Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống

Chia sẻ: NGUYỄN HỮU TRƯỜNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
605
lượt xem
308
download

Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập thơ tình yêu và cuộc sống

 1. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 1 MUÅC LUÅC THÚ TÒNH YÏU ................................................................................................................3 Muâa hoa doi....................................................................................................................3 Soáng..................................................................................................................................5 Anh...................................................................................................................................7 Thûúng vïì ngaây trûúác ..................................................................................................9 Chó coá soáng vaâ em .......................................................................................................11 Baân tay em ...................................................................................................................12 Haát ru ............................................................................................................................14 Thú viïët tùång anh........................................................................................................15 Thuyïìn vaâ biïín ............................................................................................................17 Sên ga chiïìu em ài......................................................................................................19 Haát ru chöìng nhûäng àïm khoá nguã ..........................................................................21 Àïm cuöëi nùm ..............................................................................................................23 Dêîu em biïët chùæc rùçng anh trúã laåi ..........................................................................25 Thú tònh cuöëi muâa thu ...............................................................................................26 Hoa coã may ...................................................................................................................28 Noái cuâng anh................................................................................................................29 Tûå haát ............................................................................................................................31 Hoa cuác ..........................................................................................................................33 TÊM TÛ VAÂ SUY NGÊÎM ..............................................................................................34 Chöìi biïëc........................................................................................................................34 Gûãi laåi thaânh phöë nùæng .............................................................................................36 Thú tònh töi viïët...........................................................................................................38 Thú viïët cho mònh vaâ nhûäng ngûúâi con gaái khaác .................................................40 Thú vui vïì phaái yïëu ....................................................................................................45
 2. XUÊN QUYÂNH 2 Coá möåt thúâi nhû thïë....................................................................................................48 Thú tònh cho baån treã ...................................................................................................50 Laåi bùæt àêìu ...................................................................................................................52 Thúâi gian trùæng............................................................................................................55 Chuöìn chuöìn baáo baäo .................................................................................................57 NHÛÄNG BAÂI CA CUÖÅC SÖËNG ...................................................................................59 Tiïëng gaâ trûa ...............................................................................................................59 Nhûäng con àûúâng thaáng giïng .................................................................................62 Thaáng nùm ...................................................................................................................64 Khöng àïì .......................................................................................................................66 Haát vúái con taâu ............................................................................................................67 Cöë àö ..............................................................................................................................69 Muâa haå ..........................................................................................................................71 Hoa tûúâng vi.................................................................................................................72 Thaânh phöë quï anh.....................................................................................................73 Maái phöë .........................................................................................................................76 Meå cuãa anh ...................................................................................................................78 Chõ ..................................................................................................................................80 Nguã naâo nguã ngon.......................................................................................................82 Lúâi ru cuãa meå ...............................................................................................................84 Con chaã biïët àûúåc àêu................................................................................................86 Meå vaâ con ......................................................................................................................88 Con yïu meå ...................................................................................................................90 Chuyïån cöí tñch vïì loaâi ngûúâi.....................................................................................92 Lúâi ru trïn mùåt àêët .....................................................................................................95 Àïm trúã vïì ....................................................................................................................97 Seä coá maäi cö beá mûúâi saáu tuöíi ..................................................................................99
 3. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 3 THÚ TÒNH YÏU MUÂA HOA DOI Bêy giúâ muâa hoa doi Trùæng möåt vuâng Quaãng Baá Soáng ven höì cûá vöî Anh möåt vuâng cêy tre Ta àïën röìi ta ài Bao lêìn anh coá nhúá Dûoái voâm cêy lùång leä Dûúái voâm cêy chúâ mong Caánh buöìm tröi ngoaâi söng Boâ têåp caây trïn baäi Nêu möåt vuâng àêët múái Àúåi tay ngûúâi gieo tröìng... Anh coá ài cuâng em Àïën nhûäng miïìn àêët laå Àïën nhûäng muâa haái quaã Àïën nhûäng ngaây thûúng yïu
 4. XUÊN QUYÂNH 4 Qua nùæng súám mûa chiïìu Qua chùång àûúâng taân phaá Qua rêët nhiïìu nöîi khöí Qua rêët nhiïìu niïìm vui ... Anh coá nghe hoa rúi Quanh chöî mònh àûáng àoá Hoa úi sao chùèng noái Anh úi sao lùång thinh Àöët loâng em cêu hoãi: "Yïu em nhiïìu khöng anh?"
 5. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 5 SOÁNG Dûä döåi vaâ dõu ïm ÖÌn aâo vaâ lùång leä Soáng khöng hiïíu nöíi mònh Soáng tòm ra têån bïí Öi con soáng ngaây xûa Vaâ ngaây sau vêîn thïë Nöîi khaát voång tònh yïu Böìi höìi trong ngûåc treã Trûúác muön truâng soáng bïí Em nghô vïì anh, em Em nghô vïì biïín lúán Tûâ núi naâo soáng lïn? Soáng bùæt àêìu tûâ gioá Gioá bùæt àêìu tûâ àêu? Em cuäng khöng biïët nûäa Khi naâo ta yïu nhau Con soáng dûúái loâng sêu Con soáng trïn mùåt nûúác Öi con soáng nhúá búâ
 6. XUÊN QUYÂNH 6 Ngaây àïm khöng nguã àûúåc Loâng em nhúá àïën anh Caã trong mú coân thûác Dêîu xuöi vïì phûúng Bùæc Dêîu ngûúåc vïì phûúng Nam Núi naâo em cuäng nghô Hûúáng vïì anh - möåt phûúng ÚÃ ngoaâi kia àaåi dûúng Trùm nghòn con soáng àoá Con naâo chùèng túái búâ Duâ muön vúâi caách trúã Cuöåc àúâi tuy daâi thïë Nùm thaáng vêîn ài qua Nhû biïín kia dêîu röång Mêy vêîn bay vïì xa. Laâm sao àûúåc tan ra Thaânh trùm con soáng nhoã Giûäa biïín lúán tònh yïu Àïí ngaân nùm coân vöî. 29-19-1967
 7. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 7 ANH Cêy buát gêîy trong tay Cùån mûåc khö àaáy loå AÁnh àiïån tùæt trong phoâng Anh vïì tûâ àûúâng phöë Anh vïì tûâ trêån gioá Anh vïì tûâ cún mûa Tûâ nhûäng ngaây àaä qua Tûâ nhûäng ngaây chûa túái Tûâ loâng em nhûác nhöëi... Thöi àûâng buöìn nûäa anh Têëm reâm cûãa maâu xanh Trang thú coân viïët dúã Taách nûúác noáng trïn baân Vaâ loâng em thûúng nhúá... ÚÃ ngoaâi kia trúâi gioá ÚÃ ngoaâi kia trúâi mûa Cêy baâng àïm ngêín ngú Nûúác qua àûúâng chaãy xiïët Toác anh thò ûúát àêîm Loâng anh thò cö àún Anh cêìn chi núi em Sao maâ anh chùèng noái
 8. XUÊN QUYÂNH 8 Anh, con àûúâng xa ngaái Anh, bûác veä khöng maâu Anh, nghòn nöîi lo êu Anh, doâng thú nöíi gioá... Maâ em ngûúâi àúâi thûúâng Biïët laâ anh coá úã ! 19-7-1973.
 9. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 9 THÛÚNG VÏÌ NGAÂY TRÛÚÁC Bao ngûúâi yïu ài tiïîn àûa nhau Nhûäng chuyïën xe khuêët vïì biïn giúái Ngûúâi töi yïu trûúác cuäng laâ böå àöåi Ngaây lïn àûúâng töi chùèng tiïîn chên theo. Ngaây êëy naâo anh àaä coá em àêu! Tuöíi mûúâi saáu ghi nhiïìu nhêåt kyá Nhûäng laâng phöë, nhûáng tònh yïu thú treã Coá doâng naâo trong àoá nhùæc tïn em? Chuyïån qua röìi anh cuäng àaä quïn Chùèng daám traách, chó thoaãng buöìn nho nhoã Loâng nhûäng muöën trúã thaânh ngoån coã Bïn lïì àûúâng ngaây êëy tiïën anh ài Muöën thaânh rûâng muön taán laá chúã che Muöën thaânh suöëi giûäa àûúâng xa nùæng raát Khi anh nguã em muöën thaânh baâi haát Haát ru lúâi cuãa meå ngaây xûa Cún söët rûâng vaâng mùæt saåm da Em, àöìng àöåi seã cuâng anh ca nûúác Laâm haåt buåi dûúái chên anh bûúác Laâm maái nhaâ che nhûäng cún mûa
 10. XUÊN QUYÂNH 10 Bao gaåo quaâng vai trong cún àoái súám trûa Laâm aánh lûãa giûäa rûâng khuya phña trûúác Loâng em thûúng laâm sao maâ noái àûúåc Nhû trúâi xanh vö têån maäi maâu xanh Dêîu bêy giúâ em àaä úã bïn anh Chung lo lùæng, chung vui, buöìn mú ûúác Em vêîn cûá thûúng vïì ngaây trûúác Ngûúâi yïu em thuúã trûúác coá em àêu...
 11. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 11 CHÓ COÁ SOÁNG VAÂ EM Àaä xa röìi cùn phoâng nhoã cuãa em Núi che chúã nhûäng ngûúâi thûúng mïën nhêët Con àûúâng nùæng, doâng söng trûúác mùåt Chuyïën phaâ àöng. Nöîi nhúá cûá quay vïì Àïm thaáng nùm hoa phûúång núã bïn heâ Trang giêëy trùæng böån beâ bao kyá ûác Ngoån àeân khuya möåt mònh anh thûác Nghe tin àaâi baáo noáng, laåi thûúng con Anh yïu úi, haäy tha löîi cho em Nïëu àöi luác giêån húân ênh vö cúá Nhûäng bûåc doåc trong ngaây vêët vaã Laâm anh buoân maâ em coá vui àêu Chó riïng àiïìu àûúåc söëng cuâng nhau Niïìm sung sûúáng vúái em laâ lúán nhêët Traái tim nhoã nùçm trong löìng ngûåc Giêëy phuát naâo tim àêåp chùèng vò anh. Möåt trúâi xanh, möåt biïín têån cuâng xanh Vaâ gioá thöíi vaâ mêy bay vïì nuái Lúâi thûúng nhúá ngaân lêìn em muöën noái Nhûng bêy giúâ chó coá soáng vaâ em...
 12. XUÊN QUYÂNH 12 BAÂN TAY EM Gia taâi em chó coá baân tay Em trao tùång cho anh tûâ ngaây êëy Nhûäng nùm thaáng cuâng nhau em chó thêëy Quaá khûá daâi laâ maái toác em àen Vui, buöìn trong tiïëng noái, nuå cûúâi em Qua gûúng mùåt anh hiïíu àiïìu lo lùæng Qua aánh mùæt anh hiïíu àiïìu mong ngoáng Anh nghô gò khi nhòn xuöëng baân tay ? Baân tay em ngoán chùèng thon daâi Vïët chai cuä, àûúâng gên xanh vêët vaã Em àaánh chùæt chúi chuyïìn thuúã nhoã Haái rau rïìn rau rïåu nêëu canh Têåp vaá may, tïët toác möåt mònh Röìi uáp mùåt lïn baân tay khoác meå. Àûúâng tñt tùæp khöng gian nhû bïí Anh chúâ em cho em võn baân tay Trong tay anh, tay cuãa em àêy Biïët lùång leä vun tröìng gòn giûä Trúâi mûa laånh tay em kheáp cûãa Em phúi mïìn vaá aáo cho anh Tay cùæm hoa, tay àïí treo tranh
 13. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 13 Tay thùæp saáng ngoån àeân àïm anh àoåc Nùm thaáng qua ài maái àêìu cûåc nhoåc. Tay em dûâng trïn vêìng traán lo êu. Em nheå nhaâng xoa dõu nöîi àau Vaâ goáp nhùåt niïìm vui tûâ moåi ngaã Khi anh vùæng baân tay anh biïët nhúá Lêëy thúâi gian àan thaânh aáo mong chúâ Lêëy thúâi gian em viïët nhûäng doâng thú Àïí thêëy àûúåc chuáng mònh khöng chùæc trúã... Baân tay em, gia taâi beá nhoã Em trao anh cuâng vúái cuöåc àúâi .
 14. XUÊN QUYÂNH 14 HAÁT RU Bònh hoa àaä nguã trïn baân Kòa trang saách gêëp ngoån àeân thiu thiu Nguã ài, ngûúâi cuãa em yïu Naây, con taâu laå vûâa neo bïën chúâ Trúâi àïm nghiïng xuöëng maái nhaâ Biïín xanh kia cuäng àaä mú àêët liïìn. Anh mú anh coá thêëy em Thêëy böng cuác nhoã núi triïìn àêët quï Chiïëc mo rúi úã búâ tre Con söng thùm biïín àaä vïì rûâng xûa Àaám mêy vïì vúái cún mûa Con àûúâng ài túái miïìn chûa coá àûúâng. Nguã ài vêìng traán yïu thûúng Bûác tranh àaä nguã mùåt tûúâng lùång im Nguã ài, hoân àaá thò mïìm Baân chên thò cûáng ngoån àeân thò xa Thúâi gian nhû gioá thoaãng qua Tònh yïu laâ caánh àöìng hoa giûäa trúâi Tay ta nùæm lêëy tay ngûúâi Dêîu qua trùm suöëi ngaân àöìi cuäng qua .
 15. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 15 THÚ VIÏËT TÙÅNG ANH Thaáng mûúâi trúâi traãi nùæng hanh Coá cö haâng phöë phúi chùn trûúác thïìm Gioá qua lay àöång bûác reâm Têëm gûúng trong suöët aánh àeân nï-öng. Töi khöng coá möåt cùn phoâng Lang thang suöët nhûäng nùm roâng tuöíi thú Gia taâi laâ mêëy vêìn thú Dêîu bao ngûúâi àoåc vêîn chúâ àúåi ai Nuái cao biïín röång söng daâi Töi ài khùæp chöën tòm ngûúâi töi yïu Têëm khùn vaâ nhûäng àûúâng thïu Nghe trong àiïåu haát nhûäng àiïìu say mï. "Coá anh duäng sô trúã vïì Têëm huên chûúng dûúái nùæng heâ choái chang" Àïm daâi thûác nhúá lang thang Ngûúâi yïu töi vúái con àûúâng muâa àöng Anh laâ cuãa nhûäng doâng söng Cuãa miïìn gioá caát, cuãa vuâng baäo mûa Anh laâ cuãa nhûäng vêìn thú Coân phêìn naâo àïí bêy giúâ cuãa em.
 16. XUÊN QUYÂNH 16 ÚÃ bïn haâng phöë trûúác thïìm Hoa phong lan, àiïåu nhaåc ïm buöíi chiïìu Võ chua laâ baát canh riïu Võ cay laâ traái haåt tiïu àêët mònh Em khöng coá àïën bûác maânh Àïí che nùæng gioá cho anh thaáng ngaây Gia taâi chó coá baân tay Àûúâng gên xanh, vïët chai daây tûâ xûa Gia taâi chó coá baâi thú Bao nùm viïët àïí bêy giúâ tùång anh.
 17. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 17 THUYÏÌN VAÂ BIÏÍN Em seä kïí anh nghe Chuyïån con thuyïìn vaâ biïín "Tûâ ngaây naâo chùèng biïët Thuyïìn nghe lúâi biïín khúi Caánh haãi êu, soáng biïëc Àûa thuyïìn ài muön núi Loâng thuyïìn nhiïìu khaát voång Vaâ tònh biïín bao la Thuyïìn ài hoaâi khöng moãi Biïín vêîn xa... vêîn xa Nhûäng àïm trùng hiïìn tûâ Biïín nhû cö gaái nhoã Thêìm thò gûãi têm tû Quanh maån thuyïìn soáng vöî Cuäng coá khi vö cúá Biïín aâo aåt xö thuyïìn (Vò tònh yïu muön thuúã Coá bao giúâ àûáng yïn?)
 18. XUÊN QUYÂNH 18 Chó coá thuyïìn múái hiïíu Biïín mïnh möng nhûúâng naâo Chó coá biïín múái biïët Thuyïìn ài àêu, vïì àêu Nhûäng ngaây khöng gùåp nhau Biïín baåc àêìu thûúng nhúá Nhûäng ngaây khöng gùåp nhau Loâng thuyïìn àau - raån vúä Neáu tûâ giaä thuyïìn röìi Biïín chó coân soáng gioá" Nïëu phaãi caách xa anh Em chó coân baäo töë
 19. THO TÒNH YÏU – CUÖÅC SÖËNG 19 SÊN GA CHIÏÌU EM ÀI Sên ga chiïìu em ài Mïnh mang maâu nùæng nhaåt Buåi bay àêìy ba lö Buåi cay xeâ con mùæt Sên ga chiïìu em ài Gaåch dûúái chên im lùång Boáng anh in thaânh taâu Toác anh xoaâ ngang traán Sên ga chiïìu em ài Baân tay da diïët nùæm Vûâa thoaáng tiïëng coâi taâu Loâng àaä Nam àaä Bùæc. Anh thûúng núi em qua Nhûäng phöë phûúâng nhöån nhõp Búä ngúä trong aánh àeân Coân laå ngûúâi laå tiïëng. Anh thûúng núi em qua Nhûäng phöë phûúâng nhöån nhõp Búä ngúä trong aánh àeân Coân laâ ngûúâi laå tiïëng
 20. XUÊN QUYÂNH 20 Anh thûúng núi em qua Nhûäng sûúng chiïìu mûa töëi Dùåm àûúâng xa nùæng daäi Chuyïën phaâ con nûúác dêng Em xao xuyïën trong loâng Nhúá vïì núi ta úã Muâa thu vaâng àûúâng phöë Laá bay àêìy löëi qua. Ngoån àeân vaâ trang thú Tiïëng thúã àïìu con nhoã Maâu hoa trïn cûãa söí Quaán nûúác cheâ muâa àöng Con taâu vúái doâng söng Ra ài vaâ trúã laåi Haâ Nöåi úi Haâ Nöåi Sên ga chiïìu em ài 1976
Đồng bộ tài khoản