intTypePromotion=1

Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
0
download

Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khoảng thời gian 9 năm từ 1992-12/2000, ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán ELISA để xét nghiệm 3814 mẫu huyết thanh của các bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm ký sinh trùng, phát hiện có 163 trường hợp dương tính, tỉ lệ 4,3%. Các thể lâm sàng do nhiễm ATSDH gồm có thể ở da 4,9%, thể ở mắt 1,4%, thể thần kinh 76,1% và thể không triệu chứng 17,6%. Trong thể thần kinh, các triệu chứng thường gặp là nhức đầu 30,6%, tăng áp lực nội sọ 26,9%, động kinh 27,8%, liệt vận động 16,7%. Trong thể ở da và thể da phối hợp, nang sán thường gặp ở chi trên 86,4% và chi dưới 77,3%. Thể ở mắt với các triệu chứng nhìn mờ, nhức đầu, giảm thị lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 2* 2002<br /> <br /> ÖÙNG DUÏNG KYÕ THUAÄT CHAÅN ÑOAÙN ELISA ÑEÅ XAÙC ÑÒNH<br /> CAÙC THEÅ LAÂM SAØNG BEÄNH AÁU TRUØNG SAÙN DAÛI HEO ÔÛ NGÖÔØI<br /> Phan Anh Tuaán*, Traàn Thò Kim Dung*, Vuõ Anh Nhò**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Trong khoaûng thôøi gian 9 naêm töø 1992-12/2000, öùng duïng kyõ thuaät chaån ñoaùn ELISA ñeå xeùt nghieäm<br /> 3814 maãu huyeát thanh cuûa caùc beänh nhaân nghi ngôø bò nhieãm kyù sinh truøng, phaùt hieän coù 163 tröôøng hôïp<br /> nhieãm aáu truøng saùn daûi heo (ATSDH), tæ leä 4,3%. Veà caùc theå laâm saøng do nhieãm ATSDH, goàm coù theå ôû da<br /> 4,9%, theå ôû maét 1,4% vaø theå thaàn kinh 93,7% trong ñoù theå thaàn kinh khoâng trieäu chöùng 17,6% vaø theå thaàn<br /> kinh coù bieåu hieän laâm saøng 76,1%. Trong theå thaàn kinh coù bieåu hieän laâm saøng, caùc trieäu chöùng thöôøng gaëp<br /> laø nhöùc ñaàu 30,6%, taêng aùp löïc noäi soï 26,9%, ñoäng kinh 27,8%, lieät vaän ñoäng 16,7%. Trong theå ôû da vaø theå<br /> da phoái hôïp, nang saùn thöôøng gaëp ôû chi treân 86,4% vaø chi döôùi 77,3%. Theå ôû maét vôùi caùc trieäu chöùng nhìn<br /> môø, nhöùc ñaàu, giaûm thò löïc.<br /> <br /> SUMMARY<br /> CLINICAL FORMS OF CYSTICERCOSIS, BY MEANS OF ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT<br /> ASSAY.<br /> Phan Anh Tuan, Tran Thi Kim Dung, Vu Anh Nhi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 6 - No 2 - 2002: 74 - 79<br /> <br /> In a 9 –year period, serum samples from 3814 patients suspected of having parasites were tested by<br /> ELISA to detect antibodies to Cysticercus cellulosae, 163/3814 sera (4.3%) were seropositive. Clinical<br /> manifestations included subcutaneous cysticercosis form (4.9%), ocular cysticercosis form (1.4%) and<br /> neurocysticercosis form (93.7%). Neurocysticercosis form included asymptomatic form (17.6%),<br /> neurocysticercosis caused clinical manifestations form (76.1%).<br /> In cases of neurocysticercosis cause clinical manifestations form, the most common symptoms were:<br /> headache (30.6%), seizures (27.8%), intracrianial hypertension (26.9%), paralysis (16.7%). CT Scan<br /> showed changes in 73.6% cases of neurocysticercosis cause clinical manifestations form.