Tuyển dụng nhân sự

Chia sẻ: Lam Quang Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

2
1.595
lượt xem
960
download

Tuyển dụng nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển dụng nhân sự gồm hai khâu: Tìm kiếm nhân sự và Lựa chọn nhân sự Nhu cầu sử dụng lao động và bổ sung lực l-ợng lao động cần thiết cả về số l-ợng và chất l-ợng lao động Tuyển dụng nhân sự là một quá trình phức tạp Tuyển dụng nhân sự đ-ợc thực hiện ở tất cả các vị trí trong doanh nghiệp Tuyển dụng nhân sự phải có sự tham gia của các bộ phận có nhu cầu tuyển dụng, bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển dụng nhân sự

 1. Ch−¬ng 2 TuyÓn dông nh©n sù
 2. Ch−¬ng 2 TuyÓn dông nh©n sù I. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù II. C¸c nguån tuyÓn dông nh©n sù III. C¸c b−íc tuyÓn dông nh©n sù
 3. I. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù 1. Kh¸i niÖm TuyÓn dông nh©n sù ®−îc hiÓu lμ qu¸ tr×nh t×m kiÕm vμ lùa chän nh©n sù ®Ó tháa m·n nhu cÇu sö dông cña doanh nghiÖp vμ bæ sung lùc l−îng lao ®éng cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp.
 4. Kh¸i niÖm TuyÓn dông nh©n sù gåm hai kh©u: T×m kiÕm nh©n sù vμ Lùa chän nh©n sù Nhu cÇu sö dông lao ®éng vμ bæ sung lùc l−îng lao ®éng cÇn thiÕt c¶ vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng lao ®éng TuyÓn dông nh©n sù lμ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p TuyÓn dông nh©n sù ®−îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trong doanh nghiÖp TuyÓn dông nh©n sù ph¶i cã sù tham gia cña c¸c bé phËn cã nhu cÇu tuyÓn dông, bé phËn qlý nh©n sù vμ nhμ QT cÊp cao (nÕu lμ vÞ trÝ quan träng). TDNS lμ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c nhμ QT trong DN
 5. 2. Vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù §èÝ víi doanh nghiÖp Bæ sung nguån nh©n lùc phï hîp víi yªu cÇu cña ho¹t ®éng SXKD Gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña DN Gióp DN tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ vμ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc kh¸c cña doanh nghiÖp T¹o tiÒn dÒ cho c¸c t¸c bè trÝ sö dông, ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù
 6. 2. Vai trß §èi víi ng−êi lao ®éng T¹o kh«ng khÝ thi ®ua, c¹nh tranh trong néi bé nh÷ng ng−êi lao ®éng Ng−êi L§ hiÓu râ h¬n vμ ®−îc ®Þnh h−íng bëi: triÕt lý, quan ®iÓm cña nhμ QT, môc tiªu DN. §èi víi x· héi T¨ng sè l−îng lao ®éng x· héi cã viÖc lμm, cã thu nhËp. Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp. Gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi Sö dông nguån lùc XH mét c¸ch h÷u Ých
 7. II. C¸c nguån tuyÓn dông nh©n sù: 1. Nguån bªn trong doanh nghiÖp (nguån néi bé) Lμ nh÷ng lao ®éng ®ang lμm viÖc trong DN nh−ng l¹i cã nhu cÇu vμ cã kh¶ n¨ng thuyªn chuyÓn ®Ó ®¶m nhËn mét c«ng viÖc kh¸c ¦u ®iÓm: Nh−îc ®iÓm: Sdông cã hqu¶ h¬n nguån H¹n chÕ vÒ sè l−îng vμ lùc NS hiÖn cã chÊt l−îng øng viªn T¹o c¬ héi th¨ng tiÕn cho G©y x¸o trén vÒ mÆt tæ chøc NS G©y hiÖn t−îng x¬ cøng, T¹o ra sù thi ®ua tÝch cùc gi¶m tÝnh s¸ng t¹o NS ë cã kh¶ n¨ng héi nhËp H×nh thμnh nhãm NS kh«ng nhanh, cã lßng trung thμnh thμnh c«ng, ch¸n n¶n,bi CphÝ tuyÓn dông thÊp quan cã hμnh ®éng tiªu cùc.
 8. 2. Nguån bªn ngoμi doanh nghiÖp: Xem xÐt trong c¸c lo¹i nh−: L§ ®· ®−îc ®μo t¹o, L§ ch−a tham gia ®μo t¹o vμ L§ hiÖn kh«ng cã viÖc lμm ¦u ®iÓm: H¹n chÕ: Nguån øng viªn phong phó, ®a d¹ng Ng−êi lao ®éng ch−a M«i tr−êng lμm viÖc míi quen víi m«i tr−êng mÎ lμm viÖc míi Ng−êi lao ®éng thuÇn Chi phÝ tuyÓn dông nhÊt h¬n, ng−êi sö dông lao ®éng cã ®iÒu kiÖn cao h¬n huÊn luyÖn tõ ®Çu MÊt nhiÒu thêi gian Ng−êi lao ®éng míi cã nhiÒu ®éng c¬ lμm viÖc
 9. III. C¸c b−íc tuyÓn dông nh©n sù trong DN §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Tæ chøc thi tuyÓn §¸nh gi¸ øng viªn QuyÕt ®Þnh TuyÓn dông HéI NHËP NH¢N VI£N MíI
 10. 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Môc ®Ých: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù vÒ: Sè l−îng ChÊt l−îng C¬ cÊu C«ng viÖc cÇn lμm lμ x©y dùng: B¶n m« t¶ c«ng viÖc B¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc
 11. 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù tuyÓn dông: C«ng viÖc cÇn tuyÓn dông lμ l©u dμi hay thêi vô §ßi hái kiÕn thøc chuyªn m«n ntn? Ng−êi L§ cã chøc tr¸ch, nhiÖm vô g×? Mèi quan hÖ víi c¸c vÞ trÝ kh¸c trong doanh nghiÖp C¸c tiªu chuÈn, yªu cÇu c«ng viÖc
 12. 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: 2 s¶n phÈm cña viÖc ®Þnh danh B¶n m« t¶ c«ng viÖc: NhËn diÖn vÒ c«ng viÖc M« t¶ thùc chÊt c«ng viÖc C¸c mèi quan hÖ khi thùc hiÖn c«ng viÖc §iÒu kiÖn lμm viÖc Chøc n¨ng, nhiÖm vô khi ®¶m nh©n c«ng viÖc Tiªu chuÈn ng−êi lao ®éng
 13. 1.§Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: 2 s¶n phÈm cña viÖc ®Þnh danh B¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc : Tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, v¨n hãa,ngo¹i ng÷,… Tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm c«ng t¸c Tiªu chuÈn vÒ tuæi t¸c, giíi tÝnh, søc kháe Tieu chuÈn vÒ hoμn c¶nh gia ®×nh Tiªu chuÈn vÒ c¸ tÝnh, ®¹o ®øc
 14. 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông ý nghÜa TuyÓn dông nhÊn sù B¶n m« t¶ c«ng viÖc Bè trÝ vμ sö dông NS §Þnh danh c«ng §μo t¹o & ph¸t triÓn NS viÖc tuyÓn dông B¶n tiªu chuÈn c«ng §·i ngé nh©n sù viÖc Nnμ QT & NV hiÓu biÕt nhau
 15. 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Môc ®Ých Thu hót ®−îc øng cö viªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau Gióp viÖc lùc chän nh©n sù thuËn lîi
 16. 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Néi dung: ThiÕt kÕ th«ng b¸o tuyÓn dông: VÒ mÆt h×nh thøc: râ rμng, chi tiÕt; G©y Ên t−îng, thu hót;… VÒ mÆt néi dung: Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp Tªn vμ néi dung c«ng viÖc Yªu cÇu, tiªu chuÈn §iÒu kiÖn lμm viÖc C¸c lo¹i hå s¬, giÊy tê, v¨n b»ng cÇn thiÕt C¸ch thøc, néi dung tuyÓn chän H×nh thøc liªn lac Møc ®·i ngé, …
 17. 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Néi dung: X¸c ®Þnh ®Ých cÇn th«ng tin (dùa vμo nguån ®Þnh tuyÓn) TriÓn khai th«ng b¸o tuyÓn dông: ®−îc thùc hiÖn víi c¸c h×nh thøc Trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng T¹i trô së doanh nghiÖp C¸c tr−êng ®μo t¹o chuyªn ngμnh KÕt hîp víi c¸c trung t©m t− vÊn, giíi thiÖu viÖc lμm Trªn m¹ng Internet … ý nghÜa: Gióp viÖc lùc chän nh©n sù thuËn lîi
 18. 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Môc ®Ých: KiÓm tra sù phï hîp vÒ tiªu chuÈn cña c¸c ¦CV tham gia tuyÓn dông Lo¹i bá ¦V kh«ng phï hîp, gi¶m bít CF cho doanh nghiÖp vμ ¦CV
 19. 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Néi dung: NhËn hå s¬ vμ ghi vμo sæ xin viÖc, hå s¬ gåm cã: §¬n xin tuyÓn dông B¶n khai lý lÞch cã x¸c nhËn cña UBND ®Þa ph−¬ng GiÊy chøng nhËn søc kháe do c¬ quan ytÕ cã thÈm quyÒn cÊp C¸c chøng chØ, v¨n bμng tèt nghiÖp … Ph©n lo¹i chi tiÕt hå s¬: ®−îc tiÕn hμnh theo tõng vÞ trÝ tuyÓn dông, doanh nghiÖp h×nh thμnh nh÷ng bé mÉu hå so thèng nhÊt riªng cho tõng lo¹i ¦CV: Nh©n viªn b¸n hμng Nh©n viªn hμnh chÝnh Nhμ qu¶n trÞ …
 20. 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Néi dung: Nghiªn cøu vμ xö lý hå s¬: Nghiªn cøu lý lÞch, hå s¬ c¸ nh©n So s¸nh víi b¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc §¸nh gi¸ tÝnh trung thùc cña c¸c lo¹i giÊy tê Ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm kh«ng râ r¸ng, kh«ng nhÊt qu¸n; nh÷ng “dÊu hiÖu” ®Æc biÖt X©y dùng b¸o c¸o ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ ¦CV dùa trªn kqu¶ nghiªn cøu hå s¬ QuyÕt ®Þnh danh s¸ch ¦CV tham gia thi tuyÓn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản