, ñeán ñôøi ngöôøi noùi chung. Nhö moät laù soá do ngaøy sinh, Baûn Meänh, Cuïc maø coù, ñöôïc bieåu hieän baèng haøm soá: y11 = f (ngaøy sinh, baûn meänh, cuïc) Con ñôøi ngöôøi nhaát ñònh phaûi laø moät haøm soá heát söùc phöùc taïp: ñoù laø haøm soá cuûa caùc haøm soá keå treân, bieåu dieãn baèng: y = f (y1, y2, y3 … y10) Phaûi chaêng ñaây laø moät haøm soá böïc 2, böïc 3… Lyù giaûi ñöôïc haøm soá naøy, taùc giaû ñoù nhaát ñònh phaûi laø Thöôïng ñeá, ngöôøi naém heát cô trôøi, cô ngöôøi trong khoâng gian vaø thôøi gian. Treân phöông dieän Töû – Vi hoïc, cô trôøi vaø cô ngöôøi ñöôïc bieåu dieãn baèng haøm soá chung cuoäc ñoù. Khoa Töû – Vi coù theå tìm phöông trình dieãn ñaït caùc yeáu toá cuûa thieân cô vaø nhaân cô, nhöng vaãn khoâng thaáu trieät ñöôïc chính xaùc toaøn theå boä maùy.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 76 Nhöng duø thaát baïi trong vieäc khaùm phaù toaøn boä bí maät cuûa thieân cô vaø nhaân cô, khoa Töû – Vi cuõng ñaït tieán boä ít nhieàu trong vieäc tìm ra haøm soá cuûa caùc boä phaän cuûa guoàng maùy ñoù. C. ÑAËC TÍNH CUÛA HAØM SOÁ TÖÛ – VI 1) Tính caùch toång quaùt cuûa Haøm soá Töû – Vi Haøm soá Töû – Vi khoâng phaûi laø moät coâng thöùc. Noù chæ coù tính caùch toång quaùt. Noù chæ noùi leân moät töông quan tröïc tieáp giöõa caùc yeáu toá. Noù chæ nhaèm tìm hieåu moät döõ kieån trong söï lieân heä nhaân quaû cuûa caùc yeáu toá. Vì theá, khoâng theå ñoøi hoûi nôi haøm soá naøy möùc ñoä cuï theå hay möùc chính xaùc tuyeät ñoái cuûa moät coâng thöùc. Vaû chaêng, khi noùi ñeán haøm soá laø noùi ñeán söï leä thuoäc vaø nhöõng aån soá. AÅn soá ñoù laïi laø moät bieán coá cho neân haøm soá cuõng bieán thieân theo aån soá. Neáu ngöôøi giaûi ñoaùn tìm ñöôïc giaûi ñaùp cuûa aån soá bieán thieân ñoù thì coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm soá moät caùch thích ñaùng. Thaät vaäy, moãi sao trong moät cung coù nhieàu yù nghóa. YÙ nghóa ñoù thay ñoåi hay gia giaûm tuøy theo söï keát hôïp vôùi sao khaùc. Ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi löïa choïn yù nghóa naøo thích hôïp nhaát trong theá lieân hoaøn keát hôïp ñoù. Chính vì phaûi löïa choïn nhö vaäy, neân, treân moät sao, coù theå coù nhieàu höôùng luaän ñoaùn, caên cöù treân nhieàu yù nghóa khaùc nhau cuûa sao. Ñeå tìm yù nghóa thích hôïp, phöông phaùp aùp duïng laø phöông phaùp haøm soá. Ngoaøi ra, khoâng coù phöông phaùp naøo khaùc. 2) Tính caùch phöùc taïp cuûa Haøm soá Töû – Vi Nhöõng haøm soá Töû – Vi maø chuùng ta vöøa dieãn ñaït treân ñaây chæ nhaán maïnh ñeán caùc cung, xem nhö yeáu toá caên baûn cuûa haøm soá. Ñi saâu vaøo chi tieát, ngöôøi ta thaáy trong moãi cung coù caû chính tinh laãn phuï tinh. Caùc sao naøy taùc hoùa laãn nhau theo quy luaät töông quan veà aâm döông nguõ haønh vaø theo aûnh höôûng cheá hoùa laãn nhau veà yù nghóa. Vì vaäy, ñi saâu ñeán caùc sao trong moät cung, haøm soá Töû – Vi caøng phöùc taïp hôn. Chaúng nhöõng haøm soá naøy phaûi quan taâm ñeán söï cheá hoùa treân 2 bình dieän aâm döông nguõ haønh vaø yù nghóa caùc sao maø coøn phaûi löu yù soá löôïng caùc sao toát xaáu trong cung. Ngöôøi lyù giaûi phaûi nhaän ñònh veà löôïng (appreùciation quantiative) vaø caû veà phaåm appreùciation quanlitative). Tính caùch phöùc taïp naøy coøn theå hieän qua haøm soá hôïp hay phöùc taïp cuûa phuùc ñöùc. laêng kính naøy coù theå laøm giaûm cheá hay taêng cöôøng yù nghóa cuûa sao, cung raát nhieàu. Trong khi ñoù, chính phuùc ñöùc cuõng laø moät haøm soá khaùc. Tính caùch phöùc taïp naøy laø ñaëc tröng coá höõu cuûa haøm soá veà con ngöôøi. Sinh vaät naøy khoâng ñôn giaûn trong söï caáu taïo, trong söï phaûn öùng. Noù coù quaù nhieàu nhaân toá caáu taïo. Noù cuõng khoâng bao giôø phaûn öùng theo moät caên baûn naøo. Coù khi lyù trí laán aùt tình caûm, coù khi tình caûm öu thaéng hôn. Coù ngöôøi chaúng phaûn öùng theo caên baûn naøo maø chæ xu höôùng theo dö luaän. Ñoù laø nhöõng lyù do khieán cho haøm soá Töû – Vi khoâng theå laø phöông trình cuï theå, khoâng phaûi laø moät coâng thöùc, khoâng theå ñoà bieåu hoùa baèng tröïc tuyeán hay ñöôøng voøng, kho ño löôøng ñöôïc veà löôïng cuõng nhö veà phaåm moät caùch chính xaùc. Chính caùc ñaëc tính naøy laøm cho khoa Töû – Vi raát töông ñoái. Thaønh thöû nghi vaán ñöôïc neâu leân laø vì tính caùch toång quaùt vaø phöùc taïp cuûa haøm soá Töû – Vi ñoù, lieäu haøm soá naøy coù coâng duïng naøo hay khoâng? D. COÂNG DUÏNG THÖÏC TIEÃN CUÛA HAØM SOÁ TÖÛ – VI Thaät söï, haøm soá Töû – Vi khoâng haún laø voâ duïng. 1) Tröôùc heát, qua yù nieäm haøm soá, ngöôøi ta môùi thaáy ñöôïc heä thoáng töông quan giöõa caùc yeáu toá taïp baùc.
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 77 Haøm soá ñoù phaûn aùnh ñaày ñuû söï phöùc taïp cuûa khoa hoïc veà con ngöôøi. Vaû chaúng, haøm soá ñöôïc baøy ra, khoâng phaûi ñeå ñöa ra moät coâng thöùc ñoaùn soá moät caùch maùy moùc vaø cuï theå. Coâng duïng cuûa noù chæ laø neâu leân moät yù nieäm töông quan, phaân tích nhöõng yeáu toá töông quan. 2) Haøm soá Töû – Vi nhaéc nhôû ngöôøi xem soá veà söï lieân heä chaët cheõ giöõa caùc yeáu toá. Ñieàu naøy coù taùc duïng traùnh nhöõng ngoä nhaän voäi vaøng hay phieán dieän. Ngöôøi giaûi ñoaùn, nhôø nhaõn quan toång hôïp cuûa Töû – Vi, phaûi gom goùp caùc yeáu toá ñeå ñoái chieáu, caân nhaéc, ngoõ haàu coù theå keát luaän treân söï toång hôïp caùc nhaän ñònh cuïc boä. Ñoù laø moät phöông phaùp xem Töû – Vi thích ñaùng nhaát. Noùi toùm laïi, qua yù nieäm Haøm soá, khoa Töû – Vi ñaõ quan nieäm raát thích ñaùng veà con ngöôøi vaø quan nieäm raát thích ñaùng veà phöông phaùp khaûo saùt con ngöôøi. Khoa Töû – Vi quan nieäm con ngöôøi moät caùch toaøn dieän, bao haøm caû theå xaùc laãn tinh thaàn, caû di truyeàn laãn baûn tính caù nhaân, caû moâi tröôøng gia ñình laãn moâi tröôøng xaõ hoäi, caû coâng danh laãn taøi loäc. khoa Töû – Vi khoâng chòu taùch rôøi caùc phöông dieän trong con ngöôøi. Con ngöôøi ñöôïc Töû – Vi hoïc xem nhö moät toång hôïp caùc phöông dieän chôù khoâng phaûi nhö moät phöông dieän rieâng bieät naøo. Ñaây laø moät quan nieäm heát söùc caáp tieán vaø thích ñaùng. Quan nieäm naøy coøn tieán boä hôn quan nieäm Taây – phöông veà con ngöôøi. Thaät vaäy, khoa hoïc nhaân vaên cuûa Taây – phöông chieát con ngöôøi thaønh töøng laõnh vöïc ñeå nghieân cöùu rieâng. Coù ngaønh chæ nghieân cöùu taâm lyù, coù ngaønh chæ nghieân cöùu theå xaùc (y hoïc), coù ngaønh chæ nghieân cöùu linh hoàn (thaàn hoïc). Chöa coù söï toång hôïp giöõa caùc ngaønh. Moãi ngaønh coù moät nhaõn quan rieâng veà con ngöôøi. Leà loái khaûo saùt naøy bò dò nghò raát nhieàu. Taùc giaû ñoäc ñaùo nhaát ñaõ chæ trích phöông phaùp Taây – phöông laø Alexis Carel. OÂng naøy nhìn nhaän raèng, maõi cho ñeán theá kyû 20, con ngöôøi vaãn coøn laø moät aån soá. (l’homme, cet Inconnu). Sôû dó nhö vaäy, vì caùc nhaø khoa hoïc Taây phöông khoâng co phöông phaùp nghieân cöùu con ngöôøi toaøn dieän, cho neân bieát raát ít vaø bieát moät caùch phieán dieän veà con ngöôøi. OÂng coå voõ moät phöông phaùp khaûo saùt con ngöôøi ñaày ñuû vaø toaøn dieän hôn. Khoa hoïc nhaân vaên Ñoâng – phöông, qua moân Töû – Vi, ñaõ töï haøo ñi tröôùc khoa hoïc nhaân vaên Taây – phöông treân bình dieän phöông phaùp hoïc caû 10 theá kyû! PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 6 Luaän veà giaù trò khoa Töû – Vi Maëc duø khoa Töû – Vi coù töø ñôøi Toáng, nhöng vì ít ai chòu khoù nghieân cöùu ñeán taän cuøng vaø ñöa ra nhöõng pheâ phaùn, cho neân khoa naøy bò nhieàu dö luaän ngoä nhaän. A. NHÖÕNG NGOÄ NHAÄN THOÂNG THÖÔØNG VEÀ KHOA TÖÛ VI Coù hai khuynh höôùng pheâ bình khoa Töû – Vi. Coù ngöôøi cho raèng khoa hoïc naøy giaûi ñaùp taát caû aån soá cuûa vaän meänh con ngöôøi, tieân lieäu ñöôïc taát caû bieán coá, ñeà ra nhieàu keát luaän chính xaùc veà töôùng maïo, coát caùch, nhaân phaåm, taâm tính, gia ñình, baïn beø, xaõ hoäi, quan tröôøng, taøi saûn, con caùi… Döïa vaøo ñoù, dö luaän naøy cho raèng khoa Töû – Vi goùi gheùm taát caû nhöõng gì thieân ñònh cuûa Trôøi Ñaát daønh cho moät caù nhaân, töùc laø chæ caàn môû laù soá Töû – Vi ra laø coù theå ñoïc heát tieåu söû cuûa ñöông söï, thaáy heát caùc giai ñoaïn cuûa cuoäc ñôøi, nhìn ñöôïc caùc tai hoïa hay phuùc loäc hieän taïi vaø töông lai cuûa mình vaø caû nhöõng ngöôøi coù lieân heä vôùi mình. Quan nieäm naøy ñaõ ñeà cao quaù ñaùng khoa Töû – Vi, thaäm chí cho noù moät giaù trò thaàn huyeàn raát lôùn. Caùc vì sao ñöôïc xem nhö caùcvò thaàn
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 78 hoä maïng hay aùm maïng maø hieäu löïc baûo trôï hay phaù hoaïi haàu nhö khoâng ai cöôõng noåi. Töø ñoù, con ngöôøi khoâng coøn chuû ñoäng kieán taïo ñöôïc töông lai cuûa mình, maø phaûi chòu phoù maëc cho thieân – ñònh. Traùi laïi, coù ngöôøi laïi khoâng tin Töû – Vi, khoâng cho khoa naøy coù moät giaù trò naøo. Hoï cho raèng Töû – Vi laø moät dò ñoan, meâ tín, thaäm chí laø moät taø thuaät cuûa nhöõng nhaø boùi toaùn truïc lôïi treân tín ngöôõng thieân haï. Coù ngöôøi hieåu bieát hôn ñaùnh giaù Töû – Vi nhö moät moân keùm khoa hoïc, khoâng ñuû neàn taûng ñeå ñöa ra moät keát luaän khaû chaáp veà vaän meänh con ngöôøi, voán laø moät vaán ñeà quaù ö phöùc taïp, khoâng theå tieân lieäu hay lyù giaûi moät caùch chính xaùc. Hoï cho raèng Töû – Vi chæ xaùc ñònh maø khoâng giaûi thích, maø cho duø coù giaûi thích, thì söï giaûi thích, hoaëc döïa vaøo huyeàn bí, hoaëc khoâng ñöôïc thoûa ñaùng, vì caên baûn cuûa khoa Töû – Vi chöa vöõng vaøng. Tröôùc hai khuynh höôùng ñaùnh giaù nhö vaäy, ta neân nhaän ñònh theá naøo veà khoa Töû – Vi? B. THÖÛ PHEÂ BÌNH KHOA TÖÛ – VI Theo thieån yù cuûa taùc giaû, caû hai nhaän ñònh neâu treân ñeàu coù tính caùch phieán dieän vaø hôøi hôït. Khoa naøy khoâng heà coù giaù trò huyeàn bí naøo. Caùc vì sao khoâng phaûi laø nhöõng thaàn linh giaùm saùt hay ñieàu höôùng vaän meänh con ngöôøi. Ñoù laø nhöõng yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi. Chuùng ta khoâng neân linh thieâng hoùa caùc yeáu toá ñoù, khoâng neân cho noù giaù trò tuyeät ñoái. Khoâng coù moät söï saép xeáp naøo cuûa ñaáng Chí Toân hay cuûa thaàn linh treân vaän meänh con ngöôøi! Vieäc keâ khai ñaëc tính cuûa con ngöôøi qua ñaëc tính moät soá sao khoâng coù nghóa laø con ngöôøi do caùc sao treân trôøi chi phoái. Sanh töø “sao” trong khoa Töû – Vi chæ maø moät teân goïi bieåu kieán, möôïn teân moät vaät theå ñeå meänh danh moät yeáu toá cuûa con ngöôøi vaø khoa Töû – Vi laø moät phöông phaùp tìm hieåu con ngöôøi baèng nhöõng yeáu toá goïi laø “sao”. Thaät söï, con ngöôøi laø moät toång hôïp caùc yeáu toá cô theå, töôùng maïo, tính tình, coâng danh, taøi loäc, phuùc thoï, cha meï, anh em, xaõ hoäi, vôï choàng, con caùi, beänh taät, baïn beø… Moãi yeáu toá ñöôïc bieåu hieän trong moät cung, qua moät soá ñaëc tính cuûa moät sao. Theo thieån nghó, ngöôøi saùng laäp khoa Töû – Vi khoâng nhìn leân tinh tuù ñeå bieát con ngöôøi döôùi theá, maø phaân tích con ngöôøi döôùi theá thaønh töøng yeáu toá ñeå roài toång hôïp laïi. Moãi yeáu toá ñöôïc ñaët teân, vaø ngöôøi saùng laäp ñaõ möôïn teân caùc sao ñeå goïi. Kyø thaät, teân cuûa moät sao khoâng quan troïng, vì ñoù chæ laø caùch meänh danh. Quan troïng laø yù nghóa caùc sao maø ngöôøi saùng laäp gaùn cho noù. Coøn noùi veà thieân ñònh hay tieàn ñònh thì khoa Töû – Vi khoâng hoaøn toaøn tieàn ñònh maø cuõng khoâng choái boû söï tieàn ñònh. Khoa Töû – Vi khoâng hoaøn toaøn tieàn ñònh vì laø khoa naøy vaãn chaáp nhaän aûnh höôûng cuûa caù nhaân treân vaän maïng. Cuoäc dieän ñôøi ngöôøi khoâng phaûi chæ do caùc yeáu toá ngoaïi caûnh saép xeáp. Baèng chöùng laø cung Meänh vaãn laø moät trong caùc cung quan troïng vaø goùp phaàn ñònh ñoaït vaän maïng caù nhaân cuøng vôùi caùc cung khaùc. Khoa Töû – Vi khoâng choái boû söï tieàn ñònh, vì cho raèng, ngoaøi yeáu toá cuûa baûn meänh caù nhaân, con ngöôøi coù nhieàu yeáu toá ngoaïi lai khaùc chi phoái con ngöôøi. Vaû chaêng, ngay trong baûn meänh, coù nhöõng sao maø yù nghóa taâm tính, beänh lyù laø nhöõng yeáu toá goùp phaàn quyeát ñònh phaûn öùng bò tieàn ñònh ít nhieàu do ôû baûn tính cuûa mình. Maët khaùc, khoa Töû – Vi raát coi troïng aûnh höôûng cuûa Phuùc ñöùc ñoái vôùi caù nhaân. YÙ nieäm naøy bao haøm nhöõng lôïi ñieåm hay baát lôïi ñieåm cuûa gia theá, gioøng hoï ñoái vôùi caù nhaân vaø caû ñoái vôùi con chaùu veà sau. Coi troïng phuùc ñöùc gioøng hoï, khoa Töû – Vi ñaõ xem ñònh meänh con ngöôøi nhö leä thuoäc vaøo caùi toát caùi xaáu cuûa cha meï, oâng baø vaø xem con chaùu mình vaãn coøn leä thuoäc söï toát xaáu ñoù. Kyø thaät thì yù nieäm phuùc ñöùc cuõng chæ laøl moät yeáu toá aûnh höôûng ñeán con ngöôøi, nhöng, möùc ñoä aûnh höôûng vaãn coøn tuøy thuoäc vaøo caùi toát caùi xaáu cuûa mình. Meänh vaø Thaân con ngöôøi khoâng haún bò Phuùc Ñöùc chi phoái theo moät chieàu, maø vaãn chi phoái trôû laïi Phuùc Ñöùc. Chính vì theá môùi caàn coù söï caân nhaéc, cheá hoùa caùc aûnh höôûng theo söï taùc ñoäng hoã töông qua laïi. Haøm soá caù nhaân tuøy thuoäc moät phaàn vaøo aâm ñöùc oâng baø cha meï, nhöng, vaãn tuøy thuoäc phaàn vaøo coâng nghieäp cuûa chính mình. Vaäy, aûnh höôûng cuûa Phuùc Ñöùc
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 79 khoâng coù tính caùch quyeát ñònh toaøn dieän; aûnh höôûng ñoù vaãn coù giôùi haïn, coù möùc ñoä, coù theå bò gia giaûm bôûi nhöõng yeáu toá caù nhaân. Coù ngöôøi noùi raèng khoa Töû – Vi laø moät meâ tín dò ñoan, thieáu caên baûn khoa hoïc ñeå giaûi thích caùc bieán coá trong ñôøi ngöôøi. Quan nieäm naøy coù ñuùng hay khoâng? Theo taùc giaû, ñaây cuõng laø moät söï pheâ bình hôøi hôït, phieán dieän cuûa dö luaän. Khoa Töû – Vi tröôùc heát khoâng phaûi laø moät dò ñoan, döïa vaøo thaàn linh ñeå bieát con ngöôøi. Traùi laïi, khoa Töû – Vi döïa vaøo con ngöôøi ñeå bieát con ngöôøi. Khoa naøy phaân tích con ngöôøi thaønh nhöõng yeáu toá chi phoái, töø yeáu toá baûn tính, cô theå, beänh traïng, cho ñeán caùc yeáu toá gia ñình, vôï choàng, con caùi, anh em, vaø yeáu toá veà coâng danh, taøi loäc, xaõ hoäi, baïn beø. Con ngöôøi chính laø söï toång hôïp caùc yeáu toá. Nhö vaäy, khoa Töû – Vi khoâng coù tính linh thieâng, meâ tính… Traùi laïi, ñoù laø moân khaûo cöùu veà con ngöôøi khaù thöïc tieãn. Chính söï phaân tích con ngöôøi thaønh nhöõng yeáu toá phöùc taïp ñoù, cho neân khoa Töû – Vi coù moät caên baûn hôïp lyù ñeå khaûo saùt ñôøi ngöôøi. Ñaây laø moân caên baûn nghieân cöùu coù theå goïi laø khoa hoïc. Caên baûn naøy vöøa döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm cuûa caù nhaân nhö cô theå, beänh traïng, tính tình, töôùng maïo, vöøa döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa gia ñình nhö cha meï, anh em, vôï choàng, con caùi, vöøa döïa vaøo ñaëc ñieåm chung cuûa gioøng hoï nhö phuùc ñöùc oâng baø, vöøa döïa vaøo caùc yeáu toá xaõ hoäi khaùc nhö moâi tröôøng sinh soáng beân ngoaøi, baïn beø, toâi tôù, ngöôøi ngoaøi, vöøa döïa vaøo caùc yeáu toá quan heä maät thieát ñeán cuoäc soáng cuûa mình nhö ngheà nghieäp, tieàn baïc, ñieàn saûn. Thieát töôûng söï phaân tích naøy khaù tinh vi vaø hôïp lyù, khaû dó taïo ñöôïc moät caên baûn khaûo saét ñôøi ngöôøi moät caùch khoa hoïc. Caên baûn naøy nhaát ñònh khoâng coù gì laø dò ñoan, meâ tín hay thaàn huyeàn. Noù raát thieát thöïc. Khuyeát ñieåm khaû höõu coù theå laø noù coøn toång quaùt vaø chöa coù qui luaät vöõng vaøng veà söï chi phoá hoã töông. Quaû thaät, khoa Töû – Vi khoâng goùi gheùm ñöôïc heát caùc uaån khuùc phöùc taïp cuûa söï vieäc, cuõng khoâng giaûi thích ñaày ñuû taïi sao söï vieäc ñoù laïi xaûy ra trong luùc ñoù. Khoa naøy chæ keå ra nhöõng bieán coá, khoâng ñöa ra nguyeân uûy. Neáu coù choã khoa Töû – Vi giaûi thích ñöôïc thì söï giaûi thích khoâng chi tieát. Veà ñieåm naøy phaûi coâng nhaän khoa Töû – Vi coøn thieáu soùt. Caên baûn aùp duïng ñeå ñeà ra quy luaät caùc bieán coá haõy coøn sô saøi, thieáu phong phuù vaø chöa vöõng chaõi. Nhöng, khoâng phaûi vì vaäy maø noùi khoa Töû – Vi thieáu caên baûn khaûo saùt. Noù vaãn coù giaù trò, chæ hieàm giaù trò ñoù haõy coøn toång quaùt vaø töông ñoái. Khoa Töû – Vi cao hay thaáp coøn tuøy ngöôøi giaûi ñoaùn, chôù rieâng boù, giaù trò noäi taïi khoâng maáy cao laém. Duø sao, ta khoâng neân ñoøi hoûi quaù nhieàu ôû moät khoa hoïc nhaân vaên xöa nay chæ coù ngöôøi saùng laäp maø ngöôøi khoâng coù khai trieån. Giaù trò cuûa moät khoa hoïc nhaân vaên khoâng haún baét nguoàn nguoàn ôû giaù trò noäi taïi cuûa moân hoïa ñoù, maø coøn baét nguoàn ôû söï boài ñaép, söï phong phuù hoùa cuûa nhieàu theá heä nhaân loaïi khai trieån theâm noù. Khoa Töû – Vi gaëp söï baát laø thieáu ngöôøi khai trieån maëc duø noù raát ñöôïc phoå caäp vaø tín nhieäm. Nhöng, ngöôøi aùp duïng khoâng phaûi laø ngöôøi khai trieån. Nhöõng ngöôøi söû duïng khoa naøy, haàu heát, nhaèm muïc ñích thöông maïi hay hieáu kyø, chôù khoâng nhaèm khai trieån moät boä moân vaên hoùa. Cho neân khoa Töû – Vi cheát ôû choã thieáu soùt lyù thuyeát gia boå tuùc caên baûn khaûo saùt tieân khôûi. Nhöng, söï thònh haønh cuûa caùc moân ñeä Töû – Vi cuõng laø moät lyù do xaùc nhaän phaàn naøo giaù trò cuûa khoa naøy. Treân ñaây, taùc giaû ñaõ tham luaän veà nhöõng ngoä nhaän thoâng thöôøng treân giaù trò khoa Töû – Vi. Ñeå coù theå pheâ bình khoa naøy moät caùch phong phuù hôn, caàn khaûo saùt veà giaù trò noäi taïi cuûa noù. 1) Nhaän ñònh veà ñoái töôïng khoa Töû – Vi Töø khôûi thuûy cho ñeán nay, khoa Töû – Vi vaãn khoâng thay ñoåi ñoái töôïng: tìm hieåu con ngöôøi. Taùc giaû khoa Töû – Vi laø ñaïo só Traàn Ñoaøn, sinh döôùi ñôøi nhaø Toáng beân Taøu. OÂng naøy ñaõ döïa vaøo Kinh Dòch cuøng nhöõng khai trieån veà lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa Ñoång Troïng Thö, moät trieát gia ñôøi nhaø Haùn, ñeå laäp ra khoa Töû – Vi. Theo nguyeân ngöõ, danh töø Töû – Vi khoâng noùi leân ñoái töôïng cuûa moân khaûo cöùu. Töû laø ñoû tía, Vi laø li ti nhoû hay vi dieäu. Nhöng, muïc ñích cuûa khoa naøy laø tìm hieåu con ngöôøi vaø vaän soá con ngöôøi, döïa treân heä thoáng quy luaät bieán hoùa cuûa trieát thuyeát veà vuõ truï thôøi ñoù. Duø caên baûn tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø thoâi.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 80 Trong vieäc tìm hieåu naøy, khoa Töû – Vi coù tham voïng khaûo saùt caû con ngöôøi laãn ñôøi ngöôøi, töùc laø caùc ñieåm chi tieát sau: A) Ñaëc tính caù nhaân moãi ngöôøi, bao haøm caùc yeáu toá: − Cô theå (constitution anatomique). − Töôùng maïo (constitution morphologique). − Tính tình (constitution carateùrologique). − Beänh taät (constitution pathologique). B) Ñaëc tính gia ñình (ñaïi gia ñình vaø tieåu gia ñình) nhö: − Cha meï (ascendants). − Anh chò em (consanguins). − Vôï choàng (vie conjugale). − Con caùi (desecendants). − Ñôøi soáng ngoaïi hoân (relations extra-conjugales). C) Ñaëc tính veà sinh keá nhö: − Ngheà nghieäp (situation professionnelle). − Taøi loäc (situation financieøre). − Ñieàn saûn (biens acquis). D) Ñaëc tính xaõ hoäi nhö: − Moâi tröôøng sinh soáng (milieu social). − Nhöõng moái giao thieäp (relations sociales). E) Ñaëc tính gioøng hoï nhö: − Phuùc ñöùc (heùritage mateùrial et spirituel) − AÛnh höôûng cuûa aâm phaàn (influences immateùrielles). F) Ñaëc tính vaän soá bao goàm: − Caùc giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi (les grandes eùpisodes). − Caùc bieán coá lôùn trong moãi thaäp nieân (les grandes eùveønements de chaque deùcade). Ñaây laø nhöõng ñoái töôïng raát roäng raõi. Ñaëc tính moãi ñoái töôïng ñöôïc goùi gheùm vaøo trong moät soá sao aûnh höôûng laãn nhau theo quy luaät sinh khaéc veà aâm döông nguõ haønh. Veà maët phaïm vi, nhöõng ñoái töôïng naøy raát phong phuù, ñaày ñuû veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Nhöng, veà maët giaù trò, moãi ñoái töôïng khoâng ñöôïc ñaày ñuû veà giaù trò nhö nhau. Nhöõng gì thuoäc veà caù nhaân moät ngöôøi thöôøng ñaày ñuû hôn nhöõng yeáu toá thuoäc veà ngöôøi khaùc. Coù nhieàu tröôøng hôïp caùc chi tieát veà caù nhaân raát ñuùng trong khi caùc chi tieát veà cha meï, anh em laïi sai hoaëc soùt. Thaønh thöû, ñoái töôïng cuûa khoa Töû – Vi, tuy coù roäng raõi, nhöng khoâng ñöôïc cuï theå treân nhieàu ñieåm. Cho neân, vieäc luaän ñoaùn veà gia ñình caàn ñöôïc phoái hôïp treân 2 laù soá cuûa vôï laãn choàng, cuûa cha meï laãn con caùi. Rieâng 1 laù soá khoâng ñuû chöùa heát caùc chi tieát uaån khuùc quaù nhieàu veà ñôøi ngöôøi lieân heä vôùi mình.
Đồng bộ tài khoản