intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen16 Bautroibinhyen16 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
18
lượt xem
3
download

Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI. Sau nhiều thăng trầm, Công giáo đã có được chỗ đứng trong một bộ phận dân cư, ảnh hưởng nhất định đối với xã hội Việt Nam, trong đó có phương diện hôn nhân và gia đình. Bài viết này bước đầu tìm hiểu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tương đồng và khác biệt giữa hôn nhân của người Công giáo với người ngoài Công giáo ở Việt Nam

1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> <br /> ĈӚ THӎ NGӐC ANH(*)<br /> <br /> TѬѪNG ĈӖNG VÀ KHÁC BIӊT GIӲA HÔN NHÂN<br /> CӪA NGѬӠI CÔNG GIÁO VӞI NGѬӠI NGOÀI CÔNG GIÁO<br /> Ӣ VIӊT NAM<br /> Tóm t̷t: Công giáo du nh̵p vào Vi͏t Nam tͳ th͇ kͽ XVI. Sau nhi͉u<br /> thăng tr̯m, Công giáo ÿã có ÿ˱ͫc ch͟ ÿͱng trong m͡t b͡ ph̵n<br /> dân c˱, ̫nh h˱ͧng nh̭t ÿ͓nh ÿ͙i vͣi xã h͡i Vi͏t Nam, trong ÿó có<br /> ph˱˯ng di͏n hôn nhân và gia ÿình. Bài vi͇t này b˱ͣc ÿ̯u tìm hi͋u<br /> m͡t s͙ ÿi͋m t˱˯ng ÿ͛ng và khác bi͏t giͷa hôn nhân cͯa ng˱ͥi<br /> Công giáo vͣi ng˱ͥi ngoài Công giáo ͧ Vi͏t Nam.<br /> Tͳ khoá: hôn nhân, hôn nhân và gia ÿình, Công giáo ͧ Vi͏t Nam.<br /> 1. Mӝt sӕ ÿiӇm tѭѫng ÿӗng giӳa hôn nhân cӫa ngѭӡi Công giáo<br /> vӟi ngѭӡi ngoài Công giáo ӣ ViӋt Nam<br /> Hôn nhân là sinh hoҥt quen thuӝc cӫa con ngѭӡi, là mӝt hiӋn tѭӧng<br /> mang tính lӏch sӱ cө thӇ. Vì thӃ, hôn nhân phө thuӝc vào quan niӋm, tұp<br /> quán vùng miӅn, vào tӯng giai ÿoҥn phát triӇn xã hӝi, vào tín ngѭӥng tôn<br /> giáo cӫa con ngѭӡi. Bѭӟc ÿҫu nghiên cӭu, chúng tôi nhұn thҩy có mӝt sӕ<br /> ÿiӇm tѭѫng ÿӗng giӳa hôn nhân cӫa ngѭӡi Công giáo và ngѭӡi ngoài<br /> Công giáo ӣ ViӋt Nam.<br /> Trѭӟc hӃt, cҧ ngѭӡi Công giáo lүn ngѭӡi ngoài Công giáo ӣ nѭӟc ta<br /> ÿӅu có chung quan niӋm vӅ mөc ÿích hôn nhân. Theo ngѭӡi ViӋt Nam,<br /> mөc ÿích cӫa hôn nhân là vӧ chӗng trӑn ÿӡi yêu thѭѫng nhau, sinh sҧn,<br /> nuôi dѭӥng và giáo dөc con cái trѭӣng thành, xây dӵng gia ÿình ҩm no,<br /> hҥnh phúc. Ĉây là ѭӟc vӑng tӵ nhiên cӫa con ngѭӡi khi bѭӟc vào ÿӡi<br /> sӕng hôn nhân, dù ÿó là ngѭӡi Công giáo (bên “giáo”) hay ngѭӡi ngoài<br /> Công giáo (bên “lѭѫng”).<br /> Ngѭӡi ViӋt Nam quan niӋm, hôn nhân là mӝt viӋc trӑng ÿҥi. Khi tiӃn<br /> hành hôn lӉ, cҧ nam và nӳ ÿӅu phҧi trҧi qua giai ÿoҥn tìm hiӇu, suy nghƭ<br /> thұt kӻ vӅ quyӃt ÿӏnh cӫa mình. Tҫm quan trӑng và ý nghƭa thiêng liêng<br /> cӫa hôn nhân khiӃn cho bҩt cӭ viӋc gì liên quan ÿӃn chuyӋn vӧ chӗng<br /> *<br /> <br /> . ThS., Trѭӡng Ĉҥi hӑc Khoa hӑc Xã hӝi và Nhân văn, Ĉҥi hӑc Quӕc gia Hà Nӝi.<br /> <br /> Ĉ͗ 7Kʈ 1J͍F $QK 7ɉɇQJ ÿ͓QJ Yj NKiF ELʄW<br /> <br /> <br /> <br /> cNJng phҧi hӃt sӭc thұn trӑng. Trong dân gian có câu: “Lҩy vӧ xem tông,<br /> lҩy chӗng xem giӕng”. Câu nói này nhҩn mҥnh viӋc phҧi xem xét kӻ<br /> lѭӥng mӑi mһt trѭӟc khi ÿi ÿӃn quyӃt ÿӏnh kӃt hôn. Còn theo giáo lý<br /> Công giáo, hôn phӕi là mӝt bí tích quan trӑng. Vì thӃ, sau khi tìm hiӇu<br /> nhau, nӃu ÿôi nam nӳ ѭng thuұn thì hӑ phҧi ÿӃn gһp linh mөc, trình tӡ<br /> xin rao trѭӟc ba tuҫn ÿӇ mӑi ngѭӡi biӃt ÿӃn hӑ và cha mҽ ÿôi bên. Sau ba<br /> tuҫn, nӃu hӑ không gһp ngăn trӣ mӟi ÿѭӧc phép làm ÿám cѭӟi.<br /> Xác ÿӏnh ÿѭӧc vai trò quan trӑng cӫa hôn nhân sӁ thҩy ÿѭӧc giá trӏ và<br /> ý nghƭa thiêng liêng cӫa nó ÿӇ giӳ gìn và trân trӑng. Thӵc tӃ cho thҩy,<br /> cһp vӧ chӗng nào chuҭn bӏ chu ÿáo cho hôn nhân thì hҫu nhѭ tránh ÿѭӧc<br /> nhӳng rӫi ro, bҩt trҳc trong cuӝc ÿӡi và ngѭӧc lҥi.<br /> Trong gia ÿình, nӃu ngѭӡi cha ÿѭӧc coi là trө cӝt, là ÿiӇm tӵa vӳng<br /> chҳc cho vӧ con thì ngѭӡi mҽ giӳ mӝt vӏ trí ÿһc biӋt quan trӑng. Ӣ ViӋt<br /> Nam, dù là ngѭӡi Công giáo hay ngѭӡi ngoài Công giáo cNJng thѭӡng ÿӅ<br /> cao vai trò cӫa ngѭӡi phө nӳ trong gia ÿình, là ngѭӡi vӧ, ngѭӡi mҽ. Hӑ là<br /> ngѭӡi thәi hѫi ҩm cӫa hҥnh phúc lӭa ÿôi. Vai trò ÿó trѭӟc hӃt ÿѭӧc thӇ<br /> hiӋn trong viӋc sinh sҧn và giáo dөc con cái: “Cha sinh mҽ dѭӥng”.<br /> Trong ÿó, viӋc giáo dөc con cái là trách nhiӋm cӫa ngѭӡi phө nӳ, góp<br /> phҫn quan trӑng trong viӋc quyӃt ÿӏnh sӵ hình thành nhân cách cӫa trҿ.<br /> Do ÿó, không thӇ phӫ nhұn vai trò cӫa ngѭӡi mҽ trong giáo dөc gia ÿình.<br /> Chҷng thӃ mà ngѭӡi ViӋt Nam lҥi có câu “Phúc ÿӭc tҥi mүu”, “Con dҥi<br /> cái mang”, “Con hѭ tҥi mҽ”, v.v…<br /> Cùng vӟi vai trò sinh sҧn và giáo dѭӥng con cái, ngѭӡi phө nӳ trong<br /> gia ÿình còn có vai trò quan trӑng là làm vӧ. Ngѭӡi ViӋt Nam quan niӋm,<br /> quan hӋ vӧ chӗng là quan hӋ “ÿҥo vӧ nghƭa chӗng”. Ĉҥo làm vӧ là ngѭӡi<br /> phө nӳ luôn xác ÿӏnh ÿѭӧc vai trò cӫa mình ÿӇ giӳ gìn mái ҩm gia ÿình<br /> và chăm sóc chӗng con. Khi nói ÿӃn ÿҥo vӧ nghƭa chӗng là chӫ yӃu nói<br /> vӅ mһt tình cҧm, tinh thҫn trong ÿӡi sӕng vӧ chӗng. Ĉó là nhӳng giá trӏ<br /> tình nghƭa, là ÿiӇm tӵa vӳng chҳc ÿӇ tҥo nên hҥnh phúc lӭa ÿôi: “Ĉàn ông<br /> xây nhà, ÿàn bà xây tә ҩm”. Tҩt nhiên, ngoài vai trò sinh sҧn và nuôi dҥy<br /> con cái, vun ÿҳp hҥnh phúc gia ÿình, thì ngày nay, cùng vӟi ngѭӡi chӗng,<br /> ngѭӡi phө nӳ cNJng giӳ vai trò quan trӑng khi tham gia các công viӋc xã<br /> hӝi và phát triӇn kinh tӃ gia ÿình.<br /> Giӳa hôn nhân ngѭӡi Công giáo vӟi ngѭӡi Công giáo ӣ ViӋt Nam<br /> hiӋn nay còn tѭѫng ÿӗng ӣ tính ÿѫn nhҩt cӫa hôn nhân, tӭc là chӍ chҩp<br /> nhұn hôn nhân mӝt vӧ mӝt chӗng. VӅ ÿiӇm này, quan niӋm hôn nhân cӫa<br /> <br /> 81<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> Công giáo phù hӧp vӟi chӫ trѭѫng, chính sách cӫa Nhà nѭӟc ViӋt Nam<br /> hiӋn nay. ĈiӅu 2 và ĈiӅu 4 cӫa Lu̵t Hôn nhân và Gia ÿình Vi͏t Nam ÿã<br /> quy ÿӏnh rҩt rõ ràng: “Hôn nhân tӵ nguyӋn, tiӃn bӝ, mӝt vӧ mӝt chӗng,<br /> vӧ chӗng bình ÿҷng”, và “Cҩm ngѭӡi ÿang có vӧ, có chӗng mà kӃt hôn<br /> hoһc chung sӕng nhѭ vӧ chӗng vӟi ngѭӡi khác hoһc ngѭӡi chѭa có vӧ,<br /> chѭa có chӗng mà kӃt hôn hoһc chung sӕng nhѭ vӧ chӗng vӟi ngѭӡi<br /> ÿang có chӗng, có vӧ”(1).<br /> Ngoài ra, hiӋn nay, khi kӃt hôn, dù là ngѭӡi Công giáo hay ngѭӡi<br /> ngoài Công giáo, hӑ ÿӅu phҧi thӵc hiӋn ÿăng ký kӃt hôn và tә chӭc kӃt<br /> hôn. Ĉây là thӫ tөc không thӇ thiӃu cӫa ngѭӡi ViӋt Nam khi bѭӟc vào ÿӡi<br /> sӕng hôn nhân. ViӋc ÿăng ký kӃt hôn chӭng tӓ sӵ trѭӣng thành và chín<br /> chҳn cӫa hai con ngѭӡi khi quyӃt ÿӏnh sӁ trӑn ÿӡi gҳn bó vӟi nhau, sӕng<br /> có trách nhiӋm vӟi bҧn thân, vӟi ngѭӡi phӕi ngүu, vӟi con cái và xã hӝi.<br /> Ĉăng ký kӃt hôn ÿѭӧc thӵc hiӋn ӣ cҩp chính quyӅn ÿӏa phѭѫng. Ĉây là<br /> thӫ tөc bҳt buӝc ÿӕi vӟi mӑi công dân ViӋt Nam khi bѭӟc vào ÿӡi sӕng<br /> hôn nhân. Còn tә chӭc kӃt hôn là viӋc tә chӭc ÿám cѭӟi cho ÿôi nam nӳ<br /> trӣ thành vӧ chӗng.<br /> Bên cҥnh nhӳng ÿiӇm ÿã nêu, giӳa hôn nhân cӫa ngѭӡi Công giáo vӟi<br /> ngѭӡi ngoài Công giáo còn có mӝt sӕ ÿiӇm tѭѫng ÿӗng khác, nhѭ: sӵ<br /> bình ÿҷng và dân chӫ giӳa vӧ chӗng, hҥnh phúc gia ÿình ÿòi hӓi sӵ thӫy<br /> chung,v.v…<br /> Tóm lҥi, giӳa văn hóa Công giáo vӟi văn hóa dân tӝc nói chung, giӳa<br /> hôn nhân cӫa ngѭӡi Công giáo vӟi ngѭӡi ngoài Công giáo ӣ ViӋt Nam<br /> nói riêng có nhiӅu ÿiӇm tѭѫng ÿӗng. Chính sӵ tѭѫng ÿӗng ÿó ÿã trӣ<br /> thành nguӗn gӕc, ÿӝng lӵc nuôi dѭӥng và thúc ÿҭy sӵ tӗn tҥi cӫa văn hóa<br /> Công giáo trong quá trình hӝi nhұp vӟi văn hóa dân tӝc ViӋt Nam.<br /> 2. Mӝt sӕ ÿiӇm khác biӋt giӳa hôn nhân cӫa ngѭӡi Công giáo vӟi<br /> ngѭӡi ngoài Công giáo ӣ ViӋt Nam<br /> Mӛi tôn giáo ÿӅu có nhӳng nét riêng ÿӇ phân biӋt vӟi các tôn giáo<br /> khác. Nói ÿӃn tôn giáo là nói ÿӃn hai vҩn ÿӅ cѫ bҧn là ÿӭc tin tôn giáo và<br /> lӉ nghi tôn giáo. Ĉây là ÿiӇm cѫ bҧn nhҩt ÿӇ phân biӋt giӳa hôn nhân<br /> ngѭӡi Công giáo vӟi ngѭӡi ngoài Công giáo.<br /> Ĉӕi vӟi ngѭӡi ViӋt Nam truyӅn thӕng, hôn nhân ÿѭӧc tiӃn hành vӟi<br /> nhӳng nghi lӉ cҫu kǤ, phӭc tҥp, tӕn kém thӡi gian và tiӅn cӫa. Ngày nay,<br /> cùng vӟi sӵ văn minh cӫa xã hӝi, nhiӅu hӫ tөc ÿang dҫn dҫn ÿѭӧc loҥi bӓ.<br /> <br /> 82<br /> <br /> Ĉ͗ 7Kʈ 1J͍F $QK 7ɉɇQJ ÿ͓QJ Yj NKiF ELʄW<br /> <br /> <br /> <br /> Tuy nhiên, vӅ cѫ bҧn, sau khi ÿã tìm hiӇu nhau, ÿӇ có thӇ thành vӧ thành<br /> chӗng, ÿôi nam nӳ cҫn phҧi tuân theo các thӫ tөc pháp luұt và các nghi lӉ<br /> truyӅn thӕng.<br /> VӅ thӫ tөc pháp luұt, sau khi tìm hiӇu nhau và ÿѭӧc sӵ ѭng thuұn cӫa<br /> hai bên gia ÿình, ÿôi nam nӳ ÿӃn Ӫy ban nhân dân nѫi ÿang cѭ trú (xã,<br /> phѭӡng, thӏ trҩn) cӫa mӝt trong hai ngѭӡi ÿӇ ÿăng ký kӃt hôn(2).<br /> Khi nhұn ÿӫ giҩy tӡ hӧp lӋ theo quy ÿӏnh pháp luұt, cѫ quan hӳu trách<br /> sӁ kiӇm tra hӗ sѫ, nӃu thҩy ÿӫ ÿiӅu kiӋn sӁ cho ÿăng ký kӃt hôn(3). Tә<br /> chӭc ÿăng ký kӃt hôn phҧi có mһt hai bên nam nӳ. Ĉҥi diӋn cѫ quan yêu<br /> cҫu hai bên cho biӃt ý muӕn tӵ nguyӋn kӃt hôn, nӃu hai bên ÿӗng ý thì<br /> cùng ký và ÿѭӧc trao Giҩy chӭng nhұn kӃt hôn(4).<br /> Ngoài viӋc tuân theo thӫ tөc pháp luұt, viӋc tә chӭc hôn nhân còn phҧi<br /> tuân theo các nghi lӉ truyӅn thӕng dân tӝc. Các nghi lӉ liên quan ÿӃn hôn<br /> nhân truyӅn thӕng gӗm: Nҥp thái, Vҩn danh, Nҥp cát, Nҥp tӋ, ThӍnh kǤ,<br /> Thân nghinh(5). Ngày nay, các lӉ trên ÿã ÿѭӧc ÿѫn giҧn hóa và thu gӑn<br /> vào trong LӉ dҥm (hay Chҥm ngõ), LӉ ÿính hôn (hay LӉ hӓi hay Ĉám<br /> hӓi) và LӉ cѭӟi (trai là LӉ thành hôn, gái là LӉ vu quy).<br /> Ĉӕi vӟi ngѭӡi Công giáo, nhѭ ÿã ÿӅ cұp, hôn nhân là mӝt viӋc hӋ<br /> trӑng và ÿã ÿѭӧc nâng lên hàng bí tích. Bӣi vұy, ÿӕi vӟi Bí tích Hôn<br /> phӕi, Giáo hӝi Công giáo cNJng có nhӳng quy ÿӏnh vӅ thӫ tөc và lӉ nghi<br /> nhҵm diӉn tҧ bҧn chҩt cӫa giao ѭӟc hôn nhân, ÿӗng thӡi giúp ÿôi tân hôn<br /> ÿón nhұn ân sӫng do Bí tích Hôn phӕi mang lҥi.<br /> Hôn lӉ cӫa ngѭӡi Công giáo ӣ ViӋt Nam, vӅ ÿҥi thӇ, ngoài nhӳng thӫ<br /> tөc và nghi lӉ truyӅn thӕng (phҫn ÿӡi) nhѭ trên, còn có nhӳng nghi lӉ<br /> riêng biӋt (phҫn ÿҥo). Sau khi làm xong thӫ tөc ÿăng ký kӃt hôn tҥi chính<br /> quyӅn ÿӏa phѭѫng, ÿôi nam nӳ phҧi hoàn tҩt mӝt sӕ thӫ tөc và nghi lӉ<br /> Công giáo sau ÿây:<br /> Khi có ý ÿӏnh tiӃn tӟi hôn nhân, hai bên ÿӃn gһp linh mөc (thѭӡng là<br /> bên nӳ). Linh mөc sӁ trao ÿәi và giúp hai ngѭӡi làm tӡ khai hôn phӕi, ÿӇ<br /> biӃt hӑ có ÿúng là tín ÿӗ Công giáo, có hiӇu rõ ý nghƭa cӫa hôn nhân<br /> Công giáo, có biӃt rõ nhiӋm vө cӫa vӧ chӗng và cha mҽ tín ÿӗ Công<br /> giáo(6). Linh mөc sӁ giúp ÿôi nam nӳ hӑc hoһc ôn lҥi giáo lý hôn nhân<br /> cNJng nhѭ cách sӕng ÿӭc tin trong ÿӡi sӕng hôn nhân và gia ÿình Công<br /> giáo. ViӋc chuҭn bӏ này rҩt quan trӑng ÿӇ lӡi cam kӃt cӫa hai ngѭӡi trӣ<br /> thành mӝt hành vi tӵ do và trách nhiӋm, cNJng nhѭ hôn ѭӟc cӫa hӑ có<br /> ÿѭӧc sӵ vӳng chҳc và lâu dài(7).<br /> <br /> 83<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  <br /> <br /> ĈӇ giúp ÿôi bҥn kӃt hôn thành sӵ và hӧp pháp theo giáo luұt, linh mөc<br /> cҫn phҧi biӃt chҳc hai ngѭӡi không bӏ mҳc ngăn trӣ nào(8). NӃu có, linh<br /> mөc sӁ giúp hӑ giҧi quyӃt. Ngoài ra, ÿôi bҥn cNJng ÿѭӧc hѭӟng dүn ÿӇ<br /> hiӇu rõ ý nghƭa các nghi thӭc khi cӱ hành Bí tích Hôn phӕi.<br /> NӃu ngѭӡi nam hoһc ngѭӡi nӳ thuӝc mӝt giáo xӭ khác thì phҧi trình<br /> Gi̭y chͱng nh̵n R͵a t͡i và Thêm sͱc. ViӋc chӏu phép Rӱa tӝi là cҫn<br /> thiӃt ÿӇ lƭnh nhұn Bí tích Hôn phӕi. Còn ÿӕi vӟi Bí tích Thêm sӭc, giáo<br /> luұt quy ÿӏnh: “Ngѭӡi Công giáo nӃu chѭa Thêm sӭc, phҧi lãnh nhұn bí<br /> tích này trѭӟc khi kӃt hôn”(9). Bí tích Thêm sӭc giúp cӫng cӕ và làm tăng<br /> trѭӣng ÿӭc tin trong ÿӡi sӕng vӧ chӗng và con cái sau này.<br /> Sau khi hӑc hӓi giáo lý hôn nhân, nӃu hai bên quyӃt ÿӏnh kӃt hôn, thì<br /> trình cho linh mөc bên nӳ biӃt. Linh mөc sӁ làm lӡi rao hôn phӕi và rao<br /> trong ba Chӫ nhұt (tӭc ba tuҫn) ӣ giáo xӭ cӫa mӛi bên. ViӋc rao hôn phӕi<br /> ÿӇ cho mӑi ngѭӡi trong cӝng ÿoàn biӃt, thêm lӡi cҫu nguyӋn và xem xét<br /> có gì ngăn trӣ thì giҧi quyӃt trѭӟc hoһc trình báo vӟi linh mөc, ÿӗng thӡi<br /> ÿӇ ҩn ÿӏnh lӉ cѭӟi(10).<br /> Sau cùng là lӉ cӱ hành Bí tích Hôn phӕi. Ĉӏa ÿiӇm ÿӇ thӵc hiӋn bí tích<br /> này là nhà thӡ giáo xӭ cӫa bên nӳ hoһc bên nam. NӃu cӱ hành tҥi mӝt<br /> nhà thӡ khác hay mӝt nhà nguyӋn cҫn có phép cӫa linh mөc(11). Trong<br /> buәi cӱ hành Bí tích Hôn phӕi cҫn có hai ngѭӡi làm chӭng(12) và ngѭӡi<br /> chӭng hôn. Sau khi cӱ hành Bí tích Hôn phӕi, ÿôi tân hôn, ngѭӡi chӭng<br /> hôn và hai ngѭӡi làm chӭng ký tên vào Sә Hôn phӕi. Sau ÿó ghi viӋc kӃt<br /> hôn vào Sә Rӱa tӝi cӫa ÿôi tân hôn(13).<br /> Nhѭ vұy, ÿiӇm khác biӋt ÿҫu tiên, cNJng là ÿiӇm khác biӋt cѫ bҧn nhҩt<br /> giӳa hôn nhân ngѭӡi Công giáo vӟi ngѭӡi ngoài Công giáo ӣ ViӋt Nam<br /> là phѭѫng diӋn nghi lӉ. NӃu hôn nhân ngѭӡi ngoài Công giáo coi trӑng<br /> các nghi lӉ truyӅn thӕng, trong ÿó không thӇ thiӃu viӋc cô dâu chú rӇ làm<br /> lӉ gia tiên, thì hôn nhân ngѭӡi Công giáo lҥi chú trӑng thӵc hiӋn các nghi<br /> lӉ Công giáo. Ĉӕi vӟi ngѭӡi Công giáo, hôn nhân là mӝt giao ѭӟc Thánh,<br /> là mӝt bí tích thánh thiêng nhѭng có tính trҫn tөc. Vì thӃ, phҫn nghi lӉ tôn<br /> giáo rҩt quan trӑng và có ý nghƭa quyӃt ÿӏnh trong hôn nhân cӫa ngѭӡi<br /> Công giáo.<br /> ĈiӇm khác biӋt thӭ hai giӳa hôn nhân ngѭӡi Công giáo vӟi ngѭӡi<br /> ngoài Công giáo ӣ ViӋt Nam là quan niӋm vӅ sӵ ràng buӝc trong ÿӡi<br /> sӕng gia ÿình. Ngѭӡi Công giáo quan niӋm, mӝt khi ÿôi nam nӳ ÿã ký kӃt<br /> các thӫ tөc pháp luұt và thӵc hiӋn các nghi lӉ tôn giáo, thì vӧ chӗng<br /> <br /> 84<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản