ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
185
lượt xem
99
download

ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá trị của điện áp trên tải mỗi pha phụ thuộc vào góc mở và góc lệnh pha, khi điều khiển đối xứng tức là các Thyristor đều có cùng góc mở như nhau vì thế ở đây chỉ xét điện áp trên tải pha A. •Như sơ đồ của đồ thị điện áp ta thấy rằng: Cặp Thyristor Th1, Th6 sẽ cho dòng chảy qua khi VAB 0 và khi đã có xung mở. Cặp Thyristor Th1 ,Th6 sẽ cho dòng chảy qua khi VAC0 và khi đã có xung mở. Mỗi Thyristor đều có góc dẫn . Điện áp trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ, chương 5

  1. CHÖÔNG 5 CAÙC ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 3 PHA. II.1 ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BAÈNG CAÙCH BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP CUNG CAÁP: I. Ñieàu aùp ñoái xöùng baèng Thyristor: - Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch nhö hình veõ sau. Th2 C c Th6 R Th5 B b V ~ Th3 R R Th4 ÑKÑ A a Th1 Vñk PHAÙ T XUNG Hình II.1: Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä duøng boä ñieàu chænh Thyristor.
  2.  Sô ñoà ñieàu chænh ñieän aùp ba pha vaø ñoà thò ñieän aùp khi  > /6. VA VB VC 1 3 5 0 wt  6 2 4 Hình II.2 : Sô ñoà ñieàu chænh ñieän aùp 3 pha.
  3. Ñoà thò ñieän aùp.  Caùc cuoän daây Stator cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä laø moät daïng trôû khaùng. Ñieän aùp pha cuûa löôùi ñieän coù bieåu thöùc nhö sau: VA=VmSin Ñieän aùp daây cuûa löôùi ñieän. V AB  3V m Sin (   6 ) V AC  3V m Sin (   6 ) V BC  3V m Sin (   2 ) Giaù trò cuûa ñieän aùp treân taûi moãi pha phuï thuoäc vaøo goùc môû  vaø goùc leänh pha , khi ñieàu khieån ñoái xöùng töùc laø caùc Thyristor ñeàu coù cuøng goùc môû  nhö nhau vì theá ôû ñaây chæ xeùt ñieän aùp treân taûi pha A.  Nhö sô ñoà cuûa ñoà thò ñieän aùp ta thaáy raèng: Caëp Thyristor Th1, Th6 seõ cho doøng chaûy qua khi VAB >0 vaø khi ñaõ coù xung môû. Caëp Thyristor Th1 ,Th6 seõ cho doøng chaûy qua khi VAC>0 vaø khi ñaõ coù xung môû. Moãi Thyristor ñeàu coù goùc daãn =. Ñieän aùp treân taûi pha A. Va= VmSin. Vm Doøng ñieän i a  Sin (   ) Z
  4. Khi Thyristor môû thì ñieän aùp treân caùc ñoaïn O1,O2, O3,O4, O5,O6 laø Va=VmSin Trong khoaûng O2O3 V AB 3 Va   V m Sin (   6 ) 2 2 Trong khoaûng O4O5 V AB 3 Va   V m Sin (    6 ) 2 2 Trong khoaûng O6O7 caùc Thyristor ôû pha A seõ bò khoùa.
  5. Nghieäm toång quaùt cuûa doøng ñieän ôû moãi ñoaïn coù daïng nhö sau K nV  R (  m ) in  Sin (     m )  An e wl R 2  (wl ) 2 Trong ñoù n: soá thöù töï ñoaïn. 3 K n  2 hoaëc 2 An:Haèng soá tích phaân. m=0, /6 hoaëc -/6 laø caùc ñieåm moác. n: goùc môû Thyristor ñoaïn thöù n. Vì giaù trò cuûa doøng ôû ñaàu thöù n baèng giaù trò cuûa doøng ôû cuoái ñoaïn thöù n-1 neân haèng soá tích phaân coù theå xaùc ñònh ñöôïc. K nV A n  i( n 1) cuoái  Sin ( n     m ). R  ( wl ) 2 2 Do tính chaát phöùc taïp cuûa quan heä giöõa soùng haøi baäc moät cuûa ñieän aùp ñoäng cô vôùi goùc  vaø  khoâng bieåu dieãn baèng giaûi tích neân thöôøng duøng phöông phaùp ñoà thò ñeå döïng caùc ñaëc tính ñieàu chænh, ñoà thò bieåu dieãn nhö hình veõ sau: Vb/V 1,0 300 Quan heä giöõa giaù trò hieäu duïng cuûa 400 500 soùng haøi baäc 1 cuûa ñieän aùp Stator 0,8 600 ñoäng cô vôùi goùc ñieàu chænh  vaø 700 goùc pha phuï taûi cuûa ñoäng cô khoâng 0,6 800 ñoàng boä 900 0,4 1000 0,2 1100
  6.  0 100 300 500 700 900 Caùc ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä khi ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô nhôø boä ñieàu aùp baèng Thyristor coù theå xaây döïng theo quan heä nhö sau: Trong ñoù Mgh: moment treân ñaëc tính cô coù =0 goïi laø ñaë tính  V D  M (s)    V M  gh ( s ).  ñm  2 M gh (1  a ' S thgh ) M (s )   S S    thgh  2 a 'S   S S thgh   thgh  R2 1 S thgh  R 12  X nm 2 R1  RT a' R2 1 giôùi haïn. Trong ñoù: Vôùi RT:Ñieän trôû theo chieàu daãn cuûa Thyristor. R1:Toâûng ñieän trôû moät pha cuûa cuoän Stator vaø ñieän trôû ñaúng trò 3 V ñm 2 M thgh  2 w 0 ( R1  R 12  X m ) 2 moät pha cuûa boä ñieàu aùp Thyristor. R12:Ñieän trôû moät pha cuûa Rotor keå caû ñieän trôû phuï tính ñoåi veà phía Stator. Sthgh: Ñoä tröôït tôùi ñaëc tính giôùi haïn. Mthgh: Moment tôùi haïn cuûa ñaëc tính giôùi haïn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản