intTypePromotion=1

Tuyển tập bài tập Word

Chia sẻ: Vi Tường Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
154
lượt xem
60
download

Tuyển tập bài tập Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những pc Pentium MMX đầu tiên thiết lập kỷ lục multimedia và chình diễn những lợi ích chắc chắn cho phần mềm chuẩn – MMX là máy nhanh nhất trong số những hệ thống từng được thử nghiệm. đó cũng là lừa chọn đáng quan tâm khi mua sắm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập bài tập Word

 1. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 MỤC LỤC PENTIUM MMX........................................................................................................................2 CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ TRƯỜNG ANH NGỮ QUỐC TẾ..........................3 Ch¬ng I th«ng tin – tin häc – m¸y tÝnh ®iÖn tö.......................................................................4 Th«ng tin - tin häc...................................................................................................................4 I.1. Th«ng tin vµ sö lý th«ng tin......................................................................................... 4 I.2. Tin häc.......................................................................................................................... 4 NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN.....................................................................................................5 GIẤY HẸN..................................................................................................................................6 NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT...................................................................................................7 GIẤY MỜI................................................................................................................................. 8 LỜI CHÀO MỪNG...................................................................................................................9 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA................................................................................... 10 PHIẾU THANH TOÁN ĐIỆN THOẠI HÀNG THÁNG........................................................ 11 ®¬n xin mua ngo¹i tÖ............................................................................................................... 13 TriÓn l·m quèc tÕ.....................................................................................................................14 VÒ m¹ng t¬ng t¸c vµ.................................................................................................................14 C«ng nghÖ intranet/internet......................................................................................................14 CON CHIM ƯNG BIỂN..........................................................................................................15 KHU DU LỊCH ĐẦM SEN HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH.......................16 PHIẾU DỰ THI........................................................................................................................17 CHUYỆN KHÔI HÀI...............................................................................................................18 ANH VĂN DU HỌC TẠI CHỖ...............................................................................................19 USB....................................................................................................................................... 20 PHIẾU BÁO ĐIỂM THI.......................................................................................................... 21 THÔN BÁO TUYỂN DỤNG...................................................................................................22 SÀI GÒN TOURIST.................................................................................................................23 LỊCH SỬ ỐNG KÍNH MÁY ẢNH..........................................................................................24 GIẢI PHÁP LỚP HỌC HIỆN ĐẠI..........................................................................................25 QUA 16 NĂM VÀ 14 ĐỘI BÓNG VĐQG..............................................................................26 HÓA ĐƠN................................................................................................................................27 CUỘC CÁCH MẠNG CHỐNG LẠI.......................................................................................28 BÁO CÁO LAO ĐỘNG THU NHẬP QUÝ II NĂM 1998..................................................... 29 NHÓM THỰC HIỆN 1 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 2. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 PENTIUM MMX Những pc Pentium MMX đầu tiên thiết lập kỷ lục multimedia và chình diễn những lợi ích chắc chắn cho phần mềm chuẩn – MMX là máy nhanh nhất trong số những hệ thống từng được thử nghiệm. đó cũng là lừa chọn đáng quan tâm khi mua sắm. Vị trí dẫn đầu của intel Pentium CPU càng được củng c ố với vi ệc gi ới thi ệu bảng nâng cao cho bộ xử lý này. Pentium mới với tên gọi MMX có thêm tập lệnh b ổ sung h ố tr ợ thao tác multimedia như đồ họa và truyền thông được viết cho MMX intel cung tăng g ấp đôi dung lượng cache của chíp và tính chỉnh thiết kế bên trong để tăng tính hiệu quả … Pc world do mỹ gian trước khi có khả năng đại trà có khả thử nghiệm năng ứng dụng công nghệ này. Các nhà 10 máy tính để bàn phát hành cũng phải đối mặt với việc đầu tư cho mã chương trình phức tạp và Pentium MMX bảng bộ thử nhiều thời gian để tối ưu hóa phần mềm nghiệm của họ cho MMX…. Một vài phần mềm pc worldbench và thấy rằng gataway 2000 chỉ chạy trên hệ thống MMX , trong khi p55c – 200M là loại máy tính nhanh nhất. một số ứng dụng khác sẽ được phát hành hai bản MMX và không MMX riêng. Một loạt thử nghiệm được tiến hành đánh giá kiến trúc MMX. Các ứng dụng Mặc dù có một số tồn tại như thế nhưng multimedia tối ưu hóa MMX về tốc độ việc chuyển sang MMX gần như là chắc nhiều hơn cả. chắn đối với người dùng hướng đến nghiệp vụ cũng như multimedia. Pc MMX rõ ràng là chọn lựa cho người dùng cao cấp, tuy nhiên vẫn cần một thời Pc world Các ứng dụng Tấc độ tăng cường Mulitimedia Photoshop 50% Maecromedia 35% Ray dicanm 3d 20% studio (fearatal design) NHÓM THỰC HIỆN 2 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 3. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ TRƯỜNG ANH NGỮ QUỐC TẾ Khai gi¶ng ngµy 26 & 29/8/1998 ----oOo---- LuyÖn nghe, nãi cÊp tèc tõ S¬ cÊp ®Õn Trung cÊp vµ Cao cÊp (gi¸o tr×nh American For Today). Do GV Mü cã b»ng BA, MA, TEFL trùc tiÕp gi¶ng d¹y. LuyÖn thi TOEFL (USA) Danh s¸ch Gi¸o viªn Gi¸o tr×nh míi nhÊt cña Trêng sÏ më: 1. Thomas Beleik Bruce Rogers, the host test - 2 líp T-300 2.Tr¬ng V¨n ThuËn Preparation for the new TOEF - 4 líp T-400 3. Hµ Xu©n Phong TOEFL, New Barron’s 98. Nhµ trêng sÏ híng dÉn häc viªn nép ®¬n tham dù kú thi TOEFL do USA tæ chøc vµo cuèi th¸ng 12/1998 Ph¬ng Ph¸p TiÕp KiÖm KÕt Qu¶ HiÖn §¹i Thêi Gian vµ TiÒn B¹c Ch¾c Ch¾n So s¸nh cïng häc víi GV Mü Kú thi Business English  Trong m«i tr- T¹i trêng Anh University of Certificate (BECI) cña êng tuyÖt ®èi Ng÷ Quèc Canifornia §H. Cambridge tæ chøc  KÜ thuËt Video TÕ David-USA vµo ngµy 19/5/98 t¹i VN, review 3 khãa 360 360 giê thÝ sinh cña trêng Anh  Multimedia båi giê 3.600 USD Ng÷ Quèc TÕ ®¹t: dìng ng÷ ph¸p 3 khãa 465 – Stage 1: Real, giê Write & Listen: Ghi tªn vµ kiÓm tra xÕp líp t¹i: Trêng Anh Ng÷ Quèc 39/39 TÕ 378 TrÇn Hng §¹o A, QuËn 5 – TP.HCM - §T: – Stage 2: Spead: 8.375.181 32/39 Trõong Anh Ng÷ Qu«c TÕ sÏ kÕt hîp víi VP, ®¹i diÖn §¹i häc Cambridge tæ chøc lÔ ph¸t b»ng BEC-1 cho 32 thÝ sinh cña trêng ®· chóng tuyÓn k× thi ngµy 19/5/98 vãi sù tham gia cña së gi¸o dôc vµ ¤ng Bµ tæng l·nh sù Anh Quèc. Th©n mêi c¸c häc viªn tróng tuyÓn ®Õn v¨n phßng trêng nhËn Tin §Æc BiÖt thiÖp dù lÔ ph¸t b»ng thËt ®«ng ®ñ. NHÓM THỰC HIỆN 3 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 4. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 Ch¬ng I th«ng tin – tin häc – m¸y tÝnh ®iÖn tö Th«ng tin - tin häc Né i d ung n hËp I.1. Th«ng tin vµ sö lý th«ng tin m «n tin a) Kh¸i niÖm th«ng tin (information) h äc − Th«ng tin lµ mét kh¸i niÖm trõu t îng, tån t¹i kh¸ch quan, cã thÓ nhí trong ®èi tîng vµ ¸p dông ®Ó ®iÒu khiÓn ®èi tîng. − Th«ing tin cã thÓ ®îc ph¸t sinh, ®îc lu tr÷, ®îc truyÒn,, ®îc t×m kiÕm ®- îc sö lý, ®îc sao chÐp nh©n b¶n. Th«ng tin cã thÓ biÕn d¹ng, sai lÖch hoÆc bÞ ph¸ hñy. b) Vai trß cña th«ng tin − Th«ng tin lµm t¨ng thªm hiÓu biÕt cña con ng êi, nhËn biÕt tèt h¬n, ®óng h¬n vÒ nh÷ng ®èi t îng trong ®êi sèng x· héi, trong thiªn nhiªn …, lµ nguån gèc cña nhËn thøc. − Gióp con ngêi thùc hiÖn hîp lý cong viÖc cÇn lµm ®Ó ®¹t tíi môc ®Ých mét c¸ch tèt nhÊt. I.2. Tin häc a) Tin häc lµ g×? − Tin häc lµ mét nghµnh khoa häc nh»m môc tiªu khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt d¹ng tµi nguyªn th«ng tin phôc vô cho mäi mÆt ho¹t ®éng cña con ngêi. b) Néi dung cña tin häc. … NHÓM THỰC HIỆN 4 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 5. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN một trong những nét đặc trưng của văn hóa vât thể tây nguyên là kiến trúc nhà ở.nhà rông được coi là biểu tượng đặc trưng của tây nguyên. Hình ảnh thường thấy là những mái nhà hình lưỡi rìu hoặc mái tròn cao hàng chục mét. Chỉ hoàn toàn làm bằng tre nứa và lạt buộc. các tấm liếm, vách. Dầu hồi bằng tre n ứa…. đ ược các ngh ệ nhân t ạo nên nh ững đường nét hoa văn trang trí dày đặc rất độc đáo. Nhà rông là sản phẩm đặc trừng của cả. là đất nước, là đất nước. là quê một văn hóa sâu sắc nhất trong đời hương. Là xã hội, là cộng đồng khăng sống của người tây nguyên. Làng đối khít nhất và duy nhất. với người dân tây nguyên. Làng là tất NHÓM THỰC HIỆN 5 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 6. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ---------------- ---------------- GIẤY HẸN Promissory note Kính mời: (ông/bà): Mã số khách hàng:............................................................................ Đến chi nhánh NHNN&PTNT Từ Liêm vào hồi 14h00, ngày 20 tháng 05 năm 2010 để: Nhận thẻ ATM/ receive ATM Card Giải quyết về việc ATM thu giữ thẻ/Deal with ATM Ritrieval card. S ử dụng máy ATM tại bất kỳ máy tục và màn hình ATM ATM, người ATM nào của ngân hiện thị các thông tin sử dụng phải hàng trên toàn quốc. quảng cáo. có thẻ tín dụng do người sử dụng chú ý xác định máy ATM NHNN&PTNT phát Đưa thẻ ATM vào hành còn giá trì lưu chuẩn giao dịch có máy đầu đọc thẻ: hoạt động hay không hành. người sử dụng cho qua các dấu hiệu: đèn thẻ theo chiều mũi LED của đầu đọc thẻ Người sử dụng có thẻ và đầu tên in trên sáng màu xanh lien thể sử dụng thẻ đọc thẻ. NHÓM THỰC HIỆN 6 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 7. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT THẢM HỌA SÓNG THẦN KHỦNG HOẢNG CON TIN Ơ BÉLAN Trận động đất mạnh nhất thế giới (9 Xảy ra ngay 1/9, ngày độ richter) trong vòng 40 năm qua khai giảng của trường học số gần đảo Sumatra (Indonesia) gây 1 ở Beslan, cộng hòa bắc ra những đợt song thần khắp các Ossestia thuộc nga. Hơn 1000 vùng ven biển Nam và Đông Nam bị các tay sung dồn vào một Á, khiến gần 150.000 người thiệt phòng đầy chất nổ, không đồ ăn thức Đặc nhiệm trong game mạng, hàng trăm nghìn người bị uống, không được đi vệ sinh…. thương. NHÓM THỰC HIỆN 7 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 8. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRUNG TÂM TIN HỌC CNTT GIẤY MỜI Kính gửi:.............................................................................................................. .............................................................................................................................. Trân trong kính mời:……….đúng 7h00 ngày 10/9/2010 có mặt tại hôi trường để tổ chức họp mắt.sự có mặt của ……….là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi Hà nội, ngày 31/08/2010 Ban tổ chứcA NHÓM THỰC HIỆN 8 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 9. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 TRUNG TÂM TIN HỌC & PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN HỌC C.I.T Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỜI CHÀO MỪNG Thế giới tin học xin gửi lời chào đến các bạn học viên. chúng tôi là trung tâm đào tạo tin học thuộc Hội Tin Học Viêt Nam, được thành l ập theo quyểt định của Hội Tin Học Việt Nam, với chức năng là đào tạo ứng dung công nghệ vào thực tiễn. đến với trung tâm các bạn đã đ ến v ới môi trường mới. môi trường Công Nghệ Thông Tin. ở đây các bạn có đủ điều kiên tiếp súc với lĩnh vực toàn cầu INTERNET. đ ể t ạo cho các b ạn những điều kiên làm việc tốt hơn và mang tính hệ th ống, các bạn nên tham gia vào những khóa học do trung tâp tổ chức qua các khóa đào tạo phong phú với các môn học xác thực với yêu cầu trong văn phòng. ngoài ra, chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tiện ích như: kết nối ITERNET, viết và sửa lỗi phần mềm, dịch vụ sửa chứa, cài đặt,cung cấp các thiết bị máy tính…. với đội ngũ giảng viên được văn phòng Hội Tin Học Việt Nam xét tuyển chắc chắn đáp ứng được yêu cầu thực tế cho công việc của bạn. chúc các bạn hoàn thành tốt khóa học. NHÓM THỰC HIỆN 9 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 10. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CÔNG TY DỊCH VỤ Q1 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÔ:………………….. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Hôm nay tại van phòng công ty dịch vu Q1 chúng tôi gồm có Bên A : ông Nguyễn Quốc việt Chức vụ : Giám đốc công ty dịch vụ Q1 Bên B : bà vũ lan hương. Chức vụ : Phó Giám đốc xí nghiệp vật tư Quận Go Vấp. Hai bên đồng thỏa thuận ký hợp đồng mua bán hàng hóa gồm những điều khoản sau : Điều 1 : bên A bán cho bên B STT MÆt hµng D/vÞ sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn m2 01 V¶i Nilon 550.25 1170.12 643858.53 02 §êng RE Kg 5673 4800.13 750740.33 03 H3PO4 L 157.30 15.70 2469.61 04 H2SO3 L 100 230.50 23050 05 S¾t P2 m 26.18 2300.12 60217.14 Điều 2: phương thức thanh toán Bên B thanh toán bằng tiền mặt cho bên A ( kể c ả chi phi vận chuyển và b ốc vác do bên B chịu). Điều 3: cam kết chung. Hai bên cùng cam kết thi hành đúng các điều khoản đã ghi trong h ợp đ ồng. Nếu có thay đổi hai bên sẽ bàn bạc để ký kết các phụ biên bổ sung trên tinh thần hợp tác và hai bên cùng có lợi. Hợp đồng làm thành bốn bản mỗi bên giữ hai bản. Đại diện bên A Đại diện bên B Nguyễn Quốc Việt Vũ Lan Hương NHÓM THỰC HIỆN 10 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 11. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ xây dựng Trung tâp y tế Phòng tài vụ Hà nội ngày 26 tháng 6 năm 2000 PHIẾU THANH TOÁN ĐIỆN THOẠI HÀNG THÁNG Căn cứ phiếu thu cước điện thoại của bưu điện thành phố Hà Nội nay thông báo: Chủ máy ông (bà): Số máy: 1. Cước điện thoại nội hạt: 2. Cước điện thoại phụ trội: 3. Dịch vụ 108: 4. Cước thông tin di động: 5. Cước điện thoại đường dài trong nước: 6. Cước điện thoại đường dài quốc tế: 7. Cước bảo dưỡng FAX - truyền số liệu: Tổng cộng: Số tền được bao cấp: ......................................................................................................... Số tiền phải trả: .................................................................................................................. NHÓM THỰC HIỆN 11 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 12. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 Vậy đề nghị ông (bà) đến phòng Tài vụ thanh toán, hạn cuối vào ngày 30 tháng 7 năm 2000. Xin chân thành cảm ơn. Phòng tài vụ NHÓM THỰC HIỆN 12 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 13. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ……***…… ®¬n xin mua ngo¹i tÖ Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2000 KÝnh göi: Ng©n hµng TMCP Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng 344 Bµ TriÖu, QuËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi Tªn ®¬n vÞ:......................................................................................................... §Þa chØ:.............................................................................................................. §¬n vÞ chóng t«i xin mua sè ngo¹i tÖ:................................................................ B¶ng ch÷:............................................................................................................. Môc ®Ých sö dông:............................................................................................. Ph¬ng thøc thanh to¸n: Nép tiÒn mÆt Ng©n hµng tù trÝch tµi kho¶n cña chóng t«i t¹i Quý Ng©n hµng sè: §Ò nghÞ Quý Ng©n hµng chuyÓn toµn bé sè ngo¹i tÖ trªn vµo tµi kho¶n sè t¹i Quý Ng©n hµng. Chóng t«i xin cam ®oan sö dông sè ngo¹i tÖ trªn ®óng môc ®Ých. KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc ý kiÕn cña ng©n hµng Ngµy th¸ng n¨m DuyÖt b¸n: Tû gi¸: Thµnh tiÒn: NHÓM THỰC HIỆN 13 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 14. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 TriÓn l·m quèc tÕ VÒ m¹ng t¬ng t¸c vµ C«ng nghÖ intranet/internet Dinh thèng nhÊt - tp.hå chÝ minh 14 - 17/06/1997 Ban tæ chøc: □ Ban chØ ®¹o ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ cnnt (scnptt) □ C«ng ty qu¶ng c¸o vµ héi trî th¬ng m¹i □ Donata associates ltd. □ Scc technologies co. C¸c chñ ®Ò héi th¶o S nèi kÕt: C¸c c«ng nghÖ míi:  C¸c gi¶i ph¸p m¹ng côc bé tèc  NhËp d÷ liÖu b»ng ©m thanh ®é cao vµ hut  C¸c c«ng nghÖ nèi m¹ng  JAVA – M«I trêng ph¸t triÓn internet  C¸c c«ng cô qu¶n lý  ThÕ hÖ dep sau cña dai  C¸c hÖ ®iÒu hµnh m¹ng ®iÖn tö  C¸c vÊn ®Ò kh¸c  Ph¸t triÓn internet Windows C«ng nghÖ intranet/internet:  TÝch hîp ®iÖn tho¹i m¸y tÝnh  C¸c óng dông web vµ bé vµ tiÕng nãi trªn IP duyÖt web  Kü thuËt sdsg®h fhgfj gjgj  Kü thuËt ph¸t triÓn c¸c trang uhk jhkjh kjhk jkhk jhk hkh web hkhkh ghkh  Nh÷ng vÊn ®Ò an toµn trªn  Sö lý th«ng tin di ®éng vµ internet intranet/internet di ®éng.  C¸c vÊn ®Ò kh¸c C hóng t«i tr©n träng kÝnh mêi Quý vÞ tham dù sù kiÖn quan träng nµy. NÕu Quý vÞ cÇn biÕt thªm th«ng tin, xin vui lßng liªn hÖ v¨n phßng chóng t«i t¹i TPHCM.  8299490-8201245 NHÓM THỰC HIỆN 14 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 15. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CON CHIM ƯNG BIỂN Con chim ưng biển xây tổ bên lề đường đi cách xa biển và ấp lũ chim con. Hôm nọ.một nhóm người đang làm việc gần nơi cây: chim ưng bay về tổ,chân quặp một con cá lớn, thấy con cá người ta liền vây quanh gốc cây rùi bắt đầu la hét và liệng đá vào chim. Chim ưng làm rớt con cá .một người nhặt cá lên và người ta bỏ đi. Chim ưng đậu trên thành tổ, lũ ngẩng đầu lên và chim bắt đầu kêu chim con chip chip,chúng đang đói ăn. Chim ưng mỏi mệt, không thể bay ra biển được nữa. nó vào tổ, dang đôi cánh ấp ủ con,ve vuốt chúng, rỉa lông chó chúng và dường như muốn bảo chúng ch ờ chút đã. Nhưng nó càng vuốt ve chúng càng kêu to hơn. Lúc ấy chim ưng bay ra khỏi tổ và đậu trên cành cây cao nhất. đàn con càng kêu riu rit thảm thiết hơn, bất thình lình.con chim kêu lên một tiếng chói tai,dang r ộng đôi cánh và nặng nề bay ra biển. Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM 227. nguyễn văn cừ. Q5 ĐT:839556 NHÓM THỰC HIỆN 15 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 16. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 KHU DU LỊCH ĐẦM SEN HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH  Sáng mồng 1 tết khai trương non bộ khổng lồ cao 20m với hàng trăm CHÚC loài cá biển, cá mập, hải quỳ sống MỪNG KỶ tự nhiên trong nước. NĂM MÃO  Một vườn hoa rực rỡ không thua MỚI 1999 vườn hoa đà lạt Đặc biệt:  Pháo bông truyền thống đầm sen hoành tráng diễm lệ giữa mặt hồ lung linh bóng nước.  Nhạc trẻ: ba con mèo – sao vàng – NGÀY hòa kim – alta… VUI  Hội hoa đăng rực rỡ về đêm trên hồ TẾT sen di động, cá chép lơ lửng của T ẠI rồng con phun lửa….lung linh kỳ KHU ảo trên mặt nước. DU  MỒNG 1 ĐẾN MÔNG 8 LỊCH • Các loại hoạt động văn hóa, ĐẦM văn nghê đặc sắc, rối nước, diều giấy, SEN múa dối – chương trình văn nghệ chuyên nghiệp với các ngôi sao ca nhạc,sân khấu, điện ảnh. • Các trò chơi thiếu nhi phong phú mới lạ. Chương trình đầm sen chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách NHÓM THỰC HIỆN 16 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 17. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4   PHIẾU DỰ THI Họ và tên: .............................................................. CMTND: .............................................................. ĐỊA CHỈ: .............................................................. công ty mosfly việt nam là công ty 1. ĐÚNG  SAI  liên doanh giữa công ty vipesco (việt nam) và công ty pokong malaysia. Bệnh sốt sốt huyết rất đến tính 2. ĐÚNG  SAI  mạng con người. Mục tiêu sử dụng sản phẩm 3. ĐÚNG  SAI  mosfly để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho gia đình bạn. Bạn hãy dự đoán có bao nhiêu 4. phiếu tham gia chương trình này? Hãy cắt chữ MOSFLY trên hộp nhang, dán vào khung giấy dưới đây : MOSFLY GIẢI THƯỞNG: 01 giải nhất 03 giải sáu 01 tủ lạnh 110 lít 01 xe angle so VMEP 03 giải nhì 03 giải bảy 01 tủ lạnh 90 lít 01 ti vi 20” 03 giải ba 20 giải tám 01 ti vi 16” 01 radio cassette 03 giải tư 10 giải chín 01 xe đạp 01 ti vi 14” 01 giải năm 01 tủ lạnh 140 lít 50 giải mười 01 quạt máy Tổng Công : 139 phần thưởng / 10 giải HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG VÀ GIẢI THƯỞNG a) Đại diện công ty liên doanh MOSFLY việt nam. b) Đại diện UBND thành phố - Đại diện sở thương mại – Đại diện sở VHTT Phòng nhà báo,truyền hình,phát thanh,và một số khách hàng, kết quả được thông báo bằng các phương tiên thông tin đại chúng . NHÓM THỰC HIỆN 17 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 18. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 CHUYỆN KHÔI HÀI M ột người đàn ông nghe điện thoại, “Vâng,” Ông John ngắt lời người giọng ở đầu kia nói: Chào ông gọi, “Tôi sẽ trả tiền thay ông, chỉ cần John, đây là garage Henderson. “Vợ ông gửi hóa đơn đến.” vừa mới lái xe đến garage mấy phút để “Ồ!” giọng bên kia nói: “Tôi lắp ống điều hòa không khí mới và tôi không nói về việc thay ống điều hòa gọi đến ông để hỏi xem ông có trả tiền không khí, vợ ông đã trả khoản đó rồi, tôi có muốn biết là ông có định trả tiền cho…” cho một phía garage của tôi bị bà nhà tông sập khi lái xe vào không?” (Trích dịch từ COMPLETE SPEAKERS GALAXY OF FUNNY STORIES JOKES AND ANECDOTES của Winston K.penetleton) FREJGHT AND HANDLING ----------  THIRD CLASS.............................................................................. $2.00  FIRST CLASS............................................................................... $3.00  OUTSIDE USA............................................................................. $10.00 NHÓM THỰC HIỆN 18 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 19. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4 ANH VĂN DU HỌC TẠI CHỖ Liên kết giữa trường Đại học Ngoại Thương và Viện Ngôn ngữ Mỹ (GP số 332/QHQT) Bạn sẽ được bảo đảm nghe và nói tiếng Anh một cách lưu loát sau 4 khóa học hoặc sẽ học tiếp mà không phải đóng học phí □ Học hoàn toàn với giáo viên Mỹ có bằng B.A, M.A nhiều năm kinh nghiệm, khóa 12 tuần, tuần học 5 ngày. □ Thực tập với Multimedia và Video-Review, kết hợp du khảo giúp học viên tự nhiên và tự tin hơn. □ Lớp học ít người, phòng học máy lạnh, địa điểm thuận tiện, giáo trình miễn phí. □ Cuối khóa có cấp chứng chỉ Conversational English. □ Có lớp 3 tuần/buổi. khóa học 2 tháng, học phí 695.000 đ/tháng. Lớp Pre – 101 dành cho các học viên yếu tiếng Anh. Đặc biệt: Giảm học phí cho học sinh, sinh viên, nhóm học 3 người & học viên cũ. Có lớp bồi dưỡng miễn phí cho các học viên của trường. Giảm 5% học phí cho các học viên khi đến đăng kí có mang theo giấy này. Liên hệ ghi danh & thi xếp lớp mỗi ngày (trừ chiều chủ nhật) tại các địa điểm:  Cơ sở 1: 551 Trần Hưng Đạo, Q.1 :8398508-8324817  Cơ sở 2: 93 Hồ Văn Huê, Q.Bình Thuận :844724  Cơ sở 3: 378 Sô Viết Nghệ, Q.Bình Thạnh :8998508-8534817 Khóa Mới Ngày 13-01-97 Và Ngày 23-01-97 Luôn Có Khóa Mới Vào Đầu Mỗi Tuần NHÓM THỰC HIỆN 19 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
 20. Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT3 K4  USB Công nghệ mới Universal Serial Bus (USB – bus tuần tự đa năng) h ứa hẹn việc cài đặt các thiết bị ngoại vi thông dụng sẽ trở nên dễ dàng và cho phép thông lượng nhanh hơn các cổng song tuần tự. Đã mấy tháng này nhiều nhà sản xuất đang khẩn trương xúc ti ến v ới k ế hoạch sản phẩm USB Các Thiết Bị USB Đầu Tiên (Universal Serial Bus). Được thiết kế Sản phẩm Nhà sản Giá USD để thay cho xuất các cổng tuần tự song song, bàn phím, chuột Monitor Philips 499 bằng một kết Phone-modem Mitel 340 nối đơn cho nhiều phép thiết bị với khả Loa Altee Lansing 150 năng Plug & Play (cắm là Scanner Logitech 130 chạy) dễ Bàn phím Key tranic 130 được hỗ trợ dàng, USB bởi nhiều nhà sản xuất lớn như Compaq, IBM và khác như Philip, Digital … cũng đang kết thúc dai đo ạn cu ối cho các thiết bị USB. Thiết bị USB sử tự hay song song nào. Dải thông này làm cho USB tr ở dụng loại đầu nối rẻ nên lý tưởng cho nhiều thiết bị có tọa độ thấp và tiền, có kích cỡ như trung bình, từ máy in cho đến Scanner độ phân dải đầu cắm dây điện thấp, loa. Những thiết bị cần dải thông lớn hơn, như thoại và có thể truyền Video cameorder, máy in độ phân giải cao và băng từ tới 12 dung lượng lớn sẽ làm việc tốt hơn với cổng SCSI Megabit /Giây nhanh hơn bất cứ cổng tuần hay chuẩn I394-FireWrite… Trích PC World 11-98 NHÓM THỰC HIỆN 20 Nguyễn mạnh Tùng Lưu văn Hưởng Vi tường Tiến
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản