intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng giáo trình điện tử phục vụ giảng dạy Địa lý ở trường phổ thông

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu và lựa chọn xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học Địa lí lớp 6, 7 để nghiên cứu phương pháp dạy và học thông qua máy tính, gáo trình điện tử, nguyên tắc xây dựng phần mềm và sử dụng những công cụ để tạo những phần mềm phục vụ giảng dạy và học tập,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng giáo trình điện tử phục vụ giảng dạy Địa lý ở trường phổ thông

  1. Kû yÕu Héi th¶o khoa häc Khoa §Þa lÝ – Tr−êng §HSP Hµ Néi, 5/2005 øng dông CNTT X©y dùng gi¸o tr×nh ®iÖn tö phôc vô gi¶ng d¹y ®Þa lý ë tr−êng phæ th«ng GS.TS NguyÔn ViÕt ThÞnh, Th.S KiÒu V¨n Hoan Khoa §Þa lÝ - Tr−êng §HSP Hµ Néi I. §Æt vÊn ®Ò Ngµy nay, sù bïng næ th«ng tin khoa häc kü thuËt trªn toµn thÕ giíi, kiÕn thøc h×nh thµnh rÊt nhanh, do ®ã nhu cÇu tiÕp nhËn th«ng tin t¨ng nhanh c¶ vÒ chÊt l−îng vµ sè l−îng, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn cÇn ph¶i cã ®æi míi vÒ môc tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o, nh÷ng c¶i c¸ch c¶ vÒ néi dung, ph−¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o theo h−íng tÝch cùc ho¸ qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu, ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ ®êi sèng x· héi, c«ng nghÖ gi¸o dôc ®· xuÊt hiÖn vµ cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong lý luËn d¹y häc hiÖn ®¹i trong ®ã viÖc sö dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo qu¸ tr×nh d¹y häc nh»m thùc hiÖn môc ®Ých d¹y häc víi hiÖu qu¶ cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Tin häc ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh ®· t¹o nªn cuéc c¸ch m¹ng trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi... X¸c ®Þnh tÇm quan träng cña Tin häc, ngµy 17-10-2000, Bé chÝnh trÞ ®· ra chØ thÞ 58-CT/TW vÒ ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc nh»m båi d−ìng cho häc sinh c¸c ph−¬ng ph¸p nhËn thøc khoa häc, ph¸t triÓn n¨ng lùc tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, th«ng qua ho¹t ®éng tù gi¸c, tÝch cùc, tù lùc cña b¶n th©n häc sinh ®Ó chiÕm lÜnh kiÕn thøc, h×nh thµnh n¨ng lùc cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc ®· thu hót ®−îc nhiÒu sù quan t©m cña c¸c nhµ lý luËn d¹y häc, c¸c gi¸o viªn phæ th«ng. E-learning cßn ®−îc gäi b»ng nh÷ng tªn nh− häc trùc tuyÕn, häc tËp th«ng qua Internet, häc b»ng m¸y tÝnh ®ang lµ xu thÕ cña c¸c n−íc ph¸t triÓn. Sö dông MT§T vµo d¹y häc høa hÑn c¶ vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña chi phÝ vµ sù tiÖn lîi. Häc tËp, tµi liÖu häc tËp cã thÓ chuyÓn ®Õn häc sinh nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Víi nh÷ng kh¶ n¨ng −u viÖt cña phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh, d¹y vµ häc th«ng qua m¸y tÝnh lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nhiÒu nhµ gi¸o dôc vµ c¸c chuyªn gia Tin häc rÊt quan t©m. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i 68
  2. x©y dùng c¸c phÇn mÒm hç trî d¹y vµ häc §Þa lÝ nh− thÕ nµo ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn båi d−ìng c¸c ph−¬ng ph¸p nhËn thøc, rÌn luyÖn vµ t− duy khoa häc, ph¸t triÓn n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña häc sinh, ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t− nghiªn cøu thÝch ®¸ng. Thùc tiÔn cho thÊy, víi c¸c phÇn mÒm kh«ng ®−îc x©y dùng theo mét cÊu tróc cã tÝnh s− ph¹m cao, häc sinh sÏ cã nguy c¬ "nh¶y cãc" gi÷a nh÷ng ®o¹n vµ c¶nh ng¾n hoÆc bá qua c¸c trang v¨n b¶n cã tÝnh t− duy lý thuyÕt. NÕu c¸c phÇn mÒm d¹y häc cã tÝnh chÊt lµ "§æ TLGK hoÆc s¸ch tham kh¶o, «n tËp vµo phÇn mÒm" th× t¸c dông kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc, tù lùc chiÕm lÜnh tri thøc cña häc sinh mµ ng−îc l¹i cßn lµm cho häc sinh Ø l¹i vµo m¸y tÝnh, l−êi t− duy, chØ mong t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin cã s½n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña gi¸o viªn ®−a ra. NÕu gi¸o dôc hoµn toµn tu©n theo yªu cÇu cña ng−êi sö dông th× ch¾c ch¾n nã sÏ kh«ng phôc vô lîi Ých l©u dµi cña x· héi. Qua t×m hiÓu thùc tÕ, nh÷ng tr−êng ®−îc trang bÞ m¹ng m¸y tÝnh, kÕt nèi Internet ch−a tËn dông ®−îc nguån tµi nguyªn th«ng tin mµ mét trong nh÷ng øng dông cô thÓ cña nã lµ x©y dùng nh÷ng phÇn mÒm hç trî d¹y vµ häc §Þa lÝ. Tuy nhiªn hiÖn nay, ngoµi nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ m¸y mãc, viÖc ®−a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo nhµ tr−êng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n sau: Thø nhÊt: H¹ tÇng c¬ së vÒ th«ng tin cßn rÊt h¹n chÕ hoÆc c¸c phÇn mÒm hç trî d¹y vµ häc §Þa lÝ hiÖn cã trªn thÞ tr−êng ch−a tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c x©y dùng phÇn mÒm phôc vô ®µo t¹o, ch−a s¸t víi néi dung m«n häc ë tr−êng phæ th«ng. Thø hai: Kh¶ n¨ng Tin häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh cßn h¹n chÕ vµ ch−a cã thãi quen lÊy th«ng tin vµ trao ®æi qua m¹ng m¸y tÝnh vµ m¸y tÝnh. XuÊt ph¸t tõ c¸c vÊn ®Ò trªn, chóng t«i lùa chän x©y dùng phÇn mÒm hç trî d¹y vµ häc §Þa lÝ líp 6, líp 7. Ngoµi môc ®Ých chÝnh lµ nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc §Þa lÝ th«ng qua m¸y tÝnh, gi¸o tr×nh ®iÖn tö cßn cung cÊp cho gi¸o viªn vµ sinh viªn nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nguyªn t¾c x©y dùng phÇn mÒm vµ sö dông nh÷ng c«ng cô ®Ó t¹o nh÷ng phÇn mÒm phôc vô gi¶ng d¹y vµ häc tËp. 69
  3. II. X©y dùng gi¸o tr×nh ®iÖn tö líp 6, líp 7 Gi¸o tr×nh ®iÖn tö líp 6, líp 7, do c¸c c¸n bé trÎ cña khoa §Þa lÝ §HSP Hµ Néi thùc hiÖn d−íi sù chØ ®¹o cña GS. TS NguyÔn ViÕt ThÞnh Tr−ëng khoa, “Gi¸o tr×nh ®iÖn tö §Þa lý líp 6, 7” lµ s¶n phÈm ®−îc x©y dùng trªn sù hîp t¸c gi÷a Trung t©m §Þa lÝ øng dông tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi vµ Cæng Tri Thøc (Knowledge Portal), c«ng ty Hanoi i-service (HiSC).Víi néi dung phong phó c¶ vÒ h×nh ¶nh vµ c¸c Video minh häa, c¸c bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm, th− viÖn c¸c h×nh ¶nh, phÇn mÒm “Gi¸o tr×nh ®iÖn tö §Þa lÝ líp 6, líp 7” lµ c«ng cô h÷u dông hç trî cho d¹y vµ häc §Þa lÝ theo ch−¬ng tr×nh gi¸o khoa c¶i c¸ch. 1. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng phÇn mÒm C«ng nghÖ x©y dùng phÇn mÒm World Wide Web (WWW) lµ mét trong nh÷ng c«ng nghÖ míi nhÊt trªn Internet, cho phÐp ng−êi dïng kÕt hîp v¨n b¶n, ©m thanh, h×nh ¶nh vµ ho¹t h×nh t¹o nªn c¸c nguån th«ng tin t− liÖu. §Æc biÖt th«ng tin trong WWW cã d¹ng Hypertext, giao thøc cho phÐp ®äc nhanh c¸c t− liÖu nµy lµ HTTP (Hypertext Transport Protocol) cã chøa c¸c liªn kÕt víi c¸c t− liÖu kh¸c cã liªn quan. Web cho phÐp më réng trong thiÕt kÕ vµ cïng céng t¸c ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò cña c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông, c¸c tµi liÖu trùc tuyÕn (on_line), hÖ thèng trî gióp vµ truy t×m th«ng tin vµ gÇn ®©y nã trë thµnh c«ng cô ®Ó h−íng dÉn vµ häc tËp. Web ph¸t triÓn nh− lµ mét c«ng cô chuyÓn giao trung gian t¹o nªn mét tiÒm n¨ng to lín trong c«ng nghÖ gi¸o dôc. Lùa chän c«ng nghÖ Web ®Ó x©y dùng phÇn mÒm víi môc ®Ých sö dông kh¶ n¨ng liªn kÕt cña Web kÕ thõa vµ tËn dông tµi nguyªn th«ng tin còng nh− ph¸t triÓn hÖ thèng ®· cã, gióp Ých tËn dông c«ng søc vµ thêi gian cña nhiÒu ng−êi ®Ó x©y dùng hÖ thèng lín h¬n. §iÓm m¹nh cña Web kh«ng nh÷ng cho phÐp ch¹y trªn c¸c PC ®¬n lÎ nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c mµ cßn cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn m¹ng diÖn réng (WAN) vµ Internet, ®©y lµ mét trong nh÷ng h−íng ph¸t triÓn ®µo t¹o trùc tuyÕn cña Khoa §Þa lÝ. 70
  4. 2. C¸c kü thuËt x©y dùng phÇn mÒm a. Kü thuËt x©y dùng c¸c Video clip X©y dùng c¸c Video clip m« pháng c¸c hiÖn t−îng, c¸c thÝ nghiÖm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c trang Web d¹y häc. C¸c c«ng cô tèt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh dÔ dïng, tÝnh thÈm mü, s¶n phÈm t¹o ra ®−îc c¸c tr×nh duyÖt Internet hç trî tèt: 3D Studio Max: lµ phÇn mÒm x©y dùng c¸c phim ho¹t c¶nh 3 chiÒu mang tÝnh chuyªn nghiÖp, cã tÝnh chÊt ®ét ph¸ vÒ thiÕt kÕ mÉu, kÕt xuÊt vµ kiÕn t¹o ho¹t c¶nh do Autodesk ph¸t triÓn cho hÖ ®iÒu hµnh Windows hay c¸c hÖ ®iÒu hµnh míi h¬n. -Macromedia DirectorShockware:lµ phÇn mÒm cïng trong bé Macromedia, ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn ®Ó t¹o c¸c ho¹t c¶nh nhÊt lµ trong d¹y häc, (vÝ dô: bé tõ ®iÓn B¸ch khoa Encarta cña Microsoft) - Macromedia Flash: T−¬ng tù nh− Macromedia Director Shockware, nh−ng −u ®iÓm lµ cã kh¶ n¨ng t¹o c¸c chuyÓn ®éng theo c¸c ®−êng ®Þnh s½n. Nh−ng nh−îc ®iÓm lµ t¹o c¸c ho¹t c¶nh kh«ng gian 3 chiÒu kÐm. - Quicktime vµ b¨ng h×nh: lµ phÇn mÒm xö lÝ c¸c Video clip, c¸c ®Üa h×nh cña h·ng Apple. C¸c hiÖn t−îng tù nhiªn, c¸c giê gi¶ng mÉu ®−îc ghi vµo b¨ng h×nh nhê mét camera, c¸c b¨ng h×nh ghi tÝn hiÖu d−íi d¹ng analog, muèn sö dông trªn MT§T, ®−îc chuyÓn sang d¹ng sè (qu¸ tr×nh sè ho¸ b¨ng h×nh) nhê c¸c card video g¾n vµo m¸y tÝnh (vÝ dô: card video DV500, Maxtrox GT 4000...). Nguån t− liÖu kh¸c lµ c¸c b¨ng h×nh ®−îc chiÕu trªn ®µi truyÒn h×nh, c¸c Video clip trªn c¸c ®Üa CD, Internet... lµ nguån t− liÖu rÊt phong phó. Tuy nhiªn, nhiÒu phÇn ©m thanh, h×nh ¶nh trªn c¸c ®o¹n Video clip b»ng tiÕng Anh hoÆc ch−a phï hîp víi néi dung cÇn tr×nh bµy, cÇn chän läc h×nh ¶nh, viÕt l¹i lêi b×nh vµ lång tiÕng l¹i, sau ®ã chuyÓn thµnh (export) c¸c ®o¹n Video hoµn chØnh. 71
  5. Víi sù hç trî cña c¸c phÇn mÒm Adobe Premiere, c¸c gi¶ng viªn khoa §Þa lÝ vµ c¸c c¸n bé tin häc Trung t©m §Þa lÝ øng dông tiÕn hµnh chän läc, sè hãa c¸c ®o¹n b¨ng h×nh vµ s¾p xÕp theo bè côc phï hîp víi ch−¬ng tr×nh, néi dung m«n häc. b. Kü thuËt xö lÝ ¶nh C¸c h×nh thËt vÒ c¸c sù vËt, hiÖn t−îng tù nhiªn lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng tiÖn quan träng trong gi¶ng d¹y §Þa lÝ, vÝ dô c¸c h×nh ¶nh vÒ c¸c kho¸ng vËt, biÓn vµ ®¹i d−¬ng … hoÆc sö dông c¸c h×nh ¶nh hç trî viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh, vÝ dô m« h×nh vÒ thuyÕt kiÕn t¹o m¶ng… c¸c h×nh ¶nh nµy cã thÓ ®−îc lÊy tõ c¸c ®Üa CD tra cøu, trªn Internet hoÆc quÐt b»ng Scaner tõ c¸c tµi liÖu, mét sè c¸c h×nh ¶nh cÇn minh häa mét c¸ch chi tiÕt cã thÓ chôp tõ c¸c ®o¹n Video clip, ®©y lµ nguån t− liÖu rÊt phong phó. Tuy nhiªn, ®Ó chó thÝch cho c¸c h×nh ¶nh, chØnh söa c¸c h×nh ¶nh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh cÇn sö dông c¸c phÇn mÒm xö lÝ ¶nh nh− Paint, Adobe Photoshop, Adobe InamgeReady… III. Néi dung gi¸o ¸n ®iÖn tö 1. Néi dung bµi häc PhÇn bµi häc ®−îc tæ chøc gåm: PhÇn v¨n b¶n chÝnh theo s¸ch gi¸o khoa, trong ®ã c¸c kh¸i niÖm thuËt ng÷ ®−îc hiÓn thÞ mµu xanh, cã g¹ch d−íi, ®−îc linh vµo phÇn tõ ®iÓn thuËt ng÷. Häc sinh bÊm chuét vµo ®©y sÏ t×m ®−îc c¸c gi¶i thÝch thuËt ng÷ chÝnh x¸c vµ khoa häc. Nhê viÖc tiÖn tra cøu c¸c thuËt ng÷, kh¸i niÖm mµ häc sinh dÔ dµng «n tËp, cñng cè c¸c kh¸i niÖm, thuËt ng÷ ®· häc, t×m hiÓu c¸c kh¸i niÖm, thuËt ng÷ cã liªn quan. 72
  6. Cuèi mçi bµi ®Òu cã phÇn c©u hái tr¾c nghiÖm. Th−êng sè l−îng c©u hái 10 - 12 c©u. D¹ng tr¾c nghiÖm lµ ®óng - sai, häc sinh chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi sÏ ®−îc kÕt qu¶ ngay lµ ph−¬ng ¸n ®óng hoÆc sai. C©u hái nµy gióp häc sinh "häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc". 2. Tõ ®iÓn c¸c thuËt ng÷ Víi tõ ®iÓn c¸c thuËt ng÷ ®−îc ®Ò cËp trong c¸c bµi häc, gióp Ých cho gi¸o viªn cã thÓ t×m kiÕm nhanh chãng, tiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc t×m kiÕm cña gi¸o viªn. Nh÷ng thuËt ng÷ khã h×nh dung ®· ®−îc minh häa b»ng c¸c h×nh ¶nh hoÆc c¸c video râ rµng, vÝ dô: thuËt ng÷ “HiÖn t−îng bèc h¬i”: 3. Th− viÖn h×nh ¶nh vµ Video Trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy bµi gi¶ng, b»ng nh÷ng ¶nh chôp, c¸c ®o¹n Video clip quay c¸c c¶nh thËt, dùa trªn sù tri gi¸c trùc tiÕp c¸c sù kiÖn c¶m tÝnh cô thÓ, hoÆc b»ng c¸c thÝ nghiÖm m« h×nh, c¸c ®o¹n phim ho¹t h×nh, c¸c ¶nh ®éng, c¸c h×nh vÏ, s¬ ®å, trong ®ã yÕu tè quan träng nhÊt lµ lùa chän nh÷ng t×nh huèng cã tÝnh chÊt nghÞch lý (t×nh huèng cã vÊn ®Ò hay t×nh huèng häc tËp) ®−a vµo b¶n tr×nh bµy t¹o ®éng c¬ häc tËp, kÝch thÝch høng thó nhËn thøc cña häc sinh, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Þnh h−íng môc ®Ých nghiªn cøu. 73
  7. Víi c¸c th− viÖn h×nh ¶nh vµ Video gióp gi¸o viªn cã ®−îc ®Çy ®ñ néi dung bé tµi liÖu trùc quan, sinh ®éng, cã thÓ chän läc nhanh chãng h×nh ¶nh vµ Video vµ sao chÐp sang ®Üa kh¸c phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cña m×nh, vÝ dô: h×nh ¶nh m« h×nh c¸c lo¹i giã. C¸c h×nh ¶nh vµ movie ®−îc l−u tr÷ trong ch−¬ng tr×nh gióp gi¸o viªn chñ ®éng khai th¸c nh− nguån t− liÖu ®Ó thiÕt kÕ c¸c bµi gi¶ng, ch¼ng h¹n b»ng ch−¬ng tr×nh Powerpoint. PhÇn mÒm §Þa lÝ líp 6, 7 cßn cho phÐp t¹o ra mét Forum ( diÔn ®µn ) ®Ó häc sinh trao ®æi víi nhau hoÆc víi gi¸o viªn qua m¹ng. IV. H−íng dÉn sö dông Gi¸o tr×nh ®iÖn tö §Þa lý líp 6, líp 7 1. H−íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm §Ó cµi ®Æt vµ sö dông hiÖu qu¶ gi¸o tr×nh ®iÖn tö nµy b¹n cÇn thùc hiÖn theo c¸c h−íng dÉn d−íi ®©y. §−a ®Üa CDROM vµo æ CD ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt gi¸o tr×nh sÏ tù ®éng kÝch ho¹t, tiÕp theo b¹n h·y lµm theo h−íng dÉn cña ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt. Chó ý: H·y gâ ®óng mËt khÈu ®· ghi trªn ®Üa khi mµn h×nh “X¸c nhËn b¶n quyÒn” xuÊt hiÖn. §èi víi gi¸o tr×nh §Þa lÝ 6 cµi ®Æt IIS §Ó sö dông ®−îc ch−¬ng tr×nh “Trao ®æi” b¹n cÇn cµi IIS (Internet Information Server) ®èi víi hÖ ®iÒu hµnh WindowsNT, WindowsXP, Windows 2000. §èi víi hÖ ®iÒu hµnh Win98 b¹n cÇn cµi ®Æt PWS (Personal Web Server). 74
  8. - C¸ch cµi Internet Information Services(IIS): + Vµo Control Panel \ Add or Remove Programs. + NhÊn chuét vµo biÓu t−îng cña Add/Remove Windows Components + Di chuyÓn chuét tíi, Internet Information Services(IIS). NÕu Internet Information Services(IIS) ®· ®−îc ®¸nh dÊu, m¸y tÝnh cña b¹n ®· ®−îc cµi IIS. - Sau khi cµi xong IIS, b¹n cÇn ph¶i t¹o th− môc ¶o b»ng c¸ch: + Vµo Control Panel \ Administrative Tools + KÝch ®óp chuét vµo Internet Information Services. + Di chuyÓn chuét tíi Web site\ Default Web Site, nhÊn chuét ph¶i, chän New\Virtual Directory + Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ra Virtual Directory Creation Wizard + NhÊn chuét vµo nót Next + Gâ ch÷ “ Dialy7” vµo vïng Alias vµ chän Next + NhÊn chuét vµo nót Browse, chän C:\Program Files\Dia ly 7, vµ nhÊn Next. + Chän Read vµ Run script (such as ASP) råi tiÕp tôc chän Next. + Chän Finish ®Ó kÕt thóc. Më Internet Explorer, ë thanh Address, gâ : http://localhost/dialy6/batdau.htm ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh. 2. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Sau khi qu¸ tr×nh cµi ®Æt hoµn thµnh, ®Ó khëi ®éng ch−¬ng tr×nh §Þa lÝ líp 6, líp 7, kÝch ®óp chuét vµo biÓu t−îng trªn mµn h×nh. T¹i khung cöa sæ bªn tr¸i: Danh s¸ch c¸c bµi häc, bÊm chuét vµo c¸c bµi häc t−¬ng øng cÇn tham kh¶o khi ®ã t¹i khung cöa sæ bªn tr¸i sÏ xuÊt hiÖn phÇn giíi thiÖu vÒ bµi häc ®· chän. Cã thÓ chän c¸c môc t−¬ng øng trong bµi häc b»ng c¸ch bÊm vµo môc cã biÓu t−îng ë cöa sæ bªn ph¶i hoÆc môc cã biÓu t−îng ë cöa sæ bªn tr¸i cña gi¸o tr×nh. 75
  9. Trong c¸c bµi häc khi b¹n di chuyÓn chuét ®Õn c¸c thuËt ng÷ cã mµu xanh vµ h×nh bµn tay hiÖn ra b¹n cã thÓ bÊm chuét ®Ó tham kh¶o thuËt ng÷ ®ã. NÕu xuÊt hiÖn c¸c khung h×nh mµu ®en cã dßng ch÷ “Di chuyÓn chuét lªn khung h×nh ®Ó xem”, b¹n cã thÓ di chuyÓn chuét lªn c¸c khung h×nh mµu ®en ®ã ®Ó xem phim t− liÖu vÒ chñ ®Ò t−¬ng øng. Trong gi¸o tr×nh khi di chuyÓn chuét vµo c¸c dßng ch÷ hoÆc c¸c chñ ®Ó nÕu xuÊt hiÖn c¸c bµn tay b¹n cã thÓ bÊm chuét ®Ó xem néi dung t−¬ng øng. NÕu ®ã lµ c¸c ¶nh minh häa b¹n cã thÓ bÈm chuét ®Ó më réng h×nh ¶nh. 76
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2