intTypePromotion=1

Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
12
download

Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ gần mười năm nay dung dịch hóa điện hóa điều chế trên các thiết bị ECAWA do Viện Công nghệ môi trường chế tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp và chế biến thủy sản. ECAS có tác dụng cải thiện môi trường chuồng trại chăn nuôi tương đương với các chất khử trùng truyền thống như Benkocid, Vikon-S... Việc cho lợn con theo mẹ và lợn sau cai sữa uống 5% ECAS thường xuyên đã làm giảm rõ rệt tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và tỷ lệ chết của chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

Hgi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10/2010<br /> <br /> <br /> <br /> IfNG DUNG DUNG DICH HOAT HOA DIEN HOA<br /> • • • •<br /> TRONG NONG NGHIEP VA CHE BIEN THl/C PHAM<br /> • •<br /> <br /> Nguyen Van Ha, Nguyen Hoai Chau<br /> Vien Cong nghe moi truong; 18 - Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi<br /> E.mail: ng vanha(a),vahoo.com<br /> Tom tat:<br /> Tie gdn mudi ndm nay, dung dich hogt hod dien hod (electrochemical activated<br /> solution-ECAS) diiu chi tren cdc thiet bi ECA WA do Viin Cdng nghi mdi truang<br /> chi tgo dang dupe icng dung rdng rdi trong ndng nghiep vd chi bien thuy sdn.<br /> ECAS cd tdc dung cdi thien mdi trudng chudng trgi chdn nudi tucmg duong vdi cdc<br /> chdt khic triing truyin thdng nhu Benkocid, Vikon-S... Viec cho lan con theo me vd<br /> Ipm sau cai siea udng 5% ECAS thudng xuyin dd lam gidm ro ret ty le mdc benh<br /> tiiu chdy vd ty li chit cua chiing. Cam sdnh thuong phdm sau khi dupe xic ly bdng<br /> ECAS cd thdi gian bdo qudn sau thu hogeh tdng lin ddng ke md chat lupng it bi<br /> dnh huong. Cdc thic nghiem ECAS trin cdc ddy chuyin gid md gd, Ipn cdng nghiep<br /> dd cho thdy su gidm mat dp vi sinh ro ret tren sdn phdm thit tuoi. Viec dung ECAS<br /> thay thi canxi hypoclorit trong vi sinh chi bien thuy sdn da cho thdy nhirng uu thi<br /> ndi trdi cua nd: hiiu qud khir triing cao han, khdng di lai du lutmg chdt khir triing<br /> vd giir duac cdm quan tdt cho sdn phdm. Nhimg kit qud nghiin ciru trin diu phii<br /> hap vdi cdc kit qud nghien ciru dupe thuc hien d Nga, Nhdt, My trong nhieng ndm<br /> gdn ddy. Diiu ndy chieng td cdng nghi hogt hod diin hod cd dim ndng icng dung<br /> rdt ldn trong ndng nghiep vd chi biin thuc phdm d nude ta.<br /> Abstract:<br /> For last ten years, electrochemical activated solution (ECAS) is prepared on<br /> ECAWA equipments which manufactured at Institute of Environmental<br /> Technology is widely used in agriculture and food industry. ECAS has ability to<br /> improve pigery livestock farm environment very good when it is used to replace<br /> traditional disinfection agents as Benkocid, Vikon-S... The diarrhoea-infected<br /> piglets' number and the dead number of swines reduced evidently after drinking<br /> 5% ECAS water frequently. The post-harvest preservation term of goods thick-<br /> skinned orange processed by ECAS was increased distinctly with a little<br /> decreasing the quality of products. The disinfection trials results of ECAS on<br /> broiler and pig slaughter industrial line have shown significant reduction of the<br /> bacteria population on raw meat products. To substitute ECAS for canxi<br /> hypoclorite as disinfectant in seafood processing indicated remarkable<br /> advantages of ECAS: higher disinfection effective, absent disinfectant residue and<br /> remaining perceptible quality of products. Our investigation results were similar<br /> to Russian, Japan, and US scientific results that were made public in recent years.<br /> Those results indicated that use of ECAS is an emerging technology with<br /> considerable application potential.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 201<br /> Tieu ban: Moi trudng vd Ndng lugng ISBN: 978-604-913-013-7<br /> <br /> <br /> 1. DAT VAN DE<br /> Cac loai benh truyen qua thuc pham dang rat pho bien tren pham vi toan the gioi. Nhimg<br /> thiet hai ma chiing gay ra cho loai nguoi vo cung Ion. Chinh vi vay, viec ngan chan sir nhiem<br /> benh va ngo doc tir thuc pham da va dang dugc quan tam ngay cang nhieu. Tren the gioi viec<br /> tim kiem cac phuang phap va cac tac nhan an toan, hieu qua de bao dam ve sinh an toan thuc<br /> pham dang thu but sir chii y cua cac co quan nghien cuu, cac cong ty che bien thuc pham va<br /> ca cac to chuc chinh tri, xa hoi. Con duong tot nhat de giam thieu tac dong cua nguon benh<br /> truyen tir thuc pham la phai bao dam cung cap thuc pham an toan cho nguofi sir dung. Viec<br /> phan tich nguyen nhan cua cac vu ngo doc thuc pham tren pham vi rong da cho thay moi nguy<br /> mat an toan co the ton tai ngay trong he thong cung cap thuc pham, tir san xuat toi che bien,<br /> luu trir va phan phoi toi nguoi tieu dimg. Cac vi khuan gay benh nhiem vao thuc pham 6f bat<br /> ky khau nao cua he thong cung cap deu co the la tac nhan gay ngo doc thuc pham. Chinh vi<br /> vay, viec tim kiem chat sat khuan hieu qua, it doc hai, gia re, de sir dung cho ca he thong cung<br /> cap thuc pham luon la mot nhiem vu day thir thach.<br /> Dung dich muoi loang sau khi xir ly trong khoang a not cua buong phan ung dien hoa se<br /> tro thanh dung dich ECAS co tinh 6 xy boa manh da dugc biet den nhu la mgt chat sat trung<br /> moi trong nhiing nam gan day tren pham vi toan the gioi. Du mang nhieu ten ggi khac nhau<br /> tuy thuoc vao cac tac gia nhu anolyte, nuoc 6 xy boa dien phan (Electrolyzed oxidizing water,<br /> EOW), nuoc dien phan (electrolyzed water, EW) hay nuoc sieu 6 xy boa (super-oxidized<br /> water, SOW), dung dich nay deu dugc danh gia rang co nhieu uu diem n6i trgi so voi cac tac<br /> nhan khir trung truyen thong khac: Hieu lire khir triing cao, de van hanh thiit bi, re tiSn va<br /> than thien moi truong. ECAS khong gay ra an mon da, mang nhay va chdt lieu hixu co [1].<br /> Nhieu cong trinh nghien cuu da chiing to rang ECAS tieu diet dugc nhilu loai vi khuin va<br /> hoan toan thich hgp de lam chat khir triing cac d6i tugng khac nhau trong benh vien [2, 3, 4].<br /> Nho nhirng dac tinh an toan voi moi truong va con nguoi nen nhieu nghien cuu ung dung<br /> ECAS trong nong nghiep va che bien thuc pham da dugc thuc hien [5, 6].<br /> Trong vong gan muofi nam qua, Vien Cong nghe moi truong da tilp thu cong nghe tir Lien<br /> bang Nga va da thuc hien cac du an cbl tao thiit bi ciing nhu nghien ciiu ling dung ECAS<br /> trong nhieu ITnh vuc khac nhau nhu y te, chan nuoi, nuoi trSng thuy san, bao quan rau qua,<br /> che bien thuc pham, che bien thuy san.. .Bai bao nay trinh bay mgt s6 kit qua nghien ciiru ling<br /> dung ECAS trong nong nghiep va cbl biin thuc phim da dugc Vien Cong nghe moi truong<br /> thuc hien trong nhirng nam gan day.<br /> <br /> <br /> 2. CHE TAO THIET BI DIEU CHE DUNG DICH HOAT HOA DIEN HOA<br /> Cong nghe ECA dugc phat triln tai Vien nghien ciiu khoa hgc va ky thuat y tl Nga<br /> (VNIIIMT) tir nhiing nam 80 cua thi ky truoc. Tai day, da nay sinh y tuong clil tao modul<br /> phan ling dien boa de lam mgt cong cu da nang cho nhilu nghien ciiu o cac linh vuc khac<br /> nhau vao nam 1987. Tren co so cac modul nay se cbl tao cac thiit bi ECA phuc vu cho cac<br /> cong nghe than thien moi truong. Nam 1989, modul dien boa dkxi tien FEM-1 da dugc thiit kl<br /> boi V. M. Bakhir va Yu.G. Zadorozhny tai VNIIIMT, chung da dugc dung dl cbl tao cac<br /> thiit bi ECA kieu STEL va EMERALD. Cho toi nam 1997 xk ca cac he th6ng thiit bi dien<br /> hoa dugc che tao tai Lien hiep Khoa hpc-San xwk EKRAN (VNIIIMT) diu sir dung modul<br /> dien boa kilu moi nhit FEM-3. So do ciu tao cua modul FEM-3 dugc neu tren hinh 1.<br /> Sir dung buong dien hoa FEM-3, cac nha nghien cuu da tao ra dugc mgt s6 loai dung dich<br /> dien boa c6 cac tinh chat hoa-ly khac nhau [2]. Dung dich c6 ung dung nhilu nhit dl lam chit<br /> <br /> <br /> 202<br /> Hgi nghi Khoa hgc ky niem 35 ndm Vien Khoa hgc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10/2010<br /> <br /> ve sinh khu triing cho nhieu doi tugng khac nhau dugc cac tac gia dat duoi nhilu ten ggi khac<br /> nhau mang mgt dac diem chung la dung dich dugc xir ly trong buong anot. Vi vay dung dich<br /> nay thuong dugc ggi voi cac ten co fiep dau ngii ano (tieng Anh: anolyte, tilng Nga: anojiHia<br /> AHK, tieng Viet: anolit). So do nguyen ly dieu che anolit dugc neu tren hinh 2.<br /> Lan dau tien tai Viet Nam, Vien Cong nghe moi truong (Truoc day la Trung tam phat<br /> trien cong nghe cao thuoc Vien Khoa hpc vat lieu) da che tao thiet bi boat boa dien boa mang<br /> ten ECAWA tren co so buong dien hoa FEM-3 de dieu chi dung dich khir trung anolit vao<br /> nam 2000. Cac thiet bi co nhieu loai cong suat khac nhau tir cac thiet bi cong suat nho (15 lit<br /> anolit/h) ung dung cho cac hg ca the de bao quan rau qua, chan nuoi nho le (hinh 3) den thiet<br /> bj cong suat ldn (500 lit anolit/h) dung cho cac trang trai chan nuoi va cac nha may che bien<br /> thuc pham Ion (hinh 4).<br /> Nu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2