Tuyển tập Đạm Phương Nữ sử ( Q3 )

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
74
lượt xem
22
download

Tuyển tập Đạm Phương Nữ sử ( Q3 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ càng lớn lên, trình độ thông minh của trẻ cũng lớn thêm, lương tâm và nghị lực của trẻ có thể thực hành từ bốn, năm tuổi sắp đi, nhưng cần phải có phương pháp cho khôn khéo và khoa học thì sự học vấn ấy mới có tấn ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập Đạm Phương Nữ sử ( Q3 )

 1. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 1 MUÅC LUÅC PHÊÌN THÛÁ BA TRÑ DUÅC ............................................................................................................ 2 CHÛÚNG I HOÅC VÊËN CUÃA TREÃ EM CÊÌN PHAÃI THÛÅC HAÂNH CAÁCH THÏË NAÂO? ....... 3 CHÛÚNG II BA PHÛÚNG PHAÁP GIAÁO DUÅC VAÂ HOÅC VÊËN ............................................. 9 PHÊÌN THÛÁ TÛ THÏÍ DUÅC .......................................................................................................... 22 CHÛÚNG I MÖÅT TÊM HÖÌN TRAÁNG KIÏÅN TRONG MÖÅT THÊN THÏÍ TRAÁNG KIÏÅN 23 CHÛÚNG II CHÚI ÀUÂA VAÂ THÏÍ THAO ............................................................................ 28 CHÛÚNG III NHÛÄNG CUÖÅC CHÚI TRONG NHAÂ ........................................................... 32 KÏËT LUÊÅN “CON NHÚÂ ÀÛÁC MEÅ”....................................................................................... 38 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 2 Phêìn thûá ba TRÑ DUÅC http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 3 CHÛÚNG I HOÅC VÊËN CUÃA TREÃ EM CÊÌN PHAÃI THÛÅC HAÂNH CAÁCH THÏË NAÂO? CÊÌN PHAÃI NUÖI DÛÚÄNG SÛÁC HOÅC CHO TREÃ Treã caâng lúán lïn, trònh àöå thöng minh cuãa treã cuäng lúán thïm, lûúng têm vaâ nghõ lûåc cuãa treã phaát triïín thò lyá trñ cuäng phaãi phaát triïín theo. Hoåc vêën cuãa treã coá thïí thûåc haânh tûâ böën, nùm tuöíi sùæp ài, nhûng cêìn phaãi coá phûúng phaáp cho khön kheáo vaâ khoa hoåc thò sûå hoåc vêën êëy múái coá têën ñch. Traái laåi, thûåc haânh nhûäng phûúng phaáp sai lêìm coá thïí laâm hû hoãng caã trñ naäo tinh thêìn con treã, khöng thöng minh thïm maâ laåi hoáa ngu àêìn, chêåm luåt mêët hïët caã tûúng lai. Möåt ngûúâi meå coá hoåc vêën vaâ coá thò giúâ thò ngoaâi viïåc chùm nuöi vaâ böìi böí àûác duåc, nïn múã mang trñ duåc cho treã nûäa, giaáo duåc cuãa meå nhû thïë múái àûúåc hoaân toaân. Nhûng nïëu vò sûå trúã ngaåi gò maâ phaãi giao sûå hoåc vêën cuãa con cho möåt trûúâng mêîu giaáo, meå cuäng biïët qua caách thûác vïì trñ duåc, àïí haâng ngaây kiïím soaát sûå hoåc vêën cuãa con úã trûúâng coá tiïën böå khöng, vaâ cöng viïåc giaáo duåc cuãa thêìy giaáo coá àûúåc nhû yá khöng. Caái tuöíi tûâ böën àïën baãy, khöng phaãi laâ tuöíi ài trûúâng àïí chêët chûáa nhûäng kiïën thûác cao xa vaâ khoa hoåc chñnh thûác. Thúâi gian naây laâ chó àùåt trñ naäo cuãa treã àuã nùng lûåc àïí tiïëp nhêån möåt hoåc vêën sau naây. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 4 Trong thúâi gian böën tuöíi àïën baãy tuöíi khöng nïn eáp treã phaãi raáng sûác vïì trñ naäo quaá. Tuy sûå raáng sûác êëy coá thïí thêëy nhûäng kïët quaã trûúác mùæt, nhûng noá seä aãnh hûúãng rêët tai haåi vïì tûúng lai. Möåt àûáa treã múái mûúâi hai tuöíi, cha meå laâm thúå buöåc noá khuên vaác gaåch àaá, noá laâm àûúåc caã. Ngûúâi ta khen treã coá sûác laâm nhû ngûúâi lúán. Nhûng khöng mêëy höm treã àaä quùçn vai suån xûúng söëng trúã nïnngûúâi taân têåt. Àöëi vúái sûå hoåc cuãa möåt treã nùm tuöíi cuäng vêåy. Nïëu cha meå buöåc treã theo nhûäng chûúng trònh hoåc cuãa lúáp sú àùèng treã coá thïí theo kõp trong möåt thúâi gian, nhûng khöng bao lêu nghõ lûåc vaâ trñ thûác cuãa treã bõ cùng thùèng quaá, treã phaãi kiïåt lûåc. Tinh thêìn cuãa treã bõ cuân laåi; sûác hoåc cuãa treã tûâ àoá khöng thïí naâo tiïën àûúåc nûäa. Thïë laâ tinh thêìn cuãa treã cuäng bõ taân têåt vêåy. Möåt baâ meå àem con àïën trûúâng xin vaâo hoåc, khoe vúái öng àöëc: “Thûa ngaâi con töi múái nùm tuöíi maâ àaäbiïët àoåc chûä thöng lùæm, vaâ àaä biïët laâm tñnh”. Öng àöëc vöåi vaâng traã lúâi: “Thûa baâ, töi xin löîi vaâ, thûåc laâ möåt sûå rêët àaáng tiïëc”. Nhaâ giaáo duåc àêìy kinh nghiïåm êëy àaä hiïíu thêëu nghôa" nhûäng traái chñn non bao giúâ cuäng laâ traái chua chaát" vêåy. NHÛÄNG NGUYÏN NHÊN LÊÌM LÖÎI CUÃA TREÃ Nhûäng nguyïn nhên lêìm löîi cuãa treã trong sûå phaán àoaán vaâ lyá luêån rêët nhiïìu. Chùèng qua nhûäng súã nùng cuãa treã chûa luyïån têåp, sûå chuá yá coân thiïëu, sûå quan saát vaâ suy nghô coân ñt, chûa kinh nghiïåm, vö söë nhûäng viïåc chûa tûâng thêëy, tûâng biïët. Vò bao nhiïu leä àoá laâ khöng lêëy laâm laå khi thêëy treã hiïíu sai, tñnh nhêìm. Vò thïë, trong khoaãng böën tuöíi àïën baãy tuöíi, sûå múã mang trñ thûác cuãa treã phaãi thûåc haânh khön kheáo, khöng nïn cêìu treã hoåc vaâ laâm nhûäng viïåc khöng àuã sûác, chûa àïën trònh àöå, khöng nïn buöåc treã phaãi xuêët têët caã lûåc, dêìu treã thêåt coá nhûäng nùng lûåc êëy. Trong http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 5 luác naây tinh thêìn cuãa treã nhû möåt caái mêìm vûâa thoaát haåt giöëng, nïëu gùåp tay vuång vïì khöng biïët vun xúái, mêìm cêy seä heáo dêìn khöng kõp nêíy laá àêm hoa. MÖÅT TREÃ SAÁU TUÖÍI CÊÌN BIÏËT NHÛÄNG GÒ? Tiïìm dûúäng sûác treã nhû thïë, coá thiïåt haåi gò cho sûå hoåc vêën cuãa treã khöng? Khöng, khöng thiïåt haåi gò caã. Traái laåi lúåi nhiïìu laâ khaác. Dêìu qua àïën nùm thûá saáu treã vêîn chûa biïët àoåc, biïët viïët, tûúng lai cuãa treã cuäng khöng bõ hû hoãng gò caã. Sûå quan hïå vïì hoåc vêën cuãa treã khöng phaãi úã nùm naâo treã bùæt àêìu hoåc, maâ chñnh laâ úã trònh àöå hoåc vêën cuãa treã àïën bêåc naâo sau khi thöi hoåc. Cöët nhêët laâ àïën saáu tuöíi treã coá möåt thên thïí khoãe maånh chùæc chùæn vaâ möåt tinh thêìn saáng suöët, tûúi töët, thò dêìu luác êëy treã chûa biïët A - B gò, nhûng sau treã seä hoåc möåt caách thöng minh vaâ têën ñch vö cuâng. Cha meå nïn nhúá rùçng: chúá ham cho con hoåc súám maâ nïn dûå bõ laâm sao cho con coá sûác hoåc àûúåc lêu daâi vaâ cao hún. Möåt nhaâ giaáo duåc laäo thaânh kia àaä noái möåt cêu rêët yá võ sau naây: “Töi khöng muöën hoåc troâ (thanh niïn) coá möåt àêìu oác chêët àêìy kiïën thûác, töi chó tröng hoå coá möåt àêìu oác àêìy àuã nùng lûåc”. Möåt àêìu oác maâ caác súã nùng vïì trñ thûác coá thïí phaát triïín möåt caách maånh meä giûäa möåt bêìu khöng khñ yïn vui vaâ triïín voång saáng suãa. Chûúng trònh hoåc vêën rêët töët cho treã trong giai àoaån tûâ 4 àïën 5 tuöíi, dêìu úã gia àònh hay trûúâng hoåc cuäng thïë, khöng cêìn phaãi baâi vúã phiïìn phûác, maâ chó cêìn nhûäng têåp saách veä cho àeåp àïí cho treã nhêån thêëy nhûäng sûå vêåt xung quanh mònh. Daåy cho treã têåp luyïån vaâ sûã duång caác giaác quan, têåp haát, têåp noái, têåp nhòn, têåp ài, têåp cêìm, têåp nghe, têåp phên biïåt ngûúâi vaâ vêåt trong hoaân caãnh cuãa treã. Sûå hoåc êëy meå chó cêìn hûúáng dêîn röìi tûå treã coá thïí hoåc lêëy möåt mònh rêët coá hiïåu quaã. Möåt nhaâ giaáo duåc vaâ têm lyá àaä noái: “Caái tuöíi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 6 maâ treã hoåc àûúåc nhiïìu vaâ mau hiïíu hún caã laâ tuöíi treã khöng coá thêìy”. Lúâi noái thiïåt chñ lñ quaá! BAÃN SAÁT HAÅCH ÀÏÍ BIÏËT TRÒNH ÀÖÅ TRÑ THÛÁC CUÃA TREÃ Muöën thûåc haânh hoåc vêën cho treã, cêìn phaãi hiïíu trònh àöå trñ thûác cuãa treã àïën bêåc naâo? Caác nhaâ sinh lyá vaâ têm lyá hoåc ngaây nay àaä àùåt ra möåt baãn saát haåch àïí xeát trònh àöå trñ thûác cuãa treã àïën àûúåc trònh àöå trñ thûác cuãa treã múái coá thïí tòm àûúåc nhûäng hoåc vêën vûâa phaãi maâ daåy cho treã. Dûúái àêy laâ möåt baãn saát haåch cuãa nhaâ têm lyá hoåc àaä àùåt ra àïí saát haåch nhûäng treã tûâ ba thaáng àïën baãy tuöíi: 3 thaáng: Möåt caái nhòn coá chuá yá. 6 thaáng: Àïí yá àïën caác thûá tiïëng. Sau khi thêëy vêåt gò hoùåc súâ vêåt gò, biïët ngaã tay ra nùæm. 1 tuöíi : Nhêån biïët àöì ùn. 2 tuöíi : Biïët ài, sai laâm àûúåc möåt viïåc; àaä biïët noái vaâ chó caác moán cêìn thiïët tûå nhiïn (thñ duå chó cúm ùn, nûúác uöëng). 3 tuöíi : Biïët chó löî muäi, con mùæt vaâ miïång treã; lùæp àûúåc hai söë, àïëm vaâ chó nhûäng ngûúâi vaâ vêåt trong möåt bûác veä; noái àûúåc tïn mònh, lùæp àûúåc saáu tiïëng. 4 tuöíi : Biïët chó mònh trai hay gaái, biïët chó möåt chòa khoáa, möåt caái dao, möåt àöìng xu; lùæp àûúåc ba söë; so saánh hai àûúâng vaâ nhêån àûúåc àûúâng naâo daâi àûúâng naâo ngùæn. 5 tuöíi : So saánh hai höåp vaâ phên biïåt àûúåc höåp naâo nùång, höåp naâo nheå; cheáp möåt hònh vuöng, lùæp laåi möåt cêu coá mûúâi tiïëng, àïëm àûúåc böën xu thûúâng; sùæp àûúåc möåt troâ chúi göìm hai miïëng. 6 tuöíi: Nhêån biïët tay mùåt tay traái; lùæp laåi möåt cêu coá 16 tiïëng; so saánh vaâ chó àûúåc caái xêëu vaâ caái àeåp. Giaãi nghôa sûå ñch lúåi caác àöì http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 7 duâng úã trong nhaâ; laâm àûúåc ba viïåc sai baão; noái àûúåc tuöíi cuãa mònh; chó vaâ phên biïåt àûúåc buöíi mai vaâ buöíi chiïìu. 7 tuöíi: Nhêån thêëy sûå thiïëu soát trong möåt bûác veä, àïëm àûúåc caác ngoán tay; cheáp laåi àûúåc möåt cêu viïët; cheáp laåi möåt hònh thoi, lùåp laåi nùm chûä söë: giaãi àûúåc möåt hònh veä, àïëm àûúåc mûúâi ba àöìng xu thûúâng; chó àûúåc böën àöìng tiïìn tïå khaác nhau. KHÑ CHÊËT CUÃA TREÃ CON Vúái baãn saát haåch, chuáng ta biïët àûúåc trònh àöå trñ thûác treã em, nhûng thïë cuäng chûa àuã, ta coân phaãi biïët khñ chêët cuãa treã ra laâm sao nûäa thò ta múái coá thïí àûa àûúâng cho sûå hoåc vêën cuãa con möåt caách coá hiïåu quaã. Ta laåi biïët cú thïí cuãa treã rêët aãnh hûúãng àïën tinh thêìn vaâ khöng möåt cú thïí naâo giöëng möåt cú thïí naâo. Nïn khöng laâm gò maâ coá treã giöëng nhau hùèn. Ngaây xûa caác nhaâ giaáo duåc hay chia treã con ra laâm böën haång, lêëy khñ chêët laâm cùn cûá: 1 - haång khñ chêët hay kñch thñch vaâ naäo cên (caãm àöång mau); 2 - haång khñ chêët sung tuác vïì huyïët maåch (giêån mau); 3- haång khñ chêët sung tuác vaâ gan mêåt (cau coá); 4- haång khñ chêët sung tuác vïì haåch huyïët (buöìn rêìu). Caác nhaâ giaáo duåc ngaây nay laåi chia ra laâm böën haång lêëy cú thïí laâm cùn cûá: 1- haång vïì thêìn kinh, 2- haång vïì hö hêëp; 3- haång vïì tiïu hoáa, 4- haång vïì cên duåc. Haång thêìn kinh daáng ngûúâi maãnh khaãnh, traán röång vaâ muäi núã röång, mùæt saáng hún caã, tuy vêåy maây mùåt vêîn thuây mõ dïî coi. Haång hö hêëp, khöí mùåt röång úã giûäa hai khoaãng lûúäng quyïìn, muäi núã röång, löìng ngûåc núái röång vaâ thuön daâi. Haång tiïu hoáa, khöí mùåt röång úã dûúái maâ trïn àêìu toáp laåi nhû quaã àaâo, miïång röång, haâm to, vaâ khoaãng buång lúán hún löìng ngûåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 8 Haång cên duåc, coá möåt àêìu trung bònh, hònh cên àöëi cöí cûáng vûäng, bùæp thõt trong cú thïí nêíy núã àïìu. Trong böën haång êëy thò haång thêìn kinh vaâ cên duåc coá nhiïìu tûúng lai vïì hoåc vêën hún caã, haång thêìn kinh vïì phûúng diïån trñ thûác, haång cên duåc vïì phûúng diïån sûác khoãe. Coân hai daång hö hêëp vaâ tiïu hoáa vò caác cú quan hö hêëp vaâ tiïu hoáa phaát triïín quaá thaânh lêën aát sûå phaát triïín cuãa caác cú quan khaác, vò thïë sûå tiïën böå cuãa treã bõ chêåm ài nhiïìu. Tuy vêåy giaáo duåc chuyïn cêìn cuãa cha meå biïët caách sûãa àöíi sûå bêët bònh quên êëy. Àöëi vúái haång hö hêëp, cêìn phaãi daåy cho treã têåp thïí duåc thïí thao vaâ àöëi vúái haång tiïu hoáa, cêìn phaãi tröng nom caách thûác ùn uöëng, cho coá phûúng phaáp, cuäng coá thïí laâm cho caác cú quan trong ngûúâi treã phaát triïín möåt caách quên bònh. Tuy tñnh chêët hö hêëp vaâ tiïu hoáa cuäng vêîn coân, nhûng toaân cú thïí cuäng chõu aãnh hûúãng ñt nhiïìu cuãa sûå têåp luyïån chuyïn cêìn cuãa cha meå. Haång cên duåc, nhúâ coá sûác khoãe nïn sau naây seä àuã sûác chõu àûång caác sûå mïåt nhoåc vïì hoåc haânh. Cha meå nïn chõu khoá chúâ àúåi, möåt thúâi gian treã seä phaát triïín vïì tinh thêìn möåt caách maånh meä nhû thïí chêët cuãa treã vêåy. Cha meå chó cêìn chùm soác laâm sao cho sûå phaát triïín caác bùæp thõt khöng lêën aát caã sûå phaát triïín vïì lyá trñ. Trong mêëy nùm àêìu, nhiïìu khi lïn àïën 10, 12 tuöíi, treã coá veã nhû lûúâi biïëng, cha meå khöng nïn lêëy thïë maâ lo. Sau naây treã coân àuã sûác tiïën nûäa. Cha meå chó cêìn sùæp àùåt trûúác möåt con àûúâng töët cho con ài, nghôa laâ nuöi daåy cho coá quy cuã vaâ chuyïn cêìn. Haång thêìn kinh, coá nhiïìu nùng lûåc vïì trñ thûác, sau naây coá nhiïìu hy voång hoåc lïn nhûäng trònh àöå cao. Nhûng trong thúâi thú êëu cha meå laåi cêìn nuöi dûúäng sûác hoåc cho treã. Khöng nïn thêëy con thöng minh maâ buöåc con phaãi hoåc súám, vaâ raáng sûác con. Nhiïìu khi treã coá thïí laâm àûúåc, hoåc àûúåc nhiïìu caái khoá, nhûng möåt thúâi gian sûác treã seä chêåm ài vaâ kïëtquaã khöng tiïën àûúåc nûäa. Àoá laâ löîi cha meå, cêìn têåp luyïån thïí thao cho treã. Treã coá möåt sûác maånh khoãe thò sau naây múái chõu àûång nöíi nhûäng sûå khoá nhoåc vïì tinh thêìn maâ treã rêët coá nhiïìu nùng lûåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 9 CHÛÚNG II BA PHÛÚNG PHAÁP GIAÁO DUÅC VAÂ HOÅC VÊËN YÁ NGHÔA CUÃA BA PHÛÚNG PHAÁP YÁ nghôa chung cuãa ba phûúng phaáp giaáo duåc tûâ ba àïën saáu, baãy tuöíi laâ chúá nïn xem treã nhû möåt hoåc sinh chñnh thûác. Trong thúâi kyâ êëy khöng cêìn ra nhûäng baâi vúã nhiïìu cho treã, khöng bùæt treã ngöìi yïn möåt chöî. Traái laåi nïn giuáp cho tñnh ûa hoaåt àöång cuãa treã, bùçng nhûäng caách chúi àuâa maâ têåp luyïån caác súã nùng vaâ giaác quan cuãa treã. ÊËy laâ thúâi kyâ chúi maâ hoåc. Sùæp àùåt nhûäng caách chúi thïë naâo maâ hûäu ñch cho sûå phaát triïín cú thïí lêîn tinh thêìn cuãa treã, coá laâ têët caã chûúng trònh giaáo duåc hoåc vêën cuãa treã trong mêëy nùm àêìu. VÛÚÂN TREÃ CUÃA FROEBEL Froebel laâ möåt nhaâ baác hoåc nûúác Àûác, sinh nùm 1780. Suöët àúâi öng phuång sûå cho möåt tön chó rêët cao quyá laâ: Tòm kiïëm möåt phûúng phaáp giaáo duåc mêîugiaáo cho thêåt coá hiïåu quaã. Àïën nùm mûúâi ba tuöíi, trong khi àûáng nhòn treã con chúi quaã cêìu, öng àaä phaát minh ra àûúåc möåt phûúng phaáp daåy treã rêët quyá hoáa. Phûúng phaáp cuãa öng àûúåc thïë giúái cöng nhêån laâ rêët lúåi ñch cho sûå giaáo duåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 10 Maäi àïën ngaây nay trïn möåt trùm nùm röìi maâ khùæp caác trûúâng hoåcÊu Myä ngûúâi ta àïìu thûåc haânh phûúng phaáp cuãa öng, hoùåc trong caác lúáp mêîu giaáo, trong caác nhaâ treã, trong caác vûúân treã. Ngûúâi ta cuäng coá thïí àem duâng àïí dêåy treã trong gia àònh, nïëu cha meå khöng muöën àûa treã àïën möåt cú quan giaáo duåc naâo. Phûúng phaáp cuãa öng coá böën àùåc àiïím sau naây: 1- Sûå hoaåt àöång laâm cho treã phaát triïín möåt caách rêët lúåi ñch êëy laâ: troâ chúi. 2- Núi thuêån tiïån cho sûå hoaåt àöång êëy laâ: vûúân treã. 3- Nhûäng “moán quaâ” àêìu tiïn cho treã chúi laâ: nhûäng khöëi hònh troân, hònh quaã cêìu, khöëi hònh öëng troân, khöëi hònh vuöng. 4- Vúái nhûäng quaâ cho treã, seä daåy cho treã nhûäng caách chúi cho coá thûá tûå liïn tiïëp nhau möåt caách coá yá nghôa. Chuáng ta haäy giaãi thñch böën àùåc àiïím êëy: Troâ chúi treã con chúi laâ möåt caách rêët tûå nhiïn, nhû nûúác chaãy, gioá thöíi. Nïëu treã khöng chúi seä thêëy tuâ tuáng, giam cêìm caã thên thïí vaâ têm höìn cuãa treã. Khöng chúi treã khöng laâm sao maâ giao tiïëp vúái hoaân caãnh xung quanh mònh. Traái laåi chúi àuâa caái baãn thïí cuãa treã böåc löå ra möåt caách roä raâng, nhúâ àoá maâ ta böìi böí nhûäng chöî khuyïët àiïím vaâ gêy dûång nhûäng caái àaä coá röìi. Chiïìu theo tñnh ham chúi cuãa treã maâ múã mang trñ thûác vaâ àaåo àûác cho treã, àoá laâ böën phûúng phaáp giaáo duåc cuãa Froebel. Vûúân treã: Hoaân caãnh rêët thuêån tiïån cho treã vûâa chúi vûâa hoåc laâ: vûúân treã. Froebel khi tòm ra àûúåc chûä “Vûúân treã” lêëy laâm thñch chñ, vò chûä vûúân coá yá nghôa vûâa laâ vun tröìng böìi dûúäng cêy cöëi tûâ khi coân gieo möång àïën àöå àêm hoa kïët traái. Möåt nhaâ giaáo duåc trong möåt vûúân treã cuäng nhû möåt nhaâ laâm vûúân, chó khaác möåt àiïìu: nhaâ laâm vûúân vun tröìng cêy, coân nhaâ giaáo duåc àaâo luyïån ngûúâi. Caác nûä giaáo viïn trong caái cú quan giaáo duåc êëy cuäng thûúâng goåi laâ “viïn nûä” (jardinòeres). Treã con ngoaâi nhûäng giúâ chúi caác àöì chúi do cö giaáo daåy cho, coân têåp laâ vûúân, tröìng cêy, gieo mêìm laâm àêët. Ngoaâi nhûäng thò giúâ êëy ra treã laåi têåp haát. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 11 Nhûäng àöì chúi cho treã: Nhûäng “àöì chúi” laâ nhûäng vêåt ta cho treã duâng chúi vaâ àïí têåp luyïån thên thïí vaâ trñ naäo. Àöì chúi thûá nhêët laâ möåt quaã cêìu mïìm bùçng len muâi, coá thïí duâng chúi àûúåc nhiïìu caách vûâa chúi vûâa haát cho nhõp nhaâng. Tiïn sinh coá soaån nhûäng baâi haát àïí vûâa haát vûâa tung cêìu rêët vui vaâ coá yá nghôa. Nhûäng àöì chúi thûá hai: laâ nhûäng khöëi cêìu, nhûäng khöëi öëng troân, nhûäng khöëi hònh vuöng, toaân bùçng göî. Nhûäng àöì chúi êëy coá thïí cêìm nùæm, àûa lïn quêy quanh, nhêån àûúåc hònh thûác, biïët àûúåc nùång nheå, têåp cho treã vïì caách duâng caác giaác quan, mùæt, tay vaâ bùæp thõt. Khi àûa ba khöëi ra cho treã cuäng àuã cho treã nhêån thêëy ba hònh khaác nhau. Ngoaâi böën àöì chúi trïn laåi coân coá thïí cho treã nhûäng khöëi göî vuöng do böën khöëi cùæt àïìu vaâ goáp laåi. Nhûäng khöëi hònh viïn gaåch göåp laåi, vaâ nhûäng maãnh göî vuöng tam giaác, luåc giaác, nhûäng cêy ngùæn vaâ daâi, nhûäng voâng troân, nhûäng voâng nûãa. Vúái bao nhiïu àöì chúi êëy coá thïí chuyïín biïën ra vö söë laâ troâ chúi rêët vui cho treã vaâ coá ñch cho sûå hoåc vêën vaâ quan saát cuãa treã. Ngoaâi caác àöì chúi vaâ troâ chúi kïí trïn, trong vûúân treã laåi coân daåy cho treã: nùån caác hònh tûúång bùçng thûá böåt khöng bêín tay, àan caác têëm àïåm nhoã bùçng giêëy nguä sùæc, dïåt bùçng coång rúm, may vaá, xïëp giêëy, cùæt daán v.v... ÚÃ Êu Myä ngûúâi ta àaä xuêët baãn nhiïìu saách vïì caác kiïíu mêîu theo phûúng phaáp Froebel. Ngaây nay caác trûúâng hoåc treã coá daåy mön thuã cöng cuäng phêìn nhiïìu chõu aãnh hûúãng phûúng phaáp cuãa Froebel vêåy. Trung têm yá: Möåt phêìn lúán thò giúâ trong vûúân treã laâ àïí hoåc caác mön caách trñ thûúâng thûác. Nghôa laâ nhûäng cuöåc noái chuyïån coá choån loåc kyä lûúäng maâ trong caác giaác quan: mùæt muäi, tay chên. Cêu chuyïån rêët àún giaãn, thûúâng thûác vaâ dïî hiïíu, cöët múã röång kiïën thûác cuãa treã. Cêu chuyïån phaãi lêëy möåt Trung têm yá röìi theo trung têm yá êëy maâ keáo daâi ra möåt traâng chuyïån kïë tiïëp nhau caái naây qua caái kia vaâ hïët ngaây naây àïën ngaây khaác. Tuy vêåy vêîn quanh quêín vaâo möåt yá chñnh. Nhû thïí ta khöng laâm taãn laåc yá cuãa treã ài, traái laåi http://ebooks.vdcmedia.com
 12. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 12 laâm cho treã chuá yá vaâo möåt vêën àïì nhêët àõnh, möåt vêën àïì trung têm cho têët caã caác vêën àïì. ÚÃ chöën thön quï, trong ruöång vûúân thiïëu gò nhûäng trung têm yá. Möåt “cö giaáo” khön kheáo seä lûåa nhûäng vêåt xung quanh treã laâm trung têm yá. Trong caác àöì chúi cuãa treã: “Göî, giêëy, rúm, caác moán ùn, quêìn aáo, cêy cöëi, àöì laâm vûúân” àïìu sùæp àùåt thaânh nhûäng trung têm yá àïí kïí cho treã nghe. Thñ duå: Nhên coá möåt viïåc gò àuång àïën chuyïån cúm. Ta lêëy höåt cúm laâm trung têm chuá yá, röìi tûâ cúm qua gaåo, tûâ gaåo qua luáa, tûâ luáa qua àöìng bùçng, söng nûúác, trêu boâ, ngûúâi laâm ruöång, keã chùn trêu, muâa maâng thúâi tiïët, caác khñ cuå laâm ruöång, bao nhiïu caãnh êëy, vêåt êëy ta lêìn lûúåt cho treã xem têån mùåt, bùæt têån tay, cêu chuyïån seä kïë tiïëp haâng ngaây naây qua ngaây khaác maâ chó quanh quêín möåt trung têm yá laâ höåt cúm, àïí têåp trung yá cuãa treã vaâo möåt vêën àïì duy nhêët. Khi naâo hïët trung têm yá naây laåi kiïëm nhûäng trung têm yá khaác àïí noái chuyïån vúái treã. TINH THÊÌN TRONG VÛÚÂN TREÃ Toám laåi ta thêëy trong vûúân treã treã luön luön hoaåt àöång, vui veã, yïn tônh vaâ coá trêåt tûå. Ngaây naâo treã cuäng coá tiïën böå àûúåc chuát ñt. Möåt kyã luêåt maâ ai cuäng vui loâng theo vò khöng coá gò laâ boá buöåc. Thoái quen àaä laâm cho treã tñn nhiïåm cö giaáo nhû möåt baâ meå. Treã seä quen vúái àûác tñnh vêng lúâi, möåt sûå vêng lúâi khöng heân haå. Hùçng ngaây phaãi chung sûác goáp viïåc vúái nhau trong caác troâ chúi hûäu ñch, treã têåp quen àûúåc àûác tñnh giuáp àúä, höî trúå nhau, nhûäng tñnh ñch kyã lûúâi biïëng, ganh tõ vò thïë maâ phaãi tiïu ma. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 13 KHI RA KHOÃI VÛÚÂN TREÃ Möåt nûä giaáo viïn àaä tûâng thêëy khi treã ra khoãi vûúân treã, tuy treã chûa biïët àoåc biïët viïët, nhûng treã àaä biïët àûúåc nhiïìu chuyïån lùæm, vò treã àaä coá giaác quan têåp luyïån rêët thaânh thuåc, treã àaä chuêín bõ àêìy àuã vïì sûå àoåc, sûå viïët röìi. Nïëu àûa cho treã möåt caái buát, cho treã quyïín saách, treã seä àuöíi kõp chuáng baån vaâ khöng bao lêu seä vûúåt quaá nûäa, vò treã àaä coá möåt cöng trònh tu luyïån trûúác rêët cöng phu: Nùng lûåc trñ thûác cuãa treã àaä àûúåc böìi dûúäng maånh meä, treã coá thïí chõu àûång àûúåc nhûäng sûå lao nhoåc vïì hoåc haânh. Bao nhiïu cöng trònh tu dûúäng úã vûúân treã bêy giúâ àaä thêëy coá kïët quaã roä raâng. NHAÂ TREÃ CUÃA NÛÄ BAÁC SÔ MONTESSORI Montessori laâ möåt nûä baác sô vïì y hoåc cuãa àaåi hoåc La Maä. Àïën nùm 1898 nghôa laâ múái caách àêy trïn 96 nùm baâ múái khuynh hûúáng vïì vêën àïì giaáo duåc. Phûúng phaáp giaáo duåc cuãa baâ cùn cûá vaâo khoa hoåc do kinh nghiïåm vïì y hoåc maâ phaát minh ra. Phûúng phaáp êëy àaä àûúåc caác nhaâ têm lyá hoåc, caác nhaâ giaáo duåc khùæp thïë giúái rêët taán thaânh. Ngûúâi ta àaä àem phûúng phaáp cuãa baâ thûåc haânh trong caác “nhaâ treã” thêëy àûúåc nhiïìu kïët quaã rêët myä maän. Theo yá baâ sûå sai lêìm cuãa giaáo duåc ngaây nay laâ eáp buöåc treã theo àuöíi cho kõp möåt chûúng trònh àaä àõnh trong chûâng êëy thaáng, chûâng êëy nùm. Giaáo duåc àöëi vúái hoåc troâ nhû chiïëc xe lûãa vúái caác toa. Àêìu maáy khöng cêìn biïët toa xe coá maáy moác kyä lûúäng hay khöng chó ài cho túái àñch, cho kõp thò giúâ àaä àõnh, trong khi êëy caác toa xe vêîn boã soát raãi raác doåc àûúâng. Cuöëi nùm thêìy giaáo hïët chûúng trònh, coân hoåc troâ coá hûúãng àûúåc gò khöng, mùåc kïå. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 14 Theo baâ Montessori, nïn àïí cho treã laâm nhûäng viïåc maâ treã coá thïí laâm àûúåc. Sûå khön kheáo cuãa baâ laâ úã chöî nhêån thêëy àûúåc nhûäng caái maâ möîi treã coá thïí laâm, coá thïí hoåc àûúåc. Baâ noái rùçng treã súã dô chêåm tiïën laâ vò cha meå, thêìy giaáo khöng biïët cho treã ruát lui möåt vaâi bûúác àïí lêëy àaâ, trûúác khi ài túái. Sûå ruát lui àïí coá sûác maâ vûúåt túái möåt caách maånh vaâ nhanh laâ möåt sûå khön kheáo cuãa giaáo cuå Montessori. Chó coá bûúác àûúâng àêìu laâ bûúác quan hïå hún caã. ÊËy thïë maâ töi thêëy rêët àöng cha meå Viïåt Nam ta àaä eáp sûå hoåc cuãa treã quaá sûác, nhiïìu khi sûác treã chûa àïën trònh àöå êëy. Thêåm chñ ngûúâi ta cûá möîi nùm chó lo ài vêån àöång caác thêìy cö giaáo vaâ hiïåu trûúãng àïí cho con lïn lúáp, khöng cêìn biïët sûác con coá àïën trònh àöå hoåc vêën êëy khöng? Chuáng ta haäy nïn xem gûúng cuãa Montessori àïí böìi dûúäng sûác cho con. NHAÂ TREÃ ÀÊÌU TIÏN THAÂNH LÊÅP ÚÃ LA MAÄ Nùm 1907 múái bùæt àêìu lêåp úã La Maä (YÁ) “möåt nhaâ treã” (Casa des Bambins). Montessori duâng chûä “nhaâ treã” àïí phên biïåt vúái “vûúân treã” cuãa Froebel. Vò úã “vûúân treã” laâ ngûúâi ta vun tröìng treã con, sùén coá möåt “cö giaáo” luön luön böìi böí vun xúái cho caác nhaânh cêy quyá hoáa êëy mau àúm hoa kïët traái. Traái laåi “nhaâ treã” cuãa baâ Montessori coá yá nghôa khöng phaãi laâ nhaâ àïí cho treã con maâ chñnh laâ cuãa treã con. Treã con úã trong “nhaâ treã” seä thêëy laâ nhaâ cuãa mònh nhû cha vaâ meå coá nhaâ riïng vêåy. Trong “nhaâ treã” ngûúâi ta theo nguyïn tùæc àïí cho treã àûúåc tûå do söëng. Vò thïë múái nhêån àûúåc sûå phaát löå tûå nhiïn tñnh chêët treã. Coá thêëy tñnh chêët cuãa treã múái thi haânh giaáo duåc möåt caách hiïåu nghiïåm. Khi chúi thò töí chûác chung, àïën luác hoåc thò phaãi daåy riïng tûâng treã möåt, tuây theo têm lyá vaâ súã nùng cuãa tûâng treã möåt. Möîi treã coá möåt baân ghïë riïng khöng chung àuång. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 15 TÛÅ DO VAÂ KYÃ LUÊÅT Taåi nhaâ treã, ngûúâi ta àïí cho treã söëng tûå do, nhûng sûå söëng tûå do êëy khöng phaãi laâ khöng coá kyã luêåt. Caác baâ baão mêîu àaä daåy cho treã theo möåt kyã luêåt saáng suöët tûå hiïíu biïët vaâ tûå tòm lêëy caách söëng, chúá khöng phaãi troái buöåc treã. Khi duâng àïën sûå nghiïm cêëm laâ luác cêìn thêëy treã àuång àïën nhûäng viïåc vö ñch hoùåc coá haåi. Trong gia àònh caác baâ meå vò quaá àuâm boåc treã, laâm cho treã luön phuå thuöåc meå cha. ÚÃ “nhaâ treã” ngûúâi ta têåp cho treã söëng tûå lêåp tûâ sûå ùn uöëng, thay aáo quêìn, sûå saåch seä, cho àïën chúi àuâa àïìu àïí cho treã tûå töí chûác lêëy. Sûå sinh hoaåt êëy sau naây seä têåp cho treã söëng àúâi tûå lêåp rêët cêìn thiïët. KHÖNG THÛÚÃNG MAÂ CUÄNG KHÖNG PHAÅT Trong “nhaâ treã” sûå thûúãng vaâ phaåt àïìu boã. Àêy töi xin trñch ra möåt àoaån vïì vêën àïì naây: “Trong nhaâ treã” khi caác ngûúâi giuáp töi vaâ töi tröng thêëy möåt treã phaá rêìy chuáng baån hoùåc khöng chõu nghe lúâi khuyïn baão cuãa töi, töi liïìn nhúâ y sô khaám ngay treã êëy öëm àau gò khöng, dêìu treã bïì ngoaâi maånh khoãe nhû thûúâng. Chuáng töi laåi àïí riïng möåt caái baân nhoã vaâ ghïë nhoã trong möåt goác phoâng nhòn ra chöî àöng treã chúi. Chuáng töi buöåc treã bõ löîi ngöìi riïng ra, vaâ cho treã àuã caác thûá àöì chúi maâ treã muöën. Caách ngöìi riïng êëy laâm cho treã àùçm tñnh xuöëng. Vò trong luác êëy treã nhòn thêëy toaân thïí caác chuáng baån mònh, caách thûác hoå àûúng chúi àuâa, trêåt tûå vaâ sûå phuåc tuâng cuãa chuáng baån, laâm cho treã giaác ngöå. ÊËy laâ möåt baâi hoåc cho treã thêëy roä raâng, caác baâ baão mêîu khöng cêìn phaãi duâng lúâi noái maâ treã tûå hiïíu. Lêìn höìi treã nhêån thêëy sûå lúåi ñch àûúåc àûáng ngöìi, ùn chúi chung vúái baån. Tûâ àoá vïì sau treã caãm höëi möåt caách rêët tûå nhiïn vaâ lêëy laâm sung sûúáng khi àûúåc pheáp trúã vïì vúái anh em, vaâ lêëy laâm tûå http://ebooks.vdcmedia.com
 16. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 16 àùæc khi laâm àûúåc viïåc nhû anh chõ em khaác. Treã laåi caâng thûúng mïën töi vaâ caác cö giaáo". BAÂI HOÅC THEO CAÁ NHÊN Nhûäng baâi hoåc khöng phaãi daåy chung theo àaám àöng treã, maâ tuây theo têm lyá vaâ trònh àöå cuãa möîi treã maâ daåy nhûäng baâi vûâa húåp vúái sûác. Baâi hoåc coá tñnh chêët ngùæn nguãi, giaãn dõ, khöng cêìn phaãi nhiïìu lúâi, nhiïìu tiïëng chó cêìn nhûäng sûå xaác thûåc dïî hiïíu, àïí cho treã tûå hiïíu nhiïìu, tûå thñ nghiïåm nhiïìu hún laâ sûå baây veä tûâng ly tûâng tyá. Dûúái àêy laâ möåt thñ duå vïì möåt caách daåy treã vïì sûå nhêån biïët maâu sùæc: Lêìn thûá nhêët: chó cho treã: “Caái naây laâ maâu àoã, caái kia laâ maâu xanh'. Lêìn thûá hai: Bêy giúâ ta hoãi treã: “Em àûa cho ta caái naâo àoã, caái naâo xanh”. Àoá laâ sûå nhêån biïët. Lêìn thûá ba: Àïën sûå nhúá biïët: “Caái naây laâ maâu gò” (treã con phaãi traã lúâi cho àuáng tûâng maâu). NHÛÄNG GIAÁO CUÅ ÀÏÍ DAÅY TREÃ CUÃA BAÂ MONTESSORI Nhûäng giaáo cuå daåy treã cuãa baâ Montessori khaác vúái Froebel. Nhûäng giaáo cuå cuãa baâ laâ nhûäng maãnh göî, hoùåc khöëi göî coá thïí chöìng chêët vúái nhau coá thûá tûå nhû caái thaáp hay caái tam cêëp, http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 17 nhûäng têëm bia cùæt hònh chûä nhêåt, hònh vuöng, troân, tam giaác v.v... nhûäng khuön göî coá àoáng caác miïëng vaãi, coá gaâi nuát, àñnh khuy thùæt giêy àïí cho treã duâng caách thaáo, cúãi cho quen tay. Nhûäng khöëi nùång nheå àïí treã quen lûúång àûúåc sûác nùång nheå cuãa caác vêåt. Khi àem caác khöëi hònh ra, xoáa ài vaâ baão treã sùæp laåi cho coá thûá tûå, hoùåc bõt mùæt maâ súâ vaâ noái àûúåc hònh caác vêåt, nhúâ thïë treã seä ghi nhúá trong naäo hònh caác vêåt. Laåi duâng giêëy bia cùæt chûä ra, hoùåc viïët chûä lïn giêëy bùçng höì röìi raãi mùåt cûa lïn àïí thaânh chûä nöíi. Daåy cho treã möîi thûá chûä, röìi laåi bûng mùæt treã vaâ baão treã súâ àïí noái tûâng chûä möåt, caách êëy laâm cho treã ghi nhúá hònh chûä vaâo trñ. Ngoaâi caác nhoám chúi maâ hoåc êëy treã laåi hoåp laåi àïí laâm nhûäng troâ chúi chung hoùåc àïí têåp thïí thao, hoùåc laâm àêët tröng cêy. Trong khi chúi chung, cö giaáo coá thò giúâ laåi ài dêåy riïng cho tûâng treã möåt. Baâi hoåc yïn lùång: Montessrori laåi àùåt riïng ra nhûäng baâi hoåc yïn lùång têåp luyïån treã vïì thñnh giaác, tônh têm vaâ chuá yá. Baâi hoåc êëy baão treã àûáng im lùång àïí nghe tiïëng tñch tùæc cuãa möåt caái àöìng höì, nghe àûúåc nhiïìu tiïëng nhoã tyá maâ bònh thûúâng treã quaá röån raâng khöng thïí naâo nghe nöíi. Montessori phu nhên noái: “Töi àaä nhêån thêëy treã rêët vui veã theo kyã luêåt. Töi goåi caác treã nhòn vaâo töi. Töi àûáng im úã giûäa phoâng nhû khöng coá töi úã àêy, caác treã theo töi maâ im phùng phùæc. Chuáng töi nhêån thêëy sûå yïn tônh khaác thûúâng. Bao nhiïu sinh hoaåt röån rõp trong phoâng àïìu dêìn dêìn tiïu tan thaânh nhû möåt phoâng khöng coá ngûúâi. Khi êëy chuáng töi nghe tiïëng àöìng höì tñch tùæc trïn vaách, tiïëng êëy caâng ngaây caâng cao lïn khi sûå im lùång àaä àïën tuyïåt àöëi. Ngoaâi sên bay vaâo nhûäng tiïëng chim, tiïëng bûúác ài cuãa möåt treã nhoã. Caác treã cuãa töi àïìu ngaåc nhiïn vaâ caãm àöång vö cuâng. Töi ra hiïåu: “Haäy nhùæm mùæt laåi maâ nghe möåt tiïëng goåi”. Töi ài nheå qua bïn kia phoâng vaâ duâng möåt tiïëng goåi tyá ty maâ xa xùm àïí goåi tïn cuãa möåt treã. Treã naâo nghe àûúåc tïn liïìn roán reán qua bïn kia phoâng vaâ öm töi sung sûúáng quaá sûác. Caách chúi êëy tinh haão àïën nhûäng treã ba tuöíi maâ cuäng vui loâng yïn tônh àïí chúâ goåi àïën tïn mònh giûäa möåt phoâng 40 treã. Vúái baâi hoåc yïn tônh, töi http://ebooks.vdcmedia.com
 18. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 18 nhêån thêëy têm höìn cuãa treã cuäng thñch nhûäng cuöåc chúi coá vui thuá vïì tinh thêìn". Ta xem caách daåy treã cuãa Montessori laâ rêët taâi tònh khön kheáo. Uy quyïìn caác cö giaáo vêîn coá maâ treã vêîn àûúåc hoaân toaân sinh hoaåt tûå do, muöën laâm gò thò laâm, muöën chúi gò thò chúi. Nhûäng treã àaä biïët, chó laâm vaâ chúi nhûäng caái gò vö haåi vaâ hûäu ñch, caái gò caác cö giaáo bùçng loâng. TRÛÚÂNG MÊÎU GIAÁO CUÃA NÛÚÁC PHAÁP Ngoaâi hai phûúng phaáp giaáo duåc vaâ hoåc vêën cuãa nhi àöìng do Froebel vaâ Montessori chuã trûúng, úã nûúác Phaáp coân thûåc haânh phûúng phaáp giaáo duåc con treã bùçng caách töí chûác nhûäng trûúâng mêîu giaáo, rêët àûúåc thïë giúái taán dûúng. Chñnh phuã Phaáp rêët lûu yá àïën giaáo duåc con treã nïn nhûäng sùæc lïånh cuãa Böå Giaáo duåc Phaáp vïì vêën àïì êëy rêët phên minh vaâ coá yá nghôa. Töi xin trñch ra möåt àoaån sau: “Muåc àñch cuãa Trûúâng mêîu giaáo laâ àïí cho treã con dûúái tuöíi ài trûúâng chñnh thûác (tûâ 2 àïën 6 tuöíi) àûúåc coá chöî àïën têåp luyïån vaâ nhúâ sûå sùn soác cêìn thiïët àïí phaát triïín cú thïí, trñ thûác vaâ àaåo àûác”. “Trûúâng mêîu giaáo khöng phaãi laâ möåt trûúâng hoåc àuáng nhû nghôa cuãa noá, maâ chó laâ möåt chöî àïí treã traánh caác tai naån cuãa àûúâng phöë vaâ tai naån buöìn vùæng úã caác nhaâ khöng saåch seä”. “Giaá trõ cuãa baâ giaáo trûúâng mêîu giaáo khöng phaãi laâ úã sûå daåy têåp treã cho nhiïìu, maâ úã têëm loâng thûúng yïu vaâ biïët chùm nom sùn soác cho treã caã sûác khoãe vaâ tinh thêìn”. Ta xem caác huêën lïånh cuãa Böå giaáo duåc àoá thò thêëy rùçng trûúâng mêîu giaáo khöng phaãi laâ chöî àïí maâ dêåy hoåc cho treã, maâ chó laâ cú quan àïí dûå bõ cho treã àuã nùng lûåc sau naây coá thïí vaâo caác http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 19 trûúâng chñnh thûác. Caác baâ giaáo cêìn coá nghôa vuå laâ thûúng yïu treã vaâ chùm nom treã, giuáp àúä treã, múã mang tinh thêìn vaâ cú thïí. Baâ Kergomard, möåt nhaâ giaáo duåc con treã rêët danh tiïëng úã nûúác Phaáp àaä àûúåc chñnh phuã uyã cho chûác töíng thanh tra caác trûúâng mêîu giaáo, àaä tuyïn böë: “Thêåt laâ traái vúái luên lyá khi ngûúâi ta bùæt nhûäng treã con coân non núát nhêån möåt moán ùn maâ noá khöng thïí tiïu hoáa àûúåc, cuäng traái vúái luên lyá khi ngûúâi ta daåy cho treã con hoåc àoåc trong luác noá noái chûa soäi. Trûúâng mêîu giaáo khöng phaãi laâ trûúâng daåy hoåc maâ chñnh laâ trûúâng àïí dûúäng duåc”. NHÛÄNG CÖNG VIÏÅC TRONG TRÛÚÂNG MÊÎU GIAÁO Trong trûúâng mêîu giaáo ngûúâi ta phêìn nhiïìu daåy cho treã chúi àuâa coá yá nghôa, têåp haát, têåp thïí thao têåp theo caác phûúng phaáp cuãa Froebel vaâ Montessori. Nhiïìu cha meå cho con àïën caác trûúâng nhû thïë àïìu lêëy laâm ngaåc nhiïn sao con chûa hoåc vêìn, hoåc àoåc. Cha meå khöng hiïíu rùçng úã mêîu giaáo ngûúâi ta chó nuöi dûúäng sûác treã àïí àïën möåt ngaây treã phaát triïín cho àûúåc hoaân toaân. Baâ Kergomard khuyïn caác baâ Àöëc caác trûúâng mêîu giaáo nïn lûu yá àïën aãnh hûúãng tai haåi cuãa giaáo duåc xêëu bêåy úã gia àònh hoùåc xaä höåi àöëi vúái treã. Phêån sûå cuãa caác baâ giaáo trûúâng mêîu giaáo laâ phaãi caãi caách nhûäng têåp quaán, àûác tñnh xêëu do gia àònh àaä àaâo taåo cho treã. Kergomard phu nhên noái: “Muöën caãi taåo möåt têm höìn treã cho coá hiïåu quaã khöng phaãi chó laâ cho treã ghï súå sûå töåi löîi maâ chñnh laâm cho treã caãm hoáa, yïu mïën vaâ thûåc haânh àiïìu àaåo àûác. Nhûäng thoái hû nïët xêëu cuäng nhû bïånh truyïìn nhiïîm, treã con cêìn phaãi traánh xa vaâ khöng biïët àïën. Nhûäng àûác quyá tñnh hay cuäng truyïìn nhiïîm cêìn phaãi gieo tröìng cho treã, vaâ baây veä cho treã thûåc haânh nhûäng àûác tñnh êëy”. Baâ Kergomard laåi àûa ra möåt ñt thñ duå vïì nhûäng chuyïån khöng nïn kïí cho treã con nghe: “Möåt àûáa treã möîi ngaây meå noá cho http://ebooks.vdcmedia.com
 20. TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 20 möåt xu, qua àûúâng gùåp bêìy treã khaác ruã àaánh baåc thua saåch. Ngaây mai treã laåi àaánh laåi thua nûäa. Ban àêìu àaánh möåt xu, sau àaánh caã tiïìn meå noá giao cho noá ài mua haâng”. Möåt cêu chuyïån nhû thïë laâ coá yá rùn daåy treã khöng nïn àaánh baåc, nhûng caái muåc àñch luên lyá êëy àaä khöng coá aãnh hûúãng àöëi vúái têm höìn coân ngêy thú cuãa treã. Traái laåi, caái haânh àöång ùn cùæp tiïìn cuãa meå laåi laâm cho treã mau hiïíu, vaâ caãm hoáa, bùæt chûúác laâm theo. Trong trñ treã thûúâng àaä coá yá nghô: vúái xu haâo coá thïí àöíi àûúåc baánh keåo, nay coá àûáa treã kia àaä múã möëi cho treã hiïíu caách àïí lêëy àûúåc tiïìn cuãa meå vêåy. Cho nïn trong cêu chuyïån kïí cho con nghe khöng nïn lêëy viïåc aác àïí rùn àiïìu thiïån, maâ chñnh laâ cêìn lêëy àiïìu thiïån laâm àïì muåc àïí ngùn chùån sûå aác coá thïí túái. THÛÚÃNG VAÂ PHAÅT TRONG TRÛÚÂNG MÊÎU GIAÁO Àöëi vúái sûå thûúãng vaâ phaåt trong trûúâng mêîu giaáo cuäng giöëng nhû trong nhaâ treã cuãa Montessori. Baâ Kergomard noái: “Phêìn àöng caác treã con túái trûúâng mêîu giaáo tûâ ba tuöíi àïën saáu tuöíi”. Vêåy caác tuöíi êëy coá nïn trûâng phaåt khöng? Khöng, khöng nïn duâng sûå trûâng phaåt chñnh thûác. Baâ àöëc trûúãng chó can ngùn khöng cho treã laâm nhûäng viïåc gò haåi cho treã hoùåc cho ngûúâi khaác. Chúá coá chaán naãn trong sûå can ngùn êëy. Vúái sûå kiïn trò cuãa caác baâ giaáo, treã seä mêët dêìn tñnh xêëu vaâ têåp nhiïîm tñnh töët. Nhûäng treã khoá chõu, öìn aâo, dûä túån, bùæt àûáng riïng ra, treã laâm nuäng, cûá tûå nhiïn chúá coá can thiïåp. Khi treã thêëy sûå cö quaånh cuãa mònh vaâ muöën trúã laåi vui veã vúái chuáng baån thò nïn tiïëp àaäi niïìm núã an uãi treã vaâo treã nïn ùn nùn nhûäng viïåc lêìm löîi, treã seä sung sûúáng trong loâng. Nhûäng treã lûúâi biïëng seä khöng àûúåc chúi chung nïëu, khöng chung sûác vúái treã khaác. Treã ñch kyã khöng muöën chia phêìn vúái baån khaác, thò laåi khöng àûúåc hûúãng caác phêìn chia. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản