ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
152
lượt xem
79
download

ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối khuyếch đại và tạo xung đầu ra có nhiệm vụ tạo ra xung có đủ độ rộng vừa phải khuyếch đại cho xung có đủ biên độ thỏa mãn yêu cầu đối tượng điều khiển. Đầu vào của khối này là tín hiệu của khâu so sánh đầu ra là xung mở Thyristor. Sơ đồ khuếch đại và tạo xung đầu ra điển hình trình bày như hình I-16. Khuyếch đại xung nối với tải qua máy biến áp. Transistor T1, T2 nối tầng để tăng hệ số khuyếch đại công suất Đ1,R1 để bảo vệ T1, T2 khỏi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 4

  1. Chương 4: Khoái khueách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra Khoái khuyeách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra coù nhieäm vuï taïo ra xung coù ñuû ñoä roäng vöøa phaûi khuyeách ñaïi cho xung coù ñuû bieân ñoä thoûa maõn yeâu caàu ñoái töôïng ñieàu khieån. Ñaàu vaøo cuûa khoái naøy laø tín hieäu cuûa khaâu so saùnh ñaàu ra laø xung môû Thyristor. Sô ñoà khueách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra ñieån hình trình baøy nhö hình I-16. t R2 BAX T1 Vv R1 T2 t Hình I-16: Khuyeách ñaïi xung noái vôùi taûi qua maùy bieán aùp. Transistor T1, T2 noái taàng ñeå taêng heä soá khuyeách ñaïi coâng suaát Ñ1,R1 ñeå baûo veä T1, T2 khoûi quaù aùp khi cuoän sô caáp cuûa maùy bieán aùp xung chuyeån maïch.
  2. - Khi coù xung aâm T1,T2 môû seõ coù doøng qua daây quaán sô caáp cuûa maùy bieán aùp xung BAX vaø ôû cuoän thöù caáp seõ coù xung ra. khi xung vaøo taét thì T1,T2 cuøng khoùa vaø xung ra cuõng taét. * Bieán aùp xung thöôøng laøm bieán aùp cuûa boä khuyeách ñaïi taïo xung, coù caùc chöùc naêng sau: - Taïo xung ñuùng theo yeâu caàu. - Taïo söï phuø hôïp ñieän aùp maïch taïo xung vaø ñieän aùp cöïc ñieàu khieån Thyristor. - Coù theå duøng moät vaøi cuoän ñaàu ra ñeå ñieàu khieån moät vaøi Thyristor. - Ñaûm baûo ngaên caùch veà ñieän giöõa maïch ñoäng löïc vaø maïch ñieàu khieån caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa maùy bieán aùp xung. Ñieän caûm thaåm töø L: noù ñaëc tröng cho ñoä roäng xung vôùi maïch töø thoâng coù khe hôû khoâng khí.  . S 1 t .W 2 L   hñ 1 (I - 25) L 1t Trong ñoù S1t, L1t: tieát dieän ngang vaø chieàu daøi maïch töø. hñ: Ñoä töø thaåm hieäu duïng. W1: soá voøng daây sô caáp.  Heä soá taét daàn : R 1 T 0   ( 1  ) (I - 26) L t R 2 .C 1 0 4 Trong ñoù R1: ñieän trôû cuûa cuoän doøng W1. R21 : Ñieän trôû taûi qui ñoåi veà W1. Lt:ñieän caûm khaùng taûn. C0:ñieän dung kyù sinh. T0: chu kyø dao ñoäng. Heä soá caøng lôùn thì xung caøng doác ôû söôøn tröôùc muoán vaäy phaûi giaûm nhoû Lt vaøC0.
  3. Heä soá ñaëc tröng dao ñoäng . R 2 1   (I - 27) R 1  R 1 2 Heä soá caøng nhoû thì dao ñoäng ôû söôøn tröôùc xung caøng beù. I.2.4 Söû duïng vi maïch trong caùc maïch ñieàu khieån Thyristor. Söû duïng vi maïch vaøo heä thoáng ñieàu khieån thyristor nhö ñaõ bieát coù nhieàu öu ñieåm. Beân caïnh caùc öu ñieåm nhö kích thöôùc nhoû, thieát bò vaïn naêng laép raùp ñôn giaûn... Khi duøng heä thoáng vi maïch coøn cho pheùp döï tröõ caùc khoái deã daøng. Ngaøy nay ngöôøi ta ñaõ saûn xuaát nhöõng vi maïch vaø caùc vi maïch vaïn naêng luùc caàn söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc sô ñoà Thyristor cuï theå ta coù theå löïa choïn moät trong nhöõng maïch ñaõ coù saün. Maùy phaùt xung: coù loaïi maùy phaùt 2 xung leäch nhau 1800 vaø coù khaû naêng ñieàu chænh pha, maùy phaùt 3 keânh vôùi caùc xung leäch nhau 1200, maùy phaùt 6 keânh vôùi caùc xung leäch nhau 600. - Caùc boä khuyeách ñaïi vaø taïo xung :caùc boä naøy cung caáp xung coù ñoä daøi 1800-  hoaëc 210 - (: laø goùc ñieàu khieån). - Caùc boä ñieàu khieån: caùc boä naøy coø theå thöïc hieän caùc luaät ñieàu khieån khaùc nhau nhö tyû leä (p), tích phaân (i), hoaëc tyû leä - tích phaân - ñaïo haøm (PID). - Caùc boä loïc ñieän aùp löôùi: caùc boä naøy seõ cho ñieän aùp ra hoaøn toaøn hình sin ñeå cung caáp cho khoái ñoàng boä. - Caùc maïch ñieàu khieån Thyristor duøng vi maïch ñeàu duøng nguyeân lyù khoáng cheá ñöùng, trong ñoù laïi chia ra maïch khoáng cheà ñoàng boä vaø maïch khoáng cheá khoâng ñoàng boä. - Sô ñoà khoái truøng hôïp duøng vi maïch khoáng cheá chænh löu 3 pha theo nguyeân lyù ñoàng boä nhö hình (I-17). 2 3 4 1  2 3 4 1  Ñeán maïch taïo xung 2 4
  4. a. Heä thoáng khoáng cheá ñoàng boä: Heä thoáng khoáng cheá goàm 3 keânh truøng hôïp gioáng nhau. Khoái 1 ñeå loïc ñieän aùp löôùi goàm caùc khuyeách ñaïi giaûi tích. Ñieän aùp ñoàng boä khoâng phuï thuoäc vaøo söï dao ñoäng cuûa ñieän aùp nguoàn, tín hieäu ñaàu ra cuûa boä loïc ñöôïc bieán thaønh caùc aùp hình chöõ nhaät vaø ñöôïc haïn cheá bieân ñoä qua boä hai. Ñieän aùp ra cuûa khoái 2 ñöôïc tích phaân qua khoái 3 do vaäy ñieän aùp ra cuûa khoái 3 coù daïng raêng cöa vaø ñoàng boä vôùi tín hieäu ñieàu khieån Vñk ôû tín hieäu ñoàng boä baèng tín hieäu ñieàu khieån thì ôû ñaàu ra cuûa khoái 4 seõ xuaát hieän moät xung, xung ñoù ñöôïc daãn vaøo boä taïo xung ñeå ñieàu khieån Thyristor. Vieäc ñieàu khieån Thyristor theo nguyeân lyù ñoàng boä coù moät soá nhöôïc ñieåm nhö: goùc ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo tín hieäu ñoàng boä (nghóa laø phuï thuoäc vaøo ñieän aùp löôùi) hôn nöõa heä thoáng ñieàu khieån nhieàu keânh do hieän töôïng khoâng ñoái xöùng maø sai leäch goùc ñieàu khieån giöõa caùc keânh ít nhaát laø 20. Khoáng cheá khoâng ñoàng boä coù ñaëc ñieåm cho xung ñieàu khieån 2  ti  ti  1 .   1 ( V ñk ) m
  5. Thyristor sau chæ phuï thuoäc vaøo thôøi ñieåm taùc ñoäng cuûa Thyristor tröôùc nghóa laø: Trong ñoù: ti :goùc töông öùng vôùi thôøi ñieåm cho xung ñieàu khieån Thyristor. M: soá pha ñieàu chænh. b. Heä thoáng khoáng cheá khoâng ñoàng boä. Heä thoáng khoáng cheá khoâng ñoàng boä goàm hai khoái chính khoái ñieàu khieån ÑK vaø khoái phaân phoái xung. Khoái ñieàu khieån coù hai maïch: maïch ñieàu khieån aùp vaø maïch ñieàu khieån doøng ñieän. Maïch ñieàu khieån ñieän aùp vaø khoái tích phaân nhôø boä khuyeách ñaïi K vaø tuï C. Tín hieäu vaøo cuûa maïch ñieàu khieån ñieän aùp goàm tín hieäu chuû ñaïo Vcñ , tín hieäu phaûn hoài aùp Vfa vaø tín hieäu dòch V0 . Tín hieäu ra cuûa maïch tích phaân aùp seõ cung caáp cho phaàn töû logic MOA, MOA seõ coù tín hieäu ra Vcñ baèng Vfa. Maïch ñieåu khieån doøng ñieän coù caùc phaàn töû töông töï nhö maïch ñieàu khieån aùp. Tín hieäu ra caû hai maïch ñieàu khieån aùp vaø doøng ñieän nhaân logic vôùi nhau qua phaàn töû logic L1. Phaàn töû chính cuûa boä phaân phoái xung FX laø caùc trigger T1, T2, T3 khi ñaàu vaøo S cuûa Trigger coù tín hieäu 1 thì ñaàu ra cuûa Trigger coù tín hieäu 0. Tín hieäu ôû ñaàu vaøo R xuaát hieän ôû goùc min. Tín hieäu 1 ôû ñaàu vaøo S phuï thuoäc vaøo caùc phaàn töû L5, L6, L7. Tín hieäu L5, L6, L7 laø tín hieäu haïn cheá goùc ñieàu khieån max töø boä HC-2 vaø tín hieäu ra cuûa phaàn töû L2, L3, L4. Phaàn töû L2, L3, L4 coù tín hieäu ra laø 1 vôùi 3 ñieàu kieän: coù tín hieäu ra cuûa L1, coù tín hieäu ngöôïc töø boä HC-1 (haïn cheá goùc min) caø ñaõ khôûi ñoäng Trigger pha tröôùc (T1, T2, T3). Tín hieäu ra cuûa T1, T2, T3 qua caùc tuï vi phaân C1, C2, C3 seõ ñöa vaøo caùc maïch khuyeách ñaïi xung KX vaø maïch ra KR. Moãi moät khoái ñaàu ra KR ñeàu coù hai ñaàu vaøo: ñaàu vaøo (+) ñeå taïo
  6. xung ñaàu ra, ñaàu vaøo (-) ñeå khöû xung ra (ñöôïc noái vaøo KX cuûa pha tröôùc). Caùc xung ôû sau C1,C3,C5 ñöôïc daãn vaøo caùc phaàn töû logic L8 sau ñoù qua phaàn töû taïo xung F ñeå cho tín hieäu vaøo Transistor Tk. Transistor Tk seõ khöû tín hieäu ra cuûa boä khuyeách ñaïi K (ngaén maïch tuï C). Sau moãi laàn T1, T2 hoaëc T3 khôûi ñoäng. Sô ñoà maïch ñieàu khieån Thyristor theo nguyeân lyù khoâng ñoàng boä nhö hình veõ sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản