intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng hồi quy nhị phân Binary Logistic trong xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ: Cho Gi An Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

48
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tiến hành khảo sát 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thông qua phương pháp kiểm định Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy nhị phân logistic để xác định nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng hồi quy nhị phân Binary Logistic trong xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ÖÙng duïng hOài quy nhò phAân<br /> binAry lOgisTic TrOng xAÙc ñònh<br /> cAÙc yeáu TOá Aûnh hÖôûng ñeán quyeáT ñònh<br /> lÖïA chOïn phAàn MeàM keá TOAÙn TAïi cAÙc<br /> dnnVV Treân ñòA bAøn Tænh TrAø Vinh<br /> l PHAÏM VAÊN CAØ - TRAÀN KIM NGAÂN - PHAN THÒ KIEÀU<br /> - NGUYEÃN THÒ PHUÙC - TRAÀN THÒ KIM CHI<br /> <br /> <br /> <br /> TOÙM TAÉT:<br /> Nghieân cöùu thöïc hieän khaûo saùt 300 doanh nghieäp nhoû vaø vöøa treân ñòa baøn tænh Traø Vinh (bao<br /> goàm: Giaùm ñoác/Phoù Giaùm ñoác, Keá toaùn tröôûng, Keá toaùn vieân). Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän treân cô<br /> sôû tieáp caän lyù thuyeát keát hôïp ISS, TPB vaø TAM thoâng qua phöông phaùp kieåm ñònh cronbachs Alpha,<br /> phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA vaø hoài quy nhò phaân logistic, ñeå xaùc ñònh nhoùm yeáu toá aûnh höôûng<br /> ñeán quyeát ñònh löïa choïn phaàn meàm keá toaùn (PMKT). Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, quyeát ñònh löïa<br /> choïn goùi PMKT coù 04 yeáu toá taùc ñoäng goàm: (i) chaát löôïng PMKT, (ii) giaù phí PMKT, (iii) chaát<br /> löôïng dòch vuï töø nhaø cung caáp, (iv) yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng PMKT.<br /> Töø khoùa: Phaàn meàm keá toaùn, doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, hoài quy nhò phaân binary logistic, tænh<br /> Traø Vinh.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. ñaët vaán ñeà (Elikai vaø coäng söï, 2007) vaø löïa choïn ñöôïc PMKT<br /> Söï tieán trieån cuûa heä thoáng keá toaùn ñaõ traûi qua phuø hôïp laø moät trong nhöõng quyeát ñònh quan troïng<br /> moät chaëng ñöôøng daøi töø ghi cheùp thuû coâng ñeán öùng nhaát ñoái vôùi haàu heát caùc doanh nghieäp. Löïa choïn<br /> duïng coâng ngheä thoâng tin. Tröôùc ñaây, caùc doanh ñuùng goùi PMKT khoâng ñôn giaûn, neáu choïn sai thì<br /> nghieäp nhoû vaø vöøa ghi laïi caùc giao dòch taøi chính coâng ty seõ ñoái maët vôùi vieäc laõng phí veà thôøi gian vaø<br /> baèng tay. Tuy nhieân, phöông phaùp naøy khoâng chæ kinh phí ñeå coù ñöôïc noù vaø thöïc hieän moät caùi môùi.<br /> gaây khaù nhieàu khoù khaên trong vieäc thu thaäp vaø löu Hôn nöõa, löïa choïn sai PMKT seõ laø moät thaùch thöùc<br /> tröõ thoâng tin keá toaùn maø coøn laõng phí thôøi gian cho cho toå chöùc, noù coù theå daãn ñeán toån thaát taøi chính vaø<br /> vieäc xöû lyù caùc nghieäp vuï laëp ñi, laëp laïi cuõng nhö thaäm chí coù theå phaù saûn (Mattingly, 2001). Vì vaäy,<br /> kieåm soaùt caùc loãi ghi soå. Ngaøy nay, PMKT hoã trôï caùc doanh nghieäp neân daønh thôøi gian nghieân cöùu<br /> xöû lyù caùc giao dòch taøi chính nhanh hôn vaø chính taát caû caùc khía caïnh cuûa PMKT tröôùc khi quyeát<br /> xaùc hôn. Hôn nöõa, Ahmad A. Abu-Musa (2005) ñònh mua noù.<br /> cho raèng phaàn meàm keá toaùn ngaøy caøng taêng hieäu Thöïc teá, Traø Vinh moät trong nhöõng tænh ngheøo<br /> quaû hoaït ñoäng theå hieän thoâng qua söï caûi thieän caû thuoäc ñoàng baèng soâng Cöûu Long, vôùi soá löôïng<br /> veà soá löôïng vaø chaát löôïng quaûn lyù thoâng tin chöùng doanh nghieäp nhoû vaø vöøa chieám hôn 90% (Cuïc<br /> töø keá toaùn ñaõ ñöôïc nhaäp lieäu. Thoáng keâ Traø Vinh, 2016). Caùc DNNVV coù toå<br /> Beân caïnh ñoù, PMKT ñöôïc xem laø moät coâng cuï chöùc saûn xuaát nhoû, goïn nhöng laïi ña daïng veà loaïi<br /> tieâu chuaån trong moâi tröôøng kinh doanh hieän ñaïi hình hoaït ñoäng vaø ñoøi hoûi phaûi toå chöùc heä thoáng<br /> <br /> <br /> Soá 3 - Thaùng 3/2018 401<br /> taïp chí coâng thöông<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> keá toaùn phuø hôïp ñeå töø ñoù naâng cao naêng löïc caïnh nghieäm cuûa NCC, lòch söû phaùt trieån saûn phaåm, tính<br /> tranh. Moät trong nhöõng giaûi phaùp toái öu ñeå heä phoå bieán vaø kyõ naêng kinh doanh cuûa NCC, kinh<br /> thoáng keá toaùn cuûa DNNVV ñöôïc caûi thieän laø caùc nghieäm kinh doanh cuûa NCC trong quaù khöù vaø caùc<br /> nhaø quaûn lyù, keá toaùn tröôûng neân caân nhaéc löïa choïn khaùch haøng hieän taïi cuûa NCC phaàn meàm.<br /> goùi PMKT phuø hôïp. Tuy nhieân thò tröôøng PMKT 2.2.3. Giaù phí cuûa PMKT<br /> hieän nay raát ña daïng, quyeát ñònh löïa choïn PMKT Theo nghieân cöùu hoïc thuaät (Collins, J., 1999)<br /> thöïc söï khoù khaên vaø chòu taùc ñoäng bôûi raát nhieàu chi phí öùng duïng PMKT laø moät nhaân toá khaù quan<br /> yeáu toá. Vì vaäy, nghieân cöùu naøy nhaèm xaùc ñònh caùc troïng. Chi phí ñaàu tö PMKT cuõng khaù toán keùm töø<br /> nhaân toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh löïa choïn PMKT luùc caøi ñaët ñeán khi vaän haønh vaø chi phí naøy phuï<br /> taïi caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa treân ñòa baøn tænh thuoäc vaøo caùc moâ ñun coát loõi cuûa PMKT (Soå nhaät<br /> Traø Vinh. kyù chung keá toaùn, caùc khoaûn phaûi thu, caùc khoaûn<br /> 2. Toång quan lyù luaän phaûi traû, baûng löông, haøng toàn kho, ñôn haøng, giaù<br /> 2.1. Khaùi nieäm phaàn meàm keá toaùn thaønh theo coâng vieäc vaø heä thoáng quaûn lyù. Caùc chi<br /> PMKT laø boä chöông trình duøng ñeå töï ñoäng xöû phí ñaøo taïo, hoã trôï cuûa nhaø cung caáp, chuyeån ñoåi<br /> lyù caùc thoâng tin keá toaùn treân maùy vi tính, baét ñaàu döõ lieäu, sao löu vaø haàu nhö bao goàm luoân giaù mua<br /> töø khaâu nhaäp chöùng töø goác, phaân loaïi chöùng töø, ban ñaàu cuûa phaàn meàm (Parry vaø coäng söï, 2010).<br /> xöû lyù thoâng tin treân caùc chöùng töø theo quy trình 2.2.4. Khaû naêng cuûa nhaø cung caáp<br /> cuûa cheá ñoä keá toaùn ñeán khaâu in ra soå keá toaùn vaø Trong quaù trình löïa choïn PMKT, doanh<br /> baùo caùo taøi chính, baùo caùo keá toaùn quaûn trò (Boä nghieäp neân tìm hieåu caån thaän nhaø cung caáp<br /> Taøi chính, 2005). (NCC) coù thöïc söï ñaùng tin caäy vaø coù khaû naêng hoã<br /> 2.2. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh löïa trôï caùc yeâu caàu hieän taïi vaø töông lai cuûa doanh<br /> choïn phaàn meàm keá toaùn nghieäp hay khoâng? Ñaëc bieät, ñoäi nguõ nhaân löïc coù<br /> 2.2.1. Chaát löôïng PMKT ñaùp öùng veà trình ñoä chuyeân moân ñeå cung caáp dòch<br /> Theo Voõ Vaên Nhò vaø coäng söï (2014) chaát löôïng vuï tö vaán, ñaøo taïo cuõng nhö hoã trôï kyõ thuaät cho<br /> cuûa PMKT ñöôïc ño löôøng thoâng qua 07 quan saùt khaùch haøng (Ahmad A. Abu-Musa, 2005).<br /> treân cô sôû keát hôïp nguyeân taéc xaây döïng tieâu chí chaát 2.2.5. Yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng<br /> löôïng phaàn meàm theo hieäp hoäi ngheà nghieäp vaø caùc Theo Nguyeãn Phöôùc Baûo AÁn vaø coäng söï (2012)<br /> tieâu chí chaát löôïng phaàn meàm theo nghieân cöùu hoïc thì yeâu caàu ngöôøi duøng ñöôïc ño löôøng thoâng qua 8<br /> thuaät ñaõ coâng boá (Jadhav, A. vaø coäng söï, 2009), bieán quan saùt: (i) PMKT phaûi phuø hôïp vôùi caùc quy<br /> nghieân cöùu löïa choïn tieâu chæ ñaùnh giaù chaát löôïng ñònh cuûa luaät phaùp vaø chính saùch, cheá ñoä keá toaùn<br /> PMKT goàm: chöùc naêng (tính phuø hôïp, tính chính doanh nghieäp, (ii) PMKT phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc<br /> xaùc, tính môû, khaû naêng tích hôïp, möùc ñoä an ninh, ñieåm toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh cuûa<br /> tính quy chuaån), tính linh hoaït, khaû naêng töông thích doanh nghieäp, (iii) PMKT phaûi phuø hôïp vôùi quy<br /> (söï ña daïng cuûa neàn taûng maùy tính/ khaû naêng thích moâ doanh nghieäp vaø ñaëc ñieåm toå chöùc boä maùy keá<br /> nghi, khaû naêng thay theá), khaû naêng duy trì, tính khaû toaùn cuûa doanh nghieäp, (iv) PMKT phuø hôïp vôùi<br /> duïng (hình thöùc giao dieän, phuø hôïp vôùi nhieàu ngöôøi yeâu caàu xöû lyù vaø cung caáp thoâng tin keá toaùn, (v)<br /> duøng, khaû naêng giao tieáp), tính tin caäy (saün saøng sao PMKT phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu tích hôïp döõ lieäu<br /> löu vaø phuïc hoài cô sôû döõ lieäu) vaø tính hieäu quaû cuûa vaø hôïp nhaát baùo caùo taøi chính, (vi) PMKT phaûi phuø<br /> saûn phaåm phaàn meàm (thôøi gian xöû lyù hôïp lyù). hôïp vôùi yeâu caàu toác ñoä, thôøi gian xöû lyù, thôøi ñieåm<br /> 2.2.2. Chaát löôïng dòch vuï cung caáp thoâng tin, (vii) PMKT phaûi hoã trôï toát nhaát<br /> Theo keát quaû toång keát caùc nghieân cöùu hoïc thuaät cho ngöôøi duøng trong quaù trình laøm vieäc, (viii)<br /> ñaõ coâng boá (Jadhav, A. vaø coäng söï, 2009), caùc tieâu PMKT phaûi thaân thieän, deã söû duïng, deã kieåm tra,<br /> chí chaát löôïng dòch vuï hoã trôï bao goàm: Höôùng daãn deã truy xuaát thoâng tin.<br /> söû duïng phaàn meàm, söï hoã trôï cuûa nhaø cung caáp 2.3. Xaây döïng moâ hình nghieân cöùu<br /> (NCC) phaàn meàm, höôùng daãn xöû lyù söï coá, taäp Do phaàn meàm keá toaùn laø moät saûn phaåm ñaëc thuø<br /> huaán, baûo trì vaø naâng caáp phaàn meàm, khaû naêng thuoäc coâng ngheä thoâng tin neân nghieân cöùu ñeà xuaát<br /> giao tieáp cuûa NCC phaàn meàm, baûn duøng thöû soá laàn moâ hình keát hôïp TAM, TPB, ISS laø phuø hôïp ñeå<br /> caøi ñaët cuûa phaàn meàm, thôøi gian phaûn hoài vaø kinh giaûi thích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh<br /> <br /> <br /> 402 Soá 3 - Thaùng 3/2018<br /> Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> löïa choïn PMKT taïi caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa 4. keát quaû nghieân cöùu<br /> treân ñòa baøn tænh Traø Vinh. Ngoaøi ra, trong nghieân 4.1. Thöïc traïng söû duïng phaàn meàm keá toaùn taïi<br /> cöùu naøy, moâ hình caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán quyeát caùc DNNVV Traø Vinh<br /> ñònh löïa choïn PMKT taùc giaû coøn tham khaûo moät<br /> Baûng 1. Tình hình söû duïng PMKT taïi caùc<br /> soá ñeà taøi cuûa caùc nghieân cöùu tröôùc (Voõ Vaên Nhò vaø<br /> DNNVV tænh Traø Vinh<br /> coäng söï, 2014), (Ahmad Abu-Musa, 2005),<br /> (Oladipupo Muhrtala vaø coäng söï, 2014), (Nguyeãn Taàn Phaàn<br /> Bích Lieân vaø coäng söï, 2016), (Nguyeãn Baù Theá vaø Tình hình söû duïng PMKT<br /> suaát traêm<br /> coäng söï, 2013).<br /> DN khoâng coù söû duïng PMKT 109 36,3<br /> Do ñoù, moâ hình nghieân cöùu ñöôïc taùc giaû ñeà xuaát<br /> theå hieän cuï theå trong Hình 1: Moâ hình nghieân cöùu DN coù söû duïng PMKT 191 63,7<br /> ñeà xuaát. Toång 300 100,0<br /> Moâ hình nghieân cöùu cuûa taùc giaû coù 5 bieán ñoäc<br /> laäp taùc ñoäng ñeán bieán phuï thuoäc quyeát ñònh löïa (Nguoàn: Keát quaû phaân tích phieáu khaûo saùt<br /> choïn phaàn meàm keá toaùn laø: (i) X1 - chaát löôïng doanh nghieäp, 2017)<br /> phaàn meàm keá toaùn, (ii) X2 - chaát löôïng dòch vuï,<br /> (iii) X3 - giaù phí phaàn meàm keá toaùn, (iv) X4 - khaû Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt 300 doanh nghieäp<br /> naêng cuûa nhaø cung caáp vaø (v) X5 - yeâu caàu cuûa nhoû vaø vöøa treân ñòa baøn tænh Traø Vinh cho thaáy coù<br /> ngöôøi söû duïng. 191 doanh nghieäp coù söû duïng PMKT (63,67%), lyù<br /> Bieán phuï thuoäc quyeát ñònh löïa choïn öùng duïng do ñöôïc caùc keá toaùn vieân chia seû laø PMKT ñaûm<br /> PMKT vaøo trong coâng taùc keá toaùn vaø ñöôïc ño baûo tính baûo maät, an toaøn döõ lieäu. Ñaëc bieät heä<br /> löôøng baèng hai giaù trò 0 vaø 1 (Y=0) laø doanh nghieäp thoáng soå saùch, baùo caùo keá toaùn khaù ñaày ñuû vaø phuø<br /> khoâng öùng duïngPMKT. (Y=1) laø doanh nghieäp coù hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa Luaät Keá toaùn, chuaån möïc<br /> öùng duïng PMKT. vaø cheá ñoä keá toaùn. Tuy nhieân, keát quaû xöû lyù coù 109<br /> doanh nghieäp chöa coù öùng duïng PMKT (chieám<br /> Hình 1: Moâ hình nghieân cöùu ñeà xuaát<br /> 36,33%), nhöng trong töông lai hoï coù yù ñònh söû<br /> duïng PMKT.<br /> Chaát löôïng cuûa phaàn Khaû naêng cuûa<br /> 4.2. Kieåm ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc thang ño<br /> meàm keá toaùn (X1) nhaø cung caáp<br /> Quyeát Moät nhaân toá ñöôïc ñaùnh giaù toát khi heä soá<br /> (X4)<br /> ñònh löïa Cronbach’s alpha lôùn hôn hoaëc baèng 0,8, töø 0,7 ñeán<br /> Chaát löôïng<br /> choïn phaàn gaàn 0,8 laø söû duïng ñöôïc (Peterson, 1994). Theo<br /> dòch vuï (X2) meàm keá Nunnally vaø coäng söï (1994), caùc bieán coù heä soá<br /> Yeâu caàu cuûa<br /> toaùn (Y) töông quan bieán toång (total correlation) nhoû hôn<br /> ngöôøi söû duïng<br /> Giaù phí cuûa phaàn 0,3 seõ bò loaïi khoûi thang ño do coù töông quan keùm<br /> (X5)<br /> meàm keá toaùn (X3) vôùi caùc bieán khaùc trong cuøng muïc hoûi (Baûng 2).<br /> Baûng 2. Keát quaû kieåm ñònh caùc thang ño<br /> 3. phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 3.1. Nguoàn döõ lieäu thöïc hieän nghieân cöùu Soá bieán Heä soá<br /> Ñeå thöïc hieän kieåm ñònh caùc giaû thuyeát nghieân Caùc yeáu toá quan Cronbach's<br /> cöùu ñeà taøi söû duïng soá lieäu ñöôïc thu thaäp töø thoâng saùt Alpha<br /> qua phoûng vaán tröïc tieáp 300 DNNVV treân ñòa baøn Chaát löôïng cuûa phaàn meàm<br /> tænh Traø Vinh (goàm nhaân vieân phuï traùch keá toaùn, keá toaùn (X1)<br /> 10 0,824<br /> keá toaùn tröôûng, Giaùm ñoác/ phoù giaùm ñoác).<br /> Chaát löôïng dòch vuï (X2) 04 0,707<br /> 3.2. Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu<br /> Giaù phí cuûa phaàn meàm keá toaùn (X3) 03 0,728<br /> Ñeà taøi keát hôïp caùc phöông phaùp sau: (i) Ñaùnh<br /> giaù heä soá tin caäy Cronbachs Alpha, (ii) Phaân tích Khaû naêng cuûa nhaø cung caáp (X4) 04 0,893<br /> nhaân toá khaùm phaù EFA, (iii) Phaân tích hoài quy nhò Yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng (X5) 07 0,886<br /> phaân binary logistic.<br /> (Nguoàn: Toång hôïp töø keát quaû nghieân cöùu, 2017)<br /> <br /> Soá 3 - Thaùng 3/2018 403<br /> taïp chí coâng thöông<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4.3. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA Kieåm ñònh phöông sai coäng doàn (Cumulative<br /> Keát quaû thöïc hieän caùc kieåm ñònh: Kieåm ñònh variance = 65,46%> 50%). Nhö vaäy, keát quaû caùc<br /> tính thích hôïp cuûa moâ hình (0,5 < KMO = 0,738 < kieåm ñònh treân ñeàu ñaït yeâu caàu ñeå phaân tích nhaân<br /> 1); Kieåm ñònh Bartlett coù Sig. = 0.000 < 1%; 5%, toá khaùm phaù (Baûng 3).<br /> <br /> Baûng 3. Keát quaû phaân tích nhaân toá khaùm phaù<br /> <br /> Nhaân toá<br /> Caùc bieán quan saùt<br /> 1 2 3 4 5 6<br /> PMKT coù giao dieän deã nhìn, thu huùt giuùp ngöôøi duøng deã daøng<br /> 0,840<br /> thao taùc trong quaù trình söû duïng (X56)<br /> PMKT ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp<br /> 0,837<br /> vaø chính saùch, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp (X52)<br /> PMKT ñaûm baûo tính baûo maät vaø an toaøn cuûa döõ lieäu (X57) 0,829<br /> PMKT phuø hôïp vôùi quy moâ vaø ñaëc ñieåm toå chöùc boä maùy keá toaùn<br /> 0,796<br /> cuûa doanh nghieäp (X59)<br /> Tieát kieäm thôøi gian trong vieäc toång hôïp, xöû lyù chöùng töø keá toaùn<br /> 0,741<br /> (X53)<br /> Cung caáp chöùc naêng thoáng keâ, baùo caùo hieäu quaû vaø kòp thôøi<br /> 0,689<br /> (X54)<br /> NCC coù kinh nghieäm veà phaùt trieån saûn phaåm phaàn meàm (X42) 0,924<br /> NCC PMKT coù danh tieáng treân thò tröôøng (X41) 0,859<br /> NCC PMKT coù soá löôïng khaùch haøng nhieàu (X44) 0,851<br /> NCC PMKT coù tình hình taøi chính toát (X43) 0,830<br /> PMKT ñaûm baûo ñoä tin caäy vaø chính xaùc cao (X114) 0,826<br /> PMKT coù khaû naêng hoã trôï thoâng baùo loãi vaø höôùng daãn söûa loãi<br /> 0,783<br /> cho ngöôøi söû duïng (X113)<br /> PMKT coù khaû naêng tích hôïp vaø lieân keát ñöôïc caùc öùng duïng<br /> 0,732<br /> khaùc nhö phaàn meàm khai baùo thueá (X110)<br /> PMKT hoã trôï giaûi phaùp sao löu döõ lieäu döï phoøng (X17) 0,717<br /> PMKT hoã trôï giaûi phaùp phuïc hoài döõ lieäu khi gaëp söï coá (X12) 0,460<br /> PMKT cho pheùp ñieàu chænh noäi dung cuûa caùc chöùc naêng, quy<br /> 0,815<br /> trình, giao dieän, soå keá toaùn vaø baùo caùo (X16)<br /> PMKT cung caáp thoâng tin phuø hôïp vôùi phöông phaùp tính toaùn<br /> 0,807<br /> ñaõ laäp trình saün (X19)<br /> PMKT khoâng bò nhöõng taùc ñoäng khoâng mong muoán sau khi tuøy<br /> 0,735<br /> chænh hay naâng caáp heä thoáng (X18)<br /> PMKT cho pheùp doanh nghieäp caûi tieán hay naâng caáp (X14) 0,546<br /> Khaû naêng hoã trôï töø NCC trong vieäc baûo trì vaø naâng caáp saûn<br /> 0,751<br /> phaåm phaàn meàm (X24)<br /> Nhaø cung caáp (NCC) phaàn meàm cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi boä<br /> 0,742<br /> taøi lieäu höôùng daãn söû duïng saûn phaåm (X21)<br /> NCC phaàn meàm thieát keá saün baûn duøng thöû treân trang website<br /> 0,729<br /> vaø phieân baûn thöû nghieäm mieãn phí (X25)<br /> Nhaân vieân coâng ty phaàn meàm coù khaû naêng höôùng daãn toát cho<br /> 0,696<br /> ngöôøi söû duïng caùc thao taùc xöû lyù söï coá, sai soùt (X22)<br /> <br /> <br /> 404 Soá 3 - Thaùng 3/2018<br /> Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhaân toá<br /> Caùc bieán quan saùt<br /> 1 2 3 4 5 6<br /> Chi phí caøi ñaët PMKT (X33) 0,863<br /> Chi phí ñaøo taïo nhaân vieân söû duïng PMKT (X32) 0,749<br /> Chi phí hoaït ñoäng naâng caáp PMKT haøng naêm (X34) 0,700<br /> Phöông sai trích 65,457<br /> Giaù trò rieâng Eigenvalue 1,382<br /> Heä soá KMO 0,738<br /> Giaù trò Sig. 0,000<br /> <br /> (Nguoàn: Keát quaû phaân tích phieáu khaûo saùt doanh nghieäp, 2017)<br /> <br /> 4.4. Phaân tích hoài quy binary logistic Phöông trình xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng<br /> Caên cöù vaøo Baûng 4, keát quaû kieåm ñònh giaû ñeán quyeát ñònh löïa choïn öùng duïng phaàn meàm keá<br /> thuyeát veà ñoä phuø hôïp toång quan coù möùc yù nghóa toaùn taïi caùc DNNVV treân ñòa baøn tænh Traø Vinh<br /> quan saùt sig.= 0,000 neân ta baùc boû giaû thuyeát H0 laø nhö sau:<br /> heä soá hoài quy cuûa caùc bieán ñoäc laäp baèng khoâng. Ln P(Y = 1) = 0,797 + 0,776<br /> P(Y = 0)<br /> Beân caïnh ñoù, giaù trò cuûa -2Log likelihood = 274<br /> khoâng cao laém, nhö vaäy noù theå hieän moät ñoä phuø Yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng + 0,791 Chaát löôïng<br /> hôïp khaù toát cuûa moâ hình toång theå. Xaùc suaát döï baùo phaàn meàm keá toaùn + 0,427 Chaát löôïng dòch vuï +<br /> truùng cuûa moâ hình 80,0%. Theo keát quaû kieåm ñònh (- 1,320) giaù phí phaàn meàm keá toaùn<br /> Wald vôùi möùc yù nghóa 5%, ta coù 04 bieán ñoäc laäp coù Döïa vaøo keát quaû phaân tích cho thaáy, trong 04<br /> yù nghóa thoáng keâ (yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng, chaát bieán coù yù nghóa thoáng keâ (sig. 0,05). chaát löôïng dòch vuï), ngoaïi tröø bieán giaù phí phaàn<br /> <br /> Baûng 4. Keát quaû öôùc löôïng moâ hình hoài quy Binary Logistic<br /> <br /> Bieán ñoäc laäp Heä soá  Giaù trò xaùc suaát P Giaù trò muõ cuûa heä soá Exp<br /> Yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng 0,776 0,000 2,173<br /> Khaû naêng cuûa nhaø cung caáp 0,183 0,236 1,201<br /> Chaát löôïng phaàn meàm keá toaùn* 0,791 0,000 2,205<br /> Chaát löôïng phaàn meàm keá toaùn** -0,160 0,296 0,852<br /> Chaát löôïng dòch vuï 0,427 0,004 1,533<br /> Giaù phí phaàn meàm keá toaùn -1,320 0,000 0,267<br /> Haèng soá 0,797 0,000 2,219<br /> Heä soá sig. cuûa moâ hình 0,000<br /> Log likelihood 274,0<br /> Xaùc suaát döï ñoaùn truùng (%) 80,0<br /> Nguoàn: Keát quaû phaân tích phieáu khaûo saùt doanh nghieäp, 2017<br /> <br /> <br /> Soá 3 - Thaùng 3/2018 405<br /> taïp chí coâng thöông<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> meàm keá toaùn aûnh höôûng nghòch chieàu. Ñieàu naøy vieäc baûo trì vaø naâng caáp saûn phaåm phaàn meàm,<br /> cuõng phuø hôïp vôùi thöïc teá, vì giaù phí phaàn meàm keá thieát keá saün baûn duøng thöû treân trang website vaø<br /> toaùn caøng cao, thì doanh nghieäp cuõng caân nhaéc phieân baûn thöû nghieäm mieãn phí vaø nhaân vieân<br /> trong quyeát ñònh löïa choïn goùi phaàn meàm keá toaùn coâng ty phaàn meàm höôùng daãn toát cho ngöôøi söû<br /> phuø hôïp vôùi ñôn vò mình. Beân caïnh ñoù, do ñaëc thuø duïng caùc thao taùc xöû lyù söï coá, sai soùt thì aûnh<br /> veà voán kinh doanh, cuõng nhö khoái löôïng nghieäp vuï höôûng tích cöïc ñeán khaû naêng löïa choïn phaàn meàm<br /> kinh teá phaùt sinh ít taïi doanh nghieäp nhoû vaø vöøa keá toaùn töø nhaø cung caáp ñoù seõ cao hôn. Keát quaû<br /> tænh Traø Vinh, neân hoï löïa choïn öùng duïng caùc goùi nghieân cöùu naøy phuø hôïp vôùi caùc keát quaû nghieân<br /> phaàn meàm keá toaùn coù giaù caû phuø hôïp vôùi tình hình cöùu tröôùc ñaây (Ahmad A. Abu-Musa, 2005), (Anil<br /> taøi chính cuûa ñôn vò. S. Jadhav vaø Rajendra M. Sonar, 2011), (Nguyeãn<br /> 5. Thaûo luaän keát quaû vaø caùc haøm yù vaên Ñieäp, 2014) (Voõ Vaên Nhò vaø coäng söï, 2014)<br /> Chaát löôïng phaàn meàm keá toaùn*, vôùi möùc yù (Voõ Vaên Nhò vaø coäng söï, 2014), (Huyønh Thò<br /> nghóa thoáng keâ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2