<br /> mieãn dòch hoïc ñeå chaån ñoaùn nhö ELISA vì ELISA<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> coù ñoä nhaïy cao. Chuùng toâi öùng duïng phöông phaùp<br /> Beänh ATSDH laø beänh nhieãm bôûi ATSDH do<br /> naøy ñeå chaån ñoaùn beänh ATSDH, töø ñoù tìm hieåu<br /> nuoát tröùng saùn. Ngöôøi coù theå maéc beänh ATSDH<br /> caùc theå laâm saøng cuûa beänh ATSDH ôû ngöôøi.<br /> theo 2 caùch: nuoát tröùng saùn hay töï nhieãm. Ñaây laø<br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP<br /> beänh kyù sinh truøng ôû daïng aáu truøng laïc chuû neân<br /> NGHIEÂN CÖÙU<br /> bieåu hieän laâm saøng raát ña daïng. Coù theå gaëp beänh<br /> ATSDH ôû döôùi da nhö ôû maët, coå, tay, chaân...; maét;<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> heä thaàn kinh trung öông. Ngoaïi tröø beänh ATSDH<br /> * Boä moân Kyù sinh hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp Hoà Chí Minh<br /> ** Khoa Noäi Thaàn kinh Beänh vieän Chôï Raãy<br /> <br /> ôû döôùi da chaån ñoaùn tröïc tieáp baèng phöông phaùp<br /> sinh thieát, coøn beänh ATSDH ôû noäi taïng thì chaån<br /> ñoaùn khoù, coù theå chaån ñoaùn baèng hình aûnh nhö X<br /> – quang, CT Scanner, MRI..<br /> Xu höôùng ngaøy nay laø duøng phöông phaùp<br /> <br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa chuùng toâi laø 3814<br /> beänh nhaân ngöôøi lôùn vaø treû em nghi ngôø nhieãm kyù<br /> sinh truøng goàm 2867 beänh nhaân coù trieäu chöùng<br /> thaàn kinh hoaëc CT Scan, MRI naõo coù hình aûnh baát<br /> thöôøng, 332 beänh nhaân coù trieäu chöùng beänh ôû da,<br /> <br /> 1<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 6* Soá 2* 2002<br /> cô, 210 beänh nhaân coù trieäu chöùng beänh ôû maét, 405<br /> beänh nhaân maéc beänh naøo ñoù coù baïch caàu aùi toan<br /> trong maùu taêng... Nhöõng beänh nhaân naøy ñöôïc caùc<br /> baùc só laâm saøng ñeà nghò laøm huyeát thanh chaån<br /> ñoaùn beänh kyù sinh truøng, trong ñoù coù huyeát thanh<br /> chaån ñoaùn beänh ATSDH.<br /> <br /> Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu:<br /> Caùc beänh nhaân treû em vaø ngöôøi lôùn ôû caùc<br /> beänh vieän vaø phoøng khaùm taïi thaønh phoá Hoà Chí<br /> Minh töø naêm 1992 ñeán 12/2000<br /> Phaâân tích soá lieäu<br /> Caùc pheùp thoáng keâ moâ taû seõ ñöôïc duøng ñeå tính<br /> caùc yeâu caàu cuûa ñeà taøi<br /> 2<br /> <br /> , vôùi ñoä tin caäy 95% ñeå<br /> <br /> Kyõ thuaät xeùt nghieäm<br /> Söû duïng kyõ thuaät ELISA tieán haønh taïi Boä moân<br /> Kyù Sinh hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp Hoà Chí<br /> Minh vôùi hieäu giaù khaùng theå töø 1/800 trôû leân ñöôïc<br /> coi laø döông tính<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> <br /> 2<br /> 27<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 28<br /> <br /> 2/210 (0,9%)<br /> 28/405<br /> (6,9%)<br /> <br /> 3814<br /> <br /> 157<br /> <br /> 6<br /> <br /> 163<br /> <br /> 163/3814<br /> (4,3%)<br /> <br /> = 15,56 p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2