intTypePromotion=1

Tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em số 4, Ba Vì, Hà Nội

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
8
lượt xem
1
download

Tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em số 4, Ba Vì, Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em có gì đặc biệt ở các Trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi? Có hay không việc xuất hiện các yếu tố nguy cơ mới đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở này? Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: Xác định tỷ lệ hiện mắc, mô tả đặc điểm các yếu tố nguy cơ của bệnh viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em số 4, Ba Vì, Hà Nội; tìm hiểu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với tình trạng viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em tại cơ sở nói trên. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang với 98 trẻ tham gia điều tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em số 4, Ba Vì, Hà Nội

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Tyû leä hieän maéc vaø caùc yeáu toá lieân quan ñeán<br /> beänh vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp ôû treû em taïi trung<br /> taâm baûo trôï treû em soá 4, Ba Vì, Haø Noäi<br /> Leâ Thanh Haûi (*), Leâ Kieán Ngaõi (**)<br /> <br /> Caùc yeáu toá nguy cô lieân quan ñeán beänh lyù vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp ôû treû em coù gì ñaëc bieät ôû caùc trung<br /> taâm baûo trôï xaõ hoäi, traïi treû moà coâi? Coù hay khoâng vieäc xuaát hieän caùc yeáu toá nguy cô môùi ñoái vôùi beänh<br /> vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp taïi caùc cô sôû naøy? Nghieân cöùu naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi muïc tieâu: xaùc ñònh tyû<br /> leä hieän maéc, moâ taû ñaëc ñieåm caùc yeáu toá nguy cô cuûa beänh vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp ôû treû em taïi Trung<br /> taâm baûo trôï treû em soá 4, Ba Vì, Haø Noäi; Tìm hieåu moái lieân quan giöõa caùc yeáu toá nguy cô vôùi tình<br /> traïng vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp ôû treû em taïi cô sôû noùi treân. Ñaây laø moät nghieân cöùu moâ taû caét ngang vôùi<br /> 98 treû tham gia ñieàu tra. Keát quaû cho thaáy: Tyû leä hieän maéc VÑHH caáp 44,4%; tyû leä suy dinh döôõng<br /> 15,6%; tyû leä treû döôùi 5 tuoåi bò thieáu maùu (huyeát saéc toá döôùi 12g/dL) 56,4%; 100% treû ôû chung phoøng;<br /> 62,2% nguû cuøng giöôøng; 75,6% duøng chung chaên; 66,7% thöôøng xuyeân chuyeån phoøng. Lieân quan giöõa<br /> VÑHH vôùi tình traïng tieâm chuûng (RR=1,53; p=0,7), vôùi tieàn söû VÑHH 3 thaùng tröôùc ñoù (RR= 0,5;<br /> p=0,7), vôùi vieäc treû ôû chung phoøng (RR=5,3; p=0,1). Tyû leä hieän maéc VÑHH trong nghieân cöùu naøy laø<br /> 44,4% töông töï nhö caùc nghieân cöùu khaùc. Caùc ñaëc ñieåm veà dinh döôõng vaø thieáu maùu phuø hôïp vôùi tyû<br /> leä chung trong coäng ñoàng. Vieäc treû ôû trung taâm ñöôïc boá trí ôû chung phoøng, duøng chung chaên hay di<br /> chuyeån phoøng thöôøng xuyeân laø yeáu toá thuaän lôïi cho vieäc lan truyeàn beänh VÑHH. Khoâng nhaän thaáy<br /> söï lieân quan coù yù nghóa giöõa tình traïng tieâm chuûng vaø tieàn söû VÑHH cuûa treû vôùi beänh lyù VÑHH hieän<br /> taïi. Tuy nhieân coù moái lieân quan böôùc ñaàu giöõa vieäc treû soáng chung phoøng vôùi beänh lyù VÑHH.<br /> Töø khoaù: Vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp, tyû leä hieän maéc, yeáu toá nguy cô, Trung taâm baûo trôï treû em<br /> <br /> The prevalence and risk factors for<br /> respiratory tract infection on orphanage<br /> children in orphanage center no. 4,<br /> Bavi, Hanoi<br /> Le Thanh Hai (*), Le Kien Ngai (**)<br /> <br /> Introduction: Are there any specific characteristics for risk factors of Acute Respiratory tract<br /> Infection (ARI) on children in orphanages? Are there whether or not new risk factors for ARI in those<br /> facilities? Objectives: This study was conducted with the aim of identifying the prevalence, describing<br /> <br /> 16<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> features of risk factors for ARI, and assessing association between the risk factors and ARI on<br /> orphanage children in Orphanage Center (OC) No.4, Ba Vi, Ha Noi. Study methods: This is a crosssectional survey with a sample of 98 children. Results: the prevalence of ARI is 44.4%; malnutrition<br /> - 15.6%; anemia (hemoglobin 5 tuoåi<br /> <br /> Toång<br /> <br /> N = 53<br /> <br /> N = 98<br /> <br /> N = 45<br /> <br /> Tình traïng tieâm<br /> chuûng<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> Coù<br /> <br /> 30<br /> <br /> 66.7<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.9<br /> <br /> 31<br /> <br /> 31.6<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6.7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Khoâng bieát<br /> <br /> 12<br /> <br /> 26.7<br /> <br /> 52<br /> <br /> 98.1<br /> <br /> 64<br /> <br /> 65.3<br /> <br /> Toång soá<br /> <br /> 45<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> 53<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> 98<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> Baûng 2. Ñaëc ñieåm veà tình traïng dinh döôõng vaø thieáu maùu<br /> Treû ≤ 5 tuoåi<br /> <br /> Treû > 5 tuoåi<br /> <br /> n<br /> <br /> Mean ± SD<br /> <br /> n<br /> <br /> Mean ± SD<br /> <br /> 22/39<br /> <br /> 9.6±0.8<br /> <br /> 11/49<br /> <br /> 10.5±0.7<br /> <br /> Huyeát saéc toá döôùi 12g/dL<br /> (56,4%)<br /> <br /> (22.4)<br /> <br /> 31/36<br /> <br /> 15060±4256<br /> <br /> (86,1%)<br /> 7/39<br /> <br /> 3.1. Ñaëc ñieåm caùc yeáu toá nguy cô lieân quan<br /> ñeán beänh VÑHH caáp<br /> 18<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Suy dinh döôõng<br /> (15,6%)<br /> 11<br /> <br /> Giôùi haïn – SD<br /> (24,4%)<br /> <br /> Khoâng suy dinh döôõng<br /> (60,0%)<br /> <br /> Baûng 3. Moät soá ñaëc ñieåm veà ñieàu kieän soáng vaø<br /> chaêm soùc treû<br /> Treû ≤ 5 tuoåi<br /> <br /> Treû > 5 tuoåi<br /> <br /> Toång<br /> <br /> N = 53<br /> <br /> N = 98<br /> <br /> N = 45<br /> <br /> Ñaëc ñieåm ñieàu kieän soáng<br /> vaø chaêm soùc<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> Nguû cuøng giöôøng<br /> <br /> 45<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> 35<br /> <br /> 66.0<br /> <br /> 80<br /> <br /> 81.6<br /> <br /> Nguû cuøng giöôøng VÑHHC<br /> <br /> 28<br /> <br /> 62.2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7.5<br /> <br /> 32<br /> <br /> 32.7<br /> <br /> Coù ñöôïc buù baèng bình<br /> <br /> 38<br /> <br /> 84.4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 38<br /> <br /> 38.8<br /> <br /> Treû thöôøng xuyeân ñöôïc<br /> chuyeån phoøng ôû<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> - Coù 45 treû ñeán 5 tuoåi (14 trai -31,1%; 31 gaùi 68,9%) vaø 53 treû treân 5 tuoåi (35 trai - 66,0%; 18 gaùi<br /> - 34%) hieän dieän trong ngaøy ñieàu tra.<br /> - Trong soá caùc treû thuoäc nhoùm ñeán 5 tuoåi coù 20<br /> treû (44,4%) hieän ñang coù daáu hieäu cuûa VÑHHC<br /> (soát, ho, chaûy muõi, haét hôi, phoåi coù ran), ñaõ tìm thaáy<br /> vi khuaån cö truù trong dòch haàu hoïng cuûa 20 treû<br /> (44%) trong nhoùm naøy; trong khi chæ coù 8 treû<br /> (15,1%) ôû nhoùm treû lôùn hôn 5 tuoåi coù caùc daáu hieäu<br /> cuûa VÑHHC vaø chæ coù 5 treû (9,4%) tìm thaáy ñöôïc vi<br /> khuaån cö truù trong dòch haàu hoïng.<br /> <br /> 14614±5196<br /> <br /> (14.9)<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.5. Phaân tích soá lieäu<br /> - Caùc bieán soá ñònh tính ñöôïc moâ taû döôùi daïng taàn<br /> suaát, caùc bieán ñònh löôïng ñöôïc theå hieän döôùi daïng<br /> giaù trò trung bình (mean) vaø ñoä leäch chuaån (SD) neáu<br /> phaân boá chuaån hoaëc döôùi daïng trung vò (median) vaø<br /> khoaûng bieán thieân (range) neáu phaân boá khoâng<br /> chuaån.<br /> - Ñaùnh giaù moái lieân quan giöõa caùc yeáu toá nguy<br /> cô vaø VÑHHC thoâng qua pheùp phaân tích töông quan<br /> giöõa hai bieán nhò phaân baèng test kieåm ñònh Fisher,<br /> tyû soá nguy cô töông ñoái (relative risk - RR)<br /> <br /> 7/47<br /> <br /> Baïch caàu treân 10000/ml<br /> <br /> 30<br /> <br /> 66.7<br /> <br /> 28<br /> <br /> 52.8<br /> <br /> 58<br /> <br /> 59.2<br /> <br /> Duøng chung chaên<br /> <br /> 34<br /> <br /> 75.6<br /> <br /> 20<br /> <br /> 37.7<br /> <br /> 54<br /> <br /> 55.1<br /> <br /> Coù muùt tay<br /> <br /> 6<br /> <br /> 13.3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.0<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6.1<br /> <br /> Duøng chung khaên lau<br /> <br /> 5<br /> <br /> 11.1<br /> <br /> 6<br /> <br /> 11.3<br /> <br /> 11<br /> <br /> 11.2<br /> <br /> Baûng 4. Tyû leä treû coù tieàn söû vieâm ñöôøng hoâ haáp<br /> trong voøng 3 thaùng gaàn ñaây<br /> Treû coù tieàn<br /> <br /> Treû ≤ 5 tuoåi<br /> N = 45<br /> <br /> Treû > 5 tuoåi<br /> <br /> Toång<br /> <br /> N = 53<br /> <br /> N = 98<br /> <br /> söû VÑHH<br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> Coù<br /> <br /> 33<br /> <br /> 76.7<br /> <br /> 15<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> 10<br /> <br /> 23.3<br /> <br /> 36<br /> <br /> Toång<br /> <br /> 43<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> 51<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 29.4<br /> <br /> 48<br /> <br /> 51.1<br /> <br /> 70.6<br /> <br /> 46<br /> <br /> 48.9<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> 94<br /> <br /> 100.0<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 3.2. Moái lieân quan giöõa caùc yeáu toá nguy cô<br /> vaø tình traïng VÑHHC ôû nhoùm treû döôùi 5<br /> tuoåi<br /> Baûng 5. Lieân quan giöõa tình traïng tieâm chuûng vaø<br /> VÑHH<br /> Tieâm chuûng<br /> VÑHHC<br /> <br /> Coù<br /> <br /> Toång soá<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> Coù<br /> <br /> 13<br /> <br /> 92.9<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7.1<br /> <br /> 14<br /> <br /> 100<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> 17<br /> <br /> 89.5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10.5<br /> <br /> 19<br /> <br /> 100<br /> <br /> RR= 1.53 ;<br /> <br /> p = 0.7<br /> <br /> Baûng 6. Lieân quan giöõa tieàn söû VÑHH trong voøng<br /> 3 thaùng vaø tình traïng VÑHH hieän taïi<br /> Tieàn söû VÑHH<br /> VÑHHC<br /> <br /> Coù<br /> n<br /> <br /> Toång soá<br /> <br /> Khoâng<br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> Coù<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11.1<br /> <br /> 16<br /> <br /> 88.9<br /> <br /> 18<br /> <br /> 100<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> 5<br /> <br /> 20.8<br /> <br /> 19<br /> <br /> 79.2<br /> <br /> 24<br /> <br /> 100<br /> <br /> RR= 0.5;<br /> <br /> p= 0.7<br /> <br /> Baûng 7. Lieân quan giöõa vieäc trong cuøng phoøng coù<br /> treû ñang bò VÑHH vaø tình traïng VÑHH<br /> ÔÛ chung phoøng<br /> VÑHHC<br /> <br /> Coù<br /> <br /> Toång soá<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> Coù<br /> <br /> 18<br /> <br /> 94.7<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> 17<br /> <br /> 77.3<br /> RR=5.3 ;<br /> <br /> %<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5.3<br /> <br /> 19<br /> <br /> 100<br /> <br /> 5<br /> <br /> 22.7<br /> <br /> 22<br /> <br /> 100<br /> <br /> p= 0.1<br /> <br /> 4. Baøn luaän<br /> 4.1. Tyû leä hieän maéc vaø ñaëc ñieåm caùc yeáu toá<br /> nguy cô lieân quan ñeán beänh VÑHH caáp<br /> -Tyû leä hieän maéc (prevalence) cuûa beänh VÑHH<br /> caáp ôû treû em taïi Trung taâm baûo trôï treû em soá 4, Ba<br /> Vì, Haø Noäi laø 20/45 (44,4%). Tyû leä naøy hoaøn toaøn<br /> khoâng cao hôn caùc soá lieäu ñaõ coâng boá. Rahman vaø<br /> coäng söï trong moät nghieân cöùu coâng boá naêm 1997 taïi<br /> Bangladesh ñaõ keát luaän "tyû leä hieän maéc VÑHH caáp<br /> ôû treû döôùi 5 tuoåi trong coäng ñoàng vuøng noâng thoân laø<br /> 58,7%" [4].<br /> - Tyû leä treû döôùi 5 tuoåi ôû ñöôïc nuoâi döôõng taïi<br /> trung taâm naøy ñöôïc ghi nhaän coù suy dinh döôõng laø<br /> <br /> 15,6% vaø giôùi haïn suy dinh döôõng laø 24,4% khoâng<br /> khaùc xa vôùi soá lieäu veà tyû leä suy dinh döôõng treû em<br /> ñaõ ñöôïc Boä Y teá coâng boá, (töø 20-25%). Trong khi ñoù<br /> tyû leä treû döôùi 5 tuoåi bò thieáu maùu (huyeát saéc toá döôùi<br /> 12g/dL) ghi nhaän laø 56,4% cao hôn chuùt ít so vôùi<br /> cuõng tyû leä naøy ñöôïc Chöông trình Dinh döôõng coâng<br /> boá, ( 49%)[6].<br /> - Vôùi lí do treû ñöôïc thu nhaän veà trung taâm töø<br /> nhieàu nôi khaùc nhau (beänh vieän, gia ñình, boû rôi…)<br /> cho neân tyû leä treû döôùi 5 tuoåi ñöôïc naém roõ veà tình<br /> traïng tieâm chuûng chæ coù 66,7%. Tyû leä naøy thaáp hôn<br /> nhieàu so vôùi tyû leä treû ñöôïc tieâm caùc loaïi vaéc xin nhö<br /> Chöông trình tieâm chuûng môû roäng ñaõ coâng boá, (treân<br /> 90%)[8] .<br /> - Do treû ñöôïc nuoâi döôõng taïi trung taâm baûo trôï<br /> vì vaäy ñieàu kieän soáng cuûa treû coù nhieàu ñieåm khaùc<br /> vôùi nhöõng treû ñöôïc nuoâi soáng taïi gia ñình, taát caû treû<br /> ñeàu ñöôïc saép xeáp nguû cuøng giöôøng vôùi nhau<br /> (100%), coù ñeán gaàn 2/3 soá treû (62,2%) nguû cuøng<br /> giöôøng vôùi treû ñang bò VÑHHC, hôn 3/4 treû ñöôïc<br /> ñieàu tra (75,6%) duøng chung chaên ñaép vaø hôn 2/3 soá<br /> treû (66,7%) ôû trung taâm thöôøng xuyeân ñöôïc chuyeån<br /> phoøng ôû. Vieâm ñöôøng hoâ haáp laø beänh laây truyeàn qua<br /> ñöôøng khoâng khí vaø thoâng qua tieáp xuùc vôùi dòch tieát<br /> cuûa ñöôøng hoâ haáp, vieäc treû nguû chung giöôøng, ñaép<br /> chung chaên vaø thöôøng xuyeân chuyeån phoøng ôû laø<br /> ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå beänh laây lan trong quaàn theå.<br /> Ñieàu naøy theå hieän ôû chæ soá treû bò vieâm ñöôøng hoâ haáp<br /> trong voøng 3 thaùng tröôùc ngaøy ñieàu tra khaù cao<br /> (76,7%).<br /> <br /> 4.2. Lieân quan giöõa moät soá yeáu toá nguy cô<br /> vaø tình traïng VÑHHC ôû nhoùm treû döôùi 5<br /> tuoåi<br /> Caùc yeáu toá nguy cô ñöôïc thaûo luaän trong nghieân<br /> cöùu naøy bao goàm tình traïng tieâm chuûng, tieàn söû<br /> vieâm ñöôøng hoâ haáp trong voøng 3 thaùng tröôùc ngaøy<br /> ñieàu tra vaø tình traïng ôû chung phoøng vôùi treû ñang bò<br /> VÑHH. Lieân quan giöõa tình traïng tieâm chuûng vaø<br /> VÑHHC chöa thaáy ñeà caäp trong caùc nghieân cöùu<br /> tröôùc ñaây. Lieân quan giöõa tình traïng ôû chung phoøng<br /> vôùi VÑHH, theo Anders Koch vaø coäng söï laø 2,5<br /> laàn so vôùi nhoùm treû khoâng ôû chung phoøng [6].<br /> Trong ñieàu tra naøy tình hình VÑHH ôû nhoùm treû<br /> khoâng ñöôïc tieâm chuûng ñaày ñuû cao gaáp 1,53 laàn<br /> nhoùm treû ñöôïc tieâm chuûng ñaày ñuû nhöng söï khaùc<br /> bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (RR = 1,53; p=0,7);<br /> khoâng ghi nhaän ñöôïc söï khaùc bieät giöõa tình traïng<br /> vieâm ñöôøng hoâ haáp hieän taïi vôùi tieàn söû vieâm ñöôøng<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br /> 19<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> hoâ haáp trong voøng 3 thaùng tröôùc ngaøy ñieàu tra vôùi<br /> RR=0,5, p=0,7; Tìm thaáy coù söï lieân quan lôùn giöõa<br /> vieäc treû ôû chung phoøng vôùi tình traïng VÑHH<br /> (RR=5,3), tuy nhieân coù theå do haïn cheá veà qui moâ<br /> cuoäc ñieàu tra pheùp kieåm ñònh chæ cho giaù trò p ôû möùc<br /> 0,1 (p=0,1).<br /> Tyû leä hieän maéc VÑHH ôû treû em ñöôïc nuoâi<br /> döôõng taïi Trung taâm Baûo trôï treû em soá 4, Ba Vì, Haø<br /> Noäi laø 44,4% töông töï nhö keát quaû cuûa caùc nghieân<br /> cöùu taïi ñòa ñieåm khaùc. Caùc ñaëc ñieåm veà dinh döôõng<br /> vaø thieáu maùu phuø hôïp vôùi tyû leä chung trong coäng<br /> ñoàng. Phaàn lôùn treû ôû trung taâm ñöôïc boá trí ôû chung<br /> phoøng, duøng chung chaên hay di chuyeån phoøng<br /> thöôøng xuyeân laø yeáu toá thuaän lôïi cho vieäc lan truyeàn<br /> beänh VÑHH.<br /> <br /> Khoâng nhaän thaáy söï lieân quan coù yù nghóa giöõa<br /> tình traïng tieâm chuûng vaø tieàn söû VÑHH cuûa treû vôùi<br /> beänh lyù VÑHH hieän taïi. Tuy nhieân coù moái lieân quan<br /> böôùc ñaàu giöõa vieäc treû soáng chung phoøng vôùi beänh<br /> lyù VÑHH.<br /> Do nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc<br /> moät cuoäc ñieàu tra caét ngang vì vaäy soá löôïng maãu thu<br /> thaäp ñöôïc coù theå chöa phaûn aùnh heát ñaëc ñieåm cuûa<br /> quaàn theå.<br /> Lôøi caûm ôn:<br /> Nhoùm nghieân cöùu xin chaân thaønh caûm ôn Ban<br /> Giaùm ñoác vaø caùn boä nhaân vieân Trung taâm Baûo trôï<br /> treû em soá 4, Ba Vì, Haø Noäi ñaõ taïo ñieàu kieän cho cuoäc<br /> ñieàu tra naøy.<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> Tieáng Vieät<br /> 1. Baùo caùo Hoäi nghò dinh döôõng toaøn quoác. Boä Y teá, Vieän<br /> Dinh döôõng, 2008. Haø Noäi, thaùng 6/2008<br /> <br /> 4. Prevalence of acute respiratory tract infection and its risk<br /> factors in under five children. Rahman MM, Rahman AM.<br /> Bangladesh Med Res Counc Bull. 1997 Aug;23(2):47-50.<br /> <br /> 2. Baùo caùo toång keát tieâm chuûng môû roäng naêm 2009. Boâ Y teá,<br /> Vieän Veä sinh dòch teá Trung öông, Döï aùn Tieâm chuûng môû<br /> roäng. Haø Noäi, thaùng 3/2010<br /> <br /> 5. Risk factors for severe respiratory syncytial virus<br /> infection leading to hospital admission in children in the<br /> Western region of the Gambia. Martin W Weber, et<br /> al.International Journal of Epidemioly 1999; 28: 157-162<br /> <br /> Tieáng Anh<br /> <br /> 6. Risk Factors for Acute Respiratory Tract Infections in<br /> Young Greenlandic Children. Anders Koch, Kåre Mølbak,<br /> Preben Homøe, Per Sørensen1, Thomas Hjuler, Mette Ehmer<br /> Olesen, June Pejl, Freddy Karup Pedersen, Ove Rosing<br /> Olsen, and Mads Melbye. American Journal of<br /> Epidemiology Vol. 158, No. 4<br /> <br /> 3. Long-term morbidity and mortality following hypoxaemic<br /> lower respiratory tract infection in Gambian children. T. E.<br /> West, T. Goetghebuer, P. Milligan, E. K. Mulholland,& M.<br /> W. Weber. Bulletin of the World Health Organization, 1999,<br /> 77 (2)<br /> <br /> 20<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2010, Soá 15 (15)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản