Tuyển tập những bài văn NLXH lớp 12

Chia sẻ: Ng Tien Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

4
1.815
lượt xem
459
download

Tuyển tập những bài văn NLXH lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lý trong cuộc đời: Tư tưởng , đạo lý cuộc đời bao gồm: Lý tưởng (lẽ sống), cách sống, hoạt động sống, mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha von, vợ chồng, anh em và những người thân thuộc khác)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập những bài văn NLXH lớp 12

 1. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p 1- Kh¸i niÖm: Qu¸ tr×nh kÕt hîp nh÷ng thao t¸c lËp luËn ®Ó l m râ nh÷ng vÊn ®Ò t− t−ëng, ®¹o lÝ trong cuéc ®êi. - T− t−ëng, ®¹o lÝ trong cuéc ®êi bao gåm: + LÝ t−ëng (lÏ sèng) + C¸ch sèng + Ho¹t ®éng sèng + Mèi quan hÖ trong cuéc ®êi gi÷a con ng−êi víi con ng−êi (cha con, vî chång, anh em v nh÷ng ng−êi th©n thuéc kh¸c). ë ngo i x héi cã c¸c quan hÖ trªn, d−íi, ®¬n vÞ, t×nh l ng nghÜa xãm, thÇy trß, b¹n bÌ... 2-Yªu cÇu a . HiÓu ®−îc vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn l g×. b. Tõ vÊn ®Ò nghÞ luËn ® x¸c ®Þnh, ng−êi viÕt tiÕp tôc ph©n tÝch, chøng minh nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña vÊn ®Ò, thËm chÝ so s¸nh, b n b¹c, b¸c bá... nghÜa l biÕt ¸p dông nhiÒu thao t¸c lËp luËn. c. Ph¶i biÕt rót ra ý nghÜa vÊn ®Ò 3- C¸ch l m - Tr−íc khi t×m hiÓu ®Ò ph¶i thùc hiÖn ba thao t¸c + §äc kÜ ®Ò b i + G¹ch ch©n c¸c tõ quan träng + Ng¨n vÕ (nÕu cã) - T×m hiÓu ®Ò a1. T×m hiÓu vÒ néi dung (®Ò cã nh÷ng ý n o) a2. Thao t¸c chÝnh (Thao t¸c l m v¨n) a3. Ph¹m vi x¸c ®Þnh dÉn chøng cña ®Ò b i - LËp d n ý + Më b i → Giíi thiÖu ®−îc hiÖn t−îng ®êi sèng cÇn nghÞ luËn. + Th©n b i → KÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ®Ó l m râ c¸c luËn ®iÓm v b n b¹c hoÆc phª ph¸n, b¸c bá. - Gi¶i thÝch kh¸i niÖm cña ®Ò b i - Gi¶i thÝch v chøng minh vÊn ®Ò ®Æt ra - Suy nghÜ (c¸ch ®Æt vÊn ®Ò Êy cã ®óng? hay sai). Më réng b n b¹c b»ng c¸ch ®i s©u v o vÊn ®Ò n o ®ã - mét khÝa c¹nh. PhÇn n y ph¶i cô thÓ, s©u s¾c tr¸nh chung chung. + KÕt b i → Nªu ra ph−¬ng h−íng, mét suy nghÜ míi tr−íc hiÖn t−îng ®êi sèng. 1
 2. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p ð S 1:“ Duy ch có gia ñình, ngư i ta m i tìm ñư c ch n nương thân ñ ch ng l i tai ương c a s ph n ” (Euripides) Anh (ch ) nghĩ th nào v câu nói trên? 1/ Gi i thích khái ni m c a ñ bài (câu nói) - GT câu nói: “T i sao ch có nơi gia ñình, ngư i ta m i tìm ñư c ch n nương thân ñ ch ng l i tai ương s ph n ?” Vì gia ñình có giá tr b n v ng và vô cùng to l n không b t c th gì trên cõi ñ i này sánh ñư c, cũng như không có b t c v t ch t cũng như tinh th n nào thay th n i. Chính gia ñình là cái nôi nuôi dư ng, ch che cho ta khôn l n?” - Suy ra v n ñ c n bàn b c ñây là: Vai trò, giá tr c a gia ñình ñ i v i con ngư i. 2/ Gi i thích, ch ng minh v n ñ : Có th tri n khai các ý: + M i con ngư i sinh ra và l n lên, trư ng thành ñ u có s nh hư ng, giáo d c to l n t truy n th ng gia ñình (d n ch ng: văn h c, cu c s ng). + Gia ñình là cái nôi h nh phúc c a con ngư i t bao th h : ñùm b c, ch che, giúp con ngư i vư t qua ñư c nh ng khó khăn, tr ng i trong cu c s ng. 3/ Kh ng ñinh, bàn b c m r ng v n ñ : + Kh ng ñ nh câu nói ñúng. B i ñã nhìn nh n th y ñư c vai trò, giá tr to l n c a gia ñình ñ i v i s hình thành và phát tri n nhân cách c a con ngư i, là n n t ng ñ con ngư i vươn lên trong cu c s ng. Tuy nhiên, câu nói chưa hoàn toàn chính xác. B i trong th c t cu c s ng, có r t nhi u ngư i ngay t khi sinh ra ñã không ñư c s ch che, ñùm b c, giáp d c, nâng ñ c a gia ñình nhưng v n thành ñ t, tr thành con ngư i h u ích c a XH. + Câu nói trên ñã ñ t ra v n ñ cho m i con ngư i, XH: B o v , xây d ng gia ñình m no, bình ñ ng, h nh phúc. Mu n làm ñư c ñi u ñó c n: trong GD m i ngư i ph i bi t thương yêu, ñùm b c ch che nhau; phê phán nh ng hành vi b o l c gia ñình, thói gia trư ng…. ð S 2: Anh / ch nghĩ như th nào v câu nói: “ð i ph i tr i qua giông t nhưng không ñư c cúi ñ u trư c giông t ” ( Trích Nh t ký ð ng Thuỳ Trâm) 1/ Gi i thích khái ni m c a ñ bài (câu nói) + Giông t ñây dùng ñ ch c nh gian nan ñ y th thách ho c vi c x y ra d d i . + Câu nói kh ng ñ nh: cu c ñ i có th tr i qua nhi u gian nan nhưng ch cúi ñ u trư c khó khăn, ch ñ u hàng th thách, gian nan. ( ðây là v n ñ ngh lu n) 2/ Gi i thích, ch ng minh v n ñ : Có th tri n khai các ý: + Cu c s ng nhi u gian nan, th thách nhưng con ngư i không khu t ph c. + Gian nan, th thách chính là môi trư ng tôi luy n con ngư i. 3/ Kh ng ñinh, bàn b c m r ng v n ñ : + Câu nói trên là ti ng nói c a m t l p tr sinh ra và l n lên trong th i ñ i ñ y bão táp, s ng th t ñ p và hào hùng. + Câu nói th hi n m t quan ni m nhân sinh tích c c : s ng không s gian nan , th thách , ph i có ngh l c và b n lĩnh. + Câu nói g i cho b n thân nhi u suy nghĩ: trong h c t p, cu c s ng b n thân ph i luôn có ý th c ph n ñ u vươn lên. B i cu c ñ i không ph i con ñư ng b ng ph ng mà ñ y chông gai, m i l n v p 2
 3. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p ngã không ñư c chán n n bi quan mà ph i bi t ñ ng d y vươn lên. ð có ñư c ñi u này thì c n ph i làm gì? ð S 3: “LÝ t−ëng l ngän ®Ìn chØ ®−êng . kh«ng cã lÝ t−ëng th× kh«ng cã ph−¬ng h−íng kiªn ®Þnh, m kh«ng cã ph−¬ng h−íng th× kh«ng cã cuéc sèng » (LÐp-T«i-xt«i ) . Anh (chÞ )hiÓu c©u nãi Êy thÕ n o v cã suy nghÜ g× trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu tu d−ìng lÝ t−ëng cña m×nh. Sau khi v o ®Ò b i viÕt cÇn ®¹t ®−îc c¸c ý 1/ Gi i thích: - Gi¶i thÝch lÝ t−ëng l g× ( §iÒu cao c¶ nhÊt, ®Ñp ®Ï nhÊt, trë th nh lÏ sèng m ng−êi ta mong −íc v phÊn ®Êu thùc hiÖn). - T¹i sao kh«ng cã lÝ t−ëng th× kh«ng cã ph−¬ng h−íng + Kh«ng cã môc tiªu phÊn ®¸u cô thÓ + ThiÕu ý chÝ v−¬n lªn ®Ó gi nh ®iÒu cao c¶ + Kh«ng cã lÏ sèng m ng−êi ta m¬ −íc - T¹i sao kh«ng cã ph−¬ng h−íng th× kh«ng cã cuéc sèng + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng phÊn ®Êu th× cuéc sèng con ng−êi sÏ tÎ nh¹t, sèng v« vÞ, kh«ng cã ý nghÜa , sèng thõa + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng trong CS gièng ng−êi lÇn b−íc trong ®ªm tèi kh«ng nh×n thÊy ®−êng. + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng, con ng−êi cã thÓ h nh ®éng mï qu¸ng nhiÒu khi sa v o vßng téi lçi ( chøng minh ) - Suy nghÜ nh− thÕ n o ? + VÊn ®Ì cÇn b×nh luËn : con ng−êi ph¶i sèng cã lÝ t−ëng. Kh«ng cã lÝ t−ëng, con ng−êi thùc sù sèng kh«ng cã ý nghÜa. + VÊn ®Ò ®Æt ra ho n to n ®óng. + Më réng : * Phª ph¸n nh÷ng ng−êi sèng kh«ng cã lÝ t−ëng * LÝ t−ëng cña thanh niªnta ng y nay l g× ( PhÊn ®Êu ®Î cã néi lùc m¹nh mÏ, giái giang ®¹t ®Ønh cao trÝ tuÖ v lu«n kÕt hîp víi ®¹o lÝ) * L m thÕ n o ®Ó sèng cã lÝ t−ëng + Nªu ý nghÜa cña c©u nãi. ð S 4: Gèt nhËn ®Þnh : Mét con ng−êi l m sao cã thÓ nhËn thøc ®−îc chÝnh m×nh . §ã kh«ng ph¶i l viÖc cña t− duy m l cña thùc tiÔn . H y ra søc thùc hiÖn bæn phËn cña m×nh, lóc ®ã b¹n lËp tøc hiÓu ®−îc gi¸ trÞ cña chÝnh m×nh Anh (chÞ ) hiÓu v suy nghÜ g× . Sau khi v o ®Ò b i viÕt cÇn ®¹t ®−îc c¸c ý - HiÓu c©u nãi Êy nh− thÕ n o ? + ThÕ n o l nhËn thøc ( thuéc ph¹m trï cña t− duy tr−íc cuéc sèng. NhËn thøc vÒ lÏ sèng ë ®êi, vÒ h nh ®éng cña ng−êi kh¸c, vÒ t×nh c¶m cña con ng−êi). + T¹i sao con ng−êi l¹i kh«ng thÓ nhËn thøc ®−îc chÝnh m×nh l¹i ph¶i qua thùc tiÔn . * Thùc tiÔn l kÕt qu¶ ®Î ®¸nh gi¸, xem xÐt mét con ng−êi . * Thùc tiÔn còng l c¨n cø ®Ó thö th¸ch con ng−êi . * Nãi nh− Gít : “Mäi lÝ thuyÕt chØ l m u x¸m, chØ cã c©y ®êi m i m i xanh t−¬i. - Suy nghÜ + VÊn ®Ò b×nh luËn l : Vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ng−êi. 3
 4. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : B n thªm vÒ vai trß thùc tiÔn trong nhËn thøc cña con ng−êi. * Trong häc tËp, chon nghÒ nghiÖp. * Trong th nh c«ng còng nh− thÊt b¹i, con ng−oiõ biÕt rót ra nhËn thøc cho m×nh ph¸t huy chç m¹nh. HiÓu chÝnh m×nh con ng−êi míi cã c¬ may thn h ®¹t. + Nªu ý nghÜa lêi nhËn ®Þnh cña Gít ð S 5: B¸c Hå d¹y :Chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®øc tÝnh trong s¹ch, chÊt ph¸c, h¨ng h¸i, cÇn kiÖm, xãa bá hÕt nh÷ng vÕt tÝch n« lÖ trong t− t−ëng v h nh ®éng. Anh (chÞ ) hiÓu v suy nghÜ g× ? Sau khi v o ®Ò b i viÕt cÇn ®¹t ®−îc c¸c ý - HiÓu c©u nãi Êy nh− thÕ n o ? + Gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm. * ThÕ n o l ®øc tÝnh trong s¹ch ( gi÷ g×n b¶n chÊt tèt ®Ñp, kh«ng l m viÖc xÊu ¶nh h−ëng®Õn ®¹o ®øc con ng−êi.) * ThÕ n o l chÊt ph¸c ( ch©n thËt, gi¶n dÞ hßa víi ®êi th−êng, kh«ng l m viÖc xÊu ¶nh h−ëng tíi ®¹o ®øc con ng−êi) * ThÕ n o l ®øc tÝnh cÇn kiÖm ( siªng n¨ng, t»n tiÖn) + T¹i sao con ng−êi ph¶i cã ®øc tÝnh trong s¹ch, chÊt ph¸c h¨ng h¸i cÇn kiÖm? * §©y l ba ®øc tÝnh quan träng cña con ng−êi : cÇn kiÖm, liªm chÝnh, ch©n thËt. * Ba ®øc tÝnh Êy gióp con ng−êi h nh tr×nh trong cuéc sèng. * Ba ®øc tÝnh Êy l m nªn ng−êi cã Ých. - Suy nghÜ + VÊn ®Ì cÇn b×nh luËn l g× ? B¸c nªu phÈm chÊt quan träng, cho ®ã l môc tiªu ®Ó mäi ng−êi phÊn ®Êu rÌn luyÖn. §ång thêi Ng−êi yªu cÇu xãa bá nh÷ng biÓu hiÖn cña t− t−ëng, h nh ®éng n« lÖ, cam chÞu trong mçi chóng ta. + Kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò : ®óng + Më réng : * L m thÕ n o ®Ó rÌn luyÖn 3 ®øc tÝnh B¸c nªu v xãa bá t− t−ëng, h nh ®éng n« lÖ. * Phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i * Nªu ý nghÜa vÊn ®Ò. ð S 6: “M t quy n sách t t là m t ngư i b n hi n” Hãy gi i thích và ch ng minh ý ki n trên G IÝ I/ M bài: Sách là m t phwong ti n quan tr ng giúp ta r t nhi u trong quá trình h c t p và rèn luy n, giúp ta gi i ñáp th c m c, gi i trí…Do ñó, có nh n ñ nh” M t quy n sách t t là ngư i b n hi n II/ Thân bài 1/ Gi i thích Th nào là sách t t và t i sao ví sách t t là ngư i b n hi n + Sách t t là lo i sách m ra co ta chân tr i m i, giúp ta m mang ki n th c v nhi u m t: cu c s ng, con ngư i, trong nư c, th gi i, ñ i xưa, ñ i nay, th m chí c nh ng d ñ nh tương lai, khoa h c vi n tư ng. + B n hi n ñó là ngư i b n có th giúp ta chia s nh ng n i ni m trong cu c s ng, giúp ta vươn lên trong h c t p, cu c s ng. Do tác d ng t t ñ p như nhau mà có nh n ñ nh ví von “M t quy n sách t t là m t ngư i b n hi n”. 4
 5. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p 2/ Phân tích, ch ng minh v n ñ + Sách t t là ngư i b n hi n k cho ta bao ñi u thương, bao ki p ngư i ñiêu linh ñói kh mà v n gi tr n v n nghĩa tình: - Ví d ñ hi u ñư c s ph n ngư i nông dân trư c cách m ng không gì b ng ñ c tác ph m t t ñèn c a Ngô T t T , Lão H c c a Nam Cao. - Sách cho ta hi u và c m thông v i bao ki p ngư i, v i nh ng m nh ñ i nh ng nơi xa xôi, giúp ta vươn t i chân tr i c a ư c mơ, ư c mơ m t xã h i t t ñ p. + Sách giúp ta chia s , an i nh ng lúc bu n chán: Truy n c tích, th n tho i,… 3/ Bàn b c, m r ng v n ñ + Trong xã h i có sách t t và sách x u, b n t t và b n x u. + Liên h v i th c t , b n thân: ð S 7: Có ngư i yêu thích văn chương, có ngư i say mê khoa h c. Hãy tìm n i dung tranh lu n cho hai ngư i y. G IÝ I/ M bài: Gi i thi u vai trò, tác d ng c a văn chương và khoa h c. Nêu n i dung yêu c u ñ II/ Thân bài: 1/ Tìm l p lu n cho ngư i yêu khoa h c + Khoa h c ñ t ñư c nh ng thành t u r c r v i nh ng phát minh có tính quy t ñ nh ñưa loài ngư i phát tri n. - Hàng trăm phát minh khoa h c: máy móc, h t nhân,…T t c ñã ñ y m nh m i lĩnh v c s n xu t công nghi p, nông nghi p, văn hóa, giáo d c,… - Ví d : Sách v nh kĩ thu t in n, con ngư i m i ghi chép ñư c + Nh khoa h c mà con ngư i m i khám phá ra ñư c nh ng ñi u bí n trong vũ tr , v con ngư i. ð i s ng con ngư i m i phát tri n nâng cao. + Trái v i l i ích c a khoa h c, văn chương không mang l i ñi u gì cho xã h i: l n l n th c hư, mơ m ng vi n vông; ch ñ tiêu khi n, ñôi khi l i có h i… 2/ L p lu n c a ngư i yêu thích văn chương + Văn chương hình thành và phát tri n ñ o ñ c con ngư i, hư ng con ngư i ñ n nh ng ñi u: chân, thi n, m . + Văn chương hun ñúc ngh l c, rèn luy n ý chí, b n lĩnh cho ta + Văn chương còn là vũ khí s c bén ñ ñ u tranh cho ñ c l p dân t c. + Trái v i m i giá tr v tư tư ng, tình c m mà văn chương hình thành cho con ngư i. KHKT ch mang l i m t s ti n nghi v t ch t cho con ngư i, mà không chú ý ñ n ñ i s ng tình c m, làm con ngư i s ng bàng quang, th ơ, l nh lùng. Hơn n a KHKT có ti n b như th nào mà không ñư c soi r i dư i ánh sáng c a lương tri con ngư i s ñ y nhân lo i t i ch b t c. III/ K t lu n: Kh ng ñ nh vai trò c hai (V t ch t và tinh th n) ð S 8: “ði u gì ph i thì c làm cho kì ñư c dù là ñi u ph i nh . ði u gì trái thì h t s c tránh, dù là m t ñi u trái nh ” Suy nghĩ v l i d y c a Bác H . 5
 6. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p G IÝ I/ M bài: Gi i thi u l i d y c a Bác. II/ Thân bài 1/ Gi i thích câu nói + ði u ph i là gì? ði u ph i nh là gì? ði u ph i là nh ng ñi u ñúng, ñi u t t, ñúng v i l ph i, ñúng v i quy lu t, t t v i xã h i v i m i ngư i, v i t qu c, dân t c. Ví d + ði u trái là gì? ði u trái nh là gì? => L i d y c a Bác H : ð i v i ñi u ph i, dù nh , chúng ta ph i c s c làm cho kì ñư c, tuy t ñ i không ñư c có thái ñ coi thư ng nh ng ñi u nh . Bác cũng b o chúng ta: ñ i v i ñi u trái, dù nh cũng ph i h t s c tránh t c là ñ ng làm và tuy t ñ i không ñư c làm. 2/ Phân tích ch ng minh v n ñ + Vì sao ñi u ph i chúng ta ph i c làm cho kì ñư c, dù là nh ? Vì vi c làm ph n ánh ñ o ñ c c a con ngư i. Nhi u vi c nh h p l i s thành vi c l n. + Vì sao ñi u trái l i ph i tránh. Vì t t c ñ u có h i cho mình và cho ngư i khác. Làm ñi u trái, ñi u x u s tr thành thói quen. 3/ Bàn b c m r ng v n ñ + Tác d ng c a l i d y: nh n th c, soi ñư ng. + Phê phán nh ng vi c làm vô ý th c, thi u trách nhi m. ð S 9: “ S c u th trong b t c ngh gì cũng là m t s b t lương”. (Nam Cao) Suy nghĩ c a anh, ch v ý ki n trên. G IÝ 1/: Gi i thích ý ki n c a Nam Cao: C u th : làm vi c thi u trách nhi m, v i vàng, h i h t, không chú ý ñ n k t qu . B t lương: không có lương tâm. Nam Cao phê phán v i m t thái ñ m nh m , d t khoát (dùng câu kh ng ñ nh): c u th trong công vi c là bi u hi n c a thái ñ vô trách nhi m, c a s b t lương.( V n ñ c n ngh lu n) 2/ Phân tích, ch ng minh, bàn lu n v n ñ : Vì sao l i cho r ng c u th trong công vi c là bi u hi n c a thái ñ vô trách nhi m, c a s b t lương. Vì: +Trong b t c ngh nghi p, công vi c gì, c u th , v i vàng cũng ñ ng nghĩa v i gian d i, thi u ý th c, + Chính s c u th trong công vi c s d n ñ n hi u qu th p kém, th m chí hư h ng, d n ñ n nh ng tác h i khôn lư ng. 3/ Kh ng ñ nh, m r ng v n ñ : M i ngư i trên b t c lĩnh v c, công vi c gì cũng c n c n tr ng, có lương tâm, tinh th n trách nhi m v i công vi c; coi k t qu công vi c là thư c ño lương tâm, ph m giá c a con ngư i. Th c ch t, Nam Cao mu n xây d ng, kh ng ñ nh m t thái ñ s ng có trách nhi m, g n bó v i công vi c, có lương tâm ngh nghi p. ðó là bi u hi n c a m t nhân cách chân chính. ð i v i th c t , b n thân như th nào? 6
 7. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p ð S 10: V n d ng ki n th c xã h i và ñ i s ng ñ vi t bài ngh lu n xã h i ng n (không quá 400 t ). Có ý ki n cho r ng: “Vào ñ i h c là con ñư ng ti n thân duy nh t c a tu i tr ngày nay”. Suy nghĩ c a anh (ch ) v v n ñ trên? G IÝ a) Yêu c u v k năng Bi t cách làm bài văn ngh lu n xã h i; k t c u ch t ch , di n ñ t lưu loát; không m c l i chính t ; l i dùng t và ng pháp. b) Yêu c u v ki n th c Thí sinh có th ñưa ra nh ng ý ki n riêng và trình bày theo nhi u cách khác nhau nhưng c n chân thành thi t th c, h p lý, ch t ch và thuy t ph c. C n nêu b t ñư c các ý chính sau: - Vào ñ i h c, con ñư ng ti n thân quan tr ng và ñ p ñ , r t ñáng mơ ư c: N n kinh t ngày nay là n n kinh t tri th c, phát tri n trên n n t ng c a nh ng tri th c hi n ñ i v t t c m i phương di n; tu i tr là th i kỳ t t nh t cho vi c ti p thu ki n th c m i, nh t là nh ng ki n th c khoa h c hi n ñ i… - Tuy nhiên, không ph i b t kỳ ai sau khi h c xong THPT, cũng ph i vào ñ i h c (Do nhi u nguyên nhân ch quan, khách quan ) - Còn nhiêù con ñư ng ti n thân khác (m i thanh niên tuỳ vào hoàn c nh c th , ch n cho mình con ñư ng phù h p ñ l p nghi p...) ð S 11 : LÝ t−ëng l ngän ®Ìn chØ ®−êng, kh«ng cã lÝ t−ëng th× kh«ng cã ph−¬ng h−íng kiªn ®Þnh, m kh«ng cã ph−¬ng h−íng th× kh«ng cã cuéc sèng (LÐp-T«i-xt«i ) . Anh (chÞ )hiÓu c©u nãi Êy thÕ n o v cã suy nghÜ g× trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu tu d−ìng lÝ t−ëng cña m×nh G IÝ 1. Gi i thích: LÝ t−ëng: §iÒu cao c¶ nhÊt, ®Ñp ®Ï nhÊt, trë th nh lÏ sèng m ng−êi ta mong −íc v phÊn ®Êu thùc hiÖn. 2. Lý gi i: - Kh«ng cã lÝ t−ëng th× kh«ng cã ph−¬ng h−íng + Kh«ng cã môc tiªu phÊn ® u cô thÓ + ThiÕu ý chÝ v−¬n lªn ®Ó gi nh ®iÒu cao c¶ + Kh«ng cã lÏ sèng m ng−êi ta m¬ −íc - Kh«ng cã ph−¬ng h−íng th× kh«ng cã cuéc sèng + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng phÊn ®Êu th× cuéc sèng con ng−êi sÏ tÎ nh¹t, sèng v« vÞ, kh«ng cã ý nghÜa , sèng thõa + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng trong cu c s ng gièng ng−êi lÇn b−íc trong ®ªm tèi kh«ng nh×n thÊy ®−êng. + Kh«ng cã ph−¬ng h−íng, con ng−êi cã thÓ h nh ®éng mï qu¸ng nhiÒu khi sa v o vßng téi lçi ( chøng minh ) 3. Bàn lu n: Suy nghÜ nh− thÕ n o ? + Con ng−êi ph¶i sèng cã lÝ t−ëng. Kh«ng cã lÝ t−ëng, con ng−êi thùc sù sèng kh«ng cã ý nghÜa. + Phª ph¸n nh÷ng ng−êi sèng kh«ng cã lÝ t−ëng 7
 8. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + LÝ t−ëng cña thanh niªn ta ng y nay l : PhÊn ®Êu, ren luy n ® cã tài, ñ c xây d ng ñ t nư c + VÊn ®Ò ®Æt ra ho n to n ®óng. ð S 12: Có m t nhà xã h i h c, trong khi ñi tìm hi u th c t cho ñ tài c a mình s p vi t thì g p m t trư ng h p khá thú v : Anh A và anh B ñ u có m t ngư i cha nghi n ng p và vũ phu. Sau này, anh A tr thành m t chàng trai luôn ñi ñ u trong công tác phòng ch ng t n n xã h i và b o l c gia ñình. Còn anh B thì l i là m t phiên b n c a cha anh. Nhà xã h i h c ñã ñ t cùng m t câu h i cho c hai ngư i: "ði u gì khi n anh tr nên như th ?” Và nhà xã h i h c ñã nh n ñư c cùng m t câu tr l i: "Có m t ngư i cha như th , nên tôi ph i như th ". Anh, ch hãy vi t m t bài lu n ng n (không quá 400 t ), trình bày suy nghĩ c a mình v câu chuy n trên. G IÝ - Yêu c u v hình th c: Vi t ñư c ki u bài ngh lu n v m t tư tư ng, ñ o lí. - Yêu c u v n i dung: Bài làm có th có nhi u cách di n ñ t, nhưng ph i ñ m b o ñư c hai ý sau: + M t trong nh ng n n t ng quan tr ng hình thành nên nhân cách con ngư i là gia ñình. ( b u thì tròn, ng thì dài - G n m c thì ñen, g n ñèn thì sáng) + S c m nh c a con ngư i n m ý chí và ngh l c. 1- Kh¸i niÖm - Sö dông tæng hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ®Ó l m cho ng−êi ®äc hiÓu râ, hiÓu ®óng, hiÓu s©u ®Ó ®ång t×nh tr−íc nh÷ng hiÖn t−îng ®êi sèng, cã ý nghÜa XH. §ã l NL vÒ mét hiÖn t−îng ®êi sèng 2-Yªu cÇu a. Ph¶i hiÓu râ, hiÓu ®óng, hiÓu s©u b¶n chÊt hiÖn t−îng. Muèn vËy ph¶i ®i s©u t×m tßi, gi¶i thÝch. b. Qua hiÖn t−îng ®ã chØ ra vÊn ®Ò cÇn quan t©m l g×? Trªn c¬ së n y m ph©n tÝch, b n b¹c hoÆc so s¸nh, b¸c bá.... NghÜa l ph¶i biÕt phèi hîp nhiÒu thao t¸c lËp luËn chØ ra ®óng, sai, nguyªn nh©n c¸ch kh¾c phôc, b y tá th¸i ®é cña m×nh. 3-C¸ch l m 8
 9. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn ngh lu n. + Gi i thích, ch ng minh v n ñ : Có th tri n khai các ý: + Suy nghÜ v h nh ®éng nh− thÕ n o trư c v n ñ ? ð S 1: Anh ( chÞ ) cã suy nghÜ v h nh ®éng nh− thÕ n o tr−íc t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng hiÖn nay. a- Sau khi v o ®Ò b i viÕt cÇn ®¹t ®−îc c¸c ý. 1/ X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn ngh lu n. + Tai n¹n giao th«ng ®©y l vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra ®èi víi mäi ph−¬ng tiÖn, mäi ng−êi tham ra giao th«ng nhÊt l giao th«ng trªn ®−êng bé. + VÊn ®Ò Êy ®Æt ra ®èi víi tuæi trÎ häc ®−êng. Chóng ta ph¶i suy nghÜ v h nh ®éng nh− thÕ n o ®Ó l m gi¶m tíi møc tèi thiÓu tai n¹n giao th«ng. VËy vÊn ®Ò cÇn b n luËn l : Vai trß tr¸ch nhiÖm tõ suy nghÜ ®Õn h nh ®éng cña tuæi trÎ häc ®−êng gãp phÇn l m gi¶m thiÓu tai n¹n giao th«ng. 2/ Gi i thích, ch ng minh v n ñ : Có th tri n khai các ý: + Tai n¹n giao th«ng nhÊt l giao th«ng ®−êng bé ®ang diÔn ra th nh vÊn ®Ò lo ng¹i cña x héi. + C¶ XH ®ang hÕt søc quan t©m. Gi¶m thiÓu TNGT ®©y l cuéc vËn ®äng lín cña to n x héi. + Tuæi trÎ häc ®−êng l mét lùc l−îng ®¸ng kÓ trùc tiÕp tham gia giao th«ng. Vi thÕ tuæi trÎ häc ®−êng cÇn suy nghÜ v h nh ®éng phï hîp ®Ó gãp phÇn l m gi¶m thiÓu tai n¹n giao th«ng. 3/ Suy nghÜ v h nh ®éng nh− thÕ n o trư c v n ñ ? + An to n giao th«ng gãp phÇn gi÷ g×n an ninh trËt tù x héi v ®¶m b¶o h¹nh phóc gia ®×nh. BÊt cø tr−êng hîp n o, ë ®©u ph¶i nhí “an to n l b¹n tai n¹n l thï”. + An to n giao th«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa x héi m cßn cã ý nghÜa quan hÖ quèc tÕ nhÊt l trong thêi buæi héi nhËp n y. + B¶n th©n chÊp h nh tèt luËt lÖ giao th«ng ( kh«ng ®i d n h ng ngang ra ®−êng, kh«ng ®i xe m¸y tíi tr−êng, kh«ng phãng xe ®¹p nhanh hoÆc v−ît Èu, chÊp h nh c¸c tÝn hiÖu chØ dÉn trªn ®−êng giao th«ng. Ph−¬ng tiÖn b¶o ®¶m an to n… + VËn ®éng mäi ng−êi chÊp h nh luËt lÖ giao th«ng. Tham ra nhiÖt t×nh v o c¸c phong tr o tuyªn truyÒn cæ ®éng hoÆc viÕt b¸o nªu ®iÓn h×nh ng−êi tèt , viÖc tèt trong viÖc gi÷ g×n an to n giao th«ng. ð Sè 2: Anh ( chÞ ) cã suy nghÜ g× v h nh ®éng nh− thÕ n o tr−íc hiÓm ho¹ cña c¨n bÖnh HIV/AIDS. - Giíi thiÖu vÊn ®Ò: ë thÕ kØ 21 chóng ta chøng kiÕn nhiÒu vÊn ®Ò hÖ träng. Trong ®ã hiÓm häa c¨n bÖnh HIV/AIDS l ®¸ng chó ý. - Nh÷ng con sè biÕt nãi. + Mçi phót ®ång hå cña mét ng y tr«i ®i cã kho¶ng 10 ng−êi bÞ nhiÔm HIV. + ë nh÷ng n¬i bÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒ, tuæi thä cña ng−êi d©n bÞ gi¶m sót nghiªm träng. + HIV dang l©y lan b¸o ®éng ë phô n÷, chiÕm mét nö sè ng−êi bÞ nhiÔm trªn to n thÕ giíi. + Khu vùc §«ng ¢u v to n bé Ch©u ¸. - L m thÕ n o ®Ó ng¨n chÆn hiÓm häa n y? 9
 10. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + §−a vÊn ®Ò AIDS lªn vÞ trÝ h ng ®Çu trong ch−¬ng tr×nh nghÞ sù cña mçi quèc gia. + Mçi ng−êi ph¶i tù ý thøc ®Ó tr¸nh xa c¨n bÖnh n y. + Kh«ng k× thÞ ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh AIDS. + Më réng m¹ng l−íi tuyªn truyÒn. ð tham kh o Anh(ch ) có suy nghĩ gì v t n n nghi n ma tuý hi n nay? G IÝ * ð tv nñ : - Cùng v i s phát tri n c a ñ t nư c, có r t nhi u t n n xã h i ñã và ñang gây tác h i không nh cho cu c s ng c a chúng ta. - T n n xã h i : nghi n ma tuý ñang gay kh ng ho ng nư c ta và trên th gi i. * Gi i quy t v n ñ : - Gi i thích : + T n n xã h i là hi n tư ng xã h i bao g m nh ng hành vi sai l ch chu n m c xã h i, gây h u qu x u v m i m t ñ i s ng xã h i. + Ma tuý là tên g i chung các ch t kích thích, gây tr ng thái ngây ng t, ñ d n, dùng quen thành nghi n như thu c phi n, heroin... → Ma tuý là m t t n n xã h i c n ñư c lo i b càng nhanh càng t t. - Lý gi i t i sao - b i nh ng tác h i ghê g m : + V i ngư i nghi n : s c kho gi m, h c t p và làm vi c sa sút, m t ñ o ñ c, nhân cách, ch t do dùng quá li u... + V i gia ñình ngư i nghi n : m t yên n, h nh phúc, tán gia b i s n... + V i xã h i : nh hư ng ñ n tr t t an ninh- t i ph m gia tăng, kéo s phát tri n c a xã h i xu ng. + V i ñ t nư c : nh hư ng ñ n s phát tri n, làm suy y u th h tr - th h tương lai s làm ch ñ t nư c. - C n bài tr t n n này : + Th y nguyên nhân ñ tránh : * Th t nghi p * Thi u s quan tâm c a gia ñình * Ham vui, ñua ñòi, b n bè r + Bi n pháp : * Giáo d c, tuyên truy n - m t s phim nh có tính giáo d c. * X ph t nghiêm kh c nh ng k buôn bán. * K t h p gia ñình- nhà trư ng-xã h i. 3. K t thúc v n ñ : - Hãy nói không v i ma tuý. - S ng c n có ý chí, ngh l c và lý tư ng ñ v ng bư c vào tương lai. ð S 3: M«i tr−êng sèng ®ang hñy ho¹Þ G iý: Sau khi v o ®Ò b i viÐt cÇn ®¹t ®−îc c¸c ý. - M«i tr−êng sèng bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò g× (nguån n−íc, nguån thøc ¨n, bÇu kh«ng khÝ, c©y xanh trªn mÆt ®Êt). - M«i tr−êng sèng ®ang bÞ ®e däa nh− thÕ n o? + Nguån n−íc. 10
 11. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + Nguån thøc ¨n. + BÇu kh«ng khÝ. + Rõng ®Çu nguån. - Tr¸ch nhiÖm cña mçi chóng ta. ð S 4: “Trong th gi i AIDS kh c li t này không có khái ni m chúng ta và h . Trong th gi i ñó, im l ng ñ ng nghĩa v i cái ch t” (Thông ñi p nhân Ngày Th gi i phòng ch ng AIDS, 1-12-2003 – Cô-phi An-nan. Theo Ng văn 12, t p m t, trang 82,NXB Giáo d c, 2008) Anh/ ch suy nghĩ như th nào v ý ki n trên? G iý Yêu c u v ki n th c: - Nh n th c rõ nguy cơ c a ñ i d ch AIDS ñang hoành hành trên th gi i. + Mçi phót ®ång hå cña mét ng y tr«i ®i cã kho¶ng 10 ng−êi bÞ nhiÔm HIV. + ë nh÷ng n¬i bÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒ, tuæi thä cña ng−êi d©n bÞ gi¶m sót nghiªm träng. + HIV dang l©y lan b¸o ®éng ë phô n÷, chiÕm mét nö sè ng−êi bÞ nhiÔm trªn to n thÕ giíi. + Khu vùc §«ng ¢u v to n bé Ch©u ¸. - L m thÕ n o ®Ó ng¨n chÆn hiÓm häa n y? + Thái ñ ñ i v i nh ng nh ng ngư i b HIV/AIDS: không nên có s ngăn cách, s kỳ th phân bi t ñ i x (không có khái ni m chúng ta và h ). L y d n ch ng c th . + Ph i có hành ñ ng tích c c b i im l ng là ñ ng nghĩa v i cái ch t.( t nêu phương hư ng hành ñ ng: ñưa vÊn ®Ò AIDS lªn vÞ trÝ h ng ®Çu trong ch−¬ng tr×nh nghÞ sù cña mçi quèc gia; Mçi ng−êi ph¶i tù ý thøc ®Ó tr¸nh xa c¨n bÖnh n y; kh«ng k× thÞ ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng ng−êi m¾c bÖnh AIDS; më réng m¹ng l−íi tuyªn truyÒn…) ð THAM KH O Trong Th«ng ®iÖp nh©n Ng y ThÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-2-2003, C«-phi An-nan viÕt: " Trong thÕ giíi khèc liÖt cña AIDS, kh«ng cã kh¸i niÖm chóng ta v hä. Trong thÕ giíi ®ã, im lÆng ®ång nghÜa víi c¸i chÕt" (Ng÷ v¨n 12, tËp, NXB Gi¸o dôc, 2008, tr. 82) Anh/ chÞ suy nghÜ nh− thÕ n o vÒ ý nghÜ trªn? G IÝ 1. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: BiÕt c¸ch l m b i nghÞ luËn x héi. kÕt cÊu b i viÕt chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 2. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: a. Më b i: - Giíi thiÖu vÒ vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn - TrÝch dÉn ý kiÕn cña C«-phi An-nan. b. Th©n b i: ThÝ sinh cã thÓ tr×nh b y theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ v hîp lÝ theo hÖ thèng ý sau - Nªu râ hiÖn t−îng: + Thùc tr¹ng cña ®¹i dÞch HIV/AIDS trªn thÕ giíi nãi chung v ViÖt Nam nãi riªng: tèc ®é l©y nhiÔm, con ®−êng l©y nhiÔm, møc ®é l©y nhiÔm... 11
 12. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p + Th¸i ®é cña mäi ng−êi víi nh÷ng bÖnh nh©n nhiÔm HIV cßn cã sù k× thÞ, ng¨n c¸ch, ph©n biÖt ®èi xö. - Gi¶i ph¸p: + Phª ph¸n nh÷ng h nh ®éng k× thÞ, ng¨n c¸ch, ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng bÖnh nh©n HIV. Tõ ®ã mäi ng−êi ph¶i tõ bá th¸i ®é k× thÞ, ng¨n c¸ch, ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng bÖnh nh©n HIV (kh«ng cã kh¸i niÖm chóng ta v hä). + Ph¶i cã h nh ®éng tÝch cùc, cô thÓ bëi im lÆng ®ång nghÜa víi c¸i chÕt. + Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh ®Ó gãp phÇn ph¸ vì sù ng¨n c¸ch gi÷a mäi ng−êi v bªnh nh©n nhiÔm HIV: tuyªn truyÒn, vËn ®éng, h nh ®éng cô thÓ.... c. KÕt b i: B y tá suy nghÜ cña ng−êi viÕt. ð S 5: M t ngư i ñi du l ch b n phương, khi tr v quê nhà, b n bè, ngư i thân h i anh: nơi nào trên ñ t nư c mình ñ p nh t, anh ñã tr l i: “ Không nơi nào ñ p b ng quê hương” Ý ki n c a anh, ch . G iý 1/ Gi i thích v n ñ : ðây là c m nh n c a m t ngư i ñã t ng ñi kh p ñó ñây, thư ng th c c nh ñ p 4 phương nhưng anh v n kh ng ñ nh quê hương mình ñ p nh t. 2/ Phân tích, ch ng minh, bàn lu n v n ñ : Vì sao quê hương mình l i ñ p nh t, vì: -Quê hương là nơi sinh ra l n lên trư ng thành,in d u bao k ni m bu n vui... -Quê hương có ngư i thân v i nh ng tình c n yêu thương g n bó... -Quê hương còn là nh ng c nh s c thiên nhiên ñ p ñ ,bình d mà nên thơ,là s n v t ñ c trưng v i hương v quê nhà ñ m ñà khó quên... 3/ Kh ng ñinh, m r ng v n ñ : M t câu nói có ý nghĩa: -Th hi n lòng t hào kiêu hãnh v quê hương -Th hi n tình yêu quê hương ñ t nư c ñ m th m thu chung... -Nh n nh con ngư i có ý th c xây d ng b o v quê hương. §Ò Sè 6 : Hãy vi t m t bài văn ng n ( không quá 400 t ) phát bi u ý ki n v v n ñ sau: Hi n tư ng s ng th ơ, vô c m, thi u trách nhi m v i ngư i thân, gia ñình và c ng ñ ng trong th h tr hi n nay G iý * Yêu c u v kĩ năng: Bi t cách làm bài văn ngh lu n xã h i; k t c u ch t ch , di n ñ t lưu loát; không m c l i chính t , dùng t và ng pháp. *Yêu c u v ki n th c: H c sinh có th ñưa ra nh ng ý ki n riêng và trình bày theo nhi u cách khác nhau nhưng c n chân thành, thi t th c, h p lí, ch t ch và thuy t ph c. C n nêu b t ñư c các ý chính sau: A. M bài B. Thân bài 12
 13. http://Onbai.org T i mi n phí ð thi, eBook, Tài li u h c t p 1. Th c tr ng c a l i s ng th ơ vô c m: Hi n ñang là m t xu hư ng c a r t nhi u h c sinh, thanh niên: s ng ích k , ham chơi, ch bi t ñòi h i, hư ng th không có trách nhi m v i gia ñình, xã h i. Th m chí có h c sinh tìm ñ n cái ch t ch vì cha m không ñáp ng các yêu c u c a m ình... 2. Nguyên nhân - Xã h i phát tri n, nhi u các lo i hình vui chơi gi i trí. N n kinh t th trư ng khi n con ngư i coi tr ng v t ch t, s ng th c d ng hơn - Do ph huynh nuông chi u con cái... - Nhà trư ng, xã h i chưa có các bi n pháp qu n lí, giáo d c thích h p ............. 3. H u qu - Hi n tư ng s ng th ơ, vô c m, thi u trách nhi m v i ngư i thân, gia ñình và c ng ñ ng trong th h tr hi n nay.d n ñ n vi c ........... 5. Bi n pháp gi i quy t v n ñ trên. C. K t bài : Bài h c rút ra cho b n thân v nhi m v h c t p và tu dư ng ñ o ñ c, s ng có trách nhi m v i b n thân, gia ñình và xã h i. 13
Đồng bộ tài khoản