Ứng dụng Cambri Geometry II Plus trong dạy học toán THCS

Chia sẻ: Bùi Thanh Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
249
lượt xem
101
download

Ứng dụng Cambri Geometry II Plus trong dạy học toán THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sỡ giáo dục học: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Toán học là một môn học có tính khái quát và trừu tượng rất cao. H6àu hết tất cả các tính chất, định lí phải được phát hiện và hình thành từ việc quy nạp các trường hợp riệng lẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Cambri Geometry II Plus trong dạy học toán THCS

 1. TÀI LIỆU Ứng dụng Cambri Geometry II Plus trong dạy học toán THCS
 2. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi ng dông Cabri Geometry II Plus trong d¹y to¸n THCS A. §Æt vÊn ®Ò I) C¬ së lý luËn: 1) C¬ së gi¸o dôc häc: Tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t− duy trõu t−îng. To¸n häc lµ mét m«n häc cã tÝnh kh¸i qu¸t vµ trõu t−îng rÊt cao. HÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt, ®Þnh lÝ ph¶i ®−îc ph¸t hiÖn vµ h×nh thµnh tõ viÖc quy n¹p c¸c tr−êng hîp riªng lÎ. 2) C¬ së t©m lÝ häc: ®ã lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc t− duy cña häc sinh: Nãi chung c¸c n¨ng lùc nh− trõu t−îng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸, t−¬ng tù ho¸, .... ®ang trong giai ®o¹n rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn nªn viÖc lÜnh héi, h×nh thµnh c¸c kiÕn thøc to¸n häc còng nh− t− duy to¸n häc lµ mét trë ng¹i ®èi víi ®a sè häc sinh. 3) Cabri Geometry II plus lµ mét phÇn mÒm h×nh häc víi nhiÒu kh¶ n¨ng cã thÓ khai th¸c ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ®èi víi viÖc d¹y häc m«n to¸n nh−: DÔ dµng thay ®æi h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña c¸c ®èi t−îng h×nh häc, cã thÓ biÕn ®æi c¸c sè liÖu vµ h×nh ¶nh t−¬ng øng, t¹o c¸c Macro tiÖn Ých,.... ViÖc øng dông phÇn mÒm nµy trong d¹y häc to¸n häc nãi chung vµ h×nh häc nãi riªng t¹o sù høng thó häc tËp cña häc sinh, tho¸t khái sù dµng buéc cña c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt (®ã lµ hÖ qu¶ cña nh÷ng h×nh vÏ tÜnh), t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc h×nh thµnh kiÕn thøc còng nh− n¨ng lùc t− duy cña häc sinh. II) C¬ së thùc tiÔn: * H−ëng øng phong trµo ®æi míi d¹y häc cña bé GD&§T theo h−íng t¹o sù tÝch cùc, chñ ®éng, høng thó vµ kh¬i dËy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o ®èi víi häc sinh. NhËn thÊy kh¶ n¨ng to lín cña viÖc øng dông CNTT vµo d¹y häc, qua mét thêi gian t×m tßi, nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm d¹y häc øng dông vµo m«n to¸n phæ th«ng t«i thÊy Cabri geometry II plus lµ phÇn mÒm hç trî thùc sù h÷u Ých trong viÖc d¹y häc to¸n häc nãi chung vµ h×nh häc nãi riªng. * Theo h−íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2007-2008 vÒ CNTT, Bé GD&§T ph¸t ®éng lÊy n¨m häc 2008-2009 sÏ lµ n¨m häc: “ C«ng nghÖ th«ng tin” vµ x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m vÒ CNTT trong n¨m häc nµy lµ: X©y dùng mét c¸ch hÖ thèng c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö vµ øng dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc.... * Mét trong nh÷ng khã kh¨n trong gi¶ng d¹y h×nh häc lµ viÖc vÏ h×nh. H×nh gi¸o viªn vÏ trªn b¶ng hoÆc trªn c¸c ®å dïng d¹y häc b×nh th−êng SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 1
 3. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi tr−íc ®©y ®Òu lµ “h×nh chÕt”, phÇn mÒm Cabri cho phÐp lµm ®−îc viÖc dêi h×nh ®i chç kh¸c, quay ®ñ c¸c gãc ®é ®Ó häc sinh quan s¸t. §Æc ®iÓm quan träng g¾n víi tÝnh chÊt “®éng” cña Cabri lµ phÇn mÒm cho phÐp ng−êi sö dông dÞch chuyÓn trong kho¶ng thêi gian thùc vµ thao t¸c trùc tiÕp vµo mét trong c¸c yÕu tè c¬ së cña h×nh vÏ. Khi t¸c ®éng nh− vËy, h×nh vÏ sÏ tù biÕn ®æi trong khi b¶o toµn c¸c tÝnh chÊt h×nh häc ®· ®−îc sö dông khi dùng h×nh còng nh− c¸c tÝnh chÊt hÖ qu¶ suy ra tõ c¸c tÝnh chÊt ban ®Çu. Cabri cho phÐp b¶o toµn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña mét yÕu tè ®−îc chän trong qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn. Nhê tÝnh chÊt nµy, phÇn mÒm cho phÐp hiÓn thÞ mét c¸ch dÔ dµng mét tËp hîp ®iÓm. C¸c c«ng cô cã thÓ thay ®æi c¸ch hiÓn thÞ cña ®èi t−îng còng lµm cho viÖc d¹y häc trë nªn sinh ®éng h¬n. §Æc biÖt ta cã thÓ t¹o c¸c Macro tiÖn Ých trong viÖc vÏ h×nh vµ s¸ng t¹o khi khai th¸c bµi to¸n. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ t«i nghÜ r»ng Cabri lµ c«ng cô hç trî m¹nh mÏ trong viÖc ®æi míi d¹y häc h×nh häc phæ th«ng gãp phÇn thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi gi¸o dôc cña §¶ng vµ nhµ n−íc, phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i. III) Môc ®Ých cña SKKN: Th«ng qua viÖc khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng cña Cabri øng dông vµo c¸c tiÕt lý thuyÕt, tiÕt luyÖn tËp; C¸c d¹ng bµi tËp: chøng minh, quü tÝch, ®iÓm cè ®Þnh, cùc trÞ, t×m ®iÒu kiÖn h×nh häc, ... nh»m: + T¨ng tÝnh trùc quan, t¹o sù høng thó. + Gióp häc sinh rÌn luyÖn t− duy linh ho¹t, mÒm dÎo. + T¨ng c−êng n¨ng lùc t− duy: Trõu t−îng ho¸, tæng qu¸t ho¸,... + RÌn luyÖn t− duy s¸ng t¹o. + Tr¸nh ®Ó häc sinh lÖ thuéc vµo c¸c tr−êng hîp riªng. + Bao qu¸t c¸c tr−êng hîp cã thÓ x¶y ra. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 2
 4. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi B. Néi dung I) øng dông Cabri II plus trong c¸c tiÕt lý thuyÕt. 1) øng dông vµo c¸c tiÕt d¹y líp 6: 1.1) Céng hai sè nguyªn: a) Yªu cÇu: • Cho hai sè nguyªn a, b cã thÓ thay ®æi ®−îc gi¸ trÞ. • BiÓu diÔn c¸c sè nguyªn ®ã trªn trôc sè b»ng mòi tªn. • HiÓn thÞ tæng a+b t−¬ng øng ( thay ®æi theo gi¸ trÞ cña a, b ). b) H×nh ¶nh minh ho¹: Tr−êng hîp a, b tr¸i dÊu Tr−êng hîp a, b cïng ©m SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 3
 5. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi Tr−êng hîp a, b ®èi nhau BiÓu diÔn a b»ng mòi tªn trªn trôc sè c) Sö dông: Thay ®æi a, b th× th× gi¸ trÞ cña tæng a+b vµ h×nh ¶nh biÓu diÔn b»ng mòi tªn cña a, b, a+b trªn trôc sè thay ®æi theo, chó ý c¸c tr−êng hîp: a, b cïng ©m; a, b tr¸i dÊu; a, b ®èi nhau. 1.2) §Æt ®o¹n th¼ng trªn tia: a) Yªu cÇu: • Cho tr−íc c¸c ®é dµi m, n, tia Ox. • BiÓu diÔn c¸c ®iÓm A, B trªn trôc sè sao cho OA = m, OB = n. • So s¸nh m, n b»ng c¶ gi¸ trÞ vµ h×nh ¶nh. • Thay ®æi m, n th× A, B thay ®æi t−¬ng øng. • HiÖn v¨n b¶n chó thÝch. b) H×nh ¶nh minh ho¹: Tr−êng hîp mn Tr−êng hîp m=n SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 4
 6. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi c) Sö dông: Thay ®æi m, n th× vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm A, B trªn tia Ox thay ®æi t−¬ng øng, chó ý c¸c tr−êng hîp: m > n, m = n, m < n. 1.3) Giao ®iÓm cña ®o¹n th¼ng víi ®−êng th¼ng, ®o¹n th¼ng, tia: a) Yªu cÇu: • Cho tr−íc ®o¹n th¼ng AB, ®o¹n th¼ng CD, tia Ox, ®−êng th¼ng d. • C¸c giao ®iÓm H, I, K cña AB víi c¸c ®èi t−îng ®ã. • C¸c nót ®iÒu khiÓn Èn, hiÖn. • §o¹n th¼ng AB thay ®æi th× c¸c giao ®iÓm thay ®æi t−¬ng øng. b) H×nh ¶nh minh ho¹: §o¹n th¼ng c¾t ®−êng §o¹n th¼ng c¾t tia §o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng th¼ng t¹i ®Çu mót c) Sö dông: Thay ®æi c¸c ®èi t−îng sao cho xuÊt hiÖn c¸c tr−êng hîp: Kh«ng cã giao ®iÓm, giao ®iÓm n»m gi÷a hai ®Çu ®o¹n th¼ng, giao ®iÓm trïng víi mét ®Çu cña ®o¹n th¼ng. 1.4 Kh¸i niÖm vÒ ®o¹n th¼ng vµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. a) Yªu cÇu: • Cho ®o¹n th¼ng AB vµ ®iÓm M thuéc ®o¹n th¼ng AB. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 5
 7. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi • §é dµi c¸c ®o¹n th¼ng AM, MB t−¬ng øng. • Ph¶n vÝ dô vÒ trung ®iÓm (®iÓm c¸ch ®Òu hai ®Çu ®o¹n th¼ng nh−ng kh«ng ph¶i trung ®iÓm). • Cã c¸c nót ®iÒu khiÓn Èn hiÖn. b) H×nh ¶nh minh ho¹: H×nh ¶nh cña ®o¹n H×nh ¶nh trung ®iÓm Mét ph¶n vÝ dô vÒ th¼ng cña ®o¹n th¼ng trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng c) Sö dông: Thay ®æi vÞ trÝ cña ®iÓm M theo hai h−íng: • N»m gi÷a A, B → trung ®iÓm AB. • C¸ch ®Òu A, B → trung ®iÓm AB. 1.5) Tia vµ gãc: a) Yªu cÇu: • Cho tr−íc hai tia mµ cã thÓ ®iÒu chØnh gèc trïng nhau hay kh«ng trïng nhau ®Ó h×nh thµnh ®Þnh nghÜa gãc. • Mét trong hai tia cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc ph−¬ng thay ®æi. • HiÖn sè ®o gãc ®Ó h×nh thµnh c¸c lo¹i gãc. • Cã nót ®iÒu kiÓn Èn hiÖn. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 6
 8. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi b) H×nh ¶nh minh ho¹: Ta cã h×nh ¶nh vÒ gãc khi nót Ta cã h×nh ¶nh vÒ hai tia bÊt k× “Gèc” Èn vµ nót “Gãc” hiÖn khi nót “Gèc” hiÖn vµ nót “Gãc” Èn c) Sö dông: Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèc ®Ó h×nh thµnh kh¸i niÖm gãc, thay ®æi sè ®o gãc ®Ó xuÊt hiÖn c¸c tr−êng hîp: gãc vu«ng, gãc nhän, gãc tï 1.6) VÞ trÝ t−¬ng ®èi cña hai ®−êng th¼ng trong mÆt ph¼ng: a) Yªu cÇu: Cho tr−íc hai ®−êng th¼ng a, b mµ cè thÓ ®iÒu chØnh ®Ó x¶y ra c¸c vÞ trÝ t−¬ng ®èi: C¾t nhau, song song, trïng nhau. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 7
 9. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi b) H×nh ¶nh minh ho¹: Khi nót “Trïng” hiÖn Khi nót “Trïng” Èn c) Sö dông: Khi nót ®iÒu khiÓn “ Trïng” ë chÕ ®é Èn th× cã thÓ ®iÒu khiÓn ®Ó a c¾t b, a song song víi b. Khi nót ®iÒu khiÓn ë chÕ ®é hiÖn th× cã thÓ ®iÒu khiÓn a song song víi b råi ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch ®Ó a trïng b. 1.7) §−êng trßn vµ h×nh trßn: a) Yªu cÇu: • Cho ®−êng trßn (O;R) cã thÓ thay ®æi ®−îc t©m vµ b¸n kÝnh. • VÏ d©y AB vµ cung t−¬ng øng. • VÏ h×nh trßn t−¬ng øng. • Cã nót ®iÒu khiÓn Èn hiÖn cung vµ d©y cung, h×nh trßn vµ ®−êng trßn. b) H×nh ¶nh minh ho¹: SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 8
 10. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi Khi nót “d©y cung, cung” ë chÕ ®é Khi nót “H×nh trßn” ë chÕ ®é hiÖn hiÖn c) Sö dông: • Thay ®æi b¸n kÝnh R. • Khi nót ®iÒu khiÓn “d©y cung, cung” ë chÕ ®é hiÖn ta cã thÓ di chuyÓn A, B ®Ó thay ®æi d©y AB, cung AB. • Khi nót ®iÒu khiÓn “Hinh tron” ë chÕ ®é hiÖn ta cã thÓ ®iÒu khiÓn b¸n kÝnh ®Ó thay ®æi h×nh trßn (O;R). 2) øng dông vµo c¸c tiÕt d¹y líp 7: 2.1) Hai gãc ®èi ®Ønh : a) Yªu cÇu: • VÏ hai gãc xOy vµ x’O’y’. • Cã thÓ ®iÒu khiÓn ®−îc O, O’ trïng nhau hay kh«ng trïng nhau. • Cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c c¹nh cña c¸c gãc. b) H×nh ¶nh minh ho¹: SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 9
 11. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi §iÒu chØnh nót “Trïng ®Ønh” ®Ó cã mét ph¶n H×nh ¶nh vÒ hai gãc ®èi ®Ønh VD vÒ hai gãc ®èi ®Ønh SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 10
 12. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi C¸c ph¶n vÝ dô vÒ hai gãc ®èi ®Ønh c) Sö dông: • Khi nót “trïng ®Ønh” ë chÕ ®é hiÖn cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó hai ®Ønh O, O’ trïng nhau hoÆc kh«ng trïng nhau. • Khi O trïng O’ vµ nót “trïng ®Ønh” ë chÕ ®é Èn ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó Oy vµ Oy’, Ox vµ Ox’ ®èi nhau hoÆc kh«ng ®èi nhau. 2.2) Ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau: a) Yªu cÇu: • Cho hai gãc xOz vµ yOz lµ hai gãc kÒ bï, ph−¬ng cña tia Oz cã thÓ thay ®æi. • Om, On lÇn l−ît lµ c¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc xOz vµ yOz. • HiÖn sè ®o cña c¸c gãc xOz, yOz, mOn trªn vïng vÏ, c¸c sè ®o nµy ph¶n ¸nh tøc thêi t¹i mçi vÞ trÝ cña tia Oz. • Dïng c«ng cô Angle ®Ó hiÓn thÞ sè ®o cña gãc mOn. b) H×nh ¶nh minh ho¹: SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 11
 13. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi Ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ nhau Ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï c) H−íng dÉn: • Thay ®æi gãc xOy, nhËn xÐt vÒ sè ®o gãc mOn vµ xOy. • Thay ®æi tia Oz, nhËn xÐt vÒ sè ®o gãc mOn vµ xOy. • Thay ®æi ®Ó xOy lµ gãc bÑt, nhËn xÐt vÒ hai tia On, Om. 2.3) H×nh ¶nh vÒ trùc t©m tam gi¸c trong c¸c tr−êng hîp: a) Yªu cÇu: • VÏ tam gi¸c ABC, ba ®Ønh cã thÓ thay ®æi tù do. • VÏ c¸c ®−êng cao AD, BE, CF c¾t nhau t¹i H. • Khi tam gi¸c ABC tï th× hai ch©n ®−êng cao r¬i ra ngoµi c¸c c¹nh, khi ®ã phÇn kÐo dµi cña c¸c c¹nh ®−îc biÓu thÞ b»ng nÐt ®øt. b) H×nh ¶nh minh ho¹: SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 12
 14. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi Trùc t©m cña tam gi¸c nhän Trùc t©m cña tam gi¸c vu«ng SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 13
 15. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi Trùc t©m cña tam gi¸c tï t¹i A Trùc t©m cña tam gi¸c tï t¹i C c) Sö dông: Thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ®Ønh mét c¸ch tuú ý ®Ó xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tr−êng hîp. 2.4) TÝnh chÊt träng t©m tam gi¸c: a) Yªu cÇu: • Cho tam gi¸c ABC cã ba ®Ønh thay ®æi tù do. • VÏ c¸c ®−êng trung tuyÕn AD, BE, CF c¾t nhau t¹i G. • Cho hiÖn theo quy thø tù sau: + Dßng 1: §é dµi AG, ®é dµi AD, tØ sè AG/AD. + Dßng 2: §é dµi BG, ®é dµi BE, tØ sè BG/BE. + Dßng 3: §é dµi CG, ®é dµi CF, tØ sè CG/CF. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 14
 16. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi b) H×nh ¶nh minh ho¹: c) Sö dông: Thay ®æi vÞ trÝ c¸c ®Ønh cña tam gi¸c ABC, ta thÊy c¸c gi¸ trÞ ®o ®é dµi AG, AD, BG, BE, CG, CF thay ®æi t−¬ng øng nh−ng gi¸ trÞ c¸c tØ sè AG/AD, BG/BE, CG/CF lu«n b»ng 0,67 (tøc 2/3). SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 15
 17. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi 2.5) C¸c ®−êng cña tam gi¸c cïng xuÊt ph¸t tõ mét ®Ønh: a) Yªu cÇu: • Cho tam gi¸c ABC cã thÓ thay ®æi ®−îc ®é dµi c¸c c¹nh. • VÏ c¸c ®−êng trung tuyÕn, ph©n gi¸c, ®−êng cao, ®−êng trung trùc øng víi c¹nh BC. • Khi cho tam gi¸c thay ®æi th× c¸c ®−êng thay ®æi t−¬ng øng. b) H×nh ¶nh minh ho¹: H×nh ¶nh vÒ c¸c ®−êng øng víi H×nh ¶nh vÒ c¸c ®−êng øng víi c¹nh BC khi tam gi¸c ABC kh«ng c¹nh BC khi tam gi¸c ABC c©n t¹i c©n t¹i A A c) sö dông: Thay ®æi sè ®o c¸c c¹nh AB, AC ®Ó tam gi¸c ABC kh«ng c©n t¹i A ta thÊy ®−êng ph©n gi¸c lu«n n»m gi÷a ®−êng cao vµ ®−êng trung tuyÕn. khi tam gi¸c ABC c©n t¹i A th× c¸c ®−êng ®ã trïng nhau. SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 16
 18. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi 2.6) Chïm bµi to¸n vÒ quan hÖ song song: *Bµi to¸n: Cho hai tia song song Bx vµ Cy vµ mét ®iÓm A bÊt k×. Gi¶ sö ˆ ˆ ˆ BAC = a, ABx = b, ACy = c thÕ th× tuú theo vÞ trÝ cña A ta cã hÖ thøc sau: ± a ± b ± c = 0 (hoÆc 1800). (+ hay -, 0 hay 1800 lµ tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm A) a) Yªu cÇu: • VÏ c¸c tia Bx, Cy song song cã thÓ ®iÒu chØnh cïng chiÒu hay ng−îc chiÒu. • Mét ®iÓm A cã thÓ di chuyÓn bÊt k× trong mÆt ph¼ng, c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC. • HiÓn thÞ c¸c sè ®o a, b, c cña c¸c gãc, cã thÓ cho Èn hiÖn c¸c sè ®o nµy. • VÏ ®−êng phô ®Ó t×m lêi gi¶i, cã thÓ ®iÒu khiÓn Èn hiÖn. b) H×nh ¶nh minh ho¹: SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 17
 19. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi VÞ trÝ ®iÓm A x¶y ra tr−êng hîp: a+b+c=1800 c) Sö dông: • NÕu nót “cung chieu” hiÖn vµ nót “nguoc chieu” Èn th× hai tia Bx, 0 Cy cïng chiÒu. A x¶y ra tr−êng hîp: a-b+c=0 VÞ trÝ ®iÓm SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 18
 20. §Æng V¨n BiÓu-THCS §«ng D−, Gia L©m, Hµ Néi VÞ trÝ ®iÓm A x¶y ra tr−êng hîp: -a+b+c=1800 VÞ trÝ ®iÓm A x¶y ra tr−êng hîp: a+b-c=1800 SKKN: øng dông Cabri geometry II plus trong d¹y to¸n THCS 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản