intTypePromotion=3

Tuyển tập các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Lịch sử 12: Phần 1

Chia sẻ: Cô đơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
368
lượt xem
41
download

Tuyển tập các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Lịch sử 12: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 tài liệu Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Lịch sử 12 giới thiệu câu hỏi và bài tập phần lịch sử thế giới (bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên xô và các nước Đông Âu - Liên Bang Nga, quan hệ quốc tế,...), lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1954. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Lịch sử 12: Phần 1

 1. rhdn L L f C H SIT T H ^ Q l d l chi^tmgi. . B 6 ' I C A N H Q U d c T1&' S A U C H I E N T R A N H T B M GI6I THtT H A I 0^/7. TRAT THE G i d l MCll SAU CHIEN TRANH I, C A U H 6 I T^f L U A N C&a 1: Trinh bay hoan ckhh d&n d i n H^i nghi I-an-ta? NhOng quyg't nghi cua H^i nghi? - Khi Chi§n tranh the gidi lin thuT hai btfdc v^o giai doan s^p k§'t thuc, m6t s6' vfi'n dS cSp thi§'t dat ra cho cAc nifdc D6ng minh: + K§'t thuc nhanh chi§n tranh d chSu Au, chfiu A - Thdi Binh Duang. + To churc lai trSt tif th§' gidi mdi sau chi§'n tranh. + PhSn chia khu virc ddng qufin, phfin chia pham vi dnh hudng. - Trong boi cdnh d6, hoi nghi cS'p cao cua 3 cUdng qu6'c: Li§n X6, M i , Anh dien ra tai I-an-ta tif ngfiy 04 d^n 12 - 02 - 1945. - H6i nghi da di d i n nhOmg quylt dinh sau dSy: + V I vi§c k i t thuc Chiln tranh t h i gidi thuf hai: H6i nghi thing nha't Ik ti§u di§t tan goc chu nghia phdt xit Diifc vk chu nghia qukn phi^t Nhat. D l nhanh chdng k i t thuc chiln tranh, Li§n X6 se tham chiln chong Nh$t sau khi chiln tranh da k i t thiic d ch&u Au. + Phan chia khu vifc ddng quan d l gidi gidp quan phdt xit vk phan chia pham vi dnh hudng d chau Au va chau A. - NhOng quylt dinh cua H6i nghi I-an-ta da dSn tdi sir hinh thanh mot trat tif t h I gidi mdi, duoc goi la : "Trat tif hai cUc I-an-ta". Cdu 2: Hoan cknh ra d&i, muc dich hoat dpng va nguySn t^c cua to chiic LiSn Hi^p Qud'c? * Hodm cdnh ra ddi: - Ddu 1945, Chiln tranh t h I gidi thd hai s^p budc vao giai doan k i t thuc; cac nirdc D6ng minh va nhan dan t h I gidi c6 nguyen vong gin giOr h6a binh, ngSn chan nguy ccJ chiln tranh t h I gidi mdi. - Tai Hoi nghi I-an-ta (02 - 1945) ckc vi ddng ddu 3 cudng quie: Lien X6, M i , Anh da thing nha't thanh lap m6t t^ chiJc quic t l mang t§n Li§n Hi^p Quic de gin giOr h6a binh, an ninh va trat tU t h I gidi sau chiln tranh. - Tir 25 - 4dS'n 26 - 6 - 1945, h6i nghi dai b i l u cua 50 nifdc da hop tai Xan-phcf-rang-xi-c6 d l thdng qua h i l n chUcfng Lien Hi§p QuIc, thanh lap to chute Li§n Hiep Quoc. Ngay thanh lap Lien Hi$p Quoc 24 - 10 - 1945 va la ngay Hien chifcfng c6 hi§u lijfc. * Muc dich hoat dong: - Buy tri h6a binh va an ninh t h I gidi. - Thuc d^y quan h$, hCTu nghi va hdp tac giOra ckc nirdc tr§n cO sd t6n trong quyin dan toe tir quylt va quyin binh ding giOa cac qu6c gia. '^•f'' 5
 2. * Nguyin tdc: I I . C A U H 6 I T R X C NGHlfiM - Q u y i n b i n h d i n g giOTa qu6c gia cdc q u y i n dfin t^c tif quyet. cau 1. H p i n g h i ca'p cab c u a ba cvCtfng qud'c L i S n X6, M i , A n h ttf ngay 4 - T6n trong to&n ven ISnh th6 d^c Ifip chinh t r i ciia tS't ci. c&c nUdc. dS'n ngay 12 - 2 - 1945 tai dfiu? - G i i i quyS't quyS't t r a n h chtfp quo'c te bling phuong ph&p h6a b i n h . A. T a i Oa-sinh-tcfn (Mi) B. Tai I-an-ta (Lien X6) - Ph&i c6 sU nha't t r I giOa 05 cUdng qu6c : Lifen Xa, M i , Anh, Phdp, Trung QuCic. C. Tai Pdt-xaam (Dde) D. Tai Lufin Don (Anh). - Li§n Higp Quoc khong can thiep vao cong vi$c n6i bo ciia bfi't ciJf nude n^o. cau 2. G h i ten ngvCHi dring dfiu ba nvlcfc tham dri H p i n g h i ca'p cao c i i a Cfiu 3. TvC thdng 5 nim 1945 d§'n t h a n g 10 nfim 1949, t i n h h i n h nvCdc DuTc ba cricfng qud'c L i e n X6, M i , A n h . dvtffc giai quyet nhrf th§' nko7 Ba CUdng quoc Ten dai biiu du Hoi nghi - Yho ngky 9 - 5 - 1945, nUdc Dure ph^t x i t bi Dong m i n h ddnh bai d B6c-lin. 1) Lien X6 A Chi§'n t r a n h th§' gidi t h d hai kd't thuc d mat trkn chau ^ u . 2) M i - Sau k h i Chien t r a n h thS' gidi t h d hai kS't thdc, va'n d l nUde Ddc t r d th&nh 3) A n h C vSn d l trung tfim trong nhieu cuoc gSp gd giOTa cAc nguyen thu ba cUdng quoc Li§n X6, M l Anh. cau 3. De ket thuc n h a n h chig'n tranh b c h a u A u v a chau A - T h a i B i n h - T a i H o i nghi Pot-xdam (7 - 1945), ba cUdng quoc da khdng d i n h : DiTorng, b a criofng quoc da thd'ng nha't m u c dfch gi? + Nude DiJfc phai t r d t h ^ n h mot qud'c gia th6'ng nhfi't, h6a b i n h , dfin chu. A. Sijr dung bom nguyen t d de tieu diet phfit x i t Nhfit. + Tieu diet tfin gd'c ehu nghia phdt x i t . B. Hong qufin Lien Xo nhanh ehdng tfi'n cong vao tan sfio huyet cua phfit x i t Ddc d Bee-lin. + Thoa thufin viec phfin chia cdc khu vUc chi§'m ddng vk kiem sodt nude C. Tieu diet tfin gdc chu nghia phfit x i t Ddc vfi qufin phiSt Nhfit. Ddc sau chi§'n t r a n h . D. Ta't ca cfic muc dich tren. - Th^ng 12 - 1946, M i vfi A n h da tien hanh rigng re viec hcfp nhfi't hai khu cau 4. H a y di^n vao ch6 trong cAc chu sau day: VUC chiem ddng ciia m i n h nhfim ehia cfit Ifiu dfii nUdc Diire. Cuoi eung, thfing 9 - A. De nhanh ehdng ket thuc chien tranh d chfiu Au vfi chfiu A - Thdi Binh 1949, M l , A n h , Phfip da hcfp nhfi't cfic vung chi§'m ddng vfi Ifip ra N h ^ nUdc Cong Duong vfi so t h a m chig'n ehdng Nhfit d chau A - Thdi B i n h Duong. h6a Lien bang Ddc. B. Ba CUdng qud'c thd'ng nhfi't thfinh lap t6 chdc di^a trSn sU nhfi't t r i - d Dong Ddc, vdi sU giiip dd cua Li§n X6, cfic luc lUcfng dfin ehu da thfinh Ifip cua 5 CUdng quo'c Lien Xd, M i , A n h , Phfip va Trung Qud'q^, '^'2 -, N h ^ nude COng h6a Dan chu Ddc vfio th^ng 10 - 1949. C. Hoi nghi tien den thoa thufin viec ddng qufin tai cfie nUde nh^m giai gifip - N h u vfiy, tii nfim 1949 tr§n lanh tho nUdc Ddc da xufi't hien hai nhfi nUde qufin doi phfit x i t vfi phfin chia pham v i anh hUdng d Dure vdi che do chinh t r i va con dudng phfit t r i ^ n khfic nhau. cau 5. Theo quy d i n h c i i a H Q I nghi I-an-ta, q u a n dpi nwfdrc nao se chig'm Cau 4. Sri h i n h t h a n h h a i h ? thd'ng xa hpi c h i i nghia v a tuf b a n c h i i nghia dong cac v u n g l a n h tho T a y Dric, I-ta-Ii-a, Nhat B a n , N a m T r i e u T i d n s a u s a u Chi§'n t r a n h th6' gidri thuf h a i nhri the nao? Chi§'n t r a n h the gidri thuT h a i ? Sau Chien t r a n h th§' gidi t h d hai, cfic nUdc Ddng Au da ti§'n hfinh n h i l u cdi A. Lien Xd B. A n h C. M i D. Phfip cfich dfin chu quan trong di cfii tao xa hoi chu nghia. cau 6. T h e o quy d i n h c i i a Hpi nghi I-an-ta, q u a n dpi nridrc nao se c h i e m Dong t h d i . Lien X6 da cung cfie nude Ddng Au k i k§'t n h i l u hi^p Ude tay doi v l dong cac v u n g D o n g Diifc, D d n g A u , Ddng B S c T r i l u T i e n s a u C h i e n k i n h te nhU trao doi buon bfin, vien tro lUdng thUc, thUc phfi'm, mdi quan he giOTa t r a n h the gidri thiif h a i ? Lien X6 vfi cfie nude Dong Au ngay cfing eung cd, tifng budc h i n h th^nh he thong cfie nude dfin ehu nhfin dan - xa hoi chu nghia. NhU the, ehii nghia xa hoi da A. Lien Xd B. A n h C. M i D. Phfip vU^t ra khoi pham v i mot nUdc va t r d thanh he tho'ng the gidi. cau 7. B a crioTng quoc L i e n Xd, Mi, A n h thd'ng n h a t t h a n h l?ip to' chuTc Sau Chien t r a n h the' gidi t h d hai, efic nUde Tfiy Au b i chien t r a n h tfin phfi L i d n Hrip Qud'c tai hpi n g h i nao? n^ng ne. Cfic nUdc nay deu rfi't edn tien von, thiet b i mdy mde vfi hang tiSu dung, A. Hdi nghi I-an-ta (Lien Xd) : 9-2-1945 lUdng thue, thue pham n h k m khoi phuc nen k i n h tg' vfi giai quyet khd khfin trong B. H o i nghi Xan-pha-rfirig-xi-cd (Ml) : 4-6-1945 ddi song nhfin dfin. C. H p i nghi Pot-xdam (Dde) : 7-8-1945 - Vfio luc dd, M l de ra "K6' hoach phuc hung chfiu A u " nhkm vien tro cho cfic D. A, B d u n g nude Tfiy Au khdi phuc k i n h te, dong thdi tfing cUdng anh hudng va sU kho'ng che cau 8. N h i p m v u c h i n h l a duy tri hoa b i n h v a a n n i n h the gidri, phat cua M l do'i vdi cfie nude nfiy. •tri^n md'i q u a n hp gii^a cac dfin tpc trdn cor sdr tdn trong dpc l|lp, c h i i - Cfic nude Tfiy Au k h i nhfin vi§n trcr cua M i da t r d thfinh dong m i n h cua M i , q u y i n c i i a c a c d a n tpc v a thric hipn hcfp tac qud'c te've k i n h te, vdn hoa, ttf dd h i n h thfinh hS tho'ng t u ban chu nghia do M i dilng diu. xa h p i v a n h a n dao l a n h i e m v i i c h i n h c i i a : ,. 6
 3. A. L i S n m i n h chfiu A u B. H o i n g h i I-an-ta C. T h u c tS' ehua gfiy chi§n t r a n h , n h t f t i g chay dua v u t r a n g l a m cho n h f i n l o a i C. A S E A N D . L i d n H a p Quoc " l u o n l u o n d t r o n g t i n h t r a n g c h i e n t r a n h " thifc h i e n " c h l n h skch d u dUa c a u 9 . Hay n o i n p i d u n g diidri day c h o p h u h ^ v d i m u c d l c h v a n g u y ^ n b e n mi§ng h6 c h i e n t r a n h " . *tdc h o ^ t d p n g c i i a t o chuTc Lifen Hofp Q u d c . D . ChUa gay chig'n t r a n h n h u n g d i j n g c h i n h s ^ h vi§n trcf d i k h o n g chg' ckc nvtdc. c a u 14. Suf k i ? n n a o d S n d e n sif t a n v d m o i q u a n h^ D 6 n g m i n h chd'ng N6i dung p h a t x i t giffa L i 6 n X 6 v a M i ? 1. Mgc dlch A. Quy^n blnh d i n g giOa c^c qu6'c gia q u y i n dSn t6c ti^ quy§'t. A. Sir h i n h t h a n h he t h o n g X H C N sau Chi6'n t r a n h t h g ' g i d i t h d h a i . B. T6n trpng toSn v^n lanh thd d6c lap chlnh tn cua tS't ca B. S u r a d d i cua " C h i i n g h i a T o - r u - m a n " v a " C h i e n t r a n h l a n h " (03-1947) cac ni/dc. C. V i e c L i e n X o che t a o t h & n h c5ng b o m n g u y e n t d (1949). 2. Nguy§n t^c C. Duy tri nen hda binh an ninh the gidi. D. S u r a d d i cua k h o i N A T O (9-1949). D. G\k\t cAc tranh chap quoc te bang phudng phap hoa binh. c a u 15. H p i n g h i P o t - x d a m drirfc t r i ^ u tap v a o thofi g i a n n a o ? 6 d&u? E. Thuc d l y quan h§ hufu nghi va hdp t^c giOfa cac nifdc tren cd A. T h d n g 7 n a m 1 9 4 5 . 6 Li§n X 6 . B . T h d n g 7 n a m 1945. 6 Ddc. sd t6n trpng quyen binh d i n g giCa cac qud'c gia va nguyen C. T h a n g 8 n a m 1945. 6 M i . D . T h a n g 10 n a m 1945. 6 Ddc. t i c dSn toe ti^ quyet. c a u 16. T h e o t i n h t h f i n c i i a H p i n g h i P d ' t - x d a m , q u a n d p i L i e n X 6 c h i d ' m F. Khong can thiep v^o cong viec n6i b6 cua bat cijf nude nao. d o n g v u n g n a o d nufdc DiiTc? c a u 10. G h i d u n g ( D ) h o ^ c s a i (S) v a o c a c 6 dSt trtfoTc n h i f n g c a u s a u day A. V u n g l a n h t h 6 p h i a D 5 n g nude Ddc. B . V u n g l a n h t h o p h i a T a y nudc Ddc. vi v i ^ c gild q u y e t vaii d e c a c nriete p h a t x i t chifen b a i s a u C h i e n t r a n h t h e C. V u n g l a n h t h o p h i a N a m nude Ddc. D . V u n g l a n h t h o p h i a Bac nUdc Ddc. gidithvrhai. c a u 17. T h e o t i n h th^n H p i n g h i P o t - x d a m , v u n g Tay B l c v a v u n g phia • A . N o i d u n g v& t i n h th&n ca b a n cua vi§c g i a i q u y e t v S n d l nUdc Diic 1^ N a m nrfdc Ddfc d o n i ^ d c n a o c h i S ' m d o n g ? q u y d i n h n h O n g n g u y e n tic vk b i e n p h d p n h k m d f i n c h u h 6 a v a h 5 a A. A n h c h i e m v u n g Tay Bac, M i chi§m v u n g p h i a N a m . b i n h h 6 a nUdc Dtjrc. B. T r u n g Qud'c c h i e m v i j n g Tay Bkc, M i c h i e m v i j n g p h i a N a m . O B . d D 6 n g Diirc v ^ T a y DuTc, M y , A n h , P h d p dfi d u n g t u n g , n u o i d u d n g luc C. L i g n X 6 c h i e m v u n g T a y Bac, P h d p c h i e m v u n g p h i a N a m . l i W n g q u a n p h i e t d u d i n h i e u h i n h t h i l c khkc nhau. % D. P h a p c h i e m v u n g Tay Bkc, L i g n X 6 c h i e m v u n g p h i a N a m . ' • C. L i § n X 6 da g i i i p d d ckc life I d d n g d a n c h u d D 6 n g D d c ti§n hknh nhOmg c a u 18. NiTdc C p n g h o a L i d n b a n g DuTc dtfdc t h a n h lap v a o t h d i g i a n : c a i ckch dan chu. A. T h a n g 8 n a m 1 9 4 8 . B . T h a n g 12 n a m 1948. • D . C h u q u y i n cua N h a t B S n g i d i h a n tr§n da't N h s i t c h i n h t h o n g . C . T h a n g 9 n a m 1949. D . T h a n g 10 n a m 1 9 4 9 . • E . N h a t B a n k h o n g diiac p h d t t r i e n cong n g h i e p h 6 a b i n h . c a u 19. S r f k i ^ n n a o d&n dS'n t h a n h lap nrfdc C p n g h o a L i g n b a n g D t f c ? Q F . M l vk ckc nude D 6 n g m i n h d a p h a i t o chufc t o a kn T 6 - k i - 6 xijf t o i A. Nudc D d c dugc h o a n t o a n t h o n g nha't. p h a m chi§'n t r a n h . B. Nudc D d c d a t i e u di§t t a n goe c h u n g h i a p h a t x i t . • G. TiS sau h 6 i n g h i cfi'p cao I - a n - t a d§'n H 6 a ddc P a - r i , ckc nUdc D 6 n g m i n h C . M i , A n h , P h a p h o p nha't cac v u n g chig'm d 6 n g . d a thi§'t Ifip m o t t r S t t d t h e g i d i m d i sau chig'n t r a n h . D . Ta't ck ckc sU k i e n t r S n . c a u 1 1 . Trat trf t h d ' g i d i m d i t h e o k h u 6 n k h d t h o a thuan I - a n - t a c u a c a u 20. N h a nrfdc C p n g h o a Dan c h u Ddfc dufdc t h a n h l^p v a o thcri g i a n n a o ? n h v F n g nvtdc n a o ? A. T h a n g 9 n a m 1949. B . T h a n g 10 n a m 1949. A. L i e n X 6 , A n h , Phkp, Mi B . Li§n X 6 , M i , A n h C . T h a n g 12 n a m 1 9 4 9 . D. T h d n g 1 n a m 1950. C. L i e n X 5 , A n h , P h d p , M i , T r u n g Quoc D. A n h , Phdp, M i cau 1 2 . T h a n g 3-1947, T o n g thd'ng T d - r u - m a n c u a M i c h f n h thufc phat DAP AN CAU H 6 I TRXC NGHIEM BAI 1 d^ng cupc " C h i e n tranh l a n h " nhkm m u c dfch g i ? L B A . C h o n g L i § n X 6 vk ckc nddc x a h 6 i c h u n g h i a . 2. 1) Li§n X 6 : X t a - l i n . 2) M i : F. Ru-do-ven 3) A n h : S d c - x i n B . GiOr vCTng n e n h d a b i n h , a n n i n h t h e g i d i sau chiS'n t r a n h . 3. C C. X o a d i u t i n h t h d n da'u t r a n h ciia cong nhkn d ckc nddc t i f hkn c h u n g h i a . 4. A . L i § n X 6 . B . Li§n H o p Qud'c C. chau A u va chfiu A . D . Chd'ng p h o n g t r ^ o g i d i p h d n g d a n toe d M i L a - t i n h . 5. C 6.A 7. A 8.D 9. 1) C, E ; 2) A , B , D , F . cau 13. T h d ' n a o l a " C h i d ' n t r a n h l^nh" do M I p h a t d p n g t h e o phtfofng 10 A , C, D , F , G : D u n g . B , E : S a i . thtfc d ^ y d i i nhat? 11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. A 17. A 18. G 19. C A. C h u ^ n b i gky r a m o t cu6c c h i e n t r a n h th§' g i d i m d i . 20. B B . D u n g sdc m a n h q u a n s d de de doa dd'i phufong. 8 9
 4. chiS'n luoc, LiSn Xa da dat ducfc thS' cfin b^ng chiS'n lucre ve sUc manh qufin sU ndi ChUffng n. LifiN X 6 VA C A C Nl/dC D 6 N G A U (1945 - 1991) chung va sure manh luc lucrng hat nhan ndi rieng vdi ckc nudc phuang Tfiy. LIEN BANG NGA c a u 2: Tinh hinh kinh t§' - xa h^i d Lien X6 tit nufa sau nhffng nSm 1970 dfe'n 1985 nhvf the nao? Bai2. L I E N X6 V A C A C N U d C D O N G A U ( 1 9 4 5 - 1991) - Nam 1973 cuoc khung hoang ddu md nghi§m trong da n6 ra khdi dIu cu6c LIEN BANG NGA khdng hoang chung cua toan the gidi tren nhieu mat kinh tg', chinh t r i , tai chinh... dat ra cho nhSn loai nhilu vfi'n de cfi'p thig't can giai quyet: I. cAu H6I Ti; LUAN + Su bung n6 dan so va hiem hoa voi can dan cac nguon Xhi nguyen thien nhi6n. C a u 1: Nhang thanh t\fa chii y§'u trong c6ng cupc xSy diAig chii nghia + Su phat t r i l n manh me ciia cuoc cdch mang khoa hoc k i thuat, ddi hdi xa hpi d Li6n X6 tii sau Chi^'n tranh th#' gioTi thuT hai den giCa nhijfng cac qud'c gia phai cd nhufng dieu chinh Idn ve moi mat de thich Ung vdi tinh hinh, nam 1970? sU giao luu, hop tac quoc t§' ngay cang phdt trig'n theo xu hudng quoc tS' hoa cao. - Sau Chien tranh the gidi thdf hai vdi i\i the cua ngif&i chien th.L g, uy tin - Song nhOhg ngudi lanh dao Dang v^ NhA nUdc Lien Xd chu quan cho r&ng: chinh t r i vk dia vi quoc tS' cua Li§n X6 dugc nang cao. quan he san xuS't xa hoi chu nghia khong chiu sU ike dong cua cuoc khung hoang - Tuy nhien chien tranh da t^n ph^ dat nUdfc vdi nhCfng ton that nang n l , to Idn: toan the gidi, do dd cham thich Ung, cham sufa doi. Tren thUc te mo hinh va co + 20 trieu ngucri chg't. ch6' cu cua chu nghia xa hoi vg kinh te, chinh t r i , xa hoi ducrc hinh thanh trudc + 1710 th^nh pho v^ hon 70.000 Ikng m a c hi tiSu huy, gAn 32.000 nh^ dd v6'n da tich tu nhUng thieu sdt va sai l l m nen khong phCi hop vk can trd su mky, xi nghiep hi tan phk. phat t r i l n cua xa hoi X6 viet. Mat khdc cung vdi co che tap trung quan lieu bao + B(3i song gap nhieu kh6 khan, thi&'u thon. cS'p la tinh trang thieu dan chii, thieu cong b^ng vi pham nghiem trong phdp ch6' - Th§in vao d6, ckc nudc phufang Tay (do Mi cam ddu) da thuc hign chinh sach xa hoi chu nghia va nhilu te nan khdc da gay nen sU ba't man trong nhSn dan, thu dich vdi Lien X6: Tien hanh "chien tranh lanh", r^o riet chay dua vu trang da't nudc lam vao tinh trang " t r i tre" k6o dai, lUdng thuc thUc pha'm phai nhap tU vk bao vay kinh te nhSm chuan bi chien tranh tong lUc de tieu diet Lien X6 va cac nude phucrng Tay. Ddi song nhan dfin cang giam sut. ckc nude xa hoi chu nghia. c a u 3: Cong cupc cai to d Lien X6 ttf ndm 1985 den 1991 nhtf thg' nao? - Ngo^i ra, Li§n X6 c6n phai lam nghia vu giup dS cdc nUdc xa hoi chu nghia H § u qua cua no? v^ ung ho phong trao giai phdng dan t5c trSn th&' gidi. Dau 1985, Go6c-ba-chdp len nAm quyen lanh dao D^ng va Nha nUde Lign X6 - De dua dat nudc vuot qua khd khan, nhan dan Lien X6 da khan trUcfng tien da tien hanh cong cuoc cai to. h^nh h^n gdn vet thuong chien tranh, xay dung lai dat nUdc, hoan thanh thang - Cuoc cai to duoc tig'n hanh tren cac mat chinh t r i , xa hdi nhU: thiet lap chS' lai ke hoach 5 nam khoi" phuc kinh tg' (1946 - 1950) trong vong 4 nam 3 th^ng. dd tdng thong tap trung n^m moi quyen lUc, thUc hien da nguyen, da dang ve - TU nam 1950, Lien X6 thUc hien nhieu ke hoach d^i han nham tiep tuc xay chinh t r i , de cao dan chu va cong khai ve kinh te: Chinh phu Lien Xd dUa ra dung CO sd vat chat - k i thuat cua chu nghia xa hoi va da thu duoc nhieu thanh nhieu phucfng an nh^m chuyin big'n nen kinh tg' Xd viet sang co che thi trUdng tUu to Idn. nhung chua thuc hien duoc gi, trong khi dd quan he kinh te cu bi phd vd ma c&c - Ve cong nghiep: DengiOa nhOng nam 1970, Lien X6 trd thanh cUdng quoc quan he kinh tg' mdi chua hinh thanh. cong nghiep dUng thU hai tren the gidi (sau Mi) chiem khoang 20% t6ng sAn - Trong gin 6 thdng tig'n hanh, cong cuoc cki to ngay cang lun sau vao be t^c luong cong nghiep the gidi. do va'p phai nhieu khd khan, trd ngai: Su suy sup ve kinh tg' keo theo nhUng khd - Ve nong nghiep: Rieng 1970, Lien X6 dat dUOc san lUcfng va nang suS't ngu khan ve chinh t r i va nhUng te nan xa hoi, mau thuan va xung dot giOa cac dan coc chua titog c6 vdi 186 trieu ta'n ngu coc va nang suKt trung binh 15,6 ta/h6cta. tdc dSn den hien tUcrng l i khai cua mot so' nudc cong hda ra khdi Lign bang X6 - Vi khoa hoc - ki thuat: Lien X6 dat nhiSu dinh cao d cdc linh vUc vat ly, hda hoc, vigt: Lit-va, Es-to-ni-a, Lat-vi-a; sU chia re va hinh thanh cac phe phai trong ngi dien tu^, dieu khien hoc, khoa hoc vu tru.... Nam 1957 la nifiJc ddu tien phdng thanh bd Dang Cong san Lien X6 cung su xuat hien mot loat dang phai vdi nhieu xu cong ve tinh nhan tao cua Tr^i da't, md ddu ki nguyen chinh phuc vu tru cua loai hudng chinh t r i khac nhau trong xa hoi; sU ngdc dau day cua cac the lUc chdng ngudi. Nam 1960 dUa nh^ du hanh vu tru Ga-ga-rin bay vong quanh Trdi Dat. chij nghia xa hoi. • - Lien X6 ddng d^u th§' gidi ve trinh do hoc vS'n cua nhSn dan vdi 3/4 dan so Ta't ca da dat da't nUdc X6 vie't trUdc nhOng khd khan va thOf thach nghigm c6 trinh do dai hoc va trung hoc, tren 30 trieu ngUdi lam viec t r i 6c, cong nhan trdng, dac biet vao dau thap nien 90. chiem hon 1/2 so ngUdi lao dong trong ck nUdc. - Ngay 19 - 8 - 1991, mot so ngUdi lanh dao Ding, Nha nUdc Xo vig't da tien - DIU nam 1970, bkng viec ki ket vdi Mi ckc hiep udc ve han che h§ thong nanh cudc dao chinh lat do Go6c-ba-chdp. Cuoc dao chinh tha't bai nhanh chdng phdng chong ten luTa vk v l mot s6' bi§n phdp nhkm han chg' vu khi tien cong (21 - 8). Sau dd, Oodc-ba-chd'p tU chUc Tdng bi thu Dang Cong san Lien Xd. 11 10
 5. - Sau k h i t r d l a i n^m chinh q u y i n , Go6c-ba-ch6p tCr chijrc Ta'ng bi t h u BAng B&ng C6ng s&n Li§n Xa bi dinh chi boat dSng trong tokn lifen bang; chinh C6ng san L i e n X6, yeu cAu giai tan U y ban Trung uong Dang (24 - 8- 1991). quyen X6 viet b i giai th§'. Ma&i m6t nifdc Cong ho^ tuyen b6' d6c lap. Dang Cpng san Lien X6 bi dinh chi boat dpng (29-8-1991). C h i n h quyen Xo viet M6t Ikn s6ng chong Ddng, chong chu nghia xS h6i dfi'y l§n t r o n g ntfdc. trong toan lien bang bi te liet. - Ng&y 21 - 12- 1991, t a i t h u d6 An-ma-ta (Ca-dac-xtan) nhufng ngUdi iSnh dao - Ngay 6 - 9 - 1991, Qud'c h6i bai bd Higp ude Li§n bang nam 1922, trao 11 nifdc cpng hoa k i Hiep dinh v l gidi t ^ n Li§n bang X6 vi§'t th^nh lap Cong q u y i n cho cac co quan lam thdi. d6ng cAc quoc gia doc lap (SNG). - Ngay 21 - 12- 1991, t a i thu do An-ma ta (Ca-dac-xtan) 11 nudc cpng hoa k i - Ngay 25 - 12 - 1991, T6ng th6ng Go6c-ba-ch6'p phdi tuyen bo tif chufc va cung Hi§p dinh ve giai t d n Lien bang Xo viet va thanh lap Cpng d6ng cac quS'c gia dpc ngay l a cd do bua Hem tr§n n6c dien K r e m - l i bi ha xuong, danh da'u sU sup d6 lap (SNG). cua m6 h i n h che dp xa hoi chu nghia x6 vi&'t va sU tan v9 cua Lien bang C6ng h6a xa - Ngay 25 - 12 - 1991, T6'ng thong Go6c-ba-chdp phai tuyen b6' tU chUc va h6i chu nghia X6 vi&'t. Clingngay la cd dd biia Hem t r e n ndc Dien K r e m - l i bi ha xuong, danh da'u su sup Cau 4: Stf khung ho^ng r6i sup do ciia chii nghia xa h^i of Dong Au d i l n d6 cua che dp xa hpi chii nghia v a sU tan vd cua L i e n bang C6ng hda xa hdi chu ra nhtf th#' nao? nghia Xo viet. - V a o nhOng nam 1970, nen k i n h t§' c&c nUdc D6ng Au suy giam ve nhip dp c a u 6. S\i sup do ciia chu nghia xa hpi d D6ng Au d i l n r a nhvT the nao? tang trudng. - Cud'i nam 1988, cupc khung hoang no ra d Ba Lan sau dd lan sang cac nude - Sang nhCmg nam 1980, Dong Au de ra chig'n lUdc phat t r i e n k i n h te - xa h6i Hung-ga-ri, Tiep Khic, Cpng hda D a n chu DUc, Ru -ma-ni, Bun-ga-ri, An-ba-ni. vdi cho difa l a t h a n h tiTu khoa hoc k i thuSt nhong chua dat dUPc kg't qud gi. - N h i l u cu6e m i t t i n h , bieu t i n h , tuan hanh dien ra don dap, ddi cai each k i n h - Den nam 1985, k h i LiSn X6 tien hanh cdi t8 t h i cac nUdc D6ng Au vSn chUa t l , thue hien da nguyen ve chinh t r i , tien hanh tong tuyen cijf t u do. chuyen biS'n manh de thich tjfng: - c a c th§' lire chong p h a chu nghia xa hpi trong v a ngpai nUdc kieh dpng quan + An-ba-ni van giuT nguyen cO che cu. chung, thue diy cAc boat dpng lat do chinh quyen. + C6ng h6a Dan chu DiJc v a Ru-ma-ni cho r^ng m i n h khong c6 gi sai s6t phdi - NhOng hoat dpng tren lam te liet mpi sinli boat cua da't nUdc, da'y chu nghia cdi to cai each. xpi l a m vao khijng hoang toan dien. + Ba Lan: t i n h h i n h k i n h tg', chinh t r i xa h6i t r d nen cang t h ^ n g v a phOfc tap. - NhU vay, t r o n g nhOfng nam 1988 - 1991, che dp xa hpi chu nghia da bi sup Sir ba't b i n h cua nhan dan trifdc sU doc doan hoac l a m dung quygn luc cung nhOmg dd d hau het cac nUdc Dong Au. dac quy^n dac l a i cua mot so ngifdi lanh dao quan chufc cap cao N h a nUdc. - Cung v d i sU k h u n g hoang va sup dd cua chu nghia x a hpi d Dong Au, ngay - Lcfi dung t i n h h i n h do, cac the lire chS'ng chu nghia xa h6i ra sure kich dpng 28 - 6 - 1991, H 6 i dong Tuong t r p K i n h te tuyen bd giai the, ngay 1 - 7 - 1991 cong nhan b a i eong, quin chung bieu t i n h , da'u t r a n h d5i Dang v a N h a mrdc cac td chUe Hi$p ude Vac-sa-va cham dUt hoat dpng. nirdc D6ng Au phai cai each k i n h te, chinh t r i thiTc hien chS' dp da nguyen ve C&u 7. Nguyen nhSn dSn d§'n sup do ciia chi" dp xa h^i chii nghia d Li§n chinh t r i , xoa bo doc quyen lanh dao ciia Dang Cong san, tien hanh cupc tong X6 va Dong Au? t u y i n cuf tir do. NhOng boat dpng tren l a m te li§t moi sinh boat cua dat nUdc day - Thig'u tdn trong day dii cac quy luat phat t r i d n khach quan v l k i n h t d - xa ch6' d6 xa hoi chu nghia vao cupc khiing hoSng toan di§n v a trfim trong. Ban lanh hdi, chu quan duy y chi, thUe hien ccf che tap trung quan lieu bao cap thay cho cP dao Ddng va N h a nirdc Dong Au \in iMt bu6c phSi cha'p nhan xoa b6 dOc quy^n chd t h i trUdng. lanh dao cua Dang Cong sdn, thCra nhan ehS' d6 da nguy§n v l chinh t r i v a ti&'n - Khong hit k i p sU phat t r i d n ciia cupc each mang khoa hoe - k i thuat hien hanh tdng tuyen euf tir do. dai, dua t d i su khiing hoang ve k i n h t d - xa hpi. - NhU vay, trong nhOng nam 1989 - 1991, che do x a h6i chu nghia da b i sup - K h i tien hanh cai td l a i pham sai lam tren nhieu mat, lam cho khung do d hAu hg't cac nude Dong Au v a che dp mdi diTcfc diAig len vdi nhOng n6t chung hoSng ngay cang them nang n l . ndi bat l a : - Hoat dpng chong pha cua cac the lUc chd'ng chu nghia x a hpi trong va ngoai nUdc. + Tuyen b6' tiT bo Chu nghia M a c - L§-nin v a chu nghia x a hoi, thirc hien da nguy§n v l chinh t r i v a ch§' dp da ddng. ;> 11. C A u H 6 I T R A C NGHIEM + X a y dung N h a nirdc phap quySn dai nghi v a k i n h tg' t h i trUdng. c a u 1. Sau Chien tranh th§' giofi thuT hai, cdc nrfdTc de qud'c do MI c^m + Giai ca'p e6ng nhan chia re thanh n h i l u phe phai. dfiu da thtfc hipn am mvtu cd ban gi de chd'ng lai Li§n X6? + Ten nUdc, qu6'c k i , quoc buy v a ngay quoc k h ^ n h d i u thay ddi theo hudng A. Tien hanh bao vay k i n h t l . chung gpi l a c6ng boa. B. G a y cupc "chien tranh lanh". c a u 5. Sijf sup do ciia Li6n bang X6 viet d i l n r a nhtf the nao? C. Day manh chien t r a n h tdng luc. - Ngay 19 - 8 - 1991, m6t so ngUdi lanh dao B&ng, N h a nUde X6 vife't da ti6n hanh D. Loi keo cac nUdc dong m i n h chdng l a i Lien Xo. cudc dao chinh lat do Go6c-ba-eh6p. Cupc dao chinh thg^t bai nhanh chong (21 - 8). 13 12
 6. Cfiu 2. Ttf nftm 1946 - 1950, Lifin X 6 dS dsit dvt^c th&ng l
 7. C f i u 1 3 . B&ng C O n g s 4 n L i f e n X 6 b j d i n h cfei ho^t d^ng t r o n g t o a n li§n c a u 2 0 . TvC I t i c t h i k n h l^p dS'n k h i c h a m dvC% h o ^ t d ^ n g , H $ i d d n g tiTtfQg b a n g vao thoTi d i e m n a o ? trof k i n h te ( S E V ) t o n t a i dUoTc b a o n h i e n n a m ? A. Sau cuoc ddo c h i n h l§t d6 Go6c-ba-ch6p A. 43 n a m B . 45 n a m C. 55 n a m D. 60 nam B . K h i Go6c-ba-chop l e n l a m t o n g t h o n g cau 2 1 . N g u y e n n h a n n a o l a ccf b a n nha't l a m c h o H Q I d 6 n g tvWUg trtf C. K h i L i e n b a n g cong h 6 a x a h o i c h u n g h i a X5 v i e t b i g i a i t ^ n k i n h t S ' c h a ' m dtft h o a t dpng? D . K h i 1 1 nude c o n g h o a t u y e n bo doc l a p . A. H o a t dong "khep k i n cijfa". C a u 14. H a y nd'i stf k i ^ n d cpt B cho p h u h ^ vdri thcri gian d cpt A s a u day: B . B i M l va T a y A u chfen 6p. ^ C. S u hdp tac khong t o a n dien: ' " A B D . S u sup do ciia chii n g h i a x a h o i d L i e n X6 v a D o n g Au. 1) 1 9 r 8 - 1991 A. 11 n u d e c o n g hoa trong L i § n b a n g X 6 vi§'t cu t h a n h lap cau 2 2 . T o c h i J c H i ^ p vCdc V a c - s a - v a drfdc t h a n h l^p v a o t h M g i a n n a o ? C 6 n g d o n g cac q u 6 c gia doc lap. A. N g a y 8 - 1 - 1949 B . N g a y 14 - 5 - 1955 2) 21 - 8 - 1991 B. C u o c dao c h i n h lat do T o n g t h o n g G o 6 c - b a - c h 6 p . C. N g a y 15 - 4 - 1955 D . N g a y 16 - 7 - 1954 3) 21 - 12 - 1991 C. C u o c dao chfnh bi that bal. • c a u 2 3 . Tp' chufc H i ^ p vCdc V a c - s a - v a m a n g t i n h chat g i ? 4) 2 5 - 12 - 1991 D. T 6 n g thS'ng G o 6 c - b a - c h 6 ' p tCr chufc. A. L a m o t l i e n m i n h p h 6 n g t h i i ve q u a n sU - c h i n h t r i cua L i e n Xo v a cac nUdc C S u 15. C u Q C k h u n g h o ^ n g c i i a c h u n g h i a x S h p i d D 6 n g A u diSn r a s d m D o n g Au n h ^ m c h o n g l a i a m mUu gay c h i e n eua M l v a T a y Au. n h a t d ntfdc n a o ? B . L a m o t l i e n m i n h q u a n sU ciia cdc nUdc xa h o i c h i i n g h i a nhkm ch5'ng l a i A. R u - m a - n i B. Hung-ga-ri C. B a L a n D. Tiep Khdc cuoc " c h i e n t r a n h l a n h " ciia Mi. cau 16. N g u y e n n h a n n a o dvCdi day l a m c h o L i e n X 6 v a c a c ntfdc D o n g C. L a m o t to chore quan sif - c h i n h t r i , k i n h te de bao vg t h a n h t r i chu n g h i a xa hoi. A u b i " t r i t r # " , k h u n g h o a n g r o i d i d e n sup d o c o n g CUQC xay d^ng chu D. T a t ca deu diing. nghia x a h p i ? cau 24. T o chufc H i $ p tfdc V a c - s a - v a troT t h a n h m ^ t dd'i t r p n g v d i k h o i A. Do x a y dung m o h i n h chu n g h i a x a h o i chUa k h o a hoc, chua n h f i n v a n . quan sijf n a o c i i a M i ? B . D o c h a m sijfa chOfa, t h a y d6'i trUdc nhufng b i e n d o n g ciia t i n h h i n h t h e g i d i . A. K h o i S E A T O B. K h o i C E N T O C. K h o i N A T O D . Kh6i Mac-san C. Do h o a t d o n g c h o n g phA ciia cac t h e luc c h o n g chu n g h i a x a h 6 i . c a u 2 5 . H a y d i ^ v a o c h 6 trd'ng m ? n h d e s a u day: D . T a t ca cAc n g u y e n n h a n t r e n . "Sau n h i J n g b i e n d o n g c h i n h t r i I d n d cAc nUdc (A) v a sau k h i n h O n g n g u d i c a u 17. H p i d o n g tvMng trd k i n h tfe' ( S E V ) drfdc t h a n h l^p v a o thcfi g i a n n a o ? d i l h g d a u h a i n h a nude (B) da t h o a t h u S n v d i n h a u v e vide cha'm diirt cuoc A. N g a y 8 - 1 - 1949. B . , N g a y 1 - 8 - 1949. (C) viec ti§p tuc t o n t a i ciia to chile (D)..... k h o n g con thi'eh hcfp v d i t i n h C. N g a y 18 - 1 - 1950. D. N g a y 14 - 5 - 1955. h i n h m d i nOra". cau 18. M u c d i c h c u a vi§c t h a n h l^p H p i d o n g triofng t r d k i n h t e l a g i ? cau 26. " H i ^ p vt6c hvhi n g h i l i e n m i n h trfdng t r ^ X 6 - T r u n g " dtf
 8. C. T6 chOc HiSp UiSc phbng thu Vdc-sa-va \k t6 chiJc d6'i lap v6i kh6i BAc Dai Chtr€fng in. CAC Nlf
 9. - C6 &nh hudng sSu s^c d6n scf phAt t r i ^ n ciia phong tr&o gidi ph6ng dfin t^c TU sau k h i thuc h i ^ n c6 cdi cdch, Trung Qud'c daf dtfcfc nhigu t h a t t h . - g ^ vg chau A., dac bi$t Ik D6ng N a m A . ' . k i n h td, dn d i n h t i n h h i n h chinh t r i v a x a hoi, dja v i t r g n trudng qud'c .:t!e"dUcJc C a u 2: T i n h h i n h T r u n g Qud'c tH sau each m a n g dSui tpc d t o c h u (1949 d.6'n nay) n a n g cao. • ' . • .' G i o i do(»re (1949 -1959) mUoi. nam xay dUng che dg m&i: C a u 3. C 6 n g cupc xfiy Axfng c h i i n g h i a x a hpi c i i a nvLdc C ^ n g h o a Dfin - Tif 1950, Trung Quoc,ti§'n M n h nhCfng cdi each quan t r o n g y l k i n h te, chinh c h u n h a n d a n Ti»ieu*Tien nhrf thS'nao? . ... ' t r i , vSn h6a nh&m x^y dung dpit n\l&c theo con dudnj^ chu nghia xa hoi... Nhd sif - Sau chien tranh, nhan dan midn Bic da tife'n l i k n h edng cudc x i y dung chu ' nS lUc cua nhan dan Trurig Quoc sif giiip d9 cua Lien X6, kg' hoach 5 nam Ian nghia xa-hdi. Sau k h i hokn thanh trudc thdi han kgi hoach ba nam khdi phye kjnK td'^ thiJ nhat (1953 - 1957) da ho&n thSnh t h i n g M dua nen k i n h t C van h6a, gido (1954-1956), CHDCND T r i l u Tien da thifc hidn nhi^u kfe' hoach dki ban va thu dUUc due Trung Quoc dat dugc nhCTng tien bo vUcft bac. nhidu thanh tuu Idn: h o i n thknh di^n k h i h o i t r o « g c i nUdc, n i n edng nghigp nang. - Trong nhCmg nam 1949 - 1959, Trung Quoc thUc hi$n dudng loi doi ngoai Co sd ha tang phat tridn, thO dd Binh Nhudng cd hd thd'ng t i u di§n n ^ m , giao thdng h6a h i n h , g6p phan ciing co h6a binh va thuc day sif phdt t r i e n cua cdch mang thuan tien v i nhieu tod nhk choc trdi vdibabd'n chue t i n g . . . the'gidi. Nhd d6, dia v i ciia Trung Quoc dugc ndng cao tren trUdng quoc te. - Ndn k i n h te cua CHDCND Tridu Tidn mang t i n h kd' hoach hod tfip trung b. Giai dog,n tii 1959 - 1978: cao dp. D i t ndng nghiep duuc tap the h o i , cic nganh edng nghiep do n h i nUdc - TCr nam 1959 - 1978, t i n h h i n h k i n h t§', chinh t r i xa hoi Trung Quoc Ifim q u i n l i . Cdng nghidp nang dupe chu trpng, dac biet Id edng nghiep qud'c phdng. v^o t i n h t r a n g khong on ditih. VIBC thtfc hien dudng loi "ba ngon cd hong", "dai Mac du viec md cila t h i trudng^da dupe tuydn bd tU nam 1995, nhUng ndn k i n h td' nhdy vot" xSy difng "c6ng xa nhan dSn" da day nen k i n h te Trung Quoc v^o v i n edn nhieu khd k h a n . t i n h trang'hSn loan, san xud't giam sut, ddi s6'ng n h i n dan gSp nhi^u kho khSn. - v a n hod gido due cd bude tie'n d i n g k^. Nam 1999, T r i l u Tidn h o i n t h d n h - Trong ba'i canh d6, thdng 12 - 1959, Hoi nghi Trung uong Dang Cong san va xod nan mu chU. C h i n h phu t h i hdnh chUPng t r i n h gido due 10 nam b i t bupc v i N h ^ nirdc T r u n g Quoc da hop, cijf Luu Thid'u K i \hra chu tich nirdc (thay the Mao Trach Dong) t h a n h lap t6' sura sai de sijfa chOfa nhuTng sai lam, khdc phuc hau m i l n phi. • qua do dUdng 16'i "ba ngpn cd h6ng" gfiy n§n. Trong noi bo Ddng C6ng sdn \k C d u 4. T i n h h i n h p h i t t r i l n k i n h tS' \k v&a h o a c i i a H&n Qud'^c tuT th$p Nhana»Sc Trung Quoc da dien ra nhOng b§'t d6ng ve di/dng loi va t r a n h chap v l n i S n 60 d e n th$p n i e n 90 c i i a th§' k i XX. quyen life ra't quyet liet, phufc tap giCfa cAc phe phdi, dinh cao 1^ cuoc: "dai cdch - TU t h i p nidn 60 t r d di, kinh td' Hdn Qudc tUhg budc cd nhOng thay ddi Idn: tU mang v6 sdn" dien ra trong nhOng nam 1966 - 1968. nude nghdo nkn, lac hau, sau ba thap nidn p h i t t r i l n , H i n Qudc t r d t h i n h m^t trong - Nhijmg nam 1968 - 1978, trong noi bo gidi lanh dao Trung Qu6'c van li§n tuc bd'n "con rdng k i n h td"*' d c h i u A vdi t i 1$ tang trUdng h i n g nam dat i\S 8% trd Idn. di§n ra nhieu cu6c t h a n h trifng, lat do Ian Yihau. - H i n Qud'c cd n i n cdng nghiep p h i t t r i l n vdi t i Id tang trUdng l i 22% (1999), V^e d6i ngoai : TCf n a m 1959 t r d d i , gidi lanh dao Trung Qu6'c da thifc hien n i n ndng nghidp tidn tid'n, h$ thd'ng cd sd ha t i n g hidn dai, xS hdi thdng t i n cao. dudng loi d6'i ngoai bat l
 10. - mjg^y .313-6-2000, h a i nhk IS^nh dao cao nhfi't Ik Tdng th6'ng,Kim TS Chung 3) M d ra k y n g u y § n dOc l|lf), tif do vk ' ^ ( m n Qua'c) Chu tich K i m Jong H (CHDCND T r i l u t i g n ) da gSp gd d Binh ti§'n len c h u nghTa x a hoi. NhL0ng k i hiep d i n h h 6 a hcJp ^iOa hai qu6'c gia, md ra m6t t r a n g mdi t r o n g . 4) Anhf h i / d n g s a u s ^ c d e n p h o n g tr^o *quaii hS-giOa hai mien. Tuy nhien, qud t r i n h h 6 a hcfp thong nhfi't bdn ddo Q\k\g d a n toe t r e n the gidi. aviiu Ti§ric6n ISu d^i, kh6 khan phufc tap. . Cflu 5. Ttf n a m 1950, ^ r u n g Qud'c tie'n hknh n h i h i g c&i c d c h q u a n t r p n g Jl/cAu H 6 I T R A C NGHlilM v i k i n h tS', c h f n h t r i , ^&n h d a n h d m m u c dfch gl? • ' c&u S a u C h i S n t r a n h th&' gidri thii: h a i , ygu td' nao l a coT h&n nh&'t giup A. Thifc hi$n dudng 16'i "ba 'hgon cd h6ng". cAch m a n g T r u n g Qudc c6 n h i ^ u b i e n d^ng k h a c t n i d c ? B. ThUc hidn cu6c "dai nhdy vot" di/a Trung Qu6'c tiS'n nhanh, ti§'n mahh, tifi'n A. Su giijp d9 cua Lien X6. vOng ch^c len chu nghia xfi hoi. B. Luc luong cdch manh Idn manh nhanh ch6ng. C. Xdy dung Mt nUdc d i l§n con dudng xa hoi chii nghia. C. Amh htfdng cua phong tr^o cAch manh th§' gidi. D. Phdt t r i l n k i n h te, on d i n h chinh t r i , xSy dung n i n van hda m d i . D. Vung gidi ph6ng difcfc md rong. C&u 6. G h i d u n g . ( i » h o ^ c s a i (S) vao c a c c&u s a u d&y: C&u 2. Trufdc s^i Idn msinh c d a c&ch m^ng T r u n g Q u 6 c , t|Lp dolin TiTdng A. Dua vao sU giup" dd cua Lien X6, Trung Qu6'c thuc h i ^ n ke hoach 5 nam G i d i T h a c h thrfc h i $ n &m mifu gi? lAn thvt nha't (1953-1957) gianh dUcfc t h ^ n g Idi. A. Phdt d6ng cu6c n6i chien nhkm ti&u di§t BAng C6ng sdn phong tr^o B. Sau 10 nam xSy dung che d6 mdi, n^n k i n h t§' Trung Qufi'c gap n h i l u khd cdch mang T r u n g Qu6'c. khan to Idn do hau qu^ chi§'n t r a n h d^ l a i . B. Ca'u k§'t vdi de quoc M i d l tifiu di?t cdch mang Trung Quoc. C. vao t h d n g 7 - 1950, Trung Qu6'c k;^ kS't vdi Li§n X6 "Hi^p udc ph6ng thu C . Dua 50 van quSn sang M i d^ huS'n luy^n qufin sir. Chung X6-Trung". D. Huy dOng to^n bp life lUWng quSn doi chinh quy tfin c6ng v^o vung gidi D. Sau thSp nien dau sau k h i cdch mang t h ^ n g \gi, dia v i T r u n g Qud'c da du^c ph6ng do Ddng Cong sAn lanh dao. n&ng cao trSn trUdng quS'c tS'. C a u 3. N 6 l k i $ n d c^t B cho d u n g vdi thoTi g i a n d cpt A \i d i l n b i S n E. Viec thuc hi§n dudng 16'i "ba ngon cd h6ng" da tao d i l u ki$n dUa n i n k i n h c u a c u $ c n p i chiS'n d T r u n g Qudc. tS' T r u n g QuS'c phat t r i ^ n nhanh chdng . F. Dudng I6'i "ba ngon cd h6ng" chij truang x&y dUng chu nghia xS h ^ i theo A B phudng c h i m "nhieu, nhanh, t6't, r^". 1) 2 0 - 7 - 1946 A. Q u S n g\k\g v a n h l l n dSn T r u n g Qud'c thi/c hi$n chi6'n G. Tir nam 1^66 - 1968, Trung Qu6'c thuc h i ^ n cuOc "dai cdch mang van hda 2) T a 7 - 1946 lUtJc p h 6 n g n g i / t ( c h ci/c. v6 san". d§'n6-1947 B. Q u S n g't&\g v i / 0 t s 6 n g T r i / d n g G i a n g , gik\g H. TU nam 1968 - 1978, c6ng cuoc xdy dung chu nghia xa hdi d Trung Qu6'c 3) T C f S - 1947 NamKinh. gianh dUcfc t h ^ n g Idi to Idn. d^n9- 1948 C . N i / d c C ^ n g h 6 a NhSn dSn T r u n g H o a tuySn b6 chfnh thufc I. Thang 12 - 1978, di§n ra HOi nghi Ban chfi'p h ^ n h Trung Udng Ddng COng 4) 4-1949 th^nhl^p. san T r u n g Quo'c, vach r a dUdng 16'i doi mdi. 5) 1 - 1 0 - 1 9 4 9 D. Q u S n g\k\g c h u y i n s a n g th§' ph^in c 6 n g . C&u 7. D ^ i h p i i S n thd: X I I I c d a D&ng C ^ n g s&n T r u n g Qud'c hpp v&o thdi E. T u d n g Gidi T h ^ c h huy d o n g t o ^ n b6 li/c li/(?ng chfnh quy gian n a o ? ta'n c 6 n g vko v u n g gidi p h b n g do Dkng C o n g skn Trung A. Thdng 12 - 1978 B. CuS'i nam 1978 1) Qu6c lanh d ^ o . , C. BAu nam 1980 D. Thang 12 - 1989 Cftu 4 : Difdri dSy l a y n g h i a l i c h svC t h ^ n g 1^ c i i a e a c h m a n g T r u n g Qudc. C&u 8. TvC nftm 1987 t r d di, trong chfnh sftch dd'i ngo^i c d a m l n h , T r u n g H&y x a c d i n h d ^ u l a y n g h i a dd'i vdi e a c h m a n g T r u n g qud'c v a dfiu l a y Qud'c b i n h thifdng h o a q u a n h ? vdi c a c ntfdc n a o ? n g h i a dd'i v d i e a c h m^ng thd' gidi. A. M I , Li§n"X6, Mong C6. B. Li§n X6, M5ng CdVLao, In-d6-n§-xi-a, Vi$t Nam. 7T Y nghia DdlvdiCMTQ D6i vdi CMTG C. LiSn x a , Mong Cd, Vi&t Nam, Cu-ba. 1) Cha'm duft thdi kl T r u n g Qu6'c; bj d§' D. Li6n X6, A n h , Phap, M l . q u d c p h o n g ki§'n t u skn m^i bkn n d C&u 9. T h a n g 2 nftm 1972 d i S n r a srf k i ? n gl c6 lidn q u a n dd'n chfnh sftch djch thd'ng trj. dd'i ngoai c i i a T r u n g Qud'c? 2) T a n g c i / d n g l y c lLf(?ng cCia chO nghTa A. Su xung dot bien gidi giOa A n D6 v a Trung Qud'c. x a h0i t r d n ph^im vi thS' gidi. B. Trung Qutfc tiS'p tuc dat quan h§ ngoai giao vdi Vi$t Nam. 23 22
 11. C . T S n g t h S ' n g M i N i c h - x c J n s a n g t h a m T r u n g Qu6'c. cau 19. Tit thap nifin 60 ciia th6' ki XX t r d di, d c h a u 4*ufift hi^n bon «con D . C u 6 c x u n g d 6 t giOfa T r u n g Q u o c vk L i e n X 6 . - ' r i n g k i n h te ", do l a : Cfiu 10. D a i h ^ i l ^ n thiiT XIII c u a D a n g C p n g s&n T r u n g Qud'c hop vao A. Han Qu6'c, Dai Loan, Xin-ga-po va Ma-Iai-xi-a. ,' » thofi g i a n nao? B. Han Quoc, Dai Loan, Xin-ga-po va Hong Cong. A. Thdng 10 nam 19.78. C . T M n g 12-1987. ' C. Han Quoc, Dai Loan, In-do-ne-xi-a va Ma-lai-xi-a. . B. D i u nam 1980. D. T M n g 1^-1989. D. Han Qu6c, Dai Loan, Xin-ga-po va Mi-an-ma. Cau 11. L a y p h a t t r i e n k i n h te l a m t r u n g t a m v a k i ^ n t r i bon n g u y e n t^c cau 20. N a m 1997, d i l n r a srf ki§n gi c6 Hgn quan den n i n k i n h t&' v a tai dtfrfc d l r a trong d a i h p i l a n thuf may c u a D a n g C p n g s a n T r u n g Quoc? chfnh d H a n Q u o c ? A. Dai hoi Idn thOf V I I I . C . Dai hpi Idn t M X I I I . A. H a n Qu6c t r d t h a n h m6t trong bon "con rong k i n h te " d chau A. B. Dai hpi Idn thur X. D. Dai hpi Idn thijf X V . : ' B. Han Qu6c b^t diu thUc hiSn ke hoach 5 nam phdt t r i e n k i n h t§', tai chinh. Cfiu 12. T r o n g nhifng n S m 60, n e n k i n h i£ D a i L o a n p h a t t r i e n theo C. Han Quoc t r a i qua mot cupc khung hoang tai chinh - t i l n te nang ne. hvrdng c h i g n l\i
 12. Trong b6'i cdnh ciia cuoc chiS'n t r a n h l a n h , d6ng t h d i ngSn chSn dnh hudng . DUdi sU lanh dao cua Dang Nhan dan cich mang L i o ( t h i n h l i p n g i y 22-3- cua chu nghia xa h ^ i han ch§' t h ^ n g loi cua phong tr^o giai ph6ng dfin tQC, 1,955), cuoc d i u t r a n h ciia n h i n d i n Lao di§n ra c i trgn ba mat t r i n : q u i n su - t h t o g 9 - 1 9 5 4 , M l cung A n h , Phdp m5t so nifdc da t h ^ n h lap k h o i qufin sU C^inh t r i - ngofii giao, da d i n h bai cic cuoc t i n cong ^ u i n sU ciia M i vi^tay sai. mang teii.-To chute Hiep iTdc Dong Nam A ( v i e t . t ^ t theo tieng A n h 1^ SEATO). p^n d i u nhflmg n i m 60 da giai ph6ng 2/3 lanh thd, hon 1/3 d i n so c i nudd \ Nhung sau- t h i n g loi cua c i c h mang ba ntfdc Dong Duong v^o giora nSm 1 9 7 5 , | . T h i n g 2-1973, Hiep dinh ViSng C h i n ve l i p l a i h o i b i n h v i thuc hiSn h o i ih6i SEATO p M i gidi t h g (thdng 6 - 1 9 7 6 ) . J jjcjp d i n t6c d L i o duoc k i ket giCfa M i t train Lao yeu nUdc v i , p h i i hOu Vieng C&u 2 . Nhflng-ndrt c h f n h ve c u ^ c dS'u t r a n h g i a i p h 6 n g d&n tpc c&a nh&n Chin- Chinh phii L i e n hiep dan toe l i m thdi v i i^oi d6ng Qudc gia chinh t r i Hen d&n I n - d d - n S - x i - a s a u C h i e n t r a n h th&' gidri thiir h a i . higp diTOc t h i n h lap. - Ngliy 1 7 - 8 - 1 9 4 5 , sau k h i quan phiet N h a t dau hang trUdc k h i the cdch mang - Mua x u i n n i m 1975, cuoc Tdng tien gdng v i ndi day ciia quan dan V i ^ t N a m cua quan chiing, Xu-cdc-no da doc Tuyen ngon Doc lap, tuydn b6 thAnh lap nudc t h i n g Ic^i da cd cu v i tao dieu kien cho c^ch mang L i o tidn len g i i n h t h i n g l o i C^ng hok In-do-ng-xi-a. hoin t o i n . TiT t h i n g 5 den t h i n g 12-1975,. qiiftn d i n L i o dudi sir lanh dao ciia - Ng^y 1 8 - 8 - 1 9 4 5 , l a n h t u cdc chinh ddng vk ckc doan the md hoi nghi cua Uy- Dang N h i n dan c i c h mang da ndi d i y g i i n h chinh quy^n t r o n g ca nude. ban t r u bi d6c lap In-do-ne-xi-a, thong qua bdn Hig'n phdp, bdu Xu-cic-n6 l ^ m - N g i y 2-12-1975, nUdc Cpng h o i D i n chii N h a n dan L i o chinh thOfc t h i n h Tdng thong ni/dc Cong ho^ In-do-ne-xi-a. lap. TiT d6, nude L i o bude sang thdi k i mdi - x i y duhg di't nUdc v i p h i t t r i l n kinh tfe' - - Thdng 1 1 - 1 9 4 5 , vdi svt giup dd cua qukn A n h , Lan quay t r d l a i xSm lifOc xihOi- In-d6-n§-xi-a. Cuoc khkng chig'n chS'ng thuc dan Lan, bdo ve doc lap cua nhSn C&u 4. N S u nhiTng n e t c h i n h \6 CUQC k h a n g chi§n c h d n g P h a p c i i a nh&n dan In-d6-n§-xi-a bung nS. T h i n g 5 - 1 9 4 9 , H i Lan vk In-d6-n§-xi-a k i hi§p dinh d&n C a m - p u - c h i a . . ' dinh chi^n t a i Gia-cdc-ta. T h i n g 1 1 nSm d6, hai ben k i HiSp vide La Hay, theo d6 - D l u t h i n g 10-1945, thut dan Phip quay trd lai xam luoc v i thdng t r i Cam-pu-chia. In-d6-n&-xi-a nkm trong khoi Li§n hifep H i Lan - In-d6-n6-xi-a v i phu thu^c n h i l u Dudi sU l i n h dao ciia Dang Cong s i n Dong Duong, tCr n i m 1951 l i D i n g n h i n mfit v i o H i L a n . Do cu^c dfi'u tranh cua n h i n d i n d6i d6c lap t h a t sir v i thong dan c i c h mang Cam-pu-chia, nhan d i n Cam-pu-chia tien h i n h cuoc k h i n g chien nhi't, n g i y 1 5 - 8 - 1 9 5 0 , nUdc Cpng h o i In-d6-n§-xi-a thSng nhi't duoc t h i n h l^p. chdng thuc d i n P h i p . LUc lUOng k h i n g chien n g i y c i n g trudng t h i n h . C a u 3. C u $ c k h a n g c h i S n c h d n g P h i p v a c h d n g M i c u a n h S n d S n L a o - N g i y 9-11-1953, do cugc van dpng ngoai giao ciia vua Xi-ha-niic, chinh phii d i S n r a nhvC thS' n i o ? Phip da k i higp Udc "trao t r i d6c l i p cho Cam-pu-chia". Tuy vay, quan dOi P h i p * Khdng chii'n chdng Phdp: M.n chiem ddng Cam-pu-chia. - GiOra t h i n g 8 - 1 9 4 5 , N h i t B i n d i u h i n g v6 d i l u ki§n. N i m t h d i ca t h u i n Icfi, P - Sau t h a t bai d Dien Bi&n Phu, thue dan P h i p p h i i k i Hi§p d i n h Gicf-ne-vo n g i y 2 3 - 8 - 1 9 4 5 , n h i n dan L i o ndi d i y g i i n h chinh q u y l n . N g i y 1 2 - 1 0 , chinh vS Ddng Duong, cong nhan d6c lap, chii quyen, thdng nha't v i t o i n ven l a n h t h d phu L i o r a m i t qud'c d i n v i tuygn b6' dSc l i p . cua Cam-pu-chia, L i o v i Viet Nam. - T h i n g 3 - 1 9 4 6 , thirc d i n P h i p t r d l a i t i i chi6m L i o . N h i n d i n L i o m^t l i n C&u 5. NhuTng n ^ t cd h&n v4 CUQC k h i n g c h i € n c h d n g M I c d a n h S n nQla p h i i c i m sling k h i n g chi§n b i o ve n i n doc l i p ciia m i n h . dfin C a m - p u - c h i a . - TLT n i m 1 9 4 7 , dirdi sir lanh dao ciia D i n g Cong s i n Dong Duong v i sU giiip W • Sau eu6c d i o chinh l i t dd Xi-ha-nue n g i y 18-3-1970 cua t h d lUc tay sai M i , d9 ciia q u i n t i n h nguyen Viet Nam, cuoc k h i n g chig'n chong thuc d i n P h i p d L i o Cam-pu-chia b i k6o v i o quy dao cua cudc chidn t r a n h thifc d i n kidu mdi ciia M i n g i y c i n g p h i t t r i ^ n , luc luong c i c h mang n g i y c i n g trUdng t h i n h . tr§n b i n d i o Dong Duong. - Trong nhOtng n i m 1 9 5 3 - 1 9 5 4 , q u i n dan L i o da phoi hop cung vdi q u i n t i n h nguyen Vi§t N a m m d cic chien dich Trung L i o , Ha L i o , Thuong L i o . . . , g i i n h - Cu5c k h i n g chidn chdng M l v i tay sai ciia n h i n d i n Cam-pu-chia, vdi sU th^ng l o i to Idn. NhOng cuoc t i n c6ng n i y da phoi hop c h i t chg v d i chid'n trUdng Si>Jp dd ciia bp doi t i n h nguyen Viet Nam, d i v i p h i t t r i e n nhanh chdng. ViSt Nam, d i e bi$t l i chii'n dich DiSn Bi&n Phii, g6p phdn v i p chien t h i n g chung P - Tir t h i n g 9-1973, lUc luong vQ t r a n g Cam-pu-chia d i ehuyen sang t i n c6ng, cua n h i n dan ba nUdc Ddng Duong. Higp d i n h Gio-ne-vo ve D6ng Duong ( t h i n g ^ao vfiy tha do Phndm Pgnh v i cic t h i n h phd k h i c . Mua x u i n n i m 1975, q u i n 7 - 1 9 5 4 ) da thira n h i n d^c lap, chii quydn v i t o i n ven l a n h thd ciia L i o , cong Cam-pu-chia md cudc t i n edng v i o sio huydt cudi cung ciia dich. N g i y 17-4- n h i n dia v i hop p h i p ciia cic lUc luong k h i n g chiSn L i o . ^^'^5, thii do Phnom P§nh dupc g i i i phdng, cuoc k h i n g chidn chdng M i cua n h i n Cam-pu-chia kdt thuc t h i n g l o i . * Cu6c hhdng chiin chdng Mi: - Ngay sau k h i Hi$p d i n h Gio-ne-vo v4 D6ng Duong viTa k i kS't, M i d i l i p tilc 6. S o s i n h c a c c h i d n Irf^c k i n h td' hifdng n p i v a hvtdng n g o ^ i c i i a ha't cAng P h i p , am mUU bi§'n L i o t h i n h thu6c dia ki^u mdi. TiT d i y , nhan dan ^^6ta s&ng l&p A S E A N . N d i d u n g , t h a n h tvtu vk h a n chd' c i i a tufng L i o l a i p h i i c i m siing chdng kS t h u mdi l i d§' qudc M i . 26 27
 13. Chi§'n Itftfc kinh tS' Chlen Iti0c kinh li'hirang C a u 8. Stf t h a n h l ^ p v a hoat d^ng c i i a to chtfc A S E A N . TiSu Chi so sanh - Ngay 8-8-1967, Hiep hoi cac nifdc Dong Nam A (viet t d t theo tie'ng A n h - l a hUdng n0i ngo^l ASEAN) dirge t h a n h lap t a i BSng Co'c'CThai Lan) v d i sir t h a m gia cua i5 nirdc: 1. Theji gian b^t dSu NhCmg nam 60 cua the kl XX. Nhufnj nam 60 - 70 cua thg' ki XX. In-d6-ne-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thai Lan va Phi-lip-pin. 2. Mgc tigu Nhanh ch6ng xoa b6 ngheo n|n, Igc Thuc hign c6ng nghigp hoa la'y - Trong giai doan dau (1967-1975), ASEAN .la m6t to c W non yeu, sir hop tac h^ii, xay dimg nen kinh t&' \\f chu. xuat khiu lam chu dao. trong khu virc c5n trong trang thai khdi dfiu, chUa c6 vi tri tren trir&ng qu6'c te. TiT 3. IMOi dung DS'y mgnh »phaf tnen cac nganh Thi/c hign "mci ci^fa" nen kinh giOra nhCfng nam 70, ASEAN c6 nhOfng birdc tien mdi. Sir phat trien nay dirge danh c6ng nghigp • sSn .xua'l hang ti.gu te, thu hilt v6'n va kT thu$t cua da'u bang Hoi nghi cap cao lan thuf nhat hop tai Ba-li (In-d6-n6-xi-a) thang 2-1976 vdi dung ngi dia thay th§' hang nh^JD nude ngoai, tap trung sin xua't i,vi6c.ki Hiep irdc hOu nghi va hop tac d Dong Nam A (goi t^t la Hiep udc Ba-li). kha'u, la'y thi tfi/5ng tro.ng nadc lam hang hoa dl xua't khSu, phat - Vao thdi digm nay, quan he giOa cac nude D6ng Duang va A S E A N budc dau chS'dUa dl phat'trig'n s§rt xu§'t. trien nqogi thuong. idugc cai thien. Hai nhom nude da thiet lap quan he ngoai giao va b^t dau c6 cac Jh[fc hi$n chig'n li/pc^66ng:nghfi§p' Tilrpng c6ng nghigp trong nSn Ichuyen d i t h a m iSn nhau cua cac nha larih dao ca'p cao. 4. Thanh ti^J ho^ thay th§' nTi^p'khlu, cic nadc kinh te qu6c dan da Idn hon - N a m 1984, sau k h i gianh diTgc doc lap, Bru-nay gia nhap va t r d thanh da dgt 6\m mOt s6' thanh ti/u d^ng, •n6ng nghigp, mau djch d6'i thanh vign thuT 6 cua ASEAT-*. kg', d^p Lfng di/oc nha cafi cua ngogi tang tru6ng nhanh. - Tir dau nhumg nam 90, chi§'n t r a n h lanh cham dijft va "van de Cam-pu-chia" nhan dan, phat trien mOt s6' hganh duyc giai quyet, t i n h h i n h chinh t r i khu virc dugc cai thien can ban, ASEAN c6 chg' bjg'n, ch§' tgo giai quyg't n?n d i i u kien md rong to chufc, ket nap thanh vien mdi. tha't nghi§p V - Ngay 22-7-1992, Viet Nam va Lao tham gia Hiep udc Ba-li. Tiep do, thang Phg thuOc von va thi tradng 7-1995, Viet Nam trd thanh thanh vien thuT 7 cua ASEAN. Thang 7-1997, Lao va M i - 5. Hgn chg' Thig'u ngu6n vS'n nguygn Ii§uyac6ng b§n ngoai qua I6n, dSu ta ba't an-ma gia nhap ASEAN, va thang 4-1999, Cam-pu-chia diTcfc k6't nap vao t6 chifc nay. ngh$, chi phi cao dSn tdi.icirn.an h(?p li. - NhU vay, tiT 5 nirdc sang lap ban ddu, ASEAN da phat trid'n thanh 10 nam thua l5, to tham nhung quan ii§u phat thanh viSn. Tir day, A S E A N day manh hoat dong hop tac kinh te, xay diTng Dong tri^n, ddi s6'ng lao dOng c6n kh6 Nam A thanh khu vUc hoa b i n h , &n dinh d l cung phat trien. khan, chua giai quygt ducic va'n.d^ tang trii&ng v6i c6ng bSng xa hOi. >' . - I I . C A U H 6 I T R I C NiGJHIEM Cfiu 1. Trtfdrc C h i ^ ' n t r a n h the gidri thuf h a i , h ^ u h e t c a c ntfdrc trong k h u Cau 7. V i sao to chtfc A S E A N dvtdc t h a n h l § p ? Npi d u n g c u a H i § p ^i^c vijfc D o n g N a m A l a thuQc d i a c u a : B a - l i n o i l # n d i l u gi? A. cac de quoc Tay Au. B. Cae de quoc Au - M i . * Vi sao: «. C. cac de quoc Tay Ban Nha va B6 Dao Nha D. Cdc de quoc A n h , Phap. - Budc v^o thap ni§n 60 cua the' k i XX, t i n h h i n h Dong N a m A \k th§' gidi c6 Cfiu 2. V a o thdi d i e m n a o Nh|it B a n xfim c h i e m ck v u n g D d n g N a m A ? nhieu chuy§n bien tdc dong t d i cdc nUiSc khu vUc. A. K h i Chig'n tranh the gidi t h i i hai bung n6. - Hdn 20 nam da'u t r a n h gi^nh doc lap cung nhtf x§y difng k i n h t§', n h i ^ u nUdt B. K h i Chien tranh the gidi thiir hai budc vao giai doan sdp k§'t thuc. trong khu vUc hUdc vko t h d i k i on dinh. Cac nUcJc d Dong N a m A thS'y r ^ n g cAn C. K h i Chien t r a n h Thai Binh DiTcfng bung no. D. K h i N h a t danh chiem xong cac nudc d Tay A. phai hcfp tac vdi nhau de cung phat t r i l n , dong thcti han ch§' dnh hi/dng cua cdc C&u 3. K h i Chid'n t r a n h T h a i B i n h Dulofng bung no, n h S n dkn c a c ntfdc D6ng cU&ng quoc ben ngoai. ^ a m A diing Ifen da'u t r a n h chd'ng ke thu nao de giai phong dan tpc? - Tren the' gidi da xua't hien nhieu t6' ch\jfc hop tac mang t i n h khu viTc, nha't la A. Thirc dan Phap. B. Thirc dan Phap va de quoc M i . Khoi t h i tmbng chung chau Au (EEC) da c6 v.u r i ' t Idn d6'i vdi cac nUdc D6ng Nam A. rr C. Quan phiet Nhslt. D. Chu nghia phat x i t va de quoc Phap - Nhat. * N6i dung Hiep Udc Ba-li: • , C4u 4. N6'i stf k i ^ n d cpt B c h o p h u hcfp vdri thdi g i a n d cpt A In-d6-n^- - Hi§p ifdc Ba-li xac dinh nhOng nguy§n tic cobdOj.trong quan h$ giOa c&c * i - a s a u Chi§'n t r a n h th6' gidri thuf h a i s a u day: nufdc d Dong N a m A: + Ton trong d6c lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua cac nUdc. ^ A B + Kh6ng can thi§p vao c6ng viec noi b6 cua nhau. p) 17-8-1945 A. Chfnh phu In-d6-n§-xi-a da ki v6i Ha Lan higp djnh La Hay, + Khong siif dung vu life hoac de doa b^ng vu life doi vdi nhau. big'n In-d6-ng-xi-a thanh nuec nilfa thuOc dja cua Ha Lan. + Gidi quy§'t cAc t r a n h cha'p bkng bi§n phap hoa b i n h . i ) 18-8-1945 B. In-d6-ng-xi-a th6ng qua Tuygn ng6n DOc l§p. + Hop tac phat t r i l n c6 hieu qud trong l i n h virc k i n h tg', van hoa, xa h6i. iiJI-1945 C. CuOc dSo chfnh cija quan dOi lat dd tdng thS'ng bj tha't bgi. 29
 14. D. HOi nghj "Uy ban tru bj dOc IJp I n - d 6 - n 6 - x i - a " t h a n g qua hi§?n c a u 11. Ngay 12 - 10 - 1945, d i i n r a srf ki^n lich gi d L a o ? 4) 1949 ph^p vli bSu Xu-c5c-n0 l ^ m tdng thCfng. A. Nhfin dan L^o noi dfiy gi^nh chinh quyln. 5V 3 0 - 9 - 1 9 6 5 .f. Lan x l m loijc In-d6-ne-xi-a. B. Chinh phu Lao ra m^t trudc qu6'c dSn va tuy§n b6' d6c Ifip. c a u 5. Hay danh da'u (X) vao 6 cpt doc sao cho phu h ^ vdi thort gian C. ThUG dfin Phfip trd lai xfim lUcfc Lfio. D. Qufin tinh nguySn Viet Nam sang giup lai khfing chi§'n chong Phfip. gianh dpc l a p cua mpt s6' nvifdc d D6ng Nam A dxt6i d&y: c a u 12. Bifdc vao C U Q C khang chiS'n chd'ng thi^c dan Phap trd l ^ i xdm ThOi gian IVIii'n Phi-lip-pin Itf^c Lao, cac chia'n khu giai phong iSn \\iffi Axttfe thanh l^p d: ln-dd-n§-xi-a Ma Lai Xin-ga-po gidnh a0c l$p Oifn A. Trung lAo \k ThUcrng Lao. ^) 6 - 1 9 4 6 B. Tfiy Lao va Ddng Bdc Lfio. 2) 1 0 - 1 9 4 7 C. Tfiy Lao, ThUdng Lao va D6ng Bdc Lao. 3) 1 7 - 8 - 1 9 4 5 D. Trung Lao, Thuong Lao vfi Tay B^c Lao. 4) 3 1 - 8 - 1 9 5 7 ;au 13. Hay nd'i stf ki$n it c$t B cho diing vori thoTi gian d c^t A v^ qua 5) 3 - 6 - 1 9 5 9 trinh khang chiS'n chd'ng Phap cua nhan dan Lao. c a u 6. Mi va cac ni^drc dSng minh cua Mi da k i k§'t thfinh l|ip " T ^ chile A B Hi$p xt6c phong thu t|ip th^ Dong Nam A (SEATO)" tai dau? 1) 2 3 - 8 - 1945 A. Quan g i i i phdng L^o chfnh thiJc dupe thSnh I5p. A. Tai Gia-cdc-ta (In-d6-n§-xi-a). B. Tai Ma-ni-la (Phi-lip-pin). 2) 3 - 1946 B. IVI^t t r ^ n LSo tu do v& c h i n h phu k h ^ n g c h i ^ n Iho ra ddi. C. Tai Bfing Coc ( T M i Lan). D. Tai Oa-sinh-tan (Mi), 3) 20 - 1 - 1949 C. Thirc dan Ph^p t r d Igi x a m lu^c Lao. c a u 7. Six that bai n^ng n l ciia Mi d dau lam cho khd'i qudn si^ SEATO 4) 13-8-1950 D. Th^/c dan Phap cdng nhan dOc lap Lao. bi gi&i th^? 5) 7-1954 E. N h a n dan LSo ndi day khSi nghTa gianh c h i n h quygn. A. Tha't bai d khu vifc Trung Dong. B, That bai d T r i l u Tien. c a u 14. Ngay 22-3-1955 ghi d^u &a \ho lich sit Lko b ^ g si^ M^n noi h^t vhot C. That bai d D6ng Ducfng. D. That bai d Vi^t Nam. A. Qufin giai phdng Lao dUdc thanh Ifip. c a u 8. Thang 11 - 1945 da d i l n ra suT ki$n lich svl^it In-dd-nS-xi-a? B. Dai hoi toan quoc khdng chi§'n Lfio tri&u tap. A. Xu-cdc-n6 doc Tuydn ng6n D6c Ifip, tuyen b6' th^nh ISp nifdc Cong hda C. M l thdng qua chinh sach "vi§n trcf" kinh te ddi vdi Lao. In-d5-n&-xi-a. D. Ddng Nhfin dfin Cfich mang Lfio thanh lap. B. Lan quay trd lai xSm luoc In-d6-n&-xi-a. Cau 15. Nam 1946, MS chfnh thuTc thuTc hi^n losti hinh chiS'n traxdi £^ b Lao? C. Nude C6ng h6a In-d6-n&-xi-a thd'ng nhS't dUdc thanh lap. A. "Chien tranh dcfn phuong". B. "Chi^'n tranh dac bi^t". D. Xu-cac-n6 dUdc bdu lam tdng thS'ng cua In-d6-n&-xi-a. C. "Chi&'n tranh cue bO". D. "Dong Duong hda" chiS'n tranh. c a u 9. Ngay 15 - 8 - 1950 di vho Uch In-dd-nS-xi-a d6 la ngay: c a u 16. Ni^dc Cpng hoa Dan chu Nhdn ddn Lao chfnh thuTc thanh A. Xu-cdc-n6 doc Tuyfin ngfin Doc ISp, tuyfin b6' thanh Ifip ntfdc C^ng h6a vao thdi gian nao? In-d6-n§-xi-a. A. Ngay 21 - 2 - 1975. B. Ngay 30 - 4 - 1975. B. Xu-cac-n6 ducfc bdu l^m tdng th6'ng cua In-d6-n§-xi-a. C. Ngay 2 - 12 - 1975. D. Ngay 12 - 2 - 1976. C. Nude COng h6a In-do-ne-xi-a th6'ng nha't dUcfc thanh ISp. c a u 17. Ghi stf k i ^ n d c^t B cho dung vdi thdi gian * c$t A v * c u ^ D. Hi§'n phdp ciia nude C6ng h6a In-d6-n§-xi-a duac thdng qua. khang chiS'n chd'ng Phap cua nhfin dfin Cam-pu-chia: c a u 10. G h i thdi gian vao c$t A cho phu h^p vdi si^ ki#n cho s i n d c$i A B B v^ In-dd-n«-xi-a ti!f n&m 1945 d£'n nfim 1967 it bSng difdi ddy: 1) 10 - 1945 A B 2) 7- 4 - 1946 A. Xu-c^c-nO duoc b3u ISm tdng t h d n g cua In-dd-ne-xi-a. 3) T i l l 7 dg'n 1 9 - 4 - 1 9 5 0 C) 2) B. Lan In-d0-n6-xi-a k i Hi$p uSc d l n h chiS'n tgi Gia-c^c-ta^, 4)9-11-1953 D) .._ „ ~ C. Ha Lan va In-d6-n6-xi-a ki Hi$p U8c La Hay. 4A D. CuOc d&o chinh 6 Phu tdng thdng In-d6-n6-xi-a. _^ c a u 18. Ngay 18-3-1970, diSn r a si^ k i ^ n gi lam cho Cam-pu-chia rdi vao 5^ E. Xu-h^c-t6 I6n lam t d n g thd'ng 6 I n - d 6 - n § - x i - a . fiy dao cu$c chid'n tranh xflm Ivt^ thi^c dfin k i ^ u mdi cfla Mi? F. Nuflc C6na h6a In-d0-n6-xi-a thd'ng n h ^ t duoc thSnh I3p. J A. Th§' luc tay sai M i d^o chinh lalt dd Xi-ha-niic. 6).--. B. M i mang quan xam lucfc Cam-pu-chia. 30 31
 15. •. C. M l d i ^ ' g iit&n c M ' d o d6c t a i P 6 n P6't d C a m - p u - c h i a . . c a u 2 5 . N o i t h d i g i a n d c p t A c h o phii }i
 16. C. Quan h§ doi d^u do bSit dong ve quan he k i n h t§'. - Tren cO sd thoA thufin n^y, ng^y 15-8-1947, A n Do da t i c h t h a n h hai quoc D. Quan h& doi dau do vfi'n de Cam-pu-chia. gia: A n Do va Pa-ki-xtan. cau 30. N a m 1997, A S E A N dS k e t nap th§m cAc t h a n h vifen nao? - Khong thoa man vdi quy che t u t r i . D i n g Quoc dai da lanh dao nhan dan d§u A. L^o.Viet N a m B. Cam-pu-chia, L^o tranh gianh doc l i p dan tSc h o i n t o i n trong nhOng nam 1948-1950. Trade siJc ep cCia C. L^o, Mi-an-ma D. Mi-an-ma, Viet Nam phong t r i o quan chung, thue dan Anh buoc p h i i cong nhan doe l§p h o i n t o i n cua A n C a u 31. TO nhflng n&m 90 c i i a the k i XX d e n n a y , A S E A N d a c h u y e n Dp. N g i y 26-1-1950, A n Do tuyen bo doc lap v i t h i n h lap nifdc c6ng hoa. trpng t^m hoat dpn g s a n g l i n h vt^c nao? cau 2. C 6 n g cupc xay diAig da't ntfdc An Dp t«f n h i l b g n&m 70 d e n c u o i A. Hcfp t^c tren l i n h vUc du lich. B. Hdp tdc tr§n l i n h viTc k i n h te. the k i XX nhtf the nao? C . Hap tdc t r e n l i n h vUc quan stf. D. Hap t&c tr&n l i n h vUc giao due. - Trong thdi k i xay dung da't nUdc, An Do da thifc hi&n nhOng kg' hoach d i i han cau 32. N&m 1996, H p i n g h i I a n t h ^ n h S t c u a to chuTc D i e n d a n htfp tac A nh^m p h i t trien k i n h te - xa hoi va van h o i . Nhd t h i n h tuu cua cuoc "cich mang xanh" trong nong nghigp, tif giCfa nhOng n i m 70 cua th6' k i XX, An Do da t u tuc duge - A u hpp t a i : lifcmg thi/c cho gan 1 t i nguW v i bat dau xuS't kMu. S i n xuat c6ng nghiep t i n g , dac A. Bang Coc (Thdi Lan). B. Ha N o i (Viet Nam). biet la cong nghiep n i n g , eh6' tao m i y , xay dung co sd ha tang hien dai. C . Vieng Chan ( M o ) . D. Gia-cdc-ta (In-do-ng-xi-a). DAP AN CAU H6IT R A C N G H I E M B A I 4 - Trong ba thap k i cuoi the ky XX, A n Do dau tif nhi^u v i o l i n h vifc c6ng nghe cao, trudc h&'t l i c6ng nghe thong t i n v i vien thdng, v i dang co ging vUcfn len I. B 2. C 3. C 4. 1: B; 2: D; 3: E; 4: A; 5: C h i n g eic cirdng qu6'c va cong ngh§ phdn mem, cong nghe hat nhan, c6ng nghe vu 5 1: Phi-lip-pin; 2: M i e n Dien; 3: In-do-ne-xi-a; 4: Ma L a i ; 5: Xin-ga-po. tru... Cuoc "cich mang chat x i m " b i t dau tiT nhuTng n i m 90 d i diia A n Do t h i n h 6. B 7. C 8. B 9. C mot trong nhOng nifdc s i n xuat phan mem Idn nhat the gidi. Trong cic l i n h vuc 10 1) Ng&y 18 - 8 - 1945. 2) T h i n g 5 - 1949. 3) T h i n g 11 - 1949. v i n h o i , g i i o due va khoa hoc - k i thuat. A n Do c6 nhCmg bude tien nhanh chdng. 4) Ngky 30 - 9 - 1965. 5) Nam 1967. 6) N g i y 15 - 8 - 1950. C a u 3. L $ p b a n g b i e n n i e n ve tien t r i n h da'u t r a n h giai phong c i i a n h a n II. B 12. C 13 1: E; 2: C; 3: A; 4: B; 5: D 14. B 15. B 16. C dan P a - l e - x t i n tuf n S m 1947 d§'n nay. 17 A. ThUc dan P h i p quay l a i xam liTctc Cam-pu-chia. Thdi gian Sif ki$n lich sir B. T r i e u d i n h phong k i e n Cam-pu-chia k i vdi P h i p hiep d i n h cong nhan Ngay 29-11-1947 'Theo Nghi quyet 181 cua Lien Hop Quoc, si; d6 hO cija Anh bi huy bo suf thong t r i cua P h i p . va lanh thd Pa-le-xtin bj chia lam hai quo'c gia: mOt cua ngucJi A R^lp C. T h a n h lap U y ban M a t train dan toe giai phong Cam-pu-chia. Pa-le-xtin, mOt cua ngucJi Do Thai. D. P h i p k i hiep Udc "trao t r a doc lap cho Cam-pu-chia". Ngay 15-5-1948 Bay nude A Rgp da ta'n c6ng l-xra-en. lis do, xung dOt giOfa i-xra-en va 18. A 19. B Pa-le-xtin diln ra li§n mign. 20. 2,4: Trung Quoc, 3,6: hko; 1,5: Cam-pu-chia. Ngay 28-5-1964 T^i Gig-ru-j
 17. II. CAU H6I TElAC NGHIEM C. N h d sU vign tra cua nxsdc ngoai, nha't la LiSn X6. D. N h d c6ng tdc khai hoang va tai san xua't. cau 1. T r o n g n h C n g n S m 1945 - 1947, cupc dft'u t r a n h doi dpc l^ip c i i a n h a n d a n A n Dp dat d\i6i s\i l a n h dao c i i a : c a u 10- T r o n g b a t h a p n i e n cuoi thfi' k i XX, A n Dp dau ti;^ n h i e u vao l i n ^ A. Dang Dan chu t\J san A n Do. B. Dang Cong sdn A n D5. vtfc c 6 n g nghp, m a trrfdc tien l a : A. C6ng nghe thSng t i n va vien thdng. C. Ddng Quoc dai. D. Dang 6 n h6a. B. Cong nghe dien tuf va vien thong. cau 2. Ngay 19 -2 - 1946, d A n Dp d i l n r a stf k i p n l i c h suf t i e u b i e u nao C. Cong nghe san xuat va che bien nong san. g^n vdri phong trao d a u t r a n h chd'ng thifc dan A n h ? D. Ta't ca deu diing. A. Cuoc khdi nghia ciia hai van thuy binh d Can-cut-ta. B. Cuoc khdi nghia ciia hai van thuy binh d Bom-bay. c a u 11. Srf kipn gi di§n r a trong nam 1974 danh da'u hvtdc phat t r i ^ n C. Cuoc bai cong, tuan h^nh ciia 20 van quan chiing d Bom-bay. tr&n linh vtfc k h o a hoc - k i t h u ^ t d An Dp? D. Cuoc bai cong ciia hon 40 van cong nhS'n d Can-ciit-ta. A. A n Do phdng thanh cong ve t i n h nhan tao len quy dao T r d i da't. cau 3. S a u C h i e n t r a n h the gidri thut h a i , phong trao giai p h o n g dan tpc B. A n Do thijf thanh cong bom nguyen tiJf. d A n Dp do giai ca'p nao l a n h dsio? C. A n Do c6 7 ve t i n h nhan tao dang boat dong trong vu t r u . A. Giai cap t u san. B. Giai cS'p v6 san. D. A n Do t r d t h a n h mdt trong sau nUdc c6 kha nSng phdng thanh cong ve t i n h dia t i n h . C. Giai ca'p dia chii phong ki§n. D. Giai cfi'p n6ng dfin. cau 4. P h o n g trao T e b h a g a c i i a ndng dan A n Dp no r a d n h i l u dia c a u 12. An Dp thiet l^P quan hp ngoai giao vdi Vipt Nam vao thtri gian nao? A. Ngay 17 thang 1 nam 1972. B. Ngay 11 thang 7 nam 1974. phi^oTng, t i e u b i e u nha't l a d: C. Ngay 17 thang 1 nSm 1975. D. Ngay 17 thang 1 nam 1972. A. Can-cut-ta. B. Bom-bay. C . Ma-drdt. D . Ben-gan. c a u 13. H a y d i e n vao ch6 trong d cac c a u dvtdi day: cau 5. T h a n g 4 - 1947, Pho vrfotag cuoi cung ciia A n h l a Mao-bat-tcto den An A. Ngay 19-2-1946, 2 van thiiy binh khdi nghia d cang Dp de thufoTng IvfoTng vdi to chvtc nao dl r a phv^otag &n dpc l^p cho An Dp? B. Cac h i n h thilc dau tranh dAu tien ciia cdc tang Idp nhan dan A n Do A. Vdi Dang Quoc dai va Lien do^n Hoi gido. B. Vdi Dang Quoc dai va Dang Cong san A n E^. C. cac thanh pho' da bai cong hudng iJng cuoc khdi nghia d Bom-bay C. V(Ji Lien doan Hoi gido va Pa-ki-xtan. D. O nong thon A n Do dien ra phong trao D. V(Ji Dang Qu6c dai, Lien dokn H6i gido v^ Dang Cong sdn A n D6. E. Thang 2-1947, dien ra cuoc bai cong ciia cong nhan thanh pho cau 6. T h e o "phtfofng a n Mao-bat-tcto", A n Dp c h i a t h a n h h a i nrfoTc ti^ tri F. Trudc SLf Idn manh ciia phong trao each mang A n Do buoc thUc dan A n h phai thuong liTcfng vdi hai Dang Quoc dai va Lien doan Hoi giao chia A n di^a t r § n coT sd ton giao, do l a : Dp thanh hai quoc gia. A. A n Do ciia ngifdi theo A n Do gido va A n Do ciia ngUcfi theo Hoi giao. c a u 14. K h u vrfc T r u n g Dong la nofi ti§p giap giuTa: B. A n Do ciia ngUdi theo Hoi gido va Pa-ki-xtan ciia nhumg ngucfi A n h . - A. ChauA, chau Au va chau Mi La-tinh. B. Tay A, Tay Au va chau Phi. C. A n D6 ciia ngudi theo A n Do gido va Pa-ki-xtan ciia ngUdi theo H o i giao. C. Chau A, chau Au va chau Phi. D. Tay A, chau Au va Tay Phi. D. A n Do ciia ngUdi theo A n Do gido va Pa-ki-xtan ciia ngifdi theo A n h giao. c a u 15. S a u C h i e n t r a n h the gidi thuT h a i , M i Idi dung m a u thuSn nao de cau 7. Cho d&'n ngay 15 - 8 - 1947, tinh hinh lanh tho c u a A n Dp nhtf th6' nao? can thipp vao k h u vtfc T r u n g Dong? A. Da hoan toan doc lap. A. Mau thuan giCfa ngiTdi A Rap va ngUdi Do Thai. B. T r d t h a n h mot nUdc thuoc dia nijfa phong ki&'n. C. Tdch thanh hai nUdc A n Do va Pa-ki-xtan. B. Mau thuan giOa thi/c dan A n h va cac dan toe Trung D6ng. C. Mau thuan giOa cac dan top d Trung Dong. D . Van con la mot nUdc thuoc dia ciia A n h . • cau 8. A n Dp t u y e n bo dpc l ^ p vao thdi gian nao? D. Mau thuSn giCfa ngudi Do Thai va ngUdi A n h . A. Ngay 26 - 1 - 1950. C. Ngay 25 - 12 - 1950. C a u 16. T h e o Nghi quyet 181 nrfdfc ngay 29 - 11 - 1947 ciia L i e n Hipp B. Ngay 23 - 2 - 1950. D. Ngay 26 - 1 - 1951. Quoc, l a n h tho Pa-le-xtin bi c h i a t h a n h h a i qu6c gia, do la: cau 9. N h d d a u d e n giula nh^Tng ndm 70 c i i a the k i XX, A n Dp ti^ tdc A. Mot ciia A Rap Pa-le-xtin, mot ciia ngUdi A n h . dvC^c IvCdng thi^c de nuoi d a n sd' gAn mpt ti ngUori va bat dAu xuSit k h a u ? B. Mot ciia ngudi Do Thai, mot ciia ngUdi A n h . A. N h d cai tien k i thuat san xua't nong nghiep. C. Mot ciia ngudi A Rap, mdt cua ngUdi I-xra-en. B. Nhd cuoc "each mang xanh" trong nong nghiep. D. Mot ciia ngudi A Rap Pa-le-xtin, mdt ciia ngUdi Do Thai. 36 37
 18. + T h d n g l0i ciia phong trao giai ph6ng dfin t5c d chfiu A, trirdc het \k cua Cfiu 17. N h a niidc Do T h a i dvtdc t h a n h lap la'y t&n l a I - x r a - e n v a c thdi Vjgt N a m vk T r u n g Quoc da c6 vu ckc cuoc dau tranh cua nhfin dSn chSu P h i . gian nao? - Phong trao dau tranh chong chu nghia thUc dan da dien r a sol noi tren luc dia nky. A. Ngky 29 t h d n g 11 nam 1947. C. Ngay 14 thdng 5 nSm 1948. Cflu 2. V i sao t h ^ n g Igti c u a n h a n d a n V i ^ t N a m trong C U Q C k h a n g c h i § n B. Ngay 15 t h i n g 4 nSm 1948. D. Ngay 15 t h i n g 5 nSm 1948. chfi'ng thrfc d a n P h a p l a i c6 vu, thiic day phong trao giai p h o n g d a n tgc Cfiu 18. Ngay 28 - 5 - 1964, tai Gie-ru-xa-lem d i i n r a s\f k i $ n gi? d chau Phi? A. T 6 chufc dohn ket Pa-le-xtin dUcfc t h i n h lap. - Trong cu6c k h i n g chig'n eh6'ng thuc dan P h i p xam luge (1945 - 1954), nhan B. To chiJc giai ph6ng Pa-le-xtin duac thanh l i p . dan Viet N a m da chien dau kien ctfdng, anh dung, d i n h bai chu nghia thuc dan C. N h i nude Pa-le-xtin ra ddi. cu cua de quoc Phdp (mot de quoc dang thong t r i nhieu nude d chau Phi). D. Y. A-ra-phdt diTcrc bau Ikm t6ng thSng nUdc Pa-le-xtin. - Thang Icri cua nhan dan Viet Nam trong cu6c khang chien chdng Phdp da Cau 19. Nguon goc c u a stf xung dpi giiXa h a i dlin tpc Do T h a i v a A Rlip P a - chiJng m i n h mot chan 11 ciia thdi dai: M6t dan toe du nhd nhung e6 t i n h thin le-xtin l a do: ddng len da'u t r a n h chong ngoai xam t h i dan toe a'y nha't dinh se g i ^ n h t h ^ n g lai. A. Do sU xung dot giOa hai dan toe n^y da eo mam mong tii lau. Chan l i nay duoe nhSn dan cAc nude chau Phi hoc tap va noi theo. B. Do sif can thiep cua cic de qu6'c phUcfng Tay. - Hdn nOfa, trong chien dich Dien Bien Phu va trong cuoc khdng chig'n chong C. Do sir t r a n h cha'p cua chu nghia d§' quoc A n h Mi. thuc dan Phap ndi ehung, nhCfng ta'm gUOng chien da'u anh dung cua cdc chien si D. Ta't ca cdc l i do t r e n . each mang Viet N a m da c6 tac dong true ti&p t d i nhiitng ngudi l i n h Phi trong cau 20. Bi§'n ddi to Idtn nhS't c u a k h u vrfc T r u n g D o n g s a u C h i e n t r a n h quan doi Phdp d D6ng Ducfng. Ohinh nhOng ngUdi l i n h nay k h i ve nUdc da phdt the'gidri thur h a i l a gi? d6ng cuoc khang chien chdng P h i p theo gUcfng cua nhan dan Viet N a m . A. Nhieu nUdc t r d ngn t r u phu ve k i n h te. cau 3. N e u d i l n b i e n c h i n h ciia phong trao g i a i p h o n g d a n tpc d chau B. Hau het cdc nUde Trung Dong gianh l a i doe lap (trir Pa-let-xtin). P h i tiJf nfim 1945 dd'n n S m 1994. C. Cdc nude d Trung Dong luon trong t i n h trang cSng t h i n g phufc tap. - Phong trao da'u t r a n h bung nd sdm nha't d B^e P h i , sau d6 Ian ra cde vung D. Chien t r a n h da tan p h i nSng ne gay ra nhieu hau qua nghiem trong. khac. M d dau la cuoc binh bien cua si quan va binh l i n h yeu nude A i Cap (3-7- DAP A N C A U HOI T R A C N G H I E M B A I 5 1952) lat dd vUdng trieu Pha-rue, cho dUa cua thue dan A n h , lap nen nUdc Cong hoa A i Cap. Oung nam 1952, nhan dan L i - b i g i ^ n h dUcfc doe lap. Sau 8 nam 1. B 2. C 3. A 4. D 5. A 6. C 7.0 8. A khang chien kien cudng chdng Phap (1954-1962), nhan dan An-gie-ri da gianh 9. B 10. A 11. B 12. D duac thang I g i . 13. A. Bom-bay B. Bieu t i n h , tudn h ^ n h - TCr nufa sau thap nien 50, he thong thuoc dia cua thuc dan chau Au d chau C. Can-cut-ta, Ca-ra-si, Ma-dcJ-rit D. "Te-pha-ra" Phi ndi tiep nhau tan ra, cdc qudc gia doe lap Ian lucft xua't hien n h u Tuy-ni-di, E. Can-eut-ta Ma-rde, Xu-dang (1956); Ga-na (1957); Ghi-ne (1958)... Dae biSt, lich sit ghi nhan F. A n Do cua nhOng ngUdi theo A n Do g i i o Pa-ki-xtan ciia nhDng nam 1960 la "Nam chau P h i " vdi 17 nude duoc trao t r a doe lap. Nam 1975, t h i n g ngudi theo H o i g i i o . loi eua nhan dan M6-dam-bich va Ang-go-la trong cuoc da'u t r a n h chdng thUc dan 14.0 15. A 16. D 17.0 18. B 19.0. 20. B B6 Dao Nha, ve ca ban da cha'm diJft chu nghia thUc dan cu d chau Phi cung he thong thuoc dia eua nd. Bai 6. CAC NUdC CHAU PHI VA Ml LA-TINH - Tir sau nam 1975, nhan dan cdc thuoc dia c6n l a i d chau P h i hoan thdnh cuQc da'u t r a n h danh dd n i n thong t r i thUe dan cu, gidnh doc lalp dan t6c va I. cAu H 6 I TT; L U A N quyin song cua eon ngudi. cau 1. T r i n h bay nhOng d i e u k i ? n quoc te c6 tac d(?ng d^'n phong trao - Sau nhieu thap k i da'u t r a n h , nhan dan Nam R6-de-di-a da tuyen bd thanh giai p h o n g d a n tpc d c h a u P h i s a u C h i e n t r a n h %he gidi thuf h a i . l^P nude Cong hoa Dim-ba-bu-e (18-4-1980). TrUde sde ep eua nhan dan va Lien - Su ket thiie Chien t r a n h the gidi thuf hai cung n h u nhCfng thay ddi ve t i n h Hop Qudc, c h i n h quyen N a m Phi da phdi trao t r d doc lap cho Na-mi-bi-a; t h d n g h i n h quoc t&' sau chien tranh c6 tdc dung thuc day phong tr&o doc lap dan toe tai 3-1990, Na-mi-bi-a tuy§n bd ddc lap. Ngay chinh t a i N a m P h i , trude dp lUc da'u chau Phi. tranh eua ngudi da mau, thang 2-1990, chinh quyen N a m Phi da tuygn bd tCf bd + That bai cua chu nghia phat x i t , sU suy y§u cua A n h vk Phdp, hai quoc gia chinh sach phan biet chung toe (goi la A-pdc-thai). Sau dd, v d i t h i n g l a i ciia cuoc thong t r i nhieu vung thuoc dia t a i chau Phi, tao dieu kien thuan Icfi eho euoe dau cur dan chu da chung toe Ian dku tien d N a m Phi (thang 4-1994) ong Nen-xan tranh gidi phdng cua nhan dan chau Phi. ^an-de-la t r d thanh tdng thdng da den ddu ti§n eua Cong hoa N a m Phi. Su ki§n 38 39
 19. d6 da Mnh dfi'u sU chfi'm duft ch§'t d6 phan bi§t chung t5c da man, d^y ba't cong, da'u t r a n h vQ t r a n g bung no manh m e d M i L a - t i n h n6n khu virc nay diTcJc goi la mot bieu hien cua chu nghia thtrc dan. "luc dia bung chay". Phong t r a o da'u t r a n h vu t r a n g chong che do doc t a i d C a u 4. T r i n h b a y nhffng kho k h d n c u a c a c nvCdc c h a u P h i trdn btfoTc cdc nirdc Ve-ne-xu-e-la, Goa-te-ma-la, C6-16m-bi-a, P6-ru, Ni-ca-ra-goa, Ghi-le, E n dvCctng xSy dtfng dat nrfdfc s a u k h i g i a n h dpc l^p v a bi#n p h a p k h d c p h u c Xan-va-do... da dien ra lien tuc. nhvTng k h o k h S n d o . c a u 6. T i n h h i n h p h a t t r i e n k i n h te - x a h p i c u a c h a u M i L a - t i n h s a u k h i - Sau k h i gianh dUcJc doc lelp, cdc niidc chau Phi b^t tay vao cong cuoc xay gianh dpc l a p d i e n r a nhrf the nao? difng da't nifdc, phat t r i l n k i n h t6' - xa h6i, da dat Mi dUdc nhCfng t h a n h tiiu birdc - Sau k h i khai phuc doc lap, gianh diroc chu quyen, cAc nirdc M i L a - t i n h birdc d^u nhiftig chtfa du de thay d6i can ban bo mat cua chau luc nay. vao tlidi k i xay dirng va phat t r i e n k i n h te - xa hoi, dat diroc nhieu thanh tiTu - M a c du vay, nhiSu nxidc chau Phi c6n nkm trong t i n h t r a n g lac hau, kh6ng d^ng khich le. Mot so nirdc t r d thanh nirdc cong nghiep mdi (viet tat theo tieng 6'n d i n h va kho khan do xung dot, dao chinh, npi chien di§n ra lien mien; doi Anh la NICs) nhif Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Mg-hi-c6. nghfeo, benh tat va mu chO; s\i bung no ve dan so; na nan va sU phu thuoc vac - Trong thap nien 80 cua the k i XX, nhieu nirdc M i L a - t i n h rcfi vao t i n h trang niJdc ngoai v.v... Ta't ca nhOfng kho khan do da va dang la thach thijfc Idn doi vdi suy thoai k i n h te nang ne, lam phat tang nhanh, khung hoang t r a m trong, no nhan d a n cac niTdc chau Phi. Ch^ng ban: nUdc ngoai chong chat, dSn den nhOng bien dong ve chinh t r i . + TU nam 1952 den nam 1985, tai chau Phi xay ra 241 Ian ddo chinh quAn sir. - Sau that bai trong vu t r a n h chap chu quyen quan dao Man-vi-nat vdi Anh + TCr nam 1987 dg'n nam 1997, chau Phi c6 t d i 14 cuoc xung d6t, n6i chien. (thdng 4-1982), che do doc tki h i lat do d Ac-hen-ti-na, md dau qua t r i n h dan sir + Trong so 43 quoc gia m a Lien Hiep Qud'c xac d i n h ngheo nha't the gidi hod chinh quyen d hang loat nUdc M i L a - t i n h khac: B6-li-vi-a (1982), Bra-xin (nam 1997), t h i d chau Phi c6 29 nUdc. (1985), H a - i - t i (1986), Chi-lg (1988), En Xan-va-do (1989) v a U-ru-goay (1989). - Cdc nirdc chau P h i cung cong d6ng quoc te dang t i m nhieu giai phap thdo gd - Birdc sang thap nien 90, nen k i n h te M i L a - t i n h c6 chuyen bien tich ciTc ban. nhOmg khd khan: giai quyet xung dot, khSc phuc doi ngheo, ngan ngiTa benh dich. T i le lam phat dugc ha xuong con dirdi 30%/nam, mot so nude dat mdc l i tudng To chdc thong nhat chau Phi (OAU) thanh lap thang 5-1963, den n&m 2002 doi nhu Me-hi-c6: 4,4%, B6-li-vi-a: 4,45%, Chi-le 4,6%,... dau t u nude ngoai vao M i t h a n h L i e n m i n h chau Phi (AU), Lien m i n h chau Phi dang t r i e n k h a i nhieu La-tinh vdi khoi lUcfng Idn: 68 t i USD (1993) v a tren 70 t i USD (1994), ddng chUcfng t r i n h chien lUcJc v i sif phdt trien cua chau luc. hang t h d hai sau Dong A. Tuy nhien, t i n h h i n h k i n h te cua nhieu nUde M i La- c a u 5. NhijCng net c h i n h ve qua trinh gianh v a bao v§ dpc l^p cf c h S u MT tinh eon gap khong i t khd khan, mau thuSn xa hoi la van de noi bat, tham L a - t i n h txi s a u C h i e n t r a n h the gidfi thu! h a i . nhung da t r d t h a n h qud'c nan v a ngan can sU phat t r i e n k i n h te'. - Kh^c vdi chau A va chau Phi, nhieu nifdc d M l L a - t i n h sdm gianh ducJc doc II. C A U H6I TRIC NGHIEM lap tir d&u the k i X I X sau k h i thoat khdi Ach thong t r i cua thifc d a n Tay Ban Nha c a u 1. Trufdc C h i e n t r a n h the gidri thuT h a i , c a c ntfdfc de quoc nao thong v a Bo Bko Nha. Nhung, ngay sau do, ho l a i bi le thuoc vao M i , t r d t h a n h thuoc tri n h i e u n h a t d c h a u P h i ? dia kieu mdi cua M i . Sau ChiSn t r a n h the gidi thil hai, vdi lAi the ve k i n h te va A. De quoc A n h v a de quoc M i . B. De quoc A n h va de quoc Phdp. quSn sU, M i t i m each bien M i L a - t i n h t h a n h "san sau" cua m i n h v a xay diftig cac C. De quoc A n h , Phdp v a M i . D. Ta't ca cae de quo'c t r e n . ch§' d6 d6c t a i t h a n M i . c a u 2. T h a n g Itfi c u a phong trao g i a i phong d a n tpc c i i a ni^drc nao d - Cung v i the, cu6c da'u t r a n h chong che do doc tki t h a n M i biing no va pMt c h a u A da co v u c a c c u p c da'u t r a n h c u a n h a n dan c h a u P h i ? t r i e n . Ti§u bieu \k th^ng l o i cua cdch mang Cu-ba difdi sU lanh dao ctia Phi-den A. Cua Viet N a m , Lao, Cam-pu-chia. Cdt-xtcf-r6. B. Cua Trung Quoc, A n Do. - Thang 3-1952, vdi sU giup dd cua M i , Ba-ti-xta da thiet lap che do doc tai qukn C. Cua Viet Nam, Trung Quoc. sir d Cu-ba. Chinh quyin Ba-ti-xta xod bo hien phap tien bo, ca'm cdc dang phdi chinh D. Cua Trung Quoc, A n Do v a cae nUde Dong N a m A. tri boat dong, hit giam v a tan sat nhieu ngudi yeu nirdc. Trong boi canh do, nhan c a u 3. P h o n g t r a o da'u t r a n h giai phong dan tpc d c h a u P h i s a u C h i e n dan Cu-ba da dtmg len dau tranh chong ch&' do doc tai.'.Ngay 1-1-1959 che do Ba-ti- t r a n h the gidfi thvt n h a t di§n r a sdm n h a t d v u n g nao? xta sup do, nirdc Cong boa Cu-ba ra ddi do Phi-den Cat-xto-ro duTng dau. A. Tay Phi. B. Bdc Phi. C. Nam Phi. D. Dong Phi. - N h ^ m ngan chan anh hirdng cua each mang Cu-ba, vao thang 8-1961, M i d l cau 4. Ngay 3 - 7 - 1952, di§n r a srf kipn lich svt ti§u b i e u nao & c h a u P h i ? xUdng viec to chdc "Lien m i n h v i tien bo" de loi k6o cac nude M i L a - t i n h . Cung v i A. 17 nude chau Phi gianh dUcfc dde lap. the, tiT thap nien 60-70, phong trao da'u tranh chong M i v a chg' d6 doc t a i than B. N h a n dan An-gie-ri gianh duge doe lap. M l d khu virc cang phdt t r i e n v a thu nhieu thang l o i . C. N h a n dan L i - b i gianh dUcfc doc lap. - Cung vdi nhiJng h i n h thdc ba't cong cua cong nhan, n6i day cua nong dfin ddi •^D. Cuoc b i n h bien cua si quan v a binh l i n h A i Cap lat do vUcfng t r i l u Pha-ruc. rudng da't, da'u t r a n h nghi trirdng de thanh lap cdc chinh phu t i e n bo, cao trao 40 41
 20. cau 5. V i sao n S m 1960 d S d i vHo l i c h 8i3f vdi ten gpi Ik "Nftm c h a u Phi'7 Cau 13. T h d n g l ^ i to Idn v a g&y &nh hxtcfag sftu r p n g doi vdi jjhong trao A. C6 nhi^u nUdc d chau Phi dtfgc trao tra doc lalp. gi^i p h o n g d&n tpc d c h a u P h i troAg giai d o a n 1960 - 1975 thSng Ipi B. Chau P h i la chau luc c6 phong trao giai ph6ng d&n tpc phdt t r i e n sdm c d a n h a n d a n nviforc nao? nha't, manh nhat. A. Th^ng IcJi cua nhan dan An-gie-ri. B. T h i n g lai cua nhan dan Mo-dam-bich. C. C6 17 nudrc d chau Phi tuyen bo doc lap. C. Thang Icri cua nhan dan Ang-go-la. D. T h i n g lai cua nhan dan ]\[am Phi. D. Chau Phi la "Luc dia m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản