intTypePromotion=3

Tuyển tập 40 đề thi Đại Học 2009

Chia sẻ: Lê Văn Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:276

0
839
lượt xem
420
download

Tuyển tập 40 đề thi Đại Học 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập bộ đề thi đại học của năm 2009 do GV: Bùi Gia Nội biên soạn. Tài liệu tham khảo dành cho những bạn đang ôn thi đại học, cao đẳng . Chút các bạn đạt kết quả tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 40 đề thi Đại Học 2009

 1. Tuy n t p 40 thi iH c 2009
 2. Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 1 THI S 1. Câu 1: H t nhân 226 88Ra bi n i thành h t nhân 222 86Rn do phóng x : A: a và b-. B. b-. C. a. D. b+ Câu 2: i v i s lan truy n sóng i n t thì: A: Vectơ cư ng i n trư ng Eur cùng phương v i phương truy n sóng còn vectơ c m ng t Bur vuông góc v i vectơ cư ng i n trư ng Eur . B: Vectơ cư ng i n trư ng Eur và vectơ c m ng t Bur luôn cùng phương v i phương truy n sóng. C: Vectơ cư ng i n trư ng Eur và vectơ c m ng t Bur luôn vuông góc v i phương truy n sóng. D: Vectơ c m ng t Bur cùng phương v i phương truy n sóng còn vectơ cư ng i n trư ng Eur vuông góc v i vectơ c m ng t Bur . Câu 3: Theo thuy t lư ng t ánh sáng thì năng lư ng c a: A: M t phôtôn b ng năng lư ng ngh c a m t êlectrôn. B: M t phôtôn ph thu c vào kho ng cách t phôtôn ó t i ngu n phát ra nó. C: Các phôtôn trong chùm sáng ơn s c b ng nhau D: M t phôtôn t l thu n v i bư c sóng ánh sáng tương ng v i phôtôn ó. Câu 4: M t ch t phóng x có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau th i gian 11,4 ngày thì phóng x (ho t phóng x ) c a lư ng ch t phóng x còn l i b ng bao nhiêu ph n trăm so v i phóng x c a lư ng ch t phóng x ban u? A: 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%. Câu 5: Cơ năng c a m t v t dao ng i u hòa: A: Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kỳ b ng m t n a chu kỳ dao ng c a v t. B: Tăng g p ôi khi biên dao ng c a v t tăng g p ôi. C: B ng ng năng c a v t khi v t t i v trí cân b ng.
 3. D: Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kỳ b ng chu kỳ dao ng c a v t. Câu 6: Khi chi u l n lư t hai b c x có t n s là f1, f2 (v i f1 < f2) vào m t qu c u kim lo i t cô l p thì u x y ra hi n tư ng quang i n v i i n th c c i c a qu c u l n lư t là V1, V2. N u chi u ng th i hai b c x trên vào qu c u này thì i n th c c i c a nó là: A: (V1 + V2). B. ½V1 – V2½. C. V2. D. V1. Câu 7: Phát bi u nào sao ây là sai khi nói v phóng x (ho t phóng x )? A: phóng x là i lư ng c trưng cho tính phóng x m nh hay y u c a m t lư ng ch t phóng x . B: ơn v o phóng x là becơren. C: V i m i lư ng ch t phóng x xác nh thì phóng x t l v i s nguyên t c a lư ng ch t ó. D: phóng x c a m t lư ng ch t phóng x ph thu c nhi t c a lư ng ch t ó. Câu 8: Cho o n m ch i n xoay chi u g m cu n dây m c n i ti p v i t i n. l ch pha c a hi u i n th gi a hai u cu n dây so v i cư ng dòng i n trong m ch là p/3. Hi u i n th hi u d ng gi a hai u t i n b ng 3 l n hi u i n th hi u d ng gi a hai u cu n dây. l ch pha c a hi u i n th gi a hai u cu n dây so v i hi u i n th gi a hai u o n m ch trên là: A: 0. B. p/2. C. -p/3. D. 2p/3. Câu 9: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng (Y-âng), kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe n màn quan sát là 1,2m. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng h n h p g m hai ánh sáng ơn s c có bư c sóng 500 nm và 660 nm thì thu ư c h vân giao thoa trên màn. Bi t vân sáng chính gi a (trung tâm) ng v i hai b c x trên trùng nhau. Kho ng cách t vân chính gi a n vân g n nh t cùng màu v i vân chính gi a là: A: 4,9 mm. B. 19,8 mm. C. 9,9 mm. D. 29,7 mm. Câu 10: M t sóng cơ lan truy n trên m t ư ng th ng t i m O n i m M cách O m t o n d. Bi t t n s f, bư c sóng l và biên a c a sóng không i trong quá trình sóng truy n. N u phương trình dao ng c a ph n t v t ch t t i i m M có d ng uM(t) = asin2pft thì phương trình dao ng c a ph n t v t ch t t i O là:
 4. A: 0 d u (t) = a sin 2p(ft - ). l C. 0 d u (t) = a sin 2p(ft + ). l B: 0 u (t) = a sin p(ft - d ). l D. 0 d u (t) = a sin p(ft + ). l Câu 11: M t con l c lò xo treo th ng ng. Kích thích cho con l c dao ng i u hòa theo phương th ng ng. Chu kì và biên dao ng c a con l c l n lư t là 0,4 s và 8 cm. Ch n tr c x’x th ng ng chi u dương hư ng xu ng, g c t a t i v trí cân b ng, g c th i gian t = 0 khi v t qua v trí cân b ng theo chi u dương. L y gia t c rơi t do g = 10 m/s2 và p2 = 10. Th i gian ng n nh t k t khi t = 0 n khi l c àn h i c a lò xo có l n c c ti u là: A: 4/15s. B. 7/30s. C. 0,3s D. 1/30s. Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 2 Câu 12: Cho o n m ch i n xoay chi u g m cu n dây có i n tr thu n R, m c n i ti p v i t i n. Bi t hi u i n th gi a hai u cu n dây l ch pha p/2 so v i hi u i n th gi a hai u o n m ch. M i liên h gi a i n tr thu n R v i c m kháng ZL c a cu n dây và dung kháng ZC c a t i n là: A: R2 = ZC(ZL – ZC). B. R2 = ZC(ZC – ZL). C. R2 = ZL(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC). Câu 13: Trong quang ph c a nguyên t hi rô , n u bi t bư c sóng dài nh t c a v ch quang ph trong dãy Laiman là l1 và bư c sóng c a v ch k v i nó trong dãy này là l2 thì bư c sóng la c a v ch quang ph Ha trong dãy Banme là: A: (l1 + l2). B. 1 2 12 ll
 5. l-l . C. (l1 - l2). D. 1 2 12 ll l+l Câu 14: M t khung dây d n hình ch nh t có 100 vòng, di n tích m i vòng 600 cm2, quay u quanh tr c i x ng c a khung v i v n t c góc 120 vòng/phút trong m t t trư ng u có c m ng t b ng 0,2T. Tr c quay vuông góc v i các ư ng c m ng t . Ch n g c th i gian lúc vectơ pháp tuy n c a m t ph ng khung dây ngư c hư ng v i vectơ c m ng t . Bi u th c su t i n ng c m ng trong khung là: A: e 48 sin(40 t ) (V). 2 p = p p - C. e = 4,8psin(4pt + p) (V). B: e = 48psin(4pt + p) (V). D. e 4,8 sin(40 t ) (V). 2 p =pp- Câu 15: Trong thí nghi m v sóng d ng, trên m t s i dây àn h i dài 1,2m v i hai u c nh, ngư i ta quan sát th y ngoài hai u dây c nh còn có hai i m khác trên dây không dao ng. Bi t kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p v i s i dây du i th ng là 0,05 s. V n t c truy n sóng trên dây là: A: 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. Câu 16: H t nhân 104 Be có kh i lư ng 10,0135u. Kh i lư ng c a nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, kh i lư ng c a prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân 104 Be là: A: 0,6321 MeV. B. 63,2152 MeV. C. 6,3215 MeV. D. 632,1531 MeV. Câu 17: Cho hai dao ng i u hòa cùng phương, cùng t n s , cùng biên và có các pha ban u là π/3 và -π/6. Pha ban u c a dao ng t ng h p hai dao ng trên b ng: A: -π/2 B. π/4. C. π/6. D. π/12. Câu 18: t vào hai u o n m ch i n RLC không phân nhánh m t hi u i n th : u 220 2 cos t 2
 6. p =w-æö ç÷ èø (V) thì cư ng dòng i n qua o n m ch có bi u th c là: i 2 2 cos t 4 p =w-æö ç÷ èø (A). Công su t tiêu th c a o n m ch này là: A: 440W. B. 220 2 W. C. 440 2 W. D. 220W. Câu 19: o n m ch i n xoay chi u không phân nhánh g m cu n dây có t c m L, i n tr thu n R và t i n có i n dung C. Khi dòng i n có t n s góc 1 LC ch y qua o n m ch thì h s công su t c a o n m ch này: A: Ph thu c i n tr thu n c a o n m ch. C. B ng 0. B: Ph thu c t ng tr c a o n m ch. D. B ng 1. Câu 20: M t v t dao ng i u hòa có chu kì là T. N u ch n g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng, thì trong n a chu kì u tiên, v n t c c a v t b ng không th i i m: A: t = T/6 B. t = T/4 C. t = T/8 D. t = T/2 Câu 21: Tia Rơnghen có: A: Cùng b n ch t v i sóng âm. C: Bư c sóng l n hơn bư c sóng c a tia h ng ngo i. B: Cùng b n ch t v i sóng vô tuy n. D: i n tích âm. Câu 22: Hi u i n th gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 25 kV. Coi v n t c ban u c a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t cat t b ng không. Bi t h ng s Plăng h = 6,625.10- 34J.s, i n tích nguyên t b ng 1,6.10-19C. T n s l n nh t c a tia Rơnghen do ng này có th phát ra là: A: 60,380.1018Hz. B. 6,038.1015Hz. C. 60,380.1015Hz. D. 6,038.1018Hz. Câu 23: N u trong m t o n m ch i n xoay chi u không phân nhánh, cư ng dòng i n tr pha so v i hi u i n th gi a hai u o n m ch, thì o n m ch này g m: A: T i n và bi n tr . B: Cu n dây thu n c m và t i n v i c m kháng nh hơn dung kháng. C: i n tr thu n và t i n.
 7. D: i n tr thu n và cu n c m. Câu 24: Trong m ch dao ng LC có dao ng i n t t do (dao ng riêng) v i t n s góc 104 rad/s. i n tích c c i trên t i n là 10−9 C. Khi cư ng dòng i n trong m ch b ng 6.10−6 A thì i n tích trên t i n là: A: 6.10−10C B. 8.10−10C C. 2.10−10C D. 4.10−10C Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 3 Câu 25: M t lá thép m ng, m t u c nh, u còn l i ư c kích thích dao ng v i chu kì không i và b ng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là: A: Âm mà tai ngư i nghe ư c. C. Nh c âm. B: H âm. D. Siêu âm. Câu 26: M t ch t i m dao ng i u hòa theo phương trình x 3sin 5 t 6 p =p+æö ç÷ èø (cm,s). Trong m t giây u tiên t th i i m t = 0, ch t i m i qua v trí có li x = +1cm: A: 7 l n. B. 6 l n. C. 4 l n. D. 5 l n. Câu 27: Trong nguyên t hi rô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính qu o d ng N là: A: 47,7.10-11m. B. 21,2.10-11m. C. 84,8.10-11m. D. 132,5.10-11m. Câu 28: Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v dao ng c a con l c ơn (b qua l c c n c a môi trư ng)? A: Khi v t n ng v trí biên, cơ năng c a con l c b ng th năng c a nó. B: Chuy n ng c a con l c t v trí biên v v trí cân b ng là nhanh d n. C: Khi v t n ng i qua v trí cân b ng, thì tr ng l c tác d ng lên nó cân b ng v i l c căng c a dây. D: V i dao ng nh thì dao ng c a con l c là dao ng i u hòa. Câu 29: Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v năng lư ng dao ng i n t t do (dao ng riêng) trong m ch dao ng i n t LC không i n tr thu n? A: Khi năng lư ng i n trư ng gi m thì năng lư ng t trư ng tăng. B: Năng lư ng i n t c a m ch dao ng b ng t ng năng lư ng i n trư ng t p trung t i n và năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m.
 8. C: Năng lư ng t trư ng c c i b ng năng lư ng i n t c a m ch dao ng. D: Năng lư ng i n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên i u hòa v i t n s b ng m t n a t n s c a cư ng dòng i n trong m ch. Câu 30: M t con l c lò xo g m lò xo có c ng 20 N/m và viên bi có kh i lư ng 0,2 kg dao ng i u hòa. T i th i i m t, v n t c và gia t c c a viên bi l n lư t là 20 cm/s và 2 3 m/s2. Biên dao ng c a viên bi là: A: 16cm. B. 4 cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm. Câu 31: Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v ánh sáng ơn s c? A: Chi t su t c a m t môi trư ng trong su t i v i ánh sáng l n hơn chi t su t c a môi trư ng ó i v i ánh sáng tím. B: Ánh sáng ơn s c là ánh sáng không b tán s c khi i qua lăng kính. C: Trong cùng m t môi trư ng truy n, v n t c ánh sáng tím nh hơn v n t c ánh sáng . D: Trong chân không, các ánh sáng ơn s c khác nhau truy n i v i cùng v n t c. Câu 32: Cho o n m ch g m i n tr thu n R n i ti p v i t i n có i n dung C. Khi dòng i n xoay chi u có t n s góc w ch y qua thì t ng tr c a o n m ch là: A: 2 R2 1 . C + æçè w ö÷ø B. 2 R2 1 . C -æçè w ö÷ø C. R2 + (wC)2 . D. R2 -(wC)2 . Câu 33: Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v quang ph ? A: Quang ph liên t c c a ngu n sáng nào thì ph thu c thành ph n c u t o c a ngu n sáng y. B: M i nguyên t hóa h c tr ng thái khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p cho m t quang ph v ch riêng, c trưng cho nguyên t ó.
 9. C: thu ư c quang ph h p th thì nhi t c a ám khí hay hơi h p th ph i cao hơn nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c. D: Quang ph h p th là quang ph c a ánh sáng do m t v t r n phát ra khi v t ó ư c nung nóng. Câu 34: T i hai i m A và B trong m t môi trư ng truy n sóng có hai ngu n sóng k t h p, dao ng cùng phương v i phương trình l n lư t là uA = asinwt và uB = asin(wt + p). Bi t v n t c và biên sóng do m i ngu n t o ra không i trong quá trình sóng truy n. Trong kho ng gi a A và B có giao thoa sóng do hai ngu n trên gây ra. Ph n t v t ch t t i trung i m c a o n AB dao ng v i biên b ng: A: 0. B. 0,5a. C. a. D. 2a. Câu 35: Trong m t m ch dao ng LC không có i n tr thu n, có dao ng i n t t do (dao ng riêng). Hi u i n th c c i gi a hai b n t và cư ng dòng i n c c i qua m ch l n lư t là U0 và I0. T i th i i m cư ng dòng i n trong m ch có giá tr I0/2 thì l n hi u i n th gi a hai b n t là: A: 0 3U. 4 B. 0 3U. 2 C. 0 1U. 2 D. 0 3U. 4 Câu 36: Dòng i n xoay chi u có bi u th c i = Iocos(wt + j) ch y trong m ch i n g m i n tr R m c n i ti p v i m t i t bán d n ch cho dòng i n i qua theo m t chi u. Tính giá tr hi u d ng c a dòng i n: A: Io/ 2 B: Io/2 C: Io D: Io/4 Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 4 Câu 37: Khi có hi n tư ng quang i n x y ra trong t bào quang i n, phát bi u nào sau âu là sai?
 10. A: Gi nguyên chùm sáng kích thích, thay i kim lo i làm cat t thì ng năng ban u c c i c a êlectrôn (êlectron) quang i n thay i B: Gi nguyên cư ng chùm sáng kích thích và kim lo i dùng làm cat t, gi m t n s c a ánh sáng kích thích thì ng năng ban u c c i c a êlectrôn (êlectron) quang i n gi m. C: Gi nguyên t n s c a ánh sáng kích thích và kim lo i làm cat t, tăng cư ng chùm sáng kích thích thì ng năng ban u c c i c a êlectrôn (êlectron) quang i n tăng. D: Gi nguyên cư ng chùm sáng kích thích và kim lo i dùng làm cat t, gi m bư c sóng c a ánh sáng kích thích thì ng năng ban u c c i c a êlectrôn (êlectron) quang i n tăng. Câu 38: H t nhân A ang ng yên thì phân rã thành h t nhân B có kh i lư ng mB và h t a có kh i lư ng ma . T s gi a ng năng c a h t nhân B và ng năng c a h t a ngay sau phân rã b ng: A: B m m a B. 2 mB ma æö ç÷ èø C. mB ma D. 2 B m m æaö ç÷ èø Câu 39: H t nhân 1 1 A
 11. Z X phóng x và bi n thành m t h t nhân 2 2 A Z Y b n. Coi kh i lư ng c a h t nhân X, Y b ng s kh i c a chúng tính theo ơn v u. Bi t ch t phóng x 1 1 A Z X có chu kì bán rã là T. Ban u có m t kh i lư ng ch t 1 1 A Z X, sau 2 chu kì bán rã thì t s gi a kh i lư ng c a ch t Y và kh i lư ng c a ch t X là: A: 1 2 4A A B. 2 1 4A A C. 2 1 3A A D. 1 2 3A A Câu 40: Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v dòng i n xoay chi u ba pha ? A: Khi cư ng dòng i n trong m t pha b ng không thì cư ng dòng i n trong hai pha còn l i khác không. B: Ch có dòng i n xoay chi u ba pha m i t o ư c t trư ng quay. C: Dòng i n xoay chi u ba pha g m ba dòng i n xoay chi u m t pha, l ch pha nhau góc 600
 12. D: Khi cư ng dòng i n trong m t pha c c i thì cư ng dòng i n trong hai pha còn l i c c ti u. Câu 41: o n m ch i n xoay chi u g m bi n tr R, cu n dây thu n c m có t c m L và t i n có i n dung C m c n i ti p. Bi t hi u i n th hi u d ng hai u o n m ch là U, c m kháng ZL, dung kháng ZC (v i ZC ¹ ZL) và t n s dòng i n trong m ch không i. Thay i R n giá tr R0 thì công su t tiêu th c a o n m ch t giá tr c c i Pm, khi ó: A: R0 = ZL + ZC. B. 2 m 0 PU. R = C. 2 L m C PZ. Z = D. 0 L C R = Z - Z Câu 42: Sao băng là: A: Sao ch i cháy sáng bay g n m t t B: S chuy n hoá c a sao l n khi c n ki t năng lư ng và bay trong vũ tr C: Thiên th ch t phát sáng bay vào khí quy n trái t D: Thiên th ch, bay vào khí quy n trái t và b c sát m nh n nóng sáng. Câu 43: Hai con l c có cùng v t n ng, chi u dài dây treo l n lư t là l1 = 81 cm, l2 = 64 cm dao ng v i biên góc nh t i cùng 1 nơi v i cùng năng lư ng dao ng , biên dao ng con l c th 1 là: a1 = 50 , biên góc c a con l c th 2 là: A: 5,6250 B: 4,4450 C: 6,3280 D: 3,9150 Câu 44: M t chaát ñieåm chuyeån ñoäng theo caùc phöông trình sau: x = Acoswt + B. Trong ñoù A, B, w laø caùc haèng soá. Phaùt bieåu naøo úng? A: Chuy n ng c a chaát ñieåm laø moät dao ñoäng ñieàu hoaø và v trí cân b ng có t a x = B/A. B: Chuy n ng c a chaát ñieåm laø moät dao ñoäng ñieàu hoaø và v trí cân b ng có t a x = -B/A.
 13. C: Chuy n ng c a chaát ñieåm laø moät dao ñoäng ñieàu hoaø và v trí cân b ng có t a x = B. D: Chuy n ng c a chaát ñieåm khoâng phaûi laø m t dao ñoäng ñieàu hoøa vì khoâng ñuùng vôùi ñònh nghóa. Câu 45: Trong m ch i n RLC n u hi u i n th U c a dòng i n xoay chi u không i thì khi ta tăng t n s t 0Hz n vô cùng l n thì công su t m ch i n s : A: Tăng t 0 n vô cùng. B: Gi m t vô cùng l n n 0. C: Tăng t 0 n m t giá tr l n nh t Pmax r i l i gi m v 0. D: Tăng t m t giá tr khác 0 n m t giá tr l n nh t Pmax r i l i gi m v m t giá tr khác 0. Câu 46: Trên m t s i dây có chi u dài l , hai u c nh, ang có sóng d ng. Trên dây có m t b ng sóng. Bi t v n t c truy n sóng trên dây là v không i. T n s c a sóng là: A: v/l B: v/4l C: 2v/l D: v/2l Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 5 Câu 47: Cho ph n ng h t nhân: A ® B + C. Bi t h t nhân m A ban u ng yên. K t lu n nào sau ây v hư ng và tr s c a t c các h t sau ph n ng là úng? A: Cùng phương, cùng chi u, l n t l ngh ch v i kh i lư ng. B: Cùng phương, ngư c chi u, l n t l ngh ch v i kh i lư ng. C: Cùng phương, cùng chi u, l n t l v i kh i lư ng. D: Cùng phương, ngư c chi u, l n t l v i kh i lư ng. Câu 48: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do. Ngöôøi ta ño ñöôïc tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q0 vaø doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0. Bieåu thöùc naøo sau ñaây xaùc ñònh böôùc soùng trong dao ñoäng töï do trong maïch? Bieát vaän toác truyeàn soùng ñieän töø laø c. A: l = p 0 0 Q 2c 2I B: l = p 0 0 2c 2 Q I C: l = p 0
 14. 0 Q 4c 2I D: l = p 0 0 Q 2 .c I . Câu 49: Thí nghieäm giao thoa aùnh saùng vôùi hai khe Young. Nguoàn saùng goàm ba böùc xaï ñoû, luïc, lam ñeå taïo aùnh saùng traéng: Böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoû, luïc, lam theo thöù töï laø 0,64µm; 0,54µm; 0,48µm. Vaân trung taâm laø vaân saùng traéng öùng vôùi söï choàng chaäp cuûa ba vaân saùng baäc k = 0 cuûa caùc böùc xaï ñoû, luïc, lam. Vaân saùng traéng ñaàu tieân keå töø vaân trung taâm öùng vôùi vaân saùng baäc maáy cuûa aùnh saùng ñoû? A: 24. B: 27. C: 32. D: 2. Câu 50: M t ch t có kh năng phát ra b c x có bư c sóng 0,5mm khi b chi u sáng b i b c x 0,3mm. Hãy tính ph n năng lư ng photon m t i trong quá trình trên. A: 2,65.10-19j B: 26,5.10-19j C: 2,65.10-18j D: 265.10-19j THI S 2. Câu 1: Hai giao ng i u hoà, cùng phương theo phương trình x1 = 2cos(20pt + p/2) (cm); x2 = 2cos(20pt - p/6) (cm). Biên dao ng t ng h p c a hai dao ng ó b ng: A: 4cm B. 0cm C. 2cm D. 1cm Câu 2: M t con l c lò xo th ng ng g m lò xo nh có c ng k = 100N/m, m t u c nh, m t u g n v t n ng kh i lư ng m = 0,5kg. Ban u kéo v t theo phương th ng ng kh i v trí cân b ng 5cm r i buông nh cho v t dao ng. Trong quá trình dao ng v t luôn ch u tác d ng c a l c c n có l n b ng 1/100 tr ng l c tác d ng lên v t. Coi biên c a v t gi m u trong t ng chu kì, l y g = 10m/s2. S l n v t qua v trí cân b ng k t khi th v t n khi nó d ng h n là: A: 25 B. 50 C. 75 D. 100 Câu 3: Kh ng nh nào dư i ây sai ? Hình chi u c a m t ch t i m chuy n ng tròn trên m t ư ng th ng n m trong m t ph ng qu o là m t dao ng i u hoà có t n s góc ω và có l n c c i c a v n t c là vmax. i u ó ch ng t :
 15. A: Ch t i m chuy n ng tròn u v i t c góc là ω B: Ch t i m chuy n ng tròn u v i gia t c hư ng tâm b ng ω 2.vmax C: Ch t i m chuy n ng tròn u v i v n t c dài là vmax D: Bán kính qu o tròn là vmax/ω. Câu 4: Phương trình chuy n ng c a v t có d ng x = 4sin2(5pt + p/4)cm. V t dao ng v i biên là: A: 4cm B. 2cm C. 4 2 cm D. 2 2 cm Câu 5: Khi nói v dao ng i u hoà c a con l c n m ngang, phát bi u nào sau ây úng? A: V n t c c a v t dao ng i u hoà tri t tiêu khi qua v trí cân b ng B: L c àn h i tác d ng lên v t dao ng i u hoà luôn hư ng v v trí cân b ng C: Gia t c c a v t dao ng i u hoà tri t tiêu khi v trí biên D: Gia t c c a v t dao ng i u hoà có giá tr c c i v trí cân b ng Câu 6: M t con l c ơn có chi u dài 0,3m ư c treo vào tr n c a m t toa xe l a. Con l c b kích ng m i khi bánh xe c a toa g p ch n i c a các o n ray. Bi t kho ng cách gi a hai m i n i ray là 12,5m và gia t c tr ng trư ng là 9,8m/s2 . biên c a con l c ơn này l n nh t khi oàn tàu chuy n ng th ng u v it c x px: A: 41km/h B. 60km/h C. 11,5km/h D. 12,5km/h Câu 7: M t con l c lò xo n m ngang g m hòn bi kh i lư ng m và lò xo nh có c ng k = 45N/m. Kích thích cho v t dao ng i u hoà v i biên 2cm thì gia t c c c i c a v t khi dao ng b ng 18m/s2. B qua l c c n. Kh i lư ng m b ng: A: 75g B. 0,45kg C. 50g D. 0,25kg Câu 8: Trong m t môi trư ng có sóng t n s 50Hz lan truy n v i v n t c 160m/s. Hai i m g n nhau nh t trên cùng phương truy n sóng dao ng l ch pha p/4 cách nhau là: A: 1,6cm B. 0,4m C. 3,2m D. 0,8m. Câu 9: T i i m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ng i u hoà theo phương th ng ng v i t n s 50Hz. Khi ó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ng tâm S. T i hai i m M, N cách nhau 9cm trên ư ng i qua S luôn dao ng cùng pha v i nhau. Bi t r ng v n t c truy n sóng n m trong kho ng t 70cm/s n 80cm/s. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A: 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 6
 16. Câu 10: Ngu n âm S phát ra 1 âm có công su t P không i, truy n ng hư ng v m i phương. T i i m A cách S m t o n RA = 1m, m c cư ng âm là 70dB. Gi s môi trư ng không h p th âm. M c cư ng âm t i i m B cách ngu n m t o n 10m là: A: 30dB B. 40dB C. 50dB D. 60dB Câu 11: T i m t nư c n m ngang, có hai ngu n k t h p A và B dao ng theo phương th ng ng v i phương trình l n lư t là u1 = a1sin(40pt + p/6) cm, u2 = a2sin(40pt + p/2) cm. Hai ngu n ó tác ng lên m t nư c t i hai i m A và B cách nhau 18cm. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c v = 120cm/s. G i C và D là hai i m thu c m t nư c sao cho ABCD là hình vuông. S i m dao ng v i biên c c ti u trên o n CD là: A: 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 12: t m t i n áp xoay chi u u = U0cos100pt (V) vào hai u c a m t i n tr thu n R thì trong m ch có dòng i n v i cư ng hi u d ng I. N u t i n áp ó vào hai u o n m ch g m i n tr thu n R m c n i ti p v i m t i t bán d n có i n tr thu n b ng không và i n tr ngư c r t l n thì cư ng hi u d ng c a dòng i n trong m ch b ng: A: 2I B. I 2 C. I D. I/ 2 Câu 13: M t o n m ch RLC m c n i ti p g m i n tr thu n R, cu n c m thu n có h s t c m 1/2pH và t i n có i n dung 31,8µF. Khi t vào hai u o n m ch có i n áp u = 200cos100pt (V) thì cư ng hi u d ng c a dòng i n b ng 2 A. R có giá tr b ng: A: 50 7 W B. 100W C. 50W D. 50 3 W Câu 14: t i n áp u = 50 2 cos100pt (V) vào hai u o n m ch R, L,C n i ti p. Bi t i n áp hai u cu n c m thu n là 30V, hai u t i n là 60V. i n áp hai u i n tr thu n R là: A: 50V B. 30V C. 40V D. 20V Câu 15: Xét m ch i n xoay chi u R,L,C m c n i ti p. G i UR, UL, UC l n lư t là hi u i n th hi u d ng gi a hai u i n tr R, hai u cu n c m thu n L và hai u t i n C. Bi t UR = UL = U0/2. lêch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch so v i cư ng dong i n là: A: u nhanh pha hơn i m t góc p/3 C: u ch m pha hơn i m t góc p/3 B: u nhanh pha hơn i m t góc p/4 D: u ch m pha hơn i m t góc p/4
 17. Câu 16: M t o n m ch m c n i ti p g m i n tr R = 20 5 W, m t cu n c m thu n có h s t c m L = 0,1 p H và m t t i n có i n dung C thay i. T n s dòng i n f = 50Hz. t ng tr c a m ch 60W thì i n dung C c a t là: A: 2 10 5 F p - B. 3 10 5 F p - C. 4 10 5 F p - D. 5 10 5 F p - Câu 17: Trong m ch ba pha m c theo hình sao, các t i cũng m c theo hình sao thì i n áp dây so v i i n áp pha là: A: Udây = Upha 3 B. Upha = Udây 3 C. Udây = 3Upha D. Upha = 3Udây Câu 18: M t o n m ch g m: i n tr thu n RX có th thay i ư c giá tr c a nó, cu n dây có h s t c m L và t i n có i n dung C m c n i ti p. Bi t dung kháng ZC c a t có l n khác c m kháng ZL c a cu n c m. Hai u o n m ch ư c duy trì hi u i n th u = U0cosωt. B qua i n tr thu n c a cu n dây. Thay i RX nó có giá tr RX =
 18. ½ZL - ZC½. Khi ó công su t tiêu th c a m ch: A: Có giá tr không i P = 0 2X U R C: Có giá tr c c i P = 2 0 2LC U Z-Z B: Có giá tr c c i P = 2 0 4LC U Z-Z D: Có giá tr c c i P = 2 4LC U Z-Z Câu 19: Cho m ch i n g m i n tr thu n R = 30W và hai t i n có i n dung l n lư t là C1 = 1 F 3000p và C2 = 1 F 1000p m c n i ti p nhau. i n áp t c th i gi a hai u o n m ch u = 100 2cos 100pt (V). Cư ng hi u d ng c a dòng i n trong m ch b ng: A: 4A B. 1A C. 3A D. 2A Câu 20: M ch dao ng LC có cu n dây thu n c m. Dòng i n trong m ch có phương trình i = 10-3cos(2.105t) (A) i n tích c c i t i n là: A: 5
 19. 2 .10-9 C B. 5.10-9 C C. 2.10-2 C D. 2.10-9 C Tuy n t p 40 thi i H c 2009 GV: Bùi Gia N i : 090.777.54.69 trang: 7 Câu 21: Trong m ch dao ng LC có i n tr thu n không áng k c sau nh ng kho ng th i gian b ng 0,25.10-4s thì năng lư ng i n trư ng l i b ng năng lư ng t trư ng. Chu kì dao ng c a m ch là: A: 10-4s B. 0,25.10-4s C. 0,5.10-4s D. 2.10-4s Câu 22: Phát bi u nào sau ây không úng ? A: i n t trư ng bíên thiên theo th i gian lan truy n trong không gian dư i d ng sóng. ó là sóng i n t B: Sóng i n t lan truy n v i v n t c r t l n. Trong chân không, v n t c ó b ng 3.108m/s C: Sóng i n t mang năng lư ng D: Sóng i n t là sóng ngang. Trong quá trình lan truy n sóng i n t thì i n trư ng bi n thiên và t trư ng bi n thiên dao ng cùng phương và cùng vuông góc v i phương truy n sóng Câu 23: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a Y –âng, kho ng cách hai khe S1 và S2 là 1mm, kho ng cách gi a m t ph ng ch a hai khe và màn nh là 1m. Ngu n sáng S phát ánh sáng tr ng có bư c sóng n m trong kho ng t 0,4µm n 0,75µm. T i i m M cách vân sáng trung tâm 4mm có m y b c x cho vân sáng ? A: 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 24: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Y-âng, khe S ư c chi u b ng chùm sáng tr ng có bư c sóng (0,40µm£ l £ 0, 75mm). B r ng quang ph b c 1(kho ng cách t vân sáng b c 1 màu tím có bư c sóng nh nh t b ng 0,75µm) trên màn lúc u o ư c 0,70mm. Khi d ch màn theo phương vuông góc v i m t ph ng ch a hai khe m t kho ng 40cm thì b r ng quang ph b c 1 trên màn o ư c là 0,84mm. kho ng cách gi a hai khe S1, S2 là: A: 1,5mm B. 1,2mm C. 1mm D. 2mm Câu 25: Phát bi u nào úng ? A: Nguyên nhân c a hi n tư ng tán s c ánh sáng là do chi t su t c a m t môi trư ng trong su t ph thu c vào bư c sóng ánh sáng. Ánh sáng có bư c sóng dài thì chi t su t nh , ánh sáng có bư c sóng ng n thì chi t su t l n
 20. B: Nguyên nhân c a hi n tư ng tán s c ánh sáng là do màu s c c a ánh sáng ph thu c vào bư c sóng ánh sáng. Màu có bư c sóng dài , màu tím có bư c sóng ng n nh t C: Khi chi u tia sáng tr ng qua m t lăng kính, tia sáng b phân tích thành chùm tia có vô s màu bi n thiên liên t c t màu n màu tím. Màu l ch nhi u nh t, màu tím l ch ít nh t D: Ánh sáng ơn s c là ánh sáng có m t màu nh t nh. Ánh sáng tr ng là t p h p c a 7 ánh sáng ơn s c có màu bi n thiên liên t c t n tím Câu 26: V i v, λ, f l n lư t là v n t c truy n sóng, bư c sóng, t n s sóng. Sóng siêu âm và sóng vô tuy n u có: A: v = 3.108m/s. B: λ = v/f. C: Phương dao ng vuông góc phương truy n sóng. D: T n s thay i khi truy n trong các môi trư ng khác nhau. Câu 27: Tia h ng ngo i không có tính ch t nào sau ây ? A: Làm iôn hoá không khí C: Tác d ng nhi t m nh B: Tác d ng lên kính ánh D: Ph n x , khúc x , giao thoa Câu 28: Hi n tư ng quang i n trong khác hi n tư ng quang i n ngoài ch A: Ch x y ra khi ư c chi u b ng ánh sáng có bư c sóng thích h p B: V n t c ban u c c i c a êlectron b n ra ch ph thu c ánh sáng kích thích C: Gi i phóng êlectron liên k t thành e d n khi ch t bán d n ư c chi u b ng ánh sáng có cư ng thích h p D: Gi i phóng êlectron liên k t thành e d n khi ch t bán d n ư c chi u b ng ánh sáng có bư c sóng thích h p Câu 29: Trong m u nguyên t Bo, tr ng thái d ng là tr ng thái: A: Mà ta có th tính ư c chính xác năng lư ng c a nó B: Nguyên t không h p th năng lư ng C: Trong ó nguyên t có năng lư ng xác nh và không b c x D: Mà năng lư ng c a nguyên t không th thay i ư c Câu 30: Bên trong t bào quang i n, dòng quang i n có chi u A: Không xác nh B: T catôt sang anôt C: T anôt sang catôt ó là chi u chuy n ng c a các êlectron D: T anôt sang catôt Câu 31: Phát bi u nào sau ây sai? A: Khi êlectron liên k t trong m t kh i bán d n ư c gi i phóng càng nhi u thì càng t o ra nhi u l tr ng làm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản