intTypePromotion=3

Tuyển tập 441 câu hỏi lịch sử phần LSTG cận hiện đại

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
111
lượt xem
33
download

Tuyển tập 441 câu hỏi lịch sử phần LSTG cận hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập 441 câu hỏi lịch sử phần lstg cận hiện đại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 441 câu hỏi lịch sử phần LSTG cận hiện đại

 1. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Tuy n T p 441 Câu H i LUY N THI ð I H C, CAO ð NG & H C SINH GI I C P THPT M«n LÞch sö PH N L CH S TH GI I C N – HI N ð I N I DUNG N I DUNG CÂU H I & BÀI T P BÀI H C TR NG TÂM L CH S TH GI I C N ð I (T gi a th k XVI ñ n năm 1918) Vào gi a th k XVI, cu c ñ u tranh cu nhân dân Câu 1. S ki n nào ch ng t kinh t c a Hà Lan phát tri n ? Trình bày nguyên nhân d n ñ n cu c ñ u 1. CÁCH M NG Nêñéclan ch ng l i ách tranh c a nhân dân Nêñéclan ch ng chính quy n Tây Ban Nha. HÀ LAN GI A th ng tr cu Vng qu c Tây Ban Nha ñã tr thành Câu 2. Trình bày nét chính v nguyên nhân bùng n , di n bi n, k t qu và ý nghĩa l ch s Cách m ng TH K XVI m t cu c cách m ng t s n Nêñéclan gi a th k XVI. Vì sao cu c ñ u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Nêñéclan ñư c xem là m t ñ u tiên, m ñ u m t th i cu c cách m ng tư s n ? ñ i m i trong l ch s loài ng i - th i c n ñ i Sau cách m ng Hà Lan g n Câu 3. Hãy phân bi t nh ng ñ c trưng cơ b n c a ch ñ phong ki n v i nh ng y u t m i c a ch nghĩa m t th k , m t cu c cách 2. CU C CÁCH m ng khác ñã n Anh. tư b n ñang phát tri n nư c Anh th k XVII. T ñó, rút ra nh ng mâu thu n trong xã h i Anh lúc b y gi . M NG TƯ S N ðây là m t cu c cách m ng Theo anh (ch ), mâu thu n nào là mâu thu n cơ b n c n gi i quy t ? ANH GI A TH t s n có nh h ng r ng Câu 4. Trình bày nh ng chuy n bi n v kinh t , xã h i – chính tr nư c Anh trư c cách m ng tư s n l n và có ý nghĩa sâu s c Anh (1642 – 1689) và nh ng h qu c a nó. K XVII ñ i v i s phát tri n cu ch nghĩa t b n. Câu 5. a. Trình bày nh ng nét chính v di n bi n, tính ch t và ý nghĩa l ch s c a cu c Cách m ng tư s n Anh (1642 – 1689), phân tích và ñánh giá vai trò c a giai c p tư s n Anh trong cu c cách m ng này. b. Trên cơ s ñó, hãy l p b ng so sánh Cách m ng Anh v i Cách m ng tháng Mư i năm 1917 Nga theo các yêu c u : lãnh ñ o, ñ ng l c chính, nhi m v c a cách m ng, chính quy n sau cách m ng thành công, xu hư ng phát tri n và tính ch t c a cách m ng. Câu 6. Vì sao nói : Cách m ng tư s n Anh th k XVII là cu c cách m ng tư s n không tri t ñ ? Câu 7. Phân tích nh ng ñ c ñi m c a cu c Cách m ng tư s n Anh th k XVII. Câu 8. Trình bày nh ng hi u bi t c a anh (ch ) v Ôlivơ Crômoen. Cho bi t vai trò c a Ôlivơ Crômoen trong ti n trình Cách m ng tư s n Anh th k XVII ? Trang 1 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 2. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 9. Có ba bi u ñ dư i ñây th hi n ti n trình Cách m ng tư s n Anh th k XVII, theo anh (ch ) bi u ñ nào ñúng nh t ? Vì sao ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2004) Vào n a sau th k XVIII, Câu 10. Quan sát lư c ñ 13 thu c ñ a c a Anh B c Mĩ : Anh (ch ) hãy xác ñ nh v trí c a các thu c m t bi n ñ ng xã h i – 3. CHI N TRANH chính tr ñã di n ra t i các ñ a : R t Ai-len, Con-n ch-bi-c t, Niu Giơ-xi, Mê-ri-len, Niu Hăm-Sai, Ma-xa-chu-xét, Niu-oóc, Pen-xin-va- GIÀNH ð C L P thu c ñi cu Anh B c Mĩ. ni-a, Vi c-gi-ni-a, Ca-rô-un-na B c, Ca-rô-un-na Nam, Gioóc-gi-a, ðơ-la-oa, qua vi c ñi n tên các thu c ñ a ñó C A CÁC THU C ðó là cu c chi n tranh tương ng v i các s th t (1,2,...,12,13) trên lư c ñ dư i ñây. ð A ANH B C giành ñ c l p, nhng v b n ch t là m t cu c cách MĨ N A SAU TH m ng t s n. K XVIII Trang 2 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 3. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 11. Phân tích nh ng mâu thu n cơ b n d n ñ n cu c chi n tranh giành ñ c l p c a 13 thu c ñ a Anh B c Mĩ. Câu 12. Chi n tranh giành ñ c l p c a 13 thu c ñ a Anh B c Mĩ th k XVIII : a. Nguyên nhân bùng n , di n bi n chính. b. Nêu nguyên nhân th ng l i c. K t qu , tính ch t và ý nghĩa l ch s . Câu 13. Phân tích ý nghĩa c a cu c chi n tranh giành ñ c l p 13 thu c ñ a Anh B c Mĩ. Vì sao nói : chi n tranh giành ñ c l p c a các thu c ñ a Anh B c Mĩ th c ch t là m t cu c cách m ng tư s n ? Câu 14. Trình bày n i dung c a Hi n pháp năm 1787 c a Mĩ và b n ch t giai c p c a hi n pháp. Qua ñó, hãy v sơ ñ bi u th t ch c chính quy n c a Mĩ theo hi n pháp này. Theo em, cơ c u quy n l c ñó ñ n nay có s thay ñ i cơ b n gì không ? Cách m ng t s n Pháp n Câu 15. Tìm hi u v nguyên nhân cách m ng Pháp cu i th k XVIII : ra vào cu i th k XVIII là 4. CÁCH M NG cu c cách m ng xã h i sâu - Giôrê cho r ng : “Cách m ng n ra t s ph n vinh”. TƯ S N PHÁP r ng, ñã xoá b ch ñ - Còn Misêlê l i cho r ng : “ Cách m ng n ra t s kh n cùng”. CU I TH K phong ki n, m ñ ng cho Anh (ch ) hãy bình lu n hai ý ki n trên. XVIII ch nghĩa t b n phát tri n Pháp và có nh h ng Câu 16. Phân tích nh ng các ñi u ki n ñ n ñ n s bùng n c a Cách m ng tư s n Pháp năm 1789. Vai l n ñ n cu c cách m ng trò c a qu n chúng nhân dân trong quá trình phát tri n c a cách m ng ? ñ u tranh dân t c, dân ch châu Âu. (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2004) Câu 17. Trình bày nh ng quan ñi m cơ b n c a các nhà tư tư ng ti n b Pháp th k XVIII. Vì sao nh ng quan ñi m này có ý nghĩa chu n b cho cu c cách m ng s p t i. Câu 18. Hãy gi i thích ý nghĩa b c tranh bi m ho “Tình c nh ngư i nông dân Pháp trư c cách m ng” ? V sơ ñ minh ho s phân chia ñ ng c p nư c Pháp trư c 1789 và qua ñó phân bi t hai khái ni m “ñ ng c p” và “giai c p” ? Trang 3 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 4. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 19. Mô t s ki n ngày 14 – 7 – 1789 nư c Pháp. Hãy cho bi t vì sao cu c cách m ng 1789 ñư c xem là m t trong nh ng cu c cách m ng tiêu bi u c a nhân lo i. (ð thi Olympic 30/4 kh i 10, năm 2001) Câu 20. Hãy trình bày ba giai ño n phát tri n c a Cách m ng tư s n Pháp (1789 – 1794). Anh (ch ) có nh n xét gì qua s s p ñ c a chính quy n Gia-cô-banh ? Câu 21. T i sao th i kỳ chuyên chính Gia-cô-banh là ñ nh cao c a cách m ng tư s n Pháp ? (ð thi Olympic 30/4 kh i 10, năm 2006) Câu 22. L p b ng so sánh n i dung các hi n pháp năm 1791 và 1793 c a Pháp. Câu 23. Phân tích vai trò c a giai c p tư s n và qu n chúng nhân dân trong cu c Cách m ng tư s n Pháp năm 1789. Câu 24. Qua các cu c cách m ng tư s n th i c n ñ i ñã h c, anh (ch ) hãy gi i thích th nào là m t cu c cách m ng tư s n ? Cách m ng tư s n Pháp phát tri n qua m y giai ño n (m c th i gian và tên t ng t ng giai ño n) ? Phân tích tính ch t và ý nghĩa c a cu c Cách m ng tư s n Pháp. Câu 25. Ch ng minh r ng sau m i giai ño n ñi lên c a cách m ng tư s n Pháp 1789, quy n l i c a nông dân ñư c gi i quy t tho ñáng hơn. Câu 26. B ng sơ ñ v thành ph n giai c p và t ch c chính quy n th i Giacôbanh, hãy làm rõ nh n ñ nh c a V.I.Lênin : “Cái vĩ ñ i l ch s ”, c a ngư i Giacôbanh là ch h ñã ñi cùng nhân dân, cùng v i ñông ñ o qu n chúng cách m ng c a nhân dân, cùng v i giai c p cách m ng tiên ti n nh t lúc b y gi . Câu 27. T i sao nói Cách m ng tư s n Pháp là cu c “ð i cách m ng” ? Câu 28. T i sao nói : Cách m ng tư s n Pháp cu i th k XVIII là m t cu c cách m ng tư s n tri t ñ nh t ? Nh ng nhân t nào ñã t o ra s tri t ñ này ? (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2008) Câu 29. V sơ ñ minh ho di n bi n Cách m ng tư s n Pháp cu i th k XVIII theo hư ng “phát tri n theo ñư ng ñi lên”, do qu n chúng làm ñ ng l c. Qua ñó, hãy tìm ra nh ng ñ c ñi m giúp cách m ng Pháp tri t ñ hơn cách m ng tư s n Anh ? Câu 30. Hãy ñánh giá vai trò c a Rô-be-spie trong cu c Cách m ng Pháp 1899 ? BÀI T P T NG H P : Câu 31. T H i ngh ba ñ ng c p ñ n th i kì phái tư s n công thương năm quy n. Cách m ng tư s n Pháp (1789) ñã tr i qua nh ng cơ quan quy n l c cùng các phái c m quy n tương ng nào, ñ ng th i ñã ñ t ñư c nh ng th ng l i gì và còn h n ch nào ? Câu 32. So sánh cu c Cách m ng tư s n Anh gi a th k XVII và Cách m ng tư s n Pháp cu i th k XVIII v nguyên nhân, nhi m v – m c tiêu, giai c p lãnh ñ o, hình th c ñ u tranh, tính ch t, k t qu . (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2009) Trang 4 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 5. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 33. Phân tích nh ng ñi m gi ng và khác nhau cách m ng tư s n Anh (th k XVII) và cu c chi n tranh giành ñ c l p B c Mĩ (th k XVIII). Câu 34. “Cách m nh Pháp cũng như cách m nh Mĩ, nghĩa là cách m nh tư b n, cách m nh không ñ n nơi, ti ng là c ng hoà và dân ch , kì th c trong thì nó tư c l c (t c tư c ño t) công nông, ngoài thì áp b c thu c ñ a.”(H Chí Minh). V i ki n th c l ch s có ch n l c, anh (ch ) hi u câu nói trên như th nào? Câu 35. 1. Các cu c cách m ng tư s n trong nh ng th k XVII – XVIII ñã ñư c di n ra dư i nh ng hình th c nào ? 2. L p b ng so sánh v s khác nhau gi a cách m ng tư s n và cách m ng vô s n theo các m c sau: Lãnh ñ o ð ng l c Tính ch t K t qu Cách m ng tư s n Cách m ng vô s n (ð thi HSG Qu c gia, b ng A, năm 1998) Câu 36. Trong các cu c cách m ng tư s n ñ u th i c n ñ i (th k XVII – th k XVIII), giai c p tư s n ñã cho ra ñ i hai b n tuyên ngôn : a. “Tuyên ngôn ñ c l p” c a 13 thu c ñ a Anh B c Mĩ (ngày 4 – 7 – 1776). b. “Tuyên ngôn nhân quy n và dân quy n” c a Pháp (tháng 8 – 1789). Anh (ch ) hãy nêu và phân tích n i dung cơ b n c a hai b n tuyên ngôn và rút ra nh ng m t ti n b và h n ch c a nó ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2001) Câu 37. Cách m ng tư s n Anh và Cách m ng tư s n Pháp là hai cu c cách m ng l n. Anh (ch ) hãy : a. So sánh ch ñ quân ch c a vua Sác-lơ I và c a vua Vin-hem O-ran-giơ trong Cách m ng tư s n Anh. b. Lí gi i và nh n xét v cái ch t c a vua Lu-i XVI và Rô-be-spi-e trong Cách m ng tư s n Pháp. (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2001) Câu 38. L p b ng so sánh các cu c cách m ng tư s n châu Âu, B c Mĩ trong hai th k XVII – XVIII v th i gian, hình th c, nhi m v , lãnh ñ o, ñ ng l c, tính ch t v k t qu . Câu 39. T Cách m ng tư s n Anh năm 1640 ñ n năm 1874 m i quan h gi a tư s n và vô s n ñã di n ra như th nào Tây Âu ? Dùng các s ki n l ch s Anh và Pháp ñ ch ng minh ? Trang 5 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 6. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 40. Nêu nh ng nguyên nhân d n ñ n các cu c cách m ng tư s n Anh, Mĩ và Pháp. Qua ñó, anh (ch ) hãy ch rõ nh ng nguyên nhân chung nh t c a các cu c cách m ng tư s n. Câu 41. Qua các cu c cách m ng tư s n Âu – Mĩ t năm 1640 ñ n cu i th k XVIII : - Anh (ch ) có nh n xét gì v l c lư ng lãnh ñ o, ñ ng l c và tính ch t c a cách m ng ? - Hãy ñánh giá vai trò c a giai c p tư s n trong cu c ñ u tranh ch ng ch ñ phong ki n. Câu 42. L p niên bi u c a các cu c cách m ng tư b n th i kỳ th nh t l ch s th gi i c n ñ i (1640 – 1870). Theo anh (ch ), trong các cu c cách m ng ñó, cu c cách m ng tri t ñ nh t ? Vì sao ? 5. CHÂU ÂU T Cách m ng t s n Pháp cu i th k XVIII nh h ng Câu 43. Ti n trình chi n tranh Na-pô-lê-ông di n ra như th nào? Vì sao quân ñ i Na-pô-lê-ông th t b i? CHI N TRANH r t l n ñ n tình hình châu NA-PÔ-LÊ-ÔNG Câu 44. T i sao các nư c châu Âu liên minh ch ng l i Na-pô-lê-ông ? Âu, nh t là cu c ñ u tranh ð N H I NGH ch ng ch ñ phong ki n Câu 45. Trình bày hoàn c nh l ch s và n i dung ch y u c a H i ngh Viên (1814 – 1815). K t sau VIÊN th ng tr và s phát tri n H i ngh Viên, tình hình châu Âu có nh ng thay ñ i như th nào ? cu ch nghĩa t b n. T nh ng năm 60 cu th k Câu 46. V cu c cách m ng công nghi p Anh vào th k XVIII, hãy cho bi t : XVIII, Anh di n ra cu c 6. CÁCH M NG cách m ng công nghi p, a. Nguyên nhân và phát minh ? CÔNG NGHI P sau ñó ñã lan sang các b. Tác ñ ng c a nh ng phát minh này ñ i v i tình hình kinh t và xã h i c a các nư c Anh (N a sau th k n c Pháp, ð c,…Quá như th nào? XVIII – gi a th k trình này ñã t o ra nh ng chuy n bi n kinh t , xã h i (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2001) XIX) h t s c to l n và sâu s c. Câu 47. Trình bày nh ng thành t u c a cu c Cách m ng công nghi p nư c Anh. Nêu h qu c a Cách m ng công nghi p. (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2009) Câu 48. Cách m ng công nghi p là gì ? Nh ng ti n ñ làm cho cách m ng công nghi p Anh s m hơn các nư c khác ? Hãy hoàn thành sơ ñ v cách m ng công nghi p (theo m u sau) : Câu 49. Cách m ng công nghi p Pháp, ð c di n ra như th nào ? Trang 6 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 7. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 50. a. L p b ng th ng kê các s ki n quan tr ng trong cu c cách m ng công nghi p Anh th k XVIII. Cho bi t phát minh nào có ý nghĩa quan tr ng nh t ? Vì sao ? Th i gian Máy móc Ngư i sáng ch , phát minh Tính năng c a máy Năm 1764 Năm 1769 Năm 1779 Năm 1784 Năm 1785 ð u th k XX b. Tìm nh ng chi ti t không ñúng v cách m ng công nghi p Anh : - B t ñ u t công nghi p nh . - Xu t hi n ñ u máy xe l a và tàu thu ch y b ng s c nư c. - N n công nghi p nư c Anh phát tri n nh t th gi i. - Xu t hi n máy hơi nư c. - ðưa loài ngư i bư c sang n n văn minh h u công nghi p. - Con ngư i bi t s d ng than ñá thay than c i. Câu 51. Cho bi t ñ c ñi m n i b t c a cu c cách m ng khoa h c kĩ thu t cu i th k XIX ñ n ñ u th k XX. Nh ng phát minh v khoa và ti n b c a kĩ thu t cu i th k XX ñã có nh hư ng như th nào ñ n cu c s ng con ngư i ? Câu 52. Dùng d n ch ng ñ ch ng minh m i liên h gi a phát minh khoa h c, ti n b kĩ thu t, ng d ng s n xu t và s phát tri n xã h i trong các nư c tư b n t cu i th k XIX ñ n ñ u th k XX. Trong các th p niên 50, 60 Câu 53. Trình bày nguyên nhân, di n bi n chính, k t qu và ý nghĩa l ch s c a quá trình th ng nh t cu th k XIX, nhi u cu c 7. HOÀN THÀNH cách m ng t s n di n ra nư c ð c và nư c Italia. Phân tích nh ng ñi m gi ng và khác nhau gi a hai cu c cách m ng tư s n này. CÁCH M NG TƯ d i nhi u hình th c khác Câu 54. L p b ng niên bi u v các cu c ñ u tranh th ng nh t ð c, Italia, n i chi n Mĩ và c i cách S N CHÂU ÂU nhau châu Âu và B c Mĩ, nông nô Nga theo b ng sau : VÀ MĨ ñem l i s toàn th ng c a Tên cu c cách m ng Nguyên nhân Di n bi n chính K t qu , ý nghĩa phng th c t b n ch (gi a th k XIX) nghĩa, t o ñi u ki n cho ch Th ng nh t nư c ð c nghĩa t b n phát tri n. Th ng nh t nư c Italia N i chi n Mĩ C i cách nông nô Nga Trang 7 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 8. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 55. T i sao cu c n i chi n Mĩ l i ñư c coi là cách m ng tư s n l n th hai ? Câu 56. Vì sao phong trào cách m ng ð c, Italia, Nga, Mĩ di n ra dư i nh ng hình th c khác nhau ? Câu 57. Vì sao cu c ñ u tranh th ng nh t ð c, cu c ñ u tranh th ng nh t Italia và c i cách nông nô Nga gi a th k XIX mang ý nghĩa là m t cu c cách m ng tư s n ? Câu 58. Phân tích nh ng bi u hi n chưa tri t ñ c a cách m ng tư s n Anh, cu c th ng nh t nư c ð c, Italia, n i chi n Mĩ và c i cách nông nô Nga. Cu i th k XIX - ñ u th k Câu 59. Trình bày nh ng thành t u khoa h c, kĩ thu t n i b t cu i th k XIX – ñ u th th k XX và tác XX, các n c t b n Âu – 8. CÁC NƯ C TƯ Mĩ phát tri n sang giai ño n ñ ng c a chúng ñ i v i s n xu t và ñ i s ng. B N CHUY N m i v i ñ c trng n i b t Nôben t ng nói : “Tôi hi v ng r ng nhân lo i s rút ra ñư c nh ng phát minh khoa h c nhi u ñi u SANG GIAI ðO N nh t là s xu t hi n các t t t hơn là ñi u x u”. Anh (ch ) hi u “ñi u t t” và “ñi u x u” ñây có nghĩa là gì ? ð QU C CH ñ c quy n và vi c tăng Câu 60. Trình bày nh ng hi u bi t c a anh (ch ) v A.B.Nôben và gi i Nôben. Vì sao kho ng năm 1900, NGHĨA c ng chính sách xâm l c thu c ñi . các nhà tư b n m i c nh tranh gay g t v d u m ? Trong quá trình chuy n t Câu 61. Nguyên nhân nào d n ñ n s phát tri n c a ch nghĩa tư b n ? S ra ñ i và nh ng ñ c ñi m cơ ch nghĩa t b n t do b n c a ch nghĩa tư b n giai ño n ñ qu c ch nghĩa ? c nh tranh v i ch nghĩa t b n ñ c quy n, Anh, Pháp, Câu 62. Cu i th k XIX – ñ u th k XX, các nư c tư b n Âu – Mĩ có nh ng chuy n bi n quan tr ng gì? ð c, Mĩ là nh ng n c phát Trong ñó, chuy n bi n nào ñáng chú ý nh t ? tri n m nh nh t và th hi n Câu 63. Tìm hi u các khái ni m Cácten, Xanhñica, T r t. rõ nh t nh ng ñ c trng cu ch nghĩa t b n. Câu 64. L p b ng so sánh v tình hình kinh t , chính tr c a các nư c Anh, Pháp, ð c, Mĩ vào cu i th k XIX – ñ u th k XX. Câu 65. Cho bi t ñ c ñi m chung và riêng c a các nư c ñ qu c Anh, Pháp, ð c, Mĩ cu i th k XIX ñ u th k XX. V trí kinh t công nghi p 4 nư c ñ qu c Anh, Pháp, ð c, Mĩ cu i th k XIX ñ u th k XX có s thay ñ i như th nào so v i th i kì trư c. T i sao l i có s thay ñ i ñó ? Câu 66. Vì sao V.I.Lênin g i ch nghĩa ñ qu c Anh là “ch nghĩa ñ qu c th c dân”, ch nghĩa ñ qu c Pháp là “ch nghĩa ñ qu c cho vay lãi”, ch nghĩa ñ qu c ð c là “ch nghĩa ñ qu c quân phi t hi u chi n” ? Câu 67. Âm mưu và ho t ñ ng bành trư ng c a ð qu c Mĩ di n ra như th nào ? 9. PHONG TRÀO Giai c p công nhân ra ñ i Câu 68. T nh ng năm 30 – 40 c a th k XIX, giai c p vô s n bư c lên vũ ñài l ch s v i tư cách là m t ð U TRANH C A và l n m nh cùng v i s hình thành và phát tri n cu l c lư ng chính tr ñ c l p. B ng nh ng s ki n l ch s có ch n l c, anh (ch ) hãy ch ng minh ñi u ñó. CÔNG NHÂN ch nghĩa t b n. Do ñ i Câu 69. Nêu và nh n xét hành ñ ng ñ u tranh c a giai c p công nhân th n a ñ u th k XIX. VÀO N A ð U l p v quy n l i, mâu thu n Câu 70. T i sao phong trào công nhân lúc ñó chưa giành ñư c th ng l i và yêu c u ñ t ra cho phong TH K XIX gi a t s n v i công nhân trào công nhân qu c t là gì ? ñã n y sinh, d n ñ n cu c ñ u tranh giai c p ngày Câu 71. Cu c kh i nghĩa nào di n ra năm 1848 – 1849 mà Các Mác nh n ñ nh “ñây là tr n ñánh nhau càng gay g t. l n ñ u tiên gi a hai giai c p phân chia xã h i hi n nay” ? Nêu di n bi n và vai trò c a giai c p công nhân trong cu c kh i nghĩa ñó ? Trang 8 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 9. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 72. a. Ch nghĩa xã h i không tư ng ra ñ i trong ñi u ki n như th nào ? N i dung tư tư ng Xa Ximông, Phuritê, Ôoen. Vì sao g i là “ch nghĩa xã h i không tư ng” ? b. So sánh ch nghĩa xã h i khoa h c (Mác – Ănghen) v i ch nghĩa xã h i không tư ng (Xanh Ximông, Phuritê và Ôoen) ? 10. S RA ð I Ch nghĩa xã h i không Câu 73. Trình bày sơ lư c ti u s và nh ng nét chính v bu i ñ u ho t ñ ng c a C.Mác và Ph.Ănghen. C A CH NGHĨA t ng không ñáp ng ñ c yêu c u và m c tiêu ñ u Cơ s hình thành tình b n gi a Các Mác và Ăngghen là gì ? XÃ H I tranh cu giai c p công Câu 74. Phân tích vai trò c a Mác và Ăngghen ñ i v i s ra ñ i c a Ch nghĩa xã h i khoa h c. KHOA H C nhân. Phong trào công (ð thi Olympic 30/4, kh i 10, năm 2006) QU C T TH nhân phát tri n, ñòi h i m t lí lu n khoa h c cách m ng Câu 75. Tuyên ngôn c a ð ng C ng s n ra ñ i trong ñi u ki n như th nào ? Nh ng lu n ñi m cơ b n NH T m i. Trong ñi u ki n y, và ý nghĩa c a Tuyên ngôn ñ i v i s phát tri n c a cách m ng th gi i. ð ng C ng s n Vi t Nam ñã ti p thu ch nghĩa xã h i khoa h c Tuyên ngôn ð ng C ng s n như th nào ? Căn c vào ñâu ñ kh ng ñ nh : “Tuyên ngôn c a ð ng C ng s n” là ra ñ i, do Các Mác và Phi- văn ki n có tính ch t cương lĩnh c a ch nghĩa xã h i khoa h c ? ñrích Ăng-ghen sáng l p. Câu 76. Vào gi a th k XIX, ch nghĩa tư b n tr thành h th ng th gi i, ñ y m nh áp b c tàn b o v i công nhân. Giai c p công nhân nh n th y c n ph i có m t t ch c qu c t , ñó là t ch c nào ? Anh (ch ) hãy nêu hoàn c nh ra ñ i, s thành l p, ho t ñ ng và ý nghĩa c a t ch c này. Câu 77. Ch ng minh câu nói c a Lênin : “Mác là linh h n c a Qu c t th nh t”. Câu 78. Hãy trình bày ñ c ñi m c a phong trào công nhân t khi giai c p vô s n ra ñ i ñ n khi thành l p Qu c t th nh t : - Các giai ño n phát tri n c a phong trào công nhân. - ð c ñi m c a phong trào công nhân qua t ng giai ño n. Vào nh ng năm 1850 – Câu 79. Trình bày nguyên nhân, di n bi n và tính ch t c a cu c chính tr Pháp - Ph (1870). 1860, phong trào công 11. CÔNG XÃ nhân, d i s lãnh ñ o cu Câu 80. Trong chi n tranh Pháp – Ph và Công xã Pari (1870 – 1871) do áp l c c a làn song yêu nư c, PARI (1871) Qu c t th nh t, phát tri n chính ph v qu c ph i thành l p 200 ti u ñoàn m i. Hãy cho bi t : ñ n ñ nh cao. Cu c Cách - Hoàn c nh thành l p m ng năm 1871 Pháp ñã ña t i s thành l p nhà - Vai trò c a t ch c này. n c vô s n ñ u tiên cu Câu 81. giai c p công nhân th gi i. - Nguyên nhân và di n bi n c a cu c cách m ng ngày 18 – 3 – 1871 Pháp. - Vai trò c a qu n chúng trong cu c ñ u tranh cách m ng ngày 18 – 3 – 1871 ? - Vì sao nói cu c cách m ng ngày 18 – 3 – 1871 là cách m ng vô s n ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2002) Câu 82. Trình bày nguyên nhân, di n bi n và phân tích tính ch t c a cu c cách m ng ngày 18 – 3 – 1871. Cách m ng Vi t Nam ñã h c t p ñư c nh ng gì c a cu c cách m ng ngày ngày 18 – 3 – 1871 ? Trang 9 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 10. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 83. V sơ ñ và nêu rõ nguyên nhân c a cu c cách m ng 18 – 3 – 1871 Pháp. Trình bày cu c ñ u tranh b o v Công xã (t ngày 2 – 4 ñ n 28 – 5 – 1871). Phân tích nguyên nhân th t b i c a Công xã Pari. Câu 84. Nh n ñ nh v cách m ng 18 – 3 – 1871 Pari, sách giáo khoa L ch s 11, NXB Giáo d c, 1992, có vi t: “ðây là cu c cách m ng vô s n ñ u tiên trên th gi i mà giai c p công nhân n m ñư c chính quy n”. Hãy cho bi t nguyên nhân d n ñ n s bùng n cu c cách m ng và vì sao l i nói ñây là cu c cách m ng vô s n ñ u tiên trên th gi i ? Câu 85. Hãy ch ng minh r ng Công xã Pari là nhà nư c ki u m i. Theo anh (ch ) bi n pháp nào mà Công xã th c hi n rõ nh t b n ch t Công xã là nhà nư c c a giai c p vô s n ? (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 1998) Câu 86. V sơ ñ b máy Công xã Pari và gi i thích nguyên t c t ch c nhà nư c theo sơ ñ Công xã. Câu 87. Phân tích nguyên nhân th t b i, ý nghĩa l ch s và bài h c kinh nghi m c a Công xã Pari. T Công xã Pari, Ch t ch H Chí Minh ñã rút ra bài h c kinh nghi m gì cho cách m ng Vi t Nam ? Câu 88. ðánh giá v Công xã, sách giáo khoa l ch s 11 vi t : “ðây là m t nhà nư c ki u m i, m t nhà nư c vô s n, do dân và vì dân”. a. Trên cơ s trình bày b máy t ch c và phân tích chính sách kinh t - xã h i c a Công xã Pari, anh (ch ) hãy ch ng minh ñánh giá nêu trên. b. Hãy nêu và phân tích nh ng nguyên nhân th t b i c a Công xã Pari (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2000) Câu 89. Dư i ñây là b ng th ng kê v nh ng s ki n chính tr d n t i s thành l p Công xã Pari: Th i gian S ki n 19 – 7 – 1870 2 – 9 – 1870 4 – 9 – 1870 28 – 1 – 1871 18 – 3 – 1871 a. Xác ñ nh tên s ki n sao cho phù h p v i th i gian b. Trình bày và phân tích s ki n quan tr ng nh t d n t i vi c thành l p Công xã Pari. Câu 90. Trình bày khái quát tình hình nư c Pháp t tháng 9 – 18720 ñ n tháng 5 – 1871, qua ñó nêu s ki n tiêu bi u và nh n ñ nh c a anh (ch ). Câu 91. Trình bày cu c n i chi n (1871) Pháp, qua ñó ch ng minh tinh th n chi n ñ u, dũng c m vô biên c a các chi n sĩ công xã Pari. Câu 92. B ng nh ng s ki n l ch s Pháp (1870 – 1871), hãy ch ng minh câu nói c a Mác : “Công nhân Pháp ñã dám t n công lên tr i”. Trang 10 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 11. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 93. Tư ng thu t di n bi n cu c chi n ñ u c a các chi n sĩ công xã nghĩa ñ a Cha Lasedơ. Câu 94. Hãy ghi l i n i dung và tác gi bài thơ Qu c t ca (v sau ñư c ph nh c), d ch ra l i vi c. Tìm hi u n i dung bài thơ có liên quan ñ n s ki n Công xã Pari. Sau khi Công xã Pari th t Câu 95. Phong trào công nhân qu c t t cu i th k XIX – ñ u th k XX ? 12. PHONG TRÀO b i (1871) và Qu c t th (ð thi Olympic, kh i 11, năm 1998) CÔNG NHÂN nh t gi n tán (1876), phong trào công nhân các n c Câu 96. Phân tích nh ng th ng l i quan tr ng trong phong trào công nhân qu c t nh ng năm cu i th k QU C T t b n b kh ng b song XIX – ñ u th k XX. Trên cơ s so sánh phong trào công nhân các nư c Âu – M v i nư c Nga trong th i (Cu i th k XIX – v n t ng b c ñ c ph c gian trên (v hình th c, quy mô, lãnh ñ o phong trào), anh (ch ) có nh n ñ nh như th nào v phong trào công ñ u th k XX) h i và phát tri n. Trên c s nhân Nga v i cách m ng th gi i. y, Qu c t th hai ñ c thành l p. Câu 97. Tư ng thu t v cu c bãi công c a công nhân Sicagô ngày 1 – 5 – 1886. Câu 98. Cho bi t nh ng thông tin cơ b n v phong trào công nhân n a ñ u th k XIX theo b ng sau : Kh i nghĩa Liông Phong trào Hi n Kh i nghĩa Sơlêdin (Pháp) chương (Anh) (ð c) Nguyên nhân bùng n Hình th c ñ u tranh M c tiêu ñ u tranh K t qu Tính ch t Câu 99. S thành l p và ho t ñ ng c a Qu c t th hai (1889 – 1914). (ð thi Olympic, kh i 11, năm 2000) Câu 100. Trình bày nh ng ñi u ki n l ch s d n ñ n thành l p Qu c t th hai (1889 – 1914). Nêu n i dung c a ð i h i Pari 1889. Vai trò c a Ănghen ñ i v i Qu c t th hai và phong trào công nhân qu c t như th nào ? Nêu ñóng góp c a Qu c t th hai ñ i v i s phát tri n c a phong trào công nhân. Câu 101. Cu c ñ u tranh tư tư tư ng trong Qu c t th hai ñã di n ra gay g t và ph c t p trong nh ng năm ñ u th k XX như th nào ? Câu 102. L p b ng so sánh hai khuynh hư ng cách m ng trong Qu c t th th hai ñ u th k XX, theo m u sau : N i dung Tư tư ng Quan ñi m Hành ñ ng Khuynh hư ng cách m ng Ch nghĩa cơ h i Vì sao Lênin l i nói : “Qu c t th hai ñã ch t vì b ch nghĩa cơ h i ñánh b i” ? Trang 11 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 12. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 103. Th nào là t ng l p “công nhân quý t c” ? T ng l p này xu t hi n nư c nào, vào th i ñi m n o ? M i liên h gi a t ng l p công nhân quý t c và ch nghĩa cơ h i trong phong trào công nhân Tây Âu ? ð u th k XX, k t c s Câu 104. Trình bày ti u s c a Lênin và quá trình thành l p ð ng vô s n ki u m i Nga. Cho bi t ñ c nghi p cu Các Mác và Phi- 13. V. I. LÊNIN VÀ ñrích Ăng-ghen, V.I.Lênin ñi m ch y u c a khái ni m “ð ng vô s n ki u m i”. PHONG TRÀO ñã ti n hành cu c ñ u tranh Câu 105. Trình bày sơ lư c ti u s c a Lênin và quá trình thành l p ð ng vô s n ki u m i Nga. Ý CÔNG NHÂN NGA ch ng các trào lu t nghĩa c a vi c thành l p ð ng vô s n ki u m i. So sánh s khác nhau c a ð ng ð ng vô s n ki u m i v i các ð U TH K XX – t ng c h i ch nghiã, ð ng xã h i dân ch châu Âu. làm cho ch nghiã Mác CÁCH M NG NGA ngày càng nh h ng sâu Câu 106. Ch ng minh cu c Cách m ng Nga (1905 – 1907) là m t cu c cách m ng dân ch tư s n ki u (1905 – 1907) r ng trong phong trào công m i. nh hư ng c a cu c Cách m ng Nga ñ i v i các nư c châu Á như th nào ? nhân Nga và phong trào Câu 107. Trình bày nguyên nhân, di n bi n c a cu c cách m ng Nga (1905 – 1907). Phân tích nguyên công nhân th gi i. Cách m ng 1905 – 1907 nhân th t b i, tính ch t và ý nghĩa l ch s c a cách m ng Nga (1905 – 1907). L p b ng so sánh cu c cách m ng Nga n ra, có nh h ng cách m ng Nga (1905 – 1907) v i các cu c cách m ng bu i ñ u th i c n ñ i. l n ñ n cu c ñ u tranh cu (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2004) nhân dân các n c. Câu 108. Khái quát quá trình ñ u tranh l t ñ ch ñ chuyên ch Nga Hoàng c a nhân dân Nga. Lênin ñã có nh ng ñóng góp như th nào cho phong trào công nhân Nga cu i th k XIX và Cách m ng tháng Mư i Nga năm 1917 ? T n a sau th k XIX ñ n Câu 109. So sánh chính sách ñóng c a c a Nh t B n dư i th i M c Ph v i chính sách ñóng c a c a ñ u th k XX, Nh t ñã 14. NH T B N di n ra cu c c i cách trên Trung Qu c dư i th i Mãn Thanh. Phân tích tích v trí, vai trò c a t ng l p Samurai trong cu c c i cách ñ t (T gi a th k XIX tât c các lĩnh v c, t chính nư c Nh t B n. ñ n ñ u th k XX) tr , quân s , văn hoá cho Câu 110. Hoàn c nh l ch s nào ñã ñưa Thiên hoàng Minh Tr lên n m quy n Nh t, Minh Tr ñã th c ñ n kinh t , xã h i – cu c hi n c i cách ñ t nư c như th nào ? Cho bi t k t qu . Duy tân Minh Tr . Chính cu c Duy Tân ñã ña Nh t (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2000) t m t n c nông nghi p Câu 111. Vì sao trong hoàn c nh l ch s châu Á, Nh t thoát kh i s ph n m t nư c thu c ñ a và tr tr thành m t n c có n n thành m t nư c ñ qu c ? Liên h v i tình hình Trung Qu c và Vi t Nam cu i th k XIX ñ u th k XX ? công nghi p phát tri n. (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2004 và năm 2008) Câu 112. Cu c Duy Tân Minh Tr ñư c xem là m t cu c cách m ng tư s n. Anh (ch ) hãy nêu nh ng thay ñ i di n ra Nh t trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hoá – giáo d c, quân s trong n a sau th k XIX ñ ch ng minh ñi u ñó. Trên th gi i, nư c nào ñã ti n hành cách m ng tư s n có nh ng bư c ñi, n i dung và tính ch t tương t như cu c c i cách (1868) Nh t ? Câu 113. Phát bi u b n ch t và nêu k t qu c a cu c c i cách Minh Tr . Vì sao cu c c i cách kinh t Nh t B n l i mang tính ch t là m t cu c “Cách m ng công nghi p” ? Câu 114. T i sao l i coi c i cách giáo d c là “nhân t chìa khoá” cho công cu c hi n ñ i hoá ñ t nư c ? Hi n nay, theo quan ni m c a ngư i Nh t B n, trong nh ng ngành công ngh mũi nh n thì công ngh nào là quy t ñ nh. Trang 12 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 13. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 115. Phân tích các ti n ñ c a “C i cách Minh Tr ” (1868) và nêu nh ng chuy n bi n c a Nh t B n sau cu c c i cách. Câu 116. Cu c cách m ng công nghi p l n th hai Nh t B n di n ra vào th i gian nào ? Vì sao l ch s Nh t B n g i là cu c cách m ng công nghi p l n th hai ? Câu 117. Nh ng s ki n nào ch ng t vào cu i th k XIX – ñ u th k XX Nh t B n ñã chuy n sang ñ qu c ch nghĩa ? T ñó, gi i thích vì sao g i ch nghĩa ñ qu c Nh t là ch nghĩa ñ qu c phong ki n quân phi t ? Câu 118. Nư c Nh t ti n lên ch nghĩa tư b n và chuy n sang giai ño n ñ qu c ch nghĩa b ng con ñư ng nào ? Dùng nh ng bi n pháp gì ? Câu 119. Trình bày n i dung Hi n pháp năm 1889 Nh t B n. V sơ ñ c u trúc quy n l c c a Thiên hoàng Nh t B n theo Hi n Pháp năm 1889. D a vào sơ ñ , hãy gi i thích quy n l c vô h n c a Nh t hoàng. So sánh ch ñ quân ch l p hi n Nh t B n sau c i cách Minh Tr v i ch ñ quân ch l p hi n Anh sau Cách m ng tư s n Anh gi a th k XVIII ? Câu 120. T i sao cu c Duy Tân Minh Tr di n ra Nh t B n n a sau th k XIX l i thành công trong khi ñó cu c v n ñ ng Duy Tân Trung Qu c và nh ng ñ ngh c i cách c a nh ng nhà Duy Tân Vi t Nam trong th i nhà Nguy n l i th t b i ? Qua ñó, anh ch có suy nghĩ gì v công cu c ñ i m i c a Vi t Nam ngày nay ? Câu 121. L p b ng so sánh n i dung cu c c i cách Minh Tr Nh t B n (1868) và phong trào Duy Tân (1898) Trung Qu c v các m t : lãnh ñ o, n i dung c i cách, k t qu và tính ch t. T ñó, hãy nh n xét k t c c c a hai cu c c i cách ñó. Câu 122. M t nhà báo k l i : “Anh có th ñi ñ n Nh t B n trên chi c tàu thu c a hãng Mítxưi, tàu ch y b ng than ñá c a Mítxưi, c p b n c a Mítxưi, sau ñó tàu ñi n c a Mítxưi ñóng, ñ c sách do Mítxưi xu t b n, dư i ánh sáng bóng ñi n do Mítxưi ch t o...” (Sách giáo viên L ch s 8, NXBGD, 2004, trang 88) Anh (ch ) bi t gì v hãng Mítxưi ñư c nh c ñ n trong ño n vi t trên ? Ph m vi ho t ñ ng r ng l n c a hãng Mítxưi ñã nói lên ñ c ñi m gì v n n kinh t Nh t B n trong th i kì này ? Liên h v i tình hình các nư c Anh, ð c, Mĩ vào cu i th k XIX ñ n ñ u th k XX ñ tìm ra nét tương ñ ng trong s phát tri n c a ch nghĩa ñ qu c. T gi a th k XIX, do chính Câu 123. Hãy nêu nh ng nét l n trong chính sách th ng tr c a th c dân Anh n ð ? H u qu c a 15. N ð sách th ng tr hà kh c c a nh ng chính sách ñó ñ i v i n ð ? (T gi a th k XIX th c dân Anh, mâu thu n gi a nhân dân n ðô v i Câu 124. Nét chính v nguyên nhân, di n bi n c a cu c kh i nghĩa Xipay (1857 – 1859). Căn c vào ñ n ñ u th k XX) th c dân Anh tr nên sâu ñâu ñ nói cu c kh i nghĩa Xipay là cu c kh i nghĩa dân d c ? s c. Nhi u cu c ñ u tranh giành ñ c l p dân t c di n Câu 125. S thành l p và ho t ñ ng c a ð ng Qu c ñ i n ð ? ðánh giá vai trò c a ð ng Qu c ñ i ra quy t li t v i nhi u hình trong phong trào ñ u tranh c a nhân dân n ð . th c, thu hút ñông ñ o nhân dân tham gia. ði n hình là cu c kh i nghĩa Trang 13 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 14. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Xipay (1857 – 1859), phong trào c a giai c p t s n d n Câu 126. L p b ng so sánh các phong trào ñ u tranh c a nhân dân n ð t gi a th k XIX ñ n ñ u th t i s ra ñ i c a ð ng k XX, theo các n i dung sau : Qu c ñ i, cu c bãi công Cu c kh i nghĩa Xipay c a công nhân Bombay Cao trào 1905 – 1097 năm 1908… (1857 – 1859) Nguyên nhân bùng n Di n bi n chính Tính ch t K t qu và ý nghĩa Câu 127. Trình bày s khác bi t trong nh ng ch trương c a phái “ôn hoà” c a ð ng Qu c ñ i và c a phái “dân ch c p ti n” ñ i v i th c dân Anh ? Sau cu c Chi n tranh thu c Câu 128. T i sao g i cu c xâm lư c c a th c dân Anh vào Trung Qu c là “Chi n tranh thu c phi n” ? 16. TRUNG QU C phi n (1840 – 1842), l ch s Thái ñ c a tri u ñình và nhân dân Trung Qu c trư c nguy cơ b th c dân Anh xâm lư c như th nào ? (T gi a th k XIX Trung Q c chuy n sang Câu 129. Nêu n i dung chính c a Hi p ư c Nam Kinh (tháng 8 – 1842). Vi c tri u ñình Mãn Thanh kí m t th i kì m i. ðó là th i ñ n ñ u th k XX) kì Trung Qu c b các n c hi p ư c này ñã gây nh ng h u qu gì ñ i v i xã h i Trung Hoa ? ñ qu c Âu – Mĩ ñua nhau Câu 130. Nh ng s ki n l ch s nào ch ng t r ng t gi a th k XIX ñ u th k XX, Trung Qu c ñã tr xâm l c; cùng là th i kì thành m t nư c n a thu c ñ a n a phong ki n ? nhân dân Trung Qu c anh dũng ñ u tranh ch ng xâm Câu 131. Hãy nêu tình hình xã h i Trung Qu c và công cu c ñ u tranh ch ng ñ phong ki n, ch ng ñ l c, ch ng phong ki n qu c, xâm lư c c a nhân dân Trung Qu c cu i th k XIX ñ u th k XX. Mãn Thanh mà ñ nh cao là cu c Cách m ng Tân H i (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2001) (1911). Câu 132. Trình bày phong trào ñ u tranh c a nhân dân Trung Qu c ch ng phong ki n, ñ qu c (cu i th k XIX), ñ c bi t là phong trào Duy Tân M u Tu t ñã nh hư ng ñ n Vi t Nam như th nào ? Câu 133. Trình bày b i c nh l ch s c a Trung Qu c cu i th k XIX. Cho bi t tính ch t, ý nghĩa l ch s và nguyên nhân th t b i c a các cu c ñ u tranh c a nhân dân Trung Qu c sau : - Cu c c i cách M u Tu t (1898) - Phong trào Nghĩa Hoà ñoàn (1900) - Cách m ng Tân H i (1911) Câu 134. Trình bày hoàn c nh l ch s , n i dung và nguyên nhân th t b i c a cu c Duy tân M u Tu t (1898) Trung Qu c. Qua ñó, liên h v i cu c c i cách Minh Tr Nh t B n và lí gi i vì sao c i cách Minh Tr l i thành công. (ð thi Olympic 30/4, kh i 11, năm 2004) Câu 135. Nêu di n bi n, tính ch t và ý nghĩa l ch s c a cu c cách m ng Tân H i (1911) Trung Qu c. (ð thi HSG c p THPT, TP.H Chí Minh, năm 1999) Trang 14 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 15. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 136. Cách m ng Tân H i (1911) Trung Qu c : Hoàn c nh bùng n , nh ng bi n chính và ý nghĩa l ch s . (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2000) Câu 137. Nh ng nhi m v ñ t ra cho Cách m ng Tân H i (1911) và ñi u ki n bùng n cách m ng. Tác ñ ng c a cu c cách m ng này ñ i v i phong trào cách m ng Vi t Nam ñ u th k XX ? Hãy l p b ng sánh so cu c Cách m ng Tân H i và Cách m ng Nga (1905 – 1907). Câu 138. L p b ng so sánh cu c v n ñ ng Duy Tân v i Cách m ng Tân H i v : L c lư ng lãnh ñ o, thành ph n tham gia, m c ñích, phương th c ti n hành, k t qu . Câu 139. Trình bày vài nét v ti u s Tôn Trung Sơn và s thành l p t ch c Trung Qu c ð ng minh h i (cương lĩnh chính tr , ưu ñi m và h n ch c a cương lĩnh ñó). Theo anh (ch ), trong nh ng nhi m v c a Trung Qu c ð ng minh h i thì nhi m v nào là c ng hi n vĩ ñ i c a ð ng minh h i và Tôn Trung Sơn ñ i v i l ch s Trung Qu c ? Vì sao ? Câu 140. Trên cơ s trình bày nh ng ho t ñ ng cách m ng c a Tôn Trung Sơn, hãy nh n xét vai trò c a ông ñ i v i l ch s Cách m ng Trung Qu c. Câu 141. B ng nh ng s ki n l ch s , hãy ch ng minh cu c cách m ng Tân H i (1911) Trung Qu c là m t cu c “cách m ng tư s n không tri t ñ ”. Anh (ch ) ñánh giá như th nào v nhân v t Viên Th Kh i ? Câu 142. L p b ng th ng kê các phong trào ñ u tranh ch ng ñ qu c phong ki n, ch ng xâm lư c c a nhân dân Trung Qu c gi a th k XIX, ñ u th k XX. (theo m u sau) Kh i nghĩa Phong trào Phong trào N i dung Thái bình Thiên qu c Duy tân M u Tu t Nghĩa Hòa ñoàn Di n bi n chính Lãnh ñ o L c lư ng Tính ch t K t qu , ý nghĩa Câu 143. L p niên bi u v phong trào ñ u tranh c a nhân dân Trung Qu c ch ng ñ qu c, ch ng phong ki n t gi a th k XIX ñ n ñ u th k XX. T ñó, rút ra nh n xét v phong trào ñ u tranh c a nhân dân Trung Qu c trong th i kì này. Trang 15 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 16. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i T sau th k XIX, các n c Câu 144. Quá trình xâm lư c c a các nư c ñ qu c ðông Nam Á vào cu i th k XIX – ñ u th k XX 17. CÁC NƯ C ñ qu c m r ng và th ng di n ra như th nào ? T i sao trong hoàn c nh khu v c ðông Nam Á cu i th k XIX – ñ u th k XX, Xiêm l i ðÔNG NAM Á tr khu v c ðông Nam Á. là nư c duy nh t không tr thành thu c ñ a c a các nư c phương Tây ? H u h t các n c trong khu (Cu i th k XIX – v c ñ u tr thành thu c Câu 145. Hãy nêu nêu nh ng cu c kh i nghĩa l n trong phong trào ñ u tranh ch ng th c dân Hà Lan ñ u th k XX). ñ a, tr Xiêm là gi ñ c c a nhân dân Inñônêxia cu i th k XIX – ñ u th k XX ? ñ c l p nhng ph thu c Câu 146. L p b ng so sánh hai xu hư ng : c i cách c a Hôxê Ridan và b o ñ ng c a Bôniphaxiô, theo n c ngoài v nhi u m t. S xâm l c và ñô h c a các n i dung sau : lãnh ñ o, l c lư ng tham gia, hình th c ñ u tranh, ch trương ñ u tranh, k t qu và ý nghĩa. th c dân ñã gây nên nh ng Câu 147. Cho bi t di n bi n và tính ch t c a cu c Cách m ng năm 1896 Philíppin. Âm mưu và th chuy n bi n l n trong xã ño n c a ñ qu c Mĩ ñ i v i Philípin như th nào ? h i ðông Nam Á, ña ñ n nh ng phong trào ñ u Câu 148. Trình bày di n bi n chính các cu c kh i nghĩa ch ng th c dân Pháp c a nông dân Campuchia. tranh m nh m vì ñ c l p và S ñoàn k t ñ u tranh gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân Campuchia th hi n như th nào trong các cu c ti n b xã h i. kh i nghĩa c a Acha Xoa và Pucômbô ? Câu 149. Trình bày di n bi n chính các cu c kh i nghĩa ch ng th c dân Pháp c a nhân dân Lào. Cu c kh i nghĩa c a Ong K o và Commañam di n ra như th nào ? Câu 150. Qua vi c trình bày di n bi n chính các cu c kh i nghĩa ch ng th c dân Pháp c a nhân dân Campuchia và Lào cu i th k XIX ñ u th k XX, anh (ch ) có nh n xét chung như th nào v phong trào ñ u tranh c a nhân dân hai nư c này ? Câu 151. Trình bày nh ng bi n pháp c i cách c a Rama IV và Rama V. Cho bi t tính ch t, k t qu và ý nghĩa c a nh ng c i cách này ñ i v i s phát tri n c a Vương qu c Xiêm. Câu 152. T i sao trong nh ng ñi u ki n, b i c nh, không gian, th i gian và thách th c tương t Vi t Nam vào cu i th k XIX – ñ u th k XX, vương qu c Xiêm ñã th c hi n thành công tư tư ng c i cách, trong khi nh ng tư tư ng canh tân Vi t Nam l i không ñư c hi n th c hoá ? Câu 153. Hãy nêu nh ng nét l n v phong trào ñ u tranh gi i phóng dân t c ðông Nam Á vào cu i th k XIX ñ u th k XX. T i sao nh ng phong trào này ñ u b th t b i ? N u th k XVIII th gi i Câu 154. So sánh phong trào ñ u tranh gi i phóng dân t c các nư c châu Phi và các nư c Mĩ Latinh 18. CÁC NƯ C ch ng ki n s th ng th th i c n ñ i v m c tiêu, hình th c, giai c p lãnh ñ o và k t c c. ðánh giá ưu ñi m và h n ch c a các phong CHÂU PHI, MĨ c a ch nghĩa t b n ñ i trào. Liên h cu c ñ u tranh c a các nư c châu Á th i ñi m này và nêu nh n xét ñi m gi ng và khác nhau. v i ch ñ phong ki n, thì LATINH TH I th k XIX là th k tăng Câu 155. Trình bày nét l n c a l ch s châu Phi t th k XIX – ñ u th k XX ? C Nð I c ng xâm chi m thu c ñ i Câu 156. Cu c ñ u tranh ch ng ch nghĩa th c dân, gi i phóng dân t c c a nhân dân châu Phi trong th c a các n c t b n Âu - k XIX di n ra như th nào ? Nêu nh n xét v phong trào ñ u tranh ch ng ch nghĩa th c dân châu Phi trong Mĩ. Cũng nh châu Á, châu Phi và khu v c Mĩ Latinh giai ño n này. không tránh kh i cn l c Câu 157. Vì sao vùng Trung, Nam Mĩ và m t ph n B c Mĩ (Mêhicô) ñư c g i là “khu v c Mĩ Latinh” ? xâm l c ñó. Trình bày nh ng nét cơ b n v s xâm lư c c a th c dân châu Âu vào khu v c Mĩ Latinh. Câu 158. Phong trào ñ u tranh giành ñ c l p c a nhân dân Mĩ Latinh ñ u th k XIX ? Trang 16 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 17. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 159. Phân tích nguyên nhân d n ñ n th t b i c a phong trào ñ u tranh gi i phóng dân t c c a các nư c châu Phi cu i th k XIX ñ u th k XX. Câu 160. ðánh giá th ng l i c a các nư c Mĩ Latinh ? Theo anh (ch ), nh ng th ng l i ñó có tri t ñ không ? Vì sao ? Câu 161. Anh (ch ) bi t gì v chính sách “Cái g y l n” và “Ngo i giao ñ ng ñô la” c a Mĩ ? Âm mưu chính sách c a Mĩ ñ i v i khu v c Mĩ Latinh như th nào ? T năm 1914 – 1918 nhân Câu 162. S ki n nào châm ngòi cho cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914 – 1918). Trình bày và 19. CHI N TRANH lo i ñã tr i qua m t cu c phân tích n i dung s ki n ñó. TH GI I TH chi n tranh th gi i tàn Câu 163. Trình bày nh ng ñ c ñi m n i b t trong quan h Qu c t cu i th k XIX ñ u th k XX. Hãy kh c, lôi cu n hàng ch c NH T (1914 – 1918) n c tham gia, lan r ng nêu n i dung cơ b n c a các hi p ư c d n ñ n s hình thành hai kh i ñ qu c trong quan h qu c t cu i th k kh p các châu l c, tàn phá XIX ñ u th k XX. nhi u n c, gây nên nh ng Câu 164. Xác ñ nh tên s ki n cho phù h p v i th i gian : 1882, 1907, 1904 – 1905, 28 – 6 – 1914, thi t h i l n v ng i và c a. 28 – 7 – 1914. Trình bày và phân tích nh ng s ki n nào s d n ñ n Chi n tranh th gi i th nh t. Câu 165. Ai là th ph m c a cu c Chi n tranh th gi i th nh t ? Thái ñ c a nhân dân các nư c ñ i v i cu c chi n tranh này ? Câu 166. Trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân tr c ti p Cu c chi n tranh th gi i th nh t và phân tích tính ch t, k t qu c a cu c chi n tranh này. (ð thi Olympic, kh i 11, năm 2001) Câu 167. Dư i ñây là b ng kê các c t m c th i gian quan tr ng trong Chi n tranh th gi i th nh t , hãy ñi n tên các s ki n cho phù h p : Th i gian S ki n 28 – 6 – 1914 28 – 7 – 1914 01 – 8 – 1914 03 – 8 – 1914 04 – 8 – 1914 09 – 11 – 1914 11 – 11 – 1914 28 – 6 – 1919 (ð thi Olympic, kh i 11, năm 2004) Câu 168. Vì sao, Mĩ tham gia Chi n tranh th gi i th nh t mu n ? Câu 169. S ki n nào di n ra ngoài mong mu n c a các nư c ñ qu c và tác ñ ng c a s ki n ñó ñ n ti n trình c a chi n tranh ? Trang 17 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 18. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 170. Trình bày di n bi n và k t c c c a cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914 – 1918). Hãy gi i thích nh n xét c a Lênin v Chi n tranh th gi i th nh t : “...Trong cu c chi n tranh này, chín mươi chín ph n trăm là phi nghĩa...” Câu 171. D a vào nguyên nhân, tính ch t và k t qu c a cu c Chi n tranh th gi i th nh t , hãy làm rõ nh n ñ nh “Chi n tranh th gi i th nh t là k t qu lôgíc gi a mâu thu n các nư c ñ qu c, là cu c chi n tranh ñ qu c l n, gây nhi u tai ho cho nhân lo i”. Câu 172. B ng nh ng s ki n l ch s có ch n l c, hãy ch ng minh : Chi n tranh th gi i th nh t là cách gi i quy t h p quy lu t v m u thu n gi a các nư c ñ qu c v i ñ qu c và chi n tranh t o thêm ñi u ki n cho cách m ng v i th ng l i khâu y u nh t c a h th ng ñ qu c. Câu 173. Nêu các cu c chi n tranh c c b di n ra vào cu i th k XIX ñ u th k XX và k t qu c a nó. Câu 174. Trình bày tính ch t và k t c c c a Chi n tranh th gi i th nh t . Vì sao nói n n hoà bình do Hi p ư c Vécxai ñem l i không ph i là m t n n hoà bình công b ng và b n v ng ? Câu 175. Phân tích sách lư c c a Lênin và ð ng Bônsêvích Nga ñ i v i cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914 – 1918). Câu 176. ðánh giá v c c di n th gi i sau Chi n tranh th gi i th nh t (1914 – 1918). Cu c Chi n tranh th gi i th nh t ñã nh hư ng tr c ti p ñ n tình hình Vi t Nam như th nào ? Nh ng bi n ñ ng l ch s t Câu 177. T i sao ñ u th i c n ñ i n n văn hóa th gi i nh t là châu Âu có ñi u ki n phát tri n ? Trình 20. NH NG ñ u th i c n ñ i ñ n cu i bày nh ng thành t u v văn h c, ngh thu t ñ u th i kì c n ñ i ñ n gi a th k XIX. THÀNH T U VĂN th k XIX – ñ u th k XX ñã Câu 178. Nh ng thành t u văn h c, ngh thu t ñ u th k XIX – ñ n ñ u th k XX và tác d ng c a nó ? tác ñ ng m nh m ñ n tình HOÁ TH I C N Câu 179. Trình bày nh ng hi u bi t v nh ng trào lưu tư tư ng ti n b th i c n ñ i và s ra ñ i ch hình văn hoá. Nhi u thành ð I t u ñã ñ t ñ c trong các nghĩa xã h i khoa h c. lĩnh v c văn hoá – ngh Câu 180. L p b ng h th ng ki n th c v thành t u c a văn hoá th i c n ñ i (v i các nhà văn hoá và trào thu t, t t ng. lưu tư tư ng ti n b ). Câu 181. ðánh d u nh ng m c th i gian g n li n v i nh ng s ki n cơ b n c a l ch s th gi i c n ñ i 21. ÔN T P L CH S TH GI I C N ð I vào ñư ng tr c th i gian cho dư i ñây : Câu 182. Nguyên nhân sâu xa và tóm lư c di n bi n chính c a các cu c cách m ng tư s n th i c n ñ i. ðánh giá vai trò c a các cu c cách m ng tư s n th i c n ñ i ñ i v i vi c phát tri n kinh t , xã h i c a các nư c tư b n Âu – Mĩ. Câu 183. Các cu c cách m ng tư s n th i c n ñ i có nh ng ñi m chung và ñi m gì khác bi t gì ? Trang 18 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 19. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Câu 184. L p b ng so sánh “Tuyên ngôn ñ c l p” c a Mĩ và “Tuyên ngôn Nhân quy n và Dân quy n” cu Pháp v th i gian ra ñ i, tên ngư i so n th o, n i dung cơ b n, m t tích c c và h n ch c a hai b n Tuyên ngôn. Câu 185. Hãy cho bi t nh ng s ki n l ch s sau ñây di n ra nư c nào trong th i kỳ th nh t c a l ch s th gi i c n ñ i. ðánh d u (X) vào c t có tên nư c ñó. (ð thi HSG c p THPT, t nh Th a Thiên Hu , năm 2005) Câu 186. Phân tích nh ng mâu thu n cơ b n trong giai ño n ñ qu c ch nghĩa. H qu t t y u c a nh ng mâu thu n ñó là gì ? Câu 187. ðánh giá m t tích c c và h n ch c a cách m ng tư s n và ch nghĩa tư b n. Câu 188. Khái quát tình hình các nư c tư b n Âu – Mĩ cu i th k XIX ñ u th k XX. Hãy liên h v i tình hình Vi t Nam giai ño n này ñ làm rõ hơn ñ c ñi m c a ch nghĩa ñ qu c. Câu 189. D u hi u nào ch ng t ch nghĩa tư b n chuy n sang ñ qu c ch nghĩa ? Câu 190. Nêu nguyên nhân bùng n , hình th c ñ u tranh và các s ki n cơ b n ñánh d u bư c phát tri n c a phong trào công nhân qu c t cu i th k XVIII, XIX. Câu 191. Nêu m t s lu n ñi m cơ b n trong tư tư ng c a Mác, Ăngghen và Lênin v s m nh l ch s c a giai c p công nhân. Câu 192. Nh n xét khái quát v phong trào công nhân qu c t t th k XIX ñ u th k XX. Hãy liên h v i phong trào công nhân Vi t Nam ñ th y rõ tình c nh c a giai c p công nhân dư i s ñàn áp và bóc l t c a tư s n và quy lu t “có áp b c có ñ u tranh”. Câu 193. Nh t xét khái quát tình hình châu Á t gi a th k XIX ñ n ñ u th k XX. Hãy liên h tình hình Vi t Nam ñ th y s phát tri n c a m i qu c gia có nh ng nét riêng song không n m ngoài quy lu t chung c a khu v c và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m c n thi t. Câu 194. Trên cơ s s phân chia thu c ñ a gi a các nư c ñ qu c Á, Phi, Mĩ Latinh, hãy gi i thích khái ni m “hoàn thành vi c phân chia thu c ñ a”. Trang 19 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
 20. CHÂU TI N L C Ph n l ch s th gi i c n – hi n ñ i Nh t xét khái quát v phong trào ñ u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân các nư c châu Á, châu Phi và khu v c Mĩ Latinh t gi a th k XIX ñ u th k XX v m c tiêu, hình th c ñ u tranh, nguyên nhân th t b i. Câu 195. L p b ng kê v phong trào gi i phóng dân t c châu Á t gi a th k XIX ñ n ñ u th k XX. Tên nư c Ch ng th c dân Phong trào ñ u tranh tiêu bi u K t qu , ý nghĩa Nh t B n nð Trung Qu c Inñônêxia Philíppin Campuchia Lào Xiêm (Thái Lan) Câu 196. D a vào g i ý hãy ñi n thông tin thích h p vào ô còn tr ng trong b ng dư i ñây : Mâu thu n H qu S ki n d n ch ng Mâu thu n gi a quan h s n xu t phong ki n l i th i v i l c lư ng s n xu t m i – tư b n ch nghĩa Mâu thu n gi a các ñ qu c Mâu thu n gi a giai c p vô s n và tư s n Mâu thu n gi a các nư c thu c ñ a v i các ñ qu c Câu 197. Trình bày khái quát nh ng s ki n quan tr ng ñã x y ra trong 20 năm ñ u c a th k XX. Theo anh (ch ), s ki n nào là quan tr ng nh t ? Vì sao ? Trang 20 http://ebook.here.vn - T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản