intTypePromotion=3

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xúc tiến trực tuyến và ảnh hưởng của nó lên nhận thức về điểm đến và trung thành của du khách

Chia sẻ: ViThomas2711 ViThomas2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
2
lượt xem
0
download

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xúc tiến trực tuyến và ảnh hưởng của nó lên nhận thức về điểm đến và trung thành của du khách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này đề xuất một số mô hình cấu trúc của mối quan hệ giữa xúc tiến trực tuyến, nhận thức về điểm đến, sự hài lòng của khách du lịch và lòng trung thành với điểm đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xúc tiến trực tuyến và ảnh hưởng của nó lên nhận thức về điểm đến và trung thành của du khách

 1. Taïp chí 1JKLÂQFßXWUDRõÕL KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO 1*'š1*&•1*1*+…7521*;—&7,‚175 &78
 2. QK·QWKàFYÄöLÆPöÅQ '$
 3. VãK­LOÎQJFÛDNK®FKGXOÍFK 76
 4. Y­OÎQJWUXQJ WK­QKYæLöLÆPöÅQ '/
 5. .K¯RV®WQJ¶XQKLÃQöÞéFWKãFKLÈQYæLNK®FKGXOÍFKTXÕFWÅW±LF®F V²QED\TXÕFWÅFÛD9LÈW1DP7UÞæFKÅWQJKLÃQFàXWLÅQK­QKSK²QWÊFKQK²QWÕ ()$
 6. öÆNLÆP WUDWÊQKKéSOÈFÛDF´XWUÚFY­SK²QWÊFKQK²QWÕNK»QJöÍQK &)$
 7. WKÓQJTXDVáGÝQJ$026 öÆNLÆPWUDëQJKÌDFÛDPÓKÉQKWURQJYLÈFNLÆPöÍQKF®FJL¯WKX\ÅWöÄ[X´W.ÅWTX¯FKRWK´\ PÕLWÞäQJTXDQP±QKPÁJLâD23'$76Y­'/WURQJQJKLÃQFàXQ­\.ÅWTX¯FÜQJFKËUD U¹QJ[ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQFÏWKÆF¯LWKLÈQOÎQJWUXQJWK­QKYæLöLÆPöÅQ&XÕLFÙQJVãöÏQJ JÏSYÄKÒFWKX·WëQJKÌDWKãFWLÇQFÛDQJKLÃQFàXöÕLYæLQKâQJQJÞåLO­PPDUNHWLQJGXOÍFK Y­JLæLK±QFÛDQJKLÃQFàXFÜQJöÞéFWK¯ROX·QWURQJQJKLÃQFàXQ­\ 7ßNKÏD&ÓQJQJKÈ;ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQQK·QWKàFöLÆPöÅQVãK­LOÎQJFÛDGXNK®FK OÎQJWUXQJWK­QKYæLöLÆPöÅQQJ­QKGXOÍFK9LÈW1DP Abtract All socio-economic activities has been changed thanks to Today’s technology 4.0. Internet is accordingly accepted as an important factor for success in tourism pro- motion as well as travel destination marketing.The main purpose of this study is to investigate the impact of online promotion on visitors’ perceptions of destination and their loyalty in the tourism industry.This study proposes a structural model of the mutual relationship between online promotion (OP), destination awareness (DA), tourists’ satisfaction (TS) and theirdestination loyalty (DL).Random surveys are conducted with international travelers at Vietnam’s international airports. At the very first, this study makes Exploratory Factor Analysis (EFA) to validate the structure and Confirmatory Factor Analysis (CFA) via AMOS usage to examine the significance of the models in testing. proposed theories.It is allso indicated that online promotion can improve loyalty to the destination.Finally, the scholarly con- tribution, the practical significance of research to the tourism marketinghumans, and its limitations are also discussed in this study. Key words: 4.0 technology, Online Promotion,destination awareness (DA), tourists’ satisfaction (TS), destination loyalty (DL), Vietnam Tourism 763KÏ7UÞçQJ.KRDõ­RW±R6õ+7UÞåQJõ±LKÒFõÓQJõÓ Soá 1 (2018) 33
 8. Taïp chí KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑOÂ 1JKLÂQFßXWUDRõÕL *LæLWKLÈX GXOÍFK9LÈW1DPY­SKÖELÅQQKLÄXWKÓQJWLQKäQYÄ 7KHR *DUWQHU &®FK P±QJ &ÓQJ QJKLÈS 9LÈW1DPöÅQGXNK®FKTXÕFWÅ KD\&®FKP±QJ&ÓQJQJKLÈSO³QWKà7Þ
 9. [X´WSK®W &äVçOÊOX·Q WßNK®LQLÈPù,QGXVWULHúWURQJPØWE®RF®RFÛD 1J­QK GX OÍFK öÞéF KÉQK GXQJ FÏ U´W QKLÄX FKÊQK SKÛ õàF Q¸P ù,QGXVWULH ú NÅW QÕL NK²X õÕL YæL GX NK®FK ö³X WLÃQ SK¯L WÉP öÍD FKË F®FKÈWKÕQJQKÚQJY­FäVçV¯Q[X´WWKÓQJPLQKöÆ WUÃQP±QJWÉPNLÅQNK®FKV±QWÉPSKÞäQJWLÈQöL W±RUDVãKØLWÝNíWKX·WVÕJLâD&ÓQJQJKLÈS.LQK O±LY­JL®F¯KéSOëQK´W7LÅSWKHRO­PXDY¿P®\ GRDQKFKàFQ¸QJY­TX\WUÉQKEÃQWURQJ1KâQJ\ÅX ED\UÔLF®FFKËG¶QöÞåQJöL7URQJP×LNK²XQ­\ WÕ FÕW OÑL FÛD .í WKX·W VÕ WURQJ &0&1 VÁ O­ F®FKP±QJFÓQJQJKLÈSöÄXFÏW®FGÝQJ%XKDOLV 7UÊWXÈQK²QW±R $,
 10. 9±QY·WNÅWQÕL,QWHUQHWRI 
 11. ö°FKËUDW³PTXDQWUÒQJFÛD,QWHUQHWQKÞPØW 7KLQJV ,R7
 12. Y­ Gâ OLÈX OæQ %LJ 'DWD
 13. ú/±F TXDQ QJXÔQWKÓQJWLQFKRQJÞåLWLÃXGÙQJ$ONKDUDEVKHK QKÉQO±LF®FFXØFF®FKP±QJWURQJTX®NKàEDRJLå Y­FØQJVã 
 14. öÞDUDF®FKJL¯LTX\ÅWWKÓQJTXD FÜQJFÏQKâQJODRöØQJQJ­QKQJKÄP´WöLQKÞQJ [ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQWßYLÈFVáGÝQJP±QJ[°KØLöÆ FÜQJVÁV¯QVLQKUDODRöØQJQJ­QKQJKÄPæLú3KÏ WKÚFöµ\[²\GãQJWKÞäQJKLÈXKR½FF®FPÝFWLÃX WKÛ WÞæQJ 9Ü õàF õDP SK®W ELÆX W±L Vã NLÈQ õÕL TX¯QJ F®R NK®F GãD WUÃQ NKRD KÒF W®L VLQK YLUXV WKR±LFKÊQKV®FKFDRF´SYÄSK®WWULÆQQJXÔQQK²Q WURQJWKÅJLæLFÛDP®\WÊQKY­,QWHUQHW OãFWURQJNìQJX\ÃQVÕV®QJQD\WURQJNKXÓQNKÖ ,QWHUQHW QKÞ PØW QJXÔQ WKÓQJ WLQ ö³\ öÛ Y­ +ØL QJKÍ F®F TXDQ FKàF FDR F´S $3(& O³Q WKà P±QKPÁ %UHWWHOY­$QGUHD
 15. QJÞåLWLÅSQK·Q 620
 16. ç+­1ØL VãODQWUX\ÄQFK´SQK·QQÏPØWF®FKWãQJX\ÈQ;ÚF ;ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQO­PØWSK³QFÛDFÓQJQJKÈ WLÅQöLÆPöÅQE¹QJF®FKODQWUX\ÄQO­TX®WUÉQKJLDR EDR JÔP TX¯QJ F®R WUÃQ ,QWHUQHW [²\ GãQJ WLÅSYæLGXNK®FKWLÄPQ¸QJW±RUDVã¯QKKÞçQJöÅQ WKÞäQJ KLÈXPDUNHWLQJ WUãF WLÅS WKÓQJ TXD ,QWHU VçWKÊFKYÄöLÆPöÅQëöÍQKFÛDKÒNKLöLGXOÍFKY­ QHW7K·WY·\[ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQU´WKâXÊFKYÉWKÅ FXÕLFÙQJO­VãOãDFKÒQöLÆPöÅQWURQJQJKLÃQFàX QÏ\ÃXF³XF®FQK­TX¯QOëGXOÍFKSK¯LVáGÝQJF®F YÄVãWÞäQJW®FTXDO±L/DLY­9ÌQK 
 17. FKRWK´\ FÓQJFÝWßLQWHUHWY­öÖLPæLöÆW·QGÝQJöÚQJF®FK TX¯QJE®WUãFWX\ÅQFÏPØWW®FöØQJWÊFKFãFöÅQVã FÓQJQJKÈWßöÏFÏWKÆJLÚSGRDQKQJKLÈSWK­QK PRQJöéLFÛDGXNK®FK FÓQJWURQJNLQKGRDQK7KHR5GDLQDK2VPDQ
 18. VãWÞäQJW®FFÛD[ÚFWLÅQWUãFWX\ÅQFϯQK Fä KØL öÆ WX\ÃQ WUX\ÄQ TX¯QJ E® QKâQJ WKÓQJ WLQ KÞçQJöÅQTX\ÅWöÍQKPXDV¯QSKµPFÛDQJÞåLWLÃX OÃQP±QJOÃQZHEVLWHõÞDQKâQJKÉQK¯QKWÕWöÂS GÙQJYÊGÝQKÞF®FWKÓQJWLQöÞéFJáLWKÓQJTXD OÃQQK¹PTX¯QJE®öLÆPöÅQõ²\O­ELÈQSK®SU´W F®FWUDQJZHEFÏOLÃQTXDQY­ö®QJWLQF·\GRöÏ WÕWöÆFÏWKÆW¸QJOÞéQJNK®FKGXOÍFK+LÈQQD\GX W±RUDPØWKÉQK¯QKWÊFKFãFFÛDGRDQKQJKLÈS0½F OÍFK9LÈW1DPPDQJO±LQJXÔQQJR±LWÈU´WOæQ GÙ,QWHUQHWö°WUçWK­QKSKÞäQJWLÈQSKÖELÅQQK´W *'3
 19. FKR ö´W QÞæF 7X\ QKLÃQ GX OÍFK Y¶Q FKÞD öÆWKãFKLÈQF®FFÓQJYLÈF[ÚFOLÃQTXDQöÅQTX¯QJ SK®WWULÆQWÞäQJ[àQJYæLWLÄPQ¸QJ E®WX\QKLÃQYLÈFàQJGÝQJFÓQJQJKÈQ­\Y¶QFÎQ 5ÑU­QJGXOÍFKWURQJF®FKP±QJFÓQJQJKLÈS O­PØWY´QöÄ /LX
 20. FÜQJF³QöÞéFSK®WWULÆQPØWF®FKWKÓQJPLQK 9LÈW1DPO­öLÆPöÅQGXOÍFKK­QJö³XWURQJ YæLK×WUéFÛDFÓQJQJKÈVÕ6ãWKÓQJPLQKWKÆKLÈQ Q¸P öÞéF EÉQK FKÒQ Wß GX NK®FK &®F FXØF çFK×SK¯LWÊQKWR®QöÞéFOéLK±LFÛDF®FGÍFKYÝ NK¯RV®WFKRWK´\F®FWßNKR®ù'XOÍFK9LÈW1DPú WX\ÃQWUX\ÄQV²XUØQJFKRQJÞåLG²QWK´\OéLÊFKFÛD öÞéF[X´WKLÈQWKÞåQJ[X\ÃQWUÃQF®FFÓQJFÝWÉP GÍFKYÝFK´WOÞéQJFDRFÜQJQKÞWKLÈWK±LFÛDYLÈF NLÅPWßLQWHUQHW 8672$

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản