Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

Chia sẻ: Dang Thanh Hong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:442

0
984
lượt xem
445
download

Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi tổng hợp theo đuổi hai mục đích: Thứ nhất là nâng cao trình độ hiểu biết về học thuật Tử Vi. Nhờ đó kiến văn sẽ được mở rộng kinh nghiệm, sẽ được đào sâu, cái biết sẽ thêm chắc chắn, nhu cầu học hỏi sẽ được thỏa mãn. Có như thế, quyển này mới hi vọng trở thành một công trình văn hóa duy thức, thâm cứu vào một ngành nhân học thay vì chỉ là một sách bói đơn thuần....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc

 1. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1 Nguyeãn Phaùt Loäc Töû – Vi Toång Hôïp PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP NOÄI DUNG SAÙNG TAÏO KHAI TRIEÅN NHAÂN VAÊN QUAÛNG BAÙ HOÏC THUAÄT Bieát soá Söûa soá Bieát mình Söûa mình Bieát ngöôøi Söûa ngöôøi Tuû saùch KHOA HOÏC NHAÂN VAÊN LÔØI MÔÛ ÑAÀU Quyeån töû Vi Haøm Soá, xuaát baûn hoài naêm 1972, laø moät taäp saùch vôû loøng, chuû yeáu nhaèm giôùi thieäu boä moân Töû – Vi, chæ caùch töï hoïc soá, töï laáy soá vaø töï xem soá. Ñoàng thôøi, Töû Vi Haøm Soá coøn chöùa ñöïng moät luaän aùn: saùch naøy ñeà ra moät quan nieäm nhan baûn cho khoa Töû Vi vaø chính danh phöông phaùp haøm soá cho thuaät Töû Vi. Ñaày laø moät taøi lieäu caên baûn cho nhöõng ngöôøi hieáu kyø veà soá maïng cuõng nhö cho baát cöù ai muoán tìm hieåu moät ngaønh khoa hoïc nhaân vaên. Tuy vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán thaâm cöùu thì Töû Vi Haøm Soá laïi trôû thaønh quaù giaûn löôïc. Ñoäc giaû caàn coù theâm hieåu bieát vaø kinh nghieäm môùi meû, ñaày ñuû vaø chaéc chaén, ngoõ haàu coù theå xem Töû Vi cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhu caàu cuaû loaïi ñoäc giaû môùi laø moät coâng trình ñaøo saâu chôù khoâng phaûi moät quyeån saùch vôõ loøng. Vôùi hoaøi baõo ñoù, quyeån Töû Vi toång Hôïp ra ñôøi, tieáp noái vaø khai trieån Toång Hôïp Haøm Soá. Töû Vi Toång Hôïp taäp trung taát caû kieán thöùc hieän coù, töø caùch saùch Vieät Nam cho ñeán nhöõng boä saùch Trung Hoa söu taàm ñöôïc, taäp ñaïi thaønh vaøo moät moái ñaày ñuû nhaát töø tröôùc ñeán nay. Keå töø ñaây veà sau, nhöõng ai muoán hoïc, muoán xem Töû Vi chæ caàn söû duïng Töû Vi Haøm Soá vaø Töû Vi Toång Hôïp laøm taøi lieäu thoáng nhaát, khoâng phaûi tham khaûo caùc saùch vôõ bôøi rôøi, luoäm thuoäm vaø cuõ kyõ khaùch. Muoán ñaït muïc ñích ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoâng theå chæ chaép vaù caùc hieåu bieát ñöông thôøi. Noù phaûi toång hôïp vaø saùng taïo.
 2. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2 Toång hôïp laø choïn loïc heát caùc tinh hoa ñaõ coù, khoâng boû soùt moät chi tieát naøo khaû dó môû roäng kieán thöùc hoaëc cuûng coá kinh nghieäm cô höõu. Toång hôïp coøn ñoøi hoûi heä thoáng hoaù cho ngaên naép nhöõng gì khaùm phaù ñöôïc vaøo moät boá cuïc môùi, vöaø heát caùi phong phuù vaø phöùc taïp cuaû khoa Töû Vi, vöøa trình baøy theo moät khaoû höôùng deã tham cöùu. Saùng taïo, laø treân caùi gì ñaõ coù, boå sung caùi gì môùi meû ñeå khoûi rôi vaøo tröôøng hôïp “boån cuõ soaïn laïi, thuaät nhi baát taùc”. Saùng taïo coøn coù nghiaõ laø caäp nhaät kieán thöùc Töû Vi, laøm sao cho khoa naøy öùng duïng ñöôïc vaøo boái caûnh sinh hoaït môùi, chöù khoâng cheát tónh trong moâi tröôøng xaõ hoäi coå loã caùch ñaây hôn möôøi theá kyû. * Töû Vi Toång Hôïp theo ñuoåi hai muïc ñích: Thöù nhaát laø naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà hoïc thuaät Töû Vi. Nhôø ñoù, kieán vaên seõ ñöôïc môû roäng kinh nghieäm seõ ñöôïc ñaøo saâu, caùi bieát seõ theâm chaéc chaén, nhu caàu hoïc hoûi seõ ñöôïc thoaû maõn. Coù nhö theá, quyeån naøy môùi hy voïng trôû thaønh moät coâng trình vaên hoaù duy thöùc, thaâm cöùu vaøo moät ngaønh nhaân hoïc thay vì chæ laø moät saùch boùi toaùn ñôn thuaàn. Muïc ñích thöù hai laø quaûng baù hoïc thaät Töû Vi. Trong khuynh höôùng ñoù, saùch naøy chuû tam magn khoa vaø thuaät Töû Vi xuoáng thaáp, sao cho vöøa taà hieåu, taàm hoïc cuaû daân chuùng, laøm sao cho boä moân naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho moïi ngöôøi coù theå hieåu, coù theå xem vaø coù hoïc giaû vun boài, ñoùng goùp vaø ñaøo saâu. Coù nhaân vaät, khoa Töû Vi môùi theâm hoaøn bò, thuaät Töû Vi môùi theâm xaùc tín, ngaønh Töû Vi môùi theâm thöïc duïng. * Töû Vi Toång Hôïp nhaèm vaøo hai trình ñoä, vöaø cao thaâm vöaø thöïc tieãn. Ñaây laø hai ñoøi hoûi raát khoù dung hoaø. Nhöng neáu hoâng dung hoaø ñöôïc thì vaên phaåm naøy khoâng coù lyù do gì ñeå xuaát hieän vaø toàn taïi. Noù phaûi dung hoaø hai tieâu chuaån khaét khe ñoù baèng moät hình thöùc trình baøy giaûn dò maø vaãn khoâng bò maát ñi ñaëc tính cao sieâu. Ngaønh hoïc caøng khoù, caøng cao thì nhaát ñònh caùch thöùc trình baøy caøng phaûi goïn gheû, caâu vaên söû duïng caøng phaûi phoå thoâng, ñeå cho moãi ngöôøi, töø thöùc giaû cho ñeán lao ñoäng coù theå laõnh hoäi vaø aùp duïng deã daøng, thu thaäp ñöôïc nhieàu boå íc cho rieâng mình. Thöùc giaû thì chuù yù ñeán khoa, töùc laø khiaù caïnh lyù thuyeát cuaû boä moân nhaân hoïc. Giôùi bình daân seõ thaáy höùng thuù hôn khi tham khaûo thuaät töùc laø khaù caïnh boùi toaùn cuï theå, giuùp hoï bieát ñöôïc giaøu, ngheøo, sang, heøn, thoï, yeåu, beäny, hoïa cho mình vaø cho caû thaân nhaân beø baïn. Theo xu höôùng ñoù, Töû Vi Toång Hôïp ñöôïc chia laøm hai quyeån: Quyeån thöù nhaát noùi veà Khoa Töû Vi, töùc laø phaàn lyù thuyeát cuaû moân hoïc. Cuï theå laø cho bieát khoa naøy hoïc caùi gì veà ocn ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, duøng phöông phaùp naøo ñeå tìm hieåu soá maïng, döaï treân trieát lyù naoø ñeå ñònh höôùng, laáy vaên hoaù naøo laøm neàn taûng, laù soá Töû Vi ñöôïc caáu taïo ra sao, söû duïng bao nhieâu cung, bao nhieâu sao, cung vaø sao ñoù coù ñaëc tính gì vaø aûnh höôûng laãn nhau theá naøo, theo quy taéc sinh khaéc gì. Quyeån thöù hai noùi veà Thuaät Töû Vi, töùc laø phaàn thöïc h2nh xem soá maïng. Quyeån naøy raát thieát duïng cho vieäc hieåu bieát caù tính con ngöôøi vaø ñaëc tính ñôøi ngöôøi. Phöông phaùp quy caùc ñöôïc ñeà ra tìm hieåu caùch tính, töø caùch giaøu, ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï cho ñeán caùch ña pu, sôï vôï, hieá con, tu h2nh, sinh ñeû, thaäm chí cho tôùi caùch huøng bieän, caùch laøm quan, caùch nhan saéc….. Quyeån naøy cuõng giaûi ñoaùn hoä ñoäc giaû nhieàu laù soá ñieån hình, töø soá nguyeân thuû cho ñeán soá cuøng ñinh, töø laù soá quan vaên cho ñeán laù soá voõ töôùng, töø laù soá meänh phuï cho ñeán laù soá giang hoà, töø laù soá tröôøng thoï cho ñeán laù soá yeåu sinh, töø laù soá tuyeät töï cho ñeán laù soá tu haønh.
 3. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 3 Duy, ñieàu hieáu kyø nhaát coù leõ laø chöông keát baøn veà vieäc caûi soá vaø söûa soá, theo ñoù con ngöôøi coù theå ñònh ñoaït ít nhieàu töông lai cuaû mình, coù lyù do ñeå tin töôûng vaøo trieån voïng cuaû soá maïng, coù söï laïc quan caàn thieát ñeå chaáp nhaän cuoäc soáng, coù hy voïng vöaø phaûi ñeå caûi thieän nhaân sinh. Boá cuïc naøy noùi leân ñaà ñuû noã löïc cuaû quyeån saùch, vöøa thieân veà khaûo cöùu vaên hoaù, vöaø thoaû maõn thò hieáu cuûa ñoäc giaû. Saùch naøy khoâng coù duïng yù ñeà cao khoa Töû Vi, duø sao cuõng khoâng phaûi laø moät toaøn khoa. Maëc duø Töû Vi Toång Hôïp ñaõ bôùi moùc ñeán cuøng cöïc, ñaõ giaûi thích nhieàu aån soá vaø nhieàu guùt maéc cuaû moân hoïc, nhöng saùch naøy khoâng thay theá ñöôïc thaày soá, khoâng chaéc tah toaùn heát caùc baø toùan lyù thuyeát vaø nhöõng thaéc maéc thöïc teá. Hai vaán ñeà naøy seõ ñöôïc giaûi toaû laàn hoài baèng söï hoïc hoûi vaø nhaát laø söï thöïc haønh cuûa ngöôøi hoïc soá. Duø coù ñaày ñuû vaø tinh vi maáy, saùch naøy chæ môû ngoõ, cæ ñöôøng, giuùp lyù hoäi, taäp öùng duïng chôù khoâng coù tham voïng daãn daét töøng ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa tieán trình xem soá. Treân höôùng chæ veõ, ngöôøi hoïc soá phaûi khoâng ngôùt tra cöùu môù coù theå khaùm phaù heát noäi taâm vaø soá kieáp cuaû thaân chuû. Nhaân taâm vaø Thieân cô bao giôø laø 2 laõnh vöïc voâ cuøng bí hieåm ñaõ töøng thu huùt chuù taâm muoân ñôøi cuaû nhaân loïai. Toaøn theåloaøi ngöôøi ñaõ lieân tieáp taäp trung noã löïc ñeå phaùt giaùc. Moãi ngaønh hoïc chuyeân ñaøo saâu moät khía caïnh, töø vaät lyù, haùo hoïc, thieân vaên cho ñeán nhaân hoïc, y hoïc, chính trò hoïc, kinh teá hoïc vaø ngay caû töôùng hoïc, dòch hoïc, thaàn hoïc. Boä moân naøo cuõng töï ñaët ra 2 muïc tieâu: tìm hieåu vaø öùng duïng cho nhaân loaïi. Rieâng khoa Töû Vi c4ng theo ñuoåi 2 höôùng ñoù. Coù ñieàu ñaùng tieác laø, töø laâu nay, ngöôøi ta coù tìm hieåu maø chöa tìm caùch öùng duïng. Lyù do coù leõ laø beà hoïc voán bao la, hoaëc vì ngöôøi hoïc chæ mong thoaû maõn hieáu kyø hôn laø xoay trôû aùp dung hoaëc coù leõ khoâng ngôø raènghoa Töû Vi coøn coù choã duïng. Ta chæ keå hai caùi duïng quan troïng nhaát laø Bieát Mình, Bieát Ngöôøi vaø Söûa Mình, Söûa Ngöôøi, caû hai ñeàu tröïc tieáp möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø xaõ hoäi. Thaät vaäy, caùi bieát bao giôø cuõng ban cho con ngöôøi theâm quyeàn löïc, boài döôõng theâm khaû naêng, giuùp haønh ñoäng theâm thích öùng, duø gaëp phaûi hoaøn caûnh khoù. Caøng bieát mình vaø bieát ngöôøi thì caøng traùnh ñöôïc sô thaát khi xöû theá, caøng giuùp phaùt huy, moät chaúng nhöõng sôû tröôøng cuaû caù nhaân maø coøn vaän duïng ñuùng möùc ngöôøi mình giao thieäp. Coâng cuoäc möu sinh nhôø ñoù maø thuû ñaéc theâm phaàn chuû ñoäng treân hoaøn caûnh, sôû caàu nhôø ñoù maø coù theâm trieån voïng, söï thaønh coâng nhôø ñoù maø deã ñaït. Coøn neáu duøng caùi bieát taâm lyù vaø cuoäc ñôøi ñeå töï caûi söaû vaø huôùng thieän con ngöôøi thì coâng duïng laïi caøng môû roäng. Caù nhaân nhôø tích ñöùc cho mình vaø khuyeán ñöùc nôi thieân haï seõ taïo theâm ñieàu kieän toát ñeïp cho cuoäc soáng, hoaø hôïp ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø cuøng vôùi taäp theå, kieán taïo ñöôïc moät khung caûnh sinh hoaït töông ñoái deã thôû. Ñieàu kieän cuaû haïnh phuùc caù nhaân chaúng nhöõng naèm trong giaù trò cuaû chính hoä, maø coøn naèm trong noã löïc con ngöôøi xaây döïng moät giaù trò cho thaäp theå cunh quanh. Giöõa con ngöôøi vaø taäp theå, ñoái löïc phaûi ñöôïc giaûm bôùt. Soá meänh con ngöôøi töø ñoù c1o theå ñöôïc chính ình goùp phaàn nhaân ñònh chôù khoâng coøn laø khuoân thöôùc chaät heï goø boù hoaït ñoäng cuaû hoï nöõa. Vieäc hoïc hoûi Töû Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi höôùng veà vieäc phaùt huy cho heát caùi duïng bieát mình, bieát ngöôøi ñeå söaû mình, söûa ngöôøi thì môùi xaây döïng ñöôïc moät ngoaïi caûnh sinh hoaït thuaän lôï, goùp phaàn chuû ñoäng vaø tích cöïc kieán taïo haïnh phuùc nhaân sinh. * Toâi thaønh thöïc caûm taï caùc thaân höõu ñaõ nhieät thaønh khuyeán khích hoaøn thaønh quyeån saùch naøy. Toâi luoân luoân nhôù ôn nhöõng than chuû ñaõ vui loøng hôïp taùc nhöõng soaïn giaû thu thaäp raát nhieàu kieán thöùc thöïc tieãn torng vieäc xem soá, trong vieäc lyù hoäi ñaày ñuû yù nghiaõ cuøng naêng löïc tieàm taøng cauû caùc vì sao,
 4. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 4 tong vieäc khaùm phaù nhieàu tröôøng hôïp thöïc teá ñaëc thuø cuûa töøng laù soá. Neáu thieáu ñoäng cô thuùc ñaåy ñoù, neáu thieáu söï hôïp taùc chí tình ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoång theå naøo ñaït ñöôïc trình ñoä phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc nhö theá naøy ñöôïc. Vónh Long, ngaøy 18 thaùng 9 naêm 1974 NGUYEÃN PHAÙT LOÄC Quyeån Nhaát KHOA TÖÛ VI KIEÁN THÖÙC LYÙ THUYEÁT BOÄ MOÂN TÖÛ VI VÖØA LAØ MOÄT KHOA, vöøa laø moät THUAÄT. Noùi ñeán khoa laø noùi ñeâm moät ngaønh khaûo cöù coù heä thoáng töùc laø coù ñoái töôïng, coù phöông phaùp, coù neàn taûng trieát lyù,, töø ñoù suy dieãn ñöôïc nhöõng quy taéc aùp duïng cho nhieàu hôïp thöïc teá. Coøn khi noùi ñeán thuaät laø noùi ñeán ngheä thuaät vaän duïng caùc quy taéc cuûa khoa ñeå giaûi ñoaùn vaän meänh. Vôùi hai ñaëc ñieåm ñoù, Töû Vi hoïc laø moät kieán thöùc ñöôïc öùng duïng, chôù koâng phaûi laø moät kieán thöùc thuaàn tuùy. Coù theå noùi ñoù laø moät “khoa hoïc öùng duïng” (sciene appliqueùc). Khu duøng chöõa khoa hoïc ôû ñaây, chuùng ta khoâng coù tam voïng hieåu noù nhö moät khoa hoïc chính xaùc, kieåu nhö toaùn hoïc, vaät lyù hoïc, hoùa hoïc, hình hoïc. Ta chæ hieåu noù nhö moät soá kieán thöùc coù heä thoáng ñöôïc trình baøy maïch laïc, coù nhöõng quy taéc toång quaùt vaø rieâng bieät. Khoa hoïc Töû Vi laø moät hoa hoïc nhaân vaên (science humaine) khaûo cöùu veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Ñieàu ñaùng löu yù laø, trong quan nieäm cuû Trung Hoa, moïi boä moân khaûo saùt khoâng bao giôø coù tính caùch duy thöùc thuaàn tuùy. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ngöôøi Trung Hoa khi nghieân cöùu moät vaán ñeà gì ñeàu nhaèm muïc ñích öùng duïng vaøo cuoäc soáng con ngöôøi chôù khoâng nhaèm tìm hieåu suoâng. Coâng trình cuûa hoï ñeàu huôùng veà vieäc phuïc vuï nhaân sinh hôn laø thoûa maõn tri thöùc. Khoa Töû Vi ñöôïc thaønh laäp, khoâng phaûi ñeå ñaøo saâu hieåu bieát veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø laø ñeå boùi toaùn vaän soá caù nhaân. Khoa naøy laø moät boä moân cuaû ngaønh boùi toaùn. Taùc giaû koa naøy, Traàn Ñoaøn laø thuûy toå cuaû lyù soá hoïc vaø laø moân ñeä noåi tieáng cuaû Phaùi Hoïc Töôïng Soá coù töø ñôøi Haùn. Phaùi Hoïc Töôïng Soá cuyeân duøng töôïng trong caùc queû Dòch vaø soá trong Haø Ñoà, Laïc Thö laøm coâng cuï xem boùi. Cho neân heã noùi veà Töû Vi laø phaûi noí ñeán moät khoa nhaân vaên öùng duïng thöïc tieãn, duøng ñeå ñoaùn vaän maïng con ngöôøi chôù khoâng phaûi moät boä moân lyù thuyeát nhaân hoïc ñôn thuaàn. Caùi taùc duïng nhaân hoïc trong Töû Vi hoïc raát ít. Caùi taùc duïng nhaân hoïc vaøo boùi toaùn môùi laø cöùu caùnh cuûa Töû Vi hoïc. Chính vì leõ ñoù maø chuùng ta phaûi nhìn Töû Vi hoïc döôùi hai khía caïnh: khía caïnh cuaû lyù thuyeát nhaân vaên vaø khía caïnh cuûa söï öùng duïng nhaân vaên hoïc vaøoi boùi toaùn. Vì theá, saùch naøy cuõng döïa vaøo ñoù maø ñöôïc phaân laøm 2 quyeån.
 5. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 5 Quyeån thöù nhaát ñeà caäp ñeán Khoa Töû Vi, xem nhö moät boä moân lyù thuyeát veà nhaân vaên. Quyeån thöù hai baøn ñeán Thuaät Töû Vi, xem nhö phaàn öùng duïng lyù thuyeát vaøo coâng vieäc boùi toaùn. Lyù thuyeát Töû Vi cuûa quyeån ñaàu ñöôïc trình baøy qua 6 chöông: - Ñoái töôïng cuûa koa Töû Vi, ñeå tìm hieåu xe khoa naøy khaûo saùt caùi gì, nhöõng ñaëc ñieåm cuaû theå taøi nghieân cöùu cuøng nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa noù. - Phöông phaùp cuûa khoa Töû vi nhaèm tìm hieåu caùch thöùc nghieân cöùu ñoái töôïng, nhöõng khaûo höôùng vaø kyõ thuaät moå xeû ñoái ñöôïng. - Trieát lyù cuûa khoa Töû Vi ñeà caäp ñeán noäi dung, giaù trò tö töôûng cuûa hoïc thuaät. - Vaên hoùa Trung Hoa trong khoa Töû Vi. Chöông naøy coù taùc duïng vò hoùa boä moân Töû vi trong neàn vaên hoùa Trung Hoa ñeán ñôøi nhaø Toáng ñeå tìm hieåu nhöõng gì khoa naøy vay möôïn vaø nhöõng ñieåm gì ñoäc ñaùo cuûa khoa. Ñaây laø boán chöông keát thaønh hôïp phaàn caên baûn cuûa Töû Vi hoïc. Khoa naøy ñöôïc teå hieän treân laù soá, ñöôïc khaûo saùt qua hai chöông keá tieáp: - Nhaän ñònh veà cung trong laù soá. Caùc cung naøy ñöôïc xem nhö khuoân khoå caù tính vaø khuoân khoå hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. - Nhaän ñinh veà caùc sao trong laù soá. Caùc so ñöôïc xem nhö nhöõng thaønh toá caáu taïo caù nhaân vaø kieán truùc cho cuoäc ñôøi Saùu chöông naøy keát tinh noäi dung cuûa boä moân Töû Vi veà maët lyù thuyeát vaø laø caên baûn ñeå aù duïng thuaät Töû Vi seõ ñöôïc khaûo saùt trong quyeån thöù hai. *** Chöông moät Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi • Con ngöôøi • Ñôøi ngöôøi • Nhöõng ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng. • Nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng. • Phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi. •
 6. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 6 Phuï luïc: Caùch tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi • Vaøo thôøi nhaø Toáng, luùc khoa Töû-Vi ra ñôøi, vaên hoùa Trung Hoa raát thònh ñaït veà nhaân hoïc. Cuõng nhieàu trieát gia, taâm hoïc, ñaïo hoïc chuyeân chuù troïng con ngöôøi ñeå tìm giaûi phaùp cho cuoäc soáng, tìm quy taéc cho vieäc xöû teá ngoõ haàu möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø taäp theå. Neáu chæ keå töø luùc bình minh cuûa trieát hoïc cho ñeán ñôøi toáng, ta thaáy coù Khoång töû, Maëc Töû, Döông Töû, Laõo Töû, Maïnh Töû, Trang Töû, Tuaân Töû, Haøn Phi, Ñoång Troïng Thö…. Caùc hoïc phaùi cuõng ñaõ xuaát hieän raát nheàu nhö phaùi Noâng gia, phaùi Phaùp gia, phaùi AÂm Döông gia, chöa keå khoa nhöõnghoïc thuyeát lôùn nhö Nho hoïc, Ñaïo hoïc. Haàu heát laø caùc boä moân nhaân vaên chuyeân khaûo cöùu con ngöôøi vaø xaõ hoäi, caàn thieát cho vieäc tu thaân, cho vieäc trò nöôùc, cho vieäc xöû theá. Taát caû ñeàu thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn heát söùc khang kieän. Chòu aûnh höôûng cuûa traøo löu nhaân hoïc ñoù, khoa Töû –Vi cuõng laáy con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng hoïc hoûi. Noùi nhö theá, chuùng ta khoâng hoà ñoà ñaët Töû-Vi hoïc ngang haøng vôùi nhöõng boä moân nhaân vaên chaân chính khaùc, vì muïc ñích cuûa khoa Töû-Vi khoâng coù gì cao caû. Khoa naøy khoâng phuïc vuï cho haïnh phuùc con ngöôøi, cuõng khoâng co chuû taâm mang laïi traät töï cho xaõ hoäi. Muïc ñích cuûa khoa chæ laø hoïc veà con ngöôøi ñeå tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, thaønh thöû noù khoâng coáng hieán bao nhieâu cho kieán thöùc nhaân hoïc. Duy, sôû dó khoa Töû-Vi ñöôïc thònh haønh laø vì où ñaùp öùng söï hieáu kyø cuûa thieân haï veà vaän soá cuûa mình. Vaø chæ rieâng vì lyù do ñoù neân khoa naøy môùi ñöôïc phoå caäp, truyeàn tuïng vaø haâm moä nhieàu hôn caùc khoa nhaân vaên chính khaùc. Ñöùng veà maët boùi toaùn maø xeùt, khoa Tö-Vi xuaát hieän töông toái chaäm, vì ñi sau khoa boù dòch, khoa nhaân töôùng, khoa ñoän giaùp, khoa thieân vaên… Nhöng, Tö-Vi ñaõ khai maøo cho moät hoïc thaät rieâng, heä thoáng hoaù ñöôïc ngaønh boùi toaùn baèng lyù soá theo moät khaûo höôùng ñaëc thuø. Maëc duø coù vay möôïn nôi sôû hoïc cuû thôøi ñaïi neàn taûng trieát lyù AÂm Döông nguõ haønh, nhöng khoa Töû-Vi vaãn giöõ ñöôïc neùt ñoäc ñaùo nhôø ôû moät ñöôøngloái khaûo saùt khaùc laï, coù theå em nhö moät cuoäc caùch maïng hoaëc ít ra nhö moät phaùt minh bieät laäp trong phaùi hoïc Töôïng Soá cuûa tôøi ñoù. Thuûy toå cuûa Töû-Vi hoï laø moät ñaïo só bieät hieäu laø Hi Di, teân thaät laø Traàn Ñoaøn, soáng vaøo thôøi nhaø Toáng beân Taøu. Oâng naøy ñaõ coá gaéng baøy xeáp vaän meänh con ngöôøi vaøo moät laù soá, ghi treân maûnh giaáy voûn veïn chæ coù moät trang, nhöng toång keâ heát caù tính vaø ñôøi ngöôøi vaøo 12 cung vaø hôn 100 vì sao, ñöôïc gaùn cho nhieàu yù nghæa vaø nguõ haønh khaùc nhau, ngoõ haàu gíup con ngöôøi suy dieãn nhöõng ch tieát eà kieáp soá cuaû mình. Toùm taét cuoäc ñôøi phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaøo maûnh giaáy quaû thaät laø moät coâng trình heä thoáng hoùa vaø ñoà bieåu hoùa heát söùc khuùc chieát. Maëc duø coâng trình naøy khoâng traùnh ñöôïc vaøi sô khoaùng coá höõu nhöng noù vaãn khoâng maát ñi giaù trò khai saùng cho moä boä moân boùi toaùn haõy coøn ñöôïc toân suøng ngay trong theá kyû khoa hoïc khoâng gian naøy. Chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo gía trò cuûa boä moân Töû-Vi trong chöông naøy maø chæ ñeà caäp ñeán caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng moân hoïc maø thoâi. A – ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI Caùch ñaây möôøi theá kyû, ngay töø luùc ñöôïc saùng laäp cho ñeán nay khoa Töû-Vi vaãn giöõ nguyeân ñoái töôïng: khoa naøy chuù muïc tien ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, nghiaõ laø tìm caùch bieát tröôùc, ngay töø luùc treû môùi sinh, caù tính vaø cuoäc ñôøi sau naøy cuûa noù.
 7. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 7 Nhö vaäy, ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi bao goàm hai yeáu toá coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhu: thöù nhaát laø con ngöôøi, thöù hai laø ñôøi ngöôøi. Con ngöôøi cuaû Töû-Vi coù nhöõng ñaëc tính gì? Ñôøi ngöôøi trong laù soá Töû-Vi coù nhöõng yeáu toá naøo? 1. – Con ngöôøi trong khoa Töû-Vi Khoa Töû-Vi phaân tích saây roäng ñaëc tính cuûa con ngöôøi, nhöng thaät söï chuù yù nghieân cöùu con ngöôøi coøn soáng, con ngöôøi toaøn dieän vaø con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. a) Con ngöôøi coøn soáng Con ngöôøi coøn soáng ôû ñaây laø cn ngöôøi luùc sinh thôøi, töùc laø töø luùc ñöùa beù chaøo ñôøi cho ñeán khi où quaù vaõng. Noùi nhö theá coù nghiaõ laø luùc caù nhaân cheát ñi thì khoa Töû-Vi khoâng lyù tôùi nöõa. Khoa naøy khoâng ngieân cöùu aâm hoàn, khoâng heà noùi ñeán söï taùi sinh döôùi moät kieáp khaùc, khoâng ñeà caäp luaân hoài nhö trong phaät hoïc. Khoa Töû-Vi ñöùng trong phaïm vi cuûa hình nhi haï hoïc, gaït boû caùi gì sieâu hình, khoâng baøn ñeán haäu kieáp caù nhaân treân thieân ñaøng hay aâm theá. Traùi laïi, caùi gì thuoäc coõi döông, bao giôø caù nhaân coøn soáng thì khoa Töû-Vi môùi khaûo saùt. Tuy theá, cuõng caàn ñaët theâm moät giôùi haïn khaùc trong ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Luùc naøo con ngöôøi nghieân cöùu. Thaønh thöû, caùi baøo thai duø laø tieàn thaân cuûa con ngöôøi soáng, khoâng phaûi laø ñoái töôïng cuûa khoa. Coù quan ñieåm chaët cheõ hôn cho raèng, laù soá Töû-Vi chæ thaät söï öùng duïng cho con ngöôøi töø 13 tuoåi trôû ñi. Lyù do ñöa ra laø tröôùc tuoåi naøy, kieáp soáng cuûa treû raát baáp beânh, leä thuoäc vaøo thôøi tieát, vaøo beänh taät, soáng hay cheát tuyø söï chaêm soùc cuûa cha meï, ñöùa treû cuõng chöa chín muøi veà nhaân tính, chöa hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå sinh toàn nhö moät con ngöôøi toaøn veïm: tri thöùc, theå xaùc, tình caû, löông tri cuûa noù chöa naûy nôû ñaày ñaën, noù cuõng chöa coù moät söï nghieäp theo ñuùng nhiaõ cuûa danh töø vì, tröôùc tuoåi 13, treû con chæ môùi taäp söï vaøo ñôøi. Quan ñieåm naøy xeùt khaû chaáp vì khoa Töû-Vi khi choïn ngöôøi laøm ñeà taøi ñaõ quan nieäm cuoäc soáng ñoù theo moät nhaóa toaøn veïn: con ngöôøi soáng phaûi laø moät caù naân tröôûng thaønh ít nhieàu veà theå xaùc, tinh thaàn, tình caûm, löông tri, ñaïo ñöùc, coù moät khôûi ñaàu söï ngieäp, moät khôûi ñaàu vaän meänh. Ñoù laø con ngöôøi töï laäp, töï tuùc, töông ñoái lam2 chuû ít nhieàu haønh ñoäng cuûa mình, noù khaùc ñi ñoù laø con ngöøôi toaøn veïn veà nhaân tính. Dy coù ñieàu caàn löu yù raèng, ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi, vieäc xem Töû- Vi cho noù chæ chuyeân chuù vaøo khaû naêng toàn taï cuûa noù, cuï theå laø xeùt xem noù coù soáng ñöôïc hay khoâng, beänh taät nhö theá naoø. Nhö vaäy, khía caïnh phaûi cöùu xeùt laø khiaù caïnh thoï, yeåu beänh, taät noùi chung laø söùc khoûe. Coøn nhöõng khía caïnh khaùc nhö quan tröôøng, taøi loäc, ñieàn saûn, gia ñaïo, con caùi chöa öùng duïng. Noùi toùm laïi, khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän. Ñieàu naøy co nghóa laø khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi döôùi moïi khía caïnh, bao haøm caû phaàn xaùc laãn phaàn hoàn, trí tueä vaø tình caûm, sinh lyù vaø taâm lyù, yù thöùc vaø tieàm thöùc v.v … Khoâng bao giôø con ngöôøi bò beû meû, hoaëc bò chieát nhoû ra töøng maûnh bieät laäp. Khoa Töû-Vi ñaõ toång hôïp con ngöôøi moät caùch ñaày ñuû vaø phong phuù, keát tinh heát yeáu toá phoái trí toaøn theå caùc thaønh phaàn, chôù khoâng ñaùnh giaù cn ngöôøi qua moät boä vò, moät giaùc quan hoaëc moät cô naêng.
 8. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 8 Ñieàu naøy phaûn aùnh roõ reät trong boá cuïc cuûa laù soá Töû-Vi. Maëc duø laø soá naøy coù phaân tích co ngöôøi qua 12 cung, nhöng moãi cung rieâng reõ khoâng heà ñöôïc xem laø ñaày ñuû ñeå dieãn taû toaøn theå caù nhaân. Caù nhaân chæ ñöôïc theå hieän qua toaø theå laù soá, treân moät loaït 12 cung. Ñoù laø con ngöôøi nhaát trí trong moät laù soá nhaát trí. Vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi vì theá khoâng theå boû qua söï toång hôïp ñeå chæ ñöùng trong theá phaân tích. Traùi laïi, phaûi phaân tích ñeå tìm söï toång hôïp. Sôû dó khoa Töû-Vi xem con ngöôøi nhö moät toång theå toaøn dieän laø vì, neáu chieát nhoû ra töøng boä phaän rieâng, con ngöôøi seõ khoâng coøn soáng nhö moät ñôn vò toaøn veïn: laøm nhö theá laø gieát cheát moät ñoái töôïng soáng phuû nhaän ñaéc tính sinh ñoäng trong ñaëc tính toaøn dieän cuûa con ngöôøi. Vì khaûo saùt con ngöôøi toaøn dieän, cho neân caùi gì cuûa con ngöôøi cuõng ñöôïc khoa Töû-Vi ñeå yù tìm toøi. Khoa naøy löu taâm nghieân cöùu, töø nhöõng yeáu toá lôùn nhö aûnh höôûng cuûa vaät chaát, cuûa xaõ hoäi, cuûa huyeát thoáng treân caù nhaân, cho ñeán caùc yeáu toá nhoû hôn nhö cô theå, beänh traïng, trí tueä, tình caûm, baûn naêng, kyù öùc, nguyeän voïng, phaûn öùng, baûn ngaõ, nhaân caùch trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït. Nhöõng phaïm vi cuaû nhaân hoïc Taây phöông ñeàu ñöôïc Töû-Vi hoïc tìm hieåu, töø cô theå hoïc (anatomie), beänh lyù hoïc (pathologe) cho ñeán taâm tính hoïc (carac-teùrologle), töôùng maïo hoïc (morphonlogie). Leõ dó nhieân, vôùi moät ñòa haït khaûo cöùu roãng raûi nhö theá, Töû-Vi hoïc khoâng theå ñi vaøo chuyeân khoa. Nhöõng yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, töôùng maïo … Trong Töû-Vi chæ coù tính caùch toång quaùt, hoaëc nieàu laém laø chæ ñaït ñeán moät trình ñoä cuï theå naøo maø thoâi. Nhöng chính khaûo höôùng ñaïi cöông ñoù noùi leân quan nieäm con ngöôøi toaøn dieän cuûa khoa naøy. b) Con ngöôøi theá tuïc Khoa Töû-Vi choïn con ngöôøi ôû ñôøi laøm ñoái töôïng, nghóa laø con ngöôøi phaøm tuïc, coù caù tính phaøm tuïc vaø cuoäc ñôøi phaøm tuïc. Caù tính phaøm tuïc ñaây laø caù tính cuûa trung bình nhaân loaïi (I’homme moyen), cuûa ñaïi ñoàng chöùng sinh (I’homme universel). Ñoù laø loaïi ngöôøi coù ñaày ñuû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi noù cuõng nhö bò chi phoái bôûi baûn naêng: con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng tieâu dieät duïc voïng, khoâng choáng ñoái baûn naêng, vò kyû hôn laø vò tha, tham soáng vaø khoâng choáng laïi söï soáng, duø phaûi chòu nhieàu khoå cöïc. Hoï tìm caùch neù traùnh khoå cöïc chôù khoâng tìm caùi cheát ñeå ñoaïn tuyeät vôùi gian truaân. Cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi cuõng laø cuoäc ñôøi ñaày tuïc luïy. Hoï chaïy theo nhu caàu caù nhaân, cuûa gia ñình, cuûa xaõ hoäi, tham danh, haùm lôïi, theo ñuoåi haïnh phuùc vaät chaát vaø phuù qyù vinh hoa ñeán cuøng cöïc. Ña soá sôï cheát, sôï khoå, sôï ngheøo, sôï hoïa, sôï beänh vaø chæ nhaän caùc baát haïnh naøy khi ñoái cuøng. Vì tính caùch tuïcluïy cuûa kieáp soáng cho neân nhaân sinh quan cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi raát thöôøng tình, thieân veà hieän sinh. Vaø trong kieáp naøy, hoï laø con ngöôøi taïi theá xu thôøi chôù khoâng xuaát theá thoaùt thôøi. Con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng ñi tu. Tu só laø ngöôøi troán ñôøi, thoaùt phaøm vaø sieâu phaøm, laáy nieát baøn laøm haïnh phuùc, töï ñaët mình ra khoûi cuoäc ñôøi, xem cuoäc ñôøi nhö taïm bôï. Con ngöôøi trng Tö-Vi cuõng khoâng phaûi laø thuaät só(fakir). Thuaät só laø keû cay61p nhaän khoå nh5c, eùp xaùc, haønh xaùc, choáng laïi baûn naêng, tieâu dieät caûm xuùc, cheá ngöï caûm giaùc ñeå mong vöôït khoûi thöôøng tình. Con ngöôøi torng Töû-Vi khoâng cao sieâu nhö vaäy. Nhaõn quan Töû-Vi laø nhaõn quan theá tuïc. Ñieåm naøy ñöôïc minh chöùng roõ reät trong quan nieäm phuùc ñöùc, trong quan nieäm gia ñaïo, tong quan nieäm Meänh Thaân vaø trong yù nghóa caùc vì sao. Quan nieäm phuùc ñöùc theá tuïc
 9. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 9 Khoa Töû-Vi chæ chuù yù ñeán haïnh phuùc cuûa con ngöôøi traàn gian. Haïnh phuùc naøy leä thuoäc vaøo tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá. Trong laù soá Töû-Vi, cung Phuùc bao giôø cuõng ñöôïc hoäi chieáu vôùi 3 cung Taøi, Phu Theâ vaø Thieân Di. Cung Taøi chæ tieàn baïc, gia saûn hoaëc noùi roäng ra laø yeáu toá vaät chaát cuûa moät cuoäc soáng vaät chaát. Vì cung Taøi tröïc cieáu vaøo cung huùc cho neân coù nghóa laø tieàn baïc, sinh keá laø yeáu toá quan troïng cuûa haïnh phuùc. Noùi khaùc ñi, caùi phuùc cuûa caù nhaân ñöôïc ño baèng tieàn taøi. Nhöõng ai coù nhieàu tieàn, nhieàu ñieàn, nhieàu xe, nhieàu hoa maøu thì toát phuùc. Cung Phu Theâ chæ gia ñaïo. Trong laù soá, cung naøy cuõng chieáu vaøo cung Phuùc. Ñieàu naøy phaûn aûnh quan nieäm cho raèng haïnh phuùc caù nhaân tuyø thuoäc vaøo moät gia ñaïo toát. Vì coù cung PhuTheâ cho neân con ngöôøi coi nhö phaûi soáng chung vôùi gia ñình. Noí khaùc ñi, ñoù laø phaøm nhaân, coù nhu caàu sinh lyù, coù aùi tình, coù vôï, coù choàng, chôù khoâng phaûi con ngöôøi tieät duïc, xa laùnh chuyeän nam nöõ, taùch rôøi vôùi vôï con. Vaên hoùa thôøi ñaïi nhaø Toáng coøn chaáp nhaän caû ña theâ, xem vieäc coù nhieàu con caùi laø phuùc loäc. Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi, ñöôïc coi nhö yeáu toá cuûa haïnh phuùc. Ai sinh phuøng thôøi, ñöôïc xaõ hoäi öu ñaõi thì toát phuùc. Vì coù cung Thieân Di neân coù theå noùi raèng con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi soáng ôû ñôøi, chung ñuïng vôùi xaõ oäi, nhaäp theá vaø taïi theá chôù khoâng xuaát theá, khoâng thoaùt tuïc. Boái caûnh moâi sinh laø ñieàu kieän ngoaïi taïi coù aûnh höôûng ñeán haïnh phuùc theá tuïc. Toùm laïi, nhìn vaøo caùch caáu taïo phuùc ñöùc trong laù soá, ai ai cuõng thaáy raèng ñaây laø loaïi haïnh phuùc traàn gian, ño baèng tieàn baïc, baèng lôïi ñieåm cuûa gia ñaïo vaø cuûa xaõ hoäi ban cho mình. Khoâng coù phaàn phuùc ñöùc duylinh, sieâu thoaùt cuûa linh hoàn. Töû-Vi quan laø moät nhaân sinh quan, cuï theålaø nhaân sinh quan theá tuïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi traàn theá, khoâng phaûi laø ngöôøi ñaïo, coõi ñaïo hay phuùc ñaïo. Phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi hoïc chæ laø Ñôøi. Quan nieäm gia ñaïo Laù soá Töû-Vi naøo cuõng coù hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc ñeå cæ gia caûnh. Ñieåm naøy nguï yù raèng ñaây laø laù soá cuûa ngöôøi ôû ñôøi, coù vôï, coù choàng, coù con, co ñôøi soáng goái chaên, coù tình nghiaõ phuï töû. Con ngöôøi trong laù soá khoâng choái boû coõi traàn, vaãn bò chi phoái bôûi nôï traàn vaø taïo theâm nôï traàn baèng baàu ñoaøn theâ töû. Leõ dó nhieân, cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng coù gia ñình, khoâng coù con caùi. Nhöng, neáu hoï coøn ôû ñôøi, chia xeû khaùt voïng, xu höôùng ngöôøi ñôøi thì hoï vaãn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Bao giôø hoï thoaùt ñôøi ñi tu, baáy giôø hoï khoâng thuoäc phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi nöaõ. Nhaõn quan Töû-Vi phaân bieät raát roõ hai phaïm vi ñaïo vaø ñôøi. Quan nieäm Meänh – Thaân Cô caáu cuûa Meänh vaø Thaân theå hieän raát roõ quan nieäm theá tuïc cuûa khoa Töû-Vi. Meänh hay Thaân, bao giôø cuõng ñöôïc xeùt chung vôùi 3 cung Thieân Di, Taøi Baïch vaø Qan Loäc. Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi. Cung Taøi Baïch chæ tieàn baïc, sinh keá. Cung Quan Loäc chæ söï nghieäp, quan tröôøng. Ñaõ l2 con ngöôøi theá tuïc, vò taát phaûi soáng vôùi xaõ hoäi, phaûi coù phöông tieän sinh nhai, phaûi coù ngheà nghieäp. Chí höôùng con ngöôøi luùc naøo cuõng voïng veà 3 muïc tieâu
 10. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 10 ñoù. Haïnh phuùc theá tuïc cuûa hoï ñöôïc ño baèng möùc ñoä giaøu ngheøo, sang heøn, phuøng thôøi theá. Ñoù laø 3 yeáu toá cuûa vinh hoa, vaät chaát, giuùp ñaùnh giaù söï thaønh baïi cuûa ngöôøi ñôøi Quan nieäm theá tuïc cuûa caùc vì sao Trong Töû-Vi, coù raát nhieàu sao noí leân cuoäc soáng theá tuïc, chaúng h5n nhö sao phuù, sao quyù, sao hoïa, sao beänh, sao phuùc. Nhöõng sao naøy hieån nhieân khoâng coù ích lôïi gì cho tu só vì ngöôøi ñaïo khoâng maøng ñeán phuù quyù, beänh hoïa. Nhö vaäy caùc sao ñoù chæ ñeå aùp duïng vaøo vaän meänh ñôøi ngöôøi. Nhieàu sao keát hôïp thaønh cuïc vaø caùch. Khoa Töû-Vi chia caùc cuïc thaønh nhieàu loaïi: phuù cuïc, quyù cuïc, baàn tieän cuïc. Caùch cuõng coù thöôïng caùch, trung caùch, haï caùch vaø phi thöôøng caùch. Trong cuïc cuõng nhö trong caùch, ñaõ haøm chöùa yù nghóa theá tuïc cuûa sinh hoaït caù nhaân. Taát caû daãn chöùng treân ñaây giuùp ta toång keát ñöôïc quan nieäm vaø con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi vaø theá giôùi Töû-Vi. Con ngöôøi trong Töû-Vi laø con ngöôøi trong gia ñình, khoâng thoaùt ly gia ñình, laø con ngöôøi trong xaõ hoäi, khoâng xa laùnh xaõ hoäi, laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït vaät chaát, khoâng töø boû tieàn baët, danh quyeàn: laø con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, khoâng choái boû sinh lyù. Ñoù laø con ngöôøi laáy ñöùc Sinh cuûa vuõ tröõ laøm leõ soáng, thuï nhaän söï sinh töû cha meï vaø taïo sinh theá heä môùi con caùi. Coøn theá giôùi Töû-Vi laø theá giôùi traàn gian, laø nhaân theâ, khoâng phaûi laø thieân ñaøng hay nieát baøn, tieân caûnh. Ñoù laø khung caûnh soáng cuûa nhaân loaïi chôù khoâng phaûi cuûa thaàn linh. Coøn theá giôùi Tö-Vi laø nhaân sinh quan chöù khoâng phaûi laø vuõ truï quan, cuõng khoâng phaûi laø phaät töû quan. Khoa Töû-Vi laø moät boä moân cuûa hình nhi haï hoïc, khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø ngöôøi ñôøi chôù khoâng phaûi ngöôøi ñaïo. Tinh thaàn Töû-Vi laø tinh thaàn nhaân baûn theá tuïc, khoâng phaûi nhaân baûn thoaùt tuïc. Ñôøi ngöôøi trong khoa Töû-Vi Hoïc veà con ngöôøi, khoa Töû-Vi coøn hoïc veà ñôøi ngöôøi, noùi khaùc ñi laø vaän meänh, kieáp soá, haïnh phuùc, hoaïn naïn, heân xui, caùc bieán coá xaûy ra. Veà ñieåm naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaõ choïn moät ñoái töôïng raát taùo baïo. Trong khi nhaân hoïc Taây Phöông döøng laïi treân caù tính con ngöôøi thì khoa Töû-Vi Ñoâng phöông laïi ñi xa hôn, khaûo cöùu luoân ñònh meänh, töùc laø keát quaû cuûa söï va chaïm vaø cuûa caù tính vôùi moâi sinh. Khoa naøy khaûo saùt raát nhieàu veà moâi tröôøng sinh soáng cuûa nhaân loaïi, khung sinh hoaït cuûa caù nhaân. Laøm sao Töû-Vi coù raát nhieàu cung moâ taû ngoaïi caûnh. Tröôùc heát, ngoaïi caûnh cuûa ñaïi gia ñình naèm trong ba cung Phuùc, Phuï, Baøo, moâ taû laàn löôït oâng baø, cha meï, anh em, töùc laø moái lieân heä huyeát thoáng trong doøng hoï, aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng ñoù treân con ngöôøi vaø kieáp soáng thieáu nieân. Keá ñeán laø ngoaïi caûnh tieåu gia ñình qua hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc, noí leân tình chaûnh vôï choàng, con caùi vaø aûnh höôûng cuûa gia ñaïo treân con ngöôøi, trong ñôøi ngöôøi. Khung caûnh ngoaïi gia ñình cuõng khoâng bò boû qua. Cung Noâ, cung Di moâ taû ñôøi soáng ngoaïi hoân vôùi nhaân tình boà bòch. Khung caûnh xaõ hoäi ñöôïc khaûo saùt trong cung Thieân Di, chæ hoaøn caûnh, thôøi theá.
 11. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 11 Moâi tröôøng ngheà nghieäp thì do cung Quan phoâ dieãn. Moâi tröôøng sinh keá thì do hai cung Taøi vaø Ñieàn. Nhö vaäy, ñôøi ngöôøi ñöôïc moâ taû raát phong phuù qua ngoaïi caûnh, ñöôïc coi nhö khuoân khoå hoaït ñoäng vaø yeáu toá chi phoái kieáp soáng. Con ngöôøi vöøa bò ñoùng khung trong boái caûnh sinh hoaït, vöøa bieán dòch trong khuoân khoå ngoaïi caûnh ñoù. Khoa Töû-Vi khoâng taùch con ngöôøi rôøi khoûi caûnh soáng, maø ñaët con ngöôøi trong kieáp soáng, trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Töû-Vi hoïc ví con ngöôøi nhö con caù phaûi soáng chung vôùi nöôùc vaø khaûo cöùu con caù trong nöôùc. Vôùt con caù ra khoûi nöôùc laø ngheânh cöùu khoâng thöïc tieãn, töø ñoù nhöõng keát luaän veà con caù haún phaûi sai leänh. Khoa Töû-Vi ñaët con ngöôøi trong boái caûnh thieân nhieân, khoâng söûa ñoåi con ngöôøi, khoâng söûa ñoåi boái caûnh. Ñaây laø moät phöông phaùp nheân cöùu raát thöïc teá, raát thích ñaùng vaø raát soáng ñoäng: nhìn moät ñoäng vaät trong boái caûnh ñoäng. Khaûo höôùng ñoäng naøy ñoøi hoûi khoa Töû-Vi phaûi xeùt kieáp soáng con ngöôøi qua thôøi gian. Veà ñieåm naøy, cuoäc ñôøi con ngöôøi cuõng ñöoïc haân tích raát tyû mó, trong töøng chu kyø ngaén vaø daøi haïn. Ngaén haïn thì coù chu kyø töøng ngaøy, töøng thaùng, töøng naêm vôùi nhöõng bieán coá, heân, xui, hoïa phuùc lieân heä. Daøi haïn thì coù chu kyø töøng 10 naêm, chu kyø tieàn vaän (30 naêm ñaàu) vaø chu kyø haäu vaän (30 naêm sau). Con ngöôøi ñöôïc khaûo saùt trong toaøn ñôøi, treân nhöõng böôùc soáng laàn löôït, torng nhöõng luùc thaønh baïi, thaêng traàm, qua caùc bieán coá khaùc nhau, luùc phuùc, luùc hoïa, luùc beänh, luùc may, luùc ruûi, luùc cheát, qua nhöõng khuùc quanh khaùc nhau trong ngheà nghieäp, trong gia ñaïo, trong sinh keá … Laáy ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng, khoa Töû-Vi coù moät tham voïng heát söùc lôùn lao vaø taùo baïo. Lôùn lao vì tham voïng ñoù muoán tieân ñoaùn töông lai moät caùch khaúng ñònh, khoâng phaûi cho caù nhaân maø cho caû moïi ngöôøi theá tuïc. Khoa Töû-Vi coá gaéng giaûi quyeát tham voïng ñoù qua hai phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp. Ñieàu naøy seõ ñöôïc baøy trong chöông keá tieáp cuûa khoa Tö-Vi. Rieâng veà caùc ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy vì khoa naøy quan nieäm con ngöôøi soáng, toaøn dieän vaø theá tuïc cho neân seõ khoâng öùng duïng ñöôïc cho vaøi loaïi ngöôøi. Noùi nhö theá laø coù moät soá ngoaïi leä trong ñoái töôïng, khieán cho phaïm vi aùp duïng bò thu heïp. Ngoaøi ra, vì coù moät soá ngöôøi quaù ö ñaëc bieät, vì caùch laáy soá Töû-Vi raát ñaëc thuø, cho neân, ngay caû vôùi caùc ñoái töôïng thaät söï cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy söï aùp duïng cuõng bò haïn cheá ñi nhieàu. Ta seõ laàn löôït khaûo saùt nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng Töû-Vi. B.- NHÖÕNG NGOAÏI LEÄ CUÛA KHOA TÖÛ-VI Khi phaân tích ñoái töôïng con ngöôøi, ta co 1dò thaáy raèng khoa Töû-Vi chæ chuù muïc tìm hieåu kieáp soá cuûa con ngöôøi soáng, cuûa con ngöôøi toaøn dieän, cuûa con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. Nhö vaäy, khoâng phaûi aát cöù ai cuõng laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. Maëc duø naøo cuõng coù moät laù soá, nhöng coù vaøi loaïi naèm ngoaøi taàm nghieân cöùu cuûa khoa Töû-Vi. Nhöõng ngoaïi leä naøy goàm coù: baøo thai, ngöôøi cheát, ngöôøi aùi nam aùi nöõ, tu só, cö só vaø thuaät só. Taát caû caùc loaïi ngöôøi naøy ñöôïc xem nhö ngoaïi leä?
 12. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 12 1– Baøo thai Baøo thai duø laø ngöôøi soáng, nhöng chöa sinh. Vì chöa sinh neân chöa coù cuoäc soáng ngoaøi theá gian, nhaát laø chöa theå bieát ñöôïc nam hay nöõ, chöa coù ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeå laáy laù soá. Khoa Töû-Vi khoâng nghieân cöùu baøo thai. Sau naøy chöa coù ai thöû laøm coâng vieäc naøy. Coù ngöôøi cho raèng coù theå laáy ngaøy thuï thai laøm ngaøy sinh ch baøo thai, caên cöù vaøo ñoù maø laáy laù soá co baøo thai ñeå tìm hieåu vaän ieáp cuûa baøo thai suoát thôøi gian 9 thaùng trong buïng meï. Tuy nhieân söï nôùi roäng phaäm vi nghieân cöùu con ngöôøi töø luùc chöa sinh gaëp nghieàu khoù khaên vaø nghòch theá. Khoù khaên vì khoù bieát ñöôïc giôø thuï thai chính xaùc. Luùc ñaäu thai khoâng coù trieäu chöùng gì baùo hieäu thôøi ñieåm tinh truøng vaøo quaû tröùng. Nghòch theá laø, vì duø coù laáy laù soá cho baøo thai ñöôïc ñi nöaõ, ngöôøi giaûi ñoaùn laøm caùch naøo ñeå gaïn loïc caùc sao aùp duïng cho baøo thai, caùc sao khoâng aùp duïng cho baøo thai? Caùc sao trong laù soá bao haøm caùc bieán coá vaø caù tính cuûa ngöôøi ñaõ sinh chôù khoâng phaûi cuûa ngöôøi chöa sinh. 2- Ngöôøi cheát Phaät lyù cho raèng ngöôøi cheát coøn coù moät kieáp soáng ôû theá giôùi khaùc ñeå chôø luaân hoài ñaàu thai laïi treân moät ngöôøi môùi. Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng chaáp nhaän phaät lyù luaân hoài. Ngöôøi naøo cheát laø heát kieáp soáng traàn gian. Khoa Töû-Vi khoâng duøng naøy giôø cheát ñeå laáy soá cho moät aâm hoàn. Lyù do laø vì koa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa hoïc huyeàn bí, khoâng khaûo saùt coõi aâm, khoâng cho raèng con ngöôøi coøn coù kieáp soáng naøo khaùc hôn traàn theá. Khoa Töû-Vi khoâng coù kyõ thuaät naøo truy taàm linh hoàn keû quaù vaõng ñeå bieát noù phieâu baït nôi ñaâu. Vì vaäy, thuaät caàu cô raát raùi ngöôïc vôùi quan nieäm theá tuïc cuûa Töû-Vi. Tuy khoa naøy coù chòu ít nhieàu aûnh höôûng cuûa khoa ñòa lyù Trung Hoa, nhöng vaãn khoâng caûm nhaän aûnh höôûng naøo cuûa ngöôøi ñaõ cheát treân cuoäc ñôøi ngöôøi coøn soáng. Tö-Vi hoïc chæ vay möôïn nôi khoa ñiaï lyù vaøi yù nieäm ñeå xeùt aâm phaàn (ñòa theá, hình saéc vaø theá ñaát) ñeå giaûi ñoaùn veà moà maû toå tieân, nhöng laïi khoâng cho ñieàu ñoù coù moät hieäu löïc gì ñaùng keå treân con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Coù quan ñieåm nhaân baûn gaït boû haún phaàn gæi ñoaùn moà m3 toå tieân trong giaûi ñoaùn Töû-Vi, vì noù khoâng boå ích gì maø coøn laøm cho khoa naøy trôû neân thaàn bí. Toùm laïi, theo chuû thuyeát sinh cuûa Khoång hoïc, khoa Töû-Vi chæ nghieân cöùu ngöôøi coøn soáng. Keû cheát laø moät ngoaïi leä, ngoaïi phaïm vi khaûo saùt. 3.– Nhöõng ngöôøi aùi nam, aùi nöõ Ñoù laø nhöõng ngöôøi maø ta thöôøng goïi laø laïi caùi. Tuy hoï coù moät ngaøy sinh, coù moät kieáp soáng haún hoøi, nhöng hoï khoâng coù phaùi nhaát ñònh: coù theå xem hoï laø nam, cuõng theå cho laø nöõ. Duy vì kyõ thuaät laáy soá ñoøi hoûi tính chaát nam hay nöõ cho roõ reät ñeå coù theå an sao, cho neân gaëp tröôøng hôïp aùi nam aùi nöõ, khoâng coù theå laáy soá ñöôïc. Kyõ thuaät y hoïc giaûi phaãu ngaøy nay coù theå giuùp xaùc ñònh phaùi cuûa ngöôøi aùi nam aùi nöõ. Coù leõ keå töø ngaøy ñöôïc xaùc ñònh, laù soá coù theå laáy ñöôïc, döïa vaøo ngaøy sinh. Nhöng, vì tröôøng hôïp naøy quaù ö hieám hoi vaø quaù ö ñaëc bieät cho neân, chöa coù a ruùt tæa kinh nghieäm trong vieäc tìm toøi ñieåm ñoù. 4.– Nhöõng tu só, cö só vaø thuaät só Ba loaïi ngöôøi naøy töï yù ñaët mình vaø ra ngoaøi voøng tuïc luïy, khoâng maøng ñeán phuù quyù vinh hoa, khoâng sôï cheát, sôï khoå, laáy söï tieát cheá tình duïc laøm phöông chaâm sinh hoaït.
 13. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 13 Tu só vaø cö só ñaõ choïn moät yù thöùc heä voïng ñaïo chôù khoâng theo ñôøi, thoaùt tuïc chôù khoâng vöôùng tuïc, xem nhaân theá nhö taïm bôï, xem nieát baøn nhö cöùu caùnh. Nhaõn quan phi theá tuïc cuûa hoï khieán hoï trôû thaønh ngöôøi ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng Töû-Vi. Thuaät só laø ngöôøi choáng laïi baûn naêng, coá yù tìm söï khoå nhuïc theå xaùc ñeå taäp söï ch linh hoàn chòu ñöïng gioûi hôn, cuõng khoâng mang ñeán vinh hoa phuù quyù. YÙ thöùc heä cuûa hoï khaùc vôùi nhaân sinh quan cuûa ñaïi chuùng. Ñoù laø noí veà caùc tu só, cö só tu phaät hay tu tieân chaân chính, khoâng caàn bieát ñeán soá kieáp, vaän maïng. Coøn ñoái vôùi vaøi loái tu theo Tin Laønh, tu maø coøn soáng vôùi ñôøi ñeå söûa ñôøi, coøn laøm boùng xaõ hoäi, coøn coù vôï con (Tin Laønh) thì vaãn coøn aùp duïng ñöôïc laù soá Töû-Vi. Ñoái vôùi thuaät só cô hoäihay taøi töû, chæ taäp khoå nhuïc ñeå bieåu dieãn, kyø dö vaãn soáng nhö phaøm nhaân thì vaån laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. 5. – Taäp theå Coù ngöôøi cho raèng Töû-Vi coù theå aùp duïng ñeå xem vaän meänh ch moät taäp theå naøo ñoù, duøng ngaøy thaønh laäp laøm ngaøy sinh ñeå laáy soá, duøng loái suy luaän töông töï ñeå ñoaùn soá. Ví duï nhö ñoái vôùi moät hieäp hoäi hoaëc moät noäi caùc thì laáy ngaøy giôø ra maét chính thöùc laøm thôøi ñieåm laáy soá. Roài tuøy theo caùc sao quyù, phuù, beänh, hoïa maø suy luaän veà söï thònh, suy, nguy, dieät cho hieäp hoäi hoaëc noäi caùc. Cuõng theo quan ñieåm naøy, cuõng coù theå xem vaän meänh cho moät quoác gia baèng Töû-Vi, cuûng laáy ngaøy sinh cho laù soá quoác gia. Ñaây laø moät quan ñieåm môùi meû vaø taùo baïo, cho ñeán nay chöa thaáy ai aùp duïng hay thí nghieäm. Duy paûi coâng nhaän raèng vieäc aùp duïng Töû-Vi cho taäp theå bao haøm nhieàu caùch, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø cho pheùp laäp hoäi, ngaøy giôø kyù Saéc leänh laäp Noäi caùc, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø hoäi hoaëc noäi caùc ra maét quoác daân. Coøn ñoái vôùi quoác gia, ngaøy sinh seõ phöùc taïp hôn nhieàu. Ví duï nhö ñoái vôùi Vieät Nam, coù theå choïn ngaøy Gioã Toå Huøng Vöông hay ngaøy Quoác Khaùnh cuõng höõu lyù caû. Vì vaäy, vieäc suy ñoaùn vaän meänh deã sai laàm. Hôn nöaõ, ñôøi soáng cuûa moät taäp theå, cuûa quoác gia khoâng gioáng ñôøi soáng cuûa moät caù nhaân. Treân moä laù soá naøo ñoù, coù theå ñoaùn ngaøy cheát cuûa caù nhaân, nhöng khoâng ai daùm quaû quyeát raèng taäp theå hay quoác gia truùng soá seõ bò tieâu dieät cuøng luùc. Vì vaäy, coù theå noí raèng Töû-Vi khoâng aùp duïng cho taäp theå vaø caøng khoâng aùp duïng ñöôïc cho quoác gia. C. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN CUÛA KHOA TÖÛ-VI Ñaây laø nhöng tröôøng hôïp maø Töû-Vi ñöôïc aùp duïng moät caùch haïn cheá: ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sinh tröøng giôø, nhöõng ngöôøi dò theå. 1.– Nhöõng ngöôøi sinh truøng giôø Coù raát nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø: - Anh em, chi em sinh ñoâi trong moät giôø aâm lòch. - Nhöõng ngöôøi cuøng sinh cuøng giôø ôû trong moät xöù.
 14. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 14 - Nhöõng ngöôøi sinh cuøng giôø, cuøng ngaøy ôû khaùc xöù. Theo nguyeân taéc, baát cöù ai sinh truøng giôø ñeàu laø coù laù soá gioáng nhau nhö ñuùc. Nhöng treân thöïc teá, vaän meänh cuûa hoï khoâng bao giôø raäp khuoân vôùi nha. Ngay caû hai ngöôøi sinh ñoâi, cuoäc ñôøi cuõng khaùc nhau, ñoâi khi raát nhieàu quan ñieåm veà caùch öùng duïng laù soá Töû-Vi cho anh em, chi em song sinh. Tröôùc heát, coù ngöôøi cho raèng phaûi laáy cung Baøo cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, vì cho raèng ngöôøi naøy laø baøo cuûa ngöôøi kia. Neáu laù soá ñuùng cho ngöôøi em, thì Meänh cuûa ngöôøi anh phaûi ñöôïc xem ôû cung Baøo. Phuï maãu cuûa ngöôøi anh thì ñoùng cung Meänh cuûa laù soá vaø cöù nhö theá maø giaûi ñoaùn. Quan ñieåm naøy xeùt ra chæ khaû chaáp laø coù theå duøng cung Baøo laøm Meänh cho ngöôøi kia. Khoâng khaû chaáp laø ñoái vôùi cung Phuï maãu. Trong khi song sinh, anh em hoaëc chò em phaûi coù chung cha meï, oâ phuï maãu leõ ra khoâng ñöôïc xeâ dòch, baèng khoâng thì cha meï ngöôøi anh khoâng gioáng cha meï ngöôøi em sinh ñoâi. Coù quan ñieåm cho raèng phaûi laáy cung Noâ cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, laïi lyù ra raèng phaûi xxem hai ngöôøi nhö baïn beø, phaûi hoaùn ñoåi treân cung Noâ. Ñieàu naøy xeùt ra cuõng khoù chaáp nhaän vì cuõng rôi vaøo tröôøng hôïp phuï maãu cuûa moät ngöôøi phaûi ñoùng ô Thieân Di, moät ñieàu raát nghòch lyù ñoái vôùi anh em song sinh. Coù nhieàu taùc giaû traéc nghieäm caû hai phöông phaùp, duøng baøo vaø noâ laøm Meänh nhöng thaáy khoâng thoûa maõn. Nhö vaäy, trong hai anh em hoaëc hai chò em sinh ñoâi, coù moät ngöôøi khoâng aùp duïng ñöôïc Töû-Vi. Coøn nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø maø khaùc haún cha meï, khaùc haüng nôi sinh. Treân ñaát Vieät Nam noí rieâng, co khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñoàng giôø vôùi Gia Long, Minh Maïng, Toång Thoáng nhöng khoâng bao giôø ñöôïc laøm nguyeân thuû. Coù ngöôøi giaûi thích raèng soá cuûa nguyeân thuû öùng vaøo moät chính tinh trong cung Meänh, coøn keû kia thì öùng vaøo chính tinh khaùc trong cung Meänh. Loái caét nghóa naøy chæ thoûa ñaùng taïm thôøi cho cung Meänh coù hai chính tinh ñoàng cung. Chæ khi naøo gaëp tröôøng hôïp naøy môù daùm noùi raèng nguyeân thuû aên vaøo chính tinh soá moät, haønh khaát aên vaøo chính tinh soá hai. Tuy nhieân, loái giaûi thích ñoù cuõng khoâng oån vì laøm theá naøo bieát ñöôïc sao naøo öùng hoaëc khaéc vôùi ai? Coøn neáu gaëp cung Meänh coù moät chính tinh duy nhaát thì laøm caùch naøo quy chieáu? Coøn neáu Meänh khoâng chính tinh thì tính sao? Caùc nghi vaán naøy cho ñeán na haõy coøn nan giaûi. Ñoù laø chöa keå tröôøng hôïp caùc ngöôøi truøng ngaøy giôø sinh maø ñeû ôû hai quoác gia khaùc nhau, thuoäc hai quoác tòch khaùc nhau, hoaëc ôû nhieàu quoác gia khaùc nhau, thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau. Theo thieån nghó, söï khaùc bieät veà ñôøi ngöôøi cuûa hai keû truøng giôø sinh coù theå ñöôïc giaûi thích phaàn naøo baèng caùi phuùc thöïc taïi. Ñoù laø caùi phuùc cuûa cha meï, oâng baø ñeå laïi cho mình, ñoàng thôøi cuõng laø caùi phuùc maø töï mình taïo. Caû hai phuùc vun boài cho nhau. Nhöng thuyeát phuùc ñöùc thöïc taïi cuõng chæ taïm thoûa ñaùng maø thoâi. Lyù do laø caùi gì khoâng caét nghóa ñöôïc thì cöù ñoå dieät cho phuùc ñöùc thöïc taïi, ch cha meï, neáu khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï, toå phuï gaàn khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï xa. Ñeán moät luùc naø ñoù cuûa quaù trình, theá naøo cuõng tìm ñöôïc lyù do khaùc bieät cuûa hai vaän meänh cuøng giôø sinh, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù nhaát, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù hai, thöù ba. Caùi loái giaûi thích baèng phuù ñöùc thöïc taïi nhö theá vöøa mô hoà, vöøa laàn khaân. Y nieäm phuùc ñöùc thöïc taïi haõy coøn sô khoaùng, noù taïm duøng ñeå giaûi thích phaàn naøo caùi gì khoâng theå giaûi thích ñöôïc.
 15. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 15 Khoa Töû-Vi bò beá taéc, bò giôùi haïn nhieàu trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy. Choã yeáu cuûa khoa Töû-Vi naèm ôû ñoù. 2. Nhöõng ngöôøi di theå Ñoù laø nhöõng ngöôøi sinh ñoâi cuøng giôø dính leïo nhau ôû chaân tay hay thaân mình. Caû hai ngöôøi coù chung nhau moät soá boä phaän naøo ñoù. Quyeån Larousse meùdical illustreù, 1924, trang 760 coù keå moät tröôøng hôïp, ñöôïc y hoïc meänh danh laø Xiphoges. Xiphoges ñöôïc saùch naøy ñònh nghóa laø hai ngöôøi dính nhau bôûi moät mieáng maøng khaù uyeån chuyeån giuùp cho caû hai coù theå soáng lieàn laïc vôùi nhau, khoâng phaûi maët ñoái maët maø hoâng ñoái hoâng,hay tay cuûa moät ngöôøi ôû phía tröôùc hai tay cuûa ngöôøi kia ôû phía sau. Saùch naøy coù keå moät tröôøng hôïp coù thaät xaûy ra ôû Thaùi Lan: “Vaøo naêm 1811, hai anh em song sinh moät ngöôøi teân Eng moät ngöôøi teân Chang Buher, dính nhau ôû phía hoâng. Khi ngöôøi ta sôø hoâng thì caû hai cuøng coù caûm giaùc bò chaïm. Nhöng, kh sôø nhöõng nôi xa caùi hoâng veà phía traùi hoaëc phía phaûi thì chæ ngöôøi naøo ôû phiaù ñoù môùi coù caûm giaùc ñöôïc sôø. Tröôùc nieàm vui hay caùi sôï, hai anh em caûm tiaùc rieâng bieät, nhöng caû hai cuøng caûm thaáy ñoùi khaùt cuøng moät luùc, duy moät ngöôøi aên uoáng khoâng laøm cho keû kia no theo. Caû hai cao ñoä 1,65 m, eng thì hôi thaáp hôn. Caû hai di vaø nhaûy nhoùt nhanh nheïn. Meï cuûa chuùng khi sinh chuùng ra khoâng gaëp moät trôû ngaïi naøo luùc laâm boàn. Hoï coù caù tính ñoái choïi nhau: Chang thì vui tính lanh lôïi, Eng thì buoàn raàu vaø ít noùi, vì vaäy caû hai thöôøng gaây goå nhau, vaø coù laàn keùo nhau ñeán baùc só ñeå xi ly thaân. Baùc s4 neùlaton töù choái, e raèng giaûi phaãu seõ laøm thieät maïng caû hai ngöôøi. Coù ñieàu laï laø caû hai cuøng coù vôï, hai ngöôøi vôï laø laïi laø hai chi em vôùi hau nhöng khoâng sinh ñoâi. Moät ngöôøi coù saùu con, moät ngöôøi naêm con, taát caû ñeàu bình thöôøng vaø soáng ñuû. Vaøo naêm 1847, Chang bò cheát vì söng phoåi. Eng thì cheát sau ñoù vaøi ngôø, maëc duø khoâng bò söng phoåi gì caû. Luùc giaûi phaãu, caùc baùc só thaáy hai laù gan ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät huyeát quan chung” Vì hoï sinh moät löôït, caû hai coù chung moät laù soá. Nhöng caù tính vaø con caùi khoâng gioáng nhau: ñoù laø ñieàu sai bieät khoù hieåu treân laù soá. Y hoïc lieät keâ tröôøng hôïp naøy vaøo haïng quaùi vaät hình ngöôøi. Coù leõ ñaây laø vieäc quaù hi höõu, nhöng cuõng giuùp chuùng ta coù yù nieäm veà giôùi haïn cuûa Töû-Vi. D. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN TÖØ TOÅNG SOÁ LAÙ SOÁ TÖÛ VI Ñieàu ñaùng keå hôn heát laø khoa Töû-Vi bò giôùi haïn raát roõ reät khi chuùng ta xeùt ñoaùn ñeán soá löôïng laù soá Tö-Vi khaû höõu saùnh vôùi soá ngöôøi treân theá giôùi. Daân soá theá giôùi ngaøy nay hieän leân ñeán hôn ba tyû röôõi. Neáu laáu soá Töû-Vi, leõ ra moãi ngöôøi phaûi coù moät laù soá, vò chi coù hôn ba tyû röôõi laù soá. Nhöng thöïc teá khoâng phaûi nhö vaäy. Vì caùch laáy soá Töû-Vi theo phöông phaùp cuûa Traàn Ñoaøn coù phaàn ñaëc thuø, cho neân khoâng phaûi ai ai cuõng coù laù soá rieâng. Traùi laïi, coù raát nhieàu ngöôøi coù chung nhau moät laù soá. 1. Toång soá toái ña laù soá Töû-Vi Chöông naøy coù daønh moät phuï luïc ñeå daãn giaûi baøi toaùn tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi. Ñoäc giaû coù theå tham chieáu phuï luïc ñeå thöû nghieäm caùch tính.
 16. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 16 Theo caùch laù soá Töû-Vi cuûa Traàn Ñoaøn thì toái ña chæ coù 512.640 laù soá maø thoâi. 512.640 laù soá naøy ñöôïc duøng chung cho hôn ba tyû röôõi ngöôøi treân theá giôùi. Con soá naøy ñuû ñeå noùi leân phaïm vi haïn heïp cuûa vieäc aùp duïng khoa Töû-Vi. 2. Phaïm vi aùp duïng khoa Töû-Vi Ñöùng veà maët lyù luaän toaùn hoïc maø xeùt thì khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng rieâng cho töøng ngöôøi moät. Traùi laïi, khoa naøy chæ duøng cho nhieàu laém laø 512.640 tröôøng hôïp, thay vì ba tyû röôõi tröôøng hôïp. Nhö vaäy, taàm thöïc duïng bi thu heïp heát söùc nhieàu. Ñieàu naøy cho thaáy Töû-Vi khoâng phaûi laø moät toaøn khoa, töùc laø moät khoa duøng cho taát caû nhaân loaïi, maø chæ laø moät chuyeân khoa ñaëc thuø. Khoa Töû-Vi töï noù khoâng giaûi quyeát noåi heát aån soá cuûa ba tyû röôõi nhaân maïng. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu boä moân khaùc. Con soá 512.640 chæ neân xem nhö con soá vaän maïng khung, hay noùi moät caùch khaùc ñaây chæ laø 512.640 loaïi vaän maïng. Khoa Töû-Vi voâ tình chæ xeáp loaïi ñöôïc vaän maïng con ngöôøi vaøo baáy nhieâu tröôøng hôïp maø thoâi. Ñeå coù yù nieäm cuï theå veà söï töông ñoái naøy, ta thöû xeùt tyû leä caùc ngöôøi ñoàng soá ôû Vieät Nam, ôû Trung Hoa vaø treân theá giôùi. a) Tröôøng hôïp Vieät Nam Daân soá hai mieàn Vieät Nam hieän nay leân ñeán 37.500.000 ngöôøi. Giaû thieát raèng sinh xuaát vaø töû xuaát haøng naêm khoâng thay ñoåi, chuùng ta coù con soá sau ñaây: 37.500.000 _______________ =73.15#73 512.640 Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 73 ngöôøi Vieät Nam laø coù moät laù soá gioáng nhau. b) Tröôøng hôïp Trung Hoa Daân soá Trung Hoa, nôi phaùt xuaát khoa Töû-Vi hieän nay vaøo khoaûng 750.000.000 daân. Cuõng giaû thieát raèng daân soá ñoù coá ñònh vaø sinh xuaát, töû suaát giöõa nguyeân, chuùng ta coù con soá: 37.000.000 ______________ =1.463,#1.463 512.640 Ñieàu naøy coù nghóa laø coù truøng soá ñoái vôùi 1.463 ngöôøi Trung Hoa. c) Tröôøng hôïp theá giôùi Vôùi daân soá hieän vaøo khoaûng 3.500.000.000, ñöôïc gæ thieát nhö soá ñònh, thì soá ngöôøi truøng soá treân theá giôùi laø 6.827.
 17. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 17 Luaän theo toaùn hoïc, baét buoäc phaûi noùi nhö vaäy. Treân bình dieän toaùn hoïc, caùc con soá 73,1.463 vaø 6.827 cho thaáy tính caùch töông ñoái raát cao cuûa khoa Töû-Vi. Söï truøng soá coøn chöùng toû khoa Töû-Vi khoâng caù bieät hoùa ñöôïc moãi caù nhaân, khoâng phaân bieät noåi töøng vaän meänh. Ñöùng treân maët lyù luaän toaùn hoïc, khoa Töû-Vi ñaõ ñoàng hoaù 73 vaän meänh cuûa 73 ngöôøi Vieät Nam laøm moät, ñoàng hoùa 1.463 vaän meänh cuûa 1.463 ngöôøi Trung Hoa laøm moät vaø ñoàng hoùa 6.827 vaän meänh caù nhaân noùi chung laøm moät. Treân thöïc teá, vieäc 73 ngöôøi Vieät Nam truøng moät laù soá khoâng coù nghóa laø 73 ngöôøi ñoù truøng vaän meänh. Kieáp soá cuû moãi ngöôøi ñeàu khaùc nhau. Thaønh thöû, loái lyù luaän baèng toaùn hoïc thoûa maõn ñöôïc thöïc teá. Phaûi boå tuùc lyù luaän naøy baèng moät heä thoáng lyù luaän khaùc luùc giaûi ñoaùn. Töû-Vi hoïc laø moät khoa nhaân vaên, nghieân cöùu con ngöôøi vaø ñôùi ngöôøi. Phöông trình con ngöôøi (eùquation humaine) quaù ö phöùc taïp vì phaûn öùng moãi ngöôøi moät khaùc nhau, hoaøn caûnh khaùc nhau, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø nhaát laø phuùc ñöùc khaùc nhau. Cnhính vì nhöõngkhaùc bieät saâu xa ñoù neân kieáp soáng con ngöôøi khoâng theå ñoàng hoùa nhau ñöôïc. Vì theá, coù leõ chuùng ta chæ neân xem con soá 512.640 nhö con soá phöông trình khung naøy, con ngöôøi hoaït ñoäng rieâng, tuyø theo caù tính, hoaøn caûnh, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø phuùc ñöùc tích luõy. Coù theå coù nhieàu ngöôøi cuøng coù chung moät loaïi vaän meänh, nhöng vaãn coù vaän meänh rieâng cho moãi ngöôøi. Caùi chung khoâng xaùo boû caùi rieâng, c1i rieâng khoâng hoaøn toaøn ñoàng hoùa vôùi caùi chung. Phaûi chaêng ñaây laø tính lyù cuûa ngaïn ngöõ “hoøa nhi baát ñoàng” cuûa coå nhaân? Duø sao, vôùi 512.640 phöông trình khung ñoù khoa Töû-Vi khoâng theå laø moät toaøn khoa (science compleøte) ñeå giaûi ñaùp heát caùc aån soá cuûa moïi ngöôøi. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu khoa boùi toaùn khaùc, nhö töôùng hoïc, dòch hoïc, chæ tay v.v… * ** Phuï tröông moät Caùch tính toång soá ñoái ña laù soá Töû-Vi Ñeå tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi coù theå coù, ta tieán haønh theo 3 böôùc döôùi ñaây: Neáu döõ kieän, trong ñoù lieät keâ caùc yeáu toá can döï vaøo vieäc tính, giaûi thích caùc yeáu toá naøy. Neâu nguyeân taéc tính. Trình baøy kyõ thuaät tính. a) Nhöõng döõ kieän Khi tính toång soá laù soá Töû-Vi, ta phaûi caên cöù vaøo 5 yeáu toá: Yeáu toá AÂm Döông, yeáu toá giôø sinh, yeáu toá thaùng sinh, yeáu toá naêm sinh, yeáu toá ngaøy sinh trong thaùng
 18. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 18 Yeáu toá AÂm Döông – coù hai loaïi tuoåi, tuoåi Döông (Döông, Nam, Döông Nö) vaø tuoåi AÂm (AÂm Nam, AÂm Nöõ), töông öùng vôùi cuõng höôùng an sao, moät höôùng thuaän vaø moät höôùng nghòch. Yeáu toá giôø sinh - AÂm lòch coù 12 giôø trong ngaøy. Yeáu toá thaùng sinh – Naêm thöôøng coù 12 thaùng, rieâng naêm nhuaän coù möôøi 13 thaùng. Nhöõng thaùng nhuaän ta khoâng keå vì laù soá Töû-Vi cöù an theo thaùng, baát luaän thaùng thöôøng hay thaùng nhuaän. Do ñoù, ta chæ keå moät naêm coù 12 thaùng maø thoâi. Coù thaùng thieáu goàm 29 ngaøy, coù thaùng ñuû goàm 30 ngaøy. Söï noái tieáp caùc thaùng thieáu vaø ñuû trong moät naêm khoâng theo thöù töï naøo caû, töùc laø khoâng phaûi cöù nhaát thieát moät thaùng ñuû ñi tieáp theo moät thaùng thueá. Ta coù nhieàu dòp chöùng kieán 2 hoaëc coù khi 3 thaùng thieáu ñi lieàn nhau, roài cuõng khoâng phaûi laø 2 hoaëc 3 thaùng ñuû ñi theo saùt. Veà tyû leä thaùng ñuû, thaùng thieáu cuõng khoâng ñoàng nhaát trong caùc naêm. Coù naêm coù 7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu, coù naêm thì tyû leä baèng nhau 6/6. cuõng khoâng haún moät naêm gaëp tyû leä 6/6 di saùt theo moät naêm coù tyû leä 7/5: coù khi tyû leä 6/6 xaûy ra trong 2 naêm lieàn, coù khi tyû leä 7/5 coù trong 4 naêm lieàn. Nhöõng neùt ñaëc thuø keå treân khieán cho vieäc tính ngaøy trong naêm phaûi duøng caùch ñeám. Naêm naøo coù tyû leä 7/5 thì coù ngaøy 355 ngaøy ñeålaáy soá, coøn naêm coù tyû leä 6/6 thì coù 354 ngaøy. Yeáu toá naêm sinh – Naêm sinh bao goàm can vaø chi. Coù 10 can vaø 12 chi, ñöôïc keát hôïp vôùi nhau theo moät quy taéc raát ñaëc thuø. Khoâng phaûi can naøo cuõng coù theå ñi vôùi baát cöù chi naøo. Quy luaät chaép noái 10 can vôùi 12 chi chæ ñöa tôùi 60 theá keát hôïp laø heát ** chôù khoâng phaûi ñöa tôùi 10 x 12 töùc 120 keát hôïp nhö nhieàu ngöôøi laàm töôûng. 60 loaïi 6 cuûa con ngöôøi, noái tieáp nhau trong 60 naêm. Ñeán naêm thöù 61 (1900) thì trôû laïi Canh Tyù, khôûi ñaàu cho moät giaùp keá tieáp. Khôûi ñieåm cuûa giaùp coù theå laáy ôû baát cöù naêm naøo. Ví duï, coù theå laáy Bính Thìn (1caøng laøm naêm ñaàu tieân cho giaùp Bính Thìn Aát Maõo (1796 – 1855). Sau naêm Aát Maõo (1855) thì trôû laïi Bính Thìn (1856) vaäy: moãi can chi coù 6 theå heát hôïp vôùi 6 chi. Thaønh thöû 10 can chæ coù 60 theå keát hôïp vôùi 12 chi. Trong baát luaän giaùp naøo, teân goïi caùc naêm vaø thöù töï keát hôïp can chi cuûa naêm trong giaùp khoâng bao giôø thay ñoåi. Ví duï sau Bính Thìn thì ñeán Ñinh Tyù, roài ñeán Maäu Ngoï, Kyõ Muøi, … cho ñeán naêm thöù 60 cuûa giaùp laø Aát Maõo. Luoân luoân nhö vaäy.
 19. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 19 Toùm laïi, vì nhöõng ñaëc ñieåm treân, cho neân, trong moät gíap, chæ coù 60 loaïi tuoåi ñeå laáy soá Töû- Vi cho loaøi ngöôøi maø thoâi, khoâng hôn khoâng keùm. Vaán ñeà ñaët cho ta laø tìm trong 60 naêm naøy soá löôïng ngaøy ñeå tính toång soá laù soá Töû-Vi, laáy theo ngaøy. Yeáu toá ngaøy sinh - Ta coù theå tìm soá ngaøy trung bình torng thaùng ñeå nhaân vôùi soá thaùng trong naêm, vôùi soá naêm trong giaùp, vôùi soá giôø trong ngaøy vaø vôùi heä soá aâm döông ngoõ haàu ñi ñeán tích soá chung, töùc laø toång soá laù soá Töû-Vi khaû höõu. Ta cuõng coù theå aùp duïng moät baøi toaùn giaûn dò hoön laø tìm soá ngaøy trong giaùp (trong ñoù coù bao goàm caû 60 naêm vaø soá thaùng roài) ñeå nhaân vôùi soá giaùp trong ng2y vaø vôùi heä soá AÂm Döông. b) Nguyeân taéc tính toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp Coù hai caùch tính toång soá: Caùch tính baèng 5 heä soá vaø caùch tính vôùi 3 heä soá. Vôùi caùch tính baèng 5 heä soá, toång soá laù soá taát caû trong giaùp (goïi laø y) laø tích soá cuûa 5 heä soá sau ñaây: Heä soá AÂm Döông :2 Heä soá giôø trong ngaøy :1 Heä soá trung bình trong thaùng : x* Heä soá thaùng trong naêm : 12 Heä soá naêm trong giaùp : 60 Phöông trình seõ laø : y = 12 X 12 X x X 12 X 60 Coøn caùch tính baèng 3 heä soá seõ giaûn dò hôn. Toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp (y) laø tích soá cuûa 3 heä soá sau: Heä soá AÂm Döông :2 Heä soá giôø trong ngaøy : 12 Heä soá ngaøy trong giaùp :z Phöông trình seõ laø : y = 2 X 12 X z Sôû dó theo caùch tính naøy, heä soá thaùng vaø naêm khoâng ñöôïc keå laø vì soá ngaøy trong giaùp ñaõ ñöôïc tính döïa theo soá thaùng naêm trong naêm (12) vaø soá naêm trong giaùp (60) roài. Kyõ thuaät trình baøy döôùi ñaây seõ theo caùch tính thöù nhì, baèng 3 heä soá cho deã. Vaäy, vaán ñeà laø phaûi tìm z soá ngaøy trong giaùp.
 20. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 20 c) Kyõ thuaät tính y trong moät giaùp nhaát ñònh Ta thöû choïn moät giaùp nhaát ñònh ñeå tính y, ví duï nhö laáy giaùp Canh Tyù - Kyû Hôïi (1840 – 1899) laøm caên baûn. Giaùp naøy coù 60 naêm, trong ñoù coù hai loaïi naêm: - Loaïi moät goàm 33 naêm, moãi naêm coù 7 thaùng 30 ngaøy vaø 5 thaùng 29 ngaøy. - Loaïi hai goàm 27 naêm, moãi naêm coù 6 thaùng 30 ngaøy vaø 6 thaùng 29 ngaøy. Ñoái vôùi loaïi ñaàu (7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu), ta coù 355 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi *. Loaïi naøy coù 33 naêm, vaäy trong 33 naêm naøy coù 11.715 ngaøy ñeå laáy soá. Ñoái vôùi loaïi nhì (6 thaùng ñuû, 6 thaùng thieáu), ta coù 354 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi*. Loaïi naøy coù 27 naêm, vaäy, trong 27 naêm naøy coù 9.558 ngaøy ñeå laáy soá. Keát quaû laø trong troïn giaùp 60 naêm, ta coù: 11.750 + 9.558 = 21.278 ngaøy ñeå laáy soá ñoù laø trò soá chính xaùc cuûa z. vaäy trò soá chính xaùc cuûa y laø: y = 2 X 12 X 21.273 = 510.552 laù soá Töû-Vi Toùm laïi, trong giaùp noùi treân, coù taát caû 510.552 laù soá Töû-Vi. Noùi nhö theá coù nghóa laø taát caû moïi ngöôøi trreân theá giôùi sinh trong hoaûng thôøi gian cuûa giaùp, keå töø giôø Tyù ngaøy moàng moät thaùng gieâng naêm Canh Tyù (1840) ñeán giôø Hôïi ngaøy 30 thaùng chaïp naêm Kyû Hôïi (1899) chæ coù 510.552 vaän meänh maø thoâi. Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi cho rieâng giaùp 1840 – 1899. Vaán ñeà ñaët ra laø ñoái vôùi caù giaùp thì y laø bao nhieâu? Laøm sao toång hoùa ñöôïc cho taát caû caùc giaùp? d) Thöû toång quaùt hoùa toång soá laù soá khaû höõu Keát quaû 510.552 keå treân ñaëc bieät chæ aùp duïng rieâng cho giaùp 1840 – 1899 maø thoâi. Ta khoâng theå toång quaùt hoùa keát quaû noí treân cho moïi giaùp. Lyù do giaûn dò laø vì soá ngaøy z trng giaùp naøy chöa haún laø soá ngaøy toái ña neáu so vôùi nhöõng giaùp khaùc. YÙ nieäm cuûa chuùng ta laø, neáu bieát ñöôïc soá ngaøy toái ña cuûa moät 27 naêm X 354 ngaøy = 9.558 ngaøy Giaùp thì môùi toång hoùa ñöôïc, töùc laø môùi bieát ñöôïc toång soá toái ña laø soá Töû-Vi khaû höõu. Ñeå tìm toång soá toái ña naøy, ta giaû thieát raèng coù moät giaùp giaû töôûng naøo ñoù coù soá ngaøy cao nhaát. Dó nhieân, ta khoâng theå giaû töôûng quaù cao maø phaûi giaû töôûng sao cho caøng gaàn thöïc teá caøng hay. Ta nhaän thaáy raèng, trong caùc naêm coù naêm duy nhaát coù soá ngaøy cao nhaát: ñoù laø naêm 1944 Giaùp Thaân. Naêm naøy coù ñeán 8 thaùng 30 ngaøy vaø 4 thaùng 29 ngaøy, vò chi laø 365 ngaøy ñeå laáy soá. Ta giaû thieát raèng gæ töôûng chæ goàm toaøn nhöõng naêm 356 ngaøy thì giaùp giaû töôûng ñoù seõ coù:
Đồng bộ tài khoản