intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế mô-đun giáo dục môi trường qua sách giáo khoa Hóa học trung học phổ thông

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao ý thức trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ môi trường là quan trọng và cần thiết. Bài viết trình bày việc ứng dụng Công nghệ thông tin để soạn các học phần giáo dục môi trường thông qua sách giáo khoa hóa học phổ thông vừa đáp ứng nhu cầu này vừa làm cho bài giảng trở nên thú vị hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế mô-đun giáo dục môi trường qua sách giáo khoa Hóa học trung học phổ thông

  1. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE ◦ Educational Sci., 2008, Vol. 53, N . 8, pp. 61-65 ÙNG DÖNG CÆNG NGH› THÆNG TIN V€O VI›C THI˜T K˜ MÆ-UN GIO DÖC MÆI TR×ÍNG QUA SCH GIO KHOA HÂA HÅC TRUNG HÅC PHÊ THÆNG Hç Ph÷ìng Hi·n v  Phòng Thà Thanh Thóy Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi 1. Mð ¦u Gi¡o döc þ thùc b£o v» mæi tr÷íng cho håc sinh l  mët vi»c l m quan trång, c§p thi¸t, ang ÷ñc sü quan t¥m cõa nhi·u nh  gi¡o döc. Vi»c ùng döng cæng ngh» thæng tin v o thi¸t k¸ mæ-un gi¡o döc mæi tr÷íng (GDMT) qua s¡ch gi¡o khoa (SGK) Hâa håc THPT khæng ch¿ ¡p ùng tèt nhi»m vö tr¶n m  cán l m cho b i gi£ng trð n¶n sinh ëng, h§p d¨n. Tuy nhi¶n, khi ùng döng cæng ngh» thæng tin v o thi¸t k¸ mæ-un GDMT, nhi·u gi¡o vi¶n v¨n cán lóng tóng, ch÷a ph¡t huy ÷ñc hi»u qu£ cõa cæng ngh» trong d¤y Hâa håc nâi chung v  GDMT nâi ri¶ng ð THPT. Hi»n nay, c¡c tr÷íng phê thæng ang ÷ñc trang bà cì sð vªt ch§t phöc vö gi£ng d¤y v  håc tªp ng y c ng tèt hìn. V¼ th¸, y¶u c¦u gi¡o vi¶n ph£i câ ki¸n thùc, k¾ n«ng vªn döng tèt nhúng th nh qu£ cõa khoa håc, k¾ thuªt v o vi»c gi¡o döc þ thùc b£o v» mæi tr÷íng cho håc sinh, v¼ sü ph¡t triºn b·n vúng. Vi»c ùng döng cæng ngh» thæng tin v o thi¸t k¸ mæ-un GDMT phò hñp vîi nëi dung trong SGK Hâa håc THPT l  mët vi»c l m c¦n thi¸t, gâp ph¦n n¥ng cao ch§t l÷ñng GDMT cho håc sinh. 2. Nëi dung nghi¶n cùu 2.1. Gi¡o döc mæi tr÷íng - ành ngh¾a: GDMT l  mët qu¡ tr¼nh nh¬m ph¡t triºn ð ng÷íi håc sü hiºu bi¸t v  quan t¥m tr÷îc nhúng v§n · v· mæi tr÷íng, bao gçm: ki¸n thùc, th¡i ë, h nh vi, tr¡ch nhi»m v  k¾ n«ng º tü m¼nh v  còng tªp thº ÷a ra c¡c gi£i ph¡p nh¬m gi£i quy¸t v§n · tr÷îc m­t công nh÷ l¥u d i [1]. - Möc ti¶u: Mang l¤i cho thanh thi¸u ni¶n nhúng thâi quen tèt, t¼nh c£m th¥n thi»n vîi mæi tr÷íng, þ thùc tr¡ch nhi»m vîi vi»c b£o v» mæi tr÷íng v  câ mët lèi sèng h i ho  vîi mæi tr÷íng. 61
  2. Hç Ph÷ìng Hi·n v  Phòng Thà Thanh Thóy 2.2. Thi¸t k¸ mæ-un GDMT qua khai th¡c nëi dung SGK Sü qu¡ t£i c¡c nëi dung trong SGK l  mët trong nhúng v§n · bùc xóc nh§t cõa ng nh gi¡o döc. Do â, gi£i ph¡p t¡ch GDMT th nh mët mæn ri¶ng khæng ph£i l  sü lüa chån phò hñp m  c¦n bi¸t khai th¡c nhúng nëi dung GDMT s®n câ trong c¡c SGK hi»n h nh mët c¡ch linh ho¤t, s¡ng t¤o. Vi»c thi¸t k¸ c¡c mæun GDMT ÷a ra c¡c gñi þ khi khai th¡c nëi dung GDMT tø SGK, gióp gi¡o vi¶n câ thº ti¸n h nh tèt c¡c ho¤t ëng GDMT m  khæng g¥y ¡p lüc b i vð cho håc sinh. Khi thi¸t k¸ mæun GDMT tø nëi dung SGK c¦n l÷u þ [2]: - GDMT khæng ph£i l  ÷a th¶m v o ch÷ìng tr¼nh gi¡o döc nh÷ mët bë mæn t¡ch bi»t m  nâ ÷ñc lçng gh²p v o ch÷ìng tr¼nh cõa mæn håc n o â. - T§t c£ c¡c mæn håc ð tr÷íng phê thæng ·u câ thº khai th¡c nëi dung GDMT nh÷ng kh£ n«ng v  hi»u qu£ khai th¡c GDMT ð méi mæn håc l  kh¡c nhau. - Vi»c khai th¡c nëi dung GDMT qua SGK r§t a d¤ng, phö thuëc v o nhi·u y¸u tè, °c bi»t l  i·u ki»n cö thº cõa tøng c§p håc, bë mæn, àa ph÷ìng cö thº. 2.3. Ùng döng cæng ngh» thæng tin (CNTT) trong thi¸t k¸ GDMT Chóng tæi ¢ sû döng ph¦n m·m Microsoft PowerPoint º thi¸t k¸ c¡c mæ-un GDMT sinh ëng v  h§p d¨n nhí nhúng ÷u iºm cõa ph¦n m·m PowerPoint nh÷: k¶nh h¼nh, k¶nh chú r§t sinh ëng, câ kh£ n«ng minh håa c¡c th½ nghi»m £o, qu¡ tr¼nh £o, d¹ i·u khiºn, câ thº ©n i hay xu§t hi»n theo chõ ành cõa gi¡o vi¶n. 2.4. Ùng döng CNTT v o vi»c thi¸t k¸ mæ-un GDMT qua SGK Hâa håc THPT Qua nëi dung SGK Hâa håc Trung håc phê phæng, nhí nhúng ti»n ½ch cõa ph¦n m·m PowerPoint, chóng tæi ¢ thi¸t k¸ ÷ñc 7 mæ-un GDMT, â l : B£ng 1. C¡c mæ-un Gi¡o döc mæi tr÷íng TT T¶n mæ-un T¶n b i håc Lîp 1 Æ nhi¹m mæi tr÷íng n÷îc N÷îc cùng 12 2 Hi»u ùng nh  k½nh Hñp ch§t cõa cacbon 11 Ozon v  hi»n t÷ñng suy 3 Ozon v  hidro peoxit 10 gi£m t¦ng ozon 4 Oxi - sü sèng cõa tr¡i §t Oxi (ban n¥ng cao) 10 Oxi - Ozon (ban cì b£n) 5 M÷a axit C¡c hñp ch§t câ oxi cõa l÷u huýnh 10 Nitì 11 6 Æ nhi¹m do èt than Cacbon 11 Æ nhi¹m mæi tr÷íng do sû 7 Ph¥n bân hâa håc 11 döng ph¥n bân hâa håc 62
  3. Ùng döng cæng ngh» thæng tin v o vi»c thi¸t k¸ mæ-un gi¡o döc mæi tr÷íng... Trong méi mæ-un ·u l  nhúng slide sinh ëng ÷ñc ch±n nhúng h¼nh £nh, ¥m thanh v  o¤n phim phong phó º gióp håc sinh d¹ d ng n­m ÷ñc c¡c ki¸n thùc trång t¥m v  t«ng c÷íng kh£ n«ng ghi nhî thæng tin. Chóng tæi xin tr¼nh b y mët mæ-un º minh håa: 63
  4. Hç Ph÷ìng Hi·n v  Phòng Thà Thanh Thóy 64
  5. Ùng döng cæng ngh» thæng tin v o vi»c thi¸t k¸ mæ-un gi¡o döc mæi tr÷íng... 3. K¸t luªn Méi mæ-un ·u ÷ñc thi¸t k¸ º câ thº sû döng linh ho¤t trong vi»c gi£ng d¤y GDMT. Vi»c ùng döng ph¦n m·m Microsoft PowerPoint º x¥y düng c¡c mæ-un GDMT qua SGK Ho¡ håc THPT câ thº l  cì sð cho vi»c thi¸t k¸ c¡c mæ-un GDMT qua c¡c mæn håc kh¡c ho°c thi¸t k¸ c¡c trang web câ nëi dung GDMT nh¬m n¥ng cao þ thùc b£o v» mæi tr÷íng cõa méi chóng ta. T€I LI›U THAM KHƒO [1] Bë GD & DT, 1998, 2003, 2004. Thi¸t k¸ m¨u mët sè mæ-un gi¡o döc mæi tr÷íng ð tr÷íng phê thæng. (Ch÷ìng tr¼nh ph¡t triºn Li¶n Hñp Quèc (UNDP& DANIDA)), H  Nëi. [2] Nguy¹n Ho ng Tr½, 2006. X¥y düng gi¡o tr¼nh i»n tû (E-book) gi¡o döc mæi tr÷íng düa tr¶n h» thèng ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng (ISO) cho  o tao v  bçi d÷ïng gi¡o vi¶n cõa tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi. B¡o c¡o têng k¸t · t i nghi¶n cùu khoa håc c§p Bë. [3] C¡c s¡ch gi¡o khoa, s¡ch gi¡o vi¶n Ho¡ håc lîp 10, 11, 12 ban cì b£n v  ban n¥ng cao, 2006. Nxb Gi¡o döc. ABSTRACT Application of Information Technology to preparing environmental-educational modules through chemical in general school textbooks Enhancing our senses of responsibility in environmental protection is impor- tant and necessary. Application of Information Technology to prepare environmental education modules through general school chemical textbooks both meets this de- mand and makes lectures become more interesting. It also contributes to improve the quality of environmental education for learners. 65
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2