intTypePromotion=3

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong thực tiễn: Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
26
lượt xem
5
download

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong thực tiễn: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm tác giả hy vọng tài liệu Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong thực tiễn sẽ gửi tới bạn đọc những kiến thức cơ bản về cải thiện ảnh, phục hồi ảnh, phát hiện/nhận dạng ảnh, bảo mật thông tin và ứng dụng các kiến thức đó vào ứng dụng giấu tin mật trong ảnh tĩnh và phát hiện người đi bộ trong ảnh. Phần 1 tài liệu gồm nội dung về một số kỹ thuật dấu tin trong môi trường ảnh tĩnh, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong thực tiễn: Phần 1

Ih<br /> <br /> u<br /> <br /> ? CÔNG THƯƠNG<br /> u NG đ ạ i h ọ c s a o Đỏ<br /> <br /> T h S . Dương Đức Hải ( C h ủ b iê n )<br /> <br /> r V;<br /> Kỹ thuật<br /> <br /> XỬLÝ<br /> <br /> ÚNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN<br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> N H A XU Ấ T BẢN KHO A HỌC VÀ KỸ TH U Ậ T<br /> <br /> B ộ CÔNG THƯƠNG<br /> T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC SAO ĐỎ<br /> ThS. DƯƠNG ĐỨC HẢI (Chủ biên)<br /> ThS. HOÀNG THI AN<br /> <br /> KỶ THUẬT x ử LÝ ẢNH, _<br /> ỨNG DỤNG TRONG THựC TIEN<br /> <br /> cr=7<br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT<br /> HÀ N Ô I -2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................. 5<br /> <br /> Phấn 1<br /> MỘT SỐ KỸ THUẬT GIÁU TIN TRONG MỒI TRƯỜNG ẢNH TĨNH<br /> 1.1. Tổng quan về các phương pháp bảo mật thôngtin ....................................7<br /> 1.1.1. Sơ lược về lịch sử giấu tin ......................................................................9<br /> 1.1.2. Định nghĩa và phân loại ........................................................................ 10<br /> 1.1.3. Mô hình cơ bản của kỹ thuật giấu tin ................................................ 18<br /> 1.1.4. Những ứng dụng cơ bản của giấu tin<br /> <br /> ............................................. 20<br /> <br /> 1.1.5. Giấu thông tin trong dữ liệu đa phương tiện .................................. 23<br /> 1.1.6. Độ an toàn của một hệ thống giấu thông t i n ....................................26<br /> 1.1.7. Các<br /> <br /> tấn công và biện pháp khắc phục của kỹ thuật giấu tin .... 27<br /> <br /> 1.2. Một số vấn đề cơ bản về giấu tin trong ảnh ................................................28<br /> 1.2.1. Giấu thông tin trong ảnh, những đặc trưng và tính c h ấ t ............. 28<br /> 1.2.2. Biểu diễn ảnh trên máy tính ................................................................ 31<br /> 1.2.3. Giấu thông tin trong ảnh đen trắng, ảnh màu và ảnh đa<br /> cấp xám<br /> <br /> ................................................................................................ 39<br /> <br /> 1.2.4. Một số tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu thông tin trong<br /> ảnh số ........................................................................................................40<br /> 1.2.5. Các kỹ thuậtxử lý điểm ảnh ................................................................. 43<br /> 1.2.6. Đánh giámột số hệ giấutin trong ảnh ...............................................46<br /> 1.3. Một số thuật toán giấu tin trong ảnh ............................................................. 47<br /> 1.3.1. Thuật toán giấu thông tin trong khối bit ............................................48<br /> <br /> 3<br /> <br /> KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH, ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN<br /> <br /> 1.3.2. Thuật toán thay thế bit có trọng số bé nhất LSB<br /> (Least Significant Bit) .....................................................<br /> <br /> 61<br /> <br /> 1.3.3* Một số kỹ thuật giấu tin k h á c ............................................<br /> <br /> 69<br /> <br /> 1.3.4. Các hạn chế của kỹ thuật giấu tin .....................................<br /> <br /> 78<br /> <br /> 1.4. Triển khai ứng dụng ...........................................................................................79<br /> 1.4.1. Giới thiệu ................................................................................................... 79<br /> 1.4.2. Lựa chọn công cụ và thuật to á n .......................................................... 82<br /> 1.4.3. Cài đặt ứng dụng .....................................................................................83<br /> 1.4.4. Kết quả thực nghiệm ............................................................................. 94<br /> 1.4.5. Các kết luận dựa trên kết quả thực nghiệm<br /> <br /> ...........................102<br /> <br /> Phẩn 2<br /> MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN NGƯỜI ĐI Bộ TRONG ẢNH<br /> 2.1. Tổng quan về các kỹ thuật tiền xử lý ảnh ............................................... 104<br /> 2.1.1. Tổng quan về các kỹ thuật tiền xử lý ảnh và trích chọn<br /> đặc trư n g .............................................................................................. 104<br /> 2.1.2. Nghiên cứu tổng quan về bài toán phát hiện người đi bô<br /> trong ả n h .............................................................................................. 137<br /> 2.2. Khoảng cách Chamfer và ứng dụng trong kỹ thuật so khớp mẫu ... 141<br /> 2.2.1. Khoảng cách Chamfer và các khái niệm liênq u a n .................... 141<br /> 2.2.2. So khớp mẫu dựa trên khoảng cách Cham fer .......................... 146<br /> 2.2.3. Phát hiện người trong ảnh sử dụng khoảng cách Cham fer ... 147<br /> 2.3. Xây dựng ứng dụng phát hiện ngườiđi bộ trong ảnh tĩnh .................. 149<br /> 2.3.1. Xây dựng phần mềm máy t ín h ........................................................1 4 9<br /> 2.3.2. Kết quả thử nghiệm và đánh g i á ....................................................165<br /> TÀI LIỆU THAM K H Ả O .......................................................................................... 173<br /> <br /> ời nói đâu<br /> lý ảnh sổ có rất nhiều ứng dụng trong thực tế và có khả năng tác<br /> động mạnh m ẽ đến cuộc sổng của chúng ta trong rất nhiều lĩnh<br /> vực như: Y tế, truyền thông, an ninh, địa lý,... Nhìn và nghe là hai cách<br /> thức quan trọng nhất để con người nhận thức thế giới bên ngoài, do<br /> vậy, không chỉ ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, xử lý ảnh còn ứng<br /> dụng trong mọi hoạt động khác của con người.<br /> Các lĩnh vực nghiên cứu cùa xử lý ảnh được ứng dụng trong thực tế là:<br /> cải thiện ảnh, phục hồi ảnh, mã hóa ành, nhận dạng ảnh,... M ột trong<br /> những lĩnh vực đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là phát hiện,<br /> nhận dạng đổi tượng trong ảnh, trong video, ứng dụng xử lý ảnh trong<br /> an toàn và bào mật thông tin. Nhóm tác giả hy vọng cuốn “ K ỹ íliuật x ử<br /> lý ảnh, ứ n g (lụng trong thực tiễ n ” sẽ gửi tới bạn đọc những kiến thức<br /> cơ bản về cải thiện ảnh, phục hồi ảnh, phát hiện/nhận dạng ảnh, bảo<br /> mật thông tin và ứng dụng các kiến thức đó vào ứng dụng giấu tin mật<br /> trong ảnh tĩnh và phát hiện người đi bộ trong ảnh.<br /> M ột trong những khó khăn khi trao đôi thông tin trong mọi lĩnh vực<br /> chính trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại,... là đảm bảo an<br /> toàn thông tin, chổng lại việc ăn cắp bản quyền, xuyên tạc thông tin,<br /> truy nhập thông tin trái phép,... Giấu tin (data hiding) được xem như<br /> một công nghệ chìa khoá cho vấn để bảo vệ bản quyền, xác nhận thông<br /> tin và điểu khiên truy cập, ứng dụng trong an toàn và bào mật thông<br /> tin. Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc một số nghiên cứa cài tiến thuật<br /> toán giấu tin trong ánh đen trắng đế áp dụng cho ảnh màu và ảnh đa<br /> cấp xám bủng kỹ thuật sử dụng các bít ít quan trọng của ảnh (Least<br /> Significant Bit - LSB) và một sổ kết quả thực nghiệm cùa các nghiên cứu.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản