Tử vi hàm số - Phần 9

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
249
lượt xem
183
download

Tử vi hàm số - Phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 9. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 9

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 81 2) Nhaän ñònh veà nhaõn quan Töû – Vi Khoa Töû – Vi quan taâm ñeán nhieàu aûnh höôûng treân con ngöôøi, töø caù tính cho ñeán sinh keá, gia ñình, xaõ hoäi vaø aâm phaàn phuùc ñöùc. ñaëc bieät, khoa naøy chuù troïng raát nhieàu vaøo cung Phuùc ñöùc, ñöôïc xem nhö moät cung cöôøng, tieân nieäm raèng haïnh phuùc con ngöôøi tuøy thuoäc nhieàu ôû phaàn duy linh, aâm ñöùc cuûa oâng baø ñeå laïi. Nhöng, ñaây chæ laø moät caùnh cöûa heù môû vaøo phaàn linh thieâng maø thoâi. Kyø thaät, khoa Töû – Vi höôùng veà nhaân sinh quan hôn laø theá giôùi voâ hình. Maët khaùc, caàn phaûi löu yù raèng khoa Töû – Vi höôùng veà nhaân sinh quan cuûa con ngöôøi theá tuïc, chôù khoâng phaûi cuûa con ngöôøi toân giaùo. Noùi khaùc ñi, haàu heát yù nghóa caùc boä sao treân caùc cung ñeàu noùi veà caùc ñaëc ñieåm, bieán coá cuûa ngöôøi ñôøi chôù khoâng phaûi cuûa ngöôøi ñaïo. Khoa Töû – Vi, caên baûn coù tính caùch theá tuïc, cho neân khoâng xem ñöôïc cho ngöôøi chaân tu. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu vì bieán coá treân con ngöôøi chæ coù nghóa cho ngöôøi ñôøi maø thoâi. Nhöõng keû tu haønh coù moät nhaân sinh quan sieâu thoaùt, khaùc haún vôùi ngöôøi ñôøi, chính vì hoï khoâng coøn quan taâm ñeán caùc yeáu toá ngoaïi giôùi nöõa. Ñoái vôùi caùc vò naøy, chæ coù noäi taâm laø ñaùng keå. Nhö vaäy, khoa Töû – Vi khoâng aùp duïng cho ngöôøi thoaùt tuïc. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø khoa Töû – Vi khoâng nhìn thaáy xu höôùng voïng ñaïo cuûa ngöôøi ñôøi, nhöng khoa naøy laïi baét ñaàu heát aùp duïng khi ngöôøi ñôøi böôùc vaøo coõi ñaïo. Maët khaùc, khoa Töû – Vi vaãn coù theå tieân lieäu trieån voïng cuûa ngöôøi ñaïo trôû laïi ñôøi ngöôøi. Nhöng, luùc naøo con ngöôøi coøn soáng moät sinh hoaït theá tuïc thì Töû – Vi môùi öùng duïng. Ñaây cuõng laø moät giôùi haïn khaùc nöõa cuûa giaù trò khoa Töû – Vi. Treân moät bình dieän khaùc nhaõn quan Töû – Vi raát thích ñaùng. Thaät vaäy, ñaây laø moät nhaõn quang toång hôïp moät caên cöù vaøo söï aûnh höôûng hoã töông cuûa nhieàu yeáu toá lieân quan ñeán con ngöôøi cuøng moät luùc. Cho neân khi noùi ñeán Töû – Vi laøl phaûi nghó ñeán haøm soá. YÙ nieäm haøm soá tieàm phuïc trong yù nieäm Töû – Vi. Töû – Vi vi dieäu ôû haøm soá ñoù. Giaù trò cuûa haøm soá naøy ñöôïc luaän ñoaùn trong phaàn noùi veà “haøm soá trong khoa Töû – Vi”. Nhöng, thieát töôûng caàn nhaéc laïi ñaây nhöõng ñaëc tính cuûa haøm soá ñoù. Tröôùc heát, ñaây laø moät haøm soá phöùc taïp. Noù toång hôïp caùc ñoäng soá bieán thieân vaøo moät phöôøng trình toång quaùt trong ñoù coù caùc yeáu toá veà Meänh, Thaân, Phuùc ñöùc, Haïn. Moãi yeáu toá laø moät haøm soá khaùc. Nhö Meänh tuøy thuoäc vaøo Baûn Meänh, Cuïc, cung an Meänh, chính dieäu thuû Meänh, trôï tinh thuû Meänh caùc cung sao chieáu Meänh nhö cung Thieân Di, cung Quan, cung Taøi. Nhö theá, haøm soá Töû – Vi coù nhieàu heä caáp: ñoù laø moät haøm soá ña caáp. Giaù trò cuûa noù coù leõ baét nguoàn ôû söï phöùc taïp hôïp lyù naøy, ñoàng thôøi ôû söï toång hôïp caùc haøm soá linh ñoäng. Nhöõng keát luaän cuûa Töû – Vi khoâng bao giôø chæ caên cöù vaøo moät yeáu toá, maø vaøo nhieàu yeáu toá phoái hôïp. Cho neân, khoa Töû – Vi khoâng phieán dieän nhìn söï kieän maø nhìn söï kieän trong boái caûnh toaøn dieän caùc aûnh höôûng chi phoái. Duø sao, ñaây cuõng laø moät giaù trò toång quaùt vaø laø moät giaù trò coù tính caùch luaân lyù. Maët khaùc, chính tính caùch phöùc taïp cuûa caùc aûnh höôûng ñaõ khieán cho khoa Töû – Vi toái nghóa vaø khoù aùp duïng. Nhöõng thaåm ñònh veà löôïng (appreùciation quantitative), veà phaåm (appreùciation quantitative) khoâng ñöôïc roõ raøng vì bò aûnh höôûng bôûi moät haøm soá baùch bieán ña caáp. Söï thieáu soùt caùc quy luaät chi phoái, laøm cho khoa Töû – Vi trôû thaønh mô hoà, ñöôïc giaûi thích tuøy ngöôøi chôù khoâng phaûi tuøy giaù trò caùc quy luaät cuûa khoa. 3) Nhaän ñònh veà giaù trò cô höõu cuûa khoa Töû – Vi Khoa Töû – Vi ñaët neàn taûng treân lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh vaø treân caùc yeáu toá sao, ñöôïc gaùn cho nhieàu yù nghóa phöùc taïp. Pheâ bình khoa Töû – Vi aét phaûi ñaùnh giaù trieát lyù veà AÂm Döông Nguõ Haønh, ñoàng thôøi xeùt giaù trò caùc yù nghóa cuûa caùc vì sao. a) Giaù trò khoa Töû – Vi veà maët trieát lyù AÂm Döông Nguõ Haønh
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 82 Nhö ñaõ trình baøy trong phaàn luaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh caùc qui taéc thöïc tieãn aùp duïng vaøo khoa Töû – Vi cuûa lyù thuyeát naøy haõy coøn mô hoà vaø thieáu soùt. Töø lyù thuyeát ñoù, ngöôøi ta chæ ruùt tæa ñöôïc caùc qui taéc toång quaùt. Maët khaùc, caùc qui taéc naøy coøn thieáu soùt, khoâng ñuû ñeå giaûi ñaùp caùc tröôøng hôïp töông phaûn quaù ö phöùc taïp cuûa söï hoäi tuï caùc yeáu toá ñoàng loaït. Phöông trình Töû – Vi laø moät phöông trình ña caáp, baùch bieán, leä thuoäc quaù nhieàu bieán soá moät löôït, cho neân ñöôïc dieãn ñaït moät caùch cuï theå vaø haøm suùc. Chieáu theo qui luaät bieán hoùa töông khaéc töông sinh cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh, ngöôøi ta ghi nhaän ñoàng thôøi nhieàu yeáu toá töông sinh vaø töông khaéc. Treân caùc yeáu toá naøy, giaù trò veà phaåm cuõng nhö veà löôïng bò thay ñoåi. Vì vaäy, söï bieán hoùa cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh treân nhöõng yeáu toá linh ñoäng nhö vaäy trôû thaønh quaù ö phöùc taïp: phöông trình Töû – Vi laâm vaøo ngoõ cuït, thieáu ñaùp soá cuï theå. Söï thieáu soùt naøy laøm giaûm giaù trò cuûa caên baûn trieát lyù cuûa khoa Töû – Vi raát nhieàu. b) Giaù trò khoa Töû – Vi veà maët caùc vì sau Khoa Töû – Vi söû duïng khoaûng 110 vì sao. Moãi sao ñöôïc gaùn cho nhieàu yù nghóa. Nhöõng yù nghóa naøy ñaõ ñöôïc lieät keâ trong phaàn luaän veà caùc sao vaø yù nghóa caùc vì sao. Nhìn chung, caùc yù nghóa cuûa caùc sao xeùt ra lieân quan ñeán haàu heát caùc bieán coá lôùn trong ñôøi ngöôøi. Dieãn xuaát ñöôïc nhieàu tröôøng hôïp cuï theå ñieån hình cuûa ñôøi ngöôøi trong caùc phaïm vi tính tình, cô theå, töôùng maïo, beänh taät, tai hoïa, gia ñình, vôï choàng, con caùi, söï nghieäp, sinh keá, ñieàn saûn, xaõ hoäi, baïn beø v.v… Moãi phaïm vi laïi dieãn ñaït ñöôïc nhieàu khía caïnh uaån khuùc cuûa tình traïng. Maët khaéc, moät soá lôùn bieán coá trong ñôøi ngöôøi ñaõ ñöôïc quaûng dieãn trong caùc cung haïn, giuùp ñaùnh giaù ñöôïc caùc giai ñoaïn thònh suy cuûa cuoäc ñôøi. Nhôø caùc sao, nhöõng bí aån aâm u nhaát cuûa cuoäc ñôøi, cuûa noäi taâm con ngöôøi ñöôïc phaùt giaùc. Chính nhôø ôû caùc sao, khoa Töû – Vi môùi coù giaù trò nhieàu hôn. Noù laø caên baûn khaû chaáp ñeå giaûi ñoaùn veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñoù laø nhöõng caên baûn giaûi ñoaùn phong phuù vaø tinh vi hôn caû phaàn trieát lyù aâm döông nguõ haønh. Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän raèng moät tuy yù nghóa caùc sao coù phong phuù, coù tinh vi, coù cuï theå, coù bao haøm nhieàu khía caïnh, coù lieân heä ñeán nhieàu ñaëc tröng, nhöng, caùc sao haõy coøn chöa noùi leân heát chi tieát cuûa moät ngöôøi, cuûa moät ñôøi, cuûa moät bieán coá. Trình ñoä cuï theå cuûa Töû – Vi haõy coøn chöa ñuùng möùc. Thaät söï thì con ngöôøi, ñôøi ngöôøi hay bieán coá veà moät giai ñoaïn naøo ñoù cuûa ñôøi ngöôøi nhaát ñònh phaûi phöùc taïp vaø phong phuù hôn. Ñöùng tröôùc söï phöùc taïp vaø phong phuù cuûa thöïc teá, nhöõng khaùm phaù cuûa Töû – Vi haõy coøn ít vaø toång quaùt. Maët khaùc, coù nhieàu laõnh vöïc maø caùc sao Töû – Vi chòu baát löïc. Ví duï nhö laõnh vöïc Phuùc ñöùc. Töû – Vi chæ ghi nhaän ñöôïc Phuùc ñöùc theo laù soá, khoâng chaéc dieãn xuaát ñöôïc Phuùc ñöùc thöïc teá cuûa moät ngöôøi. Moät ñòa haït baát löïc khaùc laø Töû – Vi khoâng phaân bieät noåi soá maïng cuûa nhöõng caù nhaân sinh truøng giôø, anh em sinh ñoâi, ngöôøi tu haønh v.v… Ngoaøi ra trong cung Phuùc ñöùc, khoa Töû – Vi ñaõ toång quaùt hoùa soá maïng cuûa caû gioøng hoï vaøo moät cung ñöôïc 3 cung khaùc hoäi chieáu. Töû – Vi khoâng phaân bieät ñöôïc gioøng hoï cha, meï, noäi, ngoaïi moät caùch tinh vi. Vaû chaêng, coù nhieàu tröôøng hôïp caàn coù moät laù soá khaùc ñeå boå tuùc luaän ñoaùn, nhö xem soá choàng phaûi xem caû soá vôï, soá con. Nhöõng ngöôøi thaân thuoäc trong moät laù soá khoâng ñöôïc Töû – Vi moâ taû ñaày ñuû, cho neân laù soá haàu nhö chæ coù giaù trò cao ñoái vôùi caù nhaân, vaø coù giaù trò thaáp hôn ñoái vôùi caù nhaân, vaø coù giaù trò cao ñoái vôùi caù nhaân, vaø coù giaù trò thaáp hôn ñoái vôùi ngöôøi khaùc lieân heä ñeán mình.
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 83 Ñoù laø nhöõng khuyeát ñieåm chính cuûa Töû – Vi. Duø sao ta cuõng khoâng theå ñoøi hoûi söï tuyeät ñoái trong moät moân hoïc sô khai, nhaát laø moân ñoù laø moân khaûo saùt con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Tuy khoa Töû – Vi coù tham voïng ñoù. Sau cuøng, khoa Töû – Vi coù tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn hay khoâng? 4) Nhaän ñònh veà giaù trò ngoaïi taïi cuûa khoa Töû – Vi Khoâng thieáu gì tröôøng hôïp khoa Töû – Vi ñöôïc ngöôøi ñôøi meán chuoäng vaø tin phuïc nhôø taøi naêng giaûi ñoaùn cuûa thaày boùi. Cuõng khoâng thieáu gì tröôøng hôïp khoa naøy bò dò nghò, khaû dó trôû thaønh khaû oá cuõng vì caùc “thaày ruøa”. Cho neân, neáu caên cöù vaøo giaù trò ngöôøi giaûi ñoaùn ñeå löôïng giaù moät khoa khaûo saùt cuûa con ngöôøi thì quaù hôøi hôït. Thaät söï ñoaùn ñuùng hay ñoaùn sai khoâng laøm taêng hay giaûm giaù trò cuûa khoa Töû – Vi. Töï khoa naøy coù nhieàu öu ñieåm vaø nhieàu khuyeát ñieåm. Ngöôøi giaûi ñoaùn gioûi laø ngöôøi coù dòp thöïc nghieäm, kieåm chöùng nhieàu tröôøng hôïp thöïc teá treân caùc laù soá, cuõng nhö ngöôøi coù caên baûn suy luaän vöõng chaéc, ñoàng thôøi vôùi linh caûm chính xaùc cuûa giaùc quan thöù saùu, giaûi ñoaùn hay hoaëc dôû laø do giaù trò cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn chôù khoâng haún do söï cao thaáp cuûa khoa Töû – Vi. QUYEÅN NHÌ PHAÀN I – YÙ nghóa caùc chính tinh PHAÀN II – YÙ nghóa caùc phuï tinh PHAÂN LOAÏI CAÙC CHÍNH TINH THEO ÑAËC TÍNH CHUÛ YEÁU Khoa Töû – Vi chia caùc chính tinh laøm 10 loaïi: 1. ÑEÁ TINH: chuû teå caùc sao: Töû – Vi 2. PHUÙC TINH: phuùc, thoï: Thieân Ñoàng, Thieân Löông 3. THIEÄN TINH: huynh ñeä, phuùc thoï: Thieân Cô 4. QUÍ TINH: quan loäc: Thaùi Döông 5. PHUÙ TINH: cuûa caûi: Thaùi AÂm 6. QUYEÀN TINH: taøi loäc, uy quyeàn: Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Thaát Saùt. 7. TAØI TINH: taøi loäc: Vuõ Khuùc, Thieân Phuû 8. ÑAØO HOA TINH: Lieâm Trinh 9. AÙM TINH: caûn trôï: Cöï Moân 10. HUNG TINH: Tham Lang (daâm tinh), Phaù quaân (hao tinh), Lieâm Trinh (tuø tinh). Söï phaân bieät noùi treân khoâng laáy gì laøm chính xaùc. Baát luaän sao naøo ñaéc ñòa ñeàu coù ít nhieàu yù nghóa phuùc, thoï, phuù, quí, taøi, quyeàn… Söï phaân loaïi noùi treân coát ñeå chæ vò trí thích hôïp nhaát cuûa 1 chính tinh maø thoâi. Ví duï: Thaùi Döông chuû veà quan loäc ôû cung Quan loäc thì hôïp, Thaùi AÂm chuû ñieàn traïch ôû cung Ñieàn raát toát, Vuõ Khuùc, Thieân Phuû chuû veà taøi loäc ôû cung Taøi thì ñuùng choå… Tuy nhieân, quan troïng vaãn laø söï ñaéc
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 84 ñòa. Neáu Vuõ Khuùc ñöôïc Taøi Baïch maø haõm ñòa theá taát khoâng coù nghóa laø giaøu coù. Thaùi Döông haõm ôû cung Quan cuõng khoâng quí. Vì vaäy phaûi coù caû 2 ñieàu kieän toái haûo: − Ñaéc ñòa. − ÔÛ vò trí thích hôïp vôùi ñaëc tính chuû yeáu cuûa sao. CÖÏ MOÂN BAÉC ÑAÅU TINH. AÂM. THUÛY 1. VÒ TRÍ CÖÏ MOÂN ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Maõo, Daäu. − Vöôïng ñòa : Tyù, Ngoï, Daàn − Ñaéc ñòa : Thaân, Hôïi − Haõm ñòa : Thìn Tuaát, Söûu Muøi, Tî. 2. YÙ NGHÓA CÔ THEÅ − Veà cô theå, Cöï Moân laø caùi mieäng. Neáu gaëp Hoûa hay Linh thì mieäng meùo. − Tuy nhieân, neáu cung Taät coù Cöï Moân thì beänh taät laïi khoâng lieân quan ñeán mieäng maø lieân quan ñeán boä phaän sinh duïc. Duø vaäy, saùch khoâng noùi roõ laø Cöï Moân chæ boä phaän sinh duïc. 3. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa, Meänh coù Cöï Moân thì “thaân hình ñaãy ñaø, thaáp, da traéng, maët vuoâng vaén, ñaày ñaën, maét loä” (Thaùi Thöù Lang, Töû – Vi Ñaåu soá, trang 222) saùch cuõng khoâng noùi roõ ñaëc tính veà mieäng. 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU CÖÏ MOÂN ÑAÉC ÑÒA − Thoâng minh, coù khaû naêng phaùn xeùt tinh vi. − Nhaân haäu. − Möu trí. − Coù taøi huøng bieän. Ñaây laø moät ñaëc tính troäi nhaát. Caøng ñi chung vôùi nhieàu sao chæ veà ngoân ngöõ, naêng khieáu naøy caøng saéc beùn. Chaúng haïn nhö ñi vôùi Hoùa khoa, Xöông, Khuùc, Thaùi Tueá, Löu haø thì coù taøi dieãn thuyeát, noùi naêng löu loaùt, huøng hoàn, ñanh theùp, coù söùc thu huùt cöû toïa: Ñaây laø öu ñieåm noåi nhaát cuûa caùc luaät sö, chính trò gia, giaùo sö, ngöôøi saùch ñoäng quaàn chuùng (meneur d’hommes). Do 2 ñaëc ñieåm möu löôïc vaø taøi aên noùi treân, ngöôøi coù Cöï Moân toïa thuû ôû Meänh coù nhöõng naêng khieáu: − Veà chính trò. − Veà tö phaùp, ngoaïi giao. Ñoù laø nhöõng ngöôøi ham thích hoaït ñoäng chính trò, coù oùc vaø coù taøi laõnh ñaïo quaàn chuùng, vaän ñoäng ñaùm ñoâng, coù thuû ñoaïn toå chöùc vaø hoaït ñoäng, nhaát laø khi ñi keøm vôùi caùc sao chuû veà chính trò, tö phaùp nhö Tang, Hoà, Thaùi Tueá, Quan Phuø, Khoác, Hö.
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 85 Thaønh thöû, khi khaûo saùt sao Cöï Moân, phaûi löu taâm ñeán söï hoäi tuï cuûa caùc sao khaùc ñoàng nghóa ñeå quyeát ñoaùn möùc ñoä cuûa yù nghó treân. Ñaëc bieät, sao Cöï Moân coù 2 vò trí raát ñeïp ôû Tyù vaø Ngoï chæ hoïa löïc hoïc roäng, taøi cao, ñoàng thôøi vôùi ñöùc ñoä. Ñaây laø Caùch “Thaïch Trung AÅn Ngoïc” (ngoïc daáu trong ñaù) moät cung caùch cuûa nho phong hieàn trieát. Tuy nhieân, muoán ñaéc thôøi phaûi coù moät trong nhöõng ñieàu kieän: − Hoùa Loäc ñoàng cung; − Tuaàn, Trieät aùn ngöõ; − Ñaïi Tieåu Hao ñoàng cung. Ngöôøi ñaéc caùch naøy raát röïc rôõ veà taøi, ñöùc, phuù, quí. Neáu khoâng ñöôïc 1 trong nhöõng ñieàu kieän treân, hoaëc laø phaûi ñoàng cung vôùi Loäc Toàn thì laø ngöôøi ña hoïc, ña naêng, nhöng khoâng gaëp thôøi. b) NEÁU CÖÏ MOÂN HAÕM ÑÒA − Keùm thoâng minh, hay nhaàm laãn. − AÊn noùi vuïng veà, khoaùc laùc neân hay bò mieäng tieáng, caõi vaõ. Ñaây cuõng laø moät ñaëc tính noåi baät. − Khoâng thích giao thieäp, ít baïn beø. Veà ñieåm naøy, Cöï Moân gioáng ñaëc tính cuûa Coâ Thaàn, Quaû Tuù, Ñaåu quan. − Hay thay ñoåi thaát thöôøng (gioáng nhö sao Hoùa Kî). − Ña nghi. − Gian quyeät, tham lam. − Baát ñaéc chí, baát maõn. Rieâng ñoái vôùi phaùi nöõ, coøn coù theâm yù nghóa: − Ñieâu ngoa laém ñieàu. − Ñoá kî, ghen tuoâng. − Ña daâm. Nhö vaäy, Cöï Moân haõm ñòa laø moät aùm tinh theo nhieàu nghóa, veà tinh thaàn cuõng nhö veà ñaïo ñöùc, cho neân coøn ñöôïc goïi laø Cöï AÙm hay AÙm Khoâng. Tuy nhieân, coù ngoaïi leä vôùi 2 tuoåi Quí vaø Taân. Gaëp 2 tuoåi naøy duø Cöï Moân coù haõm ñòa, nhöõng tính xaáu keå treân bò giaûm nheï ñi nhieàu, ñaëc bieät laø coù oùc thoâng minh. 5. YÙ NGHÓA TAØI LOÄC Neáu ñaéc ñòa, Cöï Moân chæ giaøu sang, coù uy danh. Ñaøn baø thì taøi gioûi, ñaûm ñang, lôïi choàng. Neáu haõm ñòa, thì vaát vaû, khoå sôû, nhaát laø khi Cöï Moân toïa thuû ôû Thìn Tuaát. Tuy nhieân, coù ngoaïi leä ñoái vôùi 2 tuoåi Quí vaø Taân gaëp Cöï Moân haõm ñòa ôû Thìn Tuaát vaø 2 tuoåi AÁt, Bính gaëp Cöï Moân haõm ñòa ôû Söûu Muøi. Trong 4 tröôøng hôïp naøy thì hieån ñaït, khaù giaû. 6. YÙ NGHÓA PHUÙC THOÏ, TAI HOÏA a) Neáu ñaéc ñòa, Cöï Moân coù yù nghóa phuùc thoï. b) Neáu haõm ñòa, yù nghóa xaáu raát naëng neà.
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 86 − Hay bò khaåu thieät, mieäng tieáng. − Hay bò kieån caùo, tuø toäi. − Hay bò tai naïn. − Hay bò beänh nan y. Thaùi Thöù Lang cho raèng beänh naøy ôû maét (?) hay ôû boä phaän sinh duïc. − Yeåu töû, neáu khoâng boû queâ nhaø tha phöông caàu thöïc. − Ñaøn baø thì khaéc choàng haïi con. c) ÔÛ ñaây, cuõng coù tröôøng hôïp ngoaïi leä ñoái vôùi 4 tuoåi Quí, Taân vaø AÁt, Bính: trong tröôøng hôïp naøy, tai hoïa seõ chieát giaûm ñi nhieàu. d) Tuy nhieân, Cöï Moân raát kî sao Hoùa kî, duø laø Cöï Moân ñaéc ñòa. Neáu hai sao ñoàng cung seõ gaëp naïn cheát ñuoái ñuïng xe hau tai naïn trinh tieát. Ngoaøi ra, Cöï Moân haõm ñòa coøn raát kî theâm caùc saùt tinh (nhö Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa) vaø hình tinh (nhö Thieân hình): tai hoïa beänh taät raát naëng vaø thöôøng phaûi yeåu töû vaø cheát thaûm. 7. YÙ NGHÓA CÖÏ MOÂN VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) NHÖÕNG BOÄ SAO TOÁT − Cöï, Nhaät ñoàng cung ôû Daàn: Vinh hieån vaø danh giaù suoát ba ñôøi (oâng, cha, mình). Neáu ôû Thaân thì khoâng baèng ôû Daàn, chæ khaù giaû maø thoâi, tröôùc coù coâng danh, sau môùi coù tieàn baïc. − Neáu theâm Quyeàn, Phöôïng: Söï toát ñeïp taêng theâm. Tuy nhieân neáu gaëp Loäc Toàn thì laïi xaáu, suoát ñôøi baát ñaéc chí. − Meänh cuõng Cöï Nhaät ñoàng cung chieáu: Cuõng ñöôïc toát ñeïp nhö Cöï, Nhaät toïa thuû. − Cöï Cô ôû Maõo vaø Daäu: Coù quan chöùc lôùn, taøi loäc doài daøo (taïi phuù). ÔÛ Daäu thì keùm hôn ôû Maõo. Ñaëc bieät boán tuoåi AÁt, Kyû, Taân thì caøng thònh ñaït vaø caû hai maët phuù vaø quí. − Neáu coù theâm Ñaïi, Tieåu, Hao: Raát giaøu coù vaø uy quyeàn danh tieáng löøng laãy, nhöng tính tình phoùng ñaõng, aên tieâu hoang phí. − Cöï Khoa ôû Thìn Tuaát: Coù bieät taøi veà aên noùi, coù khaû naêng du thuyeát. − Tuoåi Taân, Meänh ôû Töù Moä, Cöï toïa thuû: Vaãn khaù giaû duø Cöï haõm ñòa. Neáu theâm Taû, Höõu, tai hoïa bò chieát giaûm ñi nhieàu, duø cho Hoùa kî ñoàng cung. b) NHÖÕNG BOÄ SAO XAÁU − Cöï haõm, Kình, Ñaø: Ngöôøi yeáu ñuoái, bò beänh nan y. Neáu khoâng beänh thì troäm caép, ñaøng ñieám, phaù hoaïi, nöõ thì laêng loaøn. − Cöï Hoûa Linh:
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 87 Raát xaáu, coù theå bò cheát thaûm neáu haïn xaáu. − Neáu theâm Kình hay Ñaø: Coù theå töï töû baèng caùch töï traàm hay thaét coå. Neáu khoâng chaân tay bò taøn taät, phoûng naëng. − Cöï ôû Tyù Ngoï gaëp Loäc Toàn ñoàng cung: Coù hoïc, coù taøi nhöng baát ñaéc chí vì khoâng gaëp thôøi. − Cöï ôû Hôïi Tyù gaëp Loäc Toàn ñoàng cung: Khoâng phaùt huy ñöôïc taøi naêng, duø ñöôïc Loäc Quyeàn hoäi hoïp. Ñaây laø tröôøng hôïp moät ngöôøi coù cao voïng nhöng baát toaïi chí. − Nöõ meänh coù Cöï kî: Con gaùi thì thaát trinh, ñaøn baø thì thaát tieát. − Cöï Tham Hao: Bò tuø toäi 8. YÙ NGHÓA CUÛA CÖÏ MOÂN ÔÛ CAÙC CUNG Nhöõng boä sao treân coù giaù trò vaø yù nghóa khi toïa laïc ôû hai cung Meänh vaø Thaân. ÔÛ caùc cung khaùc, Cöï moân thöôøng coù nghóa xaáu. a) TAÄT − Cöï Kî: cheát ñuoái (hay Cöï Tham Rieâu) − Cöï Kình Hoûa ñoàng cung: beänh do töûu saéc gaây neân. Veà maët beänh lyù, Thaùi Thöù Lang cho raèng Cöï moân ôû Taät thì coù beänh ôû haï boä, maët thöôøng coù veát, luùc ít tuoåi coù nhieàu muïn nhoït. b) ÔÛ DI − Cöï Moân: bò khaåu thieät, thò phi. − Cöï, Hoûa, Linh: cheát ñöôøng vì tai naïn nguy hieåm. Neáu ñaéc ñòa, ra ngoaøi ñöôïc vò neå, tín nhieäm, deã kieám tieàn. c) ÔÛ NOÂ − Cöï Moân: toâi tôù, baïn beø hay noùi xaáu, oaùn traùch. − Cöï Moân ôû haõm ñòa: bò phaûn boäi. d) ÔÛ ÑIEÀN − Cöï Cô ôû Maõo Daäu: raát nhieàu nhaø cöûa. e) ÔÛ PHUÙC − Cöï Cô: ñöôïc höôûng phuùc thoï, phuù quí, hoï haøng giaøu coù quí hieån. − Neáu Cöï Haõm: giaûm thoï, suoát ñôøi chaät vaät, baát toaïi, hay maéc tai naïn, kieän tuïng, tha phöông caàu thöïc. f) ÔÛ PHUÏ − Cöï Moân: cha meï baát hoøa, duø Cöï ñaéc hay haõm ñòa.
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 88 − Taïi Hôïi, Tyù, Ngoï: cha meï giaøu nhöng khaùc tính vôùi con. − Taïi Tî: cha meï xa caùch nhau, neáu khoâng cha hay meï cheát sôùm. − Taïi Thìn Tuaát: cha meï boû nhau. − Taïi Daàn: cha meï giaøu coù, quí hieån, soáng laâu. g) ÔÛ PHU THEÂ − Cöï Moân ôû Tyù, Ngoï, Hôïi: vôï choàng ñeïp ñoâi, quí hieån nhöng hay baát hoøa. − Taïi Thìn, Tuaát, Tî: vôï choàng boû nhau. Trai hay gaùi phaûi nhieàu laàn laäp gia ñình. i) ÔÛ TÖÛ − Cöï Cô: coù con dò baøo, cuøng meï khaùc cha. − Cöï Phaù, Quaû: saùt con. j) ÔÛ TAØI − Taïi Hôïi, Tyù, Ngoï: phaùt taøi, tay traéng laøm neân. − Taïi Daàn: giaøu coù lôùn, deã kieám tieàn. ÔÛ Thaân thì phaûi vaát vaû hôn nhieàu. − Taïi Thìn Tuaát: tieàn taøi khi voâ khi ra, bò maát cuûa vì kieän tuïng. (Nhö Cöï Ñoàng ñoàng cung). − Cöï Cô: kinh doanh buoân baùn neân raát giaøu coù. k) ÔÛ QUAN − Taïi Tyù Ngoï: vaên voõ kieâm toaøn. Coù nhieàu taøi naêng, nhaát laø khoa aên noùi, möu trí, taøi toå chöùc, ñöôïc ngöôøi troïng voïng vì lôøi noùi. − Taïi Hôïi: coù coâng danh nhöng coù cao voïng. − Taïi Tî: coâng danh traéc trôû, chöùc nhoû, hay gaëp naïn. − Taïi Thìn Tuaát: söï nghieäp veà sau môùi phaùt. Coù taøi xeùt ñoaùn, lyù luaän, nhöng thöôøng bò thò phi, oaùn traùch. l) ÔÛ HAÏN − Cöï Kî: tai naïn döôùi nöôùc hay xe coä. − Cöï Moân: bò tai tieáng, kieän tuïng. − Neáu saùng suûa: Cöï laø Quyeàn tinh, raát deã thaêng tieán, ñöôïc tín nhieäm, coù kieän tuïng cuõng thaéng. Rieâng taïi Hôïi gaëp Loäc,thì coù nhieàu tieàn cuûa nhöng coù theå bò hao huït neáu möu ñaïi söï. − Neáu xaáu xa: bò thò phi, tai tieáng, hao taøi, ñau yeáu, coù tang, caù theå bò baõi chöùc vaø bò tai naïn xe coä. Neáu Ñaïi Haïn cuõng xaáu thì cheát. − Cöï Tang Hoûa Linh: ñau oám, taùn taøi, coù tang, coù theå bò chaùy nhaø.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 89 LIEÂM TRINH BAÉC ÑAÅU TINH. AÂM. HOÛA 1. VÒ TRÍ CUÛA LIEÂM TRINH ÔÛ CAÙC CUNG − Mieáu ñòa : Thìn Tuaát. − Vöôïng ñòa : Tyù Ngoï, Daàn, Thaân. − Ñaéc ñòa : Söûu Muøi. − Haõm ñòa : Tî Hôïi, Maõo Daäu. 2. YÙ NGHÓA TÖÔÙNG MAÏO Saùch vôû khoâng phaân bieät töôùng maïo cuûa Lieâm Trinh ñaéc ñòa hay haõm ñòa. Thaùi Thöù Lang cho raèng ngöôøi coù Lieâm Trinh toïa thuû coù “thaân hình cao lôùn, xöông to vaø maét loä, maët hôi daøi, sôùm coù neáp nhaên, veû maët khoâng ñöôïc töôi nhuaän, maét loài, saùng, loâng maøy raäm, loä haàu”. 3. YÙ NGHÓA BEÄNH LYÙ Lieâm Trinh khoâng chæ danh boä phaän cô theå naøo neân yù nghóa beänh lyù cuûa sao naøy khoâng roõ raøng laém. Saùch vôû cho raèng Lieâm Trinh ñoùng ôû Taät thì bò tyø veát ôû chaân tay hay ôû löng. 4. YÙ NGHÓA TÍNH TÌNH a) NEÁU LIEÂM TRINH ÑAÉC ÑÒA Veà maët tính tình, Lieâm Trinh coù nhieàu teân goïi khaùc nhau tuøy theo nhöõng ñaëc tính troäi yeáu: Chính tröïc quan, Ñaøo hoa tinh, Tuø tinh. Do ñoù, nhöõng neùt noåi baät laø: − Söï ngay thaúng, chính tröïc, ñöùng ñaén, thanh cao. − Söï lieâm khieát. − Söï noùng naûy, öông ngaïnh, nghieâm nghò, ñoâi khi khaéc nghieät (Lieâm Trinh laø sao Hoûa), cöùng coûi. − Can ñaûm, cöông quyeát, duõng maõnh. − Vôùi ñöùc tính noùng naûy, can ñaûm vaø duõng maõnh, Lieâm Trinh laø moät trong boán sao voõ caùch vaø hôïp vôùi Thaát Saùt, Phaù Quaân vaø Tham Lang thaønh boä sao voõ, nhaát maïnh voõ tính vaø voõ nghieäp cuûa ñöông soá. − Coù soá ñaøo hoa. Lieâm Trinh ñöôïc goïi laø sao Ñaøo hoa thöù hai. Tuy nhieân, vì söï chính tröïc coá höõu cuûa Lieâm Trinh, neân sao naøy ít coù yù nghóa sa ñoïa hôn sao Ñaøo Hoa: Lieâm Trinh chæ coù yù nghóa nhö söùc thu huùt, quyeán ruõ ñoái vôùi ngöôøi khaùc phaùi, khoâng bao haøm yù nghóa laúng lô, hoa nguyeät bao nhieâu. Tuy nhieân, neáu Lieâm Trinh ñi ñoâi vôùi Tham Lang chuû söï tham duïc. Phaùi nöõ gaëp hai sao naøy thöôøng baát lôïi, nhaát laø neáu haõm ñòa. b) NEÁU LIEÂM TRINH HAÕM ÑÒA − Khaéc nghieät, noùng naûy. − Ngoan coá, öông ngaïnh. − Thaâm hieåm, ti tieän, aùc tính, loøng lang daï thuù. − Coù oùc kinh doanh. − Kheùo tay, gioûi veà thuû coâng ngheä.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 90 − Thích ñua chen, ganh tò. (Khoâng thaáy noùi ñeán ñaøo hoa tính hay daâm tính cuûa Lieâm Trinh haõm ñòa). 5. YÙ NGHÓA COÂNG DANH, TAØI LOÄC, PHUÙC THOÏ a) NEÁU LIEÂM TRINH ÑAÉC ÑÒA Ñöông söï ñöôïc phuù quí vaø thoï. Ñaëc bieät coù taøi kieâm nhieáp caû vaên voõ, raát thao löôïc vaø quyeàn bieán. Neáu ñöôïc theâm Xöông Khuùc ñoàng cung thì laø baäc anh huøng. b) NEÁU LIEÂM TRINH HAÕM ÑÒA Nhöõng baát lôïi raát nhieàu − Suoát ñôøi laän ñaän. − Bò nhieàu beänh taät, söùc khoûe suy keùm. − Hay bò tai naïn. − Phaûi ly toå laäp nghieäp. − Giaûm thoï. Ñaëc bieät vì Lieâm Trinh laø Tuø tinh cho neân khoù traùnh hoïa nguïc hình, neáu ñi ñoâi vôùi sao döõ, coù theå cheát the thaûm. Caùc sao naøy laø Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh, Kî, Hình. Khoâng caàn phaûi hoäi ñuû caùc saùt tinh maø thöôøng chæ caàn moät hay hai sao noùi treân cuõng bò nguïc hình. Phaùi nöõ thì khaéc choàng haïi con, beänh taät, cheát döõ, chöa keå söï laêng loaøn hoa nguyeät. 6. YÙ NGHÓA CUÛA LIEÂM TRINH VAØ MOÄT SOÁ SAO KHAÙC a) NHÖÕNG BOÄ SAO TOÁT − Lieâm, Töôùng: duõng maõnh, oai quyeàn, danh giaù, thöôøng laø quaân nhaân. Thieân Töôùng ñi vôùi Lieâm Trinh raát lôïi vì coù taùc duïng khaéc cheá noùng tính cuûa sao Lieâm. − Lieâm, Hoàng, Khoâi, Xöông, Khuùc: möu só gioûi, ñaéc duïng. − Lieâm Xöông Khuùc: coù taøi thao löôïc, quyeàn bieán. − Lieâm Hình ñaéc ñòa: quan voõ gioûi, thaåm phaùn saéc. Nhöng caùch naøy raát deã bò hình tuø vì caû hai sao ñeàu chuû veà tuø toäi. b) NHÖÕNG BOÄ SAO XAÁU − Lieâm Phaù Hoûa haõm ñòa: töï töû (thaét coå, töï traàm, uoáng ñoäc döôïc, thuoác nguû), trong ñôøi chaéc chaén coù laàn töï töû. − Lieâm Phaù Kî Tham: cheát chaùy. − Lieâm Kieáp Kình ôû Maõo Daäu: bò hình tuø, bò aùm saùt (cuõng nhö Lieâm Kình Ñaø Hoûa Linh). − Lieâm Kieáp ôû Tî Hôï: töï aûi trong tuø. Nhöõng boä sao noùi treân ñeàu coù yù nghóa töông tôï nhau. Taát caû ñeàu baùo hieåu söï töï töû, tai naïn ñao thöông, vaø nguïc tuø: khoâng bò tai naïn naøy taát phaûi bò naïn kia. Cho neân Lieâm Trinh laø moät sao toái nguy hieåm neáu ñi vôùi saùt tinh maø thieáu sao giaûi. 7. YÙ NGHÓA LIEÂM TRINH ÔÛ CAÙC CUNG a) ÔÛ PHU THEÂ
Đồng bộ tài khoản