intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường: phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

70
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn tài liệu “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường” bao gồm 4 nội dung chính. trong phần 1 sau dây sẽ trình bày về công nghệ thông tin trong quản lý trường học và công cụ google apps. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường: phần 1

ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN<br /> ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN<br /> TRONG QUAÛN LYÙ NHAØ TRÖÔØNG<br /> TRONG QUAÛN LYÙ NHAØ TRÖÔØNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Chịu trách nhiệm nội dung:<br /> Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục<br /> Biên soạn:<br /> TS. Hồ Cẩm Hà<br /> TS. Lê Huy Hoàng<br /> Th.S Nguyễn Chí Trung<br /> Ban biên tập:<br /> TS. Phạm Anh Tuấn<br /> Th.S Đặng Tuyết Anh<br /> <br /> ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN<br /> TRONG QUAÛN LYÙ NHAØ TRÖÔØNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> 2<br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> LÔØI GIÔÙI THIEÄU<br /> <br /> 3<br /> <br /> HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU<br /> <br /> 6<br /> <br /> PHAÀN 1- CNTT TRONG QUAÛN LYÙ NHAØ TRÖÔØNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> A. Giôùi thieäu<br /> <br /> 10<br /> <br /> B. Hoaït ñoäng<br /> <br /> 10<br /> <br /> C. Hoïc lieäu cho hoaït ñoäng Phaàn 1<br /> <br /> 11<br /> <br /> D. Caâu hoûi töï ñaùnh giaù<br /> <br /> 14<br /> <br /> E. Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> 14<br /> <br /> PHAÀN 2 - GOOGLE APPS<br /> <br /> 15<br /> <br /> A. Giôùi thieäu<br /> <br /> 16<br /> <br /> B. Caùc hoaït ñoäng<br /> <br /> 17<br /> <br /> C. Hoïc lieäu cho caùc hoaït ñoäng Phaàn 2<br /> <br /> 20<br /> <br /> D. Caâu hoûi töï ñaùnh giaù<br /> <br /> 58<br /> <br /> E. Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> 58<br /> <br /> PHAÀN 3 - MINDMANAGER<br /> <br /> 59<br /> <br /> A. Giôùi thieäu<br /> <br /> 60<br /> <br /> B. Caùc hoaït ñoäng<br /> <br /> 62<br /> <br /> C. Hoïc lieäu cho caùc hoaït ñoäng Phaàn 3<br /> <br /> 86<br /> <br /> D. Caâu hoûi töï ñaùnh giaù vaø baøi taäp<br /> <br /> 130<br /> <br /> E. Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> 130<br /> <br /> PHAÀN 4 - EXCEL<br /> <br /> 131<br /> <br /> A. Giôùi thieäu<br /> <br /> 132<br /> <br /> B. Caùc hoaït ñoäng<br /> <br /> 133<br /> <br /> C. Hoïc lieäu cho caùc hoaït ñoäng Phaàn 4<br /> <br /> 146<br /> <br /> D. Caâu hoûi töï ñaùnh giaù vaø baøi taäp<br /> <br /> 186<br /> <br /> E. Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> 186<br /> <br /> 3<br /> <br /> LÔØI GIÔÙI THIEÄU<br /> Söï xuaát hieän vaø phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng<br /> ñaõ, ñang vaø seõ laø nhaân toá thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa theá giôùi. Coù theå noùi, coâng ngheä<br /> thoâng tin vaø truyeàn thoâng ñaõ taùc ñoäng tích cöïc tôùi haàu heát caùc ngaønh ngheà trong xaõ<br /> hoäi, trong ñoù coù lónh vöïc giaùo duïc, nôi tính hieäu quaû cuûa vieäc öùng duïng coâng ngheä<br /> thoâng tin caû trong daïy hoïc vaø trong quaûn lyù ñeàu ñaõ ñöôïc chöùng minh.<br /> Töø phía Boä GD&ÑT, nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ coù caùc ñeà aùn, döï aùn nhaèm naâng<br /> cao naêng löïc giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc cuõng nhö taêng tính hieäu quaû cuûa<br /> vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong nhaø tröôøng. ÔÛ Höôùng daãn thöïc hieän nhieäm<br /> vuï naêm hoïc haøng naêm, ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä thoâng tin luoân ñöôïc nhaán<br /> maïnh. Nhôø vaäy, trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc tieán nhaát ñònh ôû lónh<br /> vöïc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaùo duïc.<br /> Tuy nhieân, caùc öùng duïng cuûa coâng ngheä thoâng tin laø voâ cuøng roäng raõi. Hieän<br /> vaãn coøn raát nhieàu caùc phaàn meàm deã söû duïng vaø coù theå giuùp ngöôøi caùn boä quaûn lyù<br /> giaùo duïc thöïc hieän chöùc naêng cuûa mình toát hôn vaø ñaùng tieác raèng caùc phaàn meàm<br /> ñoù chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå. Nhaän thaáy vaán ñeà treân, Toå chöùc Hôïp taùc Phaùt trieån<br /> vaø Hoã trôï Kó thuaät vuøng Flamaêng, Vöông quoác Bæ (VVOB Vieät Nam) phoái hôïp vôùi caùc<br /> chuyeân gia vaø nhoùm caùn boä noøng coát thuoäc 5 tænh tham gia döï aùn phaùt trieån cuoán<br /> taøi lieäu “ÖÙng duïng Coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù nhaø tröôøng”, nhaèm cung caáp<br /> theâm moät soá coâng cuï cuï theå, giuùp vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù<br /> giaùo duïc trôû neân hieäu quaû hôn.<br /> Cuoán taøi lieäu “ÖÙng duïng Coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù nhaø tröôøng” bao<br /> goàm 4 phaàn chính, ñöôïc thieát keá cho khoùa taäp huaán 2 ngaøy, goàm caùc noäi dung<br /> chính sau ñaây:<br /> Phaàn I – Coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù tröôøng hoïc<br /> Phaàn II – Google Apps<br /> Phaàn III – Mind Manager<br /> Phaàn IV – Excel<br /> Moãi moät phaàn ñöôïc vieát theo caáu truùc sau:<br /> A. GIÔÙI THIEÄU<br /> – Giôùi thieäu toùm taét veà coâng cuï<br /> – Muïc tieâu<br /> <br /> PHẦN 1- CNTT TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=70

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